EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0204

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind obligațiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conținutul minim al declarației privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfețele electronice și cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate și de abrogare a Deciziei 2009/750/CE

OJ L 43, 17.2.2020, p. 49–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/204/oj

17.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 43/49


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/204 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

privind obligațiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conținutul minim al declarației privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfețele electronice și cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate și de abrogare a Deciziei 2009/750/CE

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (1), în special articolul 5 alineatul (11), articolul 6 alineatul (9), articolul 14 alineatul (3), articolul 15 alineatele (6) și (7),

după consultarea Comitetului pentru taxarea rutieră electronică,

întrucât:

(1)

Pentru a completa cadrul legislativ în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de taxare rutieră electronică, este necesar să se stabilească cerințe detaliate privind obligațiile furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE), conținutul declarației privind domeniul SETRE, interfețele electronice și cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate.

(2)

Pentru a se evita apariția unor probleme de performanță ale sistemului SETRE, furnizorilor SETRE ar trebui să li se solicite să își monitorizeze serviciile și să colaboreze cu entitatea care percepe taxele rutiere atunci când efectuează încercări ale sistemului de taxare.

(3)

Furnizorii SETRE ar trebui să furnizeze date specifice entității care percepe taxele rutiere, astfel încât să poată avea loc verificarea calculului taxelor rutiere aplicate.

(4)

Pentru a asigura buna funcționare a sistemului SETRE, furnizorii SETRE ar trebui să ofere sprijin tehnic pentru identificarea echipamentelor de bord.

(5)

În cazul în care măsurile prevăzute în prezentul regulament implică prelucrarea de date cu caracter personal, prelucrarea datelor respective ar trebui să se efectueze în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și, după caz, cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). În acest scop, furnizorii SETRE nu ar trebui să fie obligați să furnizeze entităților care percep taxele rutiere mai multe date privind clienții decât este necesar pentru a asigura funcționarea corectă a SETRE.

(6)

Pentru a furniza informații adecvate utilizatorilor, facturarea ar trebui să reflecte în mod transparent diferitele componente de preț ale taxelor și serviciilor.

(7)

Ar trebui specificat conținutul minim al declarației privind domeniul SETRE, pentru a oferi furnizorilor SETRE un grad suficient de claritate în ceea ce privește condițiile de furnizare a SETRE în domeniul de taxare corespunzător.

(8)

Funcționarea neîntreruptă a SETRE necesită un nivel minim de armonizare a interfețelor electronice și a funcționării interfețelor între părți, în special între entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE.

(9)

Ar trebui să se stabilească cerințe de infrastructură specifice pentru a permite comunicarea și funcționarea corectă a echipamentelor părților implicate și pentru a obține o funcționare fără probleme și securizată a interoperabilității și aplicării SETRE.

(10)

Pentru ca procesul de acreditare a furnizorilor SETRE să devină mai eficace, este necesară o anumită armonizare a procedurii de evaluare a conformității cu specificațiile și a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate între diferitele domenii ale SETRE. Prin urmare, este necesar să se stabilească o astfel de procedură, care să includă conținutul și formatul declarațiilor CE.

(11)

Pentru a asigura coerența cadrului juridic și buna funcționare a sistemului SETRE, Decizia 2009/750/CE a Comisiei (4) ar trebui abrogată de la data la care Directiva (UE) 2019/520 trebuie transpusă în toate statele membre, și anume de la data la care prezentul regulament și actele delegate menționate în directiva respectivă vor începe să se aplice.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru taxarea rutieră electronică menționat la articolul 31 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/520,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește obligații detaliate pentru furnizorii SETRE, informații privind conținutul minim al declarației privind domeniul SETRE, specificații pentru interfețele electronice între elementele constitutive de interoperabilitate, cerințe pentru aceste elemente constitutive, precum și procedura care trebuie aplicată de statele membre pentru a evalua conformitatea cu specificațiile și adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate.

Articolul 2

Obligațiile detaliate ale furnizorilor SETRE

(1)   Pentru monitorizarea performanței serviciilor lor, furnizorii SETRE pun în aplicare proceduri operaționale auditate care prevăd măsuri adecvate în cazul în care se detectează probleme de performanță sau de încălcare a integrității.

(2)   În sistemele bazate pe sistemul global de navigație prin satelit, furnizorii SETRE monitorizează disponibilitatea datelor de navigație și de localizare obținute prin satelit. Ei informează entitățile care percep taxele rutiere cu privire la orice dificultăți pe care le întâmpină la stabilirea datelor din declarația privind taxa rutieră în legătură cu receptarea semnalelor prin satelit.

(3)   Entitatea care percepe taxele rutiere poate solicita colaborarea unui furnizor SETRE pentru a efectua încercări de taxare rutieră neanunțate și detaliate implicând vehicule care circulă sau care au circulat recent pe domeniul (domeniile) SETRE ale entității respective. Numărul vehiculelor supuse unor astfel de încercări în decurs de un an pentru un anumit furnizor SETRE este proporțional cu traficul mediu anual sau cu previziunile de trafic ale furnizorului SETRE pe domeniul (domeniile) SETRE ale entității care percepe taxele rutiere.

(4)   Cu excepția cazului în care se convine altfel, furnizorul SETRE furnizează entității care percepe taxele rutiere următoarele informații, care sunt necesare pentru a aplica taxa rutieră vehiculelor utilizatorilor SETRE sau pentru a permite entității care percepe taxele rutiere să verifice calculul taxei rutiere aplicate vehiculelor utilizatorilor SETRE de către furnizorii SETRE:

(a)

numărul plăcuței de înmatriculare a vehiculului utilizatorului SETRE, inclusiv codul de țară pentru plăcuța de înmatriculare internațională;

(b)

un identificator al contului de utilizator SETRE;

(c)

un identificator al OBE (echipamente de bord – on-board equipment), în cazul în care sunt utilizate într-un domeniu SETRE;

(d)

parametrii de clasificare a vehiculului necesari pentru stabilirea tarifului aplicabil.

Schimbul de date trebuie să respecte dispozițiile din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare.

(5)   Furnizorii SETRE asigură servicii corespunzătoare și asistență tehnică pentru a garanta instalarea corectă a echipamentelor de bord. Furnizorii SETRE sunt responsabili pentru parametrii invariabili de clasificare a vehiculelor, înregistrați în echipamentele de bord sau în sistemul lor administrativ. Parametrii variabili de clasificare a vehiculelor, care pot diferi de la o călătorie la alta sau în cadrul aceleiași călătorii și care sunt planificați a fi introduși printr-o intervenție asupra vehiculului, trebuie să poată fi configurați prin intermediul unei interfețe om-mașină corespunzătoare.

(6)   Acolo unde este cazul, în facturile emise de furnizorii SETRE pentru utilizatorii individuali SETRE se separă în mod clar prețul serviciilor asigurate de furnizorul SETRE de taxele aplicate și se specifică, dacă utilizatorul nu decide altfel, cel puțin momentul și locul aplicării taxelor, precum și defalcarea anumitor taxe care este relevantă pentru utilizator.

(7)   Furnizorii SETRE informează neîntârziat pe utilizatorii SETRE cu privire la orice nedeclarare a taxelor rutiere în legătură cu contul lor, oferind posibilitatea de a regulariza contul înainte de aplicarea oricărei măsuri coercitive, în cazul în care acest lucru este posibil în temeiul legislației naționale.

Articolul 3

Declarația privind domeniul SETRE

Declarația privind domeniul SETRE menționată la articolul 6 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/520 conține cel puțin elementele enumerate în anexa II la prezentul regulament de punere în aplicare și respectă cerințele prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 4

Rolul părților interesate și interfețele SETRE

(1)   Entitățile care percep taxele rutiere și furnizorii SETRE pun în aplicare interfețe comune și implementează protocoale de comunicare în conformitate cu cerințele din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare. Prin canale de comunicare interoperabile, furnizorii SETRE oferă entităților care percep taxele rutiere informații securizate cu privire la operațiunile de taxare rutieră și de control/aplicare de măsuri coercitive, în conformitate cu specificațiile tehnice aplicabile.

(2)   Furnizorii SETRE asigură mijloacele necesare pentru ca entitățile care percep taxele rutiere să poată detecta cu ușurință și fără echivoc dacă un vehicul, care circulă pe domeniul lor SETRE necesitând utilizarea unui OBE și care se presupune că utilizează SETRE, este efectiv echipat cu un echipament SETRE de bord validat care funcționează corect și furnizează informații exacte.

(3)   Echipamentele SETRE de bord asigură o interfață om-mașină care indică utilizatorului faptul că OBE funcționează în mod corespunzător, precum și o interfață care servește la declararea parametrilor de taxare rutieră variabili și la indicarea setărilor acestor parametri.

Articolul 5

Conformitatea cu specificațiile și adecvarea pentru utilizare

Conformitatea cu specificațiile și adecvarea pentru utilizare ale elementelor constitutive de interoperabilitate se evaluează în conformitate cu anexa III la prezentul regulament de punere în aplicare.

Articolul 6

Abrogare

Decizia 2009/750/CE se abrogă cu efect de la 19 octombrie 2021.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 19 octombrie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 91, 29.3.2019, p. 45.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(3)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(4)  Decizia 2009/750/CE a Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia (JO L 268, 13.10.2009, p. 11).


ANEXA I

INTERFEȚELE SERVICIULUI ELECTRONIC EUROPEAN DE TAXARE RUTIERĂ

Furnizorii serviciului electronic european de taxare rutieră (SETRE) și entitățile care percep taxele rutiere utilizează următoarele interfețe electronice:

1.

Interfețele radio electronice din trafic între echipamentele de bord (OBE) ale furnizorilor SETRE și echipamentele fixe sau mobile ale entității care percepe taxele rutiere. Ca o cerință minimă, interfețele standardizate din trafic între OBE și echipamentele fixe sau mobile din trafic ale entității care percepe taxele rutiere trebuie să asigure:

(a)

Tranzacțiile de facturare a taxei rutiere prin comunicații specializate cu rază scurtă de acțiune (DSRC – Dedicated Short-Range Communication), care îndeplinesc cerințele următoare:

(i)

echipamentele de bord ale furnizorilor SETRE respectă standardul EN 15509:2014 (1), precum și clauzele din ETSI ES 200674-1 V2.4.1 (2) referitoare la interoperabilitate;

(ii)

echipamentele fixe sau mobile din trafic ale entității care percepe taxele rutiere respectă standardul EN 15509:2014. În Italia, echipamentele fixe sau mobile din trafic ale entității care percepe taxele rutiere pot, în mod alternativ, să respecte clauzele din ETSI ES 200674-1 V2.4.1 referitoare la interoperabilitate;

(b)

verificarea în timp real a conformității tranzacțiilor conforme cu EN ISO 12813:2015 (3);

(c)

localisation augmentation (where applicable) compliant to EN ISO 13141:2015 (4) [creșterea nivelului de localizare (după caz) în conformitate cu EN ISO 13141: 2015].

OBE SETRE respectă punctul 1 literele (a), (b) și (c). OBE SETRE furnizate utilizatorilor de vehicule ușoare trebuie să respecte dispozițiile menționate la punctul 1 litera (a), astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/520.

Entitățile care percep taxele rutiere pot pune în aplicare oricare dintre dispozițiile menționate la punctul 1 literele (a), (b) și (c) și la punctul 2 în ceea ce privește echipamentul lor fix sau mobil din trafic, în conformitate cu cerințele acestora.

În cazul în care entitatea care percepe taxele rutiere pune în aplicare o nouă versiune a unui standard pentru o interfață între echipamentele din trafic și OBE, interfața continuă să sprijine versiunea anterioară pentru o perioadă limitată, pentru a permite continuarea compatibilității sistemului său de taxare rutieră electronică cu OBE-urile în funcțiune. Durata acestei perioade se publică de către entitatea care percepe taxele rutiere în declarația sa privind domeniul SETRE și nu poate fi mai scurtă de doi ani.

2.

Sisteme de imagistică electrooptice la nivelul echipamentelor fixe sau mobile din trafic ale entității care percepe taxele rutiere, oferind mijloace de recunoaștere automată a plăcuței de înmatriculare (ANPR – automatic number plate recognition) în sisteme de taxare rutieră în care instalarea unui OBE nu este necesară.

3.

Interfețele electronice între serviciile administrative respective.

Entitățile care percep taxele rutiere pun în aplicare acele aspecte ale interfeței care sunt legate de tehnologia utilizată în domeniul SETRE aflat sub responsabilitatea lor (GNSS, DSRC și/sau ANPR).

3.1.

Următoarele interfețe între serviciile administrative sunt puse în aplicare atât de către furnizorii SETRE, cât și de către entitățile care percep taxele rutiere, indiferent de tehnologia utilizată în domeniul SETRE de taxare:

(a)

schimbul de informații pentru a sprijini tratarea exceptării de către entitățile care percep taxele rutiere a furnizorilor SETRE;

(b)

schimbul de liste privind utilizatorii SETRE între furnizorii SETRE și entitățile care percep taxele rutiere;

(c)

schimbul de garanții;

(d)

schimbul de date de context privind taxa rutieră;

(e)

opțional, schimbul de cereri de plată în conformitate cu modelul de afaceri adoptat.

3.2.

Următoarele interfețe între serviciile administrative sunt puse în aplicare în mod suplimentar atât de către furnizorii SETRE, cât și de către entitățile care percep taxele rutiere pentru domeniile SETRE, care implementează tehnologia GNSS:

(a)

depunerea și validarea declarațiilor sistemului global de navigație prin satelit (GNSS) privind taxele rutiere;

(b)

opțional, schimbul de anunțuri de plată în conformitate cu modelul de afaceri adoptat,

(c)

opțional, schimbul de detalii de facturare în conformitate cu modelul de afaceri adoptat.

3.3.

Următoarele interfețe între serviciile administrative sunt puse în aplicare în mod suplimentar atât de către furnizorii SETRE, cât și de către entitățile care percep taxele rutiere pentru domeniile SETRE, care implementează tehnologia DSRC:

(a)

schimbul de informații privind detaliile de facturare;

(b)

opțional, schimbul de cereri de plată pe baza unor tranzacții de facturare prin comunicații specializate cu rază scurtă de acțiune (DSRC).

3.4.

Următoarele interfețe între serviciile administrative sunt puse în aplicare în mod suplimentar atât de către furnizorii SETRE, cât și de către entitățile care percep taxele rutiere pentru domeniile SETRE, care implementează tehnologia ANPR:

(a)

opțional, schimbul de informații privind detaliile de facturare;

(b)

opțional, schimbul de cereri de plată pe baza unor tranzacții de facturare ANPR.

Interfețele electronice pentru operațiile bazate pe DSRC și GNSS între serviciile administrative respective ale entității care percepe taxele rutiere și cele ale furnizorului SETRE respectă standardul CEN/TS 16986:2016 (5), astfel cum a fost corectat prin CEN/TS 16986:2016/AC:2017, cel mult la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de punere în aplicare. În cazul în care entitatea care percepe taxele rutiere sau furnizorul SETRE pune în aplicare o nouă versiune a unui standard, aceasta/acesta continuă să sprijine, pentru o perioadă limitată care nu durează mai puțin de doi ani, schimbul de date compatibil cu versiunea anterioară a standardului, pentru a asigura compatibilitatea continuă a serviciilor administrative.


(1)  Electronic fee collection – Interoperability application profile for DSRC (Sisteme de colectare a taxelor electronice – Profil de aplicație pentru interoperabilitate pentru DSRC).

(2)  Intelligent Transport Systems (ITS) [Sisteme inteligente de transport (ITS)]; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) [Telematică pentru transportul și traficul rutier (RTTT)]; Dedicated Short Range Communications (DSRC) [Comunicații specializate cu rază scurtă de acțiune (DRSC)]; Partea 1: Technical characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band. [Caracteristici tehnice și metode de încercare pentru echipamentele de transmisie a datelor cu flux mare de date (HDR – High Data Rate) care funcționează în banda industrială, științifică și medicală (ISM) de 5,8 GHz].

(3)  Electronic fee collection – Compliance check communication for autonomous systems (Sisteme de colectare a taxelor electronice – Comunicarea verificării conformității pentru sisteme autonome).

(4)  Electronic fee collection – Localisation augmentation communication for autonomous systems(Sisteme de colectare a taxelor electronice – Comunicarea creșterii nivelului de localizare pentru sisteme autonome).

(5)  Electronic Fee Collection – Interoperable application profiles for information exchange between Service Provision and Toll Charging (Sisteme de colectare a taxelor electronice – Profiluri de aplicație interoperabile pentru schimbul de informații între furnizarea de servicii și perceperea taxelor rutiere).


ANEXA II

CONȚINUTUL MINIM AL UNEI DECLARAȚII PRIVIND DOMENIUL SERVICIULUI EUROPEAN DE TAXARE RUTIERĂ ELECTRONICĂ

O declarație privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE) conține următoarele informații:

1.

O secțiune privind condițiile procedurale, care sunt nediscriminatorii și care includ cel puțin:

(a)

politica privind tranzacțiile de taxare rutieră (inclusiv parametrii de autorizare, datele de context ale taxării rutiere, listele negre);

(b)

procedurile și acordul privind nivelul serviciilor, inclusiv formatul pentru comunicarea datelor din declarația privind taxa rutieră sau datele privind facturarea, termenele și periodicitatea transferului de date din declarațiile privind taxa rutieră, procentul admis de taxe omise/eronate, exactitatea datelor din declarațiile privind taxa rutieră, performanța disponibilității funcționale;

(c)

politica de facturare;

(d)

politica de plăți;

(e)

o trimitere la organismul de conciliere relevant și la competențele sale legate de litigiile privind remunerarea furnizorilor SETRE și a furnizorului de servicii principal;

(f)

condițiile comerciale.

1.1.

Secțiunea privind condițiile comerciale include cel puțin următoarele elemente aplicabile furnizorilor SETRE:

(a)

orice taxă rutieră fixă aplicabilă bazată pe costurile suportate de entitatea care percepe taxele rutiere pentru furnizarea, operarea și întreținerea unui sistem care respectă SETRE. O entitate care percepe taxele rutiere nu poate impune furnizorilor SETRE taxa fixă bazată pe aceste costuri în cazul în care costurile de furnizare, de operare și de întreținere a unui sistem care respectă SETRE sunt incluse în taxa rutieră;

(b)

orice taxă fixă aplicabilă care trebuie plătită de către furnizorii SETRE pe baza costului procedurii de acreditare, astfel cum este menționată la articolul 2 punctul 20 din Directiva (UE) 2019/520, inclusiv costul evaluării conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate;

(c)

orice cerințe aplicabile pentru o garanție bancară sau un instrument financiar echivalent, care nu poate depăși valoarea medie a tranzacțiilor aferente taxei rutiere plătite lunar de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare. Această sumă este determinată pe baza sumei totale a tranzacțiilor aferente taxei rutiere plătite de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare în anul anterior. Pentru noii furnizori SETRE și pentru noile domenii de taxare rutieră, suma se bazează pe tranzacțiile de taxare rutieră medii preconizate plătibile de către furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare rutieră în cadrul perioadei de facturare bazate pe numărul de contracte și pe taxa medie per contract estimată în planul de afaceri al furnizorului SETRE pentru domeniul de taxare rutieră specific.

1.2.

Condițiile comerciale includ, de asemenea, cel puțin o descriere a elementelor utilizate pentru a defini remunerația fixă și/sau variabilă plătită furnizorului SETRE de entitatea care percepe taxele rutiere. Remunerația poate varia în funcție de următoarele elemente:

(a)

valoarea taxelor percepute de furnizorul SETRE în numele entității care percepe taxele rutiere;

(b)

numărul de piese active ale echipamentelor de bord (OBE) furnizate de furnizorul SETRE, care sunt utilizate în domeniul SETRE al entității care percepe taxele rutiere în cauză;

(c)

acolo unde este cazul, numărul de tranzacții de taxare rutieră sau o altă indicație a costului comunicațiilor mobile între OBE și serviciul administrativ al furnizorului SETRE;

(d)

facturile emise de furnizorul SETRE utilizatorilor pentru taxele rutiere datorate pentru utilizarea domeniului SETRE în cauză;

(e)

natura altor servicii externalizate de entitatea care percepe taxele rutiere la furnizorul SETRE.

1.3.

Declarația de domeniu include, de asemenea, o descriere a cerințelor și a obligațiilor specifice ale furnizorului principal de servicii, care diferă de cele ale furnizorilor SETRE și care justifică orice diferențe în ceea ce privește remunerarea furnizorului de servicii principal în comparație cu cea a furnizorilor SETRE.

2.

O secțiune care definește etapele acreditării unui furnizor SETRE la domeniul SETRE și o durată indicativă a procedurii de acreditare. Această secțiune stabilește procedura completă pentru evaluarea conformității cu specificațiile și a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate. Ea include o listă a certificatelor solicitate, a încercărilor în laborator și pe teren și a costurilor indicative aferente, precum și a criteriilor sau a parametrilor măsurabili care indică conformitatea cu specificațiile.

Secțiunea conține trimiteri la toate standardele internaționale sau europene aplicabile legate de taxarea electronică și excepțiile de la aplicarea acestora în domeniul SETRE. Ea prevede, de asemenea, toate cerințele tehnice care sunt specifice domeniului SETRE și care nu sunt reglementate de standardele internaționale sau europene.

Aceeași procedură de acceptare se aplică tuturor furnizorilor SETRE.

3.

O secțiune privind datele de context ale taxei rutiere.


ANEXA III

CONFORMITATEA CU SPECIFICAȚIILE ȘI ADECVAREA PENTRU UTILIZARE A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

Conformitatea cu specificațiile

Conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate (incluzând echipamentele și interfețele rutiere) cu cerințele menționate la articolul 15 alineatele (4) și (5) din Directiva 2019/520/UE, împreună cu toate specificațiile tehnice și standardele relevante, trebuie să fie demonstrată, înainte de introducerea lor pe piață, prin intermediul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității, adaptate la caracteristicile specifice ale sectorului pe baza modulelor furnizate prin Decizia 768/2008/CE (1):

(a)

controlul intern al producției, astfel cum se prevede în secțiunea I (modulul A);

(b)

examinarea UE de tip, astfel cum se prevede în secțiunea II (modulul B), care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției prevăzut în secțiunea III (modulul C).

I.   Modulul A – Controlul intern al producției

Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la literele (a), (b) și (c) și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că elementele constitutive de interoperabilitate în cauză îndeplinesc cerințele menționate la articolul 15 alineatele (4) și (5) din Directiva (UE) 2019/520.

(a)

Documentația tehnică

Producătorul elaborează documentația tehnică. Documentația permite evaluarea elementelor constitutive de interoperabilitate din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică trebuie să cuprindă cerințele aplicabile și să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectul, producția și exploatarea elementului constitutiv de interoperabilitate. Documentația tehnică trebuie să conțină, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(i)

o descriere generală a elementului constitutiv de interoperabilitate;

(ii)

desenele de proiectare și de producție și diagramele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

(iii)

descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și diagrame, precum și a funcționării elementului constitutiv de interoperabilitate;

(iv)

trimiteri la categoria de interfețe, astfel cum se specifică în anexa I;

(v)

o listă a standardelor și/sau a altor specificații tehnice relevante, aplicate integral sau parțial, și o descriere a soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele menționate în secțiunea I;

(vi)

rezultatele calculelor de proiectare și ale controalelor efectuate etc.; precum și

(vii)

rapoartele de încercare.

(b)

Producție

Producătorul întreprinde toate măsurile necesare pentru ca procesul de producție și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate fabricate cu documentația tehnică menționată la litera (a) și cu cerințele instrumentelor legislative care se aplică acestora.

(c)

Declarația de conformitate „CE”

Producătorul întocmește o declarație de conformitate „CE” scrisă pentru un model de element constitutiv de interoperabilitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a elementului constitutiv de interoperabilitate. Declarația de conformitate trebuie să identifice elementul constitutiv de interoperabilitate pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate „CE” este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

(d)

Reprezentant autorizat

Obligațiile producătorului prevăzute la litera (b) pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat.

II.   Modulul B – examinarea UE de tip

1.

Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al unui element constitutiv de interoperabilitate, verifică și atestă dacă desenul tehnic al elementului constitutiv de interoperabilitate corespunde cerințelor instrumentului legislativ care se aplică acestuia.

2.

Examinarea UE de tip poate fi efectuată în unul din următoarele moduri:

examinarea unui specimen, reprezentativ pentru producția avută în vedere, al elementului constitutiv de interoperabilitate complet (tip de producție);

evaluarea adecvării proiectului tehnic al elementului constitutiv de interoperabilitate prin examinarea documentației tehnice și a dovezilor justificative menționate la punctul 3, plus examinarea specimenelor, reprezentative pentru producția avută în vedere, ale uneia sau mai multor părți esențiale ale elementului constitutiv de interoperabilitate (combinație de tip de producție și tip de proiect);

evaluarea adecvării proiectului tehnic al elementului constitutiv de interoperabilitate prin examinarea documentației tehnice și a dovezilor justificative menționate la punctul 3, fără examinarea unui specimen (tip de proiect).

3.

Producătorul depune o cerere pentru examinarea UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia;

(b)

o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată niciunui alt organism notificat;

(c)

documentația tehnică, care permite evaluarea elementului constitutiv de interoperabilitate din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale instrumentului legislativ și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică trebuie să cuprindă cerințele aplicabile și să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectul, producția și exploatarea elementului constitutiv de interoperabilitate. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(i)

o descriere generală a elementului constitutiv de interoperabilitate;

(ii)

desenele de proiectare și de producție și diagramele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;

(iii)

descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea acestor desene și diagrame, precum și a funcționării elementului constitutiv de interoperabilitate;

(iv)

o listă a standardelor armonizate și/sau a altor specificații tehnice relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate integral sau parțial și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale instrumentului legislativ, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;

(v)

rezultatele calculelor de proiectare și ale controalelor efectuate etc.; precum și

(vi)

rapoartele de încercare;

(d)

specimenele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; precum și

(e)

documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative trebuie să menționeze orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, dacă este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercare.

4.

Organismul notificat:

În ceea ce privește elementul constitutiv de interoperabilitate:

4.1.

examinează documentația tehnică și dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al elementului constitutiv de interoperabilitate;

În ceea ce privește specimenul (specimenele):

4.2.

verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele relevante armonizate și/sau din specificațiile tehnice, precum și elementele care au fost proiectate fără a se aplica cerințele relevante ale acestor standarde;

4.3.

efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;

4.4.

efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale instrumentului legislativ;

4.5.

stabilește, de comun acord cu producătorul, locul în care vor fi efectuate examinările și încercările.

5.

Organismul notificat întocmește un raport de evaluare în care se prezintă activitățile desfășurate conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, integral sau parțial, decât cu acordul producătorului.

6.

În cazul în care tipul satisface cerințele instrumentului legislativ specific care se aplică elementului constitutiv de interoperabilitate în cauză, organismul notificat emite producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (eventuale) de valabilitate și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe.

Certificatul și anexele sale conțin toate informațiile relevante pentru a permite atât evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate produse cu tipul examinat, cât și controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale instrumentului legislativ, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.

7.

Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale instrumentului legislativ și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință.

Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate cu cerințele esențiale ale instrumentului legislativ sau cu condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE de tip.

8.

Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a eliberat sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorităților sale de notificare lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a eliberat.

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului.

9.

Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a elementului constitutiv de interoperabilitate.

10.

Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

III.   Modulul C – Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției

1.

Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară că elementele constitutive de interoperabilitate în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele instrumentului legislativ care se aplică acestora.

2.

Producție

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producție și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate produse cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele instrumentului legislativ care se aplică acestora.

3.

Marcajul de conformitate și declarația de conformitate

3.1.

Producătorul aplică marcajul de conformitate prevăzut, astfel cum este stabilit în instrumentul legislativ, pe fiecare element constitutiv de interoperabilitate care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale instrumentului legislativ.

3.2.

Producătorul redactează o declarație de conformitate scrisă pentru fiecare model de element constitutiv de interoperabilitate și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a elementului constitutiv de interoperabilitate. Declarația de conformitate trebuie să identifice modelul de element constitutiv de interoperabilitate pentru care a fost redactată.

O copie a declarației de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

4.

Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului, stabilite la punctul 3, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

IV.   Specificații pentru încercare

Evaluarea conformității punerii în aplicare a cerințelor menționate la punctul 1 din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare și la articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2019/520 poate fi evaluată prin aplicarea următoarelor specificații pentru încercare:

punctul 1 litera (a) din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare referitor tranzacțiile de facturare DSRC: EN 15876-1:2016 (2), ETSI TS 102 708-1-1:2010 (3), ETSI TS 102 708-1-2:2010 (4), ETSI TS 102 708-2-1:2013 (5) și, respectiv, ETSI TS 102 708-2-2:2018 (6);

punctul 1 litera (b) din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare referitor la tranzacțiile de verificare a conformității în timp real: EN ISO 13143-1:2016 (7);

punctul 1 litera (c) din anexa I la prezentul regulament de punere în aplicare referitor creșterea nivelului de localizare: EN ISO 13140-1:2016 (8).

V.   Adecvarea pentru utilizare (interoperabilitatea serviciului)

Adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate este evaluată prin operarea sau utilizarea elementelor constitutive în exploatare, integrate în mod reprezentativ în sistemul de taxare SETRE (inclusiv mediile de încercare) al entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere pe al cărui (căror) domeniu de taxare echipamentele de bord trebuie să circule pe o durată de funcționare specificată. Evaluarea adecvării pentru utilizare poate include încercări predefinite în declarația privind domeniul SETRE sau pilotări cu utilizatori reali. Entitatea care percepe taxele rutiere sau reprezentantul autorizat al acesteia, precum și furnizorul SETRE, producătorul sau un reprezentant autorizat și organismul notificat către care furnizorul SETRE a înaintat cererea trebuie să respecte fiecare etapă a evaluării adecvării pentru utilizare bazată pe criterii măsurabile sau pe parametri definiți în declarația privind domeniul SETRE în conformitate cu anexa II.

Pentru a efectua o astfel de evaluare prin intermediul experienței în exploatare pentru a demonstra interoperabilitatea în funcționare a elementelor constitutive, producătorul, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat fie colaborează direct cu entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere, fie se adresează unui organism notificat, sub rezerva respectării cerințelor de la literele (a) și (b). Entitatea care percepe taxele rutiere relevantă poate solicita ca încercările și/sau pilotările să fie efectuate cu ajutorul infrastructurii furnizate de către entitatea care percepe taxele rutiere, indiferent dacă furnizorul SETRE alege să colaboreze cu entitatea care percepe taxele rutiere sau se adresează unui organism notificat.

(a)

În cazul în care furnizorul SETRE colaborează direct cu entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere pe al cărui (căror) domeniu trebuie să circule echipamentele de bord:

Producătorul, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat:

(1)

furnizează pentru încercări sau pune în funcțiune unul sau mai multe specimene reprezentative ale elementului (elementelor) constitutiv(e) de interoperabilitate, astfel cum se solicită de către entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere;

(2)

monitorizează comportamentul în exploatare al elementului (elementelor) constitutiv(e) de interoperabilitate, utilizând o procedură agreată și controlată de entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere;

(3)

demonstrează entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere că elementele constitutive de interoperabilitate îndeplinesc toate cerințele de interoperabilitate ale acesteia (acestora);

(4)

redactează o declarație de adecvare pentru utilizare, aceasta fiind o condiție necesară pentru obținerea certificatului de adecvare pentru utilizare eliberat de entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere. Declarația de adecvare pentru utilizare include evaluarea de către entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE în mediul SETRE al entității (entităților) respective.

Entitatea care percepe taxele rutiere:

(1)

definește în mod clar programul de validare prin experiența în exploatare;

(2)

aprobă procedura de monitorizare a comportamentului în exploatare în domeniile proprii de taxare rutieră și efectuează verificările specifice;

(3)

evaluează interoperabilitatea în exploatare cu sistemul propriu;

(4)

atestă adecvarea pentru utilizare pe domeniile proprii de taxare rutieră în cazurile în care comportamentul elementelor constitutive de interoperabilitate reprezintă un succes.

(b)

În cazul în care furnizorul SETRE se adresează unui organism notificat, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat:

(1)

furnizează pentru încercări sau pune în funcțiune unul sau mai multe specimene reprezentative ale elementului (elementelor) constitutive de interoperabilitate, astfel cum se solicită și se specifică de către entitatea (entitățile) care percepe (percep) taxele rutiere;

(2)

monitorizează comportamentul în exploatare al elementelor constitutive de interoperabilitate, utilizând o procedură aprobată și controlată de organismul notificat;

(3)

furnizează organismului notificat dovezi cu privire la faptul că elementul (elementele) constitutiv(e) de interoperabilitate respectă cerințele de interoperabilitate ale entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere, inclusiv rezultatele experienței în exploatare;

(4)

redactează declarația „CE” de adecvare pentru utilizare, aceasta fiind o condiție necesară pentru obținerea unui certificat de adecvare pentru utilizare eliberat de organismul notificat. Declarația „CE” de adecvare pentru utilizare include evaluarea/aprecierea organismului notificat în ceea ce privește adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE, evaluate în domeniul și în mediul SETRE al entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere și, în special, atunci când sunt implicate interfețe, în raport cu specificațiile tehnice, mai ales cu cele de natură funcțională, care urmează a fi verificate.

Organismul notificat:

(1)

ia în considerare declarația de conformitate „CE” cu specificațiile, precum și cu cerințele prevăzute în declarația privind domeniul SETRE a entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere;

(2)

organizează colaborarea cu entitatea (entitățile) relevantă(e) care percepe (percep) taxele rutiere;

(3)

verifică documentația tehnică și programul pentru validarea prin experiența în exploatare;

(4)

aprobă procedura de monitorizare a comportamentului în exploatare și realizează supravegherea specifică;

(5)

evaluează interoperabilitatea în exploatare cu sistemele și procesele operaționale ale entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere;

(6)

eliberează un certificat de adecvare pentru utilizare în cazurile în care comportamentul elementelor constitutive de interoperabilitate reprezintă un succes;

(7)

emite un raport explicativ în cazurile în care comportamentul elementului (elementelor) constitutiv(e) de interoperabilitate constituie un insucces. Raportul trebuie să aibă în vedere și problemele care pot apărea în urma neconformității sistemelor și proceselor entității care percepe taxele rutiere cu standardele și specificațiile tehnice. Dacă este cazul, raportul menționează recomandări în vederea soluționării problemelor.

VI.   Conținutul și formatul declarațiilor de conformitate cu specificațiile și declarațiile de adecvare pentru utilizare

1.

Conținutul declarației de conformitate „CE”

Declarația de conformitate CE atestă faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 15 alineatele (4), (5) și (6) din Directiva (UE) 2019/520 a fost demonstrată.

Declarația de conformitate CE corespunde modelului și structurii prevăzute la punctul 2 din prezenta secțiune. Ea conține elementele specificate în modulele relevante prevăzute în prezenta anexă și este actualizată în permanență. Declarația este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție elementul constitutiv de interoperabilitate.

Prin redactarea declarației de conformitate CE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea elementului constitutiv de interoperabilitate.

2.

Model pentru declarația de conformitate CE

(1)

Nr. … (identificare unică a elementului constitutiv de interoperabilitate):

(2)

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

(3)

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului):

(4)

Obiectul declarației (identificarea elementului constitutiv de interoperabilitate pentru a permite trasabilitatea. Poate include și o fotografie, dacă este cazul):

(5)

Obiectul declarației, descris mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: …

(6)

Referințele standardelor armonizate relevante folosite sau referințele specificațiilor în legătură cu care se declară conformitatea:

(7)

Dacă este cazul, organismul notificat... (nume, număr) … a efectuat … (descrierea intervenției) … și a emis certificatul: …

(8)

Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele: …

(locul și data emiterii):

(numele, funcția) (semnătura):

Declarațiile „CE” de adecvare pentru utilizare și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarațiile și instrucțiunile se redactează în aceeași limbă și trebuie să conțină următoarele:

(a)

trimiteri la legislația relevantă;

(b)

denumirea și adresa producătorului, a furnizorului SETRE sau a reprezentantului autorizat stabilit în Uniune (se indică denumirea comercială și adresa completă a reprezentantului autorizat, precum și denumirea comercială a producătorului);

(c)

descrierea elementului (elementelor) constitutiv(e) de interoperabilitate (originea, tipul, versiunea etc.);

(d)

descrierea procedurii utilizate pentru declararea conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare;

(e)

toate cerințele relevante îndeplinite de elementele constitutive de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare ale acestora;

(f)

dacă este cazul, numele și adresa entității (entităților) care percepe (percep) taxele rutiere/ale organismului (organismelor) notificat (notificate) implicate în procedura urmată pentru evaluarea conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare;

(g)

trimiteri la specificațiile tehnice, dacă este cazul;

(h)

identificarea semnatarului împuternicit să angajeze producătorul sau pe reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniune.


(1)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(2)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 (Colectarea taxelor electronice – Evaluarea echipamentelor de la bord și a celor din trafic în scopul conformității cu standardul EN 15509).

(3)  Intelligent Transport Systems (ITS) [Sisteme inteligente de transport (ITS)]; RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; [Caracteristici tehnice și metode de încercare pentru echipamentele de transmisie a datelor cu flux mare de date (HDR – High Data Rate) care funcționează în banda industrială, științifică și medicală (ISM) de 5,8 GHz]; Partea 1: Data Link Layer; (Nivelul de legătură între date;) Subpartea 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (Specificație proforma pentru Protocolul privind punerea în aplicare a declarației de conformitate).

(4)  Intelligent Transport Systems (ITS) [Sisteme inteligente de transport (ITS)]; RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; [Caracteristici tehnice și metode de încercare pentru echipamentele de transmisie a datelor cu flux mare de date (HDR – High Data Rate) care funcționează în banda industrială, științifică și medicală (ISM) de 5,8 GHz]; Partea 1: Data Link Layer; (Nivelul de legătură între date;) Subpartea 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) (Structura secvenței de încercare și scopurile încercării).

(5)  Intelligent Transport Systems (ITS) [Sisteme inteligente de transport (ITS)]; RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; [Caracteristici tehnice și metode de încercare pentru echipamentele de transmisie a datelor cu flux mare de date (HDR – High Data Rate) care funcționează în banda industrială, științifică și medicală (ISM) de 5,8 GHz]; Partea 2: Application Layer; (Nivelul de aplicație); Subpartea 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification (Specificație proforma pentru Protocolul privind punerea în aplicare a declarației de conformitate).

(6)  Intelligent Transport Systems (ITS) [Sisteme inteligente de transport (ITS)]; RTTT; Test specifications for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz ISM band; [Caracteristici tehnice și metode de încercare pentru echipamentele de transmisie a datelor cu flux mare de date care funcționează în banda industrială, științifică și medicală (ISM) de 5,8 GHz]; Partea 2: Application Layer; (Nivelul de aplicație); Subpartea 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) (Structura secvenței de încercare și scopurile încercării).

(7)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 – Part 1: (Colectarea taxelor electronice – Evaluarea echipamentelor de la bord și a celor din trafic în scopul conformității cu standardul ISO 12813 – Partea 1:) Structura secvenței de încercare și scopurile încercării.

(8)  Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141 – Part 1: Colectarea taxelor electronice – Evaluarea echipamentelor de la bord și a celor din trafic în scopul conformității cu standardul ISO 13141 – Partea 1: Structura secvenței de încercare și scopurile încercării.


Top