EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0882

Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/81/2018/REV/1

OJ L 151, 7.6.2019, p. 70–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj

7.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/70


DIRECTIVA (UE) 2019/882 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 17 aprilie 2019

privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile, bariere care decurg din cerințe de accesibilitate divergente ale statelor membre. Acest lucru ar spori disponibilitatea, în cadrul pieței interne, a produselor și serviciilor accesibile și ar îmbunătăți accesibilitatea informațiilor relevante.

(2)

Cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și se preconizează că numărul de persoane cu dizabilități va crește semnificativ. Un mediu în care produsele și serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabilă incluziunii și facilitează o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități. În acest context, ar trebui să se țină seama de faptul că prevalența dizabilității în Uniune este mai mare în rândul femeilor decât în rândul bărbaților.

(3)

Prezenta directivă definește persoanele cu dizabilități în conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 13 decembrie 2006 (CNUDPD), la care Uniunea este parte începând cu 21 ianuarie 2011 și pe care au ratificat-o toate statele membre. CNUDPD stabilește că persoanele cu dizabilități „includ acele persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți”. Prezenta directivă promovează participarea egală, deplină și efectivă, prin îmbunătățirea accesului la principalele produse și servicii care, prin concepția lor inițială sau prin adaptarea ulterioară, abordează nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități.

(4)

Alte persoane care se confruntă cu limitări funcționale, precum persoanele în vârstă, femeile gravide sau persoanele care călătoresc cu bagaje, ar avea și ele de câștigat de pe urma prezentei directive. Conceptul de „persoane cu limitări funcționale” la care face trimitere prezenta directivă include persoanele care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe legate de vârstă sau provocate de alte cauze legate de funcționarea corpului uman, permanente sau temporare, care, în interacțiune cu diferite bariere, pot limita accesul la produse și la servicii și pot conduce la o situație ce impune adaptarea respectivelor produse și servicii la nevoile lor specifice.

(5)

Disparitățile dintre actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre referitoare la accesibilitatea produselor și a serviciilor pentru persoanele cu dizabilități creează obstacole în calea liberei circulații a produselor și serviciilor și denaturează concurența efectivă pe piața internă. În cazul unor produse și servicii, se preconizează că disparitățile respective vor crește în Uniune după intrarea în vigoare a CNUDPD. Operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), sunt cu deosebire afectați de aceste obstacole.

(6)

Din cauza diferențelor naționale în ceea ce privește cerințele de accesibilitate, profesioniștii independenți, IMM-urile și microîntreprinderile, în special, sunt descurajați de la a valorifica oportunități de afaceri în afara piețelor lor naționale. Cerințele de accesibilitate naționale, sau chiar regionale și locale, instituite de statele membre diferă în prezent în ceea ce privește atât domeniul de aplicare, cât și nivelul detaliilor. Aceste diferențe afectează negativ competitivitatea și creșterea, din cauza costurilor suplimentare suportate pentru elaborarea și comercializarea unor produse și servicii accesibile pentru fiecare piață națională.

(7)

Consumatorii de produse și servicii accesibile și de tehnologii de asistare se confruntă cu un nivel ridicat al prețurilor din cauza concurenței limitate între furnizori. Fragmentarea reglementărilor naționale reduce beneficiile care ar putea rezulta în urma împărtășirii experiențelor cu omologii de la nivel național și internațional ca răspuns la progresele societale și tehnologice.

(8)

Apropierea măsurilor naționale la nivelul Uniunii este, prin urmare, necesară pentru buna funcționare a pieței interne, cu scopul de a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, de a crea economii de scară, de a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, precum și de a ajuta operatorii economici să își concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru acoperirea cheltuielilor generate de legislația fragmentată din Uniune.

(9)

Beneficiile armonizării cerințelor de accesibilitate pentru piața internă au fost demonstrate prin aplicarea Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) privind ascensoarele și a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) în domeniul transporturilor.

(10)

În conformitate cu Declarația nr. 22 privind persoanele cu dizabilități anexată la Tratatul de la Amsterdam, la Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre s-a convenit asupra faptului că, la elaborarea de măsuri în temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), instituțiile Uniunii urmează să țină seama de nevoile persoanelor cu dizabilități.

(11)

Obiectivul general al comunicării Comisiei din 6 mai 2015„O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” este de a genera beneficii economice și sociale durabile cu ajutorul unei piețe unice digitale conectate, facilitând astfel comerțul și promovând ocuparea forței de muncă în interiorul Uniunii. Consumatorii Uniunii nu beneficiază încă de toate avantajele în materie de prețuri și de opțiuni pe care le poate oferi piața unică, deoarece tranzacțiile transfrontaliere online sunt, în continuare, foarte limitate. Fragmentarea limitează, de asemenea, cererea de tranzacții comerciale electronice transfrontaliere. Totodată, sunt necesare acțiuni concertate pentru a se garanta că conținutul electronic, serviciile de comunicații electronice și accesul la serviciile mass-media audiovizuale, sunt disponibile pe deplin pentru persoanele cu dizabilități. Prin urmare, este necesar să se armonizeze cerințele de accesibilitate la nivelul întregii piețe unice digitale și să se garanteze că toți cetățenii Uniunii, indiferent de abilitățile lor, pot să se bucure de avantajele acesteia.

(12)

Din momentul în care Uniunea a devenit parte la CNUDPD, dispozițiile acesteia au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii și sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele sale membre.

(13)

CNUDPD prevede că părțile la aceasta iau măsuri adecvate pentru a garanta că persoanele cu dizabilități au acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și comunicații, inclusiv la sisteme și tehnologii ale informației și comunicațiilor, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale. Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a identificat necesitatea de a se crea un cadru legislativ cu repere concrete, executorii și cu termene precise pentru monitorizarea punerii în aplicare treptate a cerințelor de accesibilitate.

(14)

CNUDPD solicită părților la aceasta să întreprindă sau să sprijine cercetarea și dezvoltarea în domeniul noilor tehnologii, precum și să promoveze disponibilitatea și utilizarea acestora, inclusiv a tehnologiilor informației și comunicațiilor, a echipamentelor de mobilitate, a dispozitivelor și tehnologiilor de asistare, adecvate pentru persoanele cu dizabilități. În CNUDPD se solicită, de asemenea, să se acorde prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile.

(15)

Intrarea în vigoare a CNUDPD în cadrul ordinii juridice a statelor membre atrage după sine necesitatea de a adopta dispoziții naționale suplimentare privind accesibilitatea produselor și a serviciilor. Fără o acțiune a Uniunii, respectivele dispoziții ar duce la accentuarea în continuare a diferențelor dintre actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre.

(16)

Prin urmare, este necesar să se faciliteze punerea în aplicare în Uniune a CNUDPD prin prevederea de norme comune la nivelul Uniunii. De asemenea, prezenta directivă sprijină statele membre în eforturile lor de a își îndeplini, în mod armonizat, atât angajamentele lor naționale, cât și obligațiile care le revin în temeiul CNUDPD, în ceea ce privește accesibilitatea.

(17)

Comunicarea Comisiei din 15 noiembrie 2010 intitulată „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități – un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere”, în conformitate cu CNUDPD, identifică accesibilitatea drept unul dintre cele opt domenii de acțiune ale sale, precizând că aceasta este o condiție prealabilă de bază pentru participarea în societate, și urmărește să asigure accesibilitatea produselor și serviciilor.

(18)

Stabilirea produselor și a serviciilor care intră sub incidența prezentei directive se bazează pe un exercițiu de examinare, care a fost efectuat în timpul pregătirii evaluării de impact, care a permis identificarea produselor și serviciilor relevante pentru persoanele cu dizabilități și pentru care statele membre au adoptat sau probabil vor adopta cerințe de accesibilitate naționale divergente care perturbă funcționarea pieței interne.

(19)

În vederea asigurării accesibilității serviciilor care intră sub incidența prezentei directive, pentru produsele utilizate pentru furnizarea serviciilor cu care interacționează consumatorul ar trebui, de asemenea, să se solicite respectarea cerințelor de accesibilitate aplicabile prevăzute de prezenta directivă.

(20)

Chiar dacă un serviciu, sau o parte a unui serviciu, este subcontractat unei părți terțe, accesibilitatea respectivului serviciu nu ar trebui să fie compromisă, iar furnizorii de servicii ar trebui să respecte obligațiile prevăzute în prezenta directivă. Furnizorii de servicii ar trebui, de asemenea, să asigure formarea adecvată și continuă a angajaților lor, pentru a garanta că aceștia cunosc modul de utilizare a produselor și serviciilor accesibile. Formarea respectivă ar trebui să includă aspecte precum furnizarea de informații, consilierea și publicitatea.

(21)

Cerințele de accesibilitate ar trebui introduse în modul cel mai puțin împovărător cu putință pentru operatorii economici și statele membre.

(22)

Este necesar să se precizeze cerințele de accesibilitate aplicabile în cazul introducerii pe piață a produselor și a serviciilor care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, pentru a asigura libera lor circulație pe piața internă.

(23)

Prezenta directivă ar trebui să prevadă obligativitatea cerințelor de accesibilitate funcționale și acestea ar trebui să fie prezentate sub forma unor obiective generale. Respectivele cerințe ar trebui să fie suficient de precise pentru a fi obligatorii din punct de vedere juridic și suficient de detaliate pentru a permite evaluarea conformității, cu scopul de a asigura buna funcționare a pieței interne pentru produsele și serviciile vizate de prezenta directivă, precum și să lase un anumit grad de flexibilitate cu scopul de a permite inovarea.

(24)

Prezenta directivă conține un număr de criterii de performanță funcțională legate de modurile de operare ale produselor și serviciilor. Criteriile respective nu sunt destinate să reprezinte o alternativă generală la cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, ci ar trebui să fie folosite numai în circumstanțe foarte specifice. Respectivele criterii ar trebui să se aplice unor funcții sau caracteristici specifice ale produselor sau serviciilor respective, pentru a le face accesibile, atunci când cerințele de accesibilitate din prezenta directivă nu abordează una sau mai multe dintre aceste funcții sau caracteristici specifice. În plus, în cazul în care o cerință de accesibilitate conține cerințe tehnice specifice și produsul sau serviciul oferă o soluție tehnică alternativă pentru respectivele cerințe tehnice, această soluție tehnică alternativă ar trebui să respecte, și ea, cerințele de accesibilitate aferente și ar trebui să conducă la un grad echivalent sau superior de accesibilitate, prin aplicarea criteriilor de performanță funcțională relevante.

(25)

Prezenta directivă ar trebui să vizeze sistemele hardware de uz general destinate consumatorilor. Pentru ca respectivele sisteme să funcționeze în mod accesibil ar trebui ca și sistemele lor de operare să fie accesibile. Astfel de sisteme hardware sunt caracterizate prin natura lor multifuncțională și prin capacitatea lor de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice solicitate de consumatori și sunt destinate folosirii de către consumatori. Calculatoarele personale, inclusiv calculatoarele de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente și tabletele, sunt exemple de astfel de sisteme hardware. Calculatoarele specializate integrate în produse electronice destinate consumatorilor nu constituie sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor. Prezenta directivă nu ar trebui să vizeze în mod individual componentele individuale cu funcții specifice, cum ar fi o placă de bază sau un cip de memorie, care sunt utilizate sau care ar putea fi utilizate într-un astfel de sistem.

(26)

Prezenta directivă ar trebui, de asemenea, să includă în domeniul său de aplicare terminale de plată, atât hardware cât și software, și anumite terminale pentru autoservire interactive, atât hardware cât și software, destinate a fi utilizate pentru furnizarea de servicii reglementate de prezenta directivă: de exemplu, bancomatele; automatele pentru bilete care emit bilete fizice garantând accesul la servicii, cum ar fi distribuitoarele de bilete de călătorie, automatele de bonuri de ordine din oficiile bancare; automatele de check-in; și terminalele pentru autoservire interactive care oferă informații, inclusiv ecranele de informare interactive.

(27)

Cu toate acestea, anumite terminale pentru autoservire interactive care oferă informații, instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, deoarece acestea constituie părți componente ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(28)

Prezenta directivă ar trebui să vizeze și serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului (5). În prezent, măsurile luate de statele membre pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități sunt divergente și nu sunt armonizate la nivelul întregii piețe interne. Asigurarea faptului că în întreaga Uniune se aplică aceleași cerințe de accesibilitate va duce la realizarea unor economii de scară pentru operatorii economici care își desfășoară activitatea în mai mult de un stat membru și va facilita accesul efectiv al persoanelor cu dizabilități, atât în propriile state membre și cât și atunci când călătoresc între statele membre. Pentru ca serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență, să fie accesibile, furnizorii ar trebui, pe lângă funcția vocală, să ofere funcția de tip text în timp real, precum și servicii de conversație totală în cazul în care oferă funcția de tip video, asigurând sincronizarea tuturor aceste mijloace de comunicare. Statele membre, în plus față de cerințele prevăzute în prezenta directivă, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972, ar trebui să poată stabili un furnizor de servicii de retransmisie la care ar putea recurge persoanele cu dizabilități.

(29)

Prezenta directivă armonizează cerințele de accesibilitate pentru servicii de comunicații electronice și produse conexe și completează Directiva (UE) 2018/1972, care stabilește cerințe privind accesul echivalent și posibilitatea de alegere în condiții de echivalență de către utilizatorii finali cu dizabilități. Directiva (UE) 2018/1972 stabilește, de asemenea, cerințe în temeiul obligațiilor de serviciu universal privind accesibilitatea tarifelor aferente serviciilor de acces la internet și comunicațiilor de vocale, precum și privind disponibilitatea și accesibilitatea tarifelor aferente echipamentelor terminale conexe, a echipamentelor specifice și a serviciilor pentru consumatorii cu dizabilități.

(30)

Prezenta directivă ar trebui să reglementeze și echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, preconizate a fi utilizate în primul rând pentru accesarea serviciilor de comunicații electronice. În sensul prezentei directive ar trebui să se considere că respectivele echipamente includ echipamente care fac parte din configurația utilizată la accesarea serviciilor de comunicații electronice, precum un router sau un modem.

(31)

În sensul prezentei directive, accesul la serviciile mass-media audiovizuale ar trebui să însemne că accesul la conținutul audiovizual este accesibil, precum și că există mecanisme care să le permită persoanelor cu dizabilități să utilizeze tehnologiile de asistare. Serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale pot include site-uri web, aplicații online, aplicații bazate pe set-top boxuri, aplicații care pot fi descărcate, servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile și playere media conexe, precum și servicii de televiziune conectată. Accesibilitatea serviciilor mass-media audiovizuale este reglementată de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6), cu excepția accesibilității grilelor electronice de programe (EPG), care sunt incluse în definiția serviciilor care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale cărora li se aplică prezenta directivă.

(32)

În contextul serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, prezenta directivă ar trebui să reglementeze și furnizarea de informații privind serviciul de transport, puse la dispoziție prin site-uri web, servicii integrate pe dispozitive mobile, ecrane de informare interactive și terminale pentru autoservire interactive, necesare pasagerilor cu dizabilități în scopul efectuării unei călătorii, inclusiv informațiile de călătorie în timp real. Aceasta ar putea include, de exemplu, informațiile prealabile călătoriei, informațiile din timpul călătoriei și informațiile furnizate în cazul anulării serviciului sau al producerii unei întârzieri la plecare. Alte tipuri de informații ar putea include, de exemplu, informațiile privind prețurile și ofertele.

(33)

Prezenta directivă ar trebui să vizeze și site-urile web, serviciile integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicațiile mobile create sau furnizate de operatorii de servicii de transport de călători care fac parte din domeniul de aplicare al prezentei directive, sau în numele acestora, cum ar fi serviciile electronice de emitere a biletelor, biletele electronice, precum și furnizarea de informații despre produsele și serviciile de transport de persoane ale furnizorului de servicii, inclusiv furnizarea de informații de călătorie în timp real.

(34)

Stabilirea domeniului de aplicare al prezentei directive în ceea ce privește serviciile de transport aerian, cu autobuzul, feroviar și naval pentru pasageri ar trebui să se bazeze pe legislația sectorială existentă privind drepturile pasagerilor. Acolo unde prezenta directivă nu se aplică anumitor tipuri de servicii de transport, statele membre ar trebui să încurajeze furnizorii de servicii să aplice cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(35)

Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului (7) prevede deja obligații pentru organismele din sectorul public care furnizează servicii de transport, inclusiv servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport, de a-și face site-urile web accesibile. Prezenta directivă conține scutiri pentru microîntreprinderile care furnizează servicii, inclusiv servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport. Pe lângă acestea, prezenta directivă include obligații pentru a se garanta accesibilitatea site-urilor web de comerț electronic. Deoarece prezenta directivă cuprinde obligații pentru marea majoritate a furnizorilor de servicii private de transport să își facă site-urile web accesibile, atunci când vând bilete online, nu este necesar să se introducă în prezenta directivă cerințe suplimentare pentru site-urile web ale furnizorilor de servicii urbane și suburbane de transport și ale furnizorilor de servicii regionale de transport.

(36)

Anumite elemente ale cerințelor de accesibilitate, în special în ceea ce privește furnizarea de informații, astfel cum se precizează în prezenta directivă, sunt deja reglementate în dreptul Uniunii din domeniul transporturilor de pasageri. Sunt incluse elemente ale Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (8) în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, ale Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (9), ale Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (10), ale Regulamentului (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (11) în ceea ce privește transportul maritim și pe căi navigabile interioare și ale Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12) în ceea ce privește transportul cu autobuzul și autocarul. Sunt incluse de asemenea acte relevante adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13). Pentru a garanta coerența în materie de reglementare, cerințele de accesibilitate prevăzute în regulamentele respective și respectivele acte ar trebui să se aplice în continuare ca și înainte. Cu toate acestea, cerințele suplimentare prevăzute în prezenta directivă ar completa cerințele existente, îmbunătățind funcționarea pieței interne în domeniul transporturilor și acționând în beneficiul persoanelor cu dizabilități.

(37)

Anumite elemente ale serviciilor de transport nu ar trebui să facă obiectul prezentei directive atunci când sunt furnizate în afara teritoriului statelor membre, chiar dacă serviciul a fost destinat pieței Uniunii. În ceea ce privește aceste elemente, un operator de servicii de transport de persoane ar trebui să fie obligat să se asigure că cerințele prevăzute în prezenta directivă sunt îndeplinite numai în ceea ce privește partea de serviciu oferită pe teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, în cazul transportului aerian, transportatorii aerieni din Uniune ar trebui să se asigure că cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă sunt, de asemenea, îndeplinite în cazul zborurilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță și care zboară către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru. În plus, toți transportatorii aerieni, inclusiv cei care nu sunt autorizați în Uniune ar trebui să se asigure că cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă sunt respectate în cazurile în care zborurile pleacă de pe teritoriul Uniunii către o țară terță.

(38)

Autoritățile urbane ar trebui încurajate să integreze accesibilitatea fără obstacole la serviciile de transport urban în planurile lor de mobilitate urbană sustenabilă (PMUS) și să publice cu regularitate liste cu cele mai bune practici privind accesibilitatea fără obstacole la transportul public urban și la mobilitatea urbană.

(39)

Dreptul Uniunii privind serviciile bancare și financiare urmărește să protejeze consumatorii acestor servicii și să le furnizeze informații pe întreg teritoriul Uniunii, dar nu include cerințe de accesibilitate. Pentru a le permite persoanelor cu dizabilități să utilizeze aceste servicii pe întreg teritoriul Uniunii, inclusiv atunci când sunt furnizate prin site-uri web și servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile, să ia decizii în cunoștință de cauză și să aibă încredere că sunt protejate în mod adecvat, la fel ca ceilalți consumatori, precum și pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru furnizorii de servicii, prezenta directivă ar trebui să instituie cerințe de accesibilitate comune pentru anumite servicii bancare și financiare furnizate consumatorilor.

(40)

Cerințele de accesibilitate corespunzătoare ar trebui să se aplice și metodelor de identificare, semnăturii electronice și serviciilor de plată, întrucât acestea sunt necesare pentru încheierea de tranzacții bancare destinate consumatorilor.

(41)

Fișierele cărților electronice sunt bazate pe o reprezentare electronică ce permite circulația și consultarea unor opere intelectuale în principal textuale și grafice. Gradul de precizie al acestei reprezentări determină accesibilitatea fișierelor de cărți electronice, în special în ceea ce privește adecvarea diferitelor elemente constitutive ale operei și descrierea standardizată a structurii sale. Interoperabilitatea în termeni de accesibilitate ar trebui să optimizeze compatibilitatea acestor fișiere cu agenții utilizatori și cu actualele și viitoarele tehnologii de asistare. Caracteristicile specifice ale volumelor speciale, cum ar fi benzile desenate, cărțile pentru copii și cărțile de artă, ar trebui avute în vedere din perspectiva tuturor cerințelor de accesibilitate aplicabile. Existența unor cerințe divergente de accesibilitate în statele membre ar face ca editorii și alți operatori economici să beneficieze cu greu de avantajele pieței interne, ar putea crea probleme de interoperabilitate cu e-readerele și ar limita accesul pentru consumatorii cu dizabilități. În contextul cărților electronice, conceptul de furnizor de servicii poate include editorii și alți operatori economici implicați în distribuția acestora.

Este recunoscut faptul că persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu obstacole în calea accesului la conținut care este protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe și că au fost deja luate anumite măsuri pentru a remedia această situație, de exemplu prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului (14) și a Regulamentului (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului (15) și că în viitor ar putea fi luate măsuri suplimentare în acest sens la nivelul Uniunii.

(42)

Prezenta directivă definește serviciile de comerț electronic drept serviciu furnizat la distanță, prin intermediul site-urilor web și al serviciilor integrate pe dispozitive mobile, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui consumator în vederea încheierii unui contract de consum. În sensul respectivei definiții, „la distanță” înseamnă că serviciul este furnizat fără ca părțile să fie prezente simultan; „prin mijloace electronice” înseamnă că serviciul este inițial transmis și primit la destinație prin intermediul unui echipament electronic pentru prelucrarea (inclusiv arhivarea digitală) și stocarea datelor și este transmis, transferat și recepționat, în integralitatea sa, prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; „la solicitarea individuală a unui consumator” înseamnă că serviciul este furnizat în urma unei cereri individuale. Având în vedere importanța tot mai mare a serviciilor de comerț electronic, precum și caracterul lor tehnologic pronunțat, este important să existe cerințe armonizate pentru accesibilitatea acestora.

(43)

Obligațiile în materie de accesibilitate privind serviciile de comerț electronic prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice vânzării online a oricărui produs sau serviciu și ar trebui, prin urmare, să se aplice și vânzării unui produs sau serviciu care intră de drept în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(44)

Măsurile referitoare la accesibilitatea preluării comunicațiilor de urgență ar trebui adoptate fără a aduce atingere și fără a avea vreun impact asupra organizării serviciilor de urgență, ce rămâne în competența exclusivă a statelor membre.

(45)

În conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972, statele membre urmează să se asigure că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență este posibil prin intermediul comunicațiilor de urgență și că este echivalent cu cel de care beneficiază alți utilizatori finali în conformitate cu dreptul Uniunii care armonizează cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Comisia și autoritățile naționale de reglementare și alte autorități competente urmează să ia măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități pot apela serviciile de urgență în mod echivalent cu celelalte persoane, atunci când călătoresc în alt stat membru, fără vreo înregistrare prealabilă, în cazul în care acest lucru este fezabil. Respectivele măsuri urmăresc garantarea interoperabilității între statele membre și se bazează în cea mai mare măsură cu putință pe standardele sau specificațiile europene publicate în conformitate cu articolul 39 din Directiva (UE) 2018/1972. Respectivele măsuri nu împiedică statele membre să adopte cerințe suplimentare în vederea urmăririi obiectivelor stabilite în directiva respectivă. Ca alternativă la respectarea cerințelor de accesibilitate în ceea ce privește preluarea comunicațiilor de urgență pentru utilizatorii cu dizabilități prevăzută de prezenta directivă, statele membre ar trebui să poată să stabilească un furnizor terț de servicii de retransmisie prin intermediul căruia persoanele cu dizabilități să comunice cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, până când respectivele centre de preluare a apelurilor de urgență sunt capabile să utilizeze servicii de comunicații electronice prin protocoale internet pentru garantarea accesibilității privind preluarea comunicațiilor de urgență. În orice caz, obligațiile prevăzute în prezenta directivă nu ar trebui înțelese în sensul restrângerii sau diminuării oricărei obligații prevăzute în beneficiul utilizatorilor finali cu dizabilități, inclusiv accesul echivalent la servicii de comunicații electronice și la servicii de urgență și obligațiile de accesibilitate astfel cum sunt prevăzute în Directiva (UE) 2018/1972.

(46)

Directiva (UE) 2016/2102 definește cerințele de accesibilitate pentru site-uri web și aplicații mobile ale organismelor din sectorul public și alte aspecte conexe, în special cerințe referitoare la conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile relevante. Directiva respectivă cuprinde însă o listă specifică de excepții. Există excepții similare relevante pentru prezenta directivă. Anumite activități care au loc prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, cum ar fi serviciile de transport de persoane sau serviciile de comerț electronic, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui, în plus, să respecte cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă în vederea asigurării faptului că vânzarea online de produse și servicii este accesibilă persoanelor cu dizabilități, indiferent dacă vânzătorul este un operator economic public sau privat. Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui aliniate la cerințele Directivei (UE) 2016/2102, în pofida diferențelor în ceea ce privește, de exemplu, monitorizarea, raportarea și asigurarea respectării normelor.

(47)

Cele patru principii ale accesibilității site-urilor web și a aplicațiilor mobile sunt: perceptibilitatea, care înseamnă că informațiile și componentele interfeței de utilizare trebuie să poată fi prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe; operabilitatea, care înseamnă că componentele interfeței de utilizare și navigarea trebuie să poată fi utilizate; inteligibilitatea, care înseamnă că informațiile și exploatarea interfeței de utilizare trebuie să poată fi înțelese; și robustețea, care înseamnă că conținutul trebuie să fie suficient de robust încât să poată fi interpretat în mod fiabil de o gamă largă de agenți utilizatori, inclusiv de tehnologiile de asistare. Aceste principii sunt, de asemenea, utilizate în Directiva (UE) 2016/2102.

(48)

Statele membre ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în cazul în care produsele și serviciile reglementate de prezenta directivă sunt în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile, libera lor circulație în Uniune nu este împiedicată din motive legate de cerințe de accesibilitate.

(49)

În anumite situații, cerințele comune în materie de accesibilitate a mediului construit ar facilita libera circulație a serviciilor conexe și a persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să permită statelor membre să includă mediul construit utilizat la furnizarea de servicii în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând conformitatea cu cerințele în materie de accesibilitate prevăzute în anexa III.

(50)

Accesibilitatea ar trebui să fie obținută prin eliminarea și prevenirea sistematică a barierelor, de preferință printr-o abordare care să ia în calcul proiectarea universală sau „proiectarea pentru toți”, care contribuie astfel la asigurarea, pentru persoanele cu dizabilități, a accesului în condiții de egalitate cu ceilalți. Potrivit CNUDPD, această abordare „înseamnă proiectarea produselor, mediului, programelor și serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate”. În conformitate cu CNUDPD, „«proiectarea universală» nu exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități, atunci când sunt necesare”. În plus, accesibilitatea nu ar trebui să excludă punerea la dispoziție a unor amenajări rezonabile, atunci când acest lucru este impus de dreptul național sau al Uniunii. Accesibilitatea și proiectarea universală ar trebui interpretate în conformitate cu comentariul general nr. 2 (2014) – articolul 9: Accesibilitate, astfel cum a fost redactat de Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

(51)

Produsele și serviciile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive nu sunt automat incluse în domeniul de aplicare al Directivei 93/42/CEE a Consiliului (16). Cu toate acestea, unele tehnologii de asistare care constituie dispozitive medicale ar putea intra în domeniul de aplicare al respectivei directive.

(52)

Cele mai multe locuri de muncă din Uniune sunt oferite de IMM-uri și de microîntreprinderi. Acestea au o importanță vitală pentru dezvoltarea viitoare, dar se confruntă foarte des cu piedici și obstacole în calea dezvoltării produselor sau a serviciilor lor, în special în context transfrontalier. Prin urmare, este necesar să se faciliteze activitatea IMM-urilor și a microîntreprinderilor prin armonizarea dispozițiilor naționale privind accesibilitatea, menținându-se, în același timp, garanțiile necesare.

(53)

Pentru ca microîntreprinderile și IMM-urile să beneficieze de prezenta directivă, acestea trebuie să îndeplinească în mod autentic cerințele Recomandării 2003/361/CE a Comisiei (17) și jurisprudența relevantă, destinate să prevină eludarea normelor sale.

(54)

Pentru a asigura coerența legislației Uniunii, prezenta directivă ar trebui să se întemeieze pe Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18), întrucât aceasta reglementează produse care fac deja obiectul altor acte ale Uniunii, recunoscând totodată caracteristicile speciale ale cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(55)

Toți operatorii economici care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și intervin în lanțul de furnizare și de distribuție ar trebui să se asigure că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu prezenta directivă. Același lucru ar trebui să se aplice operatorilor economici care furnizează servicii. Este necesar să se prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator economic în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(56)

Operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor și a serviciilor, în ce privește rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a accesibilității și să garanteze o concurență loială pe piața Uniunii.

(57)

Obligațiile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice în egală măsură operatorilor economici din sectoarele public și privat.

(58)

Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze evaluarea completă a conformității. Deși responsabilitatea pentru conformitatea produselor îi revine producătorului, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să joace un rol esențial în a verifica dacă produsele puse la dispoziție în Uniune sunt fabricate în conformitate cu dreptul Uniunii.

(59)

Importatorii și distribuitorii ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale și ar trebui să participe activ, furnizând autorităților competente toate informațiile referitoare la produsul vizat.

(60)

Importatorii ar trebui să se asigure că produsele din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă prezenta directivă, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele în cauză.

(61)

Atunci când introduce un produs pe piață, importatorii ar trebui să indice pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, precum și adresa la care pot fi contactați.

(62)

Distribuitorii ar trebui să se asigure că modul în care manipulează un produs nu afectează conformitatea acestuia cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(63)

Orice operator economic care introduce pe piață un produs sub numele sau marca sa sau care modifică un produs introdus deja pe piață astfel încât conformitatea acestuia cu cerințele aplicabile ar putea fi afectată, ar trebui să fie considerat ca fiind producător și, prin urmare, ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(64)

Din motive de proporționalitate, cerințele de accesibilitate ar trebui să se aplice numai în măsura în care nu impun o sarcină disproporționată asupra operatorului economic în cauză sau în măsura în care nu necesită o modificare fundamentală a produselor și a serviciilor care ar conduce la modificarea fundamentală a acestora din perspectiva prezentei directive. Cu toate acestea, ar trebui să existe mecanisme de control pentru a verifica dacă exonerarea de la aplicabilitatea cerințelor de accesibilitate este justificată.

(65)

Prezenta directivă ar trebui să urmeze principiul „a gândi mai întâi la scară mică” și ar trebui să țină seama de sarcinile administrative cu care se confruntă IMM-urile. Aceasta ar trebui să stabilească norme minime în ceea ce privește evaluarea conformității și să includă clauze de salvgardare pentru operatorii economici, mai degrabă decât să prevadă excepții și derogări generale pentru întreprinderile respective. În consecință, la elaborarea normelor de selecție și de punere în aplicare a celor mai adecvate proceduri de evaluare a conformității ar trebui să fie luată în considerare situația IMM-urilor, iar obligațiile de evaluare a conformității cu cerințele de accesibilitate ar trebui să fie limitate astfel încât acestea să nu reprezinte o sarcină disproporționată pentru IMM-uri. În plus, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să funcționeze în mod proporțional, în funcție de dimensiunea întreprinderilor, precum și de caracterul de serie sau de volum redus al producției în cauză, fără a crea obstacole inutile pentru IMM-uri și fără a compromite protecția interesului public.

(66)

În cazuri excepționale, când conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar constitui o sarcină disproporționată pentru operatorii economici, aceștia ar trebui să fie obligați să respecte cerințele respective doar în măsura în care acestea nu impun o sarcină disproporționată. În astfel de cazuri justificate corespunzător, nu ar fi posibil în mod rezonabil pentru un operator economic să aplice pe deplin una sau mai multe dintre cerințele de accesibilitate din prezenta directivă. Cu toate acestea, operatorul economic ar trebui să facă serviciul sau produsul care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive cât mai accesibil cu putință prin aplicarea respectivelor cerințe în măsura în care acestea nu impun o sarcină disproporționată. Cerințele de accesibilitate pe care operatorul economic nu le consideră ca impunând o sarcină disproporționată ar trebui să se aplice pe deplin. Exonerarea de la respectarea uneia sau mai multor cerințe de accesibilitate din cauza sarcinii disproporționate impuse de acestea nu ar trebui să depășească ceea ce este strict necesar pentru a limita sarcina respectivă în ceea ce privește produsul sau serviciul vizat de fiecare caz în parte. Măsurile care ar impune o sarcină disproporționată ar trebui înțelese ca fiind măsuri ce impun o sarcină suplimentară excesivă de natură organizatorică sau financiară pentru operatorul economic, luând în același timp în considerare posibilele beneficii aduse persoanelor cu dizabilități în conformitate cu criteriile stabilite în prezenta directivă. Ar trebui stabilite criterii bazate pe aceste considerații, pentru a permite atât operatorilor economici, cât și autorităților relevante să compare situații diferite și să evalueze în mod sistematic posibila prezență a unei sarcini disproporționate. Ar trebui luate în considerare numai elementele legitime în orice evaluare a măsurii în care cerințele de accesibilitate nu pot fi îndeplinite din cauza faptului că acestea ar impune o sarcină disproporționată. Lipsa priorității, a timpului sau a cunoștințelor nu ar trebui să constituie motive legitime.

(67)

Evaluarea globală a existenței unei sarcini disproporționate ar trebui efectuată utilizând criteriile stabilite în anexa VI. Evaluarea existenței sarcinii disproporționate ar trebui documentată de către operatorul economic, luând în considerare criteriile relevante. Ulterior, furnizorii de servicii ar trebui să reînnoiască evaluarea existenței unei sarcini disproporționate cel puțin o dată la cinci ani.

(68)

Operatorul economic ar trebui să informeze autoritățile competente că s-a prevalat de dispozițiile prezentei directive referitoare la modificare fundamentală și/sau sarcină disproporționată. Numai la cererea autorităților competente ar trebui ca operatorul economic să furnizeze o copie a evaluării, explicând de ce produsul sau serviciul său nu este pe deplin accesibil și oferind dovezi cu privire la sarcina disproporționată sau modificarea fundamentală sau cu privire la ambele.

(69)

În cazul în care, pe baza evaluării solicitate, un furnizor de servicii conchide că cerința ca toate terminalele pentru autoservire utilizate pentru furnizarea serviciilor vizate de prezenta directivă să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute de prezenta directivă ar constitui o sarcină disproporționată, acesta ar trebui totuși să aplice aceste cerințe în măsura în care acestea nu impun o astfel de sarcină disproporționată asupra sa. În consecință, furnizorii de servicii ar trebui să evalueze măsura în care un nivel limitat de accesibilitate în toate terminalele pentru autoservire sau într-un număr limitat de terminale pentru autoservire accesibile ar permite evitarea unei sarcini disproporționate care le-ar fi impusă altfel, cu scopul de a îndeplini cerințele de accesibilitate din prezenta directivă în această măsură.

(70)

Microîntreprinderile se disting de toate celelalte întreprinderi prin faptul că resursele lor umane, cifra lor de afaceri anuală sau bilanțul lor anual sunt limitate. Prin urmare, pentru microîntreprinderi, sarcina de respectare a cerințelor de accesibilitate ocupă o parte mai mare din resursele lor umane și financiare decât pentru alte întreprinderi și este mai susceptibilă să reprezinte o cotă disproporționată din costuri. O proporție semnificativă a costurilor pentru microîntreprinderi rezultă din completarea sau păstrarea de documente și evidențe pentru a demonstra conformitatea cu diferitele cerințe stabilite în dreptul Uniunii. Deși toți operatorii economici care intră sub incidența prezentei directive ar trebui să fie în măsură să evalueze caracterul proporțional al respectării cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă și ar trebui să le respecte numai în măsura în care acestea nu sunt disproporționate, solicitarea unei astfel de evaluări din partea microîntreprinderilor care furnizează servicii ar constitui, în sine, o sarcină disproporționată. Cerințele și obligațiile din prezenta directivă ar trebui, prin urmare, să nu se aplice microîntreprinderilor care furnizează servicii care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

(71)

Pentru microîntreprinderile care lucrează cu produse care întră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cerințele și obligațiile din prezenta directivă ar trebui să fie mai puțin stricte, în vederea evitării impunerii unei sarcini administrative disproporționate.

(72)

Deși unele microîntreprinderi sunt exonerate de obligațiile prevăzute de prezenta directivă, toate microîntreprinderile ar trebui încurajate să fabrice, să importe sau să distribuie produse și să furnizeze servicii care respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, cu scopul de a își spori competitivitatea, precum și potențialul de creștere pe piața internă. Prin urmare, statele membre ar trebui să ofere microîntreprinderilor orientări și instrumente care să faciliteze aplicarea măsurilor naționale ce transpun prezenta directivă.

(73)

Toți operatorii economici ar trebui să acționeze în mod responsabil și în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție produse pe piață sau atunci când furnizează servicii pe piață.

(74)

Pentru a înlesni evaluarea conformității cu cerințele de accesibilitate aplicabile, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate voluntare adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (19), în scopul redactării specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective. Comisia a emis deja o serie de solicitări de standardizare pentru organizațiile europene de standardizare privind accesibilitatea, cum ar fi mandatele de standardizare M/376, M/473 și M/420, care ar fi relevante pentru elaborarea de standarde armonizate.

(75)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții formale asupra standardelor armonizate despre care se consideră că nu respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(76)

Standardele europene ar trebui să fie determinate de piață, să țină cont de interesul public, precum și de obiectivele politice specificate clar în cererea Comisiei către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate, și să bazeze pe consens. În absența unor standarde armonizate și, dacă este necesar, în scopul armonizării pieței interne, Comisia ar trebui să poată adopta, în anumite cazuri, acte de punere în aplicare pentru stabilirea specificațiilor tehnice privind cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Recurgerea la specificații tehnice ar trebui să fie limitată la cazurile respective. Comisia ar trebui să poată adopta specificații tehnice în special atunci când procesul de standardizare este blocat întrucât părțile interesate nu reușesc să ajungă la un consens, sau când există întârzieri nedorite în stabilirea unei cerințe, de exemplu pentru că nu s-a atins calitatea necesară. Comisia ar trebui să lase o perioadă suficientă de timp între adoptarea unei cereri către una sau mai multe organizații de standardizare europene de a redacta standarde armonizate și adoptarea unei specificații tehnice legate de aceeași cerință de accesibilitate. Comisia nu ar trebui să aibă permisiunea de a adopta o specificație tehnică dacă nu a încercat în prealabil să acopere cerințele de accesibilitate prin intermediul sistemului european de standardizare, cu excepția cazului în care Comisia poate demonstra că specificațiile tehnice respectă cerințele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(77)

În scopul stabilirii, în modul cel mai eficace, a unor standarde armonizate și a unor specificații tehnice comune care să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă pentru produse și servicii, Comisia ar trebui să implice în acest proces, dacă este fezabil, organizațiile-umbrelă europene ale persoanelor cu dizabilități și toate celelalte părți interesate relevante.

(78)

Pentru a asigura accesul eficient la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile solicitate pentru declararea conformității cu toate actele aplicabile ale Uniunii ar trebui să fie puse la dispoziție într-o declarație de conformitate UE unică. În scopul reducerii sarcinii administrative pentru operatorii economici, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea de a include, în declarația de conformitate UE unică, toate declarațiile de conformitate individuale relevante.

(79)

Pentru evaluarea conformității produselor, prezenta directivă ar trebui să urmeze procedura de control intern al producției din „Modulul A”, prevăzută în anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE, întrucât aceasta permite operatorilor economici să demonstreze, iar autorităților competente să garanteze, că produsele puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele de accesibilitate, evitând, în același timp, impunerea unei sarcini disproporționate.

(80)

Atunci când efectuează supravegherea pe piață a produselor și verifică conformitatea serviciilor, autoritățile ar trebui să verifice, de asemenea, evaluările conformității, inclusiv dacă evaluarea relevantă a modificării fundamentale sau a sarcinii disproporționate a fost făcută în mod corespunzător. În îndeplinirea sarcinilor lor, autoritățile ar trebui să coopereze cu persoanele cu dizabilități și cu organizațiile care le reprezintă și care le apără interesele.

(81)

În ceea ce privește serviciile, informațiile necesare pentru a evalua conformitatea cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să fie furnizate în clauzele și condițiile generale sau în documentul echivalent, fără a aduce atingere Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (20).

(82)

Marcajul CE, ca indicație concretă a conformității unui produs cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sensul larg. Prezenta directivă ar trebui să respecte principiile generale care guvernează marcajul CE, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (21) de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor. Pe lângă efectuarea declarației de conformitate UE, producătorul ar trebui să informeze consumatorii, într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, în legătură cu caracteristicile de accesibilitate ale produselor sale.

(83)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008, prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele de accesibilitate aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate pentru aceasta.

(84)

În conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE, statele membre au responsabilitatea de a asigura, pe teritoriile lor, o supraveghere temeinică și eficientă a pieței produselor și ar trebui să confere competențe și resurse suficiente autorităților lor de supraveghere a pieței.

(85)

Statele membre ar trebui să verifice conformitatea serviciilor cu obligațiile prevăzute în prezenta directivă și ar trebui să gestioneze plângerile sau rapoartele referitoare la cazuri de neconformitate pentru a se asigura că au fost luate măsuri corective.

(86)

După caz, Comisia ar putea să adopte orientări fără caracter obligatoriu, în consultare cu părțile interesate, pentru a sprijini coordonarea între autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor. Comisia și statele membre ar trebui să poată lansa inițiative cu scopul de a pune în comun resursele și expertiza autorităților.

(87)

Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor verifică îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor menționate în anexa VI în conformitate cu capitolele VIII și IX. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a desemna un organism specializat pentru îndeplinirea obligațiilor autorităților de supraveghere a pieței sau ale autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor în temeiul prezentei directive. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a decide că un astfel de organism specializat ar trebui să aibă competențe limitate la domeniul de aplicare al prezentei directive sau la anumite părți din acesta, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(88)

Ar trebui stabilită o procedură de salvgardare care să se aplice numai în cazul unui dezacord între statele membre asupra unor măsuri luate de către un stat membru, în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la acțiunile preconizate în legătură cu produsele neconforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă. Procedura de salvgardare ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse.

(89)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la faptul că măsura luată de un stat membru este justificată, nu ar trebui să mai fie necesară intervenția ulterioară a Comisiei, cu excepția cazurilor în care neconformitatea poate fi atribuită unor deficiențe ale standardului armonizat sau specificației tehnice.

(90)

Directivele 2014/24/UE (22) și 2014/25/UE (23) ale Parlamentului European și ale Consiliului privind achizițiile publice, care definesc proceduri pentru contractele de achiziții publice și pentru concursurile de proiecte pentru anumite bunuri (produse), servicii și lucrări, stabilesc că, pentru toate achizițiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este vorba de publicul larg sau de personalul autorității sau entității contractante, specificațiile tehnice se redactează, cu excepția cazurilor bine justificate, astfel încât să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori. În plus, directivele respective prevăd că, în cazul în care printr-un act juridic al Uniunii sunt adoptate cerințe de accesibilitate obligatorii, specificațiile tehnice se stabilesc, în ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la acestea. Prezenta directivă ar trebui să stabilească cerințe obligatorii de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor care intră în domeniul său de aplicare. Pentru produsele și serviciile care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă nu sunt obligatorii. Cu toate acestea, utilizarea acestor cerințe pentru a îndeplini obligațiile relevante stabilite în acte ale Uniunii, altele decât prezenta directivă, ar facilita punerea în aplicare a accesibilității și ar contribui la securitatea juridică și la armonizarea cerințelor de accesibilitate în întreaga Uniune. Autoritățile nu ar trebui să fie împiedicate să stabilească cerințe de accesibilitate suplimentare față de cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă.

(91)

Prezenta directivă nu ar trebui să modifice caracterul obligatoriu sau voluntar al dispozițiilor legate de accesibilitate din alte acte ale Uniunii.

(92)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice numai procedurilor de achiziții pentru care a fost deschisă procedura de ofertare, sau, în cazul în care nu este prevăzută o procedură de ofertare, situațiilor în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă a început procedura de achiziții după data de aplicare a prezentei directive.

(93)

Pentru a garanta aplicarea adecvată a prezentei directive, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește: specificarea mai detaliată a cerințelor de accesibilitate care, prin însăși natura lor, nu pot produce efectul vizat dacă nu fac obiectul unor specificări suplimentare în acte juridice obligatorii ale Uniunii; modificarea perioadei în care operatorii economici urmează să poată identifica orice alt operator economic care le-a furnizat un produs sau căruia i-au furnizat un produs; și adăugarea de precizări referitoare la criteriile relevante de care urmează să țină seama operatorul economic pentru a evalua dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate ar impune o sarcină disproporționată. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (24). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(94)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește specificațiile tehnice. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (25).

(95)

Statele membre ar trebui să se asigure că există mijloace adecvate și eficace pentru a garanta conformitatea cu prezenta directivă și ar trebui așadar să instituie mecanisme de control corespunzătoare, precum controale a posteriori din partea autorităților de supraveghere a pieței, pentru a verifica dacă exonerarea de la îndeplinirea cerințelor de accesibilitate este justificată. Când tratează plângerile privind accesibilitatea, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu principiul bunei administrări și îndeosebi cu obligația funcționarilor de a garanta, pentru fiecare plângere, luarea unei decizii în termen rezonabil.

(96)

Pentru a facilita punerea în aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia ar trebui să înființeze un grup de lucru care să reunească autoritățile competente și părțile interesate, cu scopul de a înlesni schimbul de informații și de bune practici și de a primi consiliere. Ar trebui stimulată cooperarea între autorități și părțile interesate relevante, inclusiv persoanele cu dizabilități și organizațiile care le reprezintă, printre altele pentru a îmbunătăți coerența în aplicarea dispozițiilor prezentei directive în ceea ce privește cerințele de accesibilitate și pentru a monitoriza punerea în aplicare a dispozițiilor privind modificarea fundamentală și sarcina disproporționată.

(97)

Având în vedere cadrul juridic existent privind căile de atac în domeniile reglementate de Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE, ar trebui ca dispozițiile prezentei directive referitoare la asigurarea respectării normelor și la sancțiuni să nu se aplice procedurilor de achiziții care fac obiectul obligațiilor impuse de prezenta directivă. O astfel de excludere nu aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul tratatelor de a lua toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea și eficacitatea dreptului Uniunii.

(98)

Sancțiunile ar trebui să fie adecvate în raport cu natura încălcărilor și cu circumstanțele, astfel încât să nu constituie o alternativă la îndeplinirea de către operatorii economici a obligației acestora de a face produsele sau serviciile lor accesibile.

(99)

Statele membre ar trebui să se asigure că, în conformitate cu dreptul Uniunii în vigoare, există mecanisme alternative de soluționare a litigiilor care să permită soluționarea oricărui caz de neconformitate prezumată cu dispozițiile prezentei directive înainte de introducerea unei acțiuni în fața instanțelor sau a organismelor administrative competente.

(100)

Potrivit Declarației politice comune din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei cu privire la documentele explicative (26), statele membre și-au luat angajamentul de a însoți, în cazuri justificate, notificarea măsurilor lor de transpunere cu unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele de transpunere naționale. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că este justificată transmiterea unor astfel de documente.

(101)

Pentru a oferi furnizorilor de servicii timp suficient pentru a se adapta la cerințele prevăzute în prezenta directivă, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție de cinci ani de la data aplicării prezentei directive, pe parcursul căreia produsele utilizate pentru furnizarea unui serviciu care au fost introduse pe piață înainte de data respectivă nu trebuie să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, cu excepția cazului în care sunt înlocuite de către furnizorii de servicii în timpul perioadei de tranziție. Având în vedere costul și ciclul de viață lung al terminalelor pentru autoservire, este oportun să se prevadă că, atunci când astfel de terminale sunt utilizate pentru furnizarea de servicii, acestea pot continua să fie utilizate până la finalul duratei lor de viață economică, atât timp cât nu sunt înlocuite în respectiva perioadă, dar nu mai mult de 20 de ani.

(102)

Cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice produselor introduse pe piață și serviciilor furnizate după data aplicării măsurilor naționale de transpunere a prezentei directive, inclusiv produselor folosite și de ocazie importate dintr-o țară terță și introduse pe piață după data respectivă.

(103)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”). În special, prezenta directivă urmărește să asigure respectarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le asigure independența, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității, precum și să promoveze aplicarea articolelor 21, 25 și 26 din cartă.

(104)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume eliminarea barierelor din calea liberei circulații a anumitor produse și servicii accesibile, pentru a contribui la buna funcționare a pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre deoarece necesită armonizarea unor norme diferite existente în prezent în sistemele lor juridice respective, ci poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, prin definirea unor cerințe și norme comune de accesibilitate pentru funcționarea pieței unice, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Scopul prezentei directive este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile anumitor produse și servicii, în special prin eliminarea și prevenirea barierelor din calea liberei circulații a produselor și a serviciilor reglementate de prezenta directivă, bariere care decurg din cerințe de accesibilitate divergente ale statelor membre.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică următoarelor produse introduse pe piață după 28 iunie 2025:

(a)

sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor și sisteme de operare pentru aceste sisteme hardware;

(b)

următoarele terminale pentru autoservire:

(i)

terminale de plată;

(ii)

următoarele terminale pentru autoservire destinate furnizării de servicii care sunt reglementate de prezenta directivă:

bancomate;

automate pentru bilete;

automate de check-in;

terminale pentru autoservire interactive care furnizează informații, exceptând terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant;

(c)

echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru servicii de comunicații electronice;

(d)

echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale; și

(e)

e-readere.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 32, prezenta directivă se aplică următoarelor servicii furnizate consumatorilor după 28 iunie 2025:

(a)

servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de transmitere utilizate pentru furnizarea de servicii de la mașină la mașină;

(b)

servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale;

(c)

următoarele elemente ale serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport, precum și a serviciilor regionale de transport, pentru care se aplică numai elementele de la punctul (v):

(i)

site-uri web;

(ii)

servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicații mobile;

(iii)

bilete electronice și servicii electronice de emitere a biletelor;

(iv)

furnizarea de informații privind serviciul de transport, inclusiv informații de călătorie în timp real; în ceea ce privește ecranele de informare, aceasta se limitează la ecrane interactive amplasate pe teritoriul Uniunii; și

(v)

terminale pentru autoservire interactive situate pe teritoriul Uniunii, cu excepția celor instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant, utilizate la furnizarea oricărei părți a unor astfel de servicii de transport pentru pasageri;

(d)

servicii bancare destinate consumatorilor;

(e)

cărți electronice și software dedicat; și

(f)

servicii de comerț electronic.

(3)   Prezenta directivă se aplică preluării comunicațiilor de urgență către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112.

(4)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor conținuturi ale site-urilor web și ale aplicațiilor mobile:

(a)

conținut media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de 28 iunie 2025;

(b)

formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de 28 iunie 2025;

(c)

hărți și servicii de cartografiere online, dacă informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;

(d)

conținut aparținând unor terți care nu este finanțat, elaborat ori aflat sub controlul operatorului economic în cauză;

(e)

conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile care pot fi calificate drept arhive, ceea ce înseamnă că nu conțin decât conținut care nu este nici actualizat, nici editat după 28 iunie 2025.

(5)   Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei (UE) 2017/1564 și nici Regulamentului (UE) 2017/1563.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„persoane cu dizabilități” înseamnă persoane care au deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți;

2.

„produs” înseamnă o substanță, un preparat sau un bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decât produsele alimentare, furajele, plantele și animalele vii, produsele de origine umană și produsele de origine vegetală și animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare;

3.

„serviciu” înseamnă un serviciu astfel cum este definit la articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului (27);

4.

„furnizor de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care furnizează un serviciu pe piața Uniunii sau care face oferte de furnizare a unui serviciu pentru consumatorii din Uniune;

5.

„servicii mass-media audiovizuale” înseamnă serviciile definite la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2010/13/UE;

6.

„servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale” înseamnă servicii transmise prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, care sunt utilizate pentru a identifica, a selecta, a primi informații despre și a vizualiza servicii mass-media audiovizuale și eventualele caracteristici oferite, precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, care decurg din punerea în aplicare a măsurilor ce urmăresc să le facă accesibile, după cum se menționează la articolul 7 din Directiva 2010/13/UE; fiind incluse grilele electronice de programe (EPG);

7.

„echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale” înseamnă orice echipament al cărui scop principal este de a oferi acces la servicii mass-media audiovizuale;

8.

„serviciu de comunicații electronice” înseamnă serviciu de comunicații electronice astfel cum este definit la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972;

9.

„serviciu de conversație totală” înseamnă serviciu de conversație totală astfel cum este definit la articolul 2 punctul 35 din Directiva (UE) 2018/1972;

10.

„centru de preluare a apelurilor de urgență” sau „PSAP” înseamnă un centru de preluare a apelurilor de urgență sau PSAP astfel cum este definit la articolul 2 punctul 36 din Directiva (UE) 2018/1972;

11.

„cel mai adecvat PSAP” înseamnă cel mai adecvat PSAP astfel cum este definit la articolul 2 punctul 37 din Directiva (UE) 2018/1972;

12.

„comunicație de urgență” înseamnă comunicație de urgență, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 38 din Directiva (UE) 2018/1972;

13.

„serviciu de urgență” înseamnă serviciu de urgență astfel cum este definit la articolul 2 punctul 39 din Directiva (UE) 2018/1972;

14.

„text în timp real” înseamnă o formă de conversație sub formă de text între doi interlocutori sau în cadrul unei conferințe cu mai mulți interlocutori, în care textul introdus este trimis în așa fel încât comunicarea este percepută de către utilizator ca fiind continuă, literă cu literă;

15.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

16.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;

17.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care un produs este conceput sau fabricat și care comercializează produsul respectiv în nume propriu sau sub propria marcă comercială;

18.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acționa în numele său pentru îndeplinirea unor sarcini determinate;

19.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

20.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un produs la dispoziție pe piață;

21.

„operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul sau furnizorul de servicii;

22.

„consumator” înseamnă orice persoană fizică care cumpără produsul în cauză sau beneficiază de serviciul în cauză în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională;

23.

„microîntreprindere” înseamnă o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 2 milioane EUR sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR;

24.

„întreprinderi mici și mijlocii” sau „IMM-uri” înseamnă întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 de milioane EUR, dar care nu includ microîntreprinderile;

25.

„standard armonizat” înseamnă un standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

26.

„specificație tehnică” înseamnă o specificație tehnică în sensul articolului 2 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, care constituie un mijloc de a se conforma cerințelor de accesibilitate aplicabile unui produs sau serviciu;

27.

„retragere” înseamnă orice măsură care are ca scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unui produs prezent în lanțul de aprovizionare;

28.

„servicii bancare destinate consumatorilor” înseamnă furnizarea către consumatori a următoarelor servicii bancare sau financiare:

(a)

contracte de credit reglementate de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (28) sau de Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului (29);

(b)

serviciile astfel cum sunt definite la punctele 1, 2, 4 și 5 din secțiunea A și la punctele 1, 2, 4 și 5 din secțiunea B din anexa I la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (30);

(c)

serviciile de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (31);

(d)

serviciile legate de conturile de plăți, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 6 din Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (32); și

(e)

moneda electronică, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (33);

29.

„terminal de plată” înseamnă un dispozitiv al cărui scop principal este acela de a permite efectuarea de plăți prin utilizarea instrumentelor de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 14 din Directiva (UE) 2015/2366, la un punct de vânzare fizic, dar nu într-un mediu virtual;

30.

„servicii de comerț electronic” înseamnă servicii furnizate la distanță, prin site-uri web, și servicii integrate pe dispozitive mobile, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a unui consumator în vederea încheierii unui contract de consum;

31.

„servicii de transport aerian pentru pasageri” înseamnă servicii de transport aerian comercial pentru pasageri, după cum sunt definite la articolul 2 litera (l) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, la plecarea de pe un aeroport, la tranzitarea unui aeroport sau la sosirea pe un aeroport, atunci când aeroportul se află pe teritoriul unui stat membru, inclusiv zborurile care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, în cazul în care serviciile sunt operate de transportatori din Uniune;

32.

„servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri” înseamnă serviciile reglementate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011;

33.

„servicii de transport feroviar pentru pasageri” înseamnă toate serviciile de transport feroviar de călători astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007, cu excepția serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din același regulament;

34.

„servicii de transport naval pentru pasageri” înseamnă serviciile de transport pentru pasageri reglementate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1177/2010, cu excepția serviciilor menționate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament;

35.

„servicii urbane și suburbane” înseamnă servicii urbane și suburbane, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (34), dar în sensul prezentei directive sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu tramvaiul și cu troleibuzul.

36.

„servicii regionale” înseamnă servicii regionale, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 7 din Directiva 2012/34/UE, dar în sensul prezentei directive, sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul și autocarul, cu metroul, cu tramvaiul și cu troleibuzul.

37.

„tehnologie de asistare” înseamnă orice obiect, articol de echipament, serviciu sau sistem de produse, inclusiv software, care se utilizează pentru a mări, a menține, a înlocui sau a îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu dizabilități ori pentru reducerea și compensarea unor deficiențe, limitări de activitate sau restricții de participare;

38.

„sistem de operare” înseamnă software care, printre altele, gestionează interfața cu dispozitive hardware periferice, planifică sarcini, alocă spațiu de stocare și prezintă o interfață implicită utilizatorului atunci când nu este în funcțiune un program de aplicație, inclusiv o interfață grafică cu utilizatorul, indiferent dacă software-ul respectiv este parte integrantă din hardware-ul de uz general destinat consumatorilor sau este un software autonom prevăzut să funcționeze pe un hardware de uz general destinat consumatorilor; dar exclude programul de încărcare a sistemului de operare, sistemul de intrare/ieșire de bază sau alte forme de firmware necesare în momentul pornirii echipamentului sau la instalarea sistemului de operare;

39.

„sistem hardware de uz general destinat consumatorilor” înseamnă combinația de hardware care formează un calculator complet, caracterizată prin natura sa multifuncțională, prin capacitatea de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice solicitate de consumatori și destinată folosirii de către consumatori; inclusiv calculatoarele personale, în special calculatoare de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente și tabletele;

40.

„capacitate informatică interactivă” înseamnă funcționalitatea care susține interacțiunea om-mașină, permițând prelucrarea și transmisia datelor, a conținutului vocal sau video sau orice combinație a acestora;

41.

„carte electronică și software dedicat” înseamnă un serviciu care constă în furnizarea unei versiuni electronice a unei cărți, care poate fi accesată, citită și utilizată și în al cărei conținut se poate naviga, precum și software-ul, inclusiv serviciile integrate pe dispozitive mobile care cuprind aplicații mobile, dedicat accesării, citirii și utilizării fișierelor electronice respective și navigării în conținutul acestora, dar excluzând software-ul vizat la definiția de la punctul 42;

42.

„e-reader” înseamnă echipament dedicat, inclusiv hardware și software, folosit pentru accesarea, citirea și utilizarea fișierelor cărților electronice și pentru navigarea în conținutul acestora;

43.

„bilete electronice” înseamnă orice sistem în care dreptul de călătorie, sub forma unuia sau a mai multor bilete de călătorie, a abonamentelor de călătorie sau a creditului de călătorie, este stocat în format electronic pe o legitimație de transport fizică sau pe alt dispozitiv, în loc să fie imprimat pe un bilet pe hârtie;

44.

„servicii electronice de emitere a biletelor” înseamnă orice sistem în care biletele de transport de călători sunt achiziționate inclusiv online prin intermediul unui dispozitiv cu capacități informatice interactive și livrate cumpărătorului în format electronic, astfel încât acestea să poată fi imprimate pe suport de hârtie sau afișate prin intermediul unui dispozitiv mobil cu capacități informatice interactive în cursul călătoriei.

CAPITOLUL II

Cerințele de accesibilitate și libera circulație

Articolul 4

Cerințele de accesibilitate

(1)   Statele membre se asigură că, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5) din prezentul articol și sub rezerva articolului 14, operatorii economici introduc pe piață numai produse și furnizează numai servicii care sunt conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I.

(2)   Toate produsele trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea I din anexa I.

Toate produsele, cu excepția terminalelor pentru autoservire, trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea II din anexa I.

(3)   Fără a se aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, toate serviciile, cu excepția serviciilor urbane, suburbane și regionale, trebuie să fie conforme cu cerințele prevăzute în secțiunea III din anexa I.

Fără a se aduce atingere alineatului (5) din prezentul articol, toate serviciile trebuie să fie conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea IV din anexa I.

(4)   Statele membre pot decide, prin prisma condițiilor naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor reglementate de prezenta directivă trebuie să fie conform cu cerințele de accesibilitate din anexa III, în scopul maximizării utilizării acestora de către persoanele cu dizabilități.

(5)   Microîntreprinderile ce oferă servicii sunt scutite de obligația de a respecta cerințele de accesibilitate menționate la alineatul (3) din prezentul articol și de orice obligație legată de conformitatea cu cerințele respective.

(6)   Statele membre oferă microîntreprinderilor orientări și instrumente care să faciliteze aplicarea măsurilor naționale ce transpun prezenta directivă. Statele membre elaborează instrumentele respective în consultare cu părțile interesate relevante.

(7)   Statele membre pot informa operatorii economici cu privire la exemplele orientative cuprinse în anexa II și la soluțiile posibile care contribuie îndeplinirea cerințelor de accesibilitate prevăzute în anexa I anexa II.

(8)   Statele membre se asigură că preluarea de către cel mai adecvat PSAP a comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 respectă cerințele de accesibilitate specifice prevăzute în secțiunea V din anexa I în modul cel mai potrivit cu organizarea națională a sistemelor de urgență.

(9)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa anexa I prin specificarea mai detaliată a cerințelor de accesibilitate care, prin însăși natura lor, nu pot produce efectul vizat dacă nu fac obiectul unor specificări suplimentare în acte juridice obligatorii ale Uniunii, cum ar fi cerințele legate de interoperabilitate.

Articolul 5

Legislația existentă a Uniunii în domeniul transportului de persoane

Serviciile care respectă cerințele privind furnizarea de informații accesibile și de informații cu privire la accesibilitate stabilite în Regulamentele (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1107/2006, (CE) nr. 1371/2007, (UE) nr. 1177/2010 și (UE) nr. 181/2011 și actele relevante adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă. Acolo unde prezenta directivă prevede cerințe suplimentare față de cele prevăzute în regulamentele și actele respective, cerințele suplimentare respective se aplică pe deplin.

Articolul 6

Libera circulație

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a produselor sau a furnizării de servicii pe teritoriul lor care sunt conforme cu prezenta directivă din motive legate de cerințele de accesibilitate.

CAPITOLUL III

Obligațiile operatorilor economici care lucrează cu produse

Articolul 7

Obligații ale producătorilor

(1)   Atunci când își introduc pe piață produsele, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Producătorii întocmesc documentația tehnică în conformitate cu anexa IV și efectuează procedura de evaluare a conformității menționată în anexa respectivă sau dispun efectuarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerințele de accesibilitate aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de cinci ani după introducerea pe piață a produsului.

(4)   Producătorii se asigură că există proceduri care garantează conformitatea permanentă cu prezenta directivă a producției de serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui produs se iau în considerare în mod corespunzător.

(5)   Producătorii se asigură de faptul că produsele lor poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul.

(6)   Producătorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact se comunică într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

(7)   Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, de înțeles și inteligibile.

(8)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului produs sau, după caz, pentru a-l retrage. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate. În astfel de cazuri, producătorii păstrează un registru al produselor care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile și al plângerilor conexe.

(9)   Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile a, în special prin asigurarea conformității produselor cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 8

Reprezentanți autorizați

(1)   Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)

să păstreze la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței, timp de cinci ani, declarația de conformitate UE și documentația tehnică;

(b)

în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor care fac obiectul mandatului lor cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 9

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piață numai produse conforme.

(2)   Înainte de introducerea unui produs pe piață, importatorii se asigură că procedura de evaluare a conformității stabilită în anexa IV a fost efectuată de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică cerută în anexa respectivă, că produsul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).

(3)   În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, acesta nu introduce produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(4)   Importatorii indică pe produs numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul. Datele de contact se comunică într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și pentru autoritățile de supraveghere a pieței.

(5)   Producătorii se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații privind siguranța, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.

(6)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(7)   Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de cinci ani și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(8)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea respectivului produs sau, după caz, pentru a-l retrage. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate. În astfel de cazuri, producătorii păstrează un registru al produselor care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile și al plângerilor conexe.

(9)   Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au introdus pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

Articolul 10

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție un produs pe piață, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentele prevăzute și de instrucțiuni și informații privind siguranța într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 9 alineatul (4).

(3)   În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă, acesta nu pune la dispoziție produsul pe piață până când acesta nu devine conform. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(4)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(5)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă se asigură că sunt luate de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate sau, după caz, pentru a-l retrage. În plus, în cazul în care produsul nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.

(6)   Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor pe care le-au pus la dispoziție pe piață cu cerințele de accesibilitate aplicabile a.

Articolul 11

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 7 atunci când introduce pe piață un produs sub numele său sau marca sa ori modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 12

Identificarea operatorilor economici care lucrează cu produse

(1)   Operatorii economici menționați la articolele 7-10 transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui alt operator economic care le-a furnizat un produs;

(b)

oricărui alt operator economic căruia i-au furnizat un produs.

(2)   Operatorii economici menționați la articolele 7-10 sunt în măsură să prezinte informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol timp de cinci ani după ce le-a fost furnizat produsul și timp de cinci ani după ce au furnizat produsul.

(3)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 26, pentru modificarea prezentei directive cu scopul de a schimba perioada menționată la alineatul (2) din prezentul articol pentru anumite produse. Perioada respectivă modificată este mai mare de cinci ani și este proporțională cu durata de viață economică utilă a produsului în cauză.

CAPITOLUL IV

Obligațiile furnizorilor de servicii

Articolul 13

Obligațiile furnizorilor de servicii

(1)   Furnizorii de servicii se asigură că proiectează și furnizează servicii în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

(2)   Furnizorii de servicii pregătesc informațiile necesare în conformitate cu anexa V și explică modul în care serviciile îndeplinesc cerințele de accesibilitate aplicabile. Informațiile sunt puse la dispoziția publicului în formă scrisă și orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru persoanele cu dizabilități. Furnizorii de servicii păstrează informațiile atât timp cât serviciul este disponibil.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 32, furnizorii de servicii se asigură că sunt instituite proceduri prin care furnizarea de servicii să rămână în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile. Modificările caracteristicilor furnizării serviciului, modificările cerințelor de accesibilitate aplicabile și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice în raport cu care se declară că un serviciu îndeplinește cerințele de accesibilitate. sunt luate în considerare în mod corespunzător de către furnizorii de servicii.

(4)   În caz de neconformitate, furnizorii de servicii iau măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate aplicabile. În plus, în cazul în care serviciul nu este în conformitate cu cerințele de accesibilitate aplicabile, furnizorii de servicii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care este furnizat serviciul, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.

(5)   În urma unei cereri motivate din partea unei autorități competente, furnizorii de servicii îi furnizează acesteia toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea serviciului cu cerințele de accesibilitate aplicabile. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea serviciului cu respectivele cerințe

CAPITOLUL V

Modificarea fundamentală a produselor sau serviciilor și sarcina disproporționată pentru operatorii economici

Articolul 14

Modificare fundamentală și sarcină disproporționată

(1)   Cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4 se aplică numai în măsura în care asigurarea conformității:

(a)

nu presupune o modificare semnificativă a unui produs sau serviciu care duce la modificarea fundamentală naturii de bază a acestuia; și

(b)

nu duce la impunerea unei sarcini disproporționate asupra operatorilor economici în cauză.

(2)   Operatorii economici efectuează o evaluare pentru a estima dacă conformitatea cu cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4 ar introduce o modificare fundamentală sau, pe baza criteriilor relevante stabilite în anexa VI, ar impune o sarcină disproporționată, astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Operatorii economici documentează evaluarea menționată la alineatul (2). Operatorii economici păstrează toate rezultatele relevante pentru o perioadă de cinci ani care se calculează de la ultima punere la dispoziție pe piață a unui produs sau de la ultima furnizare a unui serviciu, după caz. La cererea autorităților de supraveghere a pieței sau a autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor, după caz” operatorii economici pun la dispoziția autorităților o copie a evaluării menționate la alineatul (2).

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), microîntreprinderile care lucrează cu produse sunt scutite de obligația de a-și documenta evaluarea. Cu toate acestea, dacă o autoritate de supraveghere a pieței solicită acest lucru, microîntreprinderile care lucrează cu produse și care au ales să se prevaleze de alineatul (1) furnizează autorității datele relevante pentru evaluarea menționată la alineatul (2).

(5)   Furnizorii de servicii care se prevalează de alineatul (1) litera (b) își reînnoiesc evaluarea sarcinii disproporționate cu privire la fiecare categorie sau tip de serviciu:

(a)

atunci când serviciul oferit este modificat; sau

(b)

la solicitarea autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor; și

(c)

în orice caz, cel puțin o dată la cinci ani.

(6)   În cazul în care operatorii economici beneficiază de finanțare din alte surse decât resursele proprii ale operatorului economic, indiferent dacă acestea sunt publice sau private, furnizată în vederea îmbunătățirii accesibilității, ei nu se pot prevala de alineatul (1) litera (b).

(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa anexa VI prin detalierea criteriilor relevante care trebuie să fie luate în considerare de către operatorul economic pentru evaluarea menționată la alineatul (2) din prezentul articol. Atunci când detaliază criteriile respective, Comisia nu ține seama doar de potențialele beneficii pentru persoanele cu dizabilități, ci și de cele pentru persoanele cu limitări funcționale.

După caz, Comisia adoptă primul act delegat de acest fel până la 28 iunie 2020. Actul respectiv începe să se aplice, cel mai devreme, la 28 iunie 2025.

(8)   În cazul în care operatorii economici se prevalează de alineatul (1) pentru un anumit produs sau serviciu, aceștia trimit informații în acest sens către autoritățile competente de supraveghere a pieței sau către autoritățile responsabile de verificarea conformității serviciilor din statul membru în care este introdus pe piață produsul respectiv sau este furnizat serviciul respectiv.

Primul paragraf nu se aplică microîntreprinderilor.

CAPITOLUL VI

Standarde armonizate și specificații tehnice ale produselor și serviciilor

Articolul 15

Prezumția de conformitate

(1)   Produsele și serviciile care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt presupuse a fi în conformitate cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă în măsura în care standardele respective sau părțile acestora acoperă cerințele în cauză.

(2)   Comisia solicită, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze proiecte de standarde armonizate pentru cerințele de accesibilitate ale produselor prevăzute în anexa I. Comisia transmite comitetului relevant prima solicitare de proiect de acest fel până la 28 iunie 2021.

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să stabilească specificațiile tehnice ce întrunesc cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

nu este publicată nicio trimitere la standardele armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; și

(b)

fie:

(i)

Comisia a solicitat uneia sau mai multor organizații de standardizare europene să elaboreze un proiect de standard armonizat și există întârzieri nejustificate în procedura de standardizare sau solicitarea nu a fost acceptată de nicio organizație de standardizare europeană; fie

(ii)

Comisia poate demonstra că o specificație tehnică respectă cerințele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, cu excepția cerinței ca specificațiile tehnice să fi fost elaborate de o organizație fără scop lucrativ.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

(4)   Produsele și serviciile care sunt conforme cu specificațiile tehnice sau cu părți ale acestora sunt presupuse a fi conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă în măsura în care specificațiile tehnice respective sau părțile acestora acoperă cerințele în cauză.

CAPITOLUL VII

Conformitatea produselor și marcajul CE

Articolul 16

Declarația de conformitate UE a produselor

(1)   Declarația de conformitate UE atestă faptul că îndeplinirea cerințelor de accesibilitate aplicabile a fost demonstrată. În cazul în care, ca excepție, a fost aplicat articolul 14, declarația de conformitate UE stipulează cerințele de accesibilitate care fac obiectul acestei excepții.

(2)   Declarația de conformitate UE este stabilită conform modelului prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE. Aceasta conține elementele stipulate în anexa IV la prezenta directivă și este actualizată constant. Prin cerințele privind documentația tehnică se evită impunerea unei sarcini inutile asupra microîntreprinderilor și a IMM-urilor. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție produsul pe piață.

(3)   În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă menționează actele în cauză, inclusiv referințele de publicare.

(4)   Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

Articolul 17

Principii generale ale marcajului CE pentru produse

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 18

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe produs sau pe plăcuța cu date a produsului. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu se justifică dată fiind natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață.

(3)   Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

CAPITOLUL VIII

Supravegherea pe piață a produselor și procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

Articolul 19

Supravegherea pe piață a produselor

(1)   Articolul 15 alineatul (3), articolele 16-19, articolul 21, articolele 23-28 și articolul 29 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor.

(2)   Când efectuează supravegherea pe piață a produselor, autoritățile de supraveghere a pieței competente, atunci când operatorul economic a invocat articolul 14 din prezenta directivă:

(a)

verifică dacă evaluarea menționată la articolul 14 fost efectuată de către operatorul economic;

(b)

examinează această evaluare și rezultatele sale, inclusiv în ceea ce privește utilizarea corectă a criteriilor prevăzute în anexa VI; și

(c)

verifică conformitatea cu cerințele de accesibilitate aplicabile.

(3)   Statele membre se asigură că informațiile deținute de autoritățile de supraveghere a pieței în ceea ce privește conformitatea operatorilor economici cu cerințele de accesibilitate aplicabile prevăzute în prezenta directivă și evaluarea prevăzută la articolul 14 sunt puse la dispoziția consumatorilor, la cererea acestora și într-un format accesibil, cu excepția situației în care aceste informații nu pot fi furnizate din motive de confidențialitate, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 20

Procedura la nivel național în ceea ce privește produsele care nu sunt conforme cu cerințele de accesibilitate aplicabile

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să considere că un produs care face obiectul prezentei directive nu este conform cu cerințele de accesibilitate aplicabile, acestea realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin în acest scop cu autoritățile de supraveghere a pieței.

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cu cerințele prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu cerințele respective în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura neconformității, după cum stabilesc acestea.

Autoritățile de supraveghere a pieței solicită operatorului economic relevant să retragă produsul de pe piață în decursul unei perioade suplimentare rezonabile, doar în cazul în care operatorul respectiv nu a întreprins acțiunile corective adecvate în decursul perioadei menționate la al doilea paragraf.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea și al treilea paragraf din prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al treilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice ori a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piețele lor naționale sau pentru a retrage produsul de pe piață.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și cerințele de accesibilitate cu care produsul nu este conform, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează:

(a)

fie neconformității produsului cu cerințele de accesibilitate aplicabile;

(b)

fie deficiențelor existente în ceea ce privește standardele armonizate sau specificațiile tehnice menționate la articolul 15, care conferă o prezumție de conformitate.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la eventualele măsuri adoptate și la eventualele informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză aflate la dispoziția lor și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piețele lor.

Articolul 21

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 20 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia are dovezi rezonabile că o măsură națională contravine dreptului Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

(2)   În cazul în care măsura națională menționată la alineatul (1) este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

(3)   Atunci când măsura națională menționată la alineatul (1) din prezentul articol este considerată justificată și neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește standardele armonizate menționate la articolul 20 alineatul (5) litera (b), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(4)   În cazul în care măsura națională menționată la alineatul (1) din prezentul articol este considerată justificată, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe în ceea ce privește specificațiile tehnice menționate la articolul 20 alineatul (5) litera (b), Comisia adoptă, fără întârziere, acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă specificația tehnică în cauză. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 27 alineatul (2).

Articolul 22

Neconformitatea formală

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 20, în cazul în care un stat membru constată una dintre situațiile următoare, solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității în cauză:

(a)

marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 18 din prezenta directivă;

(b)

marcajul CE nu a fost aplicat;

(c)

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită;

(d)

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(e)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(f)

informațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (4) lipsesc, sunt false sau sunt incomplete;

(g)

nu sunt îndeplinite oricare alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață.

CAPITOLUL IX

Conformitatea serviciilor

Articolul 23

Conformitatea serviciilor

(1)   Statele membre stabilesc, pun în aplicare și actualizează periodic proceduri adecvate pentru:

(a)

a controla conformitatea serviciilor cu cerințele prevăzute în prezenta directivă, inclusiv evaluarea menționată la articolul 14, pentru care articolul 19 alineatul (2) se aplică mutatis mutandis;

(b)

a monitoriza plângerile sau rapoartele privind aspecte legate de neconformitatea serviciilor cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă;

(c)

a verifica dacă operatorul economic a luat măsurile corective necesare.

(2)   Statele membre desemnează autoritățile responsabile de punerea în aplicare a procedurilor menționate la alineatul (1) în ceea ce privește conformitatea serviciilor.

Statele membre se asigură că publicul este informat cu privire la existența, responsabilitățile, identitatea, activitatea și deciziile autorităților menționate la primul paragraf. Autoritățile respective furnizează respectivele informații la cerere și în formate accesibile.

CAPITOLUL X

Cerințe de accesibilitate în alte acte ale Uniunii

Articolul 24

Accesibilitatea reglementată în alte acte ale Uniunii

(1)   În ceea ce privește produsele și serviciile menționate la articolul 2 din prezenta directivă, cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la aceasta constituie cerințe de accesibilitate obligatorii în sensul articolului 42 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE și al articolului 60 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE.

(2)   Orice produs sau serviciu, ale cărui caracteristici, elemente sau funcții sunt conforme cu cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa I la prezenta directivă în conformitate cu secțiunea VI din anexa respectivă sunt considerate a îndeplini obligațiile relevante prevăzute în acte ale Uniunii, altele decât prezenta directivă, în ceea ce privește accesibilitatea, pentru respectivele caracteristici, elemente și funcții, cu excepția cazului în care actele respective conțin dispoziții contrare.

Articolul 25

Standarde armonizate și specificații tehnice pentru alte acte ale Uniunii

Conformitatea cu standardele armonizate și specificațiile tehnice sau cu părți ale acestora care sunt adoptate în conformitate cu articolul 15 oferă prezumția conformității cu articolul 24, în măsura în care standardele și specificațiile tehnice respective sau părți ale acestora îndeplinesc cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

CAPITOLUL XI

Acte delegate, competențe de executare și dispoziții finale

Articolul 26

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (9) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 27 iunie 2019.

Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 14 alineatul (7) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 27 iunie 2019. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (9), la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 14 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (9), al articolului 12 alineatul (3) sau al articolului 14 alineatul (7) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 27

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 28

Grupul de lucru

Comisia înființează un grup de lucru compus din reprezentanți ai autorităților de supraveghere a pieței, ai autorităților responsabile de verificarea conformității serviciilor și ai părților interesate relevante, inclusiv reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități.

Grupul de lucru:

(a)

facilitează schimbul de informații și de bune practici între autorități și părțile interesate relevante;

(b)

stimulează cooperarea între autorități și părțile interesate relevante cu privire la chestiunile legate de punerea în aplicare a prezentei directive, în vederea îmbunătățirii coerenței în aplicarea cerințelor de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă și pentru a monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a articolului 14; și

(c)

oferă consiliere, în special Comisiei, mai ales cu privire la punerea în aplicare a articolelor 4 și 14.

Articolul 29

Asigurarea respectării normelor

(1)   Statele membre se asigură că există mijloace adecvate și eficace pentru a asigura conformitatea cu garanta respectarea prezentei directive.

(2)   Mijloacele menționate la alineatul (1) cuprind:

(a)

dispoziții în baza cărora un consumator poate sesiza instanțele sau organismele administrative competente în temeiul dreptului intern, pentru a garanta respectarea dispozițiilor naționale de transpunere a prezentei directive;

(b)

dispoziții în baza cărora organismele publice sau asociațiile, organizațiile sau alte entități juridice private care au un interes legitim în a se asigura că prezenta directivă este respectată pot iniția, în temeiul dreptului intern, în fața instanțelor sau a organismelor administrative competente, fie în numele, fie în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, orice procedură judiciară sau administrativă prevăzută pentru asigurarea respectării obligațiilor care decurg din prezenta directivă.

(3)   Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziții care sunt reglementate de Directiva 2014/24/UE sau de Directiva 2014/25/UE.

Articolul 30

Sancțiuni

(1)   Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate.

(2)   Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Sancțiunile respective sunt, de asemenea, însoțite de măsuri eficace de remediere în caz de neconformitate a operatorului economic.

(3)   Statele membre informează fără întârziere Comisia despre sancțiunile și măsurile respective, precum și, în cel mai scurt termen, despre orice modificare ulterioară care le afectează.

(4)   Sancțiunile țin cont de gradul de neconformitate, inclusiv de gravitatea acesteia, și de numărul de unități de produse sau de servicii neconforme, precum și de numărul de persoane afectate.

(5)   Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziții care sunt reglementate de Directiva 2014/24/UE sau de Directiva 2014/25/UE.

Articolul 31

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 28 iunie 2022. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor respective.

(2)   Statele membre aplică actele respective începând cu 28 iunie 2025.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, statele membre pot decide să aplice măsurile privind obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (8) cel târziu de la 28 iunie 2027.

(4)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(5)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor acte de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(6)   Statele membre care utilizează posibilitatea prevăzută la articolul 4 alineatul (4) comunică Comisiei textul principalelor acte de drept intern pe care le adoptă în acest scop și informează Comisia cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a acestora.

Articolul 32

Măsuri tranzitorii

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, statele membre prevăd o perioadă de tranziție care se încheie la 28 iunie 2030, în care furnizorii de servicii pot continua să își furnizeze serviciile, utilizând produsele pe care le-au folosit în mod legal pentru a furniza servicii similare înainte de această dată.

Contractele de furnizare de servicii convenite înainte de 28 iunie 2025 rămân valabile fără modificări până la expirare, dar nu mai mult de cinci ani de la respectiva dată.

(2)   Statele membre pot să prevadă că terminalele pentru autoservire utilizate în mod legal de către furnizorii de servicii pentru furnizarea de servicii înainte de 28 iunie 2025 pot să fie utilizate în continuare pentru furnizarea de servicii similare până la sfârșitul duratei lor de viață economică utilă, dar nu mai mult de 20 de ani după intrarea lor în uz.

Articolul 33

Raportarea și reexaminarea

(1)   Până la 28 iunie 2030 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei directive.

(2)   Ținând cont de evoluțiile sociale, economice și tehnologice, rapoartele abordează, printre altele, evoluția accesibilității produselor și a serviciilor, posibilul blocaj tehnologic și eventualele bariere din calea inovării, precum și impactul prezentei directive asupra operatorilor economici și asupra persoanelor cu dizabilități. Rapoartele evaluează, de asemenea, dacă aplicarea articolului 4 alineatul (4) a contribuit la apropierea cerințelor divergente de accesibilitate pentru mediul construit al serviciilor de transport de pasageri, al serviciilor bancare destinate consumatorilor și al centrelor de servicii pentru clienți ale magazinelor furnizorilor de servicii de comunicații electronice, acolo unde este posibil, pentru a permite alinierea progresivă a cerințelor de accesibilitate stabilite în anexa III.

De asemenea, rapoartele evaluează dacă aplicarea prezentei directive, în special a dispozițiilor voluntare, a contribuit la apropierea cerințelor de accesibilitate pentru mediul construit reprezentând lucrări care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (35), al Directivei 2014/24/UE sau al Directivei 2014/25/UE.

Rapoartele abordează, de asemenea, efectele asupra funcționării pieței interne ale aplicării articolul 14 din prezenta directivă, inclusiv, după caz, pe baza informațiilor primite în conformitate cu articolul 14 alineatul (8), precum și ale scutirilor acordate microîntreprinderilor. Rapoartele conchid dacă prezenta directivă și-a atins obiectivele și dacă ar fi oportun să se includă noi produse și servicii, sau să se excludă anumite produse sau servicii din domeniul de aplicare al prezentei directive, și identifică, acolo unde este posibil, oportunități de reducere a sarcinii administrative, în vederea unei eventuale revizuiri a prezentei directive.

Dacă este necesar, Comisia propune măsuri corespunzătoare, care ar putea include măsuri legislative.

(3)   Statele membre comunică în timp util Comisiei toate informațiile necesare pentru întocmirea de către Comisie a unor astfel de rapoarte.

(4)   Rapoartele Comisiei țin cont de punctele de vedere ale actorilor economici și ale organizațiilor neguvernamentale relevante, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități.

Articolul 34

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 17 aprilie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 303, 19.8.2016, p. 103.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 9 aprilie 2019.

(3)  Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (JO L 96, 29.3.2014, p. 251).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (JO L 200, 31.7.2009, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (JO L 321, 17.12.2018, p. 36).

(6)  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

(7)  Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

(13)  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).

(14)  Directiva (UE) 2017/1564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 242, 20.9.2017, p. 6).

(15)  Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (JO L 242, 20.9.2017, p. 1).

(16)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(17)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(18)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(20)  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

(21)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(22)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(23)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(24)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(25)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(26)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(27)  Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).

(28)  Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 22.5.2008, p. 66).

(29)  Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34).

(30)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(31)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

(32)  Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214).

(33)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

(34)  Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, p. 32).

(35)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).


ANEXA I

CERINȚE DE ACCESIBILITATE PENTRU PRODUSE ȘI SERVICII

Secțiunea I

Cerințe de accesibilitate generale privind toate produsele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 2 alineatul (1)

Produsele trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilități și sunt însoțite de informații accesibile privind funcționarea lor și caracteristicile lor de accesibilitate, acolo unde este posibil pe produs sau în interiorul acestuia.

1.

Cerințe privind furnizarea de informații:

(a)

informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs (etichetare, instrucțiuni și mesaje de avertizare) sunt:

(i)

puse la dispoziție prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)

prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)

prezentate utilizatorilor în moduri pe care le pot percepe;

(iv)

prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(b)

instrucțiunile de utilizare a unui produs, atunci când nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web, inclusiv funcțiile de accesibilitate ale produsului, activarea acestora și interoperabilitatea acestora cu soluții de asistență se pun la dispoziția publicului în momentul în care produsul este introdus pe piață și:

(i)

sunt puse la dispoziție prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)

sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)

sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)

sunt prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(v)

în ceea ce privește conținutul, sunt puse la dispoziție în formate de text care să permită generarea altor formate de asistență, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(vi)

sunt însoțite de o prezentare alternativă a oricărui conținut de tip non-text;

(vii)

includ o descriere a interfeței pentru utilizatori a produsului (manipulare, comandă și feedback, intrare și ieșire de date), care este furnizată în conformitate cu punctul 2; descrierea indică, pentru fiecare dintre punctele de la punctul 2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;

(viii)

includ o descriere a funcționalității produsului care este oferită prin funcții menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu punctul 2; descrierea indică, pentru fiecare dintre punctele de la punctul 2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;

(ix)

includ o descriere a interfeței software și hardware a produsului cu dispozitivele de asistare; descrierea include o listă a dispozitivelor de asistare care au fost testate împreună cu produsul.

2.

Proiectarea interfeței pentru utilizatori și a funcționalității:

Produsul, inclusiv interfața sa pentru utilizatori, conține caracteristici, elemente și funcții care să permită persoanelor cu dizabilități accesul la produs și perceperea, utilizarea, înțelegerea și controlul acestuia prin asigurarea faptului că:

(a)

atunci când produsul este prevăzut cu funcții de comunicare, inclusiv comunicare interpersonală, utilizare, informare, control și orientare, acestea sunt accesibile prin intermediul mai multor canale senzoriale; acest lucru include punerea la dispoziție a unor alternative la elementele vizuale, auditive, vocale și tactile;

(b)

atunci când produsul utilizează vorbirea, acesta oferă alternative la vorbire și la introducerea vocală de date pentru comunicare, controlul funcționării și pentru orientare;

(c)

atunci când produsul utilizează elemente vizuale, acesta prevede funcții flexibile de mărire a imaginii, de reglare a luminozității și contrastului pentru comunicare, informare și utilizare, precum și pentru asigurarea interoperabilității cu programele și dispozitivele de asistare pentru navigarea prin interfață;

(d)

atunci când produsul utilizează culori pentru a transmite informații, pentru a indica o acțiune, pentru a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la culori;

(e)

atunci când produsul utilizează semnale sonore, pentru a transmite informații, a indica o acțiune, a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la semnalele sonore;

(f)

atunci când produsul folosește elemente vizuale, acesta prevede metode flexibile pentru îmbunătățirea clarității vizuale;

(g)

atunci când produsul utilizează semnale audio, acesta prevede funcții de reglare a volumului și a vitezei de către utilizator, precum și caracteristici audio amplificate, inclusiv reducerea interferenței semnalelor audio provenite de la produse din jur și claritate audio;

(h)

atunci când produsul necesită utilizare și comandă manuale, acesta prevede comenzi secvențiale și alte posibilități de comandă decât cele bazate pe motricitatea fină, evitând necesitatea unor comenzi simultane pentru manipulare, și utilizează componente tactile perceptibile;

(i)

produsul evită modurile de operare care necesită o rază de acțiune largă sau multă forță;

(j)

produsul evită declanșarea unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate;

(k)

produsul protejează viața privată a utilizatorilor atunci când aceștia folosesc caracteristicile de accesibilitate;

(l)

produsul oferă o alternativă la identificarea și controlul biometrice;

(m)

produsul asigură coerența funcționalităților și oferă intervale de timp suficiente și flexibile pentru interacțiune;

(n)

produsul oferă software și hardware pentru crearea de interfețe cu tehnologiile de asistare;

(o)

produsul este conform cu următoarele cerințe sectoriale specifice:

(i)

terminalele pentru autoservire:

sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală (text-to-speech);

permit utilizarea de căști audio personale;

atunci când este prevăzut un interval de timp pentru răspuns, utilizatorul este avertizat prin intermediul mai multor canale senzoriale;

oferă posibilitatea de a prelungi intervalul de timp alocat;

afișează un nivel de contrast adecvat și, atunci când dispun de taste și butoane de control, acestea sunt ușor de deosebit la nivel tactil;

nu necesită ca o caracteristică de accesibilitate să fie activată pentru ca un utilizator care are nevoie de acea caracteristică să o declanșeze;

atunci când produsul utilizează semnale audio sau perceptibile prin auz, acesta trebuie să fie compatibil cu dispozitivele și tehnologiile de asistare disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, buclele auditive, implanturile cohleare și dispozitivele de asistare pentru ascultare;

(ii)

e-readerele sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală (text-to-speech);

(iii)

echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice:

atunci când dispun de o funcție de comunicare prin text pe lângă funcția de comunicare vocală, oferă posibilitatea prelucrării textului în timp real și sunt compatibile cu sisteme audio de înaltă fidelitate;

permit, atunci când dispun de capacități video în plus față de funcțiile de tip text și voce sau în combinație cu acestea, utilizarea conversației totale, inclusiv funcțiile de sincronizare vocală, text în timp real, precum și video cu o rezoluție care să permită comunicarea în limbajul semnelor;

garantează conectarea wireless eficientă cu tehnologiile auditive;

evită interferențele cu dispozitivele de asistare;

(iv)

echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale pun la dispoziția persoanelor cu dizabilități componentele de accesibilitate oferite de furnizorul de servicii mass-media audiovizuale pentru accesarea, selectarea, controlul, și personalizarea de către utilizator și pentru transmiterea către dispozitive de asistare.

3.

Servicii de asistență:

În cazul în care sunt disponibile, serviciile de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) oferă informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.

Secțiunea II

Cerințe de accesibilitate legate de produsele prevăzute la articolul 2 alineatul (1), cu excepția terminalelor pentru autoservire menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Pe lângă cerințele prevăzute în secțiunea I, ambalajul și instrucțiunile produselor care intră în sfera de aplicare a prezentei secțiuni sunt făcute accesibile, astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilități. Aceasta înseamnă că:

(a)

ambalajul produsului, inclusiv informațiile prevăzute pe acesta (de exemplu, despre deschidere, închidere, utilizare, eliminare), inclusiv, atunci când sunt furnizate, informațiile referitoare la caracteristicile de accesibilitate ale produsului, sunt făcute accesibile și, atunci când acest lucru este posibil, respectivele informații accesibile sunt prezentate pe ambalaj;

(b)

instrucțiunile privind instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin alte mijloace, cum ar fi un site web, se află la dispoziția publicului în momentul în care produsul este introdus pe piață și respectă următoarele cerințe:

(i)

sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)

sunt prezentate într-un mod ușor de înțeles;

(iii)

sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)

sunt prezentate cu caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(v)

conținutul instrucțiunilor este pus la dispoziție în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistență alternative, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale; și

(vi)

instrucțiunile care cuprind orice conținut de tip non-text sunt însoțite de o prezentare alternativă a conținutului respectiv.

Secțiunea III

Cerințe de accesibilitate generale privind toate serviciile care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 2 alineatul (2)

În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilități, furnizarea acestora se face prin:

(a)

garantarea accesibilității produselor utilizate pentru furnizarea serviciului, în conformitate cu secțiunea I din prezenta anexă și, după caz, cu secțiunea II din prezenta anexă;

(b)

furnizarea de informații privind modul de funcționare al serviciului și, dacă pentru furnizarea serviciului sunt utilizate produse, informații privind legătura serviciului cu aceste produse, precum și informații privind caracteristicile lor de accesibilitate și interoperabilitatea lor cu dispozitive și instalații de asistare:

(i)

punând la dispoziție informațiile prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(ii)

prezentând informațiile într-un mod ușor de înțeles;

(iii)

prezentând utilizatorilor informațiile în moduri pe care aceștia le pot percepe;

(iv)

punând la dispoziție conținutul informațiilor în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistență alternative, putând fi prezentate în diferite moduri și prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(v)

prezentând cu caractere de dimensiuni și tipuri adecvate, ținând cont de condițiile de utilizare previzibile și folosind un contrast suficient, precum și o spațiere ajustabilă între litere, rânduri și paragrafe;

(vi)

completând orice conținut de tip non-text cu o prezentare alternativă a conținutului respectiv; și

(vii)

furnizând într-o manieră coerentă și adecvată informațiile electronice necesare pentru furnizarea serviciului, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(c)

realizarea accesibilității site-urilor web, inclusiv a aplicațiilor online aferente, și a serviciilor bazate pe dispozitive mobile, inclusiv a aplicațiilor mobile, într-o manieră coerentă și adecvată, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(d)

acolo unde sunt disponibile, servicii de asistență (centre de asistență, centre de apel, asistență tehnică, servicii de retransmisie și servicii de formare) care furnizează informații cu privire la accesibilitatea produsului și la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.

Secțiunea IV

Cerințe de accesibilitate suplimentare referitoare la servicii specifice

În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilități, furnizarea acestora se face prin includerea de funcții, practici, politici și proceduri, precum și de modificări ale funcționării serviciului, menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități și să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile de asistare:

(a)

Serviciile de comunicații electronice, inclusiv comunicațiile de urgență menționate la articolul 109 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972:

(i)

furnizarea funcției de text în timp real, în plus față de comunicarea vocală;

(ii)

furnizarea opțiunii de conversație totală în cazul în care, pe lângă comunicarea vocală, este furnizată și funcția video;

(iii)

asigurarea faptului că comunicațiile de urgență ce folosesc funcția vocală și funcția de tip text (inclusiv text în timp real) sunt sincronizate, iar cele ce folosesc funcția de tip video, atunci când este disponibilă, sunt și ele sincronizate sub formă de conversație totală și transmise de furnizorii de servicii de comunicații electronice către cel mai adecvat PSAP.

(b)

Serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale:

(i)

furnizarea de grile electronice de programe (EPG) care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide și furnizează informații cu privire la disponibilitatea caracteristicilor de accesibilitate;

(ii)

asigurarea faptului că componentele de accesibilitate (serviciile de acces) ale serviciilor mass-media audiovizuale, precum subtitrările pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrierile audio, subtitrările vorbite și interpretarea în limbajul semnelor, sunt transmise integral la o calitate adecvată pentru afișare precisă, sincronizate cu difuzarea de sunet și video, permițând totodată utilizatorului să controleze afișarea și utilizarea lor.

(c)

Serviciile de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul pentru pasageri, cu excepția serviciilor urbane și suburbane de transport și a serviciilor regionale de transport:

(i)

asigurarea furnizării de informații privind accesibilitatea vehiculelor, a infrastructurii înconjurătoare și a mediului construit și privind asistența pentru persoanele cu dizabilități;

(ii)

asigurarea furnizării de informații despre serviciile inteligente de emitere a biletelor (rezervări electronice, rezervări de bilete etc.), de informații în timp real privind călătoria (orare, informații cu privire la perturbări ale traficului, legături de transport, continuarea călătoriei cu alte moduri de transport etc.) și de informații privind servicii suplimentare (prezența personalului în stații, ascensoare care nu funcționează sau servicii indisponibile temporar).

(d)

Servicii urbane și suburbane de transport și servicii regionale de transport: asigurarea accesibilității terminalelor pentru autoservire utilizate pentru furnizarea serviciului, în conformitate cu secțiunea I din prezenta anexă.

(e)

Servicii bancare destinate consumatorilor:

(i)

furnizarea de metode de identificare, semnături electronice, securitate și servicii de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(ii)

garantarea faptului că informațiile sunt ușor de înțeles, fără a depăși un nivel de complexitate superior nivelului B2 (post-intermediar) din clasificarea operată de Cadrul european comun de referință pentru limbi al Consiliului Europei.

(f)

Cărți electronice:

(i)

asigurarea faptului că, în cazul în care o carte electronică conține format audio pe lângă text, aceasta furnizează conținuturile audio și de text sincronizate;

(ii)

asigurarea faptului că fișierele digitale ale cărților electronice nu împiedică tehnologiile de asistare să funcționeze în mod corespunzător;

(iii)

asigurarea accesului la conținut, a navigării în cadrul conținutului și al formatului fișierului, inclusiv al formatului dinamic, furnizarea structurii, asigurarea flexibilității și a posibilității de alegere a modului de prezentare a conținutului;

(iv)

oferirea posibilității de redare a conținutului sub forme alternative și a interoperabilității acestuia cu o varietate de tehnologii de asistare, astfel încât să fie perceptibil, inteligibil, utilizabil și solid;

(v)

oferirea posibilității de a le identifica, furnizând informații privind caracteristicile lor de accesibilitate, prin intermediul metadatelor;

(vi)

asigurarea faptului că măsurile în materie de gestionare a drepturilor digitale nu blochează caracteristicile de accesibilitate.

(g)

Servicii de comerț electronic:

(i)

furnizarea informațiilor privind accesibilitatea produselor și a serviciilor vândute, în cazul în care aceste informații sunt furnizate de către operatorul economic responsabil;

(ii)

asigurarea accesibilității funcțiilor de identificare, de securitate și de plată atunci când sunt livrate ca parte a serviciului, și nu ca parte a unui produs, făcând aceste funcții perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide;

(iii)

furnizarea de metode de identificare, semnături electronice și sisteme de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile și solide.

Secțiunea V

Cerințe de accesibilitate specifice legate de preluarea comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 de către cel mai adecvat PSAP

În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilități, preluarea de către cel mai adecvat PSAP a comunicațiilor de urgență efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 se realizează prin includerea unor funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități:

Comunicațiile de urgență către numărul european unic pentru apeluri de urgență 112 sunt preluate corespunzător, în modul cel mai potrivit cu organizarea la nivel național a sistemelor de urgențe, la cel mai adecvat PSAP, utilizând aceleași mijloace de comunicare ca cele prin care sunt inițiate, și anume prin utilizarea de voce și text sincronizate (inclusiv text în timp real), sau, în cazul în care este oferită și funcția video, de voce, text (inclusiv text în timp real) și video sincronizate ca conversație totală.

Secțiunea VI

cerințe de accesibilitate pentru caracteristici, elemente sau funcții ale produselor și serviciilor în conformitate cu articolul 24 alineatul (2)

Prezumția de îndeplinire a obligațiilor relevante prevăzute în alte acte ale Uniunii referitoare la caracteristici, elemente sau funcții ale produselor și serviciilor necesită următoarele:

1.

Produse:

(a)

Accesibilitatea informațiilor privind funcționarea și caracteristicile de accesibilitate aferente produselor respectă elementele corespunzătoare prevăzute în secțiunea I punctul 1 din prezenta anexă, și anume informațiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs, și instrucțiunile de utilizare a produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web.

(b)

Accesibilitatea caracteristicilor, elementelor și funcțiilor interfeței pentru utilizatori și ale proiectării funcționale a produselor respectă cerințele de accesibilitate corespunzătoare pentru astfel de interfețe pentru utilizatori sau proiectări funcționale prevăzute în secțiunea I punctul 2 din prezenta anexă.

(c)

Accesibilitatea ambalajului, inclusiv a informațiilor furnizate în cadrul acestuia și a instrucțiunilor referitoare la instalarea, întreținerea, depozitarea și eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziție prin alte mijloace, cum ar fi un site web, cu excepția terminalelor pentru autoservire, respectă cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunea II din prezenta anexă.

2.

Servicii:

 

Accesibilitatea caracteristicilor, elementelor și funcțiilor serviciilor respectă cerințele de accesibilitate corespunzătoare pentru respectivele caracteristici, elemente și funcții, prevăzute în secțiunile referitoare la servicii din prezenta anexă.

Secțiunea VII

Criterii de performanță funcțională

În vederea maximizării utilizării previzibile de către persoanele cu dizabilități, în cazurile în care cerințele de accesibilitate prevăzute în secțiunile I-VI din prezenta anexă nu se referă la una sau mai multe funcții legate de proiectarea și fabricarea produselor sau de furnizarea serviciilor, accesibilitatea respectivelor funcții sau mijloace se asigură prin conformitatea cu criteriile de performanță funcțională aferente.

Aceste criterii de performanță funcțională pot fi utilizate numai ca alternativă la una sau mai multe cerințe tehnice specifice, atunci când acestea sunt menționate în cerințele de accesibilitate, dacă și numai dacă aplicarea criteriilor de performanță funcțională relevante este conformă cu cerințele de accesibilitate și are drept urmare faptul că proiectarea și fabricarea produselor și furnizarea serviciilor duc la o accesibilitate echivalentă sau mai mare pentru utilizarea previzibilă de către persoanele cu dizabilități.

(a)   Utilizare de către persoane nevăzătoare

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare pentru persoane nevăzătoare.

(b)   Utilizare de către persoane cu capacități vizuale limitate

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puțin un mod de operare care permite utilizatorilor cu capacități vizuale limitate să opereze produsul.

(c)   Utilizare fără percepția culorilor

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepția culorilor.

(d)   Utilizare fără sonor

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acesta oferă cel puțin un mod de operare pentru care nu este nevoie de auz.

(e)   Utilizare de către persoanele cu capacități auditive limitate

În cazul în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acest oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici audio amplificate, care permite utilizatorilor cu capacități auditive limitate să opereze produsul.

(f)   Utilizare fără funcție vocală

În cazul în care produsul sau serviciul presupune comenzi vocale date de utilizator, acesta oferă cel puțin un mod de operare care nu necesită intervenție vocală. Prin intervenție vocală se înțelege orice sunet generat la nivel oral, precum vorbirea, fluierăturile, interjecțiile.

(g)   Utilizare cu manipulare sau forță limitată

În cazul în care presupune acționarea manuală, produsul sau serviciul oferă cel puțin un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acțiuni alternative care nu necesită motricitate fină, manipulare precisă sau forță manuală, și nici acționarea mai multor comenzi în același timp.

(h)   Utilizare de către persoane cu rază de acțiune limitată

Elementele operaționale ale produselor se află în raza de acțiune pentru toți utilizatorii. În cazul în care produsele sau serviciile oferă un mod de operare manuală, acestea oferă cel puțin un mod de operare care să poată fi utilizat de către persoanele cu rază de acțiune limitată și cu forță limitată.

(i)   Reducerea la minimum a riscului declanșării unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate

În cazul în care produsul oferă moduri de operare vizuale, acestea evită modurile de operare care declanșează crize convulsive determinate de fotosensibilitate.

(j)   Utilizare de către persoane cu capacități cognitive limitate

Produsul sau serviciul oferă cel puțin un mod de operare cu caracteristici care fac produsul mai simplu și mai ușor de utilizat.

(k)   Viața privată

În cazul în care produsul sau serviciul oferă funcții care asigură accesibilitatea, acesta oferă cel puțin un mod de operare care protejează viața privată a utilizatorilor ce folosesc respectivele caracteristici care asigură accesibilitatea.


ANEXA II

EXEMPLE INDICATIVE ȘI FĂRĂ CARACTER OBLIGATORIU DE SOLUȚII POSIBILE CARE CONTRIBUIE LA RESPECTAREA CERINȚELOR DE ACCESIBILITATE DIN ANEXA I

SECȚIUNEA I:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PENTRU TOATE PRODUSELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA I DIN ANEXA I

EXEMPLE

1.

Furnizarea de informații

(a)

(i)

Furnizarea de informații vizuale și tactile sau vizuale și auditive indicând locul în care se introduce un card într-un terminal pentru autoservire, astfel încât persoanele nevăzătoare și persoanele cu surditate să poată utiliza terminalul.

(ii)

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să poată înțelege mai bine.

(iii)

Furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet în plus față de un mesaj de avertizare scris, astfel încât persoanele nevăzătoare să îl poată percepe.

(iv)

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(b)

(i)

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să îi poată înțelege mai bine.

(iii)

Furnizarea de subtitrări atunci când sunt prevăzute instrucțiuni în format video.

(iv)

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(v)

Imprimarea în Braille, permițând astfel utilizarea de către persoane nevăzătoare.

(vi)

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acțiunile principale.

(vii)

Nu sunt furnizate exemple.

(viii)

Nu sunt furnizate exemple.

(ix)

Includerea unei mufe și a unui software într-un bancomat, ceea ce va permite conectarea unei căști audio care va primi textul de pe ecran sub formă de sunet.

2.

Interfața pentru utilizatori și la proiectarea funcțională

(a)

Furnizarea de instrucțiuni sub formă de voce și text, sau încorporarea unor semne tactile în cazul unei tastaturi, astfel încât persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de auz să poată interacționa cu produsul.

(b)

Furnizarea, într-un terminal pentru autoservire, pe lângă instrucțiunile prin vorbire, și a unor instrucțiuni sub formă de text sau imagini, de exemplu, astfel încât persoanele cu surditate să poată la rândul lor să efectueze acțiunile necesare.

(c)

Oferirea pentru utilizatori a posibilității de a mări un text, de a recurge la funcția de zoom pentru o anumită pictogramă sau de a mări contrastul, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să poată percepe informațiile.

(d)

În plus față de oferirea unei alegeri de apăsare a butonului roșu sau verde pentru selectarea unei opțiuni, indicarea în scris pe butoane a opțiunilor, pentru a le permite persoanelor care suferă de daltonism să efectueze alegerea.

(e)

Când un calculator emite un semnal de eroare, oferirea unui text scris sau a unei imagini care să indice eroarea, astfel încât să permită persoanelor cu surditate să își dea seama că se produce o eroare.

(f)

Oferirea posibilității unui contrast suplimentar în imaginile din prim plan, astfel încât persoanele cu dificultăți de vedere să le poată vedea.

(g)

Oferirea posibilității ca utilizatorul unui telefon să selecteze volumul sunetului și să reducă interferența cu aparatele auditive, astfel încât persoanele cu deficiențe de auz să poată utiliza telefonul.

(h)

Furnizarea de butoane mai mari și mai bine separate pe ecranul tactil, astfel încât persoanele cu tremor să le poată apăsa.

(i)

Asigurarea faptului că butoanele care trebuie apăsate nu necesită multă forță, astfel încât persoanele cu deficiențe motorii să le poată utiliza.

(j)

Evitarea imaginilor cu lumină intermitentă, astfel încât persoanele susceptibile să aibă crize convulsive să nu fie expuse acestui risc.

(k)

Oferirea posibilității de a utiliza căști audio atunci când un bancomat furnizează informații verbale.

(l)

Ca alternativă la recunoașterea prin amprente digitale, oferirea pentru utilizatorii care nu își pot utiliza mâinile a posibilității de a selecta o parolă pentru blocarea și deblocarea unui telefon.

(m)

Asigurarea faptului că software-ul reacționează într-un mod previzibil atunci când este efectuată o anumită acțiune și acordarea de timp suficient pentru introducerea unei parole, astfel încât să fie ușor de utilizat de către persoanele cu deficiențe intelectuale.

(n)

Oferirea unei conexiuni cu un afișaj Braille actualizabil, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza calculatorul.

(o)

Exemple de cerințe specifice unor sectoare.

(i)

Nu sunt furnizate exemple.

(ii)

Nu sunt furnizate exemple.

(iii)

Prima liniuță

Oferirea posibilității ca un telefon mobil să poată prelucra conversații în timp real, astfel încât persoanele cu deficiențe de auz să poată face schimb de informații într-un mod interactiv.

(iii)

A patra liniuță

Oferirea posibilității de a utiliza simultan formatul video pentru afișarea limbajului prin semne și a formatului de text pentru scrierea unui mesaj, astfel încât două persoane cu surditate să poată comunica între ele sau cu o persoană cu auz normal.

(iv)

Asigurarea faptului că subtitrările sunt transmise prin intermediul set-top boxului pentru utilizarea lor de către persoanele cu surditate.

3.

Servicii de asistență: Nu sunt furnizate exemple

 

 

SECȚIUNEA II:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚELE DE ACCESIBILITATE PENTRU PRODUSELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1), CU EXCEPȚIA TERMINALELOR PENTRU AUTOSERVIRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1) LITERA (b)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA II DIN ANEXA I

EXEMPLE

Ambalajul și instrucțiunile produselor

(a)

Indicarea în cadrul ambalajului că telefonul este dotat cu caracteristici de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

(b)

(i)

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să îi poată înțelege mai bine.

(iii)

Furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet atunci când este prezent un mesaj de avertizare scris, astfel încât nevăzătorii să poată primi mesajul de avertizare.

(iv)

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(v)

Imprimarea în Braille, permițând astfel citirea de către persoane nevăzătoare.

(vi)

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acțiunile principale.

SECȚIUNEA III:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE GENERALE PENTRU TOATE SERVICIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREZENTEI DIRECTIVE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2)

CERINȚE DIN SECȚIUNEA III DIN ANEXA I

EXEMPLE

Furnizarea de servicii

(a)

Nu sunt furnizate exemple

(b)

(i)

Furnizarea de fișiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informațiile.

(ii)

Utilizarea acelorași termeni în mod consecvent, sau într-o structură clară și logică, astfel încât persoanele cu deficiențe intelectuale să poată înțelege mai bine.

(iii)

Furnizarea de subtitrări atunci când este prevăzut un material video cu instrucțiuni.

(iv)

Oferirea posibilității ca persoanele nevăzătoare să poată utiliza un fișier imprimându-l în Braille.

(v)

Oferirea posibilității ca textul să fie citit de către persoane cu deficiențe de vedere.

(vi)

Adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să identifice principalele elemente sau să prezinte acțiunile principale.

(vii)

Atunci când un furnizor de servicii oferă un stick USB care conține informații cu privire la serviciu, asigurarea faptului că informațiile respective sunt accesibile.

(c)

Furnizarea de descrieri textuale pentru imagini, punerea la dispoziție a tuturor funcționalităților prin intermediul tastaturii, oferirea pentru utilizatori de suficient timp pentru citire, asigurarea faptului că conținutul apare și funcționează într-un mod previzibil și asigurarea compatibilității cu tehnologiile de asistare, astfel încât persoanele cu diverse dizabilități să poată citi un site web și interacționa cu acesta.

(d)

Nu sunt furnizate exemple

SECȚIUNEA IV:

EXEMPLE REFERITOARE LA CERINȚE DE ACCESIBILITATE SUPLIMENTARE PENTRU SERVICII SPECIFICE

CERINȚE DIN SECȚIUNEA IV DIN ANEXA I

EXEMPLE

Servicii specifice

(a)

(i)

Oferirea posibilității ca persoanele cu deficiențe de auz să poată trimite și primi texte într-un mod interactiv și în timp real.

(ii)

Oferirea posibilității ca persoanele cu surditate să poată utiliza limbajul prin semne pentru a comunica între ele.

(iii)

Oferirea posibilității ca o persoană cu deficiențe de vorbire și de auz care alege să recurgă la o combinație de text, voce și video să știe că această comunicare este transmisă prin rețea către un serviciu de urgență.

(b)

(i)

Oferirea posibilității ca o persoană nevăzătoare să poată selecta programele pe televizor.

(ii)

Asigurarea posibilității de a selecționa, personaliza și afișa „servicii de acces” precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficiențe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite și interpretare în limbajul semnelor, oferind mijloace de conectare eficace prin tehnologie fără fir la tehnologiile auditive sau permițând utilizatorului să activeze „servicii de acces” pentru serviciile mass-media audiovizuale la același nivel de control ca cel al controlului primar al dispozitivelor.

(c)

(i)

Nu sunt furnizate exemple.

(ii)

Nu sunt furnizate exemple.

(d)

Nu sunt furnizate exemple.

(e)

(i)

Asigurarea posibilității de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza.

(ii)

Nu sunt furnizate exemple.

(f)

(i)

Oferirea posibilității ca o persoană cu dislexie să poată citi și asculta textul în același timp.

(ii)

Oferirea de conținut de tip text sincronizat cu conținut audio sau oferirea unei transcrieri în Braille actualizabile.

(iii)

Oferirea posibilității ca o persoană nevăzătoare să poată accesa indexul sau schimba capitolele.

(iv)

Nu sunt furnizate exemple.

(v)

Asigurarea faptului că informațiile privind caracteristicile lor de accesibilitate sunt disponibile în fișierul electronic, astfel încât persoanele cu dizabilități să poată fi informate.

(vi)

Asigurarea faptului că nu există un sistem de blocare, spre exemplu că măsurile tehnice de protecție, informațiile privind regimul drepturilor sau chestiunile legate de interoperabilitate nu împiedică citirea textului cu voce tare de către dispozitive de asistare, astfel încât utilizatorii nevăzători să poată citi cartea.

(g)

(i)

Asigurarea faptului că nu sunt eliminate informațiile disponibile cu privire la caracteristicile de accesibilitate ale unui produs.

(ii)

Asigurarea disponibilității prin voce a interfeței pentru utilizatori a serviciilor de plată, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată face cumpărături online în mod independent.

(iii)

Asigurarea posibilității de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza.


ANEXA III

CERINȚE DE ACCESIBILITATE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 4 ALINEATUL (4) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MEDIUL CONSTRUIT ÎN CARE SUNT FURNIZATE SERVICIILE INCLUSE ÎN DOMENIUL DE APLICARE AL PREZENTEI DIRECTIVE

În vederea maximizării utilizării previzibile autonome de către persoanele cu dizabilități a mediului construit în care este furnizat un serviciu și care este sub răspunderea furnizorului de servicii, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (4), accesibilitatea zonelor destinate accesului public trebuie să includă următoarele aspecte:

(a)

utilizarea zonelor și a instalațiilor exterioare conexe;

(b)

împrejurimile clădirilor;

(c)

utilizarea intrărilor;

(d)

utilizarea căilor de circulație orizontală;

(e)

utilizarea căilor de circulație verticală;

(f)

utilizarea sălilor deschise publicului;

(g)

utilizarea echipamentelor și a instalațiilor utilizate pentru furnizarea serviciului;

(h)

utilizarea toaletelor și a instalațiilor sanitare;

(i)

utilizarea ieșirilor, a căilor de evacuare și a elementelor pentru planificarea măsurilor de urgență;

(j)

comunicări și orientări prin intermediul mai multor canale senzoriale;

(k)

utilizarea instalațiilor și a clădirilor în scopul lor previzibil;

(l)

protecția împotriva pericolelor în mediul interior și exterior.


ANEXA IV

PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII – PRODUSE

1.   Controlul intern al producției

Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezenta anexă, și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul în cauză satisface cerințele corespunzătoare prevăzute în prezenta directivă.

2.   Documentația tehnică

Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea conformității produsului cu cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 4 și, în cazul în care producătorul s-a bazat pe articolul 14, face posibilă demonstrarea faptului că cerințele de accesibilitate relevante ar introduce o modificare fundamentală sau ar impune o sarcină disproporționată. Documentația tehnică specifică doar cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea produsului.

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

(a)

o descriere generală a produsului;

(b)

o listă a standardelor armonizate și a specificațiilor tehnice ale căror trimiteri au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, aplicate integral sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a îndeplini cerințele de accesibilitate relevante menționate la articolul 4 în cazul în care nu s-au aplicat respectivele standarde armonizate sau specificații tehnice; în eventualitatea unor standarde armonizate sau specificații tehnice aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate.

3.   Fabricația

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor cu documentația tehnică prevăzută la punctul 2 din prezenta anexă și cu cerințele de accesibilitate prevăzute în prezenta directivă.

4.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

4.1.

Producătorul aplică marcajul CE menționat în prezenta directivă pe fiecare produs în parte care respectă cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

4.2.

Producătorul întocmește o declarație de conformitate scrisă UE pentru un model de produs. Declarația de conformitate UE identifică produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE se pune la dispoziția autorităților competente, la cerere.

5.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.


ANEXA V

INFORMAȚII PRIVIND SERVICIILE CONFORME CU CERINȚELE DE ACCESIBILITATE

1.

Furnizorul de servicii include, în clauzele și condițiile generale sau într-un document echivalent, informații care să permită evaluarea modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate menționate la articolul 4. Aceste informații descriu cerințele aplicabile și vizează, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea și funcționarea serviciului. În plus față de cerințele privind informarea consumatorilor din Directiva 2011/83/UE, informațiile cuprind, după caz, următoarele elemente:

(a)

o descriere generală a serviciului în formate accesibile;

(b)

descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea funcționării serviciului;

(c)

o descriere a modului în care serviciul respectă cerințele de accesibilitate relevante prevăzute în anexa I.

2.

Pentru a se conforma punctului 1 din prezenta anexă, furnizorul de servicii poate aplica, în totalitate sau în parte, standardele armonizate și specificațiile tehnice ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

3.

Furnizorul de servicii furnizează informații care să demonstreze că procesul de furnizare a serviciului și monitorizarea acestuia asigură conformitatea serviciului cu punctul 1 din prezenta anexă și cu cerințele aplicabile prevăzute în prezenta directivă.

ANEXA VI

CRITERII DE EVALUARE A SARCINII DISPROPORȚIONATE

Criterii pentru efectuarea și documentarea evaluării:

1.

Raportul dintre costurile nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate și costurile totale (cheltuieli operaționale și de capital) de fabricare, distribuire sau importare a produsului sau de furnizare a serviciului ale operatorilor economici.

Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete de conformitate cu cerințele de accesibilitate:

(a)

criterii legate de costurile organizaționale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)

costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;

(ii)

costurile aferente formării resurselor umane și dobândirii de competențe privind accesibilitatea;

(iii)

costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilității în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;

(iv)

costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;

(v)

costurile unice aferente înțelegerii legislației în materie de accesibilitate;

(b)

criterii legate de costurile aferente producției și dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)

costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;

(ii)

costurile suportate în procesele de fabricație;

(iii)

costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;

(iv)

costurile aferente întocmirii documentației.

2.

Costurile și beneficiile estimate pentru operatorii economici, incluzând procesele de producție și investițiile, în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilități, luând în considerare cât de mult este utilizat produsul sau serviciul în cauză și frecvența de utilizare a acestora.

3.

Raportul dintre costurile nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate și cifra de afaceri netă a operatorului economic.

Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete ale conformității cu cerințele de accesibilitate:

(a)

criterii legate de costurile organizaționale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)

costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;

(ii)

costurile aferente formării resurselor umane și dobândirii de competențe privind accesibilitatea;

(iii)

costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilității în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;

(iv)

costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;

(v)

costurile unice aferente înțelegerii legislației în materie de accesibilitate;

(b)

criterii legate de costurile aferente producției și dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:

(i)

costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;

(ii)

costurile suportate în procesele de fabricație;

(iii)

costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;

(iv)

costurile aferente întocmirii documentației.


Top