EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0644

Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (Text cu relevanță pentru SEE. )

OJ L 112, 2.5.2018, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/644/oj

2.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 112/19


REGULAMENTUL (UE) 2018/644 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 aprilie 2018

privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Tarifele aplicabile coletelor și altor trimiteri poștale transfrontaliere pentru expeditorii de volume mici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) și persoanele fizice, sunt în continuare relativ ridicate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra utilizatorilor care doresc să recurgă la servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special în contextul comerțului electronic.

(2)

Articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) evidențiază locul pe care îl ocupă serviciile de interes economic general, cum ar fi serviciile poștale, în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum și rolul acestora în promovarea coeziunii sociale și teritoriale. Acesta prevede că trebuie să se asigure funcționarea serviciilor respective pe baza unor principii și condiții care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.

(3)

Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la TFUE, subliniază, de asemenea, că valorile comune ale Uniunii în ceea ce privește serviciile de interes economic general în sensul articolului 14 din TFUE includ diferențele privind nevoile și preferințele utilizatorilor care pot rezulta din circumstanțe geografice, sociale sau culturale diferite, precum și un nivel ridicat de calitate, siguranță și accesibilitate, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal și a drepturilor utilizatorilor.

(4)

La articolul 169 alineatul (1) și la articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE se prevede că Uniunea contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin măsuri adoptate în temeiul articolului 114 din tratat.

(5)

Există diferențe fundamentale între statele membre în ceea ce privește competențele conferite autorităților naționale de reglementare în materie de monitorizare a pieței și de supraveghere reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. De exemplu, unele autorități pot solicita, cu succes, informații relevante referitoare la preț de la furnizori. Existența unor astfel de diferențe a fost confirmată de un raport comun elaborat de Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice și de Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, care a concluzionat că autoritățile naționale de reglementare au nevoie de competențele de reglementare adecvate pentru a interveni și că astfel de competențe nu par să fie deținute de toate statele membre. Diferențele menționate duc la sarcini administrative suplimentare și la costuri de asigurare a conformității pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care au o activitate transfrontalieră. Prin urmare, aceste diferențe constituie un obstacol în calea furnizării transfrontaliere de servicii de livrare de colete și au așadar o incidență directă asupra funcționării pieței interne.

(6)

Din cauza naturii internaționale a sectorului poștal și al coletăriei, dezvoltarea în continuare a standardelor tehnice europene și internaționale este importantă pentru a aduce beneficii utilizatorilor și mediului, precum și pentru a extinde oportunitățile de piață pentru întreprinderi. În plus, utilizatorii semnalează adesea probleme de calitate a serviciului la expedierea, primirea sau returnarea de colete transfrontaliere. Prin urmare, este nevoie, în egală măsură, ca standardele de calitate a serviciilor și interoperabilitatea livrărilor transfrontaliere de colete să fie și mai mult îmbunătățite. Ambelor aspecte menționate ar trebui să li se acorde în continuare prioritate în conformitate cu Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), prin intermediul Comitetului European de Standardizare (CEN) sau într-un alt mod. De asemenea, este nevoie de mai multe progrese pentru a se asigura servicii mai eficiente, care ar trebui să ia în considerare mai ales interesele utilizatorilor.

(7)

Standardizarea serviciilor poștale și îmbunătățirea calității serviciului în sprijinul Directivei 97/67/CE reprezintă o prioritate strategică a Uniunii care ar trebui urmărită în continuare. Standardizarea tehnică este indispensabilă pentru promovarea interoperabilității între rețelele naționale și pentru existența unui serviciu universal eficient. În august 2016, Comisia a depus o a patra cerere de standardizare adresată CEN, pentru a stabili un program de lucru și a prezenta un raport final în august 2020 (4). Programul de lucru menționat ar trebui, în special, să ia în considerare interesele utilizatorilor și aspecte legate de mediu, precum și eficiența și ar trebui să contribuie la promovarea creării unei piețe unice digitale pentru Uniune.

(8)

Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă, complexă și competitivă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul coletelor, precum și în funcție de destinație, de eventualele caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi sistemele de trasabilitate, și de numărul coletelor trimise. În mai multe state membre, furnizorii de servicii universale nu dețin o cotă de piață majoritară pe piața serviciilor de livrare de colete. Această diversitate face dificilă pentru consumatori și utilizatori o comparație a serviciilor de livrare de colete oferite de diferiți furnizori din punctul de vedere al calității și al prețului, deoarece de multe ori aceștia nu sunt conștienți de existența diferitelor opțiuni de livrare de colete pentru servicii similare în comerțul electronic transfrontalier. Accesul la informațiile relevante ar trebui facilitat, în special pentru IMM-uri și pentru persoanele fizice. Mai mult, comercianții mici și mijlocii percep problemele cu livrarea ca pe un obstacol pentru vânzările transfrontaliere.

(9)

Pentru a îmbunătăți serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru persoanele fizice, microîntreprinderi și întreprinderile mici, inclusiv cele din zonele îndepărtate sau slab populate, și pentru persoanele fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, este necesar să se înlesnească accesul la listele publice de tarife pentru un număr limitat de servicii de livrare transfrontalieră de colete, precum și transparența acestor liste. Prin creșterea transparenței prețurilor pentru serviciile de livrare transfrontalieră și facilitarea comparării acestora la nivelul Uniunii ar trebui să se încurajeze reducerea diferențelor nerezonabile dintre tarife, inclusiv, după caz, a diferențelor nejustificate între tarifele naționale și cele transfrontaliere.

(10)

Serviciile de livrare a coletelor individuale fac parte din serviciul universal în fiecare stat membru și, de asemenea, reprezintă serviciile cel mai frecvent utilizate de către persoanele fizice și întreprinderile mici. Îmbunătățirea transparenței și accesibilității tarifelor unitare este necesară pentru dezvoltarea în continuare a comerțului electronic.

(11)

Multe întreprinderi care fac, au făcut sau au încercat să facă vânzări online consideră că costurile mari ale livrării, precum și ale procedurilor de reclamații și ale garanțiilor sunt o problemă. Este nevoie de măsuri suplimentare, în special pentru a se asigura că IMM-urile și persoanele fizice din zonele îndepărtate au acces și beneficiază din plin de servicii ireproșabile de livrare transfrontalieră de colete și pentru a se asigura că respectivele servicii sunt furnizate la prețuri rezonabile.

(12)

Termenul „furnizori de serviciu universal” se referă la operatorii poștali care furnizează un serviciu poștal universal sau părți ale acestuia într-un anumit stat membru. Furnizorii de serviciu universal care operează în mai multe state membre ar trebui să fie clasificați ca furnizori de serviciu universal numai în statul membru sau statele membre în care furnizează un serviciu poștal universal.

(13)

În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE. Respectiva directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. Directiva menționată se axează în principal, dar nu exclusiv, pe serviciile universale naționale și nu abordează supravegherea reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. Respectarea cerințelor minime stabilite de directiva menționată privind serviciul universal este asigurată de către autoritățile naționale de reglementare desemnate de statele membre. În consecință, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și garanțiilor prevăzute în Directiva 97/67/CE, și nici, în special, furnizării continue a unui serviciu poștal universal pentru utilizatori.

(14)

Prezentul regulament nu modifică definiția expedierii poștale de la articolul 2 punctul 6 din Directiva 97/67/CE și nici definițiile naționale care se întemeiază pe aceasta.

(15)

Se estimează că 80 % din coletele adresate generate de comerțul electronic în prezent cântăresc mai puțin de două kilograme și că ele sunt adesea procesate în cadrul circuitului poștal al poștei de scrisori. Nu există informații suficiente privind greutatea coletelor livrate prin alte mijloace. Este important ca aceste trimiteri poștale mai ușoare să facă obiectul prezentului regulament.

(16)

În scopul punerii în aplicare a prezentului regulament, este important să se prevadă definiții clare ale coletelor, ale serviciilor de livrare de colete și ale furnizorilor de servicii de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale vizate de respectivele definiții. Se presupune că trimiterile poștale care sunt mai groase de 20 mm conțin bunuri, altele decât trimiteri de corespondență, care sunt sau nu tratate de furnizorul de serviciu universal. Trimiterile poștale care constau numai din corespondență nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui, în conformitate cu practica constantă, să vizeze coletele care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială, cu o greutate de până la 31,5 kg, dat fiind că trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice și că această activitate face parte din sectorul transportului de marfă și al logisticii.

(17)

Furnizorii de servicii de livrare de colete care utilizează modele de afaceri alternative, de exemplu, cele care se bazează pe economia colaborativă și pe platformele de comerț electronic, ar trebui să facă obiectul prezentului regulament în cazul în care furnizează cel puțin una dintre etapele lanțului de livrare poștală. Colectarea, sortarea și distribuirea, inclusiv serviciile de colectare de la o adresă indicată, ar trebui să fie considerate servicii de livrare a coletelor, inclusiv atunci când sunt prestate de furnizori de servicii express și de curierat, precum și de consolidatori, în conformitate cu practicile actuale. Transportul privit în mod individual, care nu are loc coroborat cu una dintre aceste etape, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete, nici măcar atunci când este efectuat de subcontractanți fie în contextul modelelor de afaceri alternative, fie în afara acestora, deoarece, în acest caz, ar trebui să se presupună că această activitate face parte din sectorul transporturilor, excepție făcând cazul în care întreprinderea în cauză sau una dintre filialele acesteia sau întreprinderile afiliate intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament din alte motive.

(18)

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice întreprinderilor care sunt stabilite într-un singur stat membru și care au rețele de livrare internă la nivel național doar pentru a răspunde comenzilor de bunuri pe care le-au vândut ele însele în temeiul unui contract de vânzări, în conformitate cu definiția de la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5). Întreprinderile care utilizează și rețele de livrare internă la nivel național pentru livrarea de bunuri vândute de părți terțe ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(19)

Ar trebui să se definească setul minim de informații confidențiale care ar trebui transmise în mod obligatoriu autorităților naționale de reglementare și procedurile urmate de aceste autorități pentru a garanta conformitatea cu caracterul comercial al operatorilor naționali și ar trebui stabilite canale sigure de comunicare a acestora.

(20)

Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață pe baza unor proceduri de autorizare corespunzătoare sau a altor cerințe legale. Din cauza naturii intensive a utilizării forței de muncă în sector și pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii mici de servicii de livrare de colete care sunt activi doar pe o piață națională sau regională, ar trebui să se aplice un prag de mai puțin de 50 de persoane, în funcție de numărul de persoane care au lucrat pentru furnizorul de servicii pe parcursul anului calendaristic precedent și care au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai multe state membre. Respectivul prag este în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (6), reflectă natura intensivă a utilizării forței de muncă în sector și cuprinde cea mai mare parte a pieței de livrare de colete, în special în țările cu un volum redus de fluxuri de colete. Pragul respectiv ar trebui să includă în special persoanele implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete, precum angajații cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și temporari și persoanele care desfășoară activități independente care lucrează pentru furnizorul de servicii de livrare de colete. Defalcările care indică numărul de persoane în funcție de forma de angajare ar trebui să se facă în conformitate cu legislația națională a statului membru în cauză. În anumite cazuri, luând în același timp în considerare caracteristicile specifice ale statului membru în cauză, autoritatea națională de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce pragul la 25 de persoane sau să îi solicite furnizorului de servicii de livrare transfrontalieră de colete să includă în prag angajații cu normă întreagă, cu fracțiune de normă și temporari și persoanele care desfășoară activități independente care lucrează pentru subcontractanții săi, pentru a spori transparența tarifelor transfrontaliere și a pieței în ansamblul ei.

(21)

Orice transmitere către autoritatea națională de reglementare a informațiilor cu privire la numărul de persoane care lucrează pentru furnizorul de servicii de livrare de colete ar trebui să fie în conformitate cu practicile de raportare consacrate ale întreprinderilor în ceea ce privește informațiile statistice. Acest lucru este important pentru a asigura comparabilitatea datelor, menținând totodată la minimum sarcina administrativă care le revine furnizorilor.

(22)

Sediul unui furnizor va fi determinat în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. În cazul în care un furnizor dispune de mai multe sedii, este important să se stabilească sediul de la care este furnizat efectiv serviciul în cauză.

(23)

Atunci când se transmit informații către autoritatea națională de reglementare, caracteristicile serviciilor de livrare a coletelor ar trebui să includă etapele din lanțul de livrare poștală (colectare, sortare, transport și distribuire) realizate de furnizorul respectiv, mențiunea dacă serviciul se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al obligației de serviciu universal, acoperirea teritorială a serviciului (regional, național, transfrontalier) și dacă se oferă o valoare adăugată.

(24)

Lista trimiterilor poștale care fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor ar trebui să fie limitată pentru facilitarea comparabilității și reducerea la minimum a sarcinilor administrative impuse furnizorilor de servicii de livrare transfrontalieră de colete și autorităților naționale de reglementare. Serviciile standard și recomandate ar trebui să fie incluse, dat fiind că acestea stau la baza obligației de serviciu universal și, având în vedere importanța funcției de localizare și urmărire pentru comerțul electronic, prețurile pentru coletele cu posibilitate de localizare și urmărire și pentru coletele recomandate ar trebui și ele să fie incluse, indiferent dacă fac sau nu parte din obligația de serviciu universal, pentru a se asigura comparabilitatea pe întreg teritoriul Uniunii. Ar trebui să se pună accent pe trimiterile mai ușoare, care constituie majoritatea trimiterilor poștale livrate de către furnizorii de servicii de livrare de colete, precum și prețurile pentru trimiteri poștale de peste 20 mm grosime, procesate ca scrisori. Numai tarifele unitare ar trebui să fie incluse, întrucât acestea sunt prețurile plătite de către cei mai mici expeditori. Trimiterile poștale în cauză ar trebui să fie specificate în mod clar într-o anexă la prezentul regulament. Prezentul regulament nu obligă furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete să ofere toate trimiterile poștale enumerate în anexa menționată. Pentru a se asigura acuratețea informațiilor tarifare, furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete ar trebui să ofere ei înșiși aceste informații. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat, care să fie neutru și să nu aibă caracter comercial.

(25)

Atunci când autoritățile naționale de reglementare evaluează obiectiv tarifele transfrontaliere a căror evaluare o consideră necesară, ar trebui să se bazeze pe elemente cum ar fi tarifele naționale și orice alte tarife relevante ale serviciilor de livrare de colete comparabile din statul membru de origine și din statul membru de destinație; orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre; volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare; alte costuri și standarde de calitate a serviciilor relevante; și, pe cât posibil, fără sarcini disproporționate, impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. Aceste elemente comune pot fi completate de alte elemente având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, de exemplu, dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul legislației naționale sau dacă s-a constatat un abuz de poziție dominantă pe piață în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă. În plus, pentru a reduce sarcina administrativă pentru autoritățile naționale de reglementare și pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care intră sub incidența obligației de serviciu universal și în conformitate cu principiul proporționalității, autoritățile naționale de reglementare pot, atunci când identifică tarifele transfrontaliere care trebuie supuse unei evaluări, să își întemeieze identificarea pe un mecanism de filtrare obiectiv pentru evaluare prealabilă.

(26)

Tarifele uniforme pentru livrările transfrontaliere către două sau mai multe state membre pot fi importante pentru protejarea coeziunii regionale și sociale. În acest context, ar trebui să se acorde atenție necesității de a promova comerțul electronic și de a oferi zonelor îndepărtate sau slab populate noi oportunități de a participa la comerțul electronic și de a-și stimula economiile regionale.

(27)

Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate pe baza unor criterii obiective, precum costurile specifice de transport sau de manipulare sau alte costuri relevante. S-ar putea să fie necesar ca autoritatea națională de reglementare să strângă probe în scopul evaluării. Probele respective, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării, ar trebui furnizate autorității naționale de reglementare, la cererea acesteia.

(28)

Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să publice o versiune neconfidențială a evaluării transmise de fiecare autoritate națională de reglementare.

(29)

Pentru a limita sarcina administrativă, furnizorii de servicii de livrare de colete, autoritățile naționale de reglementare și Comisia ar trebui să transfere, în mod electronic, datele și, în special, să permită utilizarea semnăturilor electronice, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(30)

Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete se schimbă rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament, ținând cont de evoluțiile din sectorul comerțului electronic, și să prezinte periodic un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri legislative de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului. Acest raport ar trebui să fie întocmit cu implicarea tuturor părților interesate relevante, inclusiv Comitetul european de dialog social pentru sectorul poștal.

(31)

Comisia ar trebui să se bazeze pe contribuțiile valoroase ale Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, compus din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare.

(32)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei având drept scop elaborarea unui formular de transmitere a acestor informații de la furnizorii de servicii de livrare de colete la autoritățile naționale de reglementare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(33)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(34)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (10) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul prezentului regulament.

(35)

Statele membre ar trebui să adopte regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și ar trebui să asigure aplicarea acestora. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(36)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume stabilirea principiilor de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, sporirea transparenței tarifelor și stabilirea anumitor principii în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete care ar trebui să sprijine concurența, cu obiectivul final de a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete pentru utilizatori și, în acest mod, de a crește și încrederea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele sale, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și obiective

Prezentul regulament stabilește dispoziții specifice pentru a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete, pe lângă dispozițiile stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

(a)

supravegherea reglementară privind serviciile de livrare de colete;

(b)

transparența tarifelor și evaluarea tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete, în scopul identificării tarifelor care sunt nerezonabil de mari;

(c)

informațiile pentru consumatori puse la dispoziție de către comercianți în legătură cu serviciile de livrare transfrontalieră de colete.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 97/67/CE și la punctele 1, 2 și 5 de la articolul 2 din Directiva 2011/83/UE. În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„colet” înseamnă o trimitere poștală care conține bunuri cu sau fără valoare comercială, diferită de trimiterile de corespondență, cu o greutate care nu depășește 31,5 kg;

2.

„serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică colectarea, sortarea, transportul și distribuirea de colete;

3.

„furnizor de servicii de livrare de colete” înseamnă o întreprindere care furnizează unul sau mai multe servicii de livrare de colete, cu excepția întreprinderilor stabilite într-un singur stat membru, care oferă doar servicii naționale de livrare de colete în cadrul unui contract de vânzare și, ca parte a respectivului contract, întreprinderile livrează personal bunurile care fac obiectul respectivului contract către utilizator;

4.

„subcontractant” înseamnă o întreprindere care asigură colectarea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete pentru furnizorul de servicii de livrare de colete.

Articolul 3

Nivelul de armonizare

Cerințele prevăzute de prezentul regulament sunt cerințe minime și nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri suplimentare necesare și proporționale, cu scopul de a asigura servicii mai bune de livrare transfrontalieră de colete, cu condiția ca măsurile respective să fie compatibile cu dreptul Uniunii.

CAPITOLUL II

SUPRAVEGHEREA REGLEMENTARĂ

Articolul 4

Furnizarea de informații

(1)   Toți furnizorii de servicii de livrare de colete transmit autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul următoarele informații, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare le-a solicitat și le-a primit deja:

(a)

denumirea acestora, statutul și forma lor juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, codul de înregistrare în scopuri de TVA, adresa sediului lor și datele de contact ale unei persoane de contact;

(b)

caracteristicile și, dacă este posibil, o descriere detaliată a serviciilor de livrare de colete pe care aceștia le oferă;

(c)

termenii și condițiile generale ale acestora pentru serviciile de livrare de colete, inclusiv o descriere detaliată a procedurilor de depunere a reclamațiilor puse la dispoziția utilizatorilor și orice limitări potențiale ale răspunderii.

(2)   Furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la orice schimbare în ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) în termen de 30 de zile.

(3)   Până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete transmit autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul următoarele informații, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare le-a solicitat și le-a primit deja:

(a)

cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care aceștia sunt stabiliți, defalcată pe servicii de livrare de colete naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(b)

numărul de persoane care au lucrat pentru aceștia în anul calendaristic precedent și care au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care aceștia sunt stabiliți, inclusiv defalcări care indică numărul de persoane în funcție de forma de angajare, în special cele care lucrează cu normă întreagă și cu fracțiune de normă, cele care sunt angajați temporari și cele care desfășoară o activitate independentă;

(c)

numărul coletelor manipulate pe parcursul anului calendaristic precedent în statul membru în care sunt stabiliți, defalcat pe colete naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(d)

numele subcontractanților acestora, împreună cu orice informație deținută de furnizorii de servicii de livrare de colete cu privire la caracteristicile serviciilor de livrare de colete furnizate de subcontractanții respectivi;

(e)

în cazul în care este disponibilă, orice listă de prețuri accesibilă publicului, aplicabilă la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru serviciile de livrare de colete.

(4)   Până la 23 septembrie 2018, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește un formular de transmitere a informațiilor menționate la alineatele (1) și (3). Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12.

(5)   Autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe suplimentare, în materie de informare, față de cele menționate la alineatele (1) și (3), cu condiția ca acestea să fie necesare și proporționale.

(6)   Alineatele (1)-(5) nu se aplică niciunui furnizor de servicii de livrare de colete pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, mai puțin de 50 de persoane, în medie, au lucrat și au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul respectiv, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru. O autoritate națională de reglementare poate include în pragul de 50 de persoane persoanele care lucrează pentru subcontractanții furnizorului de servicii de livrare de colete.

(7)   În pofida alineatului (6), o autoritate națională de reglementare poate solicita ca informațiile cerute în temeiul alineatelor (1)-(5) să fie transmise de către orice furnizor de servicii de livrare de colete pentru care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au lucrat, în medie, între 25 și 49 de persoane în cazul în care caracteristicile specifice ale statului membru în cauză impun acest lucru și cu condiția ca acest lucru să fie necesar și proporțional pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament.

Articolul 5

Transparența tarifelor transfrontaliere

(1)   Toți furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete, alții decât cei excluși de articolul 4 alineatele (6) și (7), pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru livrarea trimiterilor poștale individuale, altele decât trimiterile de corespondență, care intră în categoriile enumerate în anexă. Aceste informații sunt puse la dispoziție până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(2)   Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei, fără întârziere și până cel târziu la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic, listele publice ale tarifelor obținute în conformitate cu alineatul (1). Comisia publică aceste liste pe un site web special creat, până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, asigurând caracterul neutru și necomercial al acestui site.

Articolul 6

Evaluarea tarifelor pentru livrarea transfrontalieră de colete individuale

(1)   Pe baza listelor publice ale tarifelor, obținute în conformitate cu articolul 5, autoritatea națională de reglementare identifică, pentru fiecare trimitere poștală individuală enumerată în anexă, tarifele transfrontaliere ale furnizorului de servicii de livrare de colete din statul său membru, care intră sub incidența obligației de serviciu universal, și pe care autoritatea națională de reglementare consideră în mod obiectiv că este necesar să le evalueze.

(2)   Autoritatea națională de reglementare evaluează în mod obiectiv, în conformitate cu principiile de la articolul 12 din Directiva 97/67/CE, tarifele transfrontaliere identificate în temeiul alineatului (1), cu scopul de a identifica acele tarife transfrontaliere pe care le consideră nerezonabil de mari. În cadrul evaluării respective, autoritatea națională de reglementare ia în considerare, în special, următoarele elemente:

(a)

tarifele naționale și orice alte tarife relevante aplicabile serviciilor de livrare de colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație;

(b)

orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre;

(c)

volumele bilaterale, costurile specifice pentru transport sau manipulare, alte costuri relevante și standarde de calitate a serviciilor;

(d)

impactul probabil al tarifelor transfrontaliere aplicabile asupra utilizatorilor, persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra celor situați în zone îndepărtate sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, pe cât posibil fără a impune sarcini disproporționate.

(3)   În plus față de elementele de la alineatul (2), autoritatea națională de reglementare poate, atunci când consideră necesar acest lucru, să țină seama, în special, și de următoarele elemente:

(a)

dacă tarifele sunt supuse unei reglementări specifice a prețurilor în temeiul legislației naționale;

(b)

abuzurile de poziție dominantă pe piață, constatate în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă.

(4)   Comisia stabilește orientări privind metodologia care urmează a fi utilizată în ceea ce privește elementele enumerate la alineatele (2) și (3).

(5)   În scopul evaluării menționate la alineatul (2), autoritatea națională de reglementare, în cazul în care consideră necesar, solicită orice dovezi suplimentare relevante în legătură cu tarifele respective, care sunt necesare pentru evaluarea care urmează să fie efectuată.

(6)   Dovezile menționate la alineatul (5) se furnizează autorității naționale de reglementare în termen de o lună de la primirea solicitării, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării.

(7)   Autoritatea națională de reglementare transmite evaluarea sa Comisiei până la data de 30 iunie a anului calendaristic relevant. În plus, autoritatea națională de reglementare pune la dispoziția Comisiei o versiune neconfidențială a evaluării respective.

(8)   Comisia publică versiunea neconfidențială a evaluării furnizate de autoritățile naționale de reglementare fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primire.

Articolul 7

Informarea consumatorilor

În cazul contractelor care intră sub incidența Directivei 2011/83/UE, toți comercianții care încheie cu consumatori contracte de vânzare care includ trimiterea transfrontalieră de colete pun la dispoziție, dacă este posibil și după caz, în etapa precontractuală, informații despre opțiunile de livrare transfrontalieră pentru contractul de vânzare specific și despre costurile care trebuie plătite de consumatori pentru livrarea transfrontalieră de colete, precum și, după caz, propriile lor politici în materie de tratare a reclamațiilor.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 8

Sancțiuni

(1)   Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Statele membre notifică Comisiei, până la 23 noiembrie 2019, dispozițiile legilor pe care le adoptă în temeiul alineatului (1) și îi comunică, fără întârziere, orice modificări ulterioare privind aceste norme.

Articolul 9

Confidențialitate

Orice informație comercială confidențială furnizată autorităților naționale de reglementare sau Comisiei în conformitate cu prezentul regulament face obiectul unor cerințe stricte de confidențialitate în temeiul dispozițiilor aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern.

Articolul 10

Aplicare

Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede în mod expres altfel, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului Uniunii și dreptului intern, procedurilor de autorizare corespunzătoare aplicabile furnizorilor de servicii de livrare de colete, normelor sociale și de drept al muncii și cerințelor de a transmite informații autorităților naționale de reglementare.

Articolul 11

Revizuire

Până la 23 mai 2020 și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport de evaluare privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere legislativă de revizuire. Toate părțile interesate relevante ar trebui să fie implicate și informate înainte de elaborarea raportului menționat.

Comisia evaluează cel puțin următoarele aspecte:

(a)

contribuția prezentului regulament la îmbunătățirea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, inclusiv accesibilitatea pentru IMM-uri și persoane fizice, în special din zone îndepărtate sau slab populate și dacă s-a îmbunătățit transparența tarifelor transfrontaliere;

(b)

impactul prezentului regulament asupra volumului de livrări transfrontaliere de colete și comerțului electronic, inclusiv date privind costurile de livrare;

(c)

măsura în care autoritățile naționale de reglementare au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește aplicarea prezentului regulament, inclusiv o analiză cantitativă a consecințelor administrative;

(d)

progresele înregistrate cu privire la alte inițiative de realizare a pieței unice pentru serviciile de livrare de colete, și, în special, progresele din domeniile protecției consumatorilor și elaborării de standarde.

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul responsabil cu directiva privind serviciile poștale instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 97/67/CE. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 22 mai 2018, cu excepția articolului 8, care se aplică de la 23 noiembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 18 aprilie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

L. PAVLOVA


(1)  JO C 34, 2.2.2017, p. 106.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 12 aprilie 2018.

(3)  Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 15, 21.1.1998, p. 14).

(4)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 1 august 2016 privind cererea de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare în ceea ce privește serviciile poștale și îmbunătățirea calității serviciului în sprijinul Directivei 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997.

(5)  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).

(6)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(9)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).


ANEXĂ

Trimiteri poștale individuale pentru care tarifele practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor și al evaluării prevăzute la articolele 5 și 6:

(a)

o scrisoare standard de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(b)

o scrisoare standard de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(c)

o scrisoare standard de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(d)

o scrisoare recomandată de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(e)

o scrisoare recomandată de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(f)

o scrisoare recomandată de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(g)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 500 g (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(h)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(i)

o scrisoare cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(j)

un colet standard de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(k)

un colet standard de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(l)

un colet standard de 5 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(m)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 1 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(n)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 2 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii);

(o)

un colet cu posibilitate de localizare și urmărire de 5 kg (la nivel național și în interiorul Uniunii).

Trimiterile poștale enumerate la literele (a)-(o) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

(a)

Limitele în ceea ce privește dimensiunea trimiterilor poștale enumerate la literele (a)-(i) (trimiteri ale poștei de scrisori) trebuie să respecte următoarea regulă:

Lungimea, lățimea și grosimea combinate: 900 mm, dimensiunea cea mai mare nu depășește 600 mm, iar dimensiunea cea mai mică depășește 20 mm.

(b)

Coletele enumerate la literele (j)-(o) nu sunt mai mici decât dimensiunea prevăzută pentru trimiterile enumerate la literele (a)-(i).

Elementele care trebuie luate în considerare atunci când se furnizează informațiile cu privire la tarife pentru literele (a)-(o):

(*)

Tarifele corespunzătoare trimiterilor poștale trebuie să fie unitare și să nu conțină nicio reducere specială în funcție de volume sau de vreun alt tratament special.

(**)

Valoarea tarifelor trebuie pusă la dispoziția autorităților naționale de reglementare fără TVA.

(***)

Furnizorii care oferă mai multe trimiteri poștale care îndeplinesc criteriile de mai sus ar trebui să raporteze tariful cel mai scăzut.

(****)

Tarifele de mai sus corespund trimiterilor poștale livrate la domiciliul sau la o altă adresă a destinatarului în statul membru de destinație sau la altă adresă solicitată de destinatar, dacă tariful respectiv include această opțiune fără costuri suplimentare.


Top