EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0587

Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/4390

OJ L 87, 31.3.2017, p. 387–410 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj

Related international agreement

31.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/387


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/587 AL COMISIEI

din 14 iulie 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 4 alineatul (6), articolul 7 alineatul (2), articolul 14 alineatul (7), articolul 20 alineatul (3), articolul 22 alineatul (4) și articolul 23 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Un nivel ridicat de transparență este esențial pentru garantarea faptului că investitorii sunt informați în mod adecvat cu privire la nivelul efectiv al tranzacțiilor reale și potențiale cu acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă, certificate și alte instrumente financiare similare, indiferent dacă aceste tranzacții au loc pe piețe reglementate, în sisteme multilaterale de tranzacționare (MTF) și prin operatori independenți sau în afara acestor sisteme. Nivelul ridicat de transparență ar trebui să garanteze, totodată, faptul că procesul de formare a prețurilor pentru anumite instrumente financiare tranzacționate în locuri de tranzacționare diferite nu este afectat de fragmentarea lichidității și că investitorii nu sunt penalizați din această cauză.

(2)

În același timp, este esențial să se recunoască faptul că pot exista circumstanțe în care ar trebui prevăzută exonerarea de la obligațiile de transparență pretranzacționare sau amânarea obligațiilor de transparență posttranzacționare pentru a se evita deprecierea lichidității, care ar putea apărea ca o consecință nedorită a obligațiilor de a divulga ordinele și tranzacțiile, făcând astfel publice pozițiile de risc. Prin urmare, este necesar să se specifice circumstanțele exacte în care pot fi acordate derogări de la cerințele de transparență pretranzacționare și amânări ale cerinței de transparență posttranzacționare.

(3)

Dispozițiile din prezentul regulament prezintă legături strânse întrucât au drept obiect cerințele de transparență aplicabile locurilor de tranzacționare și firmelor de investiții în ceea ce privește acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a ajuta părțile interesate, în special pe cele care trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute, să aibă o imagine de ansamblu și un acces efectiv la acestea, este adecvat ca aceste dispoziții să fie incluse într-un singur regulament.

(4)

Atunci când acordă derogări de la cerințele de transparență pretranzacționare sau amână obligațiile de transparență posttranzacționare, autoritățile competente ar trebui să trateze toate piețele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacționare și firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara locurilor de tranzacționare în mod egal și nediscriminatoriu.

(5)

Este necesar să se prevadă clarificări în ceea ce privește un număr limitat de aspecte tehnice. Definițiile tehnice sunt necesare pentru a asigura aplicarea uniformă în Uniune a dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament și contribuie, așadar, la crearea unui cadru de reglementare unic pentru piețele financiare din Uniune. Aceste definiții au caracter pur funcțional în vederea stabilirii obligațiilor în materie de transparență care se aplică instrumentelor financiare de capitaluri proprii sau instrumentelor asimilabile acestora și ar trebui să se limiteze strict la înțelegerea prezentului regulament.

(6)

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 include în domeniul de aplicare al regimului de transparență instrumentele asimilabile instrumentelor de capitaluri proprii, cum ar fi certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă și certificatele, precum și acțiunile și alte instrumente asimilabile instrumentelor de capitaluri proprii care sunt tranzacționate numai în cadrul unui MTF. Pentru stabilirea unui regim complet și uniform în materie de transparență este necesară o calibrare a conținutului informațiilor pretranzacționare care trebuie făcute publice de locurile de tranzacționare.

(7)

Un loc de tranzacționare care administrează un sistem de tranzacționare de tip „cerere de cotație” ar trebui să facă publice cel puțin prețurile ferme de cumpărare și de vânzare sau exprimările executabile ale interesului și amploarea interesului de tranzacționare la aceste prețuri, cel târziu în momentul în care solicitantul de cotații este în măsură să execute o tranzacție în conformitate cu regulile sistemului. Scopul este de a se asigura că membrii sau participanții care își transmit primii cotațiile solicitantului de cotații nu sunt dezavantajați.

(8)

Metodologia specifică și datele necesare pentru efectuarea calculelor în scopul specificării regimului de transparență aplicabil instrumentelor financiare de capitaluri proprii și instrumentelor financiare asimilabile acestora ar trebui să se aplice în coroborare cu elementele comune legate de conținutul și frecvența solicitărilor de date care urmează să fie adresate locurilor de tranzacționare, mecanismelor de publicare aprobate (APA) și furnizorilor de sisteme centralizate de raportare (CTP) în scopul asigurării transparenței și al efectuării altor calcule stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei (2).

(9)

Regimul de transparență pretranzacționare și posttranzacționare instituit prin Regulamentul (UE) nr. 600/2014 ar trebui calibrat în mod corespunzător în funcție de piață și aplicat în mod uniform în întreaga Uniune. În special, stabilirea în mod static a celor mai pertinente piețe în ceea ce privește lichiditatea, a mărimilor ordinelor de dimensiuni mari și a mărimilor standard de piață nu ar reflecta în mod adecvat schimbările regulate ale tiparelor de tranzacționare care influențează instrumentele de capitaluri proprii și instrumentele asimilabile acestora. Prin urmare, este esențial să se prevadă calculele necesare care trebuie efectuate, inclusiv perioadele de timp care trebuie luate în considerare la efectuarea calculelor și perioadele de timp în care rezultatele acestor calcule sunt aplicabile, metodele de calcul, precum și identificarea autorității competente responsabile cu efectuarea calculelor în conformitate cu determinarea autorității competente relevante în sensul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, astfel cum se specifică în Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei (3). În acest sens, pentru evitarea efectelor de denaturare a pieței, perioadele relevante în scopul calculelor ar trebui să asigure faptul că pragurile relevante stabilite în cadrul acestui regim sunt actualizate la intervale de timp adecvate pentru a reflecta condițiile pieței. De asemenea, este oportun să se prevadă publicarea centralizată a rezultatelor calculelor, astfel încât acestea să fie puse la dispoziția tuturor participanților pe piețele financiare și a tuturor autorităților competente din Uniune, într-un singur loc și într-un format ușor de utilizat. În acest scop, autoritățile competente ar trebui să informeze ESMA cu privire la rezultatele calculelor, iar ESMA ar trebui să publice aceste calcule pe site-ul său internet.

(10)

În scopul efectuării calculelor pentru stabilirea cerințelor de transparență pretranzacționare și posttranzacționare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, ar trebui să se specifice mai detaliat conținutul și frecvența solicitărilor de date, precum și formatele și intervalul de timp în care locurile de tranzacționare, APA-urile și CTP-urile trebuie să răspundă la aceste solicitări în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. Rezultatele calculelor efectuate pe baza datelor colectate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 ar trebui să fie publicate pentru ca participanții pe piață să fie informați cu privire la aceste rezultate și pentru ca transparența pretranzacționare și posttranzacționare să fie asigurată în practică. De asemenea, este oportun să se prevadă publicarea centralizată a rezultatelor calculelor, astfel încât acestea să fie puse la dispoziția tuturor participanților pe piețele financiare și a tuturor autorităților competente din Uniune, într-un singur loc și într-un format ușor de utilizat. În acest scop, autoritățile competente ar trebui să informeze Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu privire la rezultatele calculelor, iar ESMA ar trebui să publice aceste calcule pe site-ul său internet.

(11)

În cazul fondurilor tranzacționate la bursă, spre deosebire de acțiuni, certificate de depozit, certificate și alte instrumente financiare similare, valoarea medie zilnică a tranzacțiilor nu pare a fi un indicator adecvat pentru calibrarea pragurilor de includere în categoria „de dimensiuni mari”. Pentru aceste instrumente, măsura lichidității efective nu este suficient reflectată prin valoarea medie zilnică a tranzacțiilor, întrucât mecanismele de creare și răscumpărare inerente fondurilor tranzacționate la bursă permit accesul la lichidități suplimentare și neafișate. Pentru a se reduce riscul de eludare, este, de asemenea, important ca două fonduri tranzacționate la bursă cu același suport să aibă aceleași praguri de includere în categoria „de dimensiuni mari” indiferent dacă valoarea medie zilnică a tranzacțiilor aferente acestora este sau nu similară. Prin urmare, ar trebui stabilit un prag unic de includere în categoria „de dimensiuni mari” pentru toate fondurile tranzacționate la bursă, care ar trebui să se aplice indiferent de suportul sau de lichiditatea acestora.

(12)

Informațiile care trebuie furnizate pe cât posibil în timp real ar trebui puse la dispoziție cât de prompt permit mijloacele tehnice, presupunând că persoana în cauză asigură un nivel rezonabil de eficacitate a sistemelor și consacră acestora cheltuieli rezonabile. Informațiile ar trebui publicate cu puțin înainte de expirarea termenului maxim prevăzut numai în cazuri excepționale, atunci când sistemele disponibile nu permit publicarea într-un termen mai scurt.

(13)

Firmele de investiții ar trebui să facă publice detaliile privind tranzacțiile executate în afara unui loc de tranzacționare prin intermediul unui APA. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să reglementeze modul în care firmele de investiții raportează detaliile referitoare la tranzacții către APA-uri, iar dispozițiile respective ar trebui să se aplice în coroborare cu cerințele aplicabile APA-urilor specificate în Regulamentul delegat (UE) 2017/571.

(14)

Investitorii au nevoie de informații fiabile și în timp util cu privire la nivelul intereselor de tranzacționare a instrumentelor financiare. Informațiile referitoare la anumite tipuri de tranzacții, cum ar fi transferul de instrumente financiare cu titlu de garanție reală, nu ar reprezenta informații utile pentru investitori în scopul determinării nivelului real al intereselor de tranzacționare a unui instrument financiar. Impunerea obligației firmelor de investiții de a face publice aceste tranzacții ar genera probleme și costuri operaționale semnificative, fără a îmbunătăți procesul de formare a prețurilor. Prin urmare, obligațiile de transparență posttranzacționare pentru tranzacțiile executate în afara unui loc de tranzacționare ar trebui să se aplice numai în cazul cumpărării sau vânzării unei acțiuni, a unui certificat de depozit, a unui fond tranzacționat la bursă, a unui certificat sau a unui alt instrument financiar similar. Este esențial să nu se publice anumite tranzacții, cum ar fi cele care implică utilizarea unor astfel de instrumente în scopul dării cu împrumut de garanții reale sau în alte scopuri, atunci când schimbul este determinat de alți factori decât valoarea de piață curentă, deoarece acestea nu contribuie la procesul de formare a prețurilor și ar risca să producă confuzie în rândul investitorilor și să împiedice buna execuție.

(15)

În ceea ce privește tranzacțiile executate în afara regulilor unui loc de tranzacționare, este necesar să se clarifice care este firma de investiții care trebuie să publice o tranzacție în cazurile în care ambele părți la tranzacție sunt firme de investiții stabilite în Uniune, astfel încât să se asigure că tranzacțiile sunt publicate fără suprapuneri. Prin urmare, responsabilitatea de a face publică o tranzacție ar trebui să îi revină întotdeauna firmei de investiții care acționează în calitate de vânzător, cu excepția cazului în care numai una dintre contrapărți este un operator independent și aceasta acționează în calitate de cumpărător.

(16)

În cazul în care numai una dintre contrapărți este un operator independent pentru un anumit instrument financiar și este totodată firma care cumpără instrumentul respectiv, aceasta ar trebui să fie responsabilă pentru publicarea tranzacției, întrucât clienții săi se așteaptă ca ea să își asume această responsabilitate și este mai bine plasată pentru a completa câmpul de raportare în care trebuie să menționeze calitatea sa de operator independent. Pentru a se asigura că o tranzacție se publică doar o singură dată, operatorul independent ar trebui să informeze cealaltă parte cu privire la faptul că face publică tranzacția.

(17)

Este important să se mențină standardele actuale de publicare a tranzacțiilor efectuate ca tranzacții back-to-back pentru a se evita publicarea unei tranzacții unice sub forma mai multor tranzacții și pentru a se oferi securitate juridică în ceea ce privește firma de investiții care este responsabilă de publicarea unei tranzacții. Prin urmare, două tranzacții inverse efectuate simultan și la același preț printr-o singură contraparte ar trebui publicate ca o tranzacție unică.

(18)

Pentru a se asigura funcționarea eficace a noului cadru de reglementare în materie de transparență, este necesar să se prevadă colectarea anumitor date și publicarea din timp a celor mai pertinente piețe în ceea ce privește lichiditatea, a mărimilor ordinelor de dimensiuni mari, a pragurilor pentru publicarea decalată și a mărimilor standard de piață.

(19)

Din rațiuni de consecvență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 să se aplice de la aceeași dată. Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că noul cadru de reglementare în materie de transparență poate funcționa în mod eficace, anumite dispoziții ale prezentului regulament ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a acestuia.

(20)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(21)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere al Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

GENERALITĂȚI

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„tranzacție de portofoliu” înseamnă tranzacții cu cinci sau mai multe instrumente financiare diferite atunci când tranzacțiile respective sunt efectuate în același timp de către același client și ca un singur lot, în schimbul unui preț de referință specific;

2.

„tranzacție de cedare” sau „tranzacție de primire” înseamnă o tranzacție în care o firmă de investiții transferă o tranzacție a unui client către o altă firmă de investiții sau primește o tranzacție a unui client de la o altă firmă de investiții în scopul prelucrării posttranzacționare;

3.

„operațiune de finanțare prin instrumente financiare” înseamnă o operațiune de finanțare prin instrumente financiare, astfel cum este definită în Regulamentul delegat (UE) 2017/577;

4.

„operator independent” înseamnă o firmă de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și al Consiliului (5).

Articolul 2

Tranzacții care nu contribuie la procesul de formare a prețurilor

[Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

O tranzacție cu acțiuni nu contribuie la procesul de formare a prețurilor atunci când se aplică oricare dintre următoarele circumstanțe:

(a)

tranzacția este executată pe baza unui preț calculat de-a lungul mai multor momente de timp în conformitate cu un anumit indice de referință, inclusiv tranzacții executate pe baza unui preț mediu ponderat în funcție de volum sau a unui preț mediu ponderat în funcție de timp;

(b)

tranzacția face parte dintr-o tranzacție de portofoliu;

(c)

tranzacția este condiționată de cumpărarea, vânzarea, crearea sau răscumpărarea unui contract derivat sau a altui instrument financiar atunci când toate componentele tranzacției trebuie să fie executate numai într-un singur lot;

(d)

tranzacția este executată de o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), sau de un administrator de fonduri de investiții alternative, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (7), care transferă proprietatea efectivă asupra acțiunilor de la un organism de plasament colectiv către un altul, fără ca o firmă de investiții să fie parte la tranzacție;

(e)

tranzacția este o tranzacție de cedare sau o tranzacție de primire;

(f)

scopul tranzacției este de a transfera acțiuni cu titlu de garanții reale în tranzacții bilaterale sau în contextul cerințelor în materie de marje și de garanții impuse unei contrapărți centrale (CPC) sau ca parte a procesului de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către o CPC;

(g)

tranzacția are drept rezultat livrarea de acțiuni în contextul exercitării unor obligațiuni convertibile, a unor opțiuni, a unor warrant-uri acoperite sau a altor instrumente derivate similare;

(h)

tranzacția este o operațiune de finanțare prin instrumente financiare;

(i)

tranzacția este efectuată în conformitate cu regulile sau procedurile unui loc de tranzacționare, ale unei contrapărți centrale sau ale unui depozitar central de titluri de valoare în scopul cumpărării impuse a unor tranzacții nedecontate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

CAPITOLUL II

TRANSPARENȚA PRETRANZACȚIONARE

Secțiunea 1

Transparența pretranzacționare pentru locurile de tranzacționare

Articolul 3

Obligații de transparență pretranzacționare

[Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare fac publice intervalul prețurilor de cumpărare și de vânzare și amploarea intereselor de tranzacționare exprimate la aceste prețuri. Informațiile sunt făcute publice în conformitate cu tipul de sisteme de tranzacționare pe care le exploatează, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa I.

(2)   Cerințele de transparență menționate la alineatul (1) se aplică, de asemenea, oricărei „exprimări executabile a interesului”, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 33 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, în conformitate cu articolul 8 din regulamentul menționat.

Articolul 4

Piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea

[Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea pentru o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă, un certificat sau un alt instrument financiar similar se consideră a fi locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor din Uniune pentru instrumentul financiar respectiv.

(2)   Pentru a determina piețele cele mai pertinente în ceea ce privește lichiditatea în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente calculează valoarea tranzacțiilor în conformitate cu metoda stabilită la articolul 17 alineatul (4) pentru fiecare instrument financiar care ține de competența lor și pentru fiecare loc de tranzacționare în care este tranzacționat instrumentul financiar respectiv.

(3)   Calculul menționat la alineatul (2) are următoarele caracteristici:

(a)

include, pentru fiecare loc de tranzacționare, tranzacțiile executate în conformitate cu regulile respectivului loc de tranzacționare, cu excepția tranzacțiilor la un preț de referință și a tranzacțiilor negociate marcate, astfel cum este prevăzut în tabelul 4 din anexa I, precum și a tranzacțiilor executate pe baza cel puțin a unui ordin care a beneficiat de derogarea pentru ordine de dimensiuni mari, atunci când mărimea tranzacției depășește pragul aplicabil pentru includerea în categoria „de dimensiuni mari”, astfel cum s-a stabilit în conformitate cu articolul 7;

(b)

acoperă anul calendaristic precedent sau, dacă este cazul, perioada din anul calendaristic precedent în care instrumentul financiar a fost admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare și nu a fost suspendat de la tranzacționare.

(4)   Până când se stabilește piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea pentru un anumit instrument financiar în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1)-(3), piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea este locul de tranzacționare în care instrumentul financiar în cauză este admis la tranzacționare sau tranzacționat pentru prima dată.

(5)   Alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acțiunilor, certificatelor de depozit, fondurilor tranzacționate la bursă, certificatelor și altor instrumente financiare similare care au fost admise la tranzacționare sau tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare cu patru săptămâni sau mai puțin înainte de încheierea anului calendaristic precedent.

Articolul 5

Caracteristici specifice ale tranzacțiilor negociate

[Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

O tranzacție negociată cu acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă, certificate sau alte instrumente financiare similare este considerată a fi o tranzacție care este negociată în particular, dar care este raportată conform regulilor unui loc de tranzacționare și în cazul căreia se aplică oricare dintre circumstanțele următoare:

(a)

sunt implicați doi membri sau participanți la locul de tranzacționare respectiv în oricare dintre următoarele capacități:

(i)

unul tranzacționează pe cont propriu, în timp ce celălalt acționează în numele unui client;

(ii)

ambii tranzacționează pe cont propriu;

(iii)

ambii acționează în numele unui client;

(b)

un membru sau un participant la locul de tranzacționare respectiv acționează în oricare dintre următoarele capacități:

(i)

acționează atât în numele vânzătorului, cât și în numele cumpărătorului;

(ii)

tranzacționează pe cont propriu conform unui ordin al unui client.

Articolul 6

Tranzacții negociate supuse altor condiții decât prețul curent de piață

[Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

O tranzacție negociată cu acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă, certificate sau alte instrumente financiare similare este supusă altor condiții decât prețul curent de piață al instrumentului financiar în cazul în care se aplică oricare dintre circumstanțele următoare:

(a)

tranzacția este executată pe baza unui preț calculat de-a lungul mai multor momente de timp în conformitate cu un anumit indice de referință, inclusiv tranzacțiile executate pe baza unui preț mediu ponderat în funcție de volum sau a unui preț mediu ponderat în funcție de timp;

(b)

tranzacția face parte dintr-o tranzacție de portofoliu;

(c)

tranzacția este condiționată de cumpărarea, vânzarea, crearea sau răscumpărarea unui contract derivat sau a altui instrument financiar atunci când toate componentele tranzacției sunt menite să fie executate într-un singur lot;

(d)

tranzacția este executată de o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, sau de un administrator de fonduri de investiții alternative, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE, care transferă proprietatea efectivă asupra instrumentelor financiare de la un organism de plasament colectiv către un altul, fără ca o firmă de investiții să fie parte la tranzacție;

(e)

tranzacția este o tranzacție de cedare sau o tranzacție de primire;

(f)

tranzacția are scopul de a transfera instrumente financiare cu titlu de garanții reale în tranzacții bilaterale sau în contextul cerințelor în materie de marje sau de garanții impuse unei CPC sau ca parte a procesului de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către o CPC;

(g)

tranzacția are drept rezultat livrarea de instrumente financiare în contextul exercitării unor obligațiuni convertibile, a unor opțiuni, a unor warrant-uri acoperite sau a altui instrument financiar derivat similar;

(h)

tranzacția este o operațiune de finanțare prin instrumente financiare;

(i)

tranzacția este efectuată în conformitate cu regulile sau procedurile unui loc de tranzacționare, ale unei contrapărți centrale sau ale unui depozitar central de titluri de valoare în scopul cumpărării impuse a unor tranzacții nedecontate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

(j)

orice altă tranzacție echivalentă uneia dintre tranzacțiile descrise la literele (a)-(i) prin faptul că este condiționată de caracteristici tehnice care nu au legătură cu valoarea de piață curentă a instrumentului financiar tranzacționat.

Articolul 7

Ordine de dimensiuni mari

[Articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Un ordin privind o acțiune, un certificat de depozit, un certificat sau alt instrument financiar similar este considerat de dimensiuni mari atunci când ordinul este egal sau mai mare decât mărimea minimă a ordinelor prevăzută în tabelele 1 și 2 din anexa II.

(2)   Un ordin privind un fond tranzacționat la bursă este considerat de dimensiuni mari atunci când ordinul este egal sau mai mare de 1 000 000 EUR.

(3)   În scopul determinării ordinelor de dimensiuni mari, autoritățile competente calculează, în conformitate cu alineatul (4), valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni, certificate de depozit, certificate și alte instrumente financiare similare tranzacționate într-un loc de tranzacționare.

(4)   Calculul menționat la alineatul (3) are următoarele caracteristici:

(a)

include tranzacțiile executate în Uniune cu instrumentul financiar în cauză, indiferent dacă sunt executate într-un loc de tranzacționare sau în afara unui astfel de loc;

(b)

acoperă perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a anului calendaristic precedent sau, dacă este cazul, partea din anul calendaristic în care instrumentul financiar a fost admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare și nu a fost suspendat de la tranzacționare.

Alineatele (3) și (4) nu se aplică în cazul acțiunilor, certificatelor de depozit, certificatelor și altor instrumente financiare similare admise la tranzacționare sau tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare cu patru săptămâni sau mai puțin înainte de încheierea anului calendaristic precedent.

(5)   Cu excepția cazului în care se modifică prețul sau alte condiții relevante pentru executarea unui ordin, derogarea menționată la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 se aplică în continuare în legătură cu un ordin care este de dimensiuni mari la înscrierea într-un registru de ordine, dar care, în urma executării parțiale, scade sub pragul aplicabil pentru instrumentul financiar respectiv, astfel cum este determinat în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(6)   Înainte ca o acțiune, un certificat de depozit, un certificat sau alt instrument financiar similar să fie tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune, autoritatea competentă estimează valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu instrumentul financiar respectiv, ținând seama de istoricul tranzacționării instrumentului financiar respectiv și a altor instrumente financiare considerate a avea caracteristici similare, și asigură publicarea acestei estimări.

(7)   Estimarea valorii medii zilnice a tranzacțiilor menționată la alineatul (6) este utilizată pentru calcularea ordinelor de dimensiuni mari pe o perioadă de șase săptămâni de la data la care acțiunea, certificatul de depozit, certificatul sau alt instrument financiar similar în cauză a fost admis la tranzacționare sau tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare.

(8)   Autoritatea competentă calculează și asigură publicarea valorii medii zilnice a tranzacțiilor pe baza primelor patru săptămâni de tranzacționare dinainte de încheierea perioadei de șase săptămâni menționate la alineatul (7).

(9)   Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor menționată la alineatul (8) este utilizată pentru calcularea ordinelor de dimensiuni mari, până când se aplică o valoare medie zilnică a tranzacțiilor calculată în conformitate cu alineatul (3).

(10)   În sensul prezentului articol, valoarea medie zilnică a tranzacțiilor se calculează prin împărțirea valorii totale a tranzacțiilor pentru un anumit instrument financiar, astfel cum se specifică la articolul 17 alineatul (4), la numărul de zile de tranzacționare din perioada avută în vedere. Numărul de zile de tranzacționare din perioada avută în vedere reprezintă numărul de zile de tranzacționare pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea pentru instrumentul financiar respectiv, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolul 4.

Articolul 8

Tipul și mărimea minimă a ordinelor menținute într-un sistem de administrare a ordinelor

[Articolul 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Tipul de ordin menținut într-un sistem de administrare a ordinelor utilizat de un loc de tranzacționare în așteptarea publicării pentru care se poate acorda o derogare de la obligațiile de transparență pretranzacționare este un ordin care:

(a)

urmează să fie publicat în registrul de ordine ținut de locul de tranzacționare și depinde de condiții obiective predefinite în protocolul sistemului;

(b)

nu poate interacționa cu alte interese de tranzacționare înainte de a fi publicat în registrul de ordine ținut de locul de tranzacționare;

(c)

odată ce a fost publicat în registrul de ordine, interacționează cu alte ordine în conformitate cu regulile aplicabile ordinelor de acest tip la momentul publicării.

(2)   Ordinele menținute într-un sistem de administrare a ordinelor utilizat de un loc de tranzacționare în așteptarea publicării pentru care se poate acorda o derogare de la obligațiile de transparență pretranzacționare trebuie să aibă, la momentul intrării și după orice modificare, una dintre următoarele dimensiuni:

(a)

în cazul unui ordin de tip iceberg (cantitate ascunsă), o dimensiune mai mare sau egală cu 10 000 EUR;

(b)

pentru toate celelalte ordine, o dimensiune mai mare sau egală cu cantitatea minimă tranzacționabilă stabilită în prealabil de operatorul sistemului în conformitate cu regulile și protocoale sistemului.

(3)   Un ordin de tip iceberg (cantitate ascunsă), astfel cum este menționat la alineatul (2) litera (a), este considerat a fi un ordin-limită care constă într-un ordin publicat referitor la o parte din cantitate și într-un ordin nepublicat referitor la ceea ce a rămas din cantitate, atunci când cantitatea nepublicată poate fi executată numai după ce este prezentată în registrul de ordine sub forma unui nou ordin publicat.

Secțiunea 2

Transparența pretranzacționare pentru operatorii independenți și firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara unui loc de tranzacționare

Articolul 9

Modalitățile de publicare a unei cotații ferme

[Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Orice modalitate adoptată de un operator independent pentru a respecta obligația de publicare a cotațiilor ferme trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

modalitatea include toate măsurile rezonabile necesare pentru a garanta că informațiile care urmează să fie publicate sunt fiabile, sunt monitorizate în permanență pentru depistarea erorilor și sunt corectate de îndată ce sunt depistate erori;

(b)

modalitatea respectă măsuri tehnice echivalente celor specificate pentru mecanismele de publicare aprobate (APA) la articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2017/571 care facilitează consolidarea datelor cu alte date similare din alte surse;

(c)

modalitatea pune informațiile la dispoziția publicului în mod nediscriminatoriu;

(d)

modalitatea include publicarea momentului în care cotațiile au fost introduse sau modificate în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/65/UE, astfel cum se specifică în Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei (9).

Articolul 10

Prețurile care reflectă condițiile predominante pe piață

[Articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Prețurile publicate de un operator independent reflectă condițiile predominante pe piață atunci când sunt aproape, din punctul de vedere al prețului, la momentul publicării, de cotații de dimensiuni echivalente pentru același instrument financiar pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolul 4 pentru instrumentul financiar respectiv.

Articolul 11

Mărimea standard de piață

[Articolul 14 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Mărimea standard de piață pentru acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă, certificate și alte instrumente financiare similare pentru care există o piață lichidă se determină pe baza valorii medii a tranzacțiilor pentru fiecare instrument financiar, calculată în conformitate cu alineatele (2) și (3) și cu tabelul 3 din anexa II.

(2)   Pentru a stabili mărimea standard de piață care se aplică unui anumit instrument financiar, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), autoritățile competente calculează valoarea medie a tranzacțiilor în ceea ce privește toate acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare care sunt tranzacționate într-un loc de tranzacționare, pentru care există o piață lichidă și pentru care joacă rolul de autoritate competentă.

(3)   Calculul menționat la alineatul (2) are următoarele caracteristici:

(a)

ia în considerare tranzacțiile executate în Uniune cu instrumentul financiar în cauză, indiferent dacă sunt executate într-un loc de tranzacționare sau în afara unui astfel de loc;

(b)

acoperă anul calendaristic precedent sau, dacă este cazul, perioada din anul calendaristic precedent în care instrumentul financiar a fost admis la tranzacționare sau tranzacționat într-un loc de tranzacționare și nu a fost suspendat de la tranzacționare;

(c)

exclude tranzacțiile de dimensiuni mari efectuate după tranzacționare, astfel cum se specifică în tabelul 4 din anexa I.

Alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acțiunilor, certificatelor de depozit, fondurilor tranzacționate la bursă, certificatelor și altor instrumente financiare similare admise la tranzacționare sau tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare cu patru săptămâni sau mai puțin înainte de încheierea anului calendaristic precedent.

(4)   Înainte ca o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă, un certificat sau alt instrument financiar similar să fie tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune, autoritatea competentă estimează valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu instrumentul financiar respectiv, ținând seama de istoricul tranzacționării instrumentului financiar respectiv și a altor instrumente financiare considerate a avea caracteristici similare, și asigură publicarea acestei estimări.

(5)   Estimarea valorii medii a tranzacțiilor prevăzută la alineatul (4) este utilizată ca mărime standard de piață pentru o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă, un certificat sau alt instrument financiar similar pe o perioadă de șase săptămâni de la data la care acțiunea, certificatul de depozit, fondul tranzacționat la bursă, certificatul sau alt instrument financiar similar în cauză a fost admis pentru prima dată la tranzacționare sau tranzacționat pentru prima dată într-un loc de tranzacționare.

(6)   Autoritatea competentă calculează și asigură publicarea valorii medii a tranzacțiilor pe baza primelor patru săptămâni de tranzacționare dinainte de încheierea perioadei de șase săptămâni menționate la alineatul (5).

(7)   Valoarea medie a tranzacțiilor menționată la alineatul (6) se aplică imediat după publicare și până când se aplică o nouă valoare medie a tranzacțiilor, calculată în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(8)   În sensul prezentului articol, valoarea medie a tranzacțiilor se calculează prin împărțirea valorii totale a tranzacțiilor pentru un anumit instrument financiar, astfel cum se specifică la articolul 17 alineatul (4), la numărul total de tranzacții executate pentru instrumentul financiar respectiv în perioada avută în vedere.

CAPITOLUL III

TRANSPARENȚA POSTTRANZACȚIONARE PENTRU LOCURILE DE TRANZACȚIONARE ȘI FIRMELE DE INVESTIȚII CARE EFECTUEAZĂ TRANZACȚII ÎN AFARA UNUI LOC DE TRANZACȚIONARE

Articolul 12

Obligații de transparență posttranzacționare

[Articolul 6 alineatul (1) și articolul 20 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara regulilor unui loc de tranzacționare fac publice detaliile fiecărei tranzacții prin aplicarea tabelelor de referință 2, 3 și 4 din anexa I.

(2)   În cazul în care un raport de tranzacționare publicat anterior este anulat, firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara unui loc de tranzacționare, precum și operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare fac public un nou raport de tranzacționare care conține toate detaliile incluse în raportul de tranzacționare inițial și marcarea anulării specificată în tabelul 4 din anexa I.

(3)   În cazul în care un raport de tranzacționare publicat anterior este modificat, operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara unui loc de tranzacționare fac publice următoarele informații:

(a)

un nou raport de tranzacționare care conține toate detaliile incluse în raportul de tranzacționare inițial și marcarea anulării specificată în tabelul 4 din anexa I;

(b)

un nou raport de tranzacționare care conține toate detaliile incluse în raportul de tranzacționare inițial, cu toate detaliile necesare corectate, și marcarea modificării specificată în tabelul 4 din anexa I.

(4)   În cazul în care o tranzacție între două firme de investiții este încheiată în afara regulilor unui loc de tranzacționare, fie pe cont propriu, fie în numele clienților, numai firma de investiții care vinde instrumentul financiar în cauză face publică tranzacția prin intermediul unui APA.

(5)   Prin derogare de la alineatul (4), atunci când numai una dintre firmele de investiții parte la tranzacție este un operator independent pentru instrumentul financiar în cauză și acționează în calitate de cumpărător, numai firma respectivă face publică tranzacția prin intermediul unui APA și îl informează pe vânzător cu privire la această acțiune.

(6)   Firmele de investiții iau toate măsurile rezonabile pentru a garanta că tranzacția este publicată ca tranzacție unică. În acest scop, două tranzacții inverse efectuate simultan și la același preț printr-o singură contraparte sunt considerate a fi o tranzacție unică.

Articolul 13

Aplicarea transparenței posttranzacționare pentru anumite tipuri de tranzacții executate în afara unui loc de tranzacționare

[Articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Obligația prevăzută la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 nu se aplică în cazul:

(a)

tranzacțiilor exonerate enumerate la articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei (10), dacă se aplică;

(b)

tranzacțiilor executate de o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, sau de un administrator de fonduri de investiții alternative, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE, care transferă proprietatea efectivă asupra instrumentelor financiare de la un organism de plasament colectiv către un altul, fără ca o firmă de investiții să fie parte la tranzacție;

(c)

tranzacțiilor de cedare și tranzacțiilor de primire;

(d)

transferurilor de instrumente financiare cu titlu de garanții reale în tranzacții bilaterale sau în contextul cerințelor în materie de marje și de garanții impuse unei CPC sau ca parte a procesului de gestionare a situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către o CPC.

Articolul 14

Publicarea în timp real a tranzacțiilor

[Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Pentru tranzacțiile care sunt efectuate într-un anumit loc de tranzacționare, informațiile posttranzacționare se publică în următoarele situații:

(a)

atunci când tranzacția are loc în timpul programului zilnic de tranzacționare al locului de tranzacționare, pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real și, în orice caz, în decurs de un minut de la efectuarea tranzacției în cauză;

(b)

atunci când tranzacția se desfășoară în afara programului zilnic de tranzacționare al locului de tranzacționare, înainte de deschiderea următoarei zile de tranzacționare pentru locul de tranzacționare în cauză.

(2)   Pentru tranzacțiile care se desfășoară în afara unui loc de tranzacționare, informațiile posttranzacționare se publică în următoarele situații:

(a)

atunci când tranzacția are loc în timpul programului zilnic de tranzacționare pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, stabilită în conformitate cu articolul 4 pentru acțiunea, certificatul de depozit, fondul tranzacționat la bursă, certificatul sau alt instrument financiar similar în cauză, sau în timpul programului zilnic de tranzacționare al firmei de investiții, pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real și, în orice caz, în decurs de un minut de la efectuarea tranzacției în cauză;

(b)

atunci când tranzacția are loc în orice situație care nu intră sub incidența literei (a), imediat după începerea programului zilnic de tranzacționare al firmei de investiții și cel târziu înainte de deschiderea următoarei zile de tranzacționare pe piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, stabilită în conformitate cu articolul 4.

(3)   Informațiile referitoare la o tranzacție de portofoliu se publică în legătură cu fiecare tranzacție componentă pe cât posibil, din punct de vedere tehnic, în timp real, având în vedere necesitatea de a atribui prețuri pentru fiecare acțiune, certificat de depozit, fond tranzacționat la bursă, certificat și alt instrument financiar similar. Fiecare tranzacție componentă se evaluează separat pentru a se putea stabili dacă se aplică, în temeiul articolului 15, publicarea decalată a tranzacției în cauză.

Articolul 15

Publicarea decalată a tranzacțiilor

[Articolul 7 alineatul (1) și articolul 20 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Atunci când o autoritate competentă autorizează publicarea decalată a detaliilor tranzacțiilor, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara unui loc de tranzacționare fac publică fiecare tranzacție cel târziu la sfârșitul perioadei relevante specificate în tabelele 4, 5 și 6 din anexa II, cu condiția ca următoarele criterii să fie respectate:

(a)

tranzacția se încheie între o firmă de investiții care efectuează tranzacții pe cont propriu, altele decât tranzacționările simultane pe cont propriu, și o altă contraparte;

(b)

dimensiunea tranzacției este egală sau mai mare decât dimensiunea minimă eligibilă relevantă specificată în tabelele 4, 5 și 6 din anexa II, după caz.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (b), dimensiunea minimă eligibilă relevantă se determină în conformitate cu valoarea medie zilnică a tranzacțiilor, calculată astfel cum se prevede la articolul 7.

(3)   În cazul tranzacțiilor pentru care este autorizată publicarea decalată până la sfârșitul zilei de tranzacționare, astfel cum se specifică în tabelele 4, 5 și 6 din anexa II, firmele de investiții care efectuează tranzacții în afara unui loc de tranzacționare, precum și operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare fac publice detaliile tranzacțiilor respective:

(a)

fie pe cât posibil în timp real, după încheierea zilei de tranzacționare care include licitațiile de închidere, dacă este cazul, pentru tranzacțiile executate cu mai mult de două ore înainte de încheierea zilei de tranzacționare;

(b)

fie cel târziu la prânz (12.00 ora locală) în următoarea zi de tranzacționare pentru tranzacțiile care nu intră sub incidența literei (a).

În cazul tranzacțiilor care se desfășoară în afara unui loc de tranzacționare, trimiterile la zilele de tranzacționare și la licitațiile de închidere se referă la piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, astfel cum este stabilită în conformitate cu articolul 4.

(4)   Atunci când o tranzacție între două firme de investiții este executată în afara regulilor unui loc de tranzacționare, autoritatea competentă în scopul determinării regimului de publicare decalată aplicabil este autoritatea competentă a firmei de investiții care are responsabilitatea de a publica tranzacția prin intermediul unui APA, în conformitate cu articolul 12 alineatele (5) și (6).

Articolul 16

Trimiterile la ziua de tranzacționare și la programul zilnic de tranzacționare

(1)   O trimitere la o zi de tranzacționare în legătură cu un loc de tranzacționare se referă la orice zi în care locul de tranzacționare respectiv este deschis pentru tranzacționare.

(2)   O trimitere la programul zilnic de tranzacționare al unui loc de tranzacționare sau al unei firme de investiții se referă la programul pe care locul de tranzacționare sau firma de investiții îl stabilește în prealabil și pe care îl anunță ca fiind programul său de tranzacționare.

(3)   O trimitere la deschiderea zilei de tranzacționare într-un anumit loc de tranzacționare se referă la începerea programului zilnic de tranzacționare al locului de tranzacționare respectiv.

(4)   O trimitere la sfârșitul zilei de tranzacționare într-un anumit loc de tranzacționare se referă la sfârșitul programului zilnic de tranzacționare al locului de tranzacționare respectiv.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE PENTRU CALCULELE ÎN MATERIE DE TRANSPARENȚĂ PRETRANZACȚIONARE ȘI POSTTRZANZACȚIONARE

Articolul 17

Metodologie, data publicării și data aplicării calculelor în materie de transparență

[Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Cel târziu la 14 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și, după aceea, până la data de 1 martie a fiecărui an, autoritățile competente trebuie, pentru fiecare instrument financiar pentru care sunt autorități competente, să colecteze date, să efectueze calcule și să asigure publicarea următoarelor informații:

(a)

locul de tranzacționare care reprezintă piața cea mai pertinentă în ceea ce privește lichiditatea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (2);

(b)

valoarea medie zilnică a tranzacțiilor în scopul stabilirii mărimii ordinelor de dimensiuni mari, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (3);

(c)

valoarea medie a tranzacțiilor în scopul stabilirii mărimii standard de piață, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (2).

(2)   Autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) în sensul articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (c) și al articolului 14 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, pentru o perioadă de 12 luni de la data de 1 aprilie a anului în care sunt publicate informațiile.

Atunci când informațiile menționate la primul paragraf sunt înlocuite cu informații noi în conformitate cu alineatul (3) în decursul perioadei de 12 luni menționată la primul paragraf, autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează aceste noi informații în sensul articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (c) și al articolului 14 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(3)   Autoritățile competente se asigură că informațiile care trebuie făcute publice în conformitate cu alineatul (1) sunt actualizate cu regularitate în scopurile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și că aceste actualizări includ toate modificările aduse unei anumite acțiuni ori unui anumit certificat de depozit, fond tranzacționat la bursă, certificat sau alt instrument financiar similar care influențează în mod semnificativ calculele precedente și informațiile publicate.

(4)   În scopul calculelor menționate la alineatul (1), valoarea tranzacțiilor cu un instrument financiar se calculează prin însumarea rezultatelor înmulțirii, pentru fiecare tranzacție executată în decursul unei perioade stabilite, a numărului de unități din instrumentul respectiv care fac obiectul schimbului dintre cumpărători și vânzători cu prețul unitar aplicabil unei astfel de tranzacții.

(5)   După sfârșitul zilei de tranzacționare, dar înainte de sfârșitul zilei, locurile de tranzacționare furnizează autorităților competente detaliile prevăzute în tabelele 1 și 2 din anexa III ori de câte ori instrumentul financiar este admis la tranzacționare sau tranzacționat pentru prima dată în locul de tranzacționare respectiv sau ori de câte ori survin modificări în ceea ce privește aceste detalii comunicate anterior.

Articolul 18

Trimiterea la autoritățile competente

[Articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

Autoritatea competentă pentru un anumit instrument financiar care este responsabilă de efectuarea calculelor și asigurarea publicării informațiilor menționate la articolele 4, 7, 11 și 17 este autoritatea competentă a pieței celei mai pertinente în ceea ce privește lichiditatea de la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, astfel cum este specificată la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2017/571.

Articolul 19

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (1), autoritățile competente colectează date, efectuează calcule și asigură publicarea rezultatelor imediat după finalizarea lor în conformitate cu următorul calendar:

(a)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată care precede cu cel puțin 10 săptămâni data aplicării Regulamentului (UE) nr. 600/2014, autoritățile competente publică rezultatul calculelor cel târziu cu 4 săptămâni înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 600/2014;

(b)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu 10 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie în ziua care precede data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, autoritățile competente publică rezultatul calculelor cel târziu la data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(2)   Calculele menționate la alineatul (1) se efectuează după cum urmează:

(a)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată care precede cu cel puțin 16 săptămâni data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, calculele se bazează pe datele disponibile pentru o perioadă de referință de 40 de săptămâni care începe cu 52 de săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(b)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu 16 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie cu 10 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, calculele se bazează pe datele disponibile pentru primele patru săptămâni în care este tranzacționat instrumentul financiar în cauză;

(c)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu 10 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie în ziua care precede data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, calculele se bazează pe istoricul tranzacționării instrumentelor financiare respective sau a altor instrumente financiare considerate a avea caracteristici similare.

(3)   Autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) în sensul articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (c) și al articolului 14 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, pentru o perioadă de 15 luni care începe la data de la care se aplică regulamentul menționat.

(4)   În timpul perioadei menționate la alineatul (3), autoritățile competente se asigură, în ceea ce privește instrumentele financiare menționate la alineatul (2) literele (b) și (c):

(a)

că informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) sunt în continuare adecvate în sensul articolului 4 alineatul (1) literele (a) și (c) și al articolului 14 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(b)

că informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) sunt actualizate pe baza unei perioade de tranzacționare mai lungi și pe un istoric al tranzacționării mai cuprinzător, dacă este cazul.

Articolul 20

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Cu toate acestea, articolul 19 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/577 al Comisiei din 13 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la mecanismul de plafonare a volumului și la furnizarea de informații în scopul transparenței și al altor calcule (a se vedea pagina 174 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (a se vedea pagina 126 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(6)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(7)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2017/574 al Comisiei din 7 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru nivelul de precizie al ceasurilor profesionale (a se vedea pagina 148 din prezentul Jurnal Oficial).

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (a se vedea pagina 449 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

Informații care trebuie făcute publice

Tabelul 1

Descrierea tipului de sisteme de tranzacționare și informațiile conexe care trebuie făcute publice în conformitate cu articolul 3

Tipul de sistem de tranzacționare

Descrierea sistemului de tranzacționare

Informații care trebuie făcute publice

Sistem de tranzacționare sub formă de registru de ordine cu licitație continuă

Un sistem care, prin intermediul unui registru de ordine și al unui algoritm de tranzacționare care funcționează fără intervenție umană, corelează în mod continuu ordinele de vânzare cu ordinele de cumpărare pe baza celui mai bun preț disponibil.

Numărul agregat de ordine și acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare pe care ordinele respective le reprezintă, la fiecare nivel de preț, cel puțin pentru cele mai bune cinci prețuri de cumpărare și de vânzare.

Sistem de tranzacționare bazat pe cotații

Un sistem în cadrul căruia se încheie tranzacții pe baza unor cotații ferme puse la dispoziția participanților în mod continuu, ceea ce necesită ca formatorii de piață să mențină cotațiile la un nivel care să asigure echilibrul între nevoile membrilor și ale participanților de a face tranzacții de dimensiuni comerciale, pe de o parte, și riscul la care se expun formatorii de piață, pe de altă parte.

Cel mai bun preț de cumpărare și cel mai bun preț de vânzare al fiecărui formator de piață pentru acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare tranzacționate în sistemul de tranzacționare, împreună cu volumele aferente prețurilor respective.

Cotațiile făcute publice sunt acelea care reprezintă angajamente cu caracter obligatoriu de a cumpăra și de a vinde instrumentele financiare și care indică prețul instrumentelor financiare la care formatorii de piață înregistrați sunt dispuși să cumpere sau să vândă și volumul acestora. Cu toate acestea, în condiții excepționale de piață, pot fi permise prețuri indicative sau unilaterale pentru o perioadă limitată.

Sistem de tranzacționare cu licitație periodică

Un sistem care corelează ordinele pe baza unei licitații periodice și a unui algoritm de tranzacționare care funcționează fără intervenție umană.

Prețul la care sistemul de tranzacționare pe bază de licitație ar răspunde cel mai bine algoritmului de tranzacționare în ceea ce privește acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare tranzacționate în sistemul de tranzacționare și volumul care ar putea eventual fi executat la prețul respectiv de participanții la sistemul respectiv.

Sistem de tranzacționare de tip „cerere de cotație”

Un sistem de tranzacționare în care cotația este comunicată sau cotațiile sunt comunicate ca răspuns la o cerere de cotație depusă de unul sau mai mulți membri sau participanți. Cotația nu poate fi executată decât de către membrul sau participantul solicitant. Membrul sau participantul solicitant poate încheia o tranzacție prin acceptarea cotației sau a cotațiilor furnizate la cerere.

Cotațiile și volumele aferente provenind de la orice membru sau participant care, dacă ar fi acceptate, ar duce la o tranzacție în conformitate cu regulile sistemului. Toate cotațiile prezentate ca răspuns la o cerere de cotație pot fi publicate în același timp, dar cel târziu atunci când devin executabile.

Orice alt sistem de tranzacționare

Orice alt tip de sistem de tranzacționare, inclusiv un sistem hibrid care se încadrează în două sau mai multe tipuri de sisteme de tranzacționare la care se face referire în acest tabel.

Informații adecvate privind nivelul ordinelor sau al cotațiilor și al interesului de tranzacționare în ceea ce privește acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare tranzacționate în sistemul de tranzacționare; mai precis, cele mai bune cinci prețuri de cumpărare și de vânzare și/sau cotații de cumpărare-vânzare ale fiecărui formator de piață pentru respectivul instrument, în cazul în care caracteristicile mecanismului de formare a prețurilor permit acest lucru.


Tabelul 2

Tabel al simbolurilor utilizate pentru tabelul 3

Simbol

Tip de date

Definiție

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{CURRENCYCODE_3}

3 caractere alfanumerice

Codul de 3 litere al monedei, astfel cum este definit în codurile monedelor ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formatul datei și orei ISO 8601

Data și ora, în următorul format:

AAAA-LL-ZZThh:mm:ss.ffffffZ.

„AAAA” reprezintă anul;

„LL” reprezintă luna;

„ZZ” reprezintă ziua;

„T” – înseamnă că trebuie utilizată litera „T”;

„hh” reprezintă ora;

„mm” reprezintă minutul;

„ss.ffffff” reprezintă secunda și fracțiunea de secundă;

Z reprezintă ora UTC (ora universală coordonată).

Datele și orele se indică în formatul UTC.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative.

separatorul zecimal este „.” (punct);

în fața numerelor negative se pune semnul „–” (minus);

Dacă este cazul, valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383


Tabelul 3

Lista detaliilor de furnizat în scopul transparenței posttranzacționare

Identificatorul câmpului

Descriere și detalii care trebuie publicate

Tipul locului de executare sau de publicare

Format ce urmează să fie utilizat, conform indicațiilor din tabelul 2

Data și ora tranzacționării

Data și ora la care a fost executată tranzacția.

Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare, nivelul de detaliu trebuie să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.

Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, data și ora la care părțile convin asupra conținutului următoarelor câmpuri: cantitatea, prețul, monedele în câmpurile 31, 34 și 44, astfel cum se precizează în tabelul 2 din anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2017/590, codul de identificare a instrumentului, clasificarea instrumentelor și codul de identificare a instrumentului suport, după caz. Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, ora se raportează cu un nivel de detaliu care precizează cel puțin secunda.

În cazul în care tranzacția este rezultatul unui ordin transmis în numele clientului către o parte terță de către firma care realizează executarea, dacă nu au fost îndeplinite condițiile privind transmiterea prevăzute la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590, se raportează data și ora tranzacției, iar nu ora transmiterii ordinului.

Piață reglementată (Regulated Market, RM), sistem multilateral de tranzacționare (Multilateral Trading Facility, MTF), sistem organizat de tranzacționare (Organised Trading Facility, OTF)

Mecanism de publicare aprobat (Approved Publication Arrangement, APA)

Furnizor de sisteme centralizate de raportare (Consolidated tape provider, CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Cod de identificare a instrumentului

Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Preț

Prețul de executare a tranzacției, excluzând, dacă este cazul, comisionul și dobânda acumulată.

În cazul în care prețul este raportat în termeni monetari, acesta trebuie să fie prezentat în unitatea monetară majoră.

În cazul în care prețul nu este disponibil în momentul respectiv, dar urmează să fie stabilit, valoarea este „PNDG”.

În cazul în care nu se aplică prețul, câmpul nu se completează.

Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpul „Cantitate”.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară

{DECIMAL-11/10} în cazul în care prețul este exprimat ca procent sau randament

„PNDG” în cazul în care prețul nu este disponibil

Moneda în care este exprimat prețul

Moneda în care este exprimat prețul (se aplică în cazul în care prețul este exprimat ca valoare monetară).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Cantitate

Numărul de unități din instrumentele financiare.

Valoarea nominală sau valoarea monetară a instrumentului financiar.

Informațiile raportate în acest câmp trebuie să corespundă valorilor furnizate în câmpul „Preț”.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} în cazul în care cantitatea este exprimată ca număr de unități

{DECIMAL-18/5} în cazul în care cantitatea este exprimată ca valoare monetară sau nominală

Locul de executare

Identificarea locului în care a fost executată tranzacția.

A se utiliza codul MIC de segment din cadrul ISO 10383 pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare. În cazul în care codul MIC de segment nu există, a se utiliza codul MIC operațional (operating MIC).

A se utiliza codul MIC „XOFF” pentru instrumentele financiare care sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare, în cazul în care tranzacția cu instrumentul financiar în cauză nu este executată într-un loc de tranzacționare, la un operator independent sau pe o platformă de tranzacționare organizată din afara Uniunii.

A se utiliza „SINT” pentru instrumentele financiare care sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate într-un loc de tranzacționare, în cazul în care tranzacția cu instrumentul financiar în cauză este executată la un operator independent.

RM, MTF

APA

CTP

Locuri de tranzacționare: {MIC}

Operatori independenți: „SINT”

Data și ora publicării

Data și ora la care tranzacția a fost publicată de către un loc de tranzacționare sau un APA.

Pentru tranzacțiile executate într-un loc de tranzacționare, nivelul de detaliu trebuie să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2017/574.

Pentru tranzacțiile care nu sunt executate într-un loc de tranzacționare, data și ora se prezintă cu un nivel de detaliu care precizează cel puțin secunda.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Locul publicării

Codul utilizat pentru a identifica locul de tranzacționare sau APA care publică tranzacția.

CTP

Loc de tranzacționare: {MIC}

APA: Codul MIC de segment din cadrul ISO 10383 (4 caractere), dacă este disponibil. În caz contrar, codul format din 4 caractere care figurează pe lista furnizorilor de servicii de raportare de date publicată pe site-ul web al ESMA.

Codul de identificare a tranzacției

Codul alfanumeric atribuit de către locurile de tranzacționare Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei (1) și de către APA și utilizate în orice trimitere ulterioară la tranzacția specifică avută în vedere.

Codul de identificare a tranzacției este unic, consecvent și persistent pentru fiecare cod MIC de segment utilizat în conformitate cu standardul ISO 10383 și pentru fiecare zi de tranzacționare. În cazul în care locul de tranzacționare nu utilizează codurile MIC de segment, codul de identificare a tranzacției este unic, consecvent și persistent pentru fiecare cod MIC operațional și pentru fiecare zi de tranzacționare.

În cazul în care APA nu utilizează coduri MIC, codul utilizat trebuie să fie unic, consecvent și persistent pentru fiecare cod de 4 caractere utilizat pentru a identifica APA pentru fiecare zi de tranzacționare.

Componentele codului de identificare a tranzacției nu dezvăluie identitatea contrapărților la tranzacția pentru care este atribuit codul.

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tabelul 4

Lista marcajelor de furnizat în scopul transparenței posttranzacționare

Marcaj

Denumire

Tipul locului de executare sau de publicare

Descriere

„BENC”

Marcajul tranzacțiilor bazate pe indicatori de referință

RM, MTF

APA

CTP

Tranzacții executate pe baza unui preț calculat de-a lungul mai multor momente de timp în conformitate cu un anumit indice de referință, cum ar fi prețul mediu ponderat în funcție de volum sau prețul mediu ponderat în funcție de timp.

„ACTX”

Marcajul tranzacțiilor încrucișate încheiate prin reprezentare (agency cross)

APA

CTP

Tranzacții în cazul cărora o firmă de investiții a reunit ordinele clienților, cumpărarea și vânzarea fiind efectuate ca o singură tranzacție, cu același volum și la aceleași preț.

„NPFT”

Marcajul tranzacțiilor care nu contribuie la formarea prețurilor

RM, MTF

CTP

Tranzacții în cazul cărora schimbul de instrumente financiare este determinat de alți factori decât valoarea de piață curentă a instrumentului financiar, astfel cum sunt enumerate la articolul 13.

„TNCP”

Marcajul tranzacțiilor care nu contribuie la procesul de formare a prețurilor în sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Tranzacții care nu contribuie la procesul de formare a prețurilor în sensul articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, astfel cum sunt menționate la articolul 2.

„SDIV”

Marcajul tranzacțiilor cu dividende speciale

RM, MTF

APA

CTP

Tranzacțiile care sunt:

 

fie executate în perioada ex-dividend, în care dividendele sau alte forme de distribuție îi revin cumpărătorului, iar nu vânzătorului, fie

 

executate în perioada cum-dividend, în care dividendele sau alte forme de distribuție îi revin vânzătorului, iar nu cumpărătorului.

„LRGS”

Marcajul tranzacțiilor de dimensiuni mari posttranzacționare

RM, MTF

APA

CTP

Tranzacțiile de dimensiuni mari în comparație cu mărimea normală de piață pentru care este autorizată publicarea decalată în temeiul articolului 15.

„RFPT”

Marcajul tranzacțiilor realizate la un preț de referință

RM, MTF

CTP

Tranzacțiile care sunt executate în cadrul sistemelor care funcționează în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

„NLIQ”

Marcajul tranzacțiilor negociate cu instrumente financiare lichide

RM, MTF

CTP

Tranzacții executate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

„OILQ”

Marcajul tranzacțiilor negociate cu instrumente financiare nelichide

RM, MTF

CTP

Tranzacții executate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

„PRIC”

Marcajul tranzacțiilor negociate care fac obiectul altor condiții decât prețul curent de piață

RM, MTF

CTP

Tranzacții executate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, astfel cum sunt menționate la articolul 6.

„ALGO”

Marcajul tranzacțiilor algoritmice

RM, MTF

CTP

Tranzacții executate ca urmare a desfășurării de către o firmă de investiții a unei activități de tranzacționare algoritmică, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 39 din Directiva 2014/65/UE.

„SIZE”

Marcajul tranzacțiilor care depășesc mărimea standard de piață

APA

CTP

Tranzacții executate la un operator independent în cadrul cărora mărimea ordinului primit s-a situat peste mărimea standard de piață stabilită în conformitate cu articolul 11.

„ILQD”

Marcajul tranzacțiilor cu instrumente nelichide

APA

CTP

Tranzacții cu instrumente nelichide, astfel cum sunt stabilite în conformitate cu articolele 1-9 din Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei (2) executate la un operator independent.

„RPRI”

Marcajul tranzacțiilor care au beneficiat de un preț mai bun

APA

CTP

Tranzacții executate la un operator independent la un preț mai bun, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

„CANC”

Marcajul anulării

RM, MTF

APA

CTP

În cazul în care o tranzacție publicată anterior este anulată.

„AMND”

Marcajul modificării

RM, MTF

APA

CTP

În cazul în care o tranzacție publicată anterior este modificată.

„DUPL”

Marcajul rapoartelor de tranzacționare duplicate

APA

În cazul în care o tranzacție este raportată către mai multe APA, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/571


(1)  Regulamentul delegat (UE) 2017/580 al Comisiei din 24 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru păstrarea datelor pertinente privind ordinele referitoare la instrumente financiare (a se vedea pagina 193 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile (a se vedea pagina 90 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA II

Ordine de dimensiuni mari în comparație cu mărimea normală de piață, mărimile standard de piață, publicările decalate și termenele

Tabelul 1

Ordine de dimensiuni mari în comparație cu mărimea normală de piață pentru acțiuni și certificate de depozit

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor (average daily turnover, ADT), în EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Mărimea minimă a ordinelor care se califică drept ordine de dimensiuni mari comparativ cu mărimea normală de piață, în EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tabelul 2

Ordine de dimensiuni mari în comparație cu mărimea normală de piață pentru certificate și alte instrumente financiare similare

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor (average daily turnover, ADT), în EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Mărimea minimă a ordinelor care se califică drept ordine de dimensiuni mari comparativ cu mărimea normală de piață, în EUR

15 000

30 000


Tabelul 3

Mărimi standard de piață

Valoarea medie a tranzacțiilor (average value of transactions, AVT), în EUR

AVT< 20 000

20 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 60 000

60 000 ≤ AVT < 80 000

80 000 ≤ AVT < 100 000

100 000 ≤ AVT < 120 000

120 000 ≤ AVT < 140 000

Etc.

Mărimea standard de piață

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Etc.


Tabelul 4

Pragurile pentru publicarea decalată și termenele în ceea ce privește acțiunile și certificatele de depozit

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor (average daily turnover, ADT), în EUR

Mărimea minimă admisă a tranzacțiilor pentru autorizarea întârzierii publicării, în EUR

Termenul de publicare după tranzacție

> 100 m

10 000 000

60 de minute

20 000 000

120 de minute

35 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

50 m – 100 m

7 000 000

60 de minute

15 000 000

120 de minute

25 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

25 m – 50 m

5 000 000

60 de minute

10 000 000

120 de minute

12 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

5 m – 25 m

2 500 000

60 de minute

4 000 000

120 de minute

5 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

1 m – 5 m

450 000

60 de minute

750 000

120 de minute

1 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

500,000 – 1 m

75 000

60 de minute

150 000

120 de minute

225 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

100 000 – 500 000

30 000

60 de minute

80 000

120 de minute

120 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

50 000 – 100 000

15 000

60 de minute

30 000

120 de minute

50 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

< 50 000

7 500

60 de minute

15 000

120 de minute

25 000

Sfârșitul următoarei zile de tranzacționare


Tabelul 5

Pragurile pentru publicarea decalată și termenele în ceea ce privește fondurile tranzacționate la bursă

Mărimea minimă admisă a tranzacțiilor pentru autorizarea întârzierii publicării, în EUR

Calendarul publicării după tranzacție

10 000 000

60 de minute

50 000 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare


Tabelul 6

Pragurile pentru publicarea decalată și termenele în ceea ce privește certificatele și alte instrumente financiare similare

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor (average daily turnover, ADT), în EUR

Mărimea minimă admisă a tranzacțiilor pentru autorizarea întârzierii publicării, în EUR

Calendarul publicării după tranzacție

ADT < 50 000

15 000

120 de minute

30 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare

ADT ≥ 50 000

30 000

120 de minute

60 000

Sfârșitul zilei de tranzacționare


ANEXA III

Datele de referință care trebuie furnizate pentru a se asigura transparența calculelor

Tabelul 1

Tabel al simbolurilor

Simbol

Tip de date

Definiție

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber.

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383


Tabelul 2

Detaliile datelor de referință care trebuie furnizate pentru a se asigura transparența calculelor

#

Câmp

Detalii de raportat

Formatul și standardele de raportare

1

Cod de identificare a instrumentului

Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar

{ISIN}

2

Denumirea completă a instrumentului

Denumirea completă a instrumentului financiar

{ALPHANUM-350}

3

Loc de tranzacționare

Codul MIC de segment pentru locul de tranzacționare sau operatorul independent, acolo unde este disponibil, în caz contrar codul MIC operațional.

{MIC}

4

Identificator MiFIR

Identificarea instrumentelor financiare de capitaluri proprii

 

Acțiuni, astfel cum sunt menționate la articolul 4 punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE;

 

Certificate de depozit, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 45 din Directiva 2014/65/UE;

 

Fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum au fost definite la articolul 4 punctul 46 din Directiva 2014/65/UE;

 

Certificate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

 

Alte instrumente asimilabile instrumentelor de capitaluri proprii se referă la valori mobiliare care sunt instrumente de capitaluri proprii similare acțiunilor, fondurilor tranzacționate la bursă, certificatelor de depozit sau altor tipuri de certificate decât instrumentele enumerate mai sus.

Instrumente financiare de capitaluri proprii:

 

SHRS = acțiuni

 

ETFS = fonduri tranzacționate la bursă

 

DPRS = certificate de depozit

 

CRFT = certificate

 

OTHR = alte instrumente financiare asimilabile instrumentelor de capitaluri proprii


Top