EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0567

Regulamentul delegat (UE) 2017/567 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2016/2860

JO L 87, 31.3.2017, p. 90–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/567/oj

31.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/90


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/567 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește definițiile, transparența, comprimarea portofoliilor și măsurile de supraveghere privind intervenția asupra produselor și pozițiile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 2 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2), articolul 15 alineatul (5), articolul 17 alineatul (3), articolul 19 alineatele (2) și (3), articolul 31 alineatul (4), articolul 40 alineatul (8), articolul 41 alineatul (8), articolul 42 alineatul (7) și articolul 45 alineatul (10),

întrucât:

(1)

Prezentul regulament oferă precizări mai detaliate privind criteriile pentru determinarea „pieței lichide”, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. În acest scop, este necesar să se precizeze criteriile privind free float-ul (valoarea titlurilor tranzacționate liber pe piață), numărul mediu zilnic de tranzacții și valoarea medie zilnică a tranzacțiilor în mod specific pentru acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă și certificate, pentru a se ține seama de caracteristicile specifice fiecăruia dintre aceste instrumente financiare. Sunt necesare norme care să specifice modul în care trebuie să se efectueze calculele privind lichiditatea în cursul fazei inițiale după ce instrumentul financiar este admis la tranzacționare pentru a asigura o aplicare coerentă și uniformă în întreaga Uniune.

(2)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate, întrucât au drept obiect definirea conceptelor și precizarea obligațiilor privind transparența pretranzacționare și posttranzacționare pe care trebuie să le respecte operatorii independenți, precum și a cerințelor privind publicarea datelor pe care trebuie să le respecte locurile de tranzacționare și operatorii independenți, pe de o parte, și precizarea competențelor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în ceea ce privește intervenția asupra produselor și administrarea pozițiilor, pe de altă parte. Pentru a se asigura coerența între aceste dispoziții, care ar trebui să intre în vigoare în același timp, și pentru a ajuta părțile interesate, în special pe cele care trebuie să îndeplinească obligațiile prevăzute, să aibă o imagine de ansamblu, este necesar ca aceste dispoziții să fie incluse într-un singur regulament.

(3)

Pentru a permite existența unui nivel minim de titluri de capital lichide în toate părțile Uniunii, autoritatea competentă a unui stat membru în care sunt tranzacționate mai puțin de cinci instrumente financiare lichide pentru fiecare dintre categoriile acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă și certificate ar trebui să poată desemna unul sau mai multe instrumente financiare lichide suplimentare, cu condiția ca, pentru fiecare dintre aceste categorii de instrumente financiare, să nu existe mai mult de cinci instrumente financiare care sunt considerate a avea o piață lichidă.

(4)

Pentru a se asigura faptul că datele de piață sunt furnizate în condiții comerciale rezonabile și în mod uniform în Uniune, prezentul regulament precizează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți. Aceste condiții se bazează pe obiectivul asigurării faptului că obligația de a furniza date de piață pe o bază comercială rezonabilă este suficient de clară pentru a permite o aplicare eficace și uniformă, având în vedere în același timp diferitele modele de funcționare și structuri de costuri ale operatorilor de piață și ale firmelor de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și ale operatorilor independenți.

(5)

Pentru a se garanta faptul că taxele aferente datelor de piață sunt stabilite la un nivel rezonabil, în vederea îndeplinirii obligației de a furniza date de piață în condiții comerciale rezonabile este necesar ca taxele respective să se bazeze pe o legătură rezonabilă între costul producerii și cel al difuzării acestor date. Prin urmare, fără a aduce atingere aplicării normelor în materie de concurență, furnizorii de date ar trebui să își stabilească taxele în funcție de costuri, dar să aibă, în același timp, posibilitatea de a obține o marjă rezonabilă pe baza unor factori precum marja de profit din operațiuni, randamentul costurilor, randamentul activelor de exploatare și rentabilitatea capitalului. În cazul în care furnizorii de date suportă costuri comune pentru furnizarea datelor și a altor servicii, costurile de furnizare a datelor de piață pot include o parte corespunzătoare din costurile comune care decurg din orice alt serviciu relevant prestat. Întrucât precizarea costurilor exacte este un demers complex, în locul acestui demers ar trebui specificate mai degrabă metodologiile de alocare și de repartizare a costurilor, precizarea costurilor propriu-zise rămânând la latitudinea furnizorilor de date de piață, cu respectarea, în același timp, a obiectivului asigurării stabilirii taxelor pentru datele de piață la un nivel rezonabil în Uniune.

(6)

Datele de piață ar trebui să fie furnizate pe o bază nediscriminatorie, ceea ce înseamnă că ar trebui să se prevadă obligația ca același preț și aceleași clauze și condiții să fie oferite tuturor clienților care fac parte din aceeași categorie, conform unor criterii obiective publicate.

(7)

Pentru a le permite utilizatorilor de date să obțină datele de piață fără a trebui să cumpere alte servicii, datele de piață ar trebui să fie separate de alte servicii. Pentru a se evita ca utilizatorii de date să plătească de mai multe ori pentru aceleași date de piață atunci când achiziționează seturi de date de la locuri de tranzacționare și de la alți distribuitori de date de piață, datele ar trebui să fie personalizate în funcție de utilizatori, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune ar fi disproporționată din punctul de vedere al costului legat de acest mod de furnizare a datelor respective în ceea ce privește dimensiunea și sfera de acoperire a datelor de piață furnizate de operatorul de piață, de firma de investiții care exploatează un loc de tranzacționare sau de operatorul independent.

(8)

Pentru a le permite utilizatorilor de date și autorităților competente să evalueze în mod eficace dacă datele de piață sunt furnizate în condiții comerciale rezonabile, este necesar să se pună la dispoziția publicului condițiile esențiale de furnizare a datelor. Prin urmare, furnizorii de date ar trebui, fără a avea obligația de a face publice costurile efective, să facă publice informații referitoare la tarifele lor și la conținutul datelor de piață, precum și la metodologiile privind tratamentul contabil al costurilor utilizate pentru determinarea costurilor.

(9)

Prezentul regulament precizează mai în detaliu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii independenți pentru a respecta obligația de a face publice cotațiile în mod regulat și continuu în timpul programului normal de tranzacționare și de a face în așa fel încât aceste cotații să fie ușor accesibile altor participanți de pe piață, în vederea asigurării accesului efectiv la cotații al participanților la piață care doresc acest lucru.

(10)

În cazul în care fac publice cotații prin mai multe mijloace de publicare, operatorii independenți ar trebui să își furnizeze cotațiile simultan prin fiecare mijloc, pentru a asigura consecvența cotațiilor publicate și accesul concomitent la informații al participanților la piață. În cazul în care operatorii independenți fac publice cotații prin intermediul mecanismelor unei piețe reglementate sau ale unui sistem multilateral de tranzacționare ori prin intermediul unui furnizor de servicii de raportare a datelor, aceștia ar trebui să își divulge identitatea în cotație, pentru a permite participanților la piață să își orienteze comenzile către aceasta.

(11)

Prezentul regulament oferă precizări suplimentare cu privire la diferitele aspecte tehnice legate de domeniul de aplicare al obligațiilor în materie de transparență ale operatorilor independenți în vederea asigurării unei aplicări coerente și uniforme în întreaga Uniune. Este necesar ca excepția de la obligația operatorilor independenți de a face publice cotațiile în mod regulat și continuu să se limiteze strict la situațiile în care furnizarea continuă de prețuri ferme clienților ar putea fi contrară gestionării prudente a riscurilor la care este expusă firma de investiții în calitatea sa de operator independent, având în vedere alte mecanisme care ar putea oferi garanții suplimentare împotriva unor astfel de riscuri.

(12)

Pentru a se asigura că exceptarea de la obligațiile operatorilor independenți de a executa ordinele la prețurile cotate în momentul primirii ordinului, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se limitează la tranzacțiile care, prin natura lor, nu contribuie la formarea prețurilor, prezentul regulament prevede în mod exhaustiv criteriile de determinare a tranzacțiilor cu mai multe titluri de valoare ca parte a unei singure tranzacții și a ordinelor care fac obiectul altor condiții decât prețurile curente de pe piață.

(13)

Criteriul care precizează că un preț se înscrie într-un interval public apropiat de condițiile de piață reflectă necesitatea de a se asigura faptul că executarea de către operatorii independenți contribuie la formarea prețurilor fără a afecta însă posibilitatea ca operatorii independenți să ofere un preț mai bun în cazurile justificate.

(14)

Pentru a garanta accesul nediscriminatoriu al consumatorilor la cotațiile operatoriilor independenți și a asigura în același timp o gestionare adecvată a riscurilor care să ia în considerare natura, amploarea și complexitatea activităților firmelor individuale, este necesar să se precizeze, de asemenea, că numărul sau volumul de ordine de la același client ar trebui să fie considerat ca o depășire semnificativă a normei în cazul în care operatorul independent în cauză nu poate executa ordinele respective fără a se expune unui risc nejustificat, situație care ar trebui să fie definită în prealabil în cadrul politicii firmei de gestionare a riscurilor și să se bazeze pe factori obiectivi, să fie redată în scris și pusă la dispoziția clienților sau clienților potențiali.

(15)

Întrucât furnizorii de lichiditate și operatorii independenți realizează tranzacții pe cont propriu și se confruntă în același timp cu niveluri comparabile ale riscurilor, este oportun să se stabilească mărimea specifică instrumentului în mod uniform pentru aceste categorii. Prin urmare, mărimea specifică instrumentului în sensul articolului 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 ar trebui să fie mărimea specifică instrumentului stabilită în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și descrisă mai în detaliu în standardele tehnice de reglementare în conformitate cu prezenta dispoziție.

(16)

Pentru a preciza care sunt elementele comprimării portofoliului, astfel încât să se delimiteze acest serviciu de serviciile de tranzacționare și de compensare, este necesar să se identifice procesul prin care instrumentele financiare derivate sunt în întregime sau parțial reziliate și înlocuite cu un nou instrument financiar derivat, în special etapele respectivului proces, conținutul acordului și documentația juridică aflată la baza comprimării portofoliului.

(17)

Pentru a se asigura obținerea unui grad adecvat de transparență a procesului de comprimare a portofoliului realizat de contrapărți, este necesar să se specifice informațiile care ar trebui să fie făcute publice.

(18)

Este necesar să se precizeze anumite aspecte ale competențelor de intervenție atât ale autorităților competente relevante, cât și, în circumstanțe excepționale, ale ESMA, care a fost înființată și își exercită competențele în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), și ale Autorității Bancare Europene (ABE), care a fost înființată și își exercită competențele în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), în ceea ce privește preocupările importante legate de protecția investitorilor sau amenințările la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia din cel puțin un stat membru ori din Uniune. Pentru a se considera că există o „amenințare”, una dintre condițiile prealabile ale intervenției în scopul asigurării funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau de mărfuri ori a stabilității sistemului financiar, este necesar să existe o preocupare mai mare decât cea pe care o reprezintă „preocuparea semnificativă”, care este condiția prealabilă pentru protecția investitorilor.

(19)

Ar trebui întocmită o listă de criterii și factori care să fie luați în considerare de către autoritățile competente, ESMA și EBA atunci când stabilesc dacă există o astfel de preocupare sau amenințare, pentru a se asigura o abordare coerentă și a se permite în același timp luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul apariției unor evenimente sau evoluții nefavorabile și neprevăzute. Necesitatea de a evalua toate criteriile și toți factorii care ar putea fi prezenți într-o anumită situație de fapt nu ar trebui să împiedice însă utilizarea competenței de a interveni temporar de care dispun autoritățile competente, ESMA și EBA atunci când numai unul dintre factori sau criterii conduce la o astfel de preocupare sau amenințare.

(20)

Este necesar să se precizeze condițiile în care ESMA își poate utiliza competențele de administrare a pozițiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 pentru a asigura o abordare coerentă și a permite în același timp luarea unor măsuri corespunzătoare în cazul apariției unor evenimente sau evoluții nefavorabile și neprevăzute.

(21)

Din rațiuni de consecvență și pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca dispozițiile prezentului regulament și cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 600/2014 să se aplice de la aceeași dată. Cu toate acestea, pentru a se asigura faptul că noul cadru de reglementare în materie de transparență poate funcționa în mod eficace, anumite dispoziții ale prezentului regulament ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DETERMINAREA EXISTENȚEI UNOR PIEȚE LICHIDE PENTRU INSTRUMENTELE DE CAPITAL

Articolul 1

Determinarea existenței unor piețe lichide pentru acțiuni

[Articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, o acțiune care este tranzacționată zilnic este considerată a avea o piață lichidă în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

free float-ul acțiunii respective este:

(i)

de cel puțin 100 de milioane EUR pentru acțiunile admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

(ii)

de cel puțin 200 de milioane EUR pentru acțiuni tranzacționate doar în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare;

(b)

numărul mediu zilnic de tranzacții cu acțiunea respectivă nu este mai mic de 250;

(c)

valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă nu este mai mică de 1 milion EUR.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), free float-ul unei acțiuni se calculează prin înmulțirea numărului de acțiuni în circulație cu prețul per acțiune, fiind excluse deținerile individuale din acea acțiune care depășesc 5 % din totalul drepturilor de vot ale emitentului, cu excepția cazului în care deținerile respective sunt ale unui organism de plasament colectiv sau fond de pensii. Drepturile de vot se calculează pe baza numărului total de acțiuni cărora le sunt atașate drepturi de vot, indiferent dacă exercitarea dreptului de vot este suspendată.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (ii), în cazul în care nu sunt disponibile informații efective în conformitate cu alineatul (2), free float-ul unei acțiuni care este tranzacționată doar în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare se calculează prin înmulțirea numărului de acțiuni în circulație cu prețul per acțiune.

(4)   În sensul alineatului (1) litera (c), valoarea zilnică a tranzacțiilor cu o acțiune se calculează agregând rezultatele obținute din înmulțirea, pentru fiecare tranzacție executată în cursul unei zile de tranzacționare, a numărului de acțiuni schimbate între cumpărător și vânzător cu prețul per acțiune.

(5)   În cursul perioadei de șase săptămâni care începe în prima zi de tranzacționare după prima admitere a unei acțiuni la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, se consideră că respectiva acțiune are o piață lichidă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în cazul în care suma obținută prin înmulțirea numărului de acțiuni în circulație cu prețul acțiunii înregistrat la începutul primei zile de tranzacționare este estimată la cel puțin 200 de milioane EUR și în cazul în care, în conformitate cu datele estimate pentru perioada respectivă, condițiile stabilite la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite.

(6)   În cazul în care mai puțin de cinci acțiuni tranzacționate în locurile de tranzacționare ale unui stat membru și admise la tranzacționare pentru prima dată în statul membru respectiv sunt considerate a avea o piață lichidă în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru respectiv poate desemna una sau mai multe acțiuni admise la tranzacționare pentru prima dată în aceste locuri de tranzacționare drept acțiuni considerate a avea o piață lichidă, cu condiția ca numărul total de acțiuni admise la tranzacționare pentru prima dată în respectivul stat membru și considerate a avea o piață lichidă să nu fie mai mare de 5.

Articolul 2

Determinarea existenței unor piețe lichide pentru certificatele de depozit

[Articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, un certificat de depozit care este tranzacționat zilnic este considerat a avea o piață lichidă în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

free float-ul este de cel puțin 100 de milioane EUR;

(b)

numărul mediu zilnic de tranzacții cu certificatul de depozit respectiv nu este mai mic de 250;

(c)

valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pentru certificatul de depozit respectiv nu este mai mică de 1 milion EUR.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), free float-ul unui certificat de depozit se calculează prin înmulțirea numărului de unități în circulație ale certificatului de depozit cu prețul per unitate.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c), valoarea zilnică a tranzacțiilor cu un certificat de depozit se calculează agregând rezultatele obținute din înmulțirea, pentru fiecare tranzacție executată în cursul unei zile de tranzacționare, a numărului de unități ale certificatului de depozit schimbate între cumpărător și vânzător cu prețul per unitate.

(4)   Pentru perioada de șase săptămâni care începe în prima zi de tranzacționare după prima admitere a unui certificat de depozit la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, se consideră că respectivul certificat de depozit are o piață lichidă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în cazul în care free float-ul estimat la începutul primei zile de tranzacționare este de cel puțin 100 de milioane EUR și în cazul în care, în conformitate cu datele estimate pentru perioada respectivă, condițiile stabilite la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite.

(5)   În cazul în care mai puțin de cinci certificate de depozit tranzacționate în locurile de tranzacționare ale unui stat membru și admise la tranzacționare pentru prima dată în statul membru respectiv sunt considerate a avea o piață lichidă în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru respectiv poate desemna unul sau mai multe certificate de depozit admise la tranzacționare pentru prima dată în aceste locuri de tranzacționare drept certificate de depozit considerate a avea o piață lichidă, cu condiția ca numărul total de certificate de depozit admise la tranzacționare pentru prima dată în respectivul stat membru și considerate a avea o piață lichidă să nu fie mai mare de 5.

Articolul 3

Determinarea existenței unor piețe lichide pentru fondurile tranzacționate la bursă

[Articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, un fond tranzacționat la bursă care este tranzacționat zilnic este considerat a avea o piață lichidă în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

free float-ul este de cel puțin 100 de unități;

(b)

numărul mediu zilnic de tranzacții cu fondul tranzacționat la bursă respectiv nu este mai mic de 10;

(c)

valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pentru fondul tranzacționat la bursă respectiv nu este mai mică de 500 000 EUR.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), free float-ul unui fond tranzacționat la bursă este numărul de unități emise în vederea tranzacționării.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c), valoarea zilnică a tranzacțiilor pentru fondul tranzacționat la bursă se calculează agregând rezultatele obținute din înmulțirea, pentru fiecare tranzacție executată în cursul unei zile de tranzacționare, a numărului de unități ale fondului tranzacționat la bursă schimbate între cumpărător și vânzător cu prețul per unitate.

(4)   În cursul perioadei de șase săptămâni care începe în prima zi de tranzacționare după prima admitere a unui fond tranzacționat la bursă la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, se consideră că respectivul fond tranzacționat la bursă are o piață lichidă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în cazul în care free float-ul estimat la începutul primei zile de tranzacționare este de cel puțin 100 de unități și în cazul în care, în conformitate cu datele estimate pentru perioada respectivă, condițiile stabilite la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite.

(5)   În cazul în care mai puțin de cinci fonduri tranzacționate la bursă care sunt tranzacționate în locurile de tranzacționare ale unui stat membru și admise la tranzacționare pentru prima dată în statul membru respectiv sunt considerate a avea o piață lichidă în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru respectiv poate desemna unul sau mai multe fonduri tranzacționate la bursă admise la tranzacționare pentru prima dată în aceste locuri de tranzacționare drept fonduri tranzacționate la bursă considerate a avea o piață lichidă, cu condiția ca numărul total de fonduri tranzacționate la bursă admise la tranzacționare pentru prima dată în respectivul stat membru și considerate a avea o piață lichidă să nu fie mai mare de 5.

Articolul 4

Determinarea existenței unor piețe lichide pentru certificate

[Articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, un certificat care este tranzacționat zilnic este considerat a avea o piață lichidă în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

free float-ul este de cel puțin 1 milion EUR;

(b)

numărul mediu zilnic de tranzacții cu certificatul respectiv nu este mai mic de 20;

(c)

valoarea medie zilnică a tranzacțiilor pentru certificatul respectiv nu este mai mică de 500 000 EUR.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), free float-ul unui certificat este volumul emisiunilor, indiferent de numărul de unități emise.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c), valoarea zilnică a tranzacțiilor cu un certificat se calculează agregând rezultatele obținute din înmulțirea, pentru fiecare tranzacție executată în cursul unei zile de tranzacționare, a numărului de unități ale certificatului schimbate între cumpărător și vânzător cu prețul per unitate.

(4)   În cursul perioadei de șase săptămâni care începe în prima zi de tranzacționare după prima admitere a unui certificat la tranzacționare într-un loc de tranzacționare, se consideră că respectivul certificat are o piață lichidă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 în cazul în care free float-ul estimat la începutul primei zile de tranzacționare este de cel puțin 1 milion EUR și în cazul în care, în conformitate cu datele estimate pentru perioada respectivă, condițiile stabilite la alineatul (1) literele (b) și (c) sunt îndeplinite.

(5)   În cazul în care mai puțin de cinci certificate tranzacționate în locurile de tranzacționare ale unui stat membru și admise la tranzacționare pentru prima dată în statul membru respectiv sunt considerate a avea o piață lichidă în conformitate cu alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru respectiv poate desemna unul sau mai multe certificate admise la tranzacționare pentru prima dată în aceste locuri de tranzacționare drept certificate considerate a avea o piață lichidă, cu condiția ca numărul total de certificate admise la tranzacționare pentru prima dată în respectivul stat membru și considerate a avea o piață lichidă să nu fie mai mare de 5.

Articolul 5

Evaluarea lichidității instrumentelor de capital de către autoritățile competente

[Articolul 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Autoritatea competentă pentru piața cea mai relevantă din punctul de vedere al lichidității, astfel cum este specificată la articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei (4), evaluează dacă o acțiune, un certificat de depozit, un fond tranzacționat la bursă sau un certificat are o piață lichidă în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, în conformitate cu articolele 1-4, în fiecare dintre următoarele scenarii:

(a)

înaintea tranzacționării instrumentului financiar pentru prima dată în locul de tranzacționare, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (5), la articolul 2 alineatul (4), la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 4 alineatul (4);

(b)

între sfârșitul primelor patru săptămâni de tranzacționare și încheierea primelor șase săptămâni de tranzacționare a instrumentului financiar. Evaluarea acestui scenariu se bazează pe free float-ul înregistrat în ultima zi de tranzacționare a primelor patru săptămâni de tranzacționare, numărul mediu zilnic de tranzacții și valoarea medie zilnică a tranzacțiilor, luând în considerare toate tranzacțiile executate în Uniune cu respectivul instrument financiar în cursul primelor patru săptămâni de tranzacționare;

(c)

între sfârșitul fiecărui an calendaristic și data de 1 martie a anului următor pentru instrumentele financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare înainte de data de 1 decembrie a anului calendaristic relevant. Evaluarea acestui scenariu se bazează pe free float-ul înregistrat în ultima zi de tranzacționare a anului calendaristic relevant, numărul mediu zilnic de tranzacții și valoarea medie zilnică a tranzacțiilor, luând în considerare toate tranzacțiile executate în Uniune cu respectivul instrument financiar în acel an;

(d)

imediat după momentul în care, în urma unei operațiuni corporative, orice evaluare anterioară s-a modificat.

Autoritățile competente se asigură că rezultatul evaluării lor este publicat imediat după finalizarea evaluării.

(2)   Autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1):

(a)

pentru o perioadă de șase săptămâni care începe în prima zi de tranzacționare cu instrumentul financiar în cauză, dacă evaluarea este efectuată în conformitate cu alineatul (1) litera (a) din prezentul articol;

(b)

pentru o perioadă care începe la șase săptămâni după prima zi de tranzacționare cu instrumentul financiar respectiv și se încheie la data de 31 martie a anului publicării informațiilor în conformitate cu alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, în cazul în care evaluarea este efectuată în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol;

(c)

pentru o perioadă de un an care începe la data de 1 aprilie după data publicării, în cazul în care evaluarea este efectuată în conformitate cu alineatul (1) litera (c) din prezentul articol;

În cazul în care informațiile menționate la prezentul alineat sunt înlocuite cu informații noi în temeiul alineatului (1) litera (d) din prezentul articol, autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează aceste noi informații în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(3)   În sensul alineatului (1), locurile de tranzacționare furnizează autorităților competente informațiile prevăzute în anexă, în următoarele termene:

(a)

în cazul instrumentelor financiare care sunt admise la tranzacționare pentru prima dată, înainte de ziua în care instrumentul financiar este tranzacționat pentru prima dată;

(b)

în cazul instrumentelor financiare deja admise la tranzacționare, în următoarele termene:

(i)

nu mai târziu de trei zile de la încheierea primelor patru săptămâni de tranzacționare;

(ii)

după sfârșitul fiecărui an calendaristic, dar nu mai târziu de data de 3 ianuarie a anului următor;

(iii)

imediat după momentul în care, în urma unei operațiuni corporative, informațiile prezentate anterior autorității competente s-au modificat.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE DE FURNIZARE A DATELOR PENTRU LOCURILE DE TRANZACȚIONARE ȘI OPERATORII INDEPENDENȚI

Articolul 6

Obligația de a furniza date de piață în condiții comerciale rezonabile

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Pentru ca datele de piață care conțin informațiile prevăzute la articolele 3, 4, 6-11, 15 și 18 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 să fie puse la dispoziția publicului în condiții comerciale rezonabile, operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare și operatorii independenți respectă, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, obligațiile prevăzute la articolele 7-11 din prezentul regulament.

(2)   Articolul 7, articolul 8 alineatul (2), articolul 9, articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 nu se aplică operatorilor de piață sau firmelor de investiții care exploatează locuri de tranzacționare ori operatorilor independenți care pun datele de piață la dispoziția publicului în mod gratuit.

Articolul 7

Obligația de a furniza date de piață pe baza costurilor

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Prețul datelor de piață se bazează pe costul producerii și difuzării acestor date și poate să includă o marjă rezonabilă.

(2)   Costurile producerii și difuzării datelor de piață pot include un procent corespunzător din costurile comune aferente altor servicii furnizate de operatorii de piață sau de firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare ori de operatorii independenți.

Articolul 8

Obligația de a furniza date de piață în condiții nediscriminatorii

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți pun la dispoziția tuturor clienților care se încadrează în aceeași categorie date de piață la același preț și pe baza acelorași clauze și condiții, în conformitate cu criteriile obiective publicate.

(2)   Orice diferențe între prețurile percepute diferitelor categorii de clienți sunt proporționale cu valoarea pe care o reprezintă datele de piață pentru clienții respectivi, luând în considerare următoarele aspecte:

(a)

sfera de aplicare și amploarea datelor de piață, inclusiv numărul de instrumente financiare vizate și volumul de tranzacționare al acestora;

(b)

utilizarea de către client a datelor de piață, inclusiv dacă acestea sunt utilizate în scopul activităților de tranzacționare ale clientului, al revânzării sau al agregării datelor.

(3)   În sensul alineatului (1), operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți dispun de capacități ajustabile menite să asigure faptul că clienții pot avea acces în timp util la datele de piață în orice moment, în mod nediscriminatoriu.

Articolul 9

Obligații legate de taxele percepute în funcție de utilizator

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți percep taxe pentru utilizarea datelor de piață pe baza utilizării de către utilizatorii finali individuali a datelor de piață („în funcție de utilizator”). Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți instituie proceduri pentru a se asigura că pentru fiecare utilizare a datelor de piață se plătește o singură dată.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți pot decide să nu furnizeze datele de piață în funcție de utilizator, atunci când perceperea unei taxe pentru fiecare utilizator este disproporționată în raport cu costul aferent furnizării datelor respective, având în vedere amploarea și sfera de aplicare a datelor de piață.

(3)   Operatorii de piață și firmele de investiții care exploatează locuri de tranzacționare, precum și operatorii independenți prezintă motivele refuzului de a furniza datele de piață în funcție de utilizator și publică aceste motive pe pagina lor web.

Articolul 10

Obligația de a păstra datele degrupate și de a dezagrega datele de piață

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și societățile de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și operatorii independenți pun datele de la dispoziția publicului fără a le grupa cu alte servicii.

(2)   Prețurile aferente datelor de piață se percep pe baza nivelului de dezagregare a datelor de piață prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Articolul 11

Obligația în materie de transparență

[Articolul 13 alineatul (1), articolul 15 alineatul (1) și articolul 18 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii de piață și societățile de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și operatorii independenți fac publice prețul și alte clauze și condiții pentru furnizarea datelor de piață într-un mod care să fie ușor accesibil publicului.

(2)   Publicarea acestor date include următoarele elemente:

(a)

listele de prețuri curente, inclusiv următoarele elemente:

taxele individuale aferente fiecărei afișări;

taxele care nu sunt aferente afișării;

politicile în materie de reduceri;

taxele legate de condițiile de acordare a licenței;

taxele aferente datelor pretranzacționare și posttranzacționare de pe piață;

taxele aferente altor subseturi de informații, inclusiv cele necesare în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2017/572 al Comisiei (5);

alte clauze contractuale și condiții privind lista de prețuri curentă;

(b)

publicarea prealabilă, cu cel puțin 90 de zile înainte, a modificărilor viitoare ale prețurilor;

(c)

informațiile privind conținutul datelor de piață, inclusiv următoarele elemente:

(i)

numărul de instrumente acoperite;

(ii)

valoarea totală a instrumentelor acoperite;

(iii)

raportul dintre datele de piață pretranzacționare și posttranzacționare;

(iv)

informațiile privind orice date furnizate în plus față de datele de piață;

(v)

data ultimei adaptări a taxei pentru acordarea licenței pentru datele de piață furnizate;

(d)

veniturile obținute din punerea la dispoziția publicului a datelor de piață și proporția din veniturile respective în comparație cu venitul total al operatorului de piață și al firmei de investiții care exploatează un loc de tranzacționare sau al operatorilor independenți;

(e)

informațiile privind modul în care a fost stabilit prețul, inclusiv metodologiile privind tratamentul contabil al costurilor care au fost utilizate și principiile specifice de alocare a costurilor comune directe și variabile și de repartizare a costurilor comune fixe între producerea și difuzarea datelor de piață și alte servicii prestate de operatorii de piață și de firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, precum și de operatorii independenți.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE DE PUBLICARE A DATELOR CARE LE REVIN OPERATORILOR INDEPENDENȚI

Articolul 12

Obligația operatorilor independenți de a face publice cotațiile în mod regulat și continuu în timpul programului normal de tranzacționare

[Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

În sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se consideră că un operator independent își face publice cotațiile în mod regulat și continuu în timpul programului normal de tranzacționare doar în cazul în care operatorul independent pune cotațiile la dispoziția publicului în orice moment în timpul orelor pe care operatorul independent le-a stabilit și le-a făcut publice în prealabil ca fiind programul său normal de tranzacționare.

Articolul 13

Obligația operatorilor independenți de a-și face cotațiile ușor accesibile public

[Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   Operatorii independenți specifică și actualizează pe site-urile lor web modalitățile de publicare prevăzute la articolul 17 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 pe care le utilizează pentru a-și face publice cotațiile.

(2)   În cazul în care își fac publice cotațiile prin mijloacele unui loc de tranzacționare sau ale unui mecanism de publicare aprobat, operatorii independenți trebuie să își dezvăluie identitatea în cotație.

(3)   În cazul în care operatorii independenți utilizează mai multe modalități de a-și face publice cotațiile, publicarea acestora trebuie să aibă loc simultan.

(4)   Operatorii independenți își fac publice cotațiile într-un format care poate fi citit de aparate. Cotațiile se consideră a fi publicate într-un format care poate fi citit de aparate atunci când publicarea îndeplinește criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei (6).

(5)   Atunci când operatorii independenți își fac publice cotațiile doar prin intermediul mecanismelor proprii, cotațiile trebuie făcute publice și într-un format care poate fi citit de om. Cotațiile sunt considerate a fi publicate într-un format care poate fi citit de om în cazul în care:

(a)

conținutul cotației este într-un format care poate fi înțeles de către cititorul mediu;

(b)

cotația este publicată pe site-ul web al operatorului independent, iar pagina principală a site-ul web conține instrucțiuni clare privind accesarea cotației.

(6)   Cotațiile se publică utilizând standardele și specificațiile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei (7).

Articolul 14

Executarea ordinelor de către operatorii independenți

[Articolul 15 alineatul (1), articolul 15 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se consideră că există condiții de piață excepționale în cazul în care impunerea obligației unui operator independent de a furniza clienților cotații ferme ar fi contrară gestionării prudente a riscurilor și, în special, în cazul în care:

(a)

locul de tranzacționare în care instrumentul financiar a fost admis pentru prima dată la tranzacționare sau piața cea mai relevantă în ceea ce privește lichiditatea oprește tranzacționarea pentru instrumentul financiar respectiv în conformitate cu articolul 48 alineatul (5) din Directiva 2014/65/UE;

(b)

locul de tranzacționare în care instrumentul financiar a fost admis pentru prima dată la tranzacționare sau piața cea mai relevantă în ceea ce privește lichiditatea permite suspendarea obligațiilor de formare a pieței;

(c)

în cazul unui fond tranzacționat la bursă, pentru un număr semnificativ de instrumente care stau la baza fondului tranzacționat la bursă sau a indicelui nu este disponibil un preț de piață fiabil;

(d)

o autoritate competentă interzice vânzările în lipsă ale instrumentului financiar respectiv în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(2)   În sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, un operator independent își poate actualiza cotațiile în orice moment cu condiția ca, în orice moment, aceste cotații actualizate să reprezinte consecința intențiilor reale ale operatorului independent de a încheia tranzacții cu clienții săi în mod nediscriminatoriu și să fie consecvente cu aceste intenții.

(3)   În sensul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, un preț se înscrie într-un interval public apropiat de condițiile de piață dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

prețul se încadrează între cotația de vânzare și cea de cumpărare ale operatorului independent;

(b)

cotațiile menționate la litera (a) reflectă condițiile predominante de pe piață pentru instrumentul financiar relevant, în conformitate cu Regulamentul UE) nr. 600/2014.

(4)   În sensul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se consideră că executarea pentru mai multe titluri de valoare reprezintă o tranzacție unică în cazul în care sunt îndeplinite criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/587.

(5)   În sensul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se consideră că un ordin face obiectul altor condiții decât prețul de piață în vigoare în cazul în care sunt îndeplinite criteriile stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/587.

Articolul 15

Ordine care depășesc semnificativ norma

[Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, se consideră că numărul sau volumul de ordine depășește semnificativ norma în cazul în care un operator independent nu poate executa numărul sau volumul respectiv de ordine fără a se expune unui risc nejustificat.

(2)   Firmele de investiții care acționează ca operatori independenți stabilesc în prealabil, în mod obiectiv și în concordanță cu politica și procedurile lor de gestionare a riscurilor menționate la articolul 23 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei (9), situațiile în care numărul sau volumul ordinelor depuse de clienți expune firma unui risc nejustificat.

(3)   În sensul alineatului (2), un operator independent trebuie să instituie, să mențină și să pună în aplicare, ca parte a politicii și a procedurilor sale de gestionare a riscurilor, o politică de identificare a numărului sau volumului de ordine pe care le poate executa fără a se expune unor riscuri nejustificate, ținând seama atât de capitalul de care firma dispune pentru a acoperi riscul pentru acest tip de tranzacții, cât și de condițiile predominante de pe piață.

(4)   În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, politica menționată la alineatul (3) trebuie să fie nediscriminatorie față de clienți.

Articolul 16

Mărimea specifică instrumentului

[Articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

În sensul articolului 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, mărimea specifică instrumentului în ceea ce privește instrumentele tranzacționate prin sisteme de tranzacționare de tip „cerere de ofertă”, vocale, hibride sau prin alte sisteme de tranzacționare trebuie să fie cea prevăzută în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei (10).

CAPITOLUL IV

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Articolul 17

Elemente ale comprimării portofoliului

[Articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, firmele de investiții și operatorii de piață care oferă servicii de comprimare a portofoliului trebuie să îndeplinească condițiile de la alineatele (2)-(6).

(2)   Firmele de investiții și operatorii de piață trebuie să încheie un acord cu participanții la comprimarea portofoliului care să prevadă procesul de comprimare și efectele juridice ale acestuia și să identifice momentul în care fiecare comprimare a portofoliului devine obligatorie din punct de vedere juridic.

(3)   Acordul menționat la alineatul (2) include toate documentele juridice relevante care descriu modul în care instrumentele financiare derivate prezentate în vederea includerii în comprimarea portofoliului sunt reziliate și modul în care sunt înlocuite cu alte instrumente financiare derivate.

(4)   Înaintea inițierii fiecărui proces de comprimare, firmele de investiții și operatorii de piață care oferă servicii de comprimare a portofoliului:

(a)

solicită fiecărui participant la comprimarea portofoliului să specifice toleranța la risc a participantului, inclusiv o limită pentru riscul de contraparte, o limită pentru riscul de piață și o toleranță privind plata în numerar. Firmele de investiții și operatorii de piață respectă toleranța la risc specificată de participanți în cadrul comprimării portofoliului;

(b)

stabilesc legături între instrumentele financiare derivate prezentate pentru comprimarea portofoliului și transmit fiecărui participant o propunere privind comprimarea portofoliului care include următoarele informații:

(i)

identificarea contrapărților vizate de comprimare;

(ii)

modificarea aferentă a valorii noționale combinate a instrumentelor financiare derivate;

(iii)

variația valorii noționale combinate față de toleranța la risc specificată.

(5)   Pentru a ajusta comprimarea în funcție de toleranța la risc stabilită de participanții la comprimarea portofoliului și a maximiza eficiența comprimării portofoliului, firmele de investiții și operatorii de piață pot acorda participanților o perioadă de timp suplimentară pentru a adăuga instrumentele financiare derivate eligibile pentru reziliere sau reducere.

(6)   Firmele de investiții și operatorii de piață efectuează comprimarea portofoliului numai după ce toți participanții la comprimarea portofoliului au fost de acord cu propunerea de comprimare a portofoliului.

Articolul 18

Cerințe în materie de publicare în cazul comprimării portofoliului

[Articolul 31 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, firmele de investiții și operatorii de piață fac publice următoarele informații, prin intermediul unui mecanism de publicare aprobat, pentru fiecare ciclu al procesului de comprimare a portofoliului:

(a)

o listă cu instrumentele financiare derivate prezentate în vederea includerii în comprimarea portofoliului;

(b)

o listă cu instrumentele financiare derivate care înlocuiesc instrumentele financiare derivate reziliate;

(c)

o listă cu instrumentele financiare derivate modificate sau reziliate ca urmare a comprimării portofoliului;

(d)

numărul de instrumente financiare derivate și valoarea lor exprimată ca valoare noțională.

Informațiile menționate la primul paragraf sunt defalcate pe tipuri de instrumente financiare derivate și pe monedă.

(2)   Firmele de investiții și operatorii de piață fac publice informațiile menționate la alineatul (1) într-o perioadă cât mai apropiată de timpul real, în limita posibilităților tehnice, dar cel târziu la încheierea zilei lucrătoare care urmează datei la care propunerea de comprimare devine obligatorie din punct de vedere juridic, în conformitate cu acordul menționat la articolul 17 alineatul (2).

CAPITOLUL V

MĂSURI DE SUPRAVEGHERE PRIVIND INTERVENȚIA ASUPRA PRODUSELOR ȘI ADMINISTRAREA POZIȚIILOR

SECȚIUNEA 1

Intervenția asupra produselor

Articolul 19

Criteriile și factorii care trebuie luați în considerare în sensul competențelor ESMA de a interveni temporar asupra produselor

[Articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 40 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, ESMA evaluează pertinența tuturor factorilor și criteriilor de la alineatul (2) și ia în considerare toți factorii și criteriile cu relevanță, pentru a determina dacă marketingul, distribuția sau vânzarea anumitor instrumente financiare, a unor instrumente financiare cu anumite caracteristici specifice sau a unui anumit tip de activitate sau practică financiară generează o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta.

În sensul primului paragraf, ESMA poate determina, pe baza unuia sau mai multora dintre acești factori și criterii, existența unei preocupări semnificative legate de protecția investitorilor sau a unei amenințări la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta.

(2)   Factorii și criteriile pe care ESMA trebuie să le evalueze pentru a determina dacă există o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta sunt următorii:

(a)

gradul de complexitate a instrumentului financiar sau a tipului de activitate sau practică financiară în ceea ce privește tipul de clienți, astfel cum sunt evaluați în conformitate cu litera (c), care sunt implicați în activitatea financiară sau în practica financiară sau cărora instrumentul financiar le este propus sau vândut, având în vedere în special:

tipul de active-suport sau de referință și gradul de transparență a activelor-suport sau de referință;

gradul de transparență a costurilor și a tarifelor aferente instrumentului, activității sau practicii financiare și mai ales lipsa de transparență care rezultă din nivelurile multiple de costuri și tarife;

complexitatea calculării performanțelor, ținând seama în special de întrebarea dacă randamentul depinde de performanța unuia sau mai multor active-suport sau de referință care sunt, la rândul lor, influențate de alți factori sau dacă randamentul depinde nu numai de valorile activelor-suport sau de referință la data inițială și la data scadenței, ci și de valorile înregistrate pe durata de viață a produsului;

natura și amploarea oricăror riscuri;

eventuala grupare a instrumentului sau a serviciului cu alte produse sau servicii; sau

complexitatea oricăror clauze și condiții;

(b)

amploarea posibilelor consecințe negative, având în vedere în special:

valoarea noțională a instrumentului financiar;

numărul clienților, al investitorilor sau al participanților la piață implicați;

ponderea relativă a produsului în portofoliile investitorilor;

probabilitatea, amploarea și natura oricăror prejudicii, inclusiv valoarea pierderii care ar putea fi suferită;

durata anticipată a consecințelor negative;

volumul emisiunii;

numărul de intermediari implicați;

creșterea pieței sau a vânzărilor; sau

suma medie investită de fiecare client în instrumentul financiar;

(c)

tipul de clienți implicați într-o activitate financiară sau într-o practică financiară ori de clienți cărora instrumentul financiar le este propus sau vândut, având în vedere în special:

categoria în care se încadrează clientul – client de retail, client profesional sau contraparte eligibilă;

competențele și abilitățile clienților, inclusiv nivelul de educație, experiența cu instrumente financiare sau practici de vânzare similare;

situația economică a clienților, inclusiv venitul și averea acestora;

principalele obiective financiare ale clienților, inclusiv economiile pentru pensii și finanțarea pentru achiziționarea unei locuințe; sau

întrebarea dacă instrumentul sau serviciul este vândut unor clienți din afara pieței-țintă avute în vedere sau dacă piața-țintă a fost sau nu identificată în mod corespunzător;

(d)

gradul de transparență a instrumentului financiar sau a tipului de activitate sau de practică financiară, având în vedere în special:

tipul și transparența titlului-suport;

orice costuri și tarife ascunse;

utilizarea unor tehnici de atragere a atenției clienților care nu reflectă neapărat caracterul adecvat sau calitatea generală a instrumentului, activității sau practicii financiare respective;

natura riscurilor și transparența riscurilor; sau

utilizarea unor denumiri ale produselor, a unor termeni sau a altor informații care implică un nivel mai ridicat de securitate sau de randament decât cel care este posibil sau probabil în mod real sau care implică existența unor caracteristici ale produselor pe care acestea nu le au de fapt;

(e)

caracteristicile sau componentele specifice ale instrumentului, activității sau practicii financiare, inclusiv orice efect de levier încorporat, având în vedere în special:

efectul de levier inerent produsului;

efectul de levier datorat finanțării;

caracteristicile operațiunilor de finanțare prin titluri; sau

faptul că valoarea oricărui titlu-suport nu mai este disponibilă sau fiabilă;

(f)

existența unei disparități și gradul de disparitate dintre randamentul sau profitul preconizat pentru investitori și riscul de pierdere aferent instrumentului, activității sau practicii financiare, având în vedere în special:

costurile aferente structurării unui astfel de instrument, activitate sau practică financiară și alte costuri;

disparitatea în ceea ce privește riscul emitentului reținut de către emitent; sau

profilul de risc/randament;

(g)

facilitatea cu care investitorii pot vinde instrumentul financiar în cauză sau cu care pot trece la un alt instrument financiar și costul aferent pentru aceștia, având în vedere în special:

marja de licitație;

frecvența disponibilității tranzacționării;

volumul emisiunilor și dimensiunea pieței secundare;

prezența sau absența furnizorilor de lichidități sau a formatorilor de piețe secundare;

caracteristicile sistemului de tranzacționare; sau

orice alte bariere la ieșire;

(h)

stabilirea prețului și costurile conexe ale instrumentului, activității sau practicii financiare, având în vedere în special:

utilizarea unor tarife ascunse sau secundare; sau

practicarea unor tarife care nu reflectă nivelul serviciilor furnizate;

(i)

gradul de inovare a unui instrument, a unei activități sau a unei practici financiare, având în vedere în special:

gradul de inovare legat de structura instrumentului, activității sau practicii financiare, inclusiv încorporarea instrumentelor financiare derivate și declanșarea tranzacțiilor;

gradul de inovare legat de modelul de distribuție sau de lungimea lanțului de intermediere;

gradul de difuzare a inovării, inclusiv întrebarea dacă un instrument, o activitate sau o practică financiară este inovatoare pentru anumite categorii de clienți;

inovarea care implică un efect de levier;

lipsa de transparență a titlului-suport; sau

experiența anterioară de pe piață în ceea ce privește instrumente financiare sau practici de vânzare similare;

(j)

practicile de vânzare asociate instrumentului financiar, având în vedere în special:

canalele de comunicare și de distribuție utilizate;

informațiile, marketingul sau alte materiale promoționale asociate investiției;

scopurile prezumate ale investiției; sau

întrebarea dacă decizia de a cumpăra este secundară sau terțiară, ca urmare a unei achiziții anterioare;

(k)

situația financiară și comercială a emitentului unui instrument financiar, având în vedere în special:

situația financiară a emitentului sau a eventualilor garanți; sau

transparența situației comerciale a emitentului sau a garantului;

(l)

întrebarea dacă informațiile referitoare la un instrument financiar furnizate fie de producător, fie de distribuitori sunt insuficiente sau nefiabile, astfel încât participanții la piață cărora le este destinat instrumentul nu sunt în măsură să își formeze o părere în cunoștință de cauză, ținând seama de natura și tipul instrumentului financiar;

(m)

întrebarea dacă instrumentul, activitatea sau practica financiară prezintă un risc ridicat pentru performanța tranzacțiilor încheiate de participanții sau de investitorii de pe piața relevantă;

(n)

întrebarea dacă activitatea sau practica financiară ar compromite în mod semnificativ integritatea procesului de formare a prețurilor pe piața avută în vedere, astfel încât prețul sau valoarea instrumentului financiar nu ar mai fi determinată în conformitate cu forțele legitime de cerere și ofertă ale pieței sau participanții la piață nu s-ar mai putea baza pe prețurile practicate pe această piață sau pe volumele de tranzacționare pentru a lua decizii în ceea ce privește investițiile;

(o)

întrebarea dacă, având în vedere caracteristicile unui instrument financiar, acesta riscă în mod special să fie folosit în scopul infracțiunilor financiare și, mai precis, dacă aceste caracteristici ar putea eventual încuraja utilizarea instrumentului financiar pentru:

orice fraude sau înșelăciuni;

o conduită necorespunzătoare pe o piață financiară sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor referitoare la o piață financiară;

manipularea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni;

finanțarea terorismului; sau

facilitarea spălării banilor;

(p)

întrebarea dacă activitatea sau practica financiară prezintă un risc deosebit de ridicat pentru reziliența sau funcționarea ordonată a piețelor și a infrastructurilor acestora;

(q)

întrebarea dacă un instrument, o activitate sau o practică financiară ar putea conduce la o disparitate semnificativă și artificială între prețurile unui instrument financiar derivat și cele de pe piața-suport;

(r)

întrebarea dacă instrumentul, activitatea sau practica financiară prezintă un risc ridicat de perturbare a instituțiilor financiare considerate importante pentru sistemul financiar al Uniunii;

(s)

relevanța distribuirii instrumentului financiar ca sursă de finanțare pentru emitent;

(t)

întrebarea dacă un instrument, o activitate sau o practică financiară prezintă riscuri deosebite pentru infrastructura pieței sau infrastructura sistemelor de plăți, inclusiv a sistemelor de tranzacționare, de compensare și de decontare; sau

(u)

întrebarea dacă un instrument, o activitate sau o practică financiară poate pune în pericol încrederea investitorilor în sistemul financiar.

Articolul 20

Criteriile și factorii care trebuie luați în considerare în sensul competențelor EBA de a interveni temporar asupra produselor

[Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 41 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, EBA evaluează pertinența tuturor factorilor și criteriilor de la alineatul (2) și ia în considerare toți factorii și criteriile cu relevanță, pentru a determina dacă marketingul, distribuția sau vânzarea anumitor depozite structurate, a unor depozite structurate cu anumite caracteristici specifice sau a unui anumit tip de activitate sau practică financiară generează o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta.

În sensul primului paragraf, EBA poate determina, pe baza unuia sau mai multora dintre acești factori și criterii, existența unei preocupări semnificative legate de protecția investitorilor sau a unei amenințări la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta.

(2)   Factorii și criteriile pe care EBA trebuie să le evalueze pentru a determina dacă există o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune sau a unei părți din acesta sunt următorii:

(a)

gradul de complexitate a unui depozit structurat sau a tipului de activitate sau practică financiară în ceea ce privește tipul de clienți, astfel cum sunt evaluați în conformitate cu litera (c), care sunt implicați în activitatea financiară sau în practica financiară, având în vedere în special:

tipul de active-suport sau de referință și gradul de transparență a activelor-suport sau de referință;

gradul de transparență a costurilor și a tarifelor aferente depozitului structurat, activității financiare sau practicii financiare și mai ales lipsa de transparență care rezultă din nivelurile multiple de costuri și tarife;

complexitatea calculării performanțelor, ținând seama în special de întrebarea dacă randamentul depinde de performanța unuia sau mai multor active-suport sau de referință care sunt, la rândul lor, influențate de alți factori sau dacă randamentul depinde nu numai de valorile activelor-suport sau de referință la data inițială și la data scadenței sau la data plății dobânzilor, ci și de valorile înregistrate pe durata de viață a produsului;

natura și amploarea oricăror riscuri;

eventuala grupare a depozitului structurat sau a serviciului cu alte produse sau servicii; sau

complexitatea oricăror clauze și condiții;

(b)

amploarea posibilelor consecințe negative, având în vedere în special:

valoarea noțională a unei emisiuni de depozite structurate;

numărul clienților, al investitorilor sau al participanților la piață implicați;

ponderea relativă a produsului în portofoliile investitorilor;

probabilitatea, amploarea și natura oricăror prejudicii, inclusiv valoarea pierderii care ar putea fi suferită;

durata anticipată a consecințelor negative;

volumul emisiunii;

numărul de instituții implicate;

creșterea pieței sau a vânzărilor;

suma medie investită de fiecare client în depozitul structurat; sau

nivelul de acoperire stabilit în Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11);

(c)

tipul de clienți implicați într-o activitate financiară sau într-o practică financiară ori de clienți cărora depozitul structurat le este propus sau vândut, având în vedere în special:

categoria în care se încadrează clientul – client de retail, client profesional sau contraparte eligibilă;

competențele și abilitățile clienților, inclusiv nivelul de educație și experiența cu produse financiare sau practici de vânzare similare;

situația economică a clienților, inclusiv venitul și averea;

principalele obiective financiare ale clienților, inclusiv economiile pentru pensii și finanțarea pentru achiziționarea unei locuințe;

întrebarea dacă produsul sau serviciul este vândut unor clienți din afara pieței-țintă avute în vedere sau dacă piața-țintă nu a fost identificată în mod corespunzător; sau

criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de o schemă de garantare a depozitelor;

(d)

gradul de transparență a depozitului structurat sau a tipului de activitate sau practică financiară, având în vedere în special:

tipul și transparența titlului-suport;

orice costuri și tarife ascunse;

utilizarea unor tehnici de atragere a atenției clienților care nu reflectă neapărat caracterul adecvat sau calitatea generală a produsului sau a serviciului;

tipul și transparența riscurilor;

utilizarea unor denumiri ale produselor, a unor termeni sau a altor informații care induc în eroare, implicând existența unor caracteristici ale produselor pe care acestea nu le au de fapt; sau

întrebarea dacă se dezvăluie identitatea depozitarilor care ar putea fi responsabili de depozitele clienților;

(e)

caracteristicile sau componentele specifice ale depozitului structurat sau ale activității ori practicii financiare, inclusiv orice efect de levier încorporat, având în vedere în special:

efectul de levier inerent produsului;

efectul de levier datorat finanțării; sau

faptul că valoarea oricărui titlu-suport nu mai este disponibilă sau fiabilă;

(f)

existența unei disparități și gradul de disparitate dintre randamentul sau profitul preconizat pentru investitori și riscul de pierdere aferent depozitului structurat sau activității ori practicii financiare, având în vedere în special:

costurile aferente structurării unui astfel de depozit structurat, activitate sau practică și alte costuri;

disparitatea în ceea ce privește riscul emitentului reținut de către emitent; sau

profilul de risc/randament;

(g)

facilitatea cu care investitorii se pot retrage dintr-un depozit structurat și costurile aferente pentru aceștia, având în vedere în special:

faptul că retragerea anticipată nu este permisă; sau

orice alte bariere la ieșire;

(h)

stabilirea prețului și costurile conexe ale depozitului structurat sau ale activității ori practicii financiare, având în vedere în special:

utilizarea unor tarife ascunse sau secundare; sau

practicarea unor tarife care nu reflectă nivelul serviciilor furnizate;

(i)

gradul de inovare a unui depozit structurat, a unei activități financiare sau a unei practici financiare, având în vedere în special:

gradul de inovare legat de structura depozitului structurat, a activității financiare sau a practicii financiare, inclusiv încorporarea instrumentelor financiare derivate și declanșarea tranzacțiilor;

gradul de inovare legat de modelul de distribuție sau de lungimea lanțului de intermediere;

gradul de difuzare a inovării, inclusiv întrebarea dacă un depozit structurat, o activitate financiară sau o practică financiară este inovatoare pentru anumite categorii de clienți;

inovarea care implică un efect de levier;

lipsa de transparență a titlului-suport; sau

experiența anterioară de pe piață în ceea ce privește depozite structurate sau practici de vânzare similare;

(j)

practicile de vânzare asociate depozitului structurat, având în vedere în special:

canalele de comunicare și de distribuție utilizate;

informațiile, marketingul sau alte materiale promoționale asociate investiției;

scopurile prezumate ale investiției; sau

întrebarea dacă decizia de a cumpăra este secundară sau terțiară, ca urmare a unei achiziții anterioare;

(k)

situația financiară și comercială a emitentului unui depozit structurat, având în vedere în special:

situația financiară a emitentului sau a eventualilor garanți; sau

transparența situației comerciale a emitentului sau a garantului;

(l)

întrebarea dacă informațiile referitoare la un depozit structurat furnizate fie de producător, fie de distribuitori sunt insuficiente sau nefiabile, astfel încât participanții la piață cărora le este destinat depozitul nu sunt în măsură să își formeze o părere în cunoștință de cauză, ținând seama de natura și tipul depozitului structurat;

(m)

întrebarea dacă depozitul structurat, activitatea financiară sau practica financiară prezintă un risc ridicat pentru performanța tranzacțiilor încheiate de participanții sau de investitorii de pe piața relevantă;

(n)

întrebarea dacă, din cauza depozitului structurat, a activității financiare sau a practicii financiare, economia Uniunii ar deveni vulnerabilă la riscuri;

(o)

întrebarea dacă, având în vedere caracteristicile unui depozit structurat, acesta riscă în mod special să fie folosit în scopul infracțiunilor financiare și, în special, dacă aceste caracteristici ar putea eventual încuraja utilizarea depozitelor structurate pentru:

orice fraude sau înșelăciuni;

o conduită necorespunzătoare pe o piață financiară sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor referitoare la o piață financiară;

manipularea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni;

finanțarea terorismului; sau

facilitarea spălării banilor;

(p)

întrebarea dacă activitatea sau practica financiară prezintă un risc deosebit de ridicat pentru reziliența sau funcționarea ordonată a piețelor și a infrastructurilor acestora;

(q)

întrebarea dacă un depozit structurat, o activitate financiară sau o practică financiară ar putea conduce la o disparitate semnificativă și artificială între prețurile unui instrument financiar derivat și cele de pe piața-suport;

(r)

întrebarea dacă depozitul structurat, activitatea financiară sau practica financiară prezintă un risc ridicat de perturbare a instituțiilor financiare considerate importante pentru sistemul financiar al Uniunii, ținând seama în special de strategia de acoperire împotriva riscurilor adoptată de instituțiile financiare în ceea ce privește emiterea de depozite structurate, inclusiv de evaluarea incorectă a garanției de capital la scadență sau de riscurile reputaționale la adresa instituțiilor financiare pe care le prezintă depozitul garantat, practica sau activitatea financiară respectivă;

(s)

relevanța distribuției depozitului structurat ca sursă de finanțare pentru instituțiile financiare;

(t)

întrebarea dacă un depozit structurat, o practică financiară sau o activitate financiară prezintă riscuri deosebite pentru infrastructura pieței sau pentru infrastructura sistemelor de plăți; sau

(u)

întrebarea dacă un depozit structurat, o practică financiară sau o activitate financiară ar putea pune în pericol încrederea investitorilor în sistemul financiar.

Articolul 21

Criteriile și factorii care trebuie luați în considerare de către autoritățile competente în sensul competențelor de intervenție asupra produselor

[Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 42 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, autoritățile competente evaluează pertinența tuturor factorilor și criteriilor de la alineatul (2) și iau în considerare toți factorii și criteriile cu relevanță, pentru a determina dacă marketingul, distribuția sau vânzarea anumitor instrumente financiare sau depozite structurate ori a unor instrumente financiare sau depozite structurate cu anumite caracteristici specifice sau dacă un anumit tip de activitate sau practică financiară generează o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din cel puțin un stat membru sau a unei părți din acesta.

În sensul primului paragraf, autoritățile competente pot determina, pe baza unuia sau mai multora dintre acești factori și criterii, existența unei preocupări semnificative legate de protecția investitorilor sau a unei amenințări la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din cel puțin un stat membru sau a unei părți din acesta.

(2)   Factorii și criteriile pe care autoritățile competente trebuie să le evalueze pentru a determina dacă există o preocupare semnificativă legată de protecția investitorilor sau o amenințare la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare sau a piețelor de mărfuri ori la adresa stabilității întregului sistem financiar din cel puțin un stat membru sau a unei părți din acesta includ următoarele elemente:

(a)

gradul de complexitate a instrumentului financiar sau a tipului de activitate sau practică financiară în ceea ce privește tipul de clienți, astfel cum sunt evaluați în conformitate cu litera (c), care sunt implicați în activitatea financiară sau în practica financiară sau cărora instrumentul financiar sau depozitul structurat le este propus sau vândut, având în vedere în special:

tipul de active-suport sau de referință și gradul de transparență a activelor-suport sau de referință;

gradul de transparență a costurilor și a tarifelor aferente instrumentului financiar, depozitului structurat, activității financiare sau practicii financiare și mai ales lipsa de transparență care rezultă din nivelurile multiple de costuri și tarife;

complexitatea calculării performanțelor, ținând seama de întrebarea dacă randamentul depinde de performanța unuia sau mai multor active-suport sau de referință care sunt, la rândul lor, influențate de alți factori sau dacă randamentul depinde nu numai de valorile activelor-suport sau de referință la data inițială și la data scadenței, ci și de valorile înregistrate pe durata de viață a produsului;

natura și amploarea oricăror riscuri;

eventuala grupare a produsului sau a serviciului cu alte produse sau servicii;

complexitatea oricăror clauze și condiții;

(b)

amploarea posibilelor consecințe negative, având în vedere în special:

valoarea noțională a instrumentului financiar sau a unei emisiuni de depozite structurate;

numărul clienților, al investitorilor sau al participanților la piață implicați;

ponderea relativă a produsului în portofoliile investitorilor;

probabilitatea, amploarea și natura oricăror prejudicii, inclusiv valoarea pierderii care ar putea fi suferită;

durata anticipată a consecințelor negative;

volumul emisiunii;

numărul de intermediari implicați;

creșterea pieței sau a vânzărilor;

suma medie investită de fiecare client în instrumentul financiar sau în depozitul structurat; sau

nivelul de acoperire stabilit în Directiva 2014/49/UE, în cazul depozitelor structurate;

(c)

tipul de clienți implicați într-o activitate financiară sau într-o practică financiară ori de clienți cărora instrumentul financiar sau depozitul structurat le este propus sau vândut, având în vedere în special:

categoria în care se încadrează clientul – client de retail, client profesional sau contraparte eligibilă;

competențele și abilitățile clienților, inclusiv nivelul de educație, experiența cu instrumente financiare, depozite structurate sau practici de vânzare similare;

situația economică a clienților, inclusiv venitul și averea acestora;

principalele obiective financiare ale clienților, inclusiv economiile pentru pensii și finanțarea pentru achiziționarea unei locuințe;

întrebarea dacă produsul sau serviciul este vândut unor clienți din afara pieței-țintă avute în vedere sau dacă piața-țintă a fost sau nu identificată în mod corespunzător; sau

criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de o schemă de garantare a depozitelor, în cazul depozitelor structurate;

(d)

gradul de transparență a instrumentului financiar, a depozitului structurat sau a tipului de activitate sau practică financiară, având în vedere în special:

tipul și transparența titlului-suport;

orice costuri și tarife ascunse;

utilizarea unor tehnici de atragere a atenției clienților care nu reflectă neapărat caracterul adecvat sau calitatea generală a produsului, a activității financiare sau a practicii financiare respective;

natura riscurilor și transparența riscurilor;

utilizarea unor denumiri ale produselor, a unor termeni sau a altor informații care induc în eroare prin faptul că implică un nivel mai ridicat de securitate sau de randament decât cel care este posibil sau probabil în mod real sau care implică existența unor caracteristici ale produselor pe care acestea nu le au de fapt; sau

în cazul depozitelor structurate, întrebarea dacă se dezvăluie identitatea depozitarilor care ar putea fi responsabili de depozitele clienților;

(e)

caracteristicile sau componentele specifice ale depozitului structurat, ale instrumentului financiar, ale activității financiare sau ale practicii financiare, inclusiv orice efect de levier încorporat, având în vedere în special:

efectul de levier inerent produsului;

efectul de levier datorat finanțării;

caracteristicile operațiunilor de finanțare prin titluri; sau

faptul că valoarea oricărui titlu-suport nu mai este disponibilă sau fiabilă;

(f)

existența unei disparități și gradul de disparitate dintre randamentul sau profitul preconizat pentru investitori și riscul de pierdere aferent instrumentului financiar, depozitului structurat, activității financiare sau practicii financiare, având în vedere în special:

costurile aferente structurării unui astfel de instrument financiar, depozit structurat, activitate financiară sau practică financiară și alte costuri;

disparitatea în ceea ce privește riscul emitentului reținut de către emitent; sau

profilul de risc/randament;

(g)

facilitatea cu care investitorii pot vinde instrumentul financiar în cauză sau cu care pot trece la un alt instrument financiar ori cu care se pot retrage dintr-un depozit structurat și costul aferent pentru aceștia, având în vedere în special următoarele elemente, care depind de natura produsului (instrument financiar sau depozit structurat):

marja de licitație;

frecvența disponibilității tranzacționării;

volumul emisiunilor și dimensiunea pieței secundare;

prezența sau absența furnizorilor de lichidități sau a formatorilor de piețe secundare;

caracteristicile sistemului de tranzacționare; sau

orice alte barierele la ieșire sau faptul că retragerea anticipată nu este permisă;

(h)

stabilirea prețului și costurile conexe ale depozitului structurat, instrumentului, activității sau practicii financiare, având în vedere în special:

utilizarea unor tarife ascunse sau secundare; sau

practicarea unor tarife care nu reflectă nivelul serviciilor furnizate;

(i)

gradul de inovare a unui instrument financiar, a unui depozit structurat, a unei activități financiare sau a unei practici financiare, având în vedere în special:

gradul de inovare legat de structura instrumentului financiar, a depozitului structurat, a activității financiare sau a practicii financiare, inclusiv încorporarea instrumentelor financiare derivate și declanșarea tranzacțiilor;

gradul de inovare legat de modelul de distribuție sau de lungimea lanțului de intermediere;

gradul de difuzare a inovării, inclusiv întrebarea dacă instrumentul financiar, depozitul structurat, activitatea financiară sau practica financiară este inovatoare pentru anumite categorii de clienți;

inovarea care implică un efect de levier;

lipsa de transparență a titlului-suport; sau

experiența anterioară de pe piață în ceea ce privește instrumente financiare, depozite structurate sau practici de vânzare similare;

(j)

practicile de vânzare asociate instrumentului financiar sau depozitului structurat, având în vedere în special:

canalele de comunicare și de distribuție utilizate;

informațiile, marketingul sau alte materiale promoționale asociate investiției;

scopurile prezumate ale investiției; sau

întrebarea dacă decizia de a cumpăra este o decizie secundară sau terțiară, ca urmare a unei achiziții anterioare;

(k)

situația financiară și comercială a emitentului unui instrument financiar sau al unui depozit structurat, având în vedere în special:

situația financiară a emitentului sau a eventualilor garanți; sau

transparența situației comerciale a emitentului sau a garantului;

(l)

întrebarea dacă informațiile referitoare la un instrument financiar sau depozit structurat furnizate fie de producător, fie de distribuitori sunt insuficiente sau nefiabile, astfel încât participanții la piață cărora le este destinat instrumentul sau depozitul nu sunt în măsură să își formeze o părere în cunoștință de cauză, ținând seama de natura și tipul instrumentului financiar sau ale depozitului structurat;

(m)

întrebarea dacă instrumentul, depozitul structurat, activitatea financiară sau practica financiară prezintă un risc ridicat pentru performanța tranzacțiilor încheiate de participanții sau de investitorii de pe piața relevantă;

(n)

întrebarea dacă activitatea sau practica financiară ar compromite în mod semnificativ integritatea procesului de formare a prețurilor pe piața avută în vedere, astfel încât prețul sau valoarea instrumentului financiar sau a depozitului structurat nu ar mai fi determinată în conformitate cu forțele legitime de cerere și ofertă ale pieței sau participanții la piață nu s-ar mai putea baza pe prețurile practicate pe această piață sau pe volumele de tranzacționare pentru a lua decizii în ceea ce privește investițiile;

(o)

întrebarea dacă, din cauza instrumentului financiar, a depozitului structurat, a activității sau a practicii financiare, economia națională ar deveni vulnerabilă la riscuri;

(p)

întrebarea dacă, având în vedere caracteristicile unui instrument financiar sau ale unui depozit structurat, acesta riscă în mod special să fie folosit în scopul infracțiunilor financiare și, în special, dacă aceste caracteristici ar putea eventual încuraja utilizarea instrumentului financiar sau a fondului structurat pentru:

orice fraude sau înșelăciuni;

o conduită necorespunzătoare pe o piață financiară sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor referitoare la o piață financiară;

manipularea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni;

finanțarea terorismului; sau

facilitarea spălării banilor;

(q)

întrebarea dacă o activitate sau practică financiară prezintă un risc deosebit de ridicat pentru reziliența sau funcționarea ordonată a piețelor și a infrastructurilor acestora;

(r)

întrebarea dacă un instrument financiar, un depozit structurat, o activitate financiară sau o practică financiară ar putea conduce la o disparitate semnificativă și artificială între prețurile unui instrument financiar derivat și cele de pe piața-suport;

(s)

întrebarea dacă instrumentul financiar, depozitul structurat, activitatea financiară sau practica financiară prezintă un risc ridicat de perturbare a instituțiilor financiare considerate importante pentru sistemul financiar al statului membru de care aparține autoritatea competentă relevantă, ținând seama în special de strategia de acoperire împotriva riscurilor adoptată de instituțiile financiare în ceea ce privește emiterea de depozite structurate, inclusiv de evaluarea incorectă a garanției de capital la scadență sau de riscurile reputaționale la adresa instituțiilor financiare pe care le prezintă depozitul garantat, practica financiară sau activitatea financiară respectivă;

(t)

relevanța distribuirii instrumentului financiar sau a depozitului structurat ca sursă de finanțare pentru emitent sau pentru instituțiile financiare;

(u)

întrebarea dacă un instrument financiar, un depozit garantat, o activitate financiară sau o practică financiară prezintă riscuri deosebite pentru infrastructura pieței sau infrastructura sistemelor de plăți, inclusiv a sistemelor de tranzacționare, de compensare și de decontare; sau

(v)

întrebarea dacă un instrument financiar, un depozit structurat, o activitate financiară sau o practică financiară ar pune în pericol încrederea investitorilor în sistemul financiar.

SECȚIUNEA 2

Competențele privind administrarea pozițiilor

Articolul 22

Competențele ESMA privind administrarea pozițiilor

[Articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014]

(1)   În sensul articolului 45 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, criteriile și factorii care determină existența unei amenințări la adresa funcționării ordonate și a integrității piețelor financiare – inclusiv în ceea ce privește piețele derivate pe mărfuri conform obiectivelor enumerate la articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/65/UE și modalitățile de livrare a mărfurilor fizice – sau la adresa stabilității întregului sistem financiar din Uniune ori a unei părți din acesta sunt următorii:

(a)

existența unor probleme grave de natură financiară, monetară sau bugetară care ar putea duce la instabilitatea financiară a unui stat membru sau a unei instituții financiare considerate importantă pentru sistemul financiar global, inclusiv instituții de credit, societăți de asigurare, furnizori de infrastructuri de piață și societăți de administrare a activelor care își desfășoară activitatea în cadrul Uniunii, în cazul în care aceste probleme ar putea amenința funcționarea ordonată și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune;

(b)

o acțiune de rating sau intrarea în stare de nerambursare a unui stat membru, a unei instituții de credit sau a unei alte instituții financiare considerate importantă pentru sistemul financiar global (cum e cazul societăților de asigurare, al furnizorilor de infrastructuri de piață și al societăților de administrare a activelor care își desfășoară activitatea în cadrul Uniunii) care generează sau este susceptibilă în mod rezonabil să genereze incertitudini serioase cu privire la solvabilitatea acestora;

(c)

existența unor presiuni considerabile de vânzare sau o volatilitate neobișnuită care cauzează o spirală descendentă a oricărui instrument financiar legat de orice instituție de credit sau de orice alte instituții financiare considerate importante pentru sistemul financiar global (cum e cazul societăților de asigurare, al furnizorilor de infrastructuri de piață și al societăților de administrare a activelor care își desfășoară activitatea în cadrul Uniunii, precum și al emitenților suverani);

(d)

orice pagube cauzate structurilor fizice ale unor emitenți financiari importanți, ale infrastructurilor pieței, ale sistemelor de compensare și decontare sau ale autorităților competente care pot afecta semnificativ piețele, în special atunci când aceste pagube rezultă în urma unor catastrofe naturale sau atacuri teroriste;

(e)

o perturbare a unui sistem de plăți sau a unui proces de decontare, în special în cazul în care aceasta este legată de operațiuni interbancare, care cauzează sau pot cauza neefectuarea plăților sau ale decontărilor sau întârzieri semnificative ale acestora în cadrul sistemelor de plată ale Uniunii, mai ales dacă acestea pot duce la propagarea unei crize financiare sau economice către o instituție de credit sau către alte instituții financiare considerate importante pentru sistemul financiar global (cum este cazul societăților de asigurare, al furnizorilor de infrastructuri de piață și al societăților de administrare a activelor) ori către un stat membru;

(f)

o scădere semnificativă și bruscă a ofertei pentru o marfă sau o creștere semnificativă și bruscă a cererii pentru o marfă care ar perturba echilibrul dintre cerere și ofertă;

(g)

o poziție importantă pe o anumită marfă deținută de o persoană sau de mai multe persoane care acționează în mod concertat, în unul sau mai multe locuri de tranzacționare, prin intermediul unuia sau al mai multor membri ai pieței;

(h)

incapacitatea unui loc de tranzacționare de a-și exercita competențele de administrare a pozițiilor ca urmare a unui incident legat de continuitatea activității.

(2)   În sensul articolului 45 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, criteriile și factorii care determină reducerea adecvată a unei poziții sau expuneri sunt următorii:

(a)

natura deținătorului poziției (inclusiv producători, consumatori sau instituții financiare);

(b)

scadența instrumentului financiar;

(c)

dimensiunea poziției în raport cu dimensiunea pieței relevante a instrumentelor financiare derivate pe mărfuri;

(d)

dimensiunea poziției în raport cu dimensiunea pieței mărfii-suport;

(e)

direcția poziției (scurte sau lungi) și coeficientul delta sau intervalele delta;

(f)

scopul poziției, în special întrebarea dacă poziția are drept scop acoperirea împotriva riscurilor sau dacă este deținută pentru expunerea financiară;

(g)

experiența acumulată de deținătorul poziției în ceea ce privește deținerea de poziții de o anumită dimensiune sau în ceea ce privește livrarea sau primirea unei anumite mărfi;

(h)

celelalte poziții deținute de persoana respectivă pe piața-suport sau pe același instrument financiar derivat, dar cu scadențe diferite;

(i)

lichiditatea pieței și impactul măsurii asupra altor participanți la piață;

(j)

metoda de livrare.

(3)   În sensul articolului 45 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, criteriile care specifică situațiile în care poate apărea riscul unui arbitraj de reglementare sunt următoarele:

(a)

întrebarea dacă același contract este tranzacționat într-un alt loc de tranzacționare sau pe o piață extrabursieră;

(b)

întrebarea dacă un contract substanțial echivalent este tranzacționat într-un alt loc de tranzacționare/pe o altă piață extrabursieră (similar/ă și interconectat/ă, dar care nu a fost considerat/ă ca parte a acelorași poziții deschise fungibile);

(c)

efectele deciziei asupra pieței mărfii-suport;

(d)

efectele deciziei asupra piețelor și participanților care nu fac obiectul competențelor ESMA de administrare a pozițiilor; și

(e)

efectul probabil asupra funcționării ordonate și integrității piețelor în lipsa intervenției ESMA.

(4)   În sensul articolului 45 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, ESMA aplică criteriile și factorii prevăzuți la alineatul (1) din prezentul articol ținând seama de răspunsul la întrebarea dacă măsura avută în vedere răspunde lipsei de acțiuni din partea unei autorități competente sau unui risc suplimentar pe care autoritatea competentă nu îl poate contracara în mod corespunzător, în conformitate cu articolul 69 alineatul (2) litera (j) sau litera (o) din Directiva 2014/65/UE.

În sensul primului paragraf, se consideră că o autoritate competentă nu a acționat în cazul în care, pe baza competențelor care i-au fost conferite, aceasta dispune de suficiente competențe de reglementare pentru a aborda pe deplin amenințarea la momentul apariției acesteia fără a fi nevoie de asistență din partea oricărei alte autorități competente, însă nu ia măsuri în acest sens.

Se consideră că o autoritate competentă nu poate să contracareze o amenințare în mod corespunzător în cazul în care unul sau mai mulți dintre factorii menționați la articolul 45 alineatul (10) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 survin în jurisdicția autorității competente și în una sau mai multe alte jurisdicții.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și până la data aplicării acestuia, autoritățile competente efectuează evaluări privind lichiditatea și publică rezultatul evaluărilor respective, imediat după finalizarea lor, în conformitate cu următorul calendar:

(a)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată care precede cu cel puțin zece săptămâni data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, autoritățile competente publică rezultatul evaluărilor cel târziu cu patru săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(b)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu zece săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie în ziua care precede data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, autoritățile competente publică rezultatul evaluărilor cel târziu la data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

(2)   Evaluările menționate la alineatul (1) se realizează după cum urmează:

(a)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată care precede cu cel puțin 16 săptămâni data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, evaluările se bazează pe datele disponibile pentru o perioadă de referință de 40 de săptămâni care începe cu 52 de săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(b)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu 16 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie cu 10 săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, evaluările se bazează pe datele disponibile pentru primele patru săptămâni în care este tranzacționat instrumentul financiar;

(c)

în cazul în care data la care instrumentele financiare sunt tranzacționate pentru prima dată într-un loc de tranzacționare din Uniune este o dată cuprinsă în perioada care începe cu zece săptămâni înainte de data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și se încheie în ziua care precede data de la care se aplică Regulamentul (UE) nr. 600/2014, evaluările se bazează pe tranzacțiile anterioare cu instrumentele financiare respective sau cu alte instrumente financiare considerate a avea caracteristici similare.

(3)   Autoritățile competente, operatorii de piață și firmele de investiții, inclusiv firmele de investiții care exploatează un loc de tranzacționare, utilizează informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 înainte de data de 1 aprilie a anului care urmează datei de la care se aplică regulamentul menționat.

(4)   În timpul perioadei menționate la alineatul (3), autoritățile competente se asigură, în ceea ce privește instrumentele financiare menționate la alineatul (2) literele (b) și (c):

(a)

că informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) sunt în continuare adecvate în sensul articolului 2 alineatul (1) punctul 17 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014;

(b)

că informațiile publicate în conformitate cu alineatul (1) sunt actualizate pe baza unei perioade de tranzacționare mai lungi și pe baza unui istoric al tranzacțiilor mai cuprinzător, dacă este cazul.

Articolul 24

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 3 ianuarie 2018.

Cu toate acestea, articolul 23 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 mai 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (a se vedea pagina 449 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2017/572 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor (a se vedea pagina 142 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2017/571 al Comisiei din 2 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (a se vedea pagina 126 din prezentul Jurnal Oficial).

(7)  Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții în legătură cu acțiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacționate la bursă, certificatele și alte instrumente financiare similare și la obligația de tranzacționare a anumitor acțiuni într-un loc de tranzacționare sau printr-un operator independent (a se vedea pagina 387 din prezentul Jurnal Oficial), tabelul 2 din anexa I.

(8)  Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2017/583 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare cu privire la standarde tehnice de reglementare privind cerințele în materie de transparență pentru locurile de tranzacționare și firmele de investiții, în ceea ce privește obligațiunile, produsele financiare structurate, certificatele de emisii și instrumentele financiare derivate (a se vedea pagina 229 din prezentul Jurnal Oficial).

(11)  Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor (JO L 173, 12.6.2014, p. 149).


ANEXĂ

Date care trebuie furnizate în scopul determinării existenței unei piețe lichide pentru acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă și certificate

Tabelul 1

Tabel al simbolurilor

Simbol

Tip de date

Definiție

{ALPHANUM-n}

Până la n caractere alfanumerice

Câmp ce permite introducerea unui text liber

{ISIN}

12 caractere alfanumerice

Codul ISIN, astfel cum este definit în ISO 6166

{MIC}

4 caractere alfanumerice

Identificatorul pieței, astfel cum este definit în ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formatul datei ISO 8601

Data trebuie prezentată în următorul format:

AAAA-LL-ZZ.

{DECIMAL-n/m}

Număr zecimal de până la n cifre în total, din care până la m cifre pot fi cifre fracționare

Câmp numeric atât pentru valori pozitive, cât și negative.

separatorul zecimal este „.” (punct);

în fața numerelor negative se pune semnul „–” (minus);

valorile sunt rotunjite și nu sunt trunchiate


Tabelul 2

Detalii ale datelor care trebuie furnizate în scopul determinării existenței unei piețe lichide pentru acțiuni, certificate de depozit, fonduri tranzacționate la bursă și certificate

#

Câmp

Detalii de raportat

Formatul și standardele de raportare

1

Cod de identificare a instrumentului

Codul utilizat pentru a identifica instrumentul financiar

{ISIN}

2

Denumirea completă a instrumentului

Denumirea completă a instrumentului financiar

{ALPHANUM-350}

3

Loc de tranzacționare

Dacă este disponibil, codul MIC al locului de tranzacționare; în caz contrar, codul MIC operațional.

{MIC}

4

Identificator MiFIR

Identificarea instrumentelor financiare de capitaluri proprii

 

Acțiuni, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (a) din Directiva 2014/65/UE;

 

Certificate de depozit, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 45 din Directiva 2014/65/UE;

 

Fonduri tranzacționate la bursă, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 46 din Directiva 2014/65/UE;

 

Certificate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014.

Instrumente financiare de capitaluri proprii:

 

„SHRS” = acțiuni

 

„ETFS” = fonduri tranzacționate la bursă

 

„DPRS” = certificate de depozit

 

„CRFT” = certificate

5

Ziua raportării

Data pentru care se furnizează datele

Datele trebuie să fie furnizate cel puțin pentru următoarele date:

cazul 1: ziua corespunzătoare „datei admiterii la tranzacționare sau datei primei tranzacționări”, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a);

cazul 2: ultima zi a perioadei de 4 săptămâni care începe la „data admiterii la tranzacționare sau la data primei tranzacționări”, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (b) punctul (i);

cazul 3: ultima zi de tranzacționare din fiecare an calendaristic, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (b) punctul (ii);

cazul 4: ziua în care o operațiune corporativă este efectivă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (b) punctul (iii).

Pentru cazul 1 trebuie furnizate estimări pentru câmpurile 6-12, după caz.

{DATEFORMAT}

6

Numărul de instrumente aflate în circulație

Pentru acțiuni și certificate de depozit

Numărul total al instrumentelor aflate în circulație.

Pentru fonduri tranzacționate la bursă

Numărul de unități emise în vederea tranzacționării.

{DECIMAL-18/5}

7

Deținerile care depășesc 5 % din totalul drepturilor de vot

Exclusiv pentru acțiuni

Numărul total de acțiuni care corespund deținerilor ce depășesc 5 % din totalul drepturilor de vot ale emitentului, cu excepția cazului în care deținerile respective sunt ale unui organism de plasament colectiv sau ale unui fond de pensii.

Acest câmp se completează numai atunci când sunt disponibile informații efective.

{DECIMAL-18/5}

8

Prețul instrumentului

Exclusiv pentru acțiuni și certificate de depozit

Prețul instrumentului la sfârșitul zilei de raportare.

Prețul trebuie să fie exprimat în euro.

{DECIMAL-18//13}

9

Volumul emisiunii

Exclusiv pentru certificate

Volumul emisiunii certificatului exprimat în euro.

{DECIMAL-18/5}

10

Numărul de zile de tranzacționare din perioada vizată

Numărul total de zile de tranzacționare pentru care sunt furnizate datele.

{DECIMAL-18/5}

11

Valoarea totală a tranzacțiilor

Valoarea totală a tranzacțiilor din perioada vizată.

{DECIMAL-18/5}

12

Numărul total de tranzacții

Numărul total de tranzacții în perioada vizată.

{DECIMAL-18/5}


Top