EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0821

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 223/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 821/2014 AL COMISIEI

din 28 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 38 alineatul (10), articolul 46 alineatul (3), articolul 115 alineatul (4) și articolul 125 alineatul (8) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (2) stabilește dispozițiile necesare pentru pregătirea programelor. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene (denumite în continuare „fondurile SIE”), este necesar să se stabilească dispoziții suplimentare privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013. Pentru a facilita o imagine cuprinzătoare și accesul la aceste dispoziții, ele ar trebui să fie menționate într-un unic act de punere în aplicare.

(2)

Pentru o mai mare flexibilitate în mobilizarea sprijinului pentru instrumente financiare provenind din surse diferite, gestionate de autoritatea de management într-una dintre modalitățile prevăzute la articolul 38 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se clarifice modul în care contribuțiile programelor sunt transferate și gestionate. În special, este necesar să se clarifice circumstanțele în care un instrument financiar poate primi contribuții de la mai multe programe sau din mai multe axe prioritare sau măsuri ale aceluiași program, și condițiile în care contribuțiile naționale publice sau private la instrumentele financiare efectuate la nivelul beneficiarilor finali pot fi luate în considerare ca resurse de cofinanțare națională.

(3)

Este necesar să se stabilească un model pentru raportarea cu privire la instrumentele financiare către Comisie, pentru a se asigura că autoritățile de gestionare furnizează într-un mod coerent și comparabil informațiile cerute în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Modelul de raportare cu privire la instrumentele financiare este, de asemenea, necesar pentru a permite Comisiei să furnizeze sinteze ale datelor privind progresele înregistrate în ceea ce privește finanțarea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare.

(4)

Pentru a asigura o identitate vizuală armonizată a măsurilor de informare și comunicare pentru operațiunile din domeniul politicii de coeziune a Uniunii, ar trebui să se stabilească instrucțiunile pentru crearea emblemei Uniunii și să se definească culorile standard ale acesteia, precum și caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și trimiterea la fondul sau la fondurile care sprijină operațiunea.

(5)

În scopul de a asigura o identitate vizuală armonizată pentru măsuri de informare și comunicare pentru infrastructură și operațiuni de construcție în domeniul politicii de coeziune a Uniunii, este necesar să se stabilească caracteristicile tehnice ale panourilor și plăci permanente pentru infrastructură și operațiuni de construcție în cazul în care sprijinul public total alocat pentru fiecare operațiune nu depășește 500 000 EUR.

(6)

În sensul articolului 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se stabilească specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesar monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării și auditului.

(7)

În scopul punerii efective în aplicare a articolului 122 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se asigure că specificațiile tehnice ale sistemului de înregistrare și stocare în format electronic a datelor garantează interoperabilitatea deplină cu sistemul menționat la articolul 122 alineatul (3) din regulamentul respectiv, la nivel arhitectural, tehnic și semantic.

(8)

Specificațiile tehnice detaliate ale sistemului de înregistrare și stocare a datelor ar trebui să fie suficient de bine documentate pentru a asigura o pistă de audit pentru conformitatea cu cerințele legale.

(9)

Sistemul de înregistrare și stocare a datelor ar trebui să includă, de asemenea, instrumente de căutare și funcții de raportare corespunzătoare, pentru a putea obține și agrega cu ușurință informațiile pe care le stochează în vederea monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificării și auditului.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

MODALITĂȚILE DETALIATE DE TRANSFER ȘI GESTIONARE A CONTRIBUȚIILOR PROGRAMELOR ȘI A RAPORTĂRII CU PRIVIRE LA INSTRUMENTELE FINANCIARE

Articolul 1

Transferul și gestionarea contribuțiilor programelor

[Articolul 38 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   În cazul în care mai multe programe sau mai multe axe prioritare sau măsuri contribuie la același instrument financiar, organismul care pune în aplicare instrumentul financiar respectiv trebuie să păstreze o evidență separată sau un cod contabil adecvat pentru contribuția fiecărui program, fiecărei axe prioritare sau măsuri în scopul raportării și al auditului.

(2)   În cazul în care contribuțiile naționale publice și private la instrumentele financiare sunt realizate la nivelul beneficiarilor finali, în conformitate cu normele specifice fondului, organismele care pun în aplicare instrumentele financiare respective gestionează contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională și care sunt realizate la nivelul beneficiarilor finali în conformitate cu alineatele (3)-(6).

(3)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare trebuie să păstreze documente justificative cu privire la următoarele:

(a)

acordurile juridice încheiate cu entitățile private sau publice privind contribuțiile naționale publice sau private constituind cofinanțarea națională care trebuie furnizată de către aceste entități la nivelul beneficiarilor finali;

(b)

transferul efectiv de resurse constituind cofinanțarea națională de către entitățile private sau publice la nivelul beneficiarilor finali;

(c)

contribuțiile naționale publice sau private constituind cofinanțarea națională și realizate de către entități private sau publice, astfel cum sunt comunicate organismului care pune în aplicare instrumentul financiar.

(4)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare își asumă responsabilitatea generală pentru investițiile în favoarea beneficiarilor finali, inclusiv monitorizarea ulterioară a contribuțiilor programelor în conformitate cu acordurile de finanțare.

(5)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare garantează faptul că cheltuielile acoperite din contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională sunt eligibile înainte de declararea acestora către autoritatea de management.

(6)   Organismele care pun în aplicare instrumentele financiare păstrează pista de audit pentru contribuțiile naționale publice sau private care constituie cofinanțarea națională până la nivelul beneficiarului final.

Articolul 2

Model de raportare cu privire la instrumentele financiare

[Articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Pentru raportul specific la care se face referire la articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritățile de management trebuie să utilizeze modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

CAPITOLUL II

CARACTERISTICI TEHNICE ALE MĂSURILOR DE INFORMARE ȘI COMUNICARE PENTRU OPERAȚIUNILE ȘI INSTRUCȚIUNILE REFERITOARE LA CREAREA EMBLEMEI UNIUNII ȘI A DEFINIRII CULORILOR STANDARDIZATE

[Articolul 115 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 3

Instrucțiuni referitoare la crearea emblemei și definirea culorilor standardizate

Emblema Uniunii se creează conform standardelor grafice stabilite în anexa II.

Articolul 4

Caracteristicile tehnice pentru afișarea emblemei Uniunii și trimiterea la fondul sau fondurile care sprijină operațiunea

(1)   Emblema Uniunii menționată la punctul 1 litera (a) din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie afișată în culori pe site-urile web. În toate celelalte medii de comunicare, culorile pot fi folosite ori de câte ori este posibil, iar versiunea monocromatică poate fi utilizată numai în cazuri justificate.

(2)   Emblema Uniunii trebuie să fie întotdeauna vizibilă și plasată într-o poziție evidentă. Poziționarea și mărimea acesteia trebuie să fie adaptată la dimensiunea materialului sau la documentul utilizat. În cazul obiectelor promoționale de mici dimensiuni, nu se aplică obligația de a se face referire la fond.

(3)   În cazul în care emblema Uniunii, trimiterea la Uniune și la fondul relevant sunt afișate pe un site web:

(a)

emblema Uniunii și trimiterea la Uniune trebuie să fie vizibile, dacă apar pe un site web, în interiorul zonei de afișaj a unui dispozitiv digital, fără ca utilizatorul să fie nevoit să defileze pagina în jos;

(b)

trimiterea la fondul relevant trebuie să fie vizibilă pe același site web.

(4)   Denumirea de „Uniune Europeană” trebuie să apară întotdeauna desfășurată complet. Denumirea instrumentului financiar trebuie să includă o referire la faptul că este sprijinit de fondurile ESI. Tipul de caracter care trebuie utilizat împreună cu emblema Uniunii poate fi oricare dintre următoarele: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive sau subliniate sau cu alte efecte de fonturi. Poziționarea textului în raport cu emblema Uniunii nu trebuie să interfereze cu emblema Uniunii în niciun fel. Dimensiunea caracterelor trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Caracterele trebuie să aibă culoarea reflex blue, negru sau alb, în funcție de culoarea fondului.

(5)   Dacă alte logouri sunt afișate în plus față de emblema Uniunii, emblema Uniunii trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca cel mai mare dintre celelalte logouri.

Articolul 5

Caracteristici tehnice ale plăcilor permanente și ale panourilor temporare sau permanente

(1)   Denumirea operațiunii, obiectivul principal al operațiunii, emblema Uniunii împreună cu trimiterea la Uniune și trimiterea la fondul sau fondurile în cauză care urmează să fie afișate pe panoul temporar menționat la punctul 4 din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să ocupe cel puțin 25 % din panoul respectiv.

(2)   Denumirea operațiunii și obiectivul principal al activității sprijinite de operațiune, emblema Uniunii împreună cu trimiterea la Uniune și trimiterea la fondul sau fondurile în cauză care urmează să fie afișate pe placa permanentă sau pe panoul permanent menționat(ă) la punctul 5 din secțiunea 2.2 a anexei XII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să ocupe cel puțin 25 % din panoul sau din placa respectiv(ă).

CAPITOLUL III

SISTEM DE ÎNREGISTRARE ȘI STOCARE A DATELOR

[Articolul 125 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 6

Dispoziții generale

Sistemul de înregistrare și stocare a datelor privind operațiunile menționate la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice stabilite la articolele 7-11.

Articolul 7

Protejarea și păstrarea datelor și a documentelor și a integrității acestora

(1)   Accesul la sistem trebuie să se bazeze pe drepturi predefinite pentru diferite tipuri de utilizatori și să fie suprimate în cazul în care nu mai este necesar.

(2)   Sistemul păstrează evidența oricărei înregistrări, modificări și ștergeri de documente și date.

(3)   Sistemul nu permite modificarea conținutului documentelor care poartă o semnătură electronică. Se generează și se atașează la document un marcaj de timp nemodificabil, care atestă depunerea documentului ce poartă semnătura electronică. Ștergerea unor astfel de documente trebuie inventariată în conformitate cu alineatul (2).

(4)   Datele trebuie să facă obiectul unor backup-uri periodice. Backup-ul cu o copie a întregului conținut al depozitului electronic de fișiere trebuie să fie pregătit pentru utilizare în caz de urgență.

(5)   Dispozitivul de stocare electronică trebuie să fie protejat împotriva oricărui risc de pierdere sau de alterare a integrității sale. Această protecție trebuie să includă protecție fizică împotriva nivelurilor de temperatură și de umiditate inadecvate, sisteme de detectare a incendiilor și a furturilor, sisteme adecvate de protecție împotriva virușilor informatici, a hackerilor sau a oricărui alt tip de acces neautorizat.

(6)   Sistemul trebuie să permită migrarea datelor, a formatului și a mediului informatic la intervale suficiente pentru a asigura lizibilitatea și accesibilitatea documentelor și a datelor până la sfârșitul perioadei relevante menționate la articolul 140 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 8

Interoperabilitate

(1)   Sistemul trebuie să fie interoperabil cu sistemele de schimb de date electronice cu beneficiarii menționați la articolul 122 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

După caz, sistemul facilitează verificarea veridicității și a caracterului complet al datelor furnizate de către beneficiari înainte ca acestea să fie stocate într-un mod securizat.

(2)   Sistemul trebuie să fie interoperabil cu alte sisteme informatice relevante stabilite în temeiul Cadrului național de interoperabilitate și al Cadrului european de interoperabilitate (EIF) prin Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(3)   Sistemul trebuie să fie interoperabil la nivel semantic și tehnic. Specificațiile trebuie să sprijine formatele standard pentru schimbul de date și să se asigure că aceste formate pot fi recunoscute și schimbate între sisteme eterogene.

Articolul 9

Funcții de căutare și de raportare

Sistemul trebuie să cuprindă:

(a)

instrumente de căutare adecvate care să permită accesarea ușoară a documentelor, a datelor și a metadatelor lor;

(b)

o funcție de raportare care să permită generarea de rapoarte pe baza unor criterii predefinite, în special în ceea ce privește datele stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (4);

(c)

posibilitatea de a economisi, a exporta sau a imprima rapoartele menționate la litera (b) sau un link către o aplicație externă care oferă o astfel de posibilitate.

Articolul 10

Documentația referitoare la sistem

Autoritatea de management trebuie să furnizeze o documentație funcțională și tehnică detaliată și actualizată privind funcționarea și caracteristicile sistemului, accesibilă la cerere și în orice moment entităților relevante responsabile cu gestionarea programului, Comisiei și Curții Europene de Conturi.

Documentația la care se face referire în primul alineat trebuie să prezinte dovezi privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în statul membru în cauză.

Articolul 11

Securitatea schimbului de informații

Sistemul utilizat trebuie să fie protejat prin luarea unor măsuri de securitate adecvate referitoare la clasificarea documentelor, protecția sistemelor de informații și protecția datelor cu caracter personal. Aceste măsuri trebuie să fie conforme cu standardele internaționale și cu cerințele juridice naționale.

Măsurile de securitate menționate la primul alineat trebuie să asigure protecția rețelelor și a dispozitivelor de transmitere în cazul în care sistemul interacționează cu alte module și sisteme.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).

(3)  Decizia nr. 922/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) (JO L 260, 3.10.2009, p. 20).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).


ANEXA I

Model de raportare cu privire la instrumentele financiare

Nr.

Informații necesare pentru fiecare instrument financiar

I.   Identificarea programului și a priorității sau a măsurii în temeiul căreia se oferă sprijin din fondurile ESI [articolul 46 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

1.

Axe prioritare sau măsuri de sprijinire a instrumentului financiar, inclusiv fondul de fonduri, în cadrul programului aferent fondului ESI

1.1.

Referința (numărul și titlul) fiecărei axe prioritare sau măsuri de sprijinire a instrumentului financiar în cadrul fondului ESI

2.

Denumirea fondului (fondurilor) ESI de sprijinire a instrumentului financiar în temeiul axei prioritare sau al măsurii

3.

Obiectivul (obiectivele) tematic(e) menționat(e) la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sprijinit(e) de instrumentul financiar

4.

Alte programe aferente fondului ESI care contribuie la instrumentul financiar

4.1.

Numărul CCI al fiecăruia dintre celelalte programe aferente fondului ESI care contribuie la instrumentul financiar

II.   Descrierea instrumentului financiar și a măsurilor de punere în aplicare [articolul 46 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

5.

Denumirea instrumentului financiar

6.

Adresa oficială/sediul principal al activității instrumentului financiar (numele țării și al localității)

7.

Modalități de punere în aplicare

7.1.

Instrument financiar instituit la nivelul Uniunii, gestionat direct sau indirect de Comisie, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care beneficiază de contribuțiile programului aferent fondului ESI

7.1.1.

Denumirea instrumentului financiar la nivelul Uniunii

7.2.

Instrument financiar instituit la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier, gestionat de autoritatea de gestionare, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (b) sau aflat în responsabilitatea acesteia, care beneficiază de contribuțiile programului aferent fondurilor ESI în temeiul articolului 38 alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

8.

Tipul instrumentului financiar

8.1.

Personalizat sau instrumente financiare care respectă termenii și condițiile standard

8.2.

Instrument financiar organizat în funcție de fondul de fonduri sau fără un fond de fonduri

8.2.1.

Numele fondului de fonduri instituit în vederea implementării instrumentelor financiare

9.

Tipul de produse oferite de instrumentul financiar: împrumuturi, microîmprumuturi, garanții, investiții în participațiuni sau cvasi-participațiuni, alte produse financiare sau alte contribuții combinate în cadrul instrumentului financiar în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.

Descrierea celuilalt produs financiar

9.2.

Alte contribuții combinate în cadrul instrumentului financiar: granturi, subvenții ale dobânzii, contribuții la comisioanele de garantare în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

10.

Statutul juridic al instrumentului financiar, în temeiul articolului 38 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [doar pentru instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (b)]: conturi fiduciare deschise în numele organismului de implementare și în numele autorității de gestionare sau sub forma unei entități separate de finanțare în cadrul unei instituții financiare

III.   Identificarea organismului de implementare a instrumentului financiar, menționat la articolul 38 alineatul (1) litera (a) și alineatul (4) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și a intermediarilor financiari menționați la articolul 38 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 [articolul 46 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

11.

Organism de implementare a instrumentului financiar

11.1.

Tipul organismului de implementare în conformitate cu articolul 38 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013: o entitate existentă sau recent înființată responsabilă cu implementarea instrumentelor financiare, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, o instituție financiară internațională în cadrul căreia un stat membru este acționar, o instituție financiară stabilită într-un stat membru vizând obiective de interes public sub controlul unei autorități publice, un organism guvernat de dreptul public sau privat, o autoritate de gestionare care îndeplinește sarcini de implementare în mod direct (numai în cazul împrumuturilor sau al garanțiilor)

11.1.1.

Numele organismului de implementare a instrumentului financiar

11.1.2.

Adresa oficială/sediul principal al activității (țara și numele localității) organismului de implementare a instrumentului financiar

12.

Procedura de selectare a organismului de implementare a instrumentului financiar: acordarea unui contract public, alte proceduri

12.1.

Descrierea celeilalte proceduri de selectare a organismului de implementare a instrumentului financiar

13.

Data semnării acordului de finanțare cu organismul de implementare a instrumentului financiar

IV.   Suma totală a contribuțiilor programului, în funcție de prioritate sau măsură, plătite instrumentului financiar și costurile de gestionare suportate sau comisioanele de gestionare plătite [articolul 46 alineatul (2) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

14.

Suma totală a contribuțiilor programului angajate în acordul de finanțare (în EUR)

14.1.

din care contribuții din fondurile ESI (în EUR)

15.

Suma totală a contribuțiilor programului plătite în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

15.1.

din care sume ale contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

15.1.1.

din care FEDER (în EUR)

15.1.2.

din care Fondul de coeziune (în EUR)

15.1.3.

din care FSE (în EUR)

15.1.4.

din care FEADR (în EUR)

15.1.5.

din care FEPAM (în EUR)

15.2.

din care suma totală a cofinanțării naționale (în EUR)

15.2.1

din care suma totală a finanțării naționale publice (în EUR)

15.2.2

din care suma totală a finanțării naționale private (în EUR)

16.

Suma totală a contribuțiilor programului făcute în beneficiul instrumentului financiar (în EUR) în temeiul Inițiativei privind încadrarea în muncă a tinerilor (Youth Employment Initiative — YEI) (1) (în EUR)

17

Suma totală a costurilor de gestionare și a comisioanelor plătite din contribuțiile programului (în EUR)

17.1.

din care remunerație de bază (în EUR)

17.2.

din care remunerație bazată pe performanță (în EUR)

18.

Costuri sau comisioane de gestionare capitalizate în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

19.

Subvenții ale dobânzii sau contribuții la comisioanele de garantare capitalizate în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

20.

Suma contribuțiilor programului destinate investițiilor subsecvente în beneficiarii finali în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

21.

Contribuții sub forma unor terenuri și/sau bunuri imobiliare în conformitate cu articolul 37 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (relevante numai pentru raportul final) (în EUR)

V.   Suma totală a contribuției plătite către beneficiarii finali sau în beneficiul acestora, sau angajate în contractele de garantare de instrumentul financiar pentru investiții la nivelul beneficiarilor finali, în funcție de programul aferent fondurilor ESI și pe prioritate sau măsură [articolul 46 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

22.

Denumirea fiecărui produs financiar oferit de instrumentul financiar

23.

Data semnării acordului de finanțare pentru produsul financiar

24.

Suma totală a contribuțiilor programului angajate în împrumuturi, garanții, participațiuni sau cvasi-participațiuni sau alte contracte de produse financiare cu beneficiarii finali (în EUR)

24.1.

din care suma totală a contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

25.

Suma totală a contribuțiilor programului plătite beneficiarilor finali prin împrumuturi, microîmprumuturi, participațiuni sau alte produse, sau, în cazul garanțiilor, angajate pentru împrumuturile plătite beneficiarilor finali, în funcție de produs (în EUR)

25.1.

din care suma totală a contribuțiilor din fondurile ESI (în EUR)

25.1.1.

din care FEDER (în EUR)

25.1.2.

din care Fondul de coeziune (în EUR)

25.1.3.

din care FSE (în EUR)

25.1.4.

din care FEADR (în EUR)

25.1.5.

din care FEPAM (în EUR)

25.2.

din care suma totală a cofinanțării naționale publice (în EUR)

25.3.

din care suma totală a cofinanțării naționale private (în EUR)

26.

Valoarea totală a împrumuturilor plătite efectiv beneficiarilor finali în legătură cu contractele de garanție semnate (în EUR)

27.

Numărul contractelor de împrumuturi/garanții/participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare semnate cu beneficiarii finali, în funcție de produs

28.

Numărul investițiilor sub formă de împrumuturi/garanții/participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare făcute în beneficiul destinatarilor finali, în funcție de produs

29.

Numărul beneficiarilor finali care beneficiază de produsul financiar

29.1.

din care întreprinderi mari

29.2.

din care IMM-uri

29.2.1.

din care microîntreprinderi

29.3.

din care persoane fizice

29.4.

din care alt tip de beneficiari finali sprijiniți

29.4.1.

descrierea altui tip de beneficiari finali sprijiniți

VI.   Performanța instrumentului financiar, inclusiv progresul înregistrat în ceea ce privește înființarea și selectarea organismelor de implementare a instrumentului financiar (inclusiv organismul de implementare a fondului de fonduri) [articolul 46 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

30.

Data de finalizare a evaluării ex ante de către autoritatea de gestionare

31.

Selectarea organismelor de implementare a instrumentului financiar

31.1.

numărul procedurilor de selecție deja lansate

31.2.

numărul acordurilor de finanțare deja semnate

32.

Informații privind măsura în care instrumentul financiar era încă operațional la sfârșitul anului de raportare

32.1.

În cazul în care instrumentul financiar nu a fost operațional la sfârșitul anului de raportare, data lichidării

33.

Numărul total al împrumuturilor debursate neonorate sau numărul total al garanțiilor furnizate și mobilizate ca urmare a neonorării împrumutului

34.

Valoarea totală a împrumuturilor debursate neonorate (în EUR) sau suma totală angajată pentru garanțiile furnizate și mobilizate ca urmare a neonorării împrumutului (în EUR)

VII.   Dobânzi și alte câștiguri generate de contribuțiile din partea fondurilor ESI în beneficiul instrumentului financiar, resursele programului restituite instrumentelor financiare din investițiile menționate la articolele 43 și 44 și valoarea investițiilor în capital, în raport cu anii anteriori [articolul 46 alineatul (2) literele (g) și (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

35.

Dobânzi și alte câștiguri generate de plăți provenite din fondurile ESI în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

36.

Sume restituite instrumentului financiar care pot fi atribuite contribuției din partea fondurilor ESI până la sfârșitul anului de raportare (în EUR)

36.1.

din care rambursări de capital (în EUR)

36.2.

din care câștiguri, alte remunerări și randamente (în EUR)

37.

Suma resurselor reutilizate și restituite instrumentului financiar, care pot fi atribuite fondurilor ESI

37.1.

din care sume plătite pentru remunerarea preferențială a investitorilor privați sau a investitorilor publici care funcționează după principiul economiei de piață, care furnizează resurse de contrapartidă în favoarea contribuției din partea fondurilor ESI pentru instrumentul financiar sau care participă la investițiile la nivelul beneficiarilor finali (în EUR)

37.2.

din care sume plătite pentru rambursarea costurilor de gestionare suportate și pentru plata onorariilor de gestionare aferente instrumentului financiar (în EUR)

VIII.   Progrese înregistrate în obținerea efectului multiplicator preconizat al investițiilor realizate de instrumentul financiar și valoarea investițiilor și a participărilor [articolul 46 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

38.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, colectate de instrumentul financiar (EUR)

38.1.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, angajate în acordul de finanțare încheiat cu organismul de implementare a instrumentului financiar (în EUR)

38.2.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, făcute în beneficiul instrumentului financiar (în EUR)

38.2.1.

din care contribuții publice (în EUR)

38.2.2.

din care contribuții private (în EUR)

38.3.

Suma totală a altor contribuții, în afara fondurilor ESI, mobilizate la nivelul beneficiarilor finali (în EUR)

38.3.1.

din care contribuții publice (în EUR)

38.3.2.

din care contribuții private (în EUR)

39.

Efect multiplicator preconizat și atins, în conformitate cu acordul de finanțare

39.1.

Efect multiplicator preconizat pentru împrumuturi/garanții/investiții în participațiuni și cvasi-participațiuni/alte produse financiare, în conformitate cu acordul de finanțare, în funcție de produs

39.2.

Efect multiplicator atins la sfârșitul anului de raportare pentru împrumuturi/garanții/investiții în participațiuni sau cvasi-participațiuni/alte produse financiare, în funcție de produs

40.

Valoarea investițiilor și a participațiunilor, în raport cu anii anteriori (în EUR)

IX.   Contribuția instrumentului financiar la îndeplinirea indicatorilor priorității sau măsurii în cauză [articolul 46 alineatul (2) litera (j) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

41.

Indicator de realizare (număr de cod și nume) la care contribuie instrumentul financiar

41.1.

Valoarea-țintă a indicatorului de performanță

41.2.

Valoare obținută de instrumentul financiar în raport cu valoarea-țintă a indicatorului de performanță


(1)  Aceasta include alocarea specifică YEI și sprijinul FSE asociat.


ANEXA II

Standarde grafice pentru crearea emblemei Uniunii și definirea culorilor standard

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

Pe un fundal albastru, se află douăsprezece stele aurii dispuse în cerc reprezentând uniunea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, numărul doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fond azuriu, se află un cerc format din douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema are forma unui steag albastru dreptunghiular a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. 12 stele aurii situate la distanțe egale formează un cerc imaginar, al cărui centru este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri situate pe circumferința unui cerc imaginar, a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din înălțimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate la fel ca cifrele de pe cadranul ceasornicului. Numărul stelelor este invariabil.

CULORILE AGREATE

Emblema are următoarele culori:

PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;

PANTONE YELLOW pentru stele.

REPRODUCERE ÎN TETRACROMIE

În cazul în care se utilizează tetracromia, recreați cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație 100 % de „Process Cyan” și 80 % de „Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROMĂ

Folosind culoarea neagră, trasați conturul dreptunghiului cu negru și imprimați stelele cu negru pe fond alb.

Image

Utilizând culoarea albastră (Reflex Blue), folosiți 100 % cu stelele reproduse cu alb în negativ.

Image

REPRODUCERE PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, desenați o margine albă în jurul dreptunghiului, lățimea marginii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

Image

Top