EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0480

Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

OJ L 138, 13.5.2014, p. 5–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/oj

13.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI

din 3 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (1), în special articolul 22 alineatul (7), articolul 37 alineatul (13), articolul 38 alineatul (4), articolul 40 alineatul (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (1), articolul 42 alineatul (6), articolul 61 alineatul (3), articolul 68 alineatul (1), articolul 101, articolul 125 alineatul (8), articolul 125 alineatul (9), articolul 127 alineatul (7), articolul 127 alineatul (8) și articolul 144 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 stabilește, în partea a doua, dispoziții comune aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Fondului social european (FSE), Fondului de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), care intră în prezent într-un cadru comun (denumite în continuare ”fonduri structurale și de investiții europene” sau ”fonduri ESI”). În plus, partea a treia din regulamentul menționat conține dispoziții generale care se aplică pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune, dar nu se aplică pentru FEADR și FEPAM, iar partea a patra a regulamentului conține dispoziții generale care se aplică pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune și FEPAM, dar nu se aplică în cazul FEADR. Prin urmare, prezentul regulament stabilește dispoziții aplicabile tuturor fondurilor ESI, precum și dispoziții aplicabile doar FEDER și Fondului de coeziune sau FEDER, FSE, Fondului de coeziune și FEPAM.

(2)

Este necesar să se stabilească norme detaliate privind criteriile pentru determinarea nivelului corecției financiare pe care Comisia ar putea să o aplice în contextul cadrului de performanță pentru fiecare prioritate inclusă în programele sprijinite de fondurile ESI.

(3)

Aceste corecții financiare pot fi aplicate numai dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Nivelul corecției financiare ar trebui stabilit pe baza ratelor forfetare legate de un coeficient, calculat în raport cu nivelul de îndeplinire fizică și de absorbție financiară. Factorii externi care contribuie la incapacitatea gravă de a atinge țintele stabilite în cadrul de performanță până în 2023, în afara factorilor care exclud corecția financiară, ar trebui avuți în vedere pentru fiecare caz în parte și ar putea justifica o rată de corecție mai scăzută decât cea care s-ar fi aplicat pe baza coeficientului menționat.

(4)

În cadrul dispozițiilor privind criteriile pentru determinarea nivelului corecțiilor financiare care trebuie aplicate în cadrul de performanță, ar trebui abordată separat alocarea specială pentru inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.

(5)

Ar trebui să existe norme specifice care să clarifice dispozițiile privind achiziționarea terenurilor cu sprijinul instrumentelor financiare.

(6)

Pentru a avea un cadru coerent care să permită combinarea granturilor pentru asistență tehnică și a unui instrument financiar în cadrul unei singure operațiuni, este necesar ca acest lucru să fie permis numai în scopul pregătirii tehnice a viitoarei investiții în beneficiul destinatarului final.

(7)

Pentru a garanta faptul că implementarea instrumentelor financiare este încredințată unor organisme care au capacitatea adecvată de a le implementa în conformitate cu obiectivele și prioritățile fondurilor ESI și în modul cel mai eficient, ar trebui stabilite criterii pentru selectarea organismelor respective, precum și cu privire la rolul, răspunderea și responsabilitatea lor.

(8)

Pentru a garanta o gestiune financiară solidă a instrumentelor financiare care oferă garanții, contribuțiile programelor ar trebui să se bazeze pe o evaluare ex ante prudentă a riscurilor, ținând seama de un coeficient de multiplicare adecvat.

(9)

Pentru a asigura faptul că instrumentele financiare sunt puse în aplicare în conformitate cu legislația în vigoare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind gestionarea și controlul acestora, inclusiv privind auditul.

(10)

Pentru a asigura gestionarea financiară fiabilă a contribuțiilor programului la instrumentele financiare, orice retragere a acestor contribuții ar trebui să se reflecte în mod adecvat în cererile de plată relevante.

(11)

Pentru a asigura un calcul coerent al subvențiilor la dobândă și al contribuțiilor la comisioanele de garantare capitalizate eligibile, ar trebui stabilite norme specifice pentru calcularea acestora.

(12)

Pentru a promova o introducere rapidă și eficientă a fondurilor în economia reală și o bună gestiune financiară, asigurându-se totodată o remunerare rezonabilă a organismelor care implementează instrumente financiare, ar trebui stabilite criteriile pentru determinarea costurilor și a onorariilor de gestionare pe bază de performanță, pragurile aplicabile, precum și normele pentru rambursarea costurilor și a onorariilor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participații și microcredite.

(13)

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, ar trebui luate în considerare veniturile generate de operațiuni atunci când se calculează contribuția publică.

(14)

Este necesar să se definească metoda pentru calcularea venitului net actualizat al unei operațiuni, ținându-se seama de perioada de referință adecvată pentru sectorul operațiunii respective, de profitabilitatea preconizată în mod normal pentru tipul de investiție în cauză, de aplicarea principiului ”poluatorul plătește” și, dacă este cazul, de considerente privind capitalul asociat prosperității relative a statului membru sau a regiunii în cauză.

(15)

Ar trebui stabilite perioadele de referință adecvate pentru sectoare, pe baza datelor istorice înregistrate și stocate pentru proiectele generatoare de venit din perioada de programare 2007-2013.

(16)

Este necesar să se definească costurile și veniturile care trebuie luate în considerare la calcularea veniturilor nete actualizate, precum și condițiile pentru determinarea unei valori reziduale și a ratei de actualizare financiare.

(17)

Rata de actualizare de 4 % propusă ca valoare indicativă de referință ar trebui să se bazeze pe rata de rentabilitate actuală pe termen lung a unui portofoliu de investiții internațional, calculată ca medie a randamentului activelor de 3 % ajustată în sens crescător cu 1 %, fiind egală cu procentul cu care a scăzut media randamentului obligațiunilor de stat pe termen lung în zona Uniunii din momentul în care a fost stabilită rata de actualizare financiară pentru perioada de programare 2007-2013.

(18)

Principiul „poluatorul plătește” presupune ca toate costurile generate de poluare și costurile măsurilor de prevenire să fie suportate de cei care cauzează poluarea și ca sistemele de taxare să reflecte toate costurile, inclusiv costurile de capital, costurile serviciilor de mediu, costurile generate de poluare și cele ale măsurilor de prevenire puse în aplicare, precum și costurile legate de raritatea resurselor utilizate.

(19)

Pentru a reduce povara administrativă, ar trebui ca beneficiarii să poată utiliza metodele existente și ratele corespunzătoare stabilite în cadrul altor politici ale Uniunii pentru a calcula costurile indirecte, cu condiția să fie vorba de același tip de operațiuni sau beneficiari.

(20)

Pentru a asigura faptul că operațiunile sprijinite de fondurile ESI pentru care s-ar putea utiliza o rată forfetară pentru costurile indirecte stabilită în cadrul altor politici ale Uniunii sunt similare cu operațiunile finanțate în cadrul politicilor respective, acestea trebuie să se încadreze în anumite categorii de intervenție și priorități de investiție sau măsuri.

(21)

Ar trebui stabilită metodologia utilizată la analiza calității proiectelor majore. O analiză a calității realizată de un expert independent constituie o cerință prealabilă pentru depunerea la Comisie a unui proiect major de către un stat membru prin intermediul procedurii de notificare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(22)

Dacă un stat membru alege să recurgă la procedura de notificare, el ar trebui să decidă dacă proiectul major trebuie să fie evaluat de experți independenți sprijiniți prin asistența tehnică furnizată de Comisie sau de alți experți independenți, cu acordul Comisiei.

(23)

Capacitatea, competența și imparțialitatea experților independenți care realizează analiza calității proiectelor majore se numără printre factorii principali care determină buna calitate și fiabilitatea rezultatelor analizei. Prin urmare, ar trebui stabilite anumite cerințe pentru experții independenți pentru a garanta că activitatea acestora de analiză a calității este fiabilă și de o calitate ridicată. Toți experții independenți ar trebui să îndeplinească aceste cerințe, indiferent dacă activitatea lor este sau nu sprijinită prin asistență tehnică la inițiativa Comisiei sau de către un stat membru. Statul membru ar trebui să fie responsabil de verificarea conformității experților independenți cu respectivele cerințe înainte de a solicita aprobarea Comisiei pentru selectarea experților independenți.

(24)

Întrucât doar proiectele mari pentru care experții independenți au emis o evaluare pozitivă pot fi selectate pentru a fi depuse la Comisie prin intermediul procedurii de notificare, este necesar să se stabilească criterii clare în acest sens. De asemenea, este necesar să se stabilească etapele acestui proces de analiză și parametrii pentru evaluarea calității care trebuie utilizați, pentru a garanta faptul că analiza calității fiecărui proiect major se bazează pe aceeași abordare metodologică și că aceasta este efectuată astfel încât să contribuie la îmbunătățirea calității proiectelor mari supuse analizei.

(25)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 solicită autorității de management să instituie un sistem pentru a înregistra și a stoca, sub formă computerizată, date privind fiecare operațiune necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit, inclusiv date privind participanții. Prin urmare, este necesar să se stabilească o listă cu datele care trebuie să fie înregistrate și stocate în sistem.

(26)

Anumite date sunt relevante pentru anumite tipuri de operațiuni sau doar pentru unele dintre fondurile ESI; prin urmare, ar trebui specificată aplicabilitatea cerințelor privind datele. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilesc cerințe specifice pentru înregistrarea și stocarea datelor privind participanții la operațiunile sprijinite de FSE, care trebuie avute în vedere.

(27)

Lista datelor ar trebui să țină seama de cerințele de raportare stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în regulamentele specifice fondurilor pentru a garanta faptul că datele necesare pentru gestiunea financiară și monitorizare, inclusiv cele necesare pentru pregătirea cererilor de plată, a conturilor și a rapoartelor de implementare există pentru fiecare operațiune într-o formă în care pot fi ușor agregate și reconciliate. Această listă ar trebui țină seama de faptul că sunt necesare anumite date de bază privind operațiunile în format electronic pentru a garanta eficiența gestiunii financiare a operațiunilor și pentru a îndeplini cerința privind publicarea informațiilor de bază privind operațiunile. Sunt necesare și alte date pentru a planifica și a efectua în mod eficient verificările și activitatea de audit.

(28)

Lista datelor care trebuie înregistrate și stocate nu ar trebui să aducă atingere caracteristicilor tehnice sau structurii sistemelor informatice instituite de autoritățile de management sau să predetermine formatul datelor înregistrate și stocate, decât dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în prezentul regulament. De asemenea, aceasta nu ar trebui să aducă atingere mijloacelor prin care datele sunt introduse sau generate în cadrul sistemului; în unele cazuri, datele incluse în listă pot necesita introducerea unor valori multiple. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească anumite norme privind natura acestor date, pentru a se asigura faptul că autoritatea de management își poate îndeplini obligațiile în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, gestiunea financiară, verificarea și auditul, inclusiv atunci când acestea necesită prelucrarea datelor privind participanții.

(29)

Pentru a se asigura posibilitatea de a controla și a audita cheltuielile din cadrul programelor operaționale, este necesar să se stabilească criteriile pe care ar trebui să le respecte o pistă de audit pentru a fi considerată adecvată.

(30)

Este necesar să se prevadă, în legătură cu activitatea de audit desfășurată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, faptul că statele membre și Comisia ar trebui să prevină orice dezvăluire neautorizată a datelor cu caracter personal sau acces neautorizat la acestea și să specifice scopul în care Comisia și statele membre pot prelucra astfel de date.

(31)

Autoritatea de audit este responsabilă pentru auditul operațiunilor. Pentru ca aceste audituri să aibă o sferă de aplicare și o eficiență adecvată și să fie realizate cu respectarea acelorași standarde în toate statele membre, este necesar să se stabilească condițiile pe care trebuie să le respecte.

(32)

Este necesar să se stabilească în detaliu baza pentru eșantionarea operațiunilor care urmează să fie auditate, pe care autoritatea de audit ar trebui să o respecte atunci când stabilește sau aprobă metoda de eșantionare, inclusiv determinarea unității de eșantionare, anumite criterii tehnice care trebuie folosite pentru eșantion și, după caz, factorii care trebuie luați în considerare pentru eventualele eșantioane suplimentare.

(33)

Autoritatea de audit ar trebui să elaboreze o opinie de audit privind conturile menționate în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Pentru ca aceste audituri ale conturilor să aibă o sferă de aplicare și un conținut adecvat și să fie realizate cu respectarea acelorași standarde în toate statele membre, este necesar să se stabilească condițiile pe care trebuie să le respecte.

(34)

Pentru a asigura securitatea juridică și tratamentul egal al tuturor statelor membre atunci când se fac corecții financiare, în conformitate cu principiul proporționalității, este necesar să se stabilească criteriile pentru determinarea deficiențelor semnificative în funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, principalele tipuri de astfel de deficiențe și criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicat, precum și criteriile pentru aplicarea sumelor forfetare sau a corecțiilor financiare extrapolate.

(35)

Pentru a asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament prevede următoarele dispoziții de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013:

(a)

dispoziții de completare a părții a doua din regulamentul menționat aplicabile FEDER, FSE, Fondului de coeziune, FEADR și FEPAM (denumite în continuare „fonduri ESI”) în ceea ce privește următoarele:

(i)

criteriile pentru determinarea nivelului corecției financiare care trebuie aplicat în temeiul cadrului de performanță;

(ii)

normele în materie de instrumente financiare, în ceea ce privește elementele următoare:

normele specifice suplimentare privind achiziționarea terenurilor și combinarea asistenței tehnice cu instrumente financiare;

normele specifice suplimentare privind rolul, răspunderea și responsabilitățile organismelor care pun în aplicare instrumente financiare, criteriile de selecție aferente și produsele care pot fi furnizate prin intermediul instrumentelor financiare;

normele privind gestionarea și controlul anumitor instrumente financiare, inclusiv controalele care trebuie efectuate de autoritățile de management și de audit, dispozițiile referitoare la păstrarea documentelor justificative, elementele care trebuie demonstrate prin documentele justificative, precum și dispozițiile referitoare la management, control și audit;

normele referitoare la retragerea plăților către instrumentele financiare și la adaptările efectuate în consecință în ceea ce privește cererile de plată;

normele specifice cu privire la înființarea unui sistem de capitalizare a tranșelor anuale pentru subvențiile la dobândă și contribuțiile la comisioanele de garantare;

normele specifice de definire a criteriilor pentru stabilirea costurilor și a comisioanelor de gestionare pe baza performanțelor, precum și a pragurilor aplicabile și normele privind rambursarea costurilor și a comisioanelor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participații și microcredite;

(iii)

metoda pentru calcularea venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete după finalizarea acestora;

(iv)

rata forfetară aplicabilă costurilor indirecte și metodele aferente utilizate în alte politici ale Uniunii;

(b)

dispozițiile de completare a părții a treia din regulamentul menționat aplicabile FEDER și Fondului de coeziune în ceea ce privește metodologia care trebuie utilizată la analiza calității proiectelor mari;

(c)

dispozițiile de completare a părții a patra din regulamentul menționat aplicabile FEDER, FSE, Fondului de coeziune și FEPAM în ceea ce privește următoarele:

(i)

normele care precizează informațiile privind datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică în sistemul de monitorizare instituit de autoritatea de management;

(ii)

cerințele minime detaliate pentru pista de audit cu privire la evidențele contabile care trebuie menținute și documentele justificative care trebuie păstrate la nivelul autorității de certificare, al autorității de management, al organismelor intermediare și al beneficiarilor;

(iii)

sfera de aplicare și conținutul auditurilor operațiunilor și al auditurilor conturilor și metoda de selecție a eșantionului de operațiuni;

(iv)

normele detaliate privind utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate de funcționarii Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai Comisiei;

(v)

normele detaliate privind criteriile pentru determinarea deficiențelor semnificative în funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control, inclusiv principalele tipuri de astfel de deficiențe, criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicat și criteriile pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare sau extrapolate.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII DE COMPLETARE A PĂRȚII A DOUA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FONDURILOR ESI

SECȚIUNEA I

Criteriile pentru determinarea nivelului corecției financiare care trebuie aplicat în temeiul cadrului de performanță

[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Articolul 2

Determinarea nivelului corecției financiare

[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Nivelul corecției financiare care trebuie aplicat de Comisie în conformitate cu articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este o rată forfetară determinată pe baza raportului dintre media ratelor finale de succes pentru toți indicatorii de realizare și toate etapele cheie de implementare dintr-un cadru de performanță și rata finală de succes a indicatorului financiar din cadrul de performanță respectiv (denumit în continuare „coeficient de succes/absorbție”).

(2)   Coeficientul de succes/absorbție se calculează astfel:

(a)

valoarea finală atinsă pentru fiecare indicator de realizare și fiecare etapă cheie de implementare selectată pentru cadrul de performanță al unei priorități specifice se împarte la valorile țintă respective pentru a obține rata finală de succes a acestora exprimată ca procent din țintă;

(b)

se determină media ratelor finale de succes pentru toți indicatorii de realizare și toate etapele cheie de implementare selectate pentru cadrul de performanță al unei priorități specifice. În acest scop, o rată finală de succes care depășește 100 % se consideră ca fiind de 100 %;

(c)

valoarea finală atinsă pentru indicatorul financiar selectat pentru cadrul de performanță al unei priorități specifice este împărțită la valoarea țintă respectivă pentru a se obține rata sa finală de succes exprimată ca procent din țintă. În acest scop, o rată finală de succes care depășește 100 % se consideră ca fiind de 100 %;

(d)

media ratelor finale de succes pentru toți indicatorii de realizare și toate etapele cheie de implementare selectate pentru cadrul de performanță al unei priorități specifice se împarte la rata finală de succes pentru indicatorul financiar selectat pentru cadrul de performanță al unei priorități specifice.

(3)   Dacă o prioritate se referă la mai multe fonduri ESI sau categorii de regiuni, coeficientul de succes/absorbție se calculează separat pentru fiecare fond ESI și/sau categorie de regiuni.

Articolul 3

Nivelul corecției financiare

[Articolul 22 alineatul (7) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Nivelul corecției financiare se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru un coeficient de succes/absorbție sub 65 %, dar nu mai mic de 60 %, se aplică o rată forfetară de 5 %;

(b)

pentru un coeficient de succes/absorbție sub 60 %, dar nu mai mic de 50 %, se aplică o rată forfetară de 10 %;

(c)

pentru un coeficient de succes/absorbție sub 50 %, se aplică o rată forfetară de 25 %.

(2)   Rata forfetară se aplică la contribuția din fondurile ESI determinată pe baza cheltuielilor declarate de statul membru în cadrul priorității care îndeplinește condițiile menționate la articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, după aplicarea tuturor corecțiilor financiare.

Pentru prioritățile care vizează mai multe fonduri ESI sau categorii de regiuni, rata forfetară se aplică fiecărui fond ESI și/sau fiecărei categorii de regiuni.

(3)   Factorii externi care contribuie la incapacitatea gravă de a atinge țintele, alții decât cei menționați la articolul 22 alineatul (7) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sunt examinați în fiecare caz în parte. Corecția forfetară prevăzută la alineatul (1) poate fi redusă cu până la 50 %, în funcție de măsura în care incapacitatea gravă de a atinge țintele este atribuită acestor factori.

(4)   În cazul în care aplicarea ratei forfetare stabilite în conformitate cu alineatul (1) ar fi disproporționată, nivelul corecției este redus.

SECȚIUNEA II

Instrumente financiare

Articolul 4

Norme specifice privind achiziționarea terenurilor

[Articolul 37 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Instrumentele financiare finanțate de FEDER, Fondul de coeziune și FEADR pot sprijini investiții precum achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite cu o sumă de până la 10 % din contribuția programului plătită destinatarului final. În cazul garanțiilor, acest procent se aplică sumei împrumutului subiacent sau a altor instrumente purtătoare de risc.

(2)   În cazul în care instrumentele financiare oferă sprijin destinatarilor finali în ceea ce privește investiții în infrastructură cu obiectivul de a sprijini activități de dezvoltare sau regenerare urbană, limita menționată la alineatul (1) este de 20 %.

(3)   În cazuri excepționale și justificate corespunzător, autoritatea de management poate să deroge de la limitele prevăzute la alineatele (1) și (2) pentru operațiuni privind protecția mediului.

Articolul 5

Combinarea asistenței tehnice cu instrumentele financiare

[Articolul 37 alineatul (13) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Granturile pentru asistență tehnică pot fi combinate cu instrumentele financiare în cadrul unei singure operațiuni în temeiul articolului 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 numai în scopul pregătirii tehnice a viitoarei investiții în beneficiul destinatarului final care urmează să fie sprijinit prin operațiunea respectivă.

Articolul 6

Norme specifice privind rolul, răspunderea și responsabilitățile organismelor care implementează instrumente financiare

[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Organismele care implementează instrumentele financiare își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu legislația aplicabilă și acționează cu profesionalismul, eficiența, transparența și diligența de care trebuie să dea dovadă un organism profesional cu experiență în implementarea instrumentelor financiare. Acestea se asigură că:

(a)

destinatarii finali care primesc sprijin din instrumentele financiare sunt selectați ținându-se seama în mod corespunzător de natura instrumentului financiar și de potențiala viabilitate economică a proiectelor de investiții care urmează să fie finanțate. Selecția este transparentă și justificată de motive obiective și nu creează conflicte de interese;

(b)

destinatarii finali sunt informați cu privire la faptul că finanțarea este furnizată în cadrul programelor cofinanțate prin fondurile ESI în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 115 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune, la articolul 66 alineatul (1) litera (c) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) pentru FEADR, iar pentru FEPAM, în viitorul act juridic al Uniunii de stabilire a condițiilor pentru sprijinul financiar acordat politicii în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020 (denumit în continuare „Regulamentul privind FEPAM”);

(c)

instrumentele financiare furnizează sprijin în mod proporțional și generează un efect minim de denaturare a concurenței;

(d)

remunerarea preferențială a investitorilor privați sau publici care acționează conform principiului economiei de piață, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este proporțională cu riscurile asumate de investitorii respectivi, se limitează la minimumul necesar pentru a atrage astfel de investitori și trebuie asigurată prin termeni și condiții și prin garanții procedurale.

(2)   Întrucât răspunderea financiară directă a autorității de management în fața organismelor care implementează instrumente financiare sau în fața destinatarilor finali, precum și orice altă responsabilitate în ceea ce privește orice altă datorie sau obligație a instrumentului financiar nu poate să depășească suma angajată de autoritatea de management pentru instrumentul financiar în cadrul acordurilor de finanțare relevante, organismele care implementează instrumente financiare se asigură că nu pot fi făcute cereri către autoritatea de management care depășesc sumele angajate de aceasta pentru instrumentul financiar.

(3)   Organismele care implementează instrumente financiare sunt responsabile pentru rambursarea contribuțiilor din program afectate de nereguli, împreună cu dobânda și toate celelalte câștiguri generate de aceste contribuții.

Cu toate acestea, organismele responsabile cu implementarea instrumentelor financiare nu sunt responsabile pentru rambursarea sumelor menționate la primul paragraf cu condiția să demonstreze că, în cazul unei anumite nereguli, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

(a)

neregulile s-au produs la nivelul destinatarilor finali sau, în cazul unui fond sau al unor fonduri, la nivelul intermediarilor financiari sau al destinatarilor finali;

(b)

organismele de implementare a instrumentelor financiare au respectat dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol în ceea ce privește contribuțiile programului afectate de nereguli;

(c)

sumele afectate de nereguli nu au putut fi recuperate, în pofida faptului că organismele de implementare a instrumentelor financiare au urmat cu diligența necesară toate măsurile contractuale și juridice.

Articolul 7

Criterii pentru selectarea organismelor de implementare a instrumentelor financiare

[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   La selectarea unui organism care să implementeze un instrument financiar în conformitate cu articolul 38 alineatul (4) litera (a) și articolul 38 alineatul (4) litera (b) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de management se asigură că organismul respectiv îndeplinește următoarele cerințe minime:

(a)

autorizarea de a îndeplini sarcini relevante de execuție în temeiul legislației Uniunii și al legislației naționale;

(b)

viabilitate economică și financiară adecvată;

(c)

capacitate adecvată de implementare a instrumentului financiar, inclusiv structura organizațională și cadrul de guvernanță, oferind autorității de management asigurarea necesară;

(d)

existența unui sistem de control intern eficace și eficient;

(e)

utilizarea unui sistem contabil care să furnizeze informații exacte, complete și fiabile în timp util;

(f)

acordul de a fi auditat de către organismele de audit ale statului membru, de Comisie și de Curtea de Conturi Europeană.

(2)   La selectarea organismului menționat la alineatul (1), autoritatea de management ține seama de natura instrumentului financiar care urmează să fie implementat, de experiența anterioară a organismului respectiv în implementarea unor instrumente financiare similare, de competențele și de experiența membrilor echipei propuși, precum și de capacitatea operațională și financiară a organismului. Selecția este transparentă și justificată de motive obiective și nu creează conflicte de interese. Se utilizează cel puțin următoarele criterii de selecție:

(a)

o metodologie fiabilă și credibilă pentru identificarea și evaluarea intermediarilor financiari sau a destinatarilor finali, după caz;

(b)

nivelul costurilor și al comisioanelor de gestionare pentru implementarea instrumentului financiar și metodologia propusă pentru calculul acestora;

(c)

termenii și condițiile aplicate legate de sprijinul furnizat destinatarilor finali, inclusiv tarifarea;

(d)

capacitatea de a mobiliza resurse pentru investiții în destinatari finali pe lângă contribuțiile programului;

(e)

capacitatea de a demonstra o activitate suplimentară pe lângă activitatea prezentă;

(f)

în cazurile în care organismul de implementare a instrumentului financiar alocă resurse financiare proprii instrumentului financiar sau partajează riscul, măsuri propuse privind alinierea intereselor și pentru atenuarea eventualelor conflicte de interese.

(3)   Atunci când un organism care implementează un fond de fonduri, inclusiv BEI, încredințează mai departe sarcinile de implementare unui intermediar financiar, acesta se asigură că intermediarul financiar respectiv îndeplinește cerințele și criteriile menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 8

Norme specifice privind garanțiile oferite prin intermediul instrumentelor financiare

[Articolul 38 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Atunci când instrumentele financiare oferă garanții, sunt îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

se obține un coeficient de multiplicare adecvat între suma contribuției programului stabilită pentru a acoperi pierderile prevăzute și cele neprevăzute din noile împrumuturi sau alte instrumente de partajare a riscurilor care urmează să fie acoperite de garanții și valoarea împrumuturilor noi corespunzătoare sau a altor instrumente de partajare a riscurilor;

(b)

coeficientul de multiplicare se stabilește printr-o evaluare ex ante prudentă a riscurilor pentru produsul de garanție specific care urmează să fie oferit, ținându-se seama de condițiile de piață specifice, de strategia de investiții a instrumentului financiar și de principiile de economie și eficiență. Evaluarea ex ante a riscurilor poate fi reexaminată dacă acest lucru este justificat de situații ulterioare survenite pe piață;

(c)

contribuția din program angajată pentru achitarea garanțiilor reflectă evaluarea ex ante a riscurilor;

(d)

dacă intermediarul financiar sau entitatea care beneficiază de garanții nu a plătit destinatarilor finali suma planificată a noilor împrumuturi sau a altor instrumente de partajare a riscurilor, cheltuielile eligibile sunt reduse proporțional.

Articolul 9

Gestionarea și controlul instrumentelor financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier

[Articolul 40 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Pentru operațiunile care implică sprijin acordat din programe instrumentelor financiare instituite la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de management se asigură că:

(a)

operațiunea este conformă cu legislația aplicabilă, cu programul relevant și cu acordul de finanțare relevant, atât pe parcursul evaluării, cât și al procesului de selecție a operațiunii și în timpul creării și al implementării instrumentului financiar;

(b)

acordurile de finanțare conțin dispoziții privind cerințele de audit și pista de audit în conformitate cu punctul 1 litera (e) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(c)

verificările de management se efectuează pe toată durata perioadei de programare și pe durata înființării și a implementării instrumentelor financiare în conformitate cu articolul 125 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru FEDER, FSE, Fondul de coeziune și FEPAM și în conformitate cu articolul 58 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru FEADR;

(d)

documentele justificative pentru cheltuielile declarate drept eligibile sunt:

(i)

păstrate pentru operațiune de către autoritatea de management, intermediarul financiar sau organismul care implementează fondul de fonduri în cazul în care instrumentul financiar este implementat printr-un fond de fonduri, pentru a oferi dovezi cu privire la utilizarea fondurilor în scopurile prevăzute, la conformitatea cu legislația aplicabilă și la conformitatea cu criteriile și condițiile legate de finanțarea oferită în cadrul programelor relevante;

(ii)

puse la dispoziție pentru a permite verificarea legalității și a regularității cheltuielilor declarate Comisiei;

(e)

documentele justificative care permit verificarea conformității cu legislația Uniunii și cu cea națională, precum și cu condițiile de finanțare, includ cel puțin:

(i)

documente privind instituirea instrumentului financiar;

(ii)

documente în care se identifică sumele cu care a contribuit fiecare program în cadrul fiecărei axe prioritare la instrumentul financiar, cheltuielile care sunt eligibile în cadrul programelor și dobânzile și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor ESI și reutilizarea resurselor care pot fi atribuite fondurilor ESI în conformitate cu articolele 43 și 44 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(iii)

documente privind funcționarea instrumentului financiar, inclusiv cele legate de monitorizare, raportare și verificări;

(iv)

documente care demonstrează conformitatea cu articolele 43, 44 și 45 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(v)

documente referitoare la închiderea contribuțiilor programului și la lichidarea instrumentului financiar;

(vi)

documente privind costurile și comisioanele de gestionare;

(vii)

formulare de cerere sau documente echivalente, prezentate de către destinatarii finali, precum și documente justificative, inclusiv planuri de afaceri și, după caz, conturi anuale anterioare;

(viii)

dacă sunt disponibile, liste de control și rapoarte ale organismelor care implementează instrumentul financiar;

(ix)

declarații făcute în legătură cu ajutorul de minimis, dacă este cazul;

(x)

acorduri semnate în legătură cu sprijinul acordat prin instrumentul financiar, inclusiv pentru capital propriu, împrumuturi, garanții sau alte forme de investiții furnizate destinatarilor finali;

(xi)

dovezi conform cărora sprijinul acordat prin intermediul instrumentului financiar a fost utilizat în scopul prevăzut;

(xii)

documente privind fluxurile financiare între autoritatea de management și instrumentul financiar și, în cadrul instrumentului financiar la toate nivelurile, până la destinatarii finali, iar în cazul garanțiilor, dovada că împrumuturile subiacente au fost plătite;

(xiii)

documente sau coduri contabile separate pentru contribuția programului plătită sau garanția angajată de instrumentul financiar în favoarea destinatarului final.

(2)   Pentru operațiunile care implică sprijin acordat din programe instrumentelor financiare din cadrul FEDER, al FSE, al Fondului de coeziune și al FEPAM, autoritățile de audit se asigură că instrumentele financiare sunt auditate pe toată durata perioadei de programare până la încheierea acesteia, atât în cadrul auditurilor sistemelor, cât și al auditurilor operațiunilor în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Pentru operațiunile care implică sprijin acordat din programe instrumentelor financiare din cadrul FEADR, organismele de audit se asigură că instrumentele financiare sunt auditate pe toată durata perioadei de programare până la încheierea acesteia, atât în cadrul auditurilor sistemelor, cât și al auditurilor operațiunilor în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(3)   Atunci când instrumentele financiare sunt implementate de BEI în conformitate cu articolul 38 alineatul (4) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:

(a)

autoritatea de management împuternicește o societate, care funcționează în temeiul unui cadru comun stabilit de Comisie, să efectueze verificări la fața locului ale operațiunii, în conformitate cu articolul 125 alineatul (5) litera (b) din regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

autoritatea de audit împuternicește o societate, care acționează în temeiul unui cadru comun stabilit de Comisie, să efectueze audituri ale operațiunii.

Autoritatea de audit își elaborează opinia de audit pe baza informațiilor furnizate de societatea mandatată.

(4)   În absența unui cadru comun stabilit de Comisie, menționat la alineatul (3), autoritatea de management prezintă Comisiei, spre aprobare, metodologia propusă pentru efectuarea verificărilor la fața locului, iar autoritatea de audit prezintă metodologia propusă pentru audituri.

Articolul 10

Normele referitoare la retragerea plăților către instrumentele financiare și la adaptările efectuate în consecință în ceea ce privește cererile de plată

[Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Statele membre și autoritățile de gestionare pot retrage contribuțiile din programe către instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (a) și către instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (b) implementate în conformitate cu articolul 38 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 doar în cazul în care contribuțiile nu au fost deja incluse în cererea de plată menționată la articolul 41 din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, în ceea ce privește instrumentele financiare sprijinite de FEDER, FSE, Fondul de coeziune și FEPAM, contribuțiile pot fi retrase, de asemenea, dacă următoarea cerere de plată este modificată astfel încât să retragă sau să înlocuiască cheltuielile corespunzătoare.

Articolul 11

Sistemul de capitalizare a tranșelor anuale pentru subvențiile la dobândă sau contribuțiile la comisioanele de garantare

[Articolul 42 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Subvențiile la dobândă sau contribuțiile la comisioanele de garantare capitalizate menționate la articolul 42 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se calculează la sfârșitul perioadei de eligibilitate ca totalul obligațiilor reduse de plată în scopul și pe durata perioadelor prevăzute la articolul respectiv și în conformitate cu dispozițiile acordurilor de finanțare relevante.

(2)   Toate resursele rămase în contul de garanție după perioada menționată la articolul 42 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau ca rezultat al unei lichidări neașteptate a instrumentului financiar înainte de încheierea perioadei respective se folosesc în conformitate cu articolul 45 din regulamentul menționat.

Articolul 12

Criteriile pentru determinarea costurilor și a comisioanelor de gestionare pe baza performanței

[Articolul 42 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Autoritatea de gestionare calculează costurile și comisioanele de gestionare care pot fi declarate drept cheltuieli eligibile în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pe baza următoarelor criterii, menționate la articolul 42 alineatul (5) din regulamentul respectiv:

(a)

plata contribuțiilor furnizate de programul de fonduri ESI;

(b)

resursele restituite din investiții sau din disponibilizări ale resurselor angajate pentru contracte de garanție;

(c)

calitatea măsurilor de însoțire a investiției înainte și după decizia privind investiția, pentru a-i maximiza impactul; și

(d)

contribuția instrumentului financiar la obiectivele și rezultatele programului.

(2)   Autoritatea de management informează comitetul de monitorizare instituit în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu privire la dispozițiile referitoare la calculul pe baza performanței al costurilor de gestionare suportate sau al comisionului de gestionare a instrumentului financiar. Comitetul de monitorizare primește rapoarte anuale privind costurile și comisioanele de gestionare plătite efectiv în anul calendaristic anterior.

Articolul 13

Pragurile aplicabile costurilor și comisioanelor de gestionare

[Articolul 42 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   În cazul unui organism care implementează un fond de fonduri, costurile și comisioanele de gestionare care pot fi declarate drept cheltuieli eligibile în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu depășesc:

(a)

3 % pentru primele 12 luni după semnarea acordului de finanțare, 1 % pentru următoarele 12 luni, iar ulterior 0,5 % pe an din contribuțiile programului plătite către fondul de fonduri, calculate pro rata temporis de la data la care a fost efectuată plata efectivă către fondul de fonduri până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, până la rambursarea către autoritatea de management sau până la data lichidării, luându-se în considerare data care intervine prima; și

(b)

0,5 % pe an din contribuțiile programului plătite din fondul de fonduri către intermediari financiari, calculate pro rata temporis din momentul plății efective din fondul de fonduri până la rambursarea către fondul respectiv, până la sfârșitul perioadei de eligibilitate sau până la data lichidării, luându-se în considerare data care intervine prima.

(2)   În cazul organismelor care implementează instrumente financiare ce furnizează capitaluri proprii, împrumuturi, garanții, precum și microcredite, inclusiv combinate cu granturi, subvenții la dobândă sau contribuții la comisioanele de garantare în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, costurile și comisioanele de gestionare care pot fi declarate drept cheltuieli eligibile în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat nu depășesc:

(a)

o remunerare de bază care se calculează după cum urmează:

(i)

pentru un instrument financiar care furnizează capitaluri proprii, 2,5 % pe an pentru primele 24 de luni de la semnarea acordului de finanțare, iar ulterior 1 % pe an din contribuțiile programului angajate conform acordului de finanțare relevant pentru instrumentul financiar, calculată pro rata temporis de la data semnării acordului de finanțare relevant până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, până la rambursarea contribuțiilor către autoritatea de management sau către fondul de fonduri sau până la data lichidării, luându-se în considerare data care intervine prima;

(ii)

pentru un instrument financiar în toate celelalte cazuri, 0,5 % pe an din contribuțiile programului plătite către instrumentul financiar, calculată pro rata temporis de la data plății efective către instrumentul financiar până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, până la rambursarea către autoritatea de management ori către fondul de fonduri sau până la data lichidării, luându-se în considerare data care intervine prima; și

(b)

o remunerare bazată pe performanță, calculată astfel:

(i)

pentru un instrument financiar care furnizează capitaluri proprii, 2,5 % pe an din contribuțiile programului plătite destinatarilor finali sub formă de capitaluri proprii în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuțiilor programului și care nu au fost încă restituite instrumentului financiar, calculată pro rata temporis de la data plății către destinatarul final până la rambursarea investiției, până la încheierea procedurii de recuperare în cazul ștergerii debitelor sau până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, luându-se în considerare data care intervine prima;

(ii)

pentru un instrument financiar care acordă împrumuturi, 1 % pe an din contribuțiile programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuțiilor programului și care nu au fost încă restituite instrumentului financiar, calculată pro rata temporis de la data plății către destinatarul final până la rambursarea investiției, până la încheierea procedurii de recuperare în caz de nerambursare sau până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, luându-se în considerare data care intervine prima;

(iii)

pentru un instrument financiar care furnizează garanții, 1,5 % pe an din contribuțiile programului angajate pentru contracte de garantare datorate, în sensul articolului 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și din resursele reutilizate care pot fi atribuite contribuțiilor programului, calculată pro rata temporis din momentul angajării până la scadența contractului de garantare, până la încheierea procedurii de recuperare în caz de nerambursare sau până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, luându-se în considerare data care intervine prima;

(iv)

pentru un instrument financiar care acordă microcredite, 1,5 % pe an din contribuțiile programului plătite destinatarilor finali sub formă de microcredite în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și din resursele reinvestite care pot fi atribuite contribuțiilor programului și care nu au fost încă restituite instrumentului financiar, calculată pro rata temporis de la data plății către destinatarul final până la rambursarea investiției, până la încheierea procedurii de recuperare în caz de nerambursare sau până la sfârșitul perioadei de eligibilitate, luându-se în considerare data care intervine prima;

(v)

pentru un instrument financiar care furnizează granturi, subvenții la dobândă sau contribuții la comisioanele de garantare în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 0,5 % din valoarea grantului plătită în favoarea destinatarilor finali, în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat.

Dispozițiile prezentului alineat se aplică unui organism de implementare a unui instrument financiar care oferă garanții, chiar dacă același organism implementează un fond de fonduri, sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).

(3)   Suma agregată a costurilor și a comisioanelor de gestionare pe durata perioadei de eligibilitate prevăzute la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 nu trebuie să depășească:

(a)

pentru un fond de fonduri, 7 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către fondul de fonduri;

(b)

pentru un instrument financiar care furnizează capitaluri proprii, 20 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentul financiar;

(c)

pentru un instrument financiar care furnizează împrumuturi, 8 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentul financiar;

(d)

pentru un instrument financiar care furnizează garanții, 10 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentul financiar;

(e)

pentru un instrument financiar care furnizează microcredite, 10 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentul financiar;

(f)

pentru un instrument financiar care furnizează granturi, subvenții la dobândă sau contribuții la comisioanele de garantare în conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 6 % din suma totală a contribuțiilor programului plătite către instrumentul financiar.

(4)   În cazul în care același organism implementează un fond de fonduri și un instrument financiar, nici suma costurilor și a onorariilor de gestionare eligibile în temeiul alineatelor (1) și (2), nici limitele stabilite la alineatul (3) nu pot fi cumulate pentru aceleași contribuții ale programului sau aceleași resurse reinvestite care pot fi atribuite contribuțiilor programului.

(5)   Atunci când majoritatea capitalului investit în intermediari financiari care furnizează capitaluri proprii este furnizat de investitori privați sau publici care funcționează după principiul economiei de piață, iar contribuția programului este furnizată pari passu cu investitorii privați, costurile și comisioanele de gestionare sunt conforme cu condițiile de pe piață și nu le depășesc pe cele plătite de către investitorii privați.

(6)   Pragurile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) pot fi depășite atunci când organismul care implementează instrumentul financiar, inclusiv, după caz, organismul care implementează fondul de fonduri, a fost selectat în baza unei licitații deschise în conformitate cu normele aplicabile, iar licitația deschisă a evidențiat necesitatea creșterii costurilor și a comisioanelor de gestionare.

Articolul 14

Rambursarea costurilor și a comisioanelor de gestionare capitalizate pentru instrumentele bazate pe participații și microcredite

[Articolul 42 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Costurile și comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie rambursate în calitate de cheltuieli eligibile în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se calculează la sfârșitul perioadei de eligibilitate ca totalul costurilor și al comisioanelor de gestionare actualizate care trebuie plătite după expirarea perioadei de eligibilitate pentru perioada prevăzută la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul menționat și în conformitate cu acordurile de finanțare relevante.

(2)   Costurile și comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie plătite după expirarea perioadei de eligibilitate pentru un instrument financiar ce furnizează microcredite nu depășesc 1 % pe an din contribuțiile programului plătite destinatarilor finali sub formă de împrumuturi în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care nu au fost încă restituite instrumentului financiar, calculate pro rata temporis de la sfârșitul perioadei de eligibilitate până la rambursarea investiției, până la încheierea procedurii de recuperare în caz de nerambursare sau până la sfârșitul perioadei menționate la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul respectiv, luându-se în considerare data care intervine prima.

(3)   Costurile și comisioanele de gestionare capitalizate care trebuie plătite după expirarea perioadei de eligibilitate pentru un instrument financiar ce furnizează capitaluri proprii nu depășesc 1,5 % pe an din contribuțiile programului plătite destinatarilor finali sub formă de capitaluri proprii în temeiul articolului 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care nu au fost încă restituite instrumentului financiar, calculate pro rata temporis de la sfârșitul perioadei de eligibilitate până la rambursarea investiției, până la încheierea procedurii de recuperare în caz de nerambursare sau până la sfârșitul perioadei menționate la articolul 42 alineatul (2) din regulamentul respectiv, luându-se în considerare data care intervine prima.

(4)   Toate resursele rămase în contul de garanție după perioada menționată la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau ca rezultat al unei lichidări neașteptate a instrumentului financiar înainte de încheierea perioadei respective se folosesc în conformitate cu articolul 45 din regulamentul menționat.

SECȚIUNEA III

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operațiunilor generatoare de venituri nete

Articolul 15

Metoda de calculare a venitului net actualizat

[Articolul 61 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   În scopul aplicării metodei menționate la articolul 61 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operațiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate și, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiției.

(2)   Venitul net actualizat al unei operațiuni se calculează pe o perioadă de referință specifică aplicabilă sectorului operațiunii respective în conformitate cu anexa I. Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

(3)   Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariul cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție.

În cazul în care o operațiune constă într-un activ nou, veniturile și costurile sunt cele ale noii investiții.

(4)   În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 16

Determinarea veniturilor

[Articolul 61 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Pentru calculul venitului net actualizat, veniturile se determină pe următoarea bază:

(a)

după caz, taxele de utilizare se stabilesc în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” și, dacă este cazul, ține seama de caracterul rezonabil al acestora;

(b)

veniturile nu includ transferuri de la bugetele de stat sau regionale sau de la sistemele de asigurări publice naționale;

(c)

atunci când o operațiune adaugă noi active pentru a completa un serviciu sau o infrastructură preexistentă, se iau în considerare atât contribuțiile noilor utilizatori, cât și contribuțiile suplimentare ale utilizatorilor existenți ai serviciului sau ai infrastructurii noi sau extinse.

Articolul 17

Determinarea costurilor

[Articolul 61 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

În scopul calculării venitului net actualizat, se iau în considerare următoarele costuri care intervin în perioada de referință menționată la articolul 15 alineatul (2):

(a)

costurile de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață care asigură funcționarea tehnică a operațiunii;

(b)

costurile de funcționare fixe, inclusiv costurile de întreținere precum cele cu personalul, întreținerea și reparațiile, costurile generale administrative și de gestionare și cele de asigurare; și

(c)

costurile variabile de funcționare, inclusiv costurile de întreținere, cum sunt consumul de materii prime, energie și alte consumabile, precum și orice fel de costuri de întreținere și reparații necesare pentru a prelungi durata de viață a operațiunii.

Articolul 18

Valoarea reziduală a investiției

[Articolul 61 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada de referință menționată la articolul 15 alineatul (2), valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a operațiunii. Alte metode pentru calcularea valorii reziduale pot fi utilizate în circumstanțe justificate în mod corespunzător.

(2)   Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile menționate la articolul 17.

Articolul 19

Actualizarea fluxului de numerar

[Articolul 61 alineatul (3) al șaptelea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Numai fluxurile de numerar care trebuie plătite sau primite de operațiune sunt luate în considerare la calcularea costurilor și a veniturilor. Fluxurile de numerar se stabilesc pentru fiecare an în care sunt plătite sau primite de operațiune pentru perioada de referință menționată la articolul 15 alineatul (2).

(2)   Sunt excluse din calcul posturile contabile nemonetare precum amortizările, eventualele rezerve pentru viitoare costuri de înlocuire și rezervele pentru cheltuieli neprevăzute.

(3)   Fluxurile de numerar sunt actualizate folosindu-se o rată de actualizare financiară de 4 % în termeni reali drept valoare de referință pentru operațiunile de investiții publice cofinanțate prin fondurile ESI.

(4)   Statele membre pot utiliza altă rată de actualizare financiară decât 4 % în cazul în care oferă o justificare pentru această valoare de referință și se asigură că este utilizată în mod coerent pentru operațiuni similare în același sector.

(5)   Alte valori decât 4 % pot fi justificate de următoarele motive:

(a)

condițiile macroeconomice specifice ale statului membru și tendințele și conjuncturile macroeconomice internaționale; sau

(b)

natura investitorului sau a structurii de implementare, cum ar fi parteneriatele public-privat; sau

(c)

natura sectorului în cauză.

(6)   Pentru a stabili ratele de actualizare financiare specifice, statele membre estimează rentabilitatea medie pe termen lung a unui pachet de investiții alternativ, fără riscuri, naționale sau internaționale, pe care le consideră a fi cele mai relevante. Sunt puse la dispoziția beneficiarilor informații privind diferitele rate de actualizare financiară.

SECȚIUNEA IV

Definirea ratelor forfetare aplicabile costurilor indirecte și metodele aferente utilizate în alte politici ale Uniunii

Articolul 20

Finanțare la rate forfetare pentru costurile indirecte pe baza Regulamentului (UE) nr. 1290/2013

[Articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Costurile indirecte pot fi calculate prin aplicarea unei rate forfetare stabilite în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 pentru următoarele tipuri de operațiuni sau proiecte care fac parte din operațiuni:

(a)

operațiunile sprijinite prin FEDER care se încadrează în domeniile de intervenții cu codurile 056, 057 sau 060-065 în conformitate cu tabelul 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei (5) și derulate în cadrul uneia dintre prioritățile de investiții prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b), alineatul (2) litera (b), alineatul (3) literele (a) și (c) și alineatul (4) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(b)

operațiunile sprijinite prin FSE care se încadrează la domeniul de intervenții cu codul 04 în conformitate cu tabelul 6 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei și contribuie la consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013;

(c)

operațiunile sprijinite prin FEADR în conformitate cu articolele 17, 26 sau 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care contribuie la prioritatea Uniunii prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din regulamentul menționat. Dacă operațiunea este programată în conformitate cu articolele 17 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se au în considerare numai operațiunile implementate de un grup operațional din cadrul parteneriatului european pentru inovare și finanțate în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat;

(d)

operațiunile sprijinite de FEPAM și programate în conformitate cu articolele 28, 37 sau 41 alineatul (5) din viitorul act juridic al Uniunii de stabilire a condițiilor pentru sprijinul financiar acordat politicii în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020.

Articolul 21

Finanțare la rate forfetare pentru costurile indirecte pe baza Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012

[Articolul 68 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Costurile indirecte pot fi calculate prin aplicarea unei rate forfetare stabilite în conformitate cu articolul 124 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (7) pentru următoarele tipuri de operațiuni sau proiecte care fac parte dintr-o operațiune:

(a)

operațiunile sprijinite prin FEDER care se încadrează la domeniile de intervenții cu codurile 085, 086 sau 087 în conformitate cu tabelul 1 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei și derulate în cadrul uneia dintre prioritățile de investiții prevăzute la articolul 5 alineatul (5) litera (a) și alineatul (6) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013;

(b)

operațiunile sprijinite prin FSE care se încadrează la domeniul de intervenții cu codul 01 în conformitate cu tabelul 6 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei și contribuie la trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, rezistentă la schimbările climatice, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabilă din punct de vedere ecologic în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013;

(c)

operațiunile sprijinite prin FEADR în temeiul articolelor 17 și 25 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care contribuie la prioritatea Uniunii prevăzută la articolul 5 alineatul (4) sau (5) din regulamentul menționat;

(d)

operațiunea sprijinită de FEPAM și programată în conformitate cu articolele 36, 38, 39 alineatul (1), 46 alineatul (1) literele (e) și (i), 54, 79c alineatul (1) litera (b) din viitorul act juridic al Uniunii de stabilire a condițiilor pentru sprijinul financiar acordat politicii în domeniul afacerilor maritime și al pescuitului pentru perioada de programare 2014-2020.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DE COMPLETARE A PĂRȚII A TREIA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FEDER ȘI FONDULUI DE COEZIUNE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE METODOLOGIA CARE TREBUIE UTILIZATĂ LA ANALIZA CALITĂȚII PROIECTELOR MAJORE

Articolul 22

Cerințe privind experții independenți care efectuează analiza calității

[Articolul 101 al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Analiza calității proiectelor majore menționată la articolul 101 al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este realizată de experți independenți care:

(a)

dispun de experiență tehnică semnificativă cu privire la toate etapele ale ciclului de viață al unui proiect;

(b)

dispun de experiență internațională vastă cu privire la sectoarele de investiții în cauză;

(c)

dispun de competențe înalte în analiza și evaluarea beneficiilor socio-economice;

(d)

dispun de cunoștințe și experiență semnificativă cu privire la legislația, politicile și procedurile relevante ale Uniunii;

(e)

sunt independenți față de toate autoritățile direct sau indirect implicate în aprobarea, implementarea sau funcționarea proiectului major în cauză;

(f)

nu intră în conflicte de interese la niciun nivel în ceea ce privește proiectul major;

(g)

nu intră în conflicte de interese de ordin comercial în ceea ce privește proiectul major;

(h)

dispun de competențele lingvistice necesare.

(2)   Atunci când un stat membru propune mandatarea unor experți independenți, alții decât cei care beneficiază de asistență tehnică la inițiativa Comisiei în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statul membru respectiv prezintă spre aprobarea Comisiei o cerere în conformitate cu articolul 101 al treilea paragraf. Acest acord se bazează pe documentele care atestă respectarea de către experți a cerințelor prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol.

Comisia informează statul membru, în termen de trei luni de la transmiterea cererii, dacă aprobă propunerea privind experții independenți.

Articolul 23

Analiza calității proiectelor majore

[Articolul 101 al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Experții independenți efectuează evaluarea pe baza informațiilor menționate la articolul 101 primul paragraf literele (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Experții independenți pot solicita elemente suplimentare referitoare la aceste informații, pe care le consideră necesare pentru analiza calității.

Statul membru și experții independenți pot conveni completarea activității cu vizite la fața locului.

Experții independenți pot, în acord cu statele membre, să consulte Comisia cu privire la chestiuni relevante referitoare la ajutoarele de stat în scopul realizării evaluării.

(2)   În scopul evaluării calității, experții independenți întreprind următoarele acțiuni:

(a)

experții independenți verifică dacă operațiunea constituie un proiect major în sensul articolului 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dacă proiectul major nu este o operațiune încheiată în sensul articolului 2 alineatul (14) și al articolului 65 alineatul (6) din regulamentul respectiv și dacă proiectul major este inclus în programul operațional corespunzător;

(b)

experții independenți verifică integralitatea, coerența și exactitatea informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 101 primul paragraf literele (a)-(i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în formatul menționat la articolul 101 al cincilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(c)

experții independenți evaluează calitatea proiectul major pe baza criteriilor stabilite în anexa II la prezentul regulament;

(d)

experții independenți elaborează un raport independent privind analiza calității (denumit în continuare „raport independent privind analiza calității”) în formatul prevăzut la articolul 102 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. În raportul independent privind analiza calității, experții independenți își formulează și își justifică fără ambiguitate declarațiile în ceea ce privește elementele menționate la prezentul alineat.

(3)   Un proiect major primește o evaluare pozitivă în analiza calității, în sensul articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, dacă experții independenți concluzionează că sunt întrunite toate criteriile menționate în anexa II la prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII DE COMPLETARE A PĂRȚII A PATRA DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 APLICABILE FEDER, FSE, FONDULUI DE COEZIUNE ȘI FEPAM

SECȚIUNEA I

Datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică

Articolul 24

Datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică

[Articolul 125 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Informațiile privind datele care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică pentru fiecare operațiune în cadrul sistemului de monitorizare creat în temeiul articolului 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

(2)   Se înregistrează și se stochează datele pentru fiecare operațiune, inclusiv privind participanții, după caz, pentru a permite agregarea acestor date în cazul în care este necesară în scopuri de monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit. Acest lucru permite, de asemenea, agregarea datelor în mod cumulativ pentru întreaga perioadă de programare. În ceea ce privește FSE, datele sunt înregistrate și stocate astfel încât să permită autorităților de management să efectueze sarcinile legate de monitorizare și evaluare în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și la articolele 5 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 și în anexele I și II la acesta.

(3)   În cazul în care o operațiune este sprijinită prin mai multe programe operaționale, priorități, fonduri sau în cadrul mai multor categorii de regiuni, informațiile menționate la punctele 23-113 din anexa III sunt înregistrate astfel încât să permită extragerea datelor defalcate în funcție de programul operațional, prioritate, fond sau categorie de regiuni. De asemenea, este posibilă extragerea datelor privind indicatorii menționate la punctele 31-40 din anexa III defalcate în funcție de prioritatea de investiție și de gen, după caz.

SECȚIUNEA II

Pista de audit și utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor

Articolul 25

Cerințe minime detaliate pentru pista de audit

[Articolul 125 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Cerințele minime detaliate pentru pista de audit cu privire la evidențele contabile care trebuie ținute și documentele justificative care trebuie păstrate sunt următoarele:

(a)

pista de audit permite verificarea aplicării criteriilor de selecție stabilite de comitetul de monitorizare pentru programul operațional;

(b)

în ceea ce privește granturile și asistența rambursabilă prevăzute la articolul 67 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pista de audit permite reconcilierea sumelor agregate certificate Comisiei cu evidențele contabile detaliate și cu documentele justificative deținute de către autoritatea de certificare, autoritatea de management, organismele intermediare și beneficiari în legătură cu operațiunile cofinanțate în cadrul programului operațional;

(c)

în ceea ce privește granturile și asistența rambursabilă prevăzute la articolul 67 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 109 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, pista de audit permite reconcilierea sumelor agregate certificate Comisiei cu datele detaliate legate de realizări sau rezultate și cu documentele justificative deținute de autoritatea de certificare, autoritatea de management, organismele intermediare și beneficiari, inclusiv, după caz, documentele privind metoda de stabilire a baremelor standard pentru costurile unitare și sumele forfetare în legătură cu operațiunile cofinanțate în cadrul programului operațional;

(d)

în ceea ce privește costurile determinate în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pista de audit demonstrează și justifică metoda de calcul, după caz, și baza pe care au fost decise sumele forfetare, precum și costurile eligibile directe sau costurile declarate în cadrul altor categorii alese cărora li se aplică rata forfetară;

(e)

în ceea ce privește costurile determinate în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 și cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, pista de audit permite justificarea costurilor directe eligibile cărora li se aplică rata forfetară;

(f)

pista de audit permite verificarea plăților către beneficiar din contribuția publică;

(g)

pista de audit conține, pentru fiecare operațiune, după caz, specificații tehnice și planul de finanțare, documente privind aprobarea grantului, documente referitoare la procedurile de achiziții publice, rapoarte întocmite de beneficiar și rapoarte privind verificările și auditurile efectuate;

(h)

pista de audit include informații privind verificările de management și auditurile efectuate cu privire la operațiune;

(i)

fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 19 alineatul (3) și ale anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, pista de audit permite reconcilierea datelor în ceea ce privește indicatorii de realizare pentru operațiune cu obiectivele și datele raportate și cu rezultatele programului;

(j)

pentru instrumentele financiare, pista de audit include documentele justificative menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (e) din prezentul regulament.

Pentru costurile menționate la literele (c) și (d), pista de audit permite verificarea conformității metodei de calcul utilizate de autoritatea de management în conformitate cu articolele 67 alineatul (5) și 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(2)   Autoritatea de management se asigură că există o evidență a identității și localizării organismelor care păstrează documentele justificative necesare pentru a asigura conformitatea unei piste de audit adecvate cu toate cerințele minime prevăzute la alineatul (1).

Articolul 26

Utilizarea datelor colectate cu ocazia auditurilor efectuate de funcționarii Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai acesteia

[Articolul 127 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Comisia ia toate măsurile necesare pentru a preveni divulgarea neautorizată a datelor colectate de Comisie în cursul auditurilor sale sau accesul neautorizat la acestea.

(2)   Comisia utilizează datele colectate în cursul auditurilor sale exclusiv în scopul de a-și exercita responsabilitățile care îi revin în temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Curtea de Conturi Europeană și Oficiul European de Luptă Antifraudă au acces la datele colectate.

(3)   Datele colectate sunt transmise doar persoanelor din statele membre sau din cadrul instituțiilor Uniunii ale căror îndatoriri presupun accesul la informațiile respective în conformitate cu normele aplicabile fără acordul expres al statului membru care furnizează datele.

SECȚIUNEA III

Sfera de aplicare și conținutul auditurilor operațiunilor și ale auditurilor conturilor și metoda de selecție a eșantionului de operațiuni

Articolul 27

Auditurile operațiunilor

[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Auditurile operațiunilor sunt efectuate pentru fiecare exercițiu contabil pe un eșantion de operațiuni selectate după o metodă stabilită sau aprobată de autoritatea de audit în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament.

(2)   Auditurile operațiunilor sunt efectuate pe baza documentelor justificative care constituie pista de audit și verifică legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate Comisiei, inclusiv în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a)

dacă operațiunea a fost selectată în conformitate cu criteriile de selecție pentru programul operațional, nu a fost finalizată fizic sau complet implementată înainte ca beneficiarul să depună cererea de finanțare prin programul operațional, este implementată în conformitate cu decizia de aprobare și îndeplinește, la momentul efectuării auditului, toate condițiile aplicabile privind funcționarea și utilizarea acesteia și obiectivele de atins;

(b)

dacă cheltuielile declarate Comisiei corespund evidențelor contabile, iar documentele justificative solicitate demonstrează o pistă de audit adecvată în conformitate cu articolul 25 din prezentul regulament;

(c)

dacă pentru cheltuielile declarate Comisiei, determinate în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) literele (b) și (c), cu articolul 109 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, au fost îndeplinite realizările și rezultatele plăților efectuate către beneficiar, datele privind participanții sau alte evidențe legate de realizări și rezultate sunt conforme cu informațiile prezentate Comisiei, iar documentele justificative solicitate demonstrează o pistă de audit adecvată în conformitate cu articolul 25 din prezentul regulament.

Auditurile verifică, de asemenea, dacă a fost plătită beneficiarului contribuția publică în conformitate cu articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3)   Auditurile operațiunilor includ, acolo unde este cazul, verificări la fața locului privind implementarea concretă a operațiunii.

(4)   Auditurile operațiunilor verifică exactitatea și integralitatea a cheltuielilor corespunzătoare înregistrate de autoritatea de certificare în sistemul său contabil și reconcilierea pistei de audit la toate nivelurile.

(5)   Atunci când problemele constatate par să fie de natură sistemică și, în consecință, determină riscuri pentru alte operațiuni în cadrul programului operațional, autoritatea de audit asigură efectuarea unei examinări suplimentare, inclusiv, după caz, a unor audituri suplimentare pentru a stabili amploarea acestor probleme și recomandă măsurile corective necesare.

(6)   Numai cheltuielile care fac obiectul unui audit efectuat în temeiul alineatului (1) sunt luate în considerare pentru suma cheltuielilor auditate, în scopul raportării către Comisie cu privire la acoperirea anuală. În acest scop, se utilizează modelul de raport de control stabilit în conformitate cu articolul 127 alineatul (6) din regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 28

Metoda de selecție a eșantionului de operațiuni

[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Autoritatea de audit stabilește metoda de selecție a eșantionului (denumită în continuare „metoda de eșantionare”) în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul articol ținând seama de standardele de audit acceptate la nivel internațional precum cele ale INTOSAI, IFAC sau IIA.

(2)   Pe lângă explicațiile furnizate în strategia de audit, autoritatea de audit ține o evidență a documentelor și a raționamentului profesional utilizat pentru stabilirea metodelor de eșantionare, acoperind etapele de planificare, selectare, testare și evaluare pentru a demonstra că metoda stabilită este adecvată.

(3)   Un eșantion este reprezentativ pentru populația din care este selectat, permițând astfel autorității de audit să elaboreze o opinie de audit valabilă, în conformitate cu articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Populația respectivă cuprinde cheltuielile aferente unui program operațional sau grup de programe operaționale acoperite de un sistem de gestionar și control comun care sunt incluse în cererile de plată transmise Comisiei în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru un anumit exercițiu contabil. Eșantionul poate fi selectat pe parcursul sau după încheierea exercițiului contabil.

(4)   În scopul aplicării articolului 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o metodă de selecție este statistică atunci când asigură:

(i)

o selecție aleatorie a elementelor eșantionului;

(ii)

utilizarea teoriei probabilității pentru a evalua rezultatele eșantionului, inclusiv pentru a măsura și a controla riscurile eșantionării și a preciziei prevăzute și atinse.

(5)   Metoda de eșantionare asigură o selecție aleatorie a fiecărei unități de eșantionare din populație prin intermediul unor numere aleatorii generate pentru fiecare unitate de populație pentru a selecta unitățile care formează eșantionul sau printr-o selectare sistematică folosind un punct de plecare aleatoriu și aplicând o regulă sistematică pentru a selecta elemente suplimentare.

(6)   Unitatea de eșantionare este determinată de autoritatea de audit, pe baza raționamentului profesional. Unitatea de eșantionare poate fi o operațiune, un proiect din cadrul unei operațiuni sau o cerere de plată din partea unui beneficiar. Informațiile privind tipul unității de eșantionare determinate și raționamentul profesional folosit în acest scop sunt incluse în raportul de control.

(7)   În cazul în care cheltuielile totale aferente unei unități de eșantionare pentru exercițiul contabil constituie o sumă negativă, acestea sunt excluse din populația menționată la alineatul (3) de mai sus și sunt auditate separat. Autoritatea de audit poate extrage, de asemenea, un eșantion din această populație distinctă.

(8)   Atunci când se aplică condițiile pentru controlul proporțional prevăzute la articolul 148 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de audit poate exclude din populația de eșantionat elementele menționate la articolul respectiv. Dacă operațiunea vizată a fost deja inclusă în eșantion, autoritatea de audit o înlocuiește folosind o metodă adecvată de selecție aleatorie.

(9)   Toate cheltuielile declarate Comisiei în eșantion fac obiectul auditării.

Atunci când unitățile de eșantionare selectate includ un număr mare de cereri de plată sau facturi subiacente, autoritatea de audit le poate audita prin subeșantionare, selectând cererile de plată sau facturile subiacente folosind aceeași parametri de eșantionare precum în cazul selectării unităților de eșantionare ale eșantionului principal.

În acest caz, dimensiunile adecvate ale eșantioanelor se calculează în cadrul fiecărei unități de eșantionare care urmează să fie auditată și, în orice caz, nu sunt formate dintr-un număr mai mic de 30 de cereri de plată sau facturi subiacente pentru fiecare unitate de eșantionare.

(10)   Autoritatea de audit poate să stratifice o populație, împărțind-o în subpopulații, fiecare dintre acestea fiind un grup de unități de eșantionare cu caracteristici similare, în special în termeni de risc sau de rată de eroare preconizată sau atunci când populația include operațiuni constituite din contribuții financiare dintr-un program operațional către instrumente financiare sau alte elemente cu valoare ridicată.

(11)   Autoritatea de audit evaluează fiabilitatea sistemului ca fiind ridicată, medie sau scăzută ținând cont de rezultatele auditurilor sistemului pentru a determina parametrii tehnici ai eșantionării astfel încât nivelul de asigurare combinat obținut din auditurile sistemelor și auditurile operațiunilor să fie ridicat. Pentru un sistem evaluat ca având un grad de fiabilitate ridicat, nivelul de încredere folosit pentru operațiunile de eșantionare nu este mai mic de 60 %. Pentru un sistem evaluat ca având un grad de fiabilitate scăzut, nivelul de încredere folosit pentru operațiunile de eșantionare nu este mai mic de 90 %. Pragul maxim de semnificație este de 2 % din cheltuielile menționate la alineatul (3).

(12)   În cazul constatării unor nereguli sau a unui risc de nereguli, autoritatea de audit decide, pe baza raționamentului profesional, dacă este necesară auditarea unui eșantion suplimentar de operațiuni sau părți ale operațiunilor care nu au fost auditate în eșantionul aleatoriu, pentru a lua în considerare factorii de risc specifici identificați.

(13)   Autoritatea de audit analizează separat rezultatele auditurilor eșantionului suplimentar, stabilește concluziile pe baza acestor rezultate și le comunică Comisiei în cadrul raportului anual de control. Neregulile detectate în eșantionul suplimentar nu sunt incluse în calculul erorii aleatorii estimate a eșantionului aleatoriu.

(14)   Pe baza rezultatelor auditurilor operațiunilor în scopul elaborării opiniei de audit și a raportului de control menționat la articolul 127 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de audit calculează o rată totală de eroare care corespunde sumei erorilor aleatorii estimate și, dacă este cazul, a erorilor sistemice și a erorilor conjuncturale necorectate, împărțită la populație.

Articolul 29

Auditurile conturilor

[Articolul 127 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Auditurile conturilor menționate la articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt efectuate de autoritatea de audit pentru fiecare exercițiu contabil.

(2)   Auditul conturilor furnizează o asigurare rezonabilă cu privire la integralitatea, exactitatea și veridicitatea sumelor declarate în conturi.

(3)   În sensul alineatelor (1) și (2), autoritatea de audit ia în considerare, în special, rezultatele auditurilor sistemelor privind autoritatea de certificare și ale auditurilor operațiunilor.

(4)   Auditul sistemului include verificarea fiabilității sistemului contabil al autorității de certificare și, prin eșantionare, a exactității cheltuielilor, a sumelor retrase și a celor recuperate înregistrate în sistemul contabil al autorității de certificare.

(5)   În scopul opiniei de audit, pentru a ajunge la concluzia potrivit căreia conturile oferă o imagine reală și echitabilă, autoritatea de audit verifică dacă toate elementele prevăzute la articolul 137 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt incluse în mod corect în conturi și corespund documentelor contabile justificative ținute de toate autoritățile sau organismele competente și de beneficiari. Autoritatea de audit verifică în special, pe baza conturilor care urmează să îi fie furnizate de către autoritatea de certificare, că:

(a)

suma totală a cheltuielilor eligibile declarată în conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este în concordanță cu cheltuielile și cu contribuția publică corespunzătoare inclusă în cererile de plată transmise Comisiei pentru exercițiul contabil relevant și, în cazul unor diferențe, că au fost oferite explicații în conturi pentru sumele reconciliate;

(b)

sumele retrase și recuperate pe parcursul exercițiului contabil, sumele care urmează a fi recuperate la sfârșitul exercițiului contabil, sumele recuperate în temeiul articolului 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și sumele nerecuperabile prezentate în conturi corespund sumelor introduse în sistemele contabile ale autorității de certificare și se bazează pe decizii luate de autoritatea de management sau de autoritatea de certificare responsabilă;

(c)

cheltuielile au fost excluse, după caz, din conturi, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, și că toate corecțiile necesare se reflectă în conturile aferente exercițiului contabil în cauză;

(d)

contribuțiile programului plătite către instrumentele financiare și avansurile de ajutoare de stat plătite către beneficiari sunt susținute de informațiile disponibile la nivelul autorității de management și al autorității de certificare.

Verificările menționate la literele (b), (c) și (d) pot fi efectuate prin eșantionare.

SECȚIUNEA IV

Corecții financiare efectuate de Comisie în ceea ce privește deficiențele sistemului

Articolul 30

Criterii pentru stabilirea deficiențelor semnificative în funcționarea eficace a sistemelor de gestionare și control

[Articolul 144 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   La evaluarea funcționării eficace a sistemelor de gestiune și control, Comisia se bazează pe rezultatele tuturor auditurilor disponibile ale sistemelor, inclusiv testele controalelor, și ale auditurilor operațiunilor.

Evaluarea vizează mediul de control intern al programului, activitățile de gestiune și control ale autorităților de management și de certificare, monitorizarea de către autoritatea de management și de certificare și activitățile de control ale autorității de audit și se bazează pe verificarea conformității cu cerințele cheie stabilite în tabelul 1 din anexa IV.

Evaluarea respectării acestor cerințe cheie se bazează pe categoriile stabilite în tabelul 2 din anexa IV.

(2)   Principalele tipuri de deficiențe semnificative în funcționarea eficace a sistemului de gestiune și control sunt cazurile în care una dintre cerințele cheie menționate la punctele 2, 4, 5, 13, 15, 16 și 18 care figurează în tabelul 1 din anexa IV sau două sau mai multe dintre celelalte cerințe cheie din tabelul 1 din anexa IV sunt considerate ca fiind încadrate la categoriile 3 sau 4 menționate în tabelul 2 din anexa IV.

Articolul 31

Criterii pentru aplicarea corecțiilor financiare forfetare sau extrapolate și criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare

[Articolul 144 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

(1)   Se aplică corecții financiare întregului program operațional sau unei părți a acestuia atunci când Comisia identifică una sau mai multe deficiențe semnificative în funcționarea sistemului de gestiune și control.

Fără a se aduce atingere primului paragraf, se aplică corecții financiare extrapolate întregului program operațional sau unei părți a acestuia atunci când Comisia identifică nereguli de natură sistemică într-un eșantion reprezentativ de operațiuni, ceea ce permite o cuantificare mai precisă a riscurilor pentru bugetul Uniunii. În acest caz, rezultatele examinării eșantionului reprezentativ sunt extrapolate asupra restului populației din care s-a extras eșantionul în scopul stabilirii corecției financiare.

(2)   Nivelul corecției forfetare se stabilește ținând seama de următoarele elemente:

(a)

importanța relativă a deficienței semnificative sau a deficiențelor semnificative în contextul sistemului de gestiune și control în ansamblul lui;

(b)

frecvența și amploarea deficienței semnificative sau a deficiențelor semnificative;

(c)

gradul de risc de pierderi pentru bugetul Uniunii.

(3)   Ținând seama de aceste elemente, nivelul corecției financiare se stabilește după cum urmează:

(a)

dacă deficiența semnificativă sau deficiențele semnificative în funcționarea sistemului de gestiune și control sunt atât de importante, frecvente sau răspândite încât reprezintă un eșec total al sistemului, care pune în pericol legalitatea și regularitatea tuturor cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 100 %;

(b)

dacă deficiența semnificativă sau deficiențele semnificative în funcționarea sistemului de gestiune și control sunt atât de frecvente și răspândite încât reprezintă un eșec extrem de grav al sistemului, care pune în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții foarte mari a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 25 %;

(c)

dacă deficiența semnificativă sau deficiențele semnificative în funcționarea sistemului de gestiune și control sunt determinate de faptul că sistemul nu este total operațional sau funcționează atât de nesatisfăcător sau intermitent încât pune în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții mari a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 10 %;

(d)

dacă deficiența semnificativă sau deficiențele semnificative în funcționarea sistemului de gestiune și control sunt determinate de faptul că sistemul nu funcționează în mod coerent, punând în pericol legalitatea și regularitatea unei proporții semnificative a cheltuielilor în cauză, se aplică o rată forfetară de 5 %;

(4)   În cazul în care aplicarea unei rate forfetare stabilite în conformitate cu alineatul (3) ar fi disproporționată, nivelul corecției este redus.

(5)   În cazul în care, ca urmare a faptului că autoritățile responsabile nu au adoptat măsurile corective adecvate în urma aplicării unei corecții financiare în cursul unui exercițiu contabil, aceeași deficiență semnificativă sau aceleași deficiențe semnificative sunt identificate în următorul exercițiu contabil, rata de corecție poate fi majorată la un nivel care nu depășește rata aferentă categoriei superioare, din cauza persistenței deficienței semnificative sau a deficiențelor semnificative.

Articolul 32

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24 se aplică de la 1 decembrie 2014 în ceea ce privește informațiile referitoare la datele înregistrate și depozitate menționate în anexa III, cu excepția punctelor 23-40, 71-78 și 91-105. În ceea ce privește aceste puncte din anexa III, articolul 24 se aplică de la 1 iulie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 470).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


ANEXA I

Perioadele de referință menționate la articolul 15 alineatul (2)

Sectorul

Perioada de referință (ani)

Căi ferate

30

Aprovizionare cu apă/canalizare

30

Drumuri

25-30

Gestionarea deșeurilor

25-30

Porturi și aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Energie

15-25

Cercetare și inovare

15-25

Bandă largă

15-20

Infrastructură comercială

10-15

Alte sectoare

10-15


ANEXA II

Criterii de evaluare a calității proiectelor majore menționate la articolul 23

1.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

Dovada unei capacități tehnice, juridice, financiare și administrative suficiente pentru a gestiona proiectul în faza de implementare și în faza operațională.

2.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Dovada eligibilității pentru finanțarea proiectului pe baza cerințelor aferente legate de localizare sau de zona proiectului.

3.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

3.1.   Corectitudinea calculului costului total și al costului eligibil total, luând în considerare cerințele stabilite la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, gradul de detalii suficient și caracterul adecvat al raționamentului aplicat pentru calculul costurilor atât din perspectiva costului total pentru atingerea obiectivelor preconizate, cât și din cea a costurilor unitare, după caz.

3.2.   Dovada eligibilității pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) sau a Fondului de coeziune, după caz, și pentru finanțarea prevăzută numai pentru elementele care sunt conforme cu normele de eligibilitate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și în Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3), precum și cu normele de eligibilitate stabilite de statul membru.

3.3.   Dovada faptului că sprijinul public acordat proiectului nu constituie ajutor de stat sau, în cazul unui ajutor de stat, că a fost luat în considerare în mod corespunzător în calculul contribuției publice totale la proiect.

4.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

4.1.   Fiabilitatea analizei cererii (sau a planului de afaceri în cazul investițiilor productive), pe baza unor estimări fiabile și în concordanță cu principalele tendințe demografice și evoluții în sectorul respectiv, care justifică necesitatea proiectului și capacitatea globală a dotărilor proiectului.

4.2.   Caracterul adecvat al calității analizei opțiunilor pentru a sprijini concluzia statului membru conform căreia au fost analizate principalele alternative și a fost selectată cea mai bună opțiune pentru implementare, inclusiv justificarea opțiunii alese.

4.3.   Caracterul adecvat al tehnologiei propuse pentru proiect și capacitatea beneficiarului final de a asigura sustenabilitatea acesteia sau, în cazul unei capacități insuficiente a beneficiarului final, prevederea unor dispoziții suficiente pentru a aduce capacitatea la nivelul necesar.

4.4.   Soliditatea concluziei că proiectul este fezabil și poate fi implementat în perioada planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul perioadei de eligibilitate definite la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

5.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

5.1.   Analiza cost-beneficiu efectuată corect conform metodologiei cerute menționate la articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu respectarea metodei de calcul al veniturilor nete, menționată la articolul 61 din regulamentul menționat și la articolele 15-19 din prezentul regulament.

5.2.   Soliditatea concluziei potrivit căreia proiectul este viabil din punct de vedere economic și financiar și are efecte socio-economice pozitive, justificând nivelul de sprijin în măsura prevăzută în cadrul FEDER sau al Fondului de coeziune.

6.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

6.1.   Contribuția demonstrată la obiectivele politicilor de protecție a mediului și de luptă împotriva schimbărilor climatice, în special la obiectivele legate de Strategia Europa 2020, și dovada faptului că s-a ținut cont de riscurile legate de schimbările climatice, de nevoile de adaptare și de atenuare a acestora, de rezistența în fața dezastrelor și de măsurile adecvate puse în aplicare sau prevăzute pentru a asigura rezistența proiectului la variabilitatea schimbărilor climatice.

6.2.   Dovada faptului că principiul „poluatorul plătește” și principiul acțiunii preventive au fost aplicate corect.

6.3.   Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) în ceea ce privește proiectele enumerate în anexa I la directiva menționată și proiectele enumerate în anexa II la directiva menționată, pentru care autoritățile competente au concluzionat, pe baza verificării prevăzute la articolul 4, că este necesară o procedură de evaluare a impactului asupra mediului (denumită în continuare „EIM”) pentru proiectele enumerate în anexa I la Directiva 2011/92/UE:

(a)

rezumatul netehnic al raportului EIM este în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2011/92/UE și cu anexa IV la aceasta și a făcut obiectul unor consultări publice; și

(b)

consultările cu autoritățile de mediu, cu publicul și, dacă este cazul, cu alte state membre au fost efectuate în conformitate cu articolele 6 și 7 din Directiva 2011/92/UE; și

(c)

decizia autorității competente a fost emisă în conformitate cu articolele 8 și 9 din Directiva 2011/92/UE; sau

(d)

în cazurile în care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din punct de vedere juridic, până la emiterea aprobării de dezvoltare în conformitate cu articolele 8 și 9 din Directiva 2011/92/UE, statele membre se angajează în scris să acționeze în timp util pentru a se asigura că aprobarea de dezvoltare este emisă cel târziu înainte de începerea lucrărilor.

6.4.   Conformitatea proiectului cu Directiva 2011/92/UE în ceea ce privește proiectele enumerate în anexa II la directiva menționată pentru care autoritățile competente au concluzionat, prin intermediul verificării prevăzute la articolul 4, că nu este necesară procedura EIM:

(a)

au fost emise rezultatele verificării efectuate de autoritățile competente și au fost puse la dispoziția publicului; și

(b)

au fost furnizate informațiile relevante în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată și cu anexa III la aceasta în cazul în care rezultatele verificării nu se referă la criteriile enumerate în anexa III la Directiva 2011/92/UE.

6.5.   După caz, neaplicabilitatea demonstrată a Directivei 2011/92/UE.

6.6.   Dacă proiectul rezultă dintr-un plan sau program (care intră sub incidența cerințelor Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5)), altul decât programul operațional, coerența demonstrată a proiectului cu planul sau programul respectiv.

6.7.   În cazul neîndeplinirii condiționalității ex ante generale privind legislația în domeniul mediului și, după caz, a oricărei condiționalități ex ante tematice relevante pentru sectorul apei și al deșeurilor, precum și pentru sectorul transporturilor (cerințe SEA), astfel cum se prevede la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în anexa XI la acesta, trebuie demonstrată legătura cu planul de acțiune convenit.

6.8.   Conformitatea proiectului cu Directiva 92/43/CEE (6):

(a)

în cazul unui proiect susceptibil să aibă efecte semnificative asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)], efectuarea și finalizarea unei evaluări adecvate înainte de emiterea aprobării pentru autorizarea proiectului;

(b)

în cazul unui proiect cu efecte negative semnificative asupra unuia sau mai multor situri Natura 2000, îndeplinirea cerințelor de la articolul 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE, inclusiv notificarea sau avizul Comisiei.

6.9.   Caracterul adecvat al informațiilor cu privire la măsurile suplimentare de integrare în domeniul mediului precum auditul de mediu, managementul de mediu, monitorizarea specifică a mediului, care demonstrează caracterul adecvat al acestora pentru nevoile identificate.

6.10.   Caracterul adecvat al estimării costurilor măsurilor luate pentru corectarea impacturilor negative asupra mediului.

6.11.   Conformitatea proiectului cu directivele de mediu sectoriale relevante, dacă este cazul, în special:

(a)

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7) pentru proiectele care au impact asupra corpurilor de apă [după caz, pentru proiectele care fac obiectul derogărilor în temeiul articolului 4 alineatul (7) din directiva respectivă, verificarea evaluării].

(b)

Directiva 91/271/CEE a Consiliului (8) pentru proiectele în sectorul tratării apelor urbane reziduale;

(c)

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și directivele aplicabile relevante precum Directiva 1999/31/CE a Consiliului (10) pentru proiectele legate de deșeurile solide; și

(d)

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11) pentru proiectele pentru care este necesară eliberarea unui permis în temeiul directivei menționate.

7.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

7.1.   Caracterul adecvat și coerența proiectului cu obiectivele specifice definite în cadrul axelor prioritare relevante ale programelor operaționale în cauză.

7.2.   Caracterul adecvat al contribuției preconizate a proiectului la indicatorii de rezultat și de realizare ai axei prioritare.

7.3.   Caracterul adecvat al contribuției preconizate a proiectului la dezvoltarea socioeconomică.

7.4.   Dovada faptului că un beneficiar a luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura o utilizare optimă a infrastructurii în faza operațională.

8.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

8.1.   Prezentarea corectă în planul de finanțare a sumei totale justificate a resurselor financiare planificate și a sprijinului prevăzut justificat din partea fondurilor.

8.2.   Caracterul adecvat al planului de finanțare al proiectului care demonstrează viabilitatea sa financiară în ceea ce privește nevoile financiare anuale pentru implementarea proiectului.

8.3.   Pertinența și caracterul verificabil al indicatorilor fizici și financiari care servesc la monitorizarea evoluției, ținând seama de riscurile identificate.

9.   Criterii de evaluare a calității pentru cerințele în materie de informații prevăzute la articolul 101 litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

9.1.   Soliditatea și fezabilitatea calendarului propus pentru implementarea proiectului major, ținându-se seama de riscurile identificate.

9.2.   Dacă perioada de implementare a proiectului este mai lungă decât perioada de programare, pertinența fazelor identificate și structura optimă din punctul de vedere al eficacității și eficienței.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 281).

(4)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(5)  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

(6)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(7)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(8)  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

(9)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(10)  Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).

(11)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).


ANEXA III

Lista datelor care trebuie înregistrate și stocate sub formă electronică în sistemul de monitorizare (menționat la articolul 24

Datele sunt necesare pentru operațiunile sprijinite de FSE, FEDER, Fondul de coeziune și FEAPM, cu excepția cazului în care se specifică altfel în a doua coloană.

Câmpurile de date

Mențiuni privind fondurile pentru care nu sunt necesare date

Date privind beneficiarul (1)  (2)

1.

Numele sau identificatorul unic al fiecărui beneficiar

 

2.

Informații dacă beneficiarul este un organism de drept public sau de drept privat

 

3.

Informații dacă TVA-ul aferent cheltuielilor suportate de beneficiar nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul

 

4.

Datele de contact ale beneficiarului

 

Date privind operațiunea

5.

Numele sau identificatorul unic al operațiunii

 

6.

Scurtă descriere a operațiunii

 

7.

Data depunerii cererii pentru operațiune

 

8.

Data începerii operațiunii indicată în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

9.

Data finalizării operațiunii indicată în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

10.

Data efectivă la care operațiunea este încheiată din punct de vedere fizic sau pusă în aplicare integral

 

11.

Organismul care emite documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

12.

Data documentului care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

13.

Informații dacă operațiunea este un proiect major și nr. CCI

Nu se aplică FSE și FEPAM

14.

Informații dacă operațiunea este un plan de acțiune comun și CCI

Nu se aplică FEPAM

15.

Informații dacă operațiunea include finanțare în cadrul inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri” (ILMT)

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

16.

Informații dacă sprijinul public acordat operațiunii va constitui ajutor de stat

 

17.

Informații dacă operațiunea este implementată în cadrul unei structuri de parteneriat public-privat

Nu se aplică FEPAM

18.

Moneda operațiunii

 

19.

CCI al programului (programelor) prin care este sprijinită operațiunea

 

20.

Prioritatea sau prioritățile programului (programelor) prin care este sprijinită operațiunea

 

21.

Fondul (fondurile) prin care este sprijinită operațiunea

 

22.

Categoria de regiuni în cauză

Nu se aplică Fondului de coeziune și FEPAM

Date privind categoriile de intervenție

23.

Cod (coduri) pentru domeniul de intervenție

Nu se aplică FEPAM

24.

Cod (coduri) pentru forma de finanțare

Nu se aplică FEPAM

25.

Cod (coduri) pentru tipul de teritoriu

Nu se aplică FEPAM

26.

Cod (coduri) pentru sistemele de aplicare teritorială

Nu se aplică FEPAM

27.

Cod (coduri) pentru obiectivul tematic

Nu se aplică FSE și FEPAM

28.

Cod (coduri) pentru tema secundară a FSE

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

29.

Cod (coduri) pentru activitatea economică

Nu se aplică FEPAM

30.

Cod (coduri) pentru localizare

Nu se aplică FEPAM

Date privind indicatorii

31.

Numele și identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de realizare comuni și specifici programului relevanți pentru operațiune sau, dacă este cazul, atunci când acest lucru este prevăzut de normele specifice fondului, numele și identificatorul unic pentru fiecare indicator de realizare comun, defalcate în funcție de genul participanților

 

32.

Unitatea de măsură pentru fiecare indicator de realizare

 

33.

Valoarea țintă pentru indicatorul de realizare, defalcat în funcție de gen, după caz

 

34.

Nivelul de realizare al fiecărui indicator de realizare pentru fiecare an calendaristic, defalcat în funcție de gen, după caz

 

35.

Numele și identificatorul unic pentru fiecare dintre indicatorii de rezultat comuni și specifici programului (3) relevanți pentru operațiune sau, dacă este cazul, atunci când acest lucru este prevăzut de normele specifice fondului, numele și identificatorul unic pentru fiecare indicator de rezultat comun, defalcate în funcție de gen, după caz

 

36.

Unitatea de măsură pentru fiecare indicator de rezultat

 

37.

Valoarea de referință pentru fiecare indicator de rezultat furnizat

Nu se aplică FSE

38.

Valoarea țintă pentru indicatorul de rezultat furnizat, defalcat în funcție de gen, după caz

Nu se aplică FEDER și Fondului de coeziune

39.

Unitatea de măsură pentru fiecare valoare țintă pentru rezultate și pentru fiecare valoare de referință

 

40.

Nivelul de realizare al fiecărui indicator de rezultat pentru fiecare an calendaristic, defalcat în funcție de gen, după caz

Nu se aplică FEDER și Fondului de coeziune:

Date financiare privind fiecare operațiune (în moneda aplicabilă operațiunii)

41.

Suma costului total eligibil al operațiunii aprobat în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

42.

Suma costurilor totale eligibile care constituie cheltuieli publice în conformitate cu definiția de la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

43.

Suma sprijinului public prevăzut în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

Date privind cererile de plată introduse de beneficiar (în moneda aplicabilă operațiunii)

44.

Data primirii fiecărei cereri de plată din partea beneficiarului

 

45.

Data fiecărei plăți către beneficiar pe baza cererii de plată

 

46.

Suma cheltuielilor eligibile din cererea de plată, care constituie baza pentru fiecare plată către beneficiar

 

47.

Suma cheltuielilor publice în conformitate cu definiția de la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespunde cheltuielilor eligibile folosite ca bază pentru fiecare plată

 

48.

Suma fiecărei plăți către beneficiar pe baza cererii de plată

 

49.

Veniturile nete generate de operațiune în cursul implementării sale care nu au fost luate în considerare în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului și sunt deduse din cheltuielile eligibile

 

50.

Data începerii verificărilor la fața locului cu privire la operațiune efectuate în conformitate cu articolul 125 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

51.

Data auditurilor la fața locului cu privire la operațiune efectuate în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 28 din prezentul regulament

 

52.

Organismul care efectuează auditul sau verificarea

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza costurilor reale (în moneda aplicabilă operațiunii)

53.

Cheltuielile eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor suportate și plătite efectiv, împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, după caz

 

54.

Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza costurilor rambursate și plătite efectiv, împreună cu contribuțiile în natură și amortizările, după caz

 

55.

Tipul de contract, dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE (4) sau ale Directivei 2004/18/CE (5) (lucrări/prestare de servicii/furnizare de bunuri) sau ale Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6)

 

56.

Suma contractului, dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE

 

57.

Cheltuielile eligibile suportate și plătite pe baza contractului, dacă contractul face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE

 

58.

Procedura de achiziție publică la care se recurge dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE

 

59.

Numele sau identificatorul unic al contractantului, dacă atribuirea contractului face obiectul dispozițiilor Directivei 2004/17/CE sau ale Directivei 2004/18/CE sau ale Directivei 2014/23/UE

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza baremelor standard pentru costurile unitare (sume exprimate în moneda aplicabilă operațiunii)

60.

Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei stabilite pe baza unor bareme standard pentru costurile unitare

 

61.

Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor bareme standard pentru costuri unitare

 

62.

Definiția unei unități care trebuie folosită în scopul baremului standard pentru costuri unitare

 

63.

Numărul de unități furnizate conform cererii de plată pentru fiecare element unitar

 

64.

Costul unitar pentru o singură unitate pentru fiecare element unitar

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza plăților forfetare (sume exprimate în moneda aplicabilă operațiunii)

65.

Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare

 

66.

Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unor sume forfetare

 

67.

Pentru fiecare sumă forfetară, elementele care trebuie furnizate (realizări sau rezultate) convenite în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului drept bază pentru plata sumelor forfetare

 

68.

Pentru fiecare sumă forfetară, suma convenită în documentul care stabilește condițiile acordării sprijinului

 

Date privind cheltuielile din cererea de plată introdusă de beneficiar pe baza ratelor forfetare (în moneda aplicabilă operațiunii)

69.

Suma cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare

 

70.

Cheltuielile publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespund cheltuielilor eligibile declarate Comisiei, stabilite pe baza unei rate forfetare

 

Date privind sumele recuperate de la beneficiar

71.

Data fiecărei decizii de recuperare

 

72.

Valoarea sprijinului public vizat de fiecare decizie de recuperare

 

73.

Cheltuielile totale eligibile vizate de fiecare decizie de recuperare

 

74.

Data primirii fiecărei sume rambursate de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare

 

75.

Valoarea sprijinului public rambursat de beneficiar ca urmare a unei decizii de recuperare (fără dobândă sau penalități)

 

76.

Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public rambursat de beneficiar

 

77.

Valoarea sprijinului public nerecuperabil ca urmare a unei decizii de recuperare

 

78.

Cheltuielile eligibile totale care corespund sprijinului public nerecuperabil

 

Date privind cererile de plată adresate Comisiei (în EUR)

79.

Data depunerii fiecărei cereri de plată care include cheltuieli eligibile legate de operațiune

 

80.

Suma totală a cheltuielilor eligibile suportate de beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunii, inclusă în fiecare cerere de plată

 

81.

Suma totală a cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 legate de operațiune, inclusă în fiecare cerere de plată

 

82.

Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a contribuțiilor programului plătită către instrumentele financiare incluse în fiecare cerere de plată

 

83.

Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 care corespunde sumei totale a contribuțiilor programului plătite către instrumentele financiare, inclusă în fiecare cerere de plată

 

84.

Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a contribuțiilor programului plătite efectiv drept cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusă în fiecare cerere de plată

 

85.

Atunci când operațiunea este un instrument financiar, suma totală a cheltuielilor publice care corespunde sumei totale a contribuțiilor programului plătite efectiv drept cheltuieli eligibile în sensul articolului 42 alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusă în fiecare cerere de plată

 

86.

În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma plătită beneficiarului în cadrul operațiunii drept avans, inclusă în fiecare cerere de plată

 

87.

În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma avansului inclusă într-o cerere de plată care a fost acoperită de cheltuielile efectuate de beneficiar pe parcursul a trei ani de la plata avansului

 

88.

În cazul unui ajutor de stat pentru care se aplică articolul 131 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suma plătită beneficiarului ca avans, în cadrul operațiunii, inclusă într-o cerere de plată care nu a fost acoperită de cheltuielile efectuate de beneficiar și pentru care nu a expirat perioada de trei ani

 

89.

Suma cheltuielilor eligibile inclusă în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

90.

Suma cheltuielilor publice definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, inclusă în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

Date privind conturile prezentate Comisiei în conformitate cu articolul 138 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (în EUR)

91.

Data depunerii fiecărui set de conturi care include cheltuieli aferente operațiunii

 

92.

Data prezentării conturilor în care au fost incluse cheltuielile finale ale operațiunii, ca urmare a încheierii operațiunii (în care suma totală a cheltuielilor eligibile este de 1 000 000 EUR sau peste) [articolul 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].

 

93.

Suma totală a cheltuielilor eligibile ale operațiunii introdusă în sistemele contabile ale autorității de certificare și inclusă în cererile de plată

 

94.

Suma totală a cheltuielilor publice, astfel cum au fost definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, suportate la implementarea operațiunii, care corespunde sumei totale a cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale autorității de certificare, inclusă în conturi

 

95.

Suma totală a plăților către beneficiar în conformitate cu articolul 132 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care corespunde sumei totale a cheltuielilor eligibile înregistrate în sistemele contabile ale autorității de certificare, inclusă în conturi

 

96.

Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii retrase în cursul exercițiului contabil, inclus în conturi

 

97.

Totalul cheltuielilor publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care corespund cheltuielilor eligibile totale retrase în cursul exercițiului contabil, inclus în conturi

 

98.

Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii recuperate în cursul exercițiului contabil, inclus în conturi

 

99.

Totalul cheltuielilor publice care corespund cheltuielilor eligibile totale ale operațiunii, recuperate în cursul exercițiului contabil, inclus în conturi

 

100.

Totalul cheltuielilor eligibile ale operațiunii care trebuie recuperate la încheierea exercițiului contabil, inclus în conturi

 

101.

Totalul cheltuielilor publice ale operațiunii care corespund cheltuielilor eligibile totale care trebuie recuperate la încheierea exercițiului contabil, inclus în conturi

 

102.

Pentru operațiunea inclusă în fiecare set de conturi, suma totală a cheltuielilor eligibile recuperate în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în cursul exercițiului contabil

 

103.

Pentru operațiunea inclusă în fiecare set de conturi, cheltuielile publice, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, care corespund sumei totale a cheltuielilor eligibile recuperate în conformitate cu articolul 71 din regulamentul menționat în cursul exercițiului contabil

 

104.

Suma totală a cheltuielilor eligibile ale operațiunii nerecuperabile la încheierea exercițiului contabil, inclusă în conturi

 

105.

Totalul cheltuielilor publice ale operațiunii care corespund sumei totale a cheltuielilor eligibile nerecuperabile la încheierea exercițiului contabil, inclus în conturi

 

Date privind anumite tipuri de cheltuieli pentru care sunt prevăzute plafoane

106.

Suma cheltuielilor suportate și plătite, eligibile pentru sprijinul FEDER și cofinanțate de FSE în temeiul articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

107.

Suma cheltuielilor suportate și plătite, eligibile pentru sprijinul FSE și cofinanțate de FEDER în temeiul articolului 98 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Nu se aplică FSE, Fondului de coeziune și FEPAM

108.

Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara zonei vizate de program, dar pe teritoriul Uniunii, în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013

 

109.

Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara zonei vizate de program, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013

Nu se aplică FEDER, Fondului de coeziune și FEPAM

110.

Suma cheltuielilor suportate și plătite în afara părții din Uniune a zonei vizate de program, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

Nu se aplică FSE, Fondului de coeziune și FEPAM

111.

Suma cheltuielilor suportate și plătite pentru achiziționarea de terenuri în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

112.

Valoarea contribuțiilor în natură destinate operațiunii, în conformitate cu articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

 

113.

Suma cheltuielilor suportate și plătite în țările terțe vizate de Instrumentul de asistență pentru preaderare sau de Instrumentul european de vecinătate și parteneriat pentru operațiunile care țin de CTE

Nu se aplică FSE, Fondului de coeziune și FEPAM


(1)  În cazul CTE, beneficiarii includ beneficiarul principal și ceilalți beneficiari.

(2)  Beneficiarul include, după caz, alte organisme care suportă, în cadrul operațiunii, cheltuieli care sunt tratate drept cheltuieli suportate de beneficiar.

(3)  Pentru FSE, indicatorii de rezultat comuni includ indicatorii stabiliți în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.

(4)  Directiva 2004/17/CΕ a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(6)  Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).


ANEXA IV

Cerințele esențiale ale sistemelor de gestiune și control și clasificarea acestor sisteme în ceea ce privește funcționarea lor eficace menționată la articolul 30

Tabelul 1

Cerințe esențiale

Cerințele esențiale ale sistemelor de gestiune și control

Organismele/autoritățile în cauză

Domeniul de aplicare

1

Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme adecvate pentru raportare și monitorizare atunci când autoritatea responsabilă încredințează executarea sarcinilor unui alt organism.

Autoritatea de management

Mediul de control intern

2

Selecția adecvată a operațiunilor.

Autoritatea de management

Activități de gestiune și control

3

Informații adecvate oferite beneficiarilor cu privire la condițiile aplicabile pentru operațiunile selectate.

Autoritatea de management

4

Verificări de management adecvate.

Autoritatea de management

5

Sisteme eficiente create pentru a garanta că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile pentru a se asigura o pistă de audit adecvată.

Autoritatea de management

Activități de gestiune și control/Monitorizare

6

Un sistem fiabil de colectare, înregistrare și stocare a datelor în vederea monitorizării, a evaluării, a gestiunii financiare, a verificării și a auditului, care include legături cu sistemele de schimb electronic de date cu beneficiarii.

Autoritatea de management

7

Punerea efectivă în aplicare a unor măsuri antifraudă proporționale.

Autoritatea de management

Activități de gestiune și control

8

Proceduri adecvate pentru întocmirea declarației de asigurare de gestiune și a rezumatului anual al rapoartelor finale de audit și al controalelor efectuate.

Autoritatea de management

9

Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme adecvate pentru raportare și monitorizare atunci când autoritatea responsabilă încredințează executarea sarcinilor unui alt organism.

Autoritatea de certificare

Mediul de control intern

10

Proceduri adecvate pentru elaborarea și depunerea cererilor de plată.

Autoritatea de certificare

Activități de gestiune și control/Monitorizare

11

Menținerea adecvată a unor evidențe electronice a cheltuielilor declarate și a contribuției publice corespunzătoare.

Autoritatea de certificare

Activități de gestiune și control

12

Evidența adecvată și completă a sumelor recuperabile, recuperate și retrase.

Autoritatea de certificare

13

Proceduri adecvate pentru elaborarea și certificarea integralității, a exactității și a veridicității conturilor anuale.

Autoritatea de certificare

14

Separarea adecvată a funcțiilor și sisteme adecvate care permit garantarea faptului că orice alt organism care efectuează audituri în conformitate cu strategia de audit a programului dispune de independența funcțională necesară și ține cont de standardele de audit acceptate la nivel internațional.

Autoritatea de audit

Mediul de control intern

15

Audituri adecvate ale sistemelor.

Autoritatea de audit

Activități de control

16

Audituri adecvate ale operațiunilor.

Autoritatea de audit

17

Audituri adecvate ale conturilor.

Autoritatea de audit

18

Proceduri adecvate pentru furnizarea unei opinii de audit fiabile și pentru pregătirea raportului anual de control.

Autoritatea de audit


Tabelul 2

Clasificarea cerințelor esențiale pentru sistemele de gestiune și control în ceea ce privește funcționarea acestora

Categoria 1

Funcționează corespunzător. Nu sunt necesare îmbunătățiri sau sunt necesare doar îmbunătățiri minore.

Categoria 2

Funcționează. Sunt necesare unele îmbunătățiri.

Categoria 3

Funcționează parțial. Sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.

Categoria 4

În esență, nu funcționează.


Top