Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1333

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 al Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor

OJ L 336, 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 262 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 336/23


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1333/2011 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2011

de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor

(text codificat)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 121, litera (a) și articolul 194, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2257/94 al Comisiei din 16 septembrie 1994 de stabilire a standardelor de calitate pentru banane (2), Regulamentul (CE) nr. 2898/95 al Comisiei din 15 decembrie 1995 privind verificarea conformității cu standardele de calitate pentru banane (3) și Regulamentul (CE) nr. 239/2007 al Comisiei din 6 martie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind comunicările în sectorul bananelor (4) au fost modificate în mod substanțial (5). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentele menționate prin reunirea lor într-un singur act.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 prevede stabilirea de standarde de comercializare pentru banane. Scopul acestor standarde este de a asigura aprovizionarea pieței cu produse de calitate omogenă și satisfăcătoare, în special în cazul bananelor recoltate în Uniune, pentru care ar trebui făcute eforturi de îmbunătățire a calității.

(3)

Având în vedere gama largă de soiuri comercializate în Uniune și practicile de comercializare, ar trebui stabilite standarde minime pentru bananele verzi necoapte, fără a aduce atingere stabilirii ulterioare a standardelor aplicabile la o etapă diferită de comercializare. Caracteristicile bananelor-smochină și modul de comercializare a acestora determină excluderea acestor produse din sfera de aplicare a standardelor Uniunii.

(4)

Având în vedere obiectivul urmărit, este oportun să fie permis statelor membre producătoare de banane să aplice standarde naționale pe teritoriul lor pentru producția lor, dar numai în etapele ulterioare etapei bananelor verzi necoapte, cu condiția ca aceste norme să nu intre în conflict cu standardele Uniunii și să nu împiedice libera circulație a bananelor în Uniune.

(5)

Ar trebui să se ia în considerare faptul că, din cauza factorilor climatici, condițiile de producție în Madeira, Azore, Algarve, Creta, Laconia și Cipru sunt dificile, astfel încât bananele nu se dezvoltă în aceste regiuni până la lungimea minimă stabilită. În acele cazuri, bananele trebuie să poată fi comercializate, dar numai în clasa a II-a.

(6)

Ar trebui adoptate măsuri pentru a se asigura aplicarea uniformă a reglementărilor privind standardele de comercializare pentru banane, în special cu privire la controalele de conformitate.

(7)

Ținându-se cont de natura produselor foarte perisabile și de practicile comerciale și procedurile de inspecție folosite în comerț, ar trebui stabilit ca efectuarea controalelor de conformitate să fie realizată în principal în etapa la care se referă standardele.

(8)

Un produs care a satisfăcut controalele în etapa menționată anterior este considerat conform standardelor. Această evaluare ar trebui să nu aducă atingere nici unui control neanunțat efectuat ulterior, până în etapa de coacere în depozit.

(9)

Controalele privind conformitatea nu ar trebui să fie sistematice, ci aleatorii, prin evaluarea unui eșantion global prelevat în mod aleatoriu din lotul selectat pentru controlul organismului competent și presupus a fi reprezentativ pentru acel lot. În acest scop, se aplică dispozițiile corespunzătoare ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (6).

(10)

În comerțul cu banane se manifestă o concurență puternică. Comercianții în cauză au introdus ei înșiși controale stricte. De aceea, controalele nu ar trebui să fie efectuate în etapa impusă comercianților care oferă garanții potrivite cu privire la personal și facilitățile de manipulare și care pot garanta că bananele pe care le comercializează în Uniune se conformează cu standardele Uniunii. Aceste exceptări ar trebui să fie acordate de statele membre pe teritoriul cărora se efectuează în principiu controalele. Aceste exceptări ar trebui retrase când standardele și condițiile cu privire la acestea nu sunt satisfăcute.

(11)

În vederea efectuării controalelor, comercianții în cauză ar trebui să furnizeze informații organismelor competente.

(12)

Certificatul de conformitate eliberat după efectuarea controalelor ar trebui să nu constituie un document de însoțire pentru banane până în etapa finală de comercializare, ci un document de dovedire a conformității bananelor cu standardele Uniunii până în etapa de coacere în depozit, în conformitate cu domeniul de aplicare al standardului, ce trebuie prezentat la cererea autorităților competente. Ar trebui subliniat faptul că bananele care nu se conformează cu standardele stabilite în prezentul regulament nu pot fi comercializate în vederea consumului în stare proaspătă în Uniune.

(13)

În vederea supravegherii funcționării pieței bananelor, Comisia trebuie să primească informații despre producția și comercializarea bananelor produse în Uniune. Ar trebui stabilite norme care să reglementeze comunicarea acestor informații de către statele membre.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

STANDARDE DE COMERCIALIZARE

Articolul 1

Standardele de comercializare aplicabile bananelor care intră sub incidența codului NC 0803 00, cu excepția bananelor din soiul Musa paradisiaca (plantains), bananelor-smochină și bananelor destinate transformării, sunt stabilite în anexa I.

Aceste standarde de comercializare se aplică bananelor originare din țări terțe în etapa de punere în liberă circulație, bananelor originare din Uniune în etapa primei debarcări într-un port din Uniune și bananelor livrate în stare proaspătă consumatorului în zonele de producție în etapa de scoatere din atelierul de ambalare.

Articolul 2

Standardele de comercializare menționate la articolul 1 nu afectează aplicarea, în etapele ulterioare de comercializare, a normelor naționale care:

(a)

nu împiedică libera circulație a bananelor originare din țări terțe sau alte regiuni ale Uniunii și care respectă standardele de comercializare menționate în articolul 1 și

(b)

nu sunt incompatibile cu standardele de comercializare menționate în articolul 1.

CAPITOLUL 2

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE

Articolul 3

Statele membre efectuează controale în conformitate cu prezentul capitol pentru a verifica dacă bananele care intră sub incidența codului NC 0803 00 cu excepția bananelor din soiul Musa paradisiaca (plantains), bananelor-smochină și bananelor destinate transformării se conformează cu standardele de comercializare menționate în articolul 1.

Articolul 4

Bananele produse în Uniune sunt supuse unui control privind conformitatea cu standardele de comercializare menționate în articolul 1, înainte de încărcarea într-un mijloc de transport în vederea comercializării în stare proaspătă. Aceste controale pot fi efectuate la unitatea de ambalare.

Bananele care se comercializează în afara regiunii lor de producție se supun controalelor neanunțate atunci când sunt descărcate pentru prima dată în alt loc din Uniune.

Controalele prevăzute în primul și al doilea alineat se efectuează în conformitate cu articolul 9.

Articolul 5

Înainte de punerea în liberă circulație în Uniune, bananele importate din țări terțe se supun controalelor privind conformitatea lor cu standardele de comercializare menționate în articolul 1, în statul membru în care sunt descărcate pentru prima dată în Uniune, sub rezerva articolului 9.

Articolul 6

(1)   Controalele de conformitate se efectuează conform articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

(2)   Pentru produsele care, din motive tehnice, nu pot fi controlate cu privire la conformitate în momentul primei descărcări în Uniune, controalele se efectuează ulterior, cel mai târziu la sosirea în depozitul de coacere și în orice caz, cu privire la produsele importate din țări terțe, înainte de punerea în liberă circulație.

(3)   La finalizarea controalelor de conformitate se eliberează un certificat întocmit în conformitate cu anexa II pentru produsele a căror conformitate cu standardele a fost certificată.

Certificatul de inspecție eliberat pentru bananele originare din țări terțe se prezintă autorităților vamale pentru punerea acestor produse în liberă circulație în Uniune.

(4)   În cazul neconformității, se aplică punctul 2.7 al Anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.

(5)   Dacă organismul competent nu a inspectat un anumit produs, acesta își aplică ștampila oficială pe notificarea prevăzută în articolul 7 sau, în lipsa acesteia, în cazul produselor importate, acesta informează în timp util autoritățile vamale prin orice alte mijloace adecvate.

(6)   Comercianții furnizează toate facilitățile solicitate de organismul competent pentru efectuarea verificărilor, conform prezentului capitol.

Articolul 7

Comercianții în cauză sau reprezentanții acestora, care nu se califică pentru exceptările prevăzute în articolul 9, furnizează organismului competent în timp util toate informațiile necesare pentru identificarea loturilor și informații detaliate privind locul și data ambalării și expedierii pentru bananele recoltate în Uniune, locul și data planificate pentru descărcare în Uniune pentru bananele din țările terțe sau din regiunile de producție ale Uniunii și livrările la depozitele de coacere pentru bananele care nu pot fi controlate atunci când sunt descărcate pentru prima dată în Uniune.

Articolul 8

(1)   Controalele de conformitate se efectuează de către departamentele sau organismele desemnate de autoritățile naționale competente. Aceste departamente sau organisme trebuie să prezinte garanții adecvate pentru efectuarea acestor controale, în special cu privire la echipament, calificare și experiență.

(2)   Autoritățile naționale competente pot să delege responsabilitatea pentru efectuarea controalelor de conformitate unor organisme private autorizate în acest scop care:

(a)

au inspectori care au urmat un curs de perfecționare recunoscut de autoritățile naționale competente;

(b)

posedă echipamentul și facilitățile necesare pentru efectuarea verificărilor și analizelor necesare controalelor și

(c)

dețin facilitățile adecvate pentru comunicarea informațiilor.

(3)   Autoritățile naționale competente verifică periodic executarea și eficacitatea controalelor de conformitate. Acestea retrag autorizația atunci când descoperă anomalii sau nereguli care ar putea afecta executarea corectă a controalelor de conformitate sau când cerințele nu mai sunt satisfăcute.

Articolul 9

(1)   Comercianții care comercializează banane cultivate în Uniune sau banane importate din țări terțe nu fac obiectul controalelor de conformitate cu standardele de comercializare în etapele prevăzute în articolele 4 și 5 atunci când:

(a)

dețin personal experimentat în standarde de comercializare și facilități de manipulare și inspecție;

(b)

țin evidența operațiunilor pe care le efectuează și

(c)

prezintă garanții că bananele pe care le comercializează se conformează, din punct de vedere al calității, cu standardele de comercializare menționate în articolul 1.

Comercianții exceptați de la controale obțin un certificat de exceptare, în conformitate cu specimenul prezentat în anexa III.

(2)   Exceptarea de la controale se acordă, la cererea comerciantului respectiv, de către departamentele de inspecție sau organismele desemnate de autoritățile naționale competente, fie ale statului membru producător, pentru bananele comercializate în regiunea de producție a Uniunii, fie de statul membru de descărcare, pentru bananele din Uniune comercializate în alt loc în Uniune și bananele importate din țări terțe. Exceptarea de la controale se acordă pentru o perioadă maximă de trei ani și se reînnoiește. Această exceptare se aplică întregii piețe a Uniunii pentru produsele descărcate în statul membru care a acordat exceptarea.

Departamentele sau organismele respective retrag exceptarea atunci când constată anomalii sau nereguli care ar putea afecta conformitatea bananelor cu standardele de comercializare menționate în articolul 1 sau când condițiile stabilite în alineatul (1) nu mai sunt satisfăcute. Retragerea este temporară sau permanentă, în conformitate cu gravitatea deficiențelor detectate.

Statele membre creează un registru al comercianților de banane exceptați de la controale, le alocă un număr de înregistrare și iau măsurile necesare pentru diseminarea acestor informații.

(3)   Departamentele sau organismele competente statelor membre verifică periodic calitatea bananelor comercializate de comercianții prevăzuți în alineatul (1) și concordanța cu condițiile stabilite. Comercianții furnizează, de asemenea, toate facilitățile necesare pentru efectuarea acestor verificări.

Departamentele sau organismele competente comunică Comisiei lista comercianților cărora li s-a acordat exceptarea prevăzută în prezentul articol și orice retrageri ale exceptării.

Articolul 10

Prezentul regulament se aplică fără să aducă atingere controalelor la fața locului neanunțate, efectuate ulterior, până în etapa de coacere în depozit.

CAPITOLUL 3

COMUNICĂRI

Articolul 11

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre pentru fiecare perioadă de raportare următoarele:

(a)

cantitatea de banane produse în Uniune care sunt comercializate:

(i)

în regiunea de producție;

(ii)

în afara regiunii de producție;

(b)

prețurile medii de vânzare existente pe piețele locale ale bananelor verzi produse în Uniune care sunt comercializate în regiunea de producție;

(c)

prețurile medii de vânzare ale bananelor verzi în momentul livrării în primul port de descărcare (mărfuri nedescărcate), cu privire la bananele produse în Uniune care sunt comercializate în Uniune în afara regiunii de producție;

(d)

previziuni ale datelor menționate la literele (a), (b) și (c) pentru cele două perioade de raportare succesive.

(2)   Regiunile de producție sunt:

(a)

Insulele Canare;

(b)

Guadelupa;

(c)

Martinica;

(d)

Madeira, Azore și Algarve;

(e)

Creta și Laconia;

(f)

Cipru.

(3)   Perioadele de raportare dintr-un an calendaristic sunt:

(a)

ianuarie-aprilie inclusiv;

(b)

mai-august inclusiv;

(c)

septembrie-decembrie inclusiv.

Comunicările pentru fiecare perioadă de raportare se efectuează cel târziu în a cincisprezecea zi din a doua lună care urmează perioadei de raportare.

(4)   Comunicările menționate în prezentul capitol se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei (7).

Articolul 12

Regulamentele (CE) nr. 2257/94, (CE) nr. 2898/95 și (CE) nr. 239/2007 se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 245, 20.9.1994, p. 6.

(3)  JO L 304, 16.12.1995, p. 17.

(4)  JO L 67, 7.3.2007, p. 3.

(5)  A se vedea anexa V.

(6)  JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

(7)  JO L 228, 1.9.2009, p. 3.


ANEXA I

Standarde de comercializare pentru banane

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică bananelor din soiurile (cultivarii) din Musa (AAA) spp., subgrupele Cavendish și Gros Michel, precum și hibrizilor, prevăzute în anexa IV, destinate livrării în stare proaspătă consumatorului, după condiționare și ambalare, cu excepția bananelor plantain, a bananelor destinate prelucrării industriale, precum și a bananelor-smochină.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Obiectul prezentului standard este de a defini cerințele de calitate pentru bananele verzi necoapte după ambalare.

A.   Cerințe minime

În toate clasele, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare clasă și a toleranțelor permise, bananele trebuie să fie:

verzi și necoapte,

întregi,

tari,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putrezire sau deteriorare care le fac improprii consumului,

curate, practic fără corpuri străine vizibile,

practic fără paraziți,

practic fără deteriorări cauzate de paraziți,

cu pedunculul intact, fără îndoituri, infecție fungică sau desicare,

cu pistilurile rupte,

fără malformații sau curbură anormală a fructului,

practic fără lovituri,

practic fără deteriorări cauzate de temperaturile joase,

fără umiditate exterioară anormală,

fără miros și/sau gust străin.

De asemenea, mănunchiurile sau ciorchinii (fragmente de mănunchiuri) trebuie să conțină:

o porțiune suficientă de coroană cu colorit normal, sănătoasă și fără infecție fungică,

o coroană tăiată curat, nu oblic, fără urme de smulgere sau fragmente de tulpină.

Dezvoltarea și starea de maturitate a bananelor trebuie să permită:

rezistența la transport și manipulare

și

ajungerea la destinație în condiții satisfăcătoare, în vederea obținerii unui grad corespunzător de maturitate după coacere.

B.   Clasificare

Bananele se clasifică în trei clase definite mai jos:

(i)   Clasa „Extra”

Bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau tipului comercial.

Fructele trebuie să nu prezinte defecte, cu excepția unor ușoare pete superficiale care nu acoperă mai mult de 1 cm2 din suprafața fructului, cu condiția ca acestea din urmă să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau al ciorchinelui, calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului.

(ii)   Clasa I

Bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate bună. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau tipului comercial.

Cu toate acestea, se admit următoarele defecte ușoare ale fructelor, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau ciorchinelui, calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului:

defecte ușoare de formă,

defecte ușoare ale cojii datorate frecării și alte ușoare pete superficiale care să nu acopere mai mult de 2 cm2 din suprafața fructului.

Aceste defecte ușoare nu pot afecta sub nici o formă pulpa fructului.

(iii)   Clasa II

Această clasă cuprinde bananele care nu pot fi încadrate în clasele superioare, dar care îndeplinesc cerințele minime menționate anterior.

Se admit următoarele defecte ale fructelor, cu condiția ca bananele să-și păstreze caracteristicile esențiale cu privire la calitate, capacitatea de păstrare și aspect:

defecte de formă,

defecte ale cojii datorate zgârierii, frecării sau altor cauze, cu condiția ca suprafața totală afectată să nu acopere mai mult de 4 cm2 din suprafața fructului.

Aceste defecte nu pot afecta sub nici o formă pulpa fructului.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de:

lungimea pulpei comestibile a fructului, exprimată în centimetri și măsurată de-a lungul feței convexe, de la capătul cu inflorescență până la baza pedunculului.

gradul, și anume măsura grosimii unei secțiuni transversale a fructului, exprimată în milimetri, între fețele laterale și mijloc, perpendicular pe axa longitudinală.

Fructul de referință pentru măsurarea lungimii și a gradului este:

fructul mijlociu pe rândul exterior al mănunchiului,

fructul de lângă tăietura care secționează mănunchiul, pe rândul exterior al ciorchinelui.

Lungimea minimă admisă este de 14 cm și gradul minim admis este de 27 mm.

Prin derogare de la al treilea paragraf, bananele produse în Madeira, Azore, Algarve, Creta, Laconia și Cipru, care au o lungime mai mică de 14 cm, pot fi comercializate în Uniune, dar trebuie clasificate în categoria II.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fiecare colet pentru produse care nu îndeplinesc cerințele clasei indicate.

A.   Toleranțele de calitate

(i)   Clasa „Extra”

5 % din numărul sau din greutatea bananelor care nu îndeplinesc cerințele clasei „extra” dar care îndeplinesc cerințele pentru clasa I, sau, în mod excepțional, care se încadrează în toleranțele pentru această clasă.

(ii)   Clasa I

10 % din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc cerințele clasei I, dar care îndeplinesc cerințele clasei II sau, în mod excepțional, care se încadrează în toleranțele pentru această clasă.

(iii)   Clasa II

10 % din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc nici cerințele clasei II, nici cerințele minime, cu excepția produselor afectate de putrezire sau de orice alte deteriorări care le fac improprii consumului.

B.   Toleranțele de calibru

Pentru toate clasele, 10 % din numărul de banane care nu corespund caracteristicilor de calibrare, până la o limită de 1 cm, pentru lungimea minimă de 14 cm.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Omogenitatea

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să cuprindă exclusiv banane de aceeași origine, soi și/sau tip comercial și calitate.

Partea vizibilă a conținutului fiecărui colet trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Bananele trebuie să fie ambalate astfel încât să fie protejate în mod corespunzător.

Materialele folosite în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate și de o asemenea natură încât să nu cauzeze deteriorarea internă sau externă a produsului. Folosirea materialelor, în special a hârtiei de împachetat sau a etichetelor adezive indicând specificațiile comerciale, este permisă cu condiția ca tipărirea și etichetarea să fie făcută cu cerneală sau clei netoxic.

Coletele nu trebuie să conțină corpuri străine.

C.   Prezentarea

Bananele trebuie să fie prezentate în mănunchiuri sau ciorchini (părți ale mănunchiului) formați din cel puțin patru fructe. Este permisă prezentarea bananelor în fructe izolate.

Ciorchinii cu cel mult două fructe lipsă sunt admiși, cu condiția ca fructele să nu fie rupte ci tăiate curat, fără deteriorarea fructelor învecinate.

Nu poate fi prezent pe un rând mai mult de un ciorchine cu trei fructe cu caracteristici identice cu ale celorlalte fructe din colet.

În zonele de producție, bananele pot fi comercializate în ciorchine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Fiecare colet trebuie să prezinte următoarele indicații în scris, cu caractere grupate pe aceeași parte, lizibile, de neșters și vizibile din exterior:

A.   Identificarea

Ambalator și/sau expeditor

Numele și adresa sau marcajul convențional recunoscut sau eliberat oficial.

B.   Natura produsului

cuvântul „Banane”, atunci când conținutul nu este vizibil din exterior.

denumirea soiului sau tipului comercial.

C.   Originea produsului

Țara de origine și, în cazul produsului din Uniune:

zona de producție și

(opțional) denumirea națională, regională sau locală.

D.   Specificații comerciale

clasă,

greutate netă,

calibru, exprimat ca lungimea minimă și, opțional, ca lungimea maximă.

E.   Marca oficială de control (opțional).


ANEXA II

Image

Textul imaginii

ANEXA III

Certificat de exceptare de la verificarea conformității cu standardele de comercializare pentru banane

Image

Textul imaginii

ANEXA IV

Lista principalelor grupe, subgrupe și cultivari de banane pentru desert comercializate în Uniune

Grupa

Subgrupa

Principalii cultivari

(listă non-exhaustivă)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-poovan

Ney-poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (Big Mike)

Highgate

Hibrizi

Flhorban 920

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ANEXA V

Regulamentele abrogate și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2257/94

(JO L 245, 20.9.1994, p. 6)

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1135/96

(JO L 150, 25.6.1996, p. 38)

Numai articolul 1 și numai în ceea ce privește versiunea în limba germană

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 386/97

(JO L 60, 1.3.1997, p. 53)

Numai articolul 1 și numai în ceea ce privește versiunile în limbile engleză și suedeză

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 228/2006

(JO L 39, 10.2.2006, p. 7)

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2898/95

(JO L 304, 16.12.1995, p. 17)

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 465/96

(JO L 65, 15.3.1996, p. 5)

 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1135/96

(JO L 150, 25.6.1996, p. 38)

Numai articolul 2 și numai în ceea ce privește versiunea în limba engleză

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 386/97

(JO L 60, 1.3.1997, p. 53)

Numai articolul 2 și numai în ceea ce privește versiunea în limba spaniolă

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 239/2007

(JO L 67, 7.3.2007, p. 3)

 

Regulamentul Comisiei (UE) nr. 557/2010

(JO L 159, 25.6.2010, p. 13)

Numai articolul 6


ANEXA VI

Tabel de Corespondență

Regulamentul (CE) nr. 2257/94

Regulamentul (CE) nr. 2898/95

Regulamentul (CE) nr. 239/2007

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2, partea introductivă

Articolul 2, partea introductivă

Articolul 2, prima liniuță

Articolul 2, litera (a)

Articolul 2, a doua liniuță

Articolul 2, litera (b)

Articolul 3

Articolul 13

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa IV

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2

Articolul 4

Articolul 3

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8

Articolul 10

Articolul 9

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Articolul 1

Articolul 11

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 12

Anexa V

Anexa VI


Top