EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1082

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

JO L 210, 31.7.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

58


32006R1082


L 210/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1082/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iulie 2006

privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 159 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Articolul 159 al treilea paragraf din tratat prevede că pot fi adoptate acțiuni specifice în afara fondurilor prevăzute la primul paragraf al articolului menționat anterior pentru a realiza obiectivul de coeziune economică și socială prevăzută de tratat. Dezvoltarea armonioasă a ansamblului Comunității și consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale implică consolidarea cooperării teritoriale. În acest sens, trebuie adoptate măsurile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor în care sunt puse în aplicare acțiunile de cooperare teritorială.

(2)

Se impun măsuri pentru a reduce dificultățile semnificative cu care se confruntă statele membre, în special regiunile și colectivitățile locale, pentru a realiza și a gestiona acțiunile de cooperare teritorială în cadrul diferitelor sisteme juridice și proceduri naționale.

(3)

Ținând seama în special de creșterea numărului de frontiere terestre și maritime ale Comunității în urma extinderii, este necesar să se faciliteze consolidarea cooperării teritoriale în Comunitate.

(4)

Instrumentele existente, precum gruparea europeană de interes economic, s-au dovedit puțin adaptate pentru a organiza o cooperare structurată subordonată inițiativei comunitare Interreg în perioada de programare 2000-2006.

(5)

Acquis-ul Consiliului Europei furnizează diferite posibilități și cadrul care permit autorităților regionale și locale să asigure o cooperare transfrontalieră. Prezentul instrument nu intenționează, prin urmare, să eludeze acest cadru sau să furnizeze un ansamblu de norme comune specifice care ar reglementa în mod uniform ansamblul acestor dispoziții în întreaga Comunitate.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 privind dispozițiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune (4) sporește mijloacele în favoarea cooperării teritoriale europene.

(7)

De asemenea este necesar să se faciliteze și să se urmărească punerea în aplicare a unor acțiuni de cooperare teritorială fără contribuția financiară a Comunității.

(8)

Pentru a depăși obstacolele ce împiedică cooperarea teritorială, este necesar să se instituie un instrument de cooperare la nivel comunitar care să permită stabilirea, pe teritoriul Comunității, a grupurilor cooperative cu personalitate juridică, denumite „grupări europene pentru cooperare teritorială” (GECT). Recursul la o GECT ar trebui să fie facultativ.

(9)

Este recomandabil să se acorde GECT capacitatea de a acționa în numele și în contul membrilor săi și, în special, în numele colectivităților regionale și locale care o formează.

(10)

Atribuțiile și competențele unei GECT trebuie definite printr-o convenție.

(11)

GECT ar trebui să poată acționa fie pentru a pune în aplicare programe sau proiecte de cooperare teritorială cofinanțate de Comunitate, în special în temeiul fondurilor structurale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și cu Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (5), fie pentru a realiza acțiuni de cooperare teritorială la inițiativa statelor membre și a regiunilor și colectivităților lor locale, cu sau fără contribuția financiară a Comunității.

(12)

Este necesar să se precizeze că responsabilitatea financiară a colectivităților regionale și locale, precum și a statelor membre în ceea ce privește gestiunea fondurilor, atât comunitare, cât și naționale, nu este afectată de formarea GECT.

(13)

Este necesar să se precizeze că competențele pe care o colectivitate regională și locală le exercită în calitate de autoritate publică, în special competențele de supraveghere și de reglementare, nu pot constitui obiectul unei convenții.

(14)

Este necesar ca GECT să își stabilească statutul și să se doteze cu propriile organe de conducere, precum și cu norme pentru buget și exercitarea responsabilității financiare.

(15)

Este recomandabil să se creeze condițiile de cooperare teritorială în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat prin articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității menționat la prezentul articol, prezentul regulament nu depășește limita necesară pentru a realiza aceste obiective, recurgerea la GECT fiind facultativ, în conformitate cu sistemul constituțional al fiecărui stat membru.

(16)

Articolul 159 al treilea paragraf din tratat nu permite extinderea legislației bazate pe această dispoziție la entități din țări terțe. Adoptarea unei măsuri comunitare care să permită înființarea unei GECT nu ar trebui, cu toate acestea, să excludă posibilitatea pentru entități din țări terțe de a participa la o GECT înființată în conformitate cu prezentul regulament, în cazul în care legislația unei țări terțe sau acordurile dintre statele membre și țările terțe o permit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Natura GECT

(1)   Gruparea europeană pentru cooperare teritorială, denumită în continuare „GECT”, poate fi constituită pe teritoriul Comunității în condițiile și în conformitate cu modalitățile prevăzute prin prezentul regulament.

(2)   Obiectivul unei GECT este de a facilita și de a promova cooperarea transfrontalieră, transnațională și/sau interregională, denumită în continuare „cooperare teritorială”, între membrii săi, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), exclusiv în scopul de a consolida coeziunea economică și socială.

(3)   GECT are personalitate juridică.

(4)   GECT deține, în toate statele membre, capacitatea juridică cea mai extinsă recunoscută persoanelor juridice de dreptul intern al statului membru. În special, GECT poate dobândi sau înstrăina imobilizări corporale sau necorporale, poate angaja personal și poate sta în justiție.

Articolul 2

Dreptul aplicabil

(1)   GECT este reglementată prin următoarele:

(a)

prezentul regulament;

(b)

în cazul în care prezentul regulament o autorizează în mod expres, dispozițiile convenției și ale statutului, prevăzute la articolele 8 și 9;

(c)

în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezentul regulament sau care sunt reglementate parțial, dreptul statului membru în care GECT își are sediul.

În cazul în care, în conformitate cu dreptul comunitar sau dreptul internațional privat, este necesar să se definească dreptul care guvernează actele unei GECT, acesta este tratat ca o entitate aparținând statului membru în care își are sediul.

(2)   În cazul în care un stat membru cuprinde mai multe entități teritoriale care au reglementări aplicabile proprii, dreptul aplicabil în temeiul alineatului (1) litera (c) cuprinde dreptul acestor entități, ținând seama de structura constituțională a statului membru în cauză.

Articolul 3

Structura unei GECT

(1)   GECT este alcătuită din membri care, în limitele competențelor lor în conformitate cu dreptul intern, aparțin uneia sau mai multor categorii enumerate în continuare:

(a)

statele membre;

(b)

colectivitățile regionale;

(c)

colectivitățile locale;

(d)

organismele de drept public în sensul articolului 1 alineatul (9) al doilea paragraf din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (6).

De asemenea, pot fi membre și asociațiile compuse din organisme care aparțin uneia sau mai multor categorii enumerate anterior.

(2)   Membrii unei GECT au sedii cel puțin pe teritoriul a două state membre.

Articolul 4

Constituirea unei GECT

(1)   Decizia de a constitui o GECT se adoptă la inițiativa membrilor potențiali ai acestuia.

(2)   Fiecare membru potențial:

(a)

notifică statului membru în conformitate cu dreptul căruia este înființat intenția sa de a participa la GECT și

(b)

transmite statului membru respectiv o copie a proiectului de convenție și a statului prevăzute la articolele 8 și 9 din prezentul regulament.

(3)   În urma notificării de către un membru potențial, în conformitate cu alineatul (2), statul membru în cauză își exprimă acordul, ținând seama de structura sa constituțională, cu privire la participarea membrului potențial la GECT, cu excepția cazului în care consideră că această participare nu respectă prezentul regulament sau dreptul intern, inclusiv drepturile și obligațiile membrului potențial sau că această participare nu este motivată nici de interesul general, nici de interesul pentru ordinea publică a statului membru respectiv. În acest caz, statul membru expune motivele refuzului său.

Statul membru hotărăște, de regulă, în termen de trei luni de la data primirii unei cereri admisibile în conformitate cu alineatul (2).

Atunci când adoptă o decizie cu privire la participarea membrului potențial la GECT, statele membre pot aplica normele de drept intern.

(4)   Statele membre desemnează autoritățile competente pentru primirea notificărilor și a documentelor prevăzute la alineatul (2).

(5)   Membrii aprobă convenția prevăzută la articolul 8 și statutul prevăzut la articolul 9, asigurând coerența cu acordul din partea statelor membre în conformitate cu alineatul (3) din prezentul articol.

(6)   Orice modificare a convenției și orice modificare importantă a statutului trebuie aprobate de statele membre în conformitate cu procedura prevăzută la prezentul articol. Modificările importante ale statutului sunt cele care determină, direct sau indirect, o modificare a convenției.

Articolul 5

Dobândirea personalității juridice și publicarea în Jurnalul Oficial

(1)   Statutul prevăzut la articolul 9 și orice modificare ulterioară a acestuia sunt înregistrate și/sau publicate în conformitate cu dreptul intern aplicabil în statul membru în care GECT își are sediul. GECT dobândește personalitate juridică la data înregistrării sau a publicării, în funcție de cea care are loc mai întâi. Membrii informează statele membre în cauză și Comitetul Regiunilor cu privire la convenție, precum și la înregistrarea și/sau publicarea statutului.

(2)   GECT asigură că, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării și/sau publicării statutului, transmiterea către Oficiului pentru Publicațiile Oficiale ale Comunităților Europene a unei cereri pentru publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referitor la înființarea GECT și care cuprinde denumirea, obiectivele, lista membrilor, precum și sediul social al acesteia.

Articolul 6

Controlul gestionării fondurilor publice

(1)   Controlul gestionării fondurilor publice de către GECT este asigurat de autoritățile competente ale statului membru în care acesta are sediul. Statul membru în care GECT are sediul desemnează autoritatea competentă pentru această atribuție înainte de a aproba participarea la GECT în conformitate cu articolul 4.

(2)   În cazul în care dreptul intern al altor state membre prevede acest lucru, autoritățile statului membru în care GECT are sediul adoptă dispoziții pentru ca autoritățile competente din alte state membre în cauză să controleze pe teritoriul lor acțiunile desfășurate de GECT în aceste state membre și să facă schimb de informații corespunzătoare.

(3)   Toate controalele sunt efectuate în conformitate cu standardele de audit recunoscute pe plan internațional.

(4)   Fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3), în cazul în care misiunea GECT prevăzută la articolul 7 alineatul (3) primul și al doilea paragraf cuprinde acțiunile cofinanțate de Comunitate, se aplică legislația pertinentă în materie de control al fondurilor comunitare.

(5)   Statul membru în care GECT își are sediul informează celelalte state membre în cauză cu privire la eventualele dificultăți cu care s-a confruntat pe perioada controalelor.

Articolul 7

Misiuni

(1)   GECT îndeplinește atribuțiile care i-au fost încredințate de membrii săi în conformitate cu prezentul regulament. Ele sunt definite de convenția încheiată de membrii săi în conformitate cu articolele 4 și 8.

(2)   GECT acționează în cadrul misiunilor care îi sunt încredințate, care se limitează la facilitarea și promovarea cooperării teritoriale cu scopul de a consolida coeziunea economică și socială și care sunt determinate de membrii săi, înțelegându-se că toate trebuie să țină de competența fiecăruia dintre ele în temeiul dreptului său intern.

(3)   În mod special, misiunile GECT se limitează îndeosebi la punerea în aplicare a programelor sau a proiectelor de cooperare teritorială cofinanțate de Comunitate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și/sau Fondul de coeziune.

GECT pot realiza alte acțiuni specifice de cooperare teritorială între membrii lor și în cadrul obiectivului prevăzut la articolul 1 alineatul (2), cu sau fără contribuția financiară comunitară.

Statele membre pot limita misiunea pe care GECT o pot realiza fără contribuția financiară comunitară. Cu toate acestea, această misiune cuprinde cel puțin acțiunile de cooperare menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.

(4)   Misiunea încredințată GECT de membrii săi nu se referă la exercitarea competențelor conferite de dreptul public sau la funcțiile al căror obiectiv este apărarea intereselor generale ale statului sau ale altor colectivități publice, cum sunt competențele de supraveghere sau de reglementare, justiția și politica externă.

(5)   Membrii GECT pot decide în unanimitate să delege unuia dintre ei realizarea misiunilor sale.

Articolul 8

Convenția

(1)   GECT face obiectul unei convenții încheiate în unanimitate de membrii săi în conformitate cu articolul 4.

(2)   Convenția precizează:

(a)

denumirea GECT și sediul social, care se află într-un stat membru în conformitate cu dreptul căruia este constituit cel puțin unul dintre membrii săi;

(b)

aria teritorială pe care GECT își poate desfășura misiunea;

(c)

obiectivul specific și misiunea GECT, durata și condițiile dizolvării;

(d)

lista membrilor GECT;

(e)

dreptul aplicabil pentru interpretarea și aplicarea convenției, respectiv dreptul statului membru în care GECT își are sediul;

(f)

modalitățile corespunzătoare pentru recunoașterea reciprocă, inclusiv în vederea controlului financiar și

(g)

procedurile de modificare a convenției, în conformitate cu obligațiile menționate la articolele 4 și 5.

Articolul 9

Statutul

(1)   Pe baza convenției, statutul GECT se adoptă de către membrii săi, care hotărăsc în unanimitate.

(2)   Statutul GECT conține, minim, ansamblul dispozițiilor convenției, precum și următoarele elemente:

(a)

modalitățile de funcționare a organelor de conducere ale GECT și competențele lor, precum și numărul de reprezentanți ai membrilor în organele de conducere în cauză;

(b)

procedurile decizionale ale GECT;

(c)

limba sau limbile de lucru;

(d)

modalitățile de funcționare, în special în ceea ce privește gestiunea personalului său, procedurile de recrutare, tipul de contracte ale personalului;

(e)

modalitățile contribuției financiare a membrilor și normele bugetare și contabile aplicabile, inclusiv normele financiare ale fiecăruia dintre membrii GECT în această privință;

(f)

modalitățile de asumare a responsabilității membrilor în conformitate cu articolul 12 alineatul (2);

(g)

autoritățile responsabile cu desemnarea unui organism de audit extern independent;

(h)

procedurile de modificare a statutului, în conformitate cu obligațiile menționate la articolele 4 și 5.

Articolul 10

Organizarea GECT

(1)   GECT cuprinde cel puțin următoarele organe:

(a)

o adunare constituită din reprezentanții membrilor săi;

(b)

un director care reprezintă GECT și acționează în numele și în contul acesteia.

(2)   Statutul poate să prevadă organe de conducere suplimentare care dețin competențe definite în mod clar.

(3)   GECT răspunde pentru acțiunile organelor sale de conducere în raporturile cu terții, chiar și în cazul în care acestea nu constituie atribuții ale GECT.

Articolul 11

Bugetul

(1)   GECT stabilește un buget anual care trebuie adoptat de adunare și care cuprinde în special o componentă cu privire la funcționare și, după caz, o componentă operațională.

(2)   Stabilirea conturilor GECT și, după caz, a raportului anual care le însoțește, precum și controlul și publicarea acestor conturi, sunt reglementate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c).

Articolul 12

Lichidare, insolvență, încetarea plăților și răspundere

(1)   În ceea ce privește lichidarea, insolvența, încetarea plăților și alte proceduri similare, GECT intră sub incidența dreptului statului membru în care își are sediul, cu excepția cazului în care alineatele (2) și (3) prevăd contrariul.

(2)   GECT răspunde pentru propriile datorii, indiferent de natura acestora.

În măsura în care activele GECT sunt insuficiente pentru onorarea angajamentelor, membrii săi răspund pentru datoriile acestuia din urmă, indiferent de natura lor, partea fiecărui membru fiind stabilită proporțional cu contribuția sa, cu excepția cazului în care dreptul intern în baza căruia este înființat membru respectiv exclude sau limitează răspunderea acestuia. Modalitățile contribuțiilor sunt stabilite prin statut.

În cazul în care răspunderea a cel puțin unui membru al GECT este limitată prin dreptul în baza căruia acesta este înființat, ceilalți membri își pot limita, de asemenea, răspunderea prin statut.

Statutul poate să prevadă răspunderea membrilor, după ce au încetat să mai fie membri ai GECT, pentru obligații rezultate din activitățile GECT realizate pe perioada în care aveau statut de membri.

Denumirea GECT ai cărei membri au răspundere limitată cuprinde termenul „limitată”.

Cerințele privind publicarea convenției, a statutului și a conturilor GECT ai cărei membri au răspundere limitată sunt cel puțin egale cu cele necesare pentru orice alt tip de entitate juridică ai cărei membri au răspundere limitată, constituită în conformitate cu dreptul statului membru în care acest GECT își are sediul.

Un stat membru poate interzice înregistrarea pe teritoriul său a GECT ai cărei membri au o răspundere limitată.

(3)   Fără a aduce atingere responsabilității financiare a statelor membre cu privire la o eventuală finanțare din fondurile structurale și/sau de coeziune atribuită unui GECT, prezentul regulament nu poate angaja responsabilitatea financiară a statelor membre față de GECT ale cărui membre nu sunt.

Articolul 13

Interesul public

În cazul în care GECT îndeplinește o atribuție care contravine dispozițiilor unui stat membru cu privire la ordinea publică, securitatea publică, sănătatea publică sau moralitatea publică sau contrară interesului public al unui stat membru, un organism competent al acestui stat membru poate interzice activitatea pe teritoriul său sau poate solicita ca membrii care au fost constituiți în conformitate cu dreptul sa să se retragă din GECT, cu condiția ca aceasta din urmă să înceteze activitatea în cauză.

Asemenea interdicții nu constituie un mijloc de a restrânge în mod arbitrar sau deghizat cooperarea teritorială între membrii GECT. Controlul judecătoresc al deciziei organismului competent este posibil.

Articolul 14

Dizolvarea

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor din convenție cu privire la dizolvare, la cererea unei autorități competente care are un interes legitim, instanța judecătorească sau autoritatea competentă a statului membru în care GECT are sediul dispune dizolvarea GECT în cazul în care constată că GECT nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) sau la articolul 7 sau, în special, că GECT acționează în afara sferei atribuțiilor definite la articolul 7. Instanța judecătorească sau autoritatea competentă informează cu privire la orice cerere de dizolvare a unui GECT toate statele membre în conformitate cu dreptul cărora au fost constituiți membrii.

(2)   Instanța judecătorească sau autoritatea competentă poate acorda un termen GECT pentru a remedia situația. În cazul în care GECT nu remediază situația în termenul acordat, instanța judecătorească sau autoritatea competentă dispune dizolvarea sa.

Articolul 15

Competența

(1)   Terții care se consideră lezați prin acțiunile sau omisiunile GECT sunt îndreptățiți să se adreseze instanțelor judecătorești.

(2)   Cu excepția unei dispoziții contrare în prezentul regulament, litigiilor în care este implicată GECT li se aplică dreptul comunitar cu privire la competența. În toate cazurile care nu sunt prevăzute de dreptul comunitar, instanțele judecătorești competente pentru soluționarea litigiilor sunt instanțele judecătorești din statul membru în care GECT își are sediul.

Instanțele judecătorești competente să soluționeze litigiile în temeiul articolului 4 alineatul (3) sau (6) sau al articolului 13 sunt instanțele judecătorești din statul membru a cărui decizie este contestată.

(3)   Nici o dispoziție din prezentul regulament nu privează cetățenii de a exercita căile de atac constituționale împotriva organelor publice care sunt membre GECT în ceea ce privește:

(a)

deciziile administrative cu privire la activitățile care sunt realizate de GECT;

(b)

accesul la servicii în limba proprie și

(c)

accesul la informație.

În aceste cazuri, instanțele judecătorești competente sunt cele din statul membru a cărui constituție prevede calea de atac menționată anterior.

Articolul 16

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă dispozițiile corespunzătoare pentru a garanta aplicarea efectivă a prezentului regulament.

Atunci când dreptul intern prevede acest lucru, un stat membru poate stabili o listă detaliată a misiunilor pe care membrii unui GECT, în sensul articolului 3 alineatul (1), constituiți în conformitate cu legislația sa, le desfășoară deja, în ceea ce privește cooperarea teritorială în statul membru menționat anterior.

În consecință, statul membru informează Comisia și celelalte state membre cu privire la toate dispozițiile adoptate în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Statele membre pot să prevadă plata unor taxe pentru înregistrarea convenției și a statutului. Cu toate acestea, aceste taxe nu pot depăși costurile administrative ale acestor documente.

Articolul 17

Raportul și clauza de reexaminare

Până la 1 august 2011, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament și propuneri de modificare, după caz.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică până la 1 august 2007, cu excepția articolului 16, care se aplică începând cu 1 august 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 5 iulie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255, 14.10.2005, p. 76.

(2)  JO C 71, 22.3.2005, p. 46.

(3)  Avizul Parlamentului European din 6 iulie 2005 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată), Poziția comună a Consiliului din 12 iunie 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată) și Poziția Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată în Jurnalul Oficial până la această dată).

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(5)  JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

(6)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2083/2005 al Comisiei (JO L 333, 20.12.2005, p. 28).


Top