EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0118

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

OJ L 372, 27.12.2006, p. 19–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 209 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 209 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 41 - 53

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj

15/Volumul 18

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


32006L0118


L 372/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/118/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2006

privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 28 noiembrie 2006,

întrucât:

(1)

Apele subterane reprezintă o resursă naturală valoroasă și, prin urmare, ar trebui protejate împotriva deteriorării și a poluării chimice. Acest lucru este important, în special, pentru ecosistemele care depind de apele subterane, precum și pentru utilizarea apelor subterane în aprovizionarea cu apă destinată consumului uman.

(2)

Apele subterane reprezintă corpul de apă dulce cel mai sensibil și mai important din Uniunea Europeană, și, în special, principala sursă a rețelei publice de apă potabilă în numeroase regiuni.

(3)

Apele subterane din corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile sau destinate unei astfel de utilizări în viitor trebuie protejate astfel încât să se evite deteriorarea calității unor astfel de corpuri de apă, cu scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile, în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (4).

(4)

Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (5) include obiectivul atingerii unor niveluri de calitate a apei care să nu conducă la un impact și la riscuri semnificative pentru sănătatea oamenilor și a mediului.

(5)

Pentru a proteja mediul în ansamblu și sănătatea oamenilor în special, trebuie să se evite, să se prevină sau să se reducă concentrațiile prejudiciabile de poluanți dăunători în apele subterane.

(6)

Directiva 2000/60/CE stabilește dispozițiile generale pentru protecția și conservarea apelor subterane. Astfel cum se prevede la articolul 17 din această directivă, ar trebui să se adopte măsuri de prevenire și de control al poluării apelor subterane, inclusiv criterii pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane și criterii pentru identificarea unor tendințe ascendente semnificative și durabile și pentru definirea nivelurilor de bază în inversarea tendințelor.

(7)

Având în vedere necesitatea de a asigura niveluri constante de protecție a apelor subterane, ar trebui să se stabilească standarde de calitate și valori prag și să se dezvolte metodologii bazate pe o abordare comună, pentru a dispune de criterii de evaluare a stării chimice a corpurilor de apă subterană.

(8)

Ar trebui să se stabilească standarde de calitate pentru nitrați, produse fitosanitare și produse biocide drept criterii comunitare pentru evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană, și să se asigure coerența cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (6), cu Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (7), cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (8).

(9)

În anumite regiuni, protecția apelor subterane poate necesita o schimbare în practicile agricole sau silvicole, fapt care ar putea să determine o pierdere de venituri. Politica agricolă comună prevede mecanisme de finanțare destinate punerii în aplicare a unor măsuri care să asigure respectarea standardelor comunitare, în special prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (9). În ceea ce privește măsurile de protecție a apelor subterane, statelor membre le revine responsabilitatea de a-și alege prioritățile și proiectele.

(10)

Dispozițiile privind starea chimică a apelor subterane nu se aplică nivelurilor ridicate, prezente în stare naturală, de substanțe sau de ioni sau indicatorilor acestora dintr-un corp de apă subterană sau din corpuri de apă de suprafață asociate, datorate anumitor condiții hidrogeologice specifice, care nu fac obiectul definiției poluării. De asemenea, acestea nu se aplică schimbărilor, temporare și limitate în spațiu, ale direcției de curgere și ale compoziției chimice, care nu sunt considerate intruziuni.

(11)

Ar trebui să se stabilească criterii pentru identificarea tuturor tendințelor ascendente semnificative și durabile a concentrațiilor de poluanți și pentru definirea nivelului de bază pentru inversarea tendințelor, ținându-se seama de probabilitatea efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice asociate sau asupra ecosistemelor terestre dependente.

(12)

Pe cât posibil, statele membre ar trebui să utilizeze procedurile statistice, cu condiția ca acestea să fie conforme cu standardele internaționale și să contribuie la comparabilitatea rezultatelor monitorizării între statele membre pe perioade lungi.

(13)

În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) a treia liniuță din Directiva 2000/60/CE, Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (10) se va abroga cu efect de la 22 decembrie 2013. Este necesar să se asigure continuitatea protecției prevăzute de Directiva 80/68/CEE în ceea ce privește măsurile menite să prevină sau să limiteze atât evacuările directe cât și pe cele indirecte de poluanți în apele subterane.

(14)

Este necesar să se stabilească o distincție între substanțele periculoase, a căror introducere ar trebui prevenită, și ceilalți poluanți, a căror introducere ar trebui limitată. Anexa VIII la Directiva 2000/60/CE, care enumeră o listă a principalilor poluanți care influențează mediul acvatic, ar trebui utilizată pentru identificarea substanțelor periculoase și nepericuloase care prezintă un risc real sau potențial de poluare.

(15)

Măsurile de prevenire sau de limitare a introducerii de poluanți în corpurile de apă subterană utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman sau destinate unei astfel de utilizări în viitor, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE ar trebui, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din această directivă, să includă măsurile necesare pentru a se asigura că, pe baza regimului prevăzut pentru tratarea apelor și în conformitate cu legislația comunitară, apa obținută îndeplinește cerințele Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (11). Aceste măsuri pot să includă, de asemenea, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, stabilirea de către statele membre a unor zone de protecție care au o mărime pe care organismul național competent o consideră necesară pentru protejarea rezervelor de apă dulce. Astfel de zone de protecție pot acoperi tot teritoriul unui stat membru.

(16)

Pentru a asigura o protecție coerentă a apelor subterane, statele membre care dețin în comun corpuri de apă subterană ar trebui să își coordoneze activitățile în ceea ce privește monitorizarea, stabilirea valorilor prag și identificarea substanțelor periculoase relevante.

(17)

Metodele fiabile și comparabile pentru monitorizarea apelor subterane reprezintă un instrument important pentru evaluarea calității apelor subterane și, de asemenea, pentru alegerea celor mai adecvate măsuri. Articolul 8 alineatul (3) și articolul 20 din Directiva 2000/60/CE prevăd adoptarea unor metode standardizate de analiză și monitorizare a stării apelor și, după caz, a unor orientări referitoare la punerea în aplicare, inclusiv la monitorizare.

(18)

În anumite împrejurări, statele membre ar trebui autorizate să acorde derogări de la măsurile menite să prevină sau să limiteze introducerea de poluanți în apele subterane. Orice derogare ar trebui să se bazeze pe criterii transparente și să fie specificată în planurile de gestionare a bazinului hidrografic.

(19)

Ar trebui să se analizeze impactul diferitelor valori prag ale apelor subterane care urmează să fie definite de statele membre asupra nivelului de protecție a mediului și asupra funcționării pieții interne.

(20)

Ar trebui să se efectueze cercetări pentru a dispune de criterii mai bune pentru garantarea calității și protecției ecosistemului apelor subterane. În cazul în care este necesar, ar trebui să se țină seama de rezultatele obținute atunci când se pune în aplicare sau se revizuiește prezenta directivă. Astfel de cercetare, precum și difuzarea cunoștințelor, a experienței și a rezultatelor cercetării trebuie încurajate și finanțate.

(21)

Este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii pentru perioada cuprinsă între data punerii în aplicare a prezentei directive și data abrogării Directivei 80/68/CEE.

(22)

Directiva 2000/60/CE prevede obligativitatea controalelor, inclusiv obligativitatea unei autorizații prealabile pentru realimentarea sau sporirea artificială a corpurilor de apă subterane, cu condiția ca utilizarea sursei să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu stabilite pentru sursa sau pentru corpul de apă subterană realimentat(ă) sau sporit(ă).

(23)

Directiva 2000/60/CE cuprinde la articolul 11 alineatul (2) și în anexa VI partea B referitoare la programul de măsuri, o listă neexhaustivă a măsurilor suplimentare pe care statele membre pot alege să le adopte în cadrul programului de măsuri, între altele:

instrumente legislative;

instrumente administrative și

acorduri negociate pentru protecția mediului.

(24)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (12).

(25)

Este necesar, în special, să se urmeze procedura de reglementare cu control pentru măsurile cu caracter general destinate modificării elementelor neesențiale ale prezentei directive, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea prezentei directive prin adăugarea de noi elemente neesențiale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta directivă stabilește măsurile specifice prevăzute la articolul 17 alineatele (1) și (2) din Directiva 2000/60/CE, cu scopul de a preveni și controla poluarea apelor subterane. Aceste măsuri includ în special:

(a)

criterii pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane și

(b)

criterii pentru identificarea și inversarea tendințelor ascendente semnificative și durabile și pentru definirea nivelurilor de bază pentru inversările tendințelor.

(2)   Prezenta directivă completează, de asemenea, dispozițiile destinate să prevină sau să limiteze evacuările de poluanți în apele subterane care apar deja în Directiva 2000/60/CE și își propune să prevină deteriorarea stării tuturor corpurilor de apă subterană.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2000/60/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„standard de calitate a unei ape subterane” înseamnă un standard de calitate a mediului exprimat drept concentrația unui anumit poluant, grup de poluanți sau a unui indicator al poluării într-o apă subterană, care nu ar trebui depășit, pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul;

2.

„valoare prag” înseamnă un standard de calitate a unei ape subterane stabilit de statele membre în conformitate cu articolul 3;

3.

„tendință ascendentă semnificativă și durabilă” înseamnă orice creștere semnificativă din punct de vedere statistic și al mediului, a concentrației unui poluant, grup de poluanți sau a unui indicator al poluării într-o apă subterană pentru care se consideră necesară o inversare a tendinței în conformitate cu articolul 5;

4.

„evacuare de poluanți în apele subterane” înseamnă introducerea directă sau indirectă de poluanți în apele subterane ca urmare a activității umane;

5.

„nivel de fond geochimic” înseamnă concentrația unei substanțe sau valoarea unui indicator într-un corp de apă subterană care corespunde unei absențe de modificări antropice sau numai unor modificări minore, în raport cu condițiile neperturbate;

6.

„nivel de bază” înseamnă valoarea medie măsurată cel puțin în cursul anilor de referință 2007 și 2008, pe baza programelor de monitorizare puse în aplicare în temeiul articolului 8 din Directiva 2000/60/CE sau, în cazul substanțelor identificate după acești ani de referință, în cursul primei perioade pentru care există o perioadă reprezentativă pentru datele monitorizării.

Articolul 3

Criterii pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane

(1)   Pentru evaluarea stării chimice a unui corp sau a unui grup de corpuri de apă subterană în conformitate cu punctul 2.3 din anexa V la Directiva 2000/60/CE, statele membre utilizează următoarele criterii:

(a)

standarde de calitate a apelor subterane astfel cum sunt menționate în anexa I;

(b)

valori prag care urmează să fie stabilite de către statele membre în conformitate cu procedura stabilită în anexa II partea A pentru poluanți, grupuri de poluanți și indicatori ai poluării care, pe teritoriul unui stat membru, au fost identificați ca având o contribuție la caracterizarea corpurilor sau a grupurilor de corpuri de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținându-se seama, cel puțin, de lista inclusă în anexa II partea B.

Valorile prag pentru o stare chimică bună a apelor subterane se bazează pe protecția corpului de apă subterană în conformitate cu partea A punctele 1, 2 și 3 din anexa II, referindu-se, în special, la impactul lor asupra apelor de suprafață asociate și asupra ecosistemelor terestre și a zonelor umede care depind direct de ele, precum și la interacțiunea lor cu acestea, și țin seama, inter alia, de cunoștințele în materie de toxicologie umană și de ecotoxicologie.

(2)   Valorile prag se pot stabili la nivel național, la nivelul districtului hidrografic sau al părții districtului hidrografic internațional aflate pe teritoriul unui stat membru sau la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană.

(3)   Statele membre se asigură că, în cazul corpurilor de apă subterană deținute în comun de două sau mai multe state membre și al corpurilor de apă subterană în care apa subterană traversează granița unui stat membru, stabilirea valorilor prag face obiectul unei coordonări între statele membre în cauză, în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2000/60/CE.

(4)   Atunci când un corp sau un grup de corpuri de apă subterană depășește teritoriul Comunității, statul membru (statele membre) în cauză face (fac) eforturi pentru a stabili valorile prag în coordonare cu țara (țările) terță(e) în cauză, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2000/60/CE.

(5)   Statele membre stabilesc valorile prag în conformitate cu alineatul (1) litera (b), pentru prima dată până la 22 decembrie 2008.

Toate valorile prag stabilite se publică în planurile de gestionare al bazinului hidrografic care urmează să fie prezentate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, inclusiv un rezumat al informațiilor prevăzute în partea C a anexei II la prezenta directivă.

(6)   Statele membre modifică lista valorilor prag atunci când informații noi despre poluanți, grupuri de poluanți sau indicatori ai poluării arată faptul că ar trebui să se stabilească o valoare prag pentru o nouă substanță, că ar trebui să se modifice o valoare prag existentă sau că o valoare prag eliminată anterior de pe listă ar trebui reintrodusă, pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul.

Valorile prag pot fi eliminate de pe listă atunci când corpul de apă subterană în cauză nu mai este expus riscului din partea poluanților, a grupurilor de poluanți sau a indicatorilor corespunzători ai poluării.

Orice modificare de acest fel a listei valorilor prag se semnalează în cadrul revizuirii periodice a planurilor de gestionare al bazinului hidrografic.

(7)   Comisia publică un raport pe baza informațiilor furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (5) până la 22 decembrie 2009.

Articolul 4

Procedura de evaluare a stării chimice a apelor subterane

(1)   Statele membre utilizează procedura descrisă la alineatul (2) pentru a evalua starea chimică a unui corp de apă subterană. După caz, atunci când pun în aplicare această procedură, statele membre pot grupa corpurile de apă subterană în conformitate cu anexa V la Directiva 2000/60/CE.

(2)   Se consideră că un corp sau un grup de corpuri de apă subterană sunt în stare chimică bună atunci când:

(a)

monitorizarea relevantă demonstrează că sunt îndeplinite condițiile stabilite în tabelul 2.3.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE sau

(b)

valorile corespunzătoare standardelor de calitate a apelor subterane enumerate în anexa I și valorile prag relevante stabilite în conformitate cu articolul 3 și anexa II nu sunt depășite în niciun punct de control din corpul sau din grupul de corpuri de apă subterană sau

(c)

valoarea corespunzătoare unui standard de calitate a apelor subterane sau valoarea prag este depășită într-unul sau în mai multe puncte de control, însă o investigație corespunzătoare efectuată în conformitate cu anexa III confirmă că:

(i)

pe baza evaluării menționate la alineatul (3) din anexa III, concentrațiile de poluanți care depășesc standardele de calitate a apelor subterane sau valorile prag nu sunt considerate ca prezentând un risc semnificativ pentru mediu, ținându-se seama, după caz, de mărimea corpului de apă subterană care este afectat;

(ii)

sunt îndeplinite celelalte condiții pentru o stare chimică bună a apelor subterane stabilite în tabelul 2.3.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE, în conformitate cu alineatul (4) anexa III la prezenta directivă;

(iii)

sunt îndeplinite cerințele de la articolul 7 alineatul (3) din directiva 2000/60/CE, în conformitate cu anexa III alineatul (4) din prezenta directivă pentru corpurile de apă subterană identificate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE;

(iv)

capacitatea corpului de apă subterană sau a oricărui corp din grupul de corpuri de apă subterană de a fi utilizată de către om nu a fost compromisă în mod semnificativ prin poluare.

(3)   Alegerea siturilor de control al apelor subterane trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctul 2.4 din anexa V la Directiva 2000/60/CE, fiind concepute astfel încât să ofere o imagine coerentă și globală asupra stării chimice a apelor subterane și să furnizeze date de monitorizare reprezentative.

(4)   Statele membre publică un rezumat al evaluării stării chimice a apelor subterane în planurile de gestionare a bazinului hidrografic în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.

Acest rezumat, stabilit la nivelul districtului hidrografic sau la nivelul părții din districtul hidrografic internațional aflate pe teritoriul unui stat membru, include, de asemenea, o explicație a modului în care s-au luat în considerare în evaluarea finală depășirile standardelor de calitate a apelor subterane sau ale valorilor prag în anumite puncte de control.

(5)   În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună în conformitate cu alineatul (2) litera (c), statele membre, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2000/60/CE, iau măsurile necesare pentru a proteja ecosistemele acvatice, ecosistemele terestre și utilizarea de către om a apelor subterane, pe partea corpului de apă subterană reprezentată de punctul sau punctele de control în care s-a depășit valoarea corespunzătoare unui standard de calitate a apelor subterane sau unei valori prag.

Articolul 5

Identificarea tendințelor ascendente semnificative și durabile și definirea nivelurilor de bază pentru inversările tendințelor

(1)   Statele membre identifică orice tendință ascendentă semnificativă și durabilă a concentrațiilor poluanților, grupurilor de poluanți sau ale indicatorilor poluării observate în corpurile sau în grupurile de corpuri de apă subterană identificate ca fiind expuse riscului și definesc nivelul de bază pentru inversarea acestor tendințe, în conformitate cu anexa IV.

(2)   În conformitate cu anexa IV partea B, statele membre inversează tendințele care prezintă un risc semnificativ de afectare a calității ecosistemelor acvatice sau terestre, a sănătății oamenilor sau a utilizărilor legitime, reale sau potențiale, ale mediului acvatic, prin programul de măsuri menționat la articolul 11 din Directiva 2000/60/CE, pentru a reduce progresiv poluarea și pentru a preveni deteriorarea apelor subterane.

(3)   Statele membre definesc nivelul de bază pentru inversarea tendinței drept un procent din nivelul standardelor de calitate a apelor subterane stabilite în anexa I și a valorilor prag stabilite în conformitate cu articolul 3, pe baza tendinței identificate și a riscului de mediu asociat acesteia, în conformitate cu anexa IV partea B punctul 1.

(4)   În planurile de gestionare a bazinului hidrografic care urmează să fie prezentate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, statele membre rezumă:

(a)

modul în care evaluarea tendinței în puncte individuale de control într-un corp sau într-un grup de corpuri de apă subterană a contribuit, în conformitate cu punctul 2.5 din anexa V la directiva menționată, la stabilirea faptului că aceste corpuri sunt supuse unei tendințe ascendente semnificative și durabile a concentrației unui poluant oarecare sau a unei inversări a acestei tendințe și

(b)

motivele pe care se bazează nivelurile de bază definite în conformitate cu alineatul (3).

(5)   Atunci când este necesar să se evalueze impactul efluenților constatați în corpurile de apă subterană care pot să amenințe realizarea obiectivelor enumerate la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE și, în special, al acelor efluenți care rezultă din surse punctuale și din terenurile contaminate, statele membre efectuează evaluări suplimentare ale tendinței pentru poluanții identificați, pentru a verifica dacă efluenții din siturile contaminate nu se extind, nu deteriorează starea chimică a corpului sau a grupului de corpuri de apă subterană și nu prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Rezultatele evaluărilor sunt rezumate în planurile de gestionare a bazinului hidrografic care urmează a fi prezentate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.

Articolul 6

Măsuri de prevenire sau de limitare a evacuării de poluanți în apele subterane

(1)   Pentru a realiza obiectivul de prevenire sau de limitare a evacuării de poluanți în apele subterane, stabilit în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Directiva 2000/60/CE, statele membre se asigură că programul de măsuri stabilit în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată include:

(a)

toate măsurile necesare pentru a preveni evacuarea în apele subterane a oricăror substanțe periculoase, fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3). Pentru a identifica aceste substanțe, statele membre țin seama, în special, de substanțele periculoase care aparțin familiilor sau grupurilor de poluanți menționați la punctele 1-6 din anexa VIII la Directiva 2000/60/CE, precum și de substanțele care aparțin familiilor sau grupurilor de poluanți menționați la punctele 7-9 din anexa menționată, atunci când acestea sunt considerate periculoase;

(b)

pentru poluanții enumerați în anexa VIII la Directiva 2000/60/CE care nu sunt considerați periculoși, precum și pentru ceilalți poluanți nepericuloși care nu sunt enumerați în anexa menționată, considerați de statele membre ca prezentând un risc real sau potențial de poluare, toate măsurile necesare pentru a limita evacuările în apele subterane, astfel încât să se asigure că aceste evacuări nu conduc la deteriorare sau la tendințe ascendente semnificative și durabile ale concentrațiilor poluanților în apele subterane. Aceste măsuri țin seama, cel puțin, de cele mai bune practici stabilite, inclusiv de cele mai bune practici de mediu și de cele mai bune tehnici disponibile specificate în legislația comunitară relevantă.

Cu scopul de a stabili măsurile menționate la litera (a) sau (b), statele membre pot, într-o primă fază, să identifice circumstanțele în care poluanții enumerați în anexa VIII la Directiva 2000/60/CE, în special metalele esențiale și compușii acestora menționați la punctul 7 din anexa menționată, trebuie să fie considerați periculoși sau nepericuloși.

(2)   Evacuările de poluanți provenind din surse difuze de poluare care au un impact asupra stării chimice a apelor subterane sunt luate în considerare de fiecare dată când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(3)   Fără a aduce atingere cerințelor mai stricte stabilite de o altă legislație comunitară, statele membre pot excepta de la măsurile prevăzute la alineatul (1) evacuările de poluanți care sunt:

(a)

rezultatul evacuărilor directe autorizate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (j) din Directiva 2000/60/CE;

(b)

considerate de autoritățile competente ca fiind prezente într-o cantitate și o concentrație atât de mici astfel încât este înlăturat orice pericol prezent sau viitor de deteriorare a calității apelor subterane receptoare;

(c)

consecințele unor accidente sau circumstanțe excepționale datorate unor cauze naturale care nu s-ar fi putut prevedea, evita sau atenua în mod rezonabil;

(d)

rezultatul unei realimentări sau al unei creșteri artificiale a corpurilor de apă subterană autorizate în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (f) din Directiva 2000/60/CE;

(e)

considerate de autoritățile competente ca fiind imposibil de evitat sau de limitat din punct de vedere tehnic fără a recurge la:

(i)

măsuri care ar spori riscurile pentru sănătatea oamenilor sau pentru calitatea mediului în ansamblu sau

(ii)

măsuri cu un cost disproporționat menite să îndepărteze cantități de poluanți din solul sau din subsolul contaminat sau să controleze infiltrarea acestora în solul sau în subsolul în cauză sau

(f)

rezultatul unor intervenții în apele de suprafață menite, între altele, să atenueze efectele inundațiilor și ale secetelor și să asigure gestionarea apei și a cursurilor de apă, inclusiv la nivel internațional. Aceste activități, precum degajarea terenului, dragarea, deplasarea și depunerea de sedimente în apele de suprafață, se desfășoară în conformitate cu normele generale obligatorii și, după caz, cu permisele și autorizațiile eliberate pe baza acestor norme, elaborate de statele membre în acest scop, cu condiția ca evacuările în cauză să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu stabilite pentru corpurile de apă în cauză în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/60/CE.

Exceptările prevăzute la literele (a)-(f) se pot aplica numai atunci când autoritățile competente din statele membre au constatat că se efectuează o monitorizare eficientă a corpurilor de apă subterană în cauză, în conformitate cu punctul 2.4.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE, sau o altă monitorizare corespunzătoare.

(4)   Autoritățile competente din statele membre păstrează un inventar al exceptărilor menționate la alineatul (3) în scopul notificării Comisiei, la cererea acesteia.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

În perioada cuprinsă între 16 ianuarie 2009 și 22 decembrie 2013, orice nouă procedură de autorizare în temeiul articolelor 4 și 5 din Directiva 80/68/CEE ține seama de cerințele stabilite la articolele 3, 4 și 5 din prezenta directivă.

Articolul 8

Adaptări tehnice

(1)   Părțile A și C din anexa II și anexele III și IV pot fi modificate, având în vedere progresul tehnic și științific, în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 9 alineatul (2), ținând seama de perioada de revizuire și de actualizare a planurilor de gestionare a bazinului hidrografic, astfel cum au fost prevăzute la articolul 13 alineatul (7) din Directiva 2000/60/CE.

(2)   Partea B din anexa II poate să fie modificată în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 9 alineatul (2), în vederea adăugării de noi poluanți sau indicatori.

Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Articolul 10

Revizuirea

Fără a aduce atingere articolului 8, Comisia revizuiește anexele I și II la prezenta directivă până la 16 ianuarie 2013, iar ulterior, o dată la șase ani. Pe baza acestei revizuiri, aceasta prezintă, după caz, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat, propuneri legislative menite să modifice anexele I și/sau II. Atunci când are loc revizuirea și elaborarea unei propuneri, Comisia ține seama de toate informațiile relevante, care pot să includă rezultatele programelor de monitorizare puse în aplicare în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2000/60/CE, și de programele de cercetare comunitare și/sau de recomandările formulate de Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului, de statele membre, Parlamentul European, Agenția Europeană de Mediu, organizațiile profesionale europene și organizațiile europene de mediu.

Articolul 11

Evaluarea

Raportul Comisiei prevăzut la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE include, în cazul apelor subterane, o evaluare a funcționării prezentei directive în raport cu alte texte din legislația relevantă privind mediul, în special în ceea ce privește consecvența lor.

Articolul 12

Punerea în aplicare

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 16 ianuarie 2009. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 112, 30.4.2004, p. 40.

(2)  JO C 109, 30.4.2004, p. 29.

(3)  Avizul Parlamentului European din 28 aprilie 2005 (JO C 45 E, 23.2.2006, p. 15), Poziția comună a Consiliului din 23 ianuarie 2006 (JO C 126 E, 30.5.2006, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 decembrie 2006.

(4)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(5)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/85/CE a Comisiei (JO L 293, 24.10.2006, p. 3).

(8)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/50/CE a Comisiei (JO L 142, 30.5.2006, p. 6).

(9)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 (JO L 277, 9.10.2006, p. 1).

(10)  JO L 20, 26.1.1980, p. 43. Directivă modificată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).

(11)  JO L 330, 5.12.1998, p. 32. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(12)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).


ANEXA I

STANDARDE DE CALITATE A APELOR SUBTERANE

1.

Pentru a evalua starea chimică a apelor subterane în conformitate cu articolul 4, următoarele standarde de calitate a apelor subterane corespund standardelor de calitate menționate în tabelul 2.3.2 din anexa V la Directiva 2000/60/CE și stabilite în conformitate cu articolul 17 din directiva menționată.

Poluant

Standarde de calitate

Nitrați

50mg/l

Substanțe active din pesticide, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți (1)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (total) (2)

2.

Rezultatele aplicării standardelor de calitate pentru pesticide în conformitate cu modalitățile prevăzute în sensul prezentei directive nu aduc atingere rezultatelor procedurilor de evaluare a riscurilor cerute de Directiva 91/414/CEE sau de Directiva 98/8/CE.

3.

Atunci când, pentru un anumit corp de apă subterană, se consideră că standardele de calitate a apelor subterane ar putea împiedica realizarea obiectivelor de mediu specificate la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE pentru apele de suprafață asociate sau ar putea determina o reducere semnificativă a calității ecologice sau chimice a acestor corpuri de apă, sau daune semnificative ecosistemelor terestre care depind direct de corpul de apă subterană, se stabilesc valori prag mai stricte în conformitate cu articolul 3 și cu anexa II la prezenta directivă. Programele și măsurile cerute în raport cu o astfel de valoare prag se aplică, de asemenea, activităților din domeniul de aplicare a Directivei 91/676/CEE.


(1)  „Pesticide” înseamnă produsele fitosanitare și produsele biocide astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 91/414/CEE și, respectiv, la articolul 2 din Directiva 98/8/CE.

(2)  „Total” înseamnă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de monitorizare, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți.


ANEXA II

VALORILE PRAG PENTRU POLUANȚII DIN APELE SUBTERANE ȘI INDICATORII POLUĂRII

Partea A

Orientări referitoare la stabilirea valorilor prag de către statele membre în conformitate cu articolul 3

Statele membre stabilesc valori prag pentru toți poluanții și indicatorii poluării care, în temeiul caracterizării realizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, caracterizează corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană ca prezentând riscul de a nu avea o stare chimică bună.

Valorile prag se stabilesc astfel încât, în cazul în care rezultatele monitorizării obținute într-un punct de control reprezentativ depășesc pragurile, să indice riscul ca una sau mai multe condiții necesare pentru ca apele subterane să aibă o stare chimică bună, menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctele (ii), (iii) și (iv).

Atunci când stabilesc valorile prag, statele membre țin seama de următoarele orientări:

1.

stabilirea valorilor prag ar trebui să se bazeze pe următoarele elemente:

(a)

dimensiunea interacțiunilor dintre apele subterane și ecosistemele acvatice asociate și ecosistemele terestre dependente;

(b)

interferența cu utilizările sau funcțiile legitime reale sau potențiale ale apelor subterane;

(c)

toți poluanții care caracterizează corpurile de apă subterană ca fiind expuse riscului, ținându-se seama de lista minimală stabilită în partea B;

(d)

caracteristicile hidrogeologice, inclusiv informațiile despre nivelurile de fond geochimic și echilibrul hidrologic;

2.

stabilirea valorilor prag ar trebui să țină seama, de asemenea, de originile poluanților, de eventuala lor prezență în stare naturală, de toxicologia și de tendința de dispersie, de persistența și de potențialul de bioacumulare a acestor poluanți;

3.

de fiecare dată când se înregistrează niveluri de fond geochimic ridicate ale substanțelor sau ale ionilor sau ale indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de apă subterană în cauză sunt luate în considerare atunci când se stabilesc valorile prag;

4.

stabilirea valorilor prag ar trebui să se sprijine pe un mecanism de control al datelor colectate, bazat pe evaluarea calității datelor, pe considerații analitice, precum și pe nivelurile de fond geochimic pentru substanțele care pot fi prezente totodată în stare naturală și ca urmare a activităților umane.

Partea B

Lista minimală a poluanților și a indicatorilor acestora pentru care statele membre trebuie să aibă în vedere stabilirea unor valori prag în conformitate cu articolul 3

1.

Substanțe sau ioni sau indicatori care pot fi prezenți totodată în stare naturală și/sau ca urmare a activităților umane

 

Arsenic

 

Cadmiu

 

Plumb

 

Mercur

 

Amoniu

 

Clorură

 

Sulfat

(2)

Substanțe sintetice artificiale

 

Tricloretilenă

 

Tetracloretilenă

(3)

Parametrii care indică intruziunile saline sau de alt tip (1)

 

Conductivitate

Partea C

Informații care urmează să fie furnizate de către statele membre cu privire la poluanții și indicatorii acestora pentru care s-au stabilit valori prag

Statele membre rezumă, în planurile de gestionare a bazinului hidrografic care sunt prezentate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, modul în care s-a urmat procedura stabilită în partea A din prezenta anexă.

Statele membre comunică în special, atunci când acest lucru este posibil:

(a)

informații privind numărul de corpuri sau de grupuri de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului și privind poluanții și indicatorii poluării care contribuie la această clasificare, inclusiv concentrațiile/valorile observate;

(b)

informații despre fiecare din corpurile de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului, în special dimensiunea corpurilor, relația dintre corpurile de apă subterană și apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente și, în cazul substanțelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic naturale în corpurile de apă subterană;

(c)

valorile prag aplicabile la nivel național, la nivelul districtului hidrografic sau în partea districtului hidrografic internațional situată pe teritoriul unui stat membru, sau la nivelul unui corp sau al unui grup de corpuri de apă subterană;

(d)

relația dintre valorile prag și:

(i)

în cazul substanțelor prezente în stare naturală, nivelurile de fond geochimic observate;

(ii)

obiectivele de calitate a mediului și alte standarde de protecție a apelor existente la nivel național, comunitar sau internațional și

(iii)

orice informații relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistența, potențialul de bioacumulare și tendința de dispersie a poluanților.


(1)  În ceea ce privește concentrațiile saline rezultate în urma activităților oamenilor, statele membre pot decide să stabilească valori prag fie pentru sulfat și clorură, fie pentru conductivitate.


ANEXA III

EVALUAREA STĂRII CHIMICE A APELOR SUBTERANE

1.

Procedura de evaluare pentru stabilirea stării chimice a unui corp sau a unui grup de corpuri de apă subterană se efectuează pentru toate corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului și pentru fiecare poluant care contribuie la această caracterizare a corpului sau a grupului de corpuri de apă subterană.

2.

Atunci când efectuează una dintre investigațiile menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c), statele membre țin seama de:

(a)

informațiile colectate în cadrul caracterizării care urmează să fie efectuată în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2000/60/CE și cu punctele 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa II la directiva menționată;

(b)

rezultatele rețelei de monitorizare a apelor subterane obținute în conformitate cu punctul 2.4 din anexa V la Directiva 2000/60/CE și

(c)

orice alte informații relevante, inclusiv o comparație a mediei aritmetice anuale a concentrației poluanților relevanți într-un punct de control cu standardele de calitate a apelor subterane stabilite în anexa I și cu valorile prag stabilite de statele membre în conformitate cu articolul 3 și anexa II.

3.

Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile unei stări chimice bune a apelor subterane menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctele (i) și (iv), statele membre estimează, atunci când este relevant și necesar și pe baza rezultatelor monitorizării corespunzătoare totale, după caz, prin estimări ale concentrației bazate pe un model conceptual al corpului sau al grupului de corpuri de apă subterană, întinderea corpului de apă subterană care are o medie aritmetică anuală a concentrației unui poluant mai mare decât standardul de calitate a apei subterane sau a valorii prag.

4.

Pentru a stabili dacă sunt îndeplinite condițiile unei stări chimice bune a apelor subterane menționate la articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), statele membre evaluează, atunci când este relevant și necesar și pe baza rezultatelor monitorizării relevante și a unui model conceptual corespunzător al corpului de apă subterană:

(a)

impactul poluanților asupra corpului de apă subterană;

(b)

cantitățile și concentrațiile poluanților care sunt transferați sau care pot fi transferați din corpul de apă subterană către apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente;

(c)

impactul probabil al cantităților și concentrațiilor poluanților transferați către apele de suprafață asociate și ecosistemele terestre direct dependente,

(d)

întinderea oricărei intruziuni saline sau de altă natură în corpul de apă subterană și

(e)

riscul pe care îl prezintă poluanții din corpul de apă subterană pentru calitatea apei captate sau care urmează să fie captată din corpul de apă subterană și destinată consumului uman.

5.

Statele membre prezintă starea chimică a corpului de apă subterană sau a grupului de corpuri de apă subterană pe hărți, în conformitate cu punctele 2.4.5 și 2.5 din anexa V la Directiva 2000/60/CE. În plus, statele membre indică pe aceste hărți toate punctele de control în care standardele de calitate a apei subterane și/sau valorile prag sunt depășite, atunci când acest lucru este relevant și posibil.


ANEXA IV

IDENTIFICAREA ȘI INVERSAREA TENDINȚELOR ASCENDENTE SEMNIFICATIVE ȘI DURABILE

Partea A

Identificarea tendințelor ascendente semnificative și durabile

Statele membre identifică tendințele ascendente semnificative și durabile în toate corpurile de apă subterană sau în toate grupurile de corpuri de apă subterană caracterizate ca fiind expuse riscului, în conformitate cu anexa II la Directiva 2000/60/CE, ținând seama de următoarele cerințe:

1.

în conformitate cu anexa V punctul 2.4 la Directiva 2000/60/CE, programul de monitorizare este conceput astfel încât să detecteze tendințele ascendente semnificative și durabile ale concentrațiilor poluanților identificate în temeiul articolului 3 din prezenta directivă;

2.

procedura de identificare a tendințelor ascendente semnificative și durabile se bazează pe următoarele elemente:

(a)

frecvențele și siturile de control sunt alese astfel încât să fie suficiente pentru:

(i)

a furniza informațiile necesare pentru a garanta posibilitatea de a se distinge între aceste tendințe ascendente și variațiile naturale, la un nivel corespunzător de încredere și precizie;

(ii)

a permite identificarea în timp util a acestor tendințe ascendente, astfel încât să se poată pună în aplicare măsuri de prevenire sau, cel puțin, de atenuare, pe cât posibil, a schimbărilor semnificative dăunătoare pentru calitatea apelor subterane care afectează mediul. Această identificare va avea loc pentru prima dată până în 2009, dacă acest lucru este posibil, și va ține seama de datele existente, în contextul raportului privind identificarea tendințelor în cadrul primului plan de gestionare a bazinului hidrografic menționat la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, și, ulterior, cel puțin o dată la șase ani;

(iii)

a ține seama de caracteristicile fizice și chimice temporale ale corpului de apă subterană, inclusiv de condițiile de debit a apelor subterane și de vitezele de infiltrare, precum și de timpul de percolare în sol sau în subsol;

(b)

metodele de monitorizare și de analiză utilizate sunt conforme cu principiile internaționale de control al calității, inclusiv, în cazul în care sunt relevante, cu metodele CEN sau cu metodele naționale standardizate, pentru a garanta furnizarea unor date de calitate științifică și de o comparabilitate echivalente;

(c)

evaluarea se bazează pe o metodă statistică, cum ar fi analiza regresiei, pentru analiza tendințelor temporale în serii cronologice de puncte de control distincte;

(d)

pentru a evita erori în identificarea tendințelor, toate măsurătorile mai mici de limita de cuantificare sunt stabilite la jumătate din valoarea celei mai ridicate limite de cuantificare din toate seriile cronologice, cu excepția totalului pesticidelor;

3.

identificarea tendințelor ascendente semnificative și durabile ale concentrațiilor substanțelor prezente atât în stare naturală, cât și ca rezultat al activităților umane va lua în considerare nivelurile de bază și, atunci când aceste date sunt disponibile, datele colectate înainte de începerea programului de monitorizare pentru identificarea tendințelor în cadrul primului plan de gestionare a bazinului hidrografic prevăzut la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE.

Partea B

Nivelurile de bază pentru inversările tendințelor

Statele membre inversează tendințele ascendente semnificative și durabile identificate, în conformitate cu articolul 5, ținând seama de următoarele cerințe:

1.

nivelul de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor menite să inverseze tendințele ascendente semnificative și durabile corespunde unei concentrații a poluantului care echivalează cu 75 % din valorile parametrilor referitori la standardele de calitate a apelor subterane stabilite în anexa I și din valorile prag stabilite în temeiul articolului 3, cu excepția cazului în care:

(a)

este necesar un nivel de bază anterior pentru ca măsurile de inversare a tendinței să poată preveni în mod cât mai economic sau, cel puțin, să atenueze pe cât posibil, orice schimbări dăunătoare semnificative ale calității apelor subterane care afectează mediul;

(b)

un nivel de bază diferit este justificat atunci când limita de detecție nu permite să se stabilească existența unei tendințe la 75 % din valorile parametrilor; sau

(c)

rata creșterii și reversibilitatea tendinței sunt astfel încât un nivel de bază ulterior pentru măsurile de inversare a tendinței ar permite în continuare prevenirea în cel mai economic mod cu putință sau, cel puțin, atenuarea, în măsura posibilului, a oricăror schimbări dăunătoare semnificative în calitatea apelor subterane care afectează mediul. După caz, un nivel de bază ulterior nu împiedică respectarea termenelor limită pentru obiectivele de mediu.

Pentru activitățile reglementate de Directiva 91/676/CEE, nivelul de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor menite să inverseze tendințele ascendente semnificative și durabile se stabilește în conformitate cu directiva menționată și cu Directiva 2000/60/CE și, în special, prin aderarea la obiectivele de mediu de protecție a apei astfel cum au fost stabilite la articolul 4 din Directiva 2000/60/CE;

2.

odată ce s-a stabilit un nivel de bază pentru un corp de apă subterană caracterizat ca fiind expus riscului în conformitate cu anexa V punctul 2.4.4 la Directiva 2000/60/CE și în temeiul punctului 1 menționat, acesta nu se va mai modifica în cursul ciclului de șase ani al planului de gestionare a bazinului hidrografic solicitat în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE;

3.

inversările tendinței trebuie demonstrate, ținându-se seama de dispozițiile relevante în materie de monitorizare cuprinse în partea A punctul 2.


Top