Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R1238-20180207

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/2018-02-07

02016R1238 — RO — 07.02.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1238 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 206 30.7.2016, p. 15)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/149 AL COMISIEI din 15 noiembrie 2017

  L 26

11

31.1.2018
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1238 AL COMISIEI

din 18 mai 2016

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DISPOZIȚIE INTRODUCTIVĂ

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament prevede norme de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește:

(a) achiziția și vânzarea din stocurile de intervenție publică a produselor enumerate la articolul 11 din regulamentul menționat; și

(b) acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 17 din regulamentul menționat.CAPITOLUL II

NORME GENERALE

Articolul 2

Eligibilitatea operatorilor

(1)  Operatorii trebuie să fie stabiliți și înregistrați în scopuri de TVA în Uniune pentru a depune:

(a) o ofertă pentru achiziție la preț fix sau o ofertă în cadrul unei licitații pentru achiziție sau o ofertă în cadrul unei licitații pentru vânzarea produselor care fac obiectul intervenției publice; sau

(b) o ofertă în cadrul unei licitații pentru ajutoare pentru depozitarea privată sau o cerere de ajutoare pentru depozitarea privată stabilite în prealabil.

(2)  În cazul achiziției de carne de vită, pot depune oferte numai următorii operatori menționați la alineatul (1):

(a) abatoarele pentru bovine care sunt autorizate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

(b) comercianții de animale sau de carne care s-au angajat să realizeze abatorizarea pe cont propriu.

(3)  În cazul ajutoarelor pentru depozitarea privată, pot depune cereri sau oferte în cadrul unei licitații doar următorii operatori menționați la alineatul (1):

(a) în sectorul uleiului de măsline, operatorii care îndeplinesc cerințele prevăzute în anexa VII;

(b) în sectorul zahărului, operatorii care sunt producători de zahăr.

Articolul 3

Eligibilitatea produselor

(1)  Produsele trebuie să fie de calitate bună, corectă și vandabilă și să îndeplinească cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)  În cazul achiziției, produsele trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute după cum urmează:

(a) pentru cereale: în anexa I la prezentul regulament;

(b) pentru orez: în anexa II la prezentul regulament;

(c) pentru carnea de vită: în anexa III la prezentul regulament;

(d) pentru unt: în părțile I și II ale anexei IV la prezentul regulament și la articolul 21 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei ( 2 );

(e) pentru laptele praf degresat: în părțile I și II ale anexei V la prezentul regulament și la articolul 21 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

În plus, untul și laptele praf degresat trebuie să fi fost produse într-o întreprindere agreată în conformitate cu partea III din anexa IV sau, respectiv, cu partea III din anexa V la prezentul regulament.

(3)  În cazul ajutoarelor pentru depozitarea privată, produsele trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 4

Garanție

Operatorii constituie o garanție în favoarea agenției de plăți relevante, în conformitate cu capitolul IV secțiunea 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 atunci când:

(a) depun o ofertă pentru achiziție la preț fix sau o ofertă în cadrul unei licitații pentru achiziția sau vânzarea de produse de intervenție sau pentru desfacerea unor astfel de produse în cadrul programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

(b) depun o ofertă în cadrul unei licitații sau o cerere de ajutoare pentru depozitarea privată, cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un regulament de punere în aplicare de deschidere a procedurii de licitație sau de stabilire în avans a cuantumului ajutorului, astfel cum se menționează în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Articolul 5

Eliberarea și reținerea garanției

(1)  Garanția prevăzută la articolul 4 se eliberează în cazul în care oferta în cadrul unei licitații, oferta pentru achiziție la preț fix sau cererea este inadmisibilă sau nu a fost acceptată.

(2)  În cazul achiziției de intervenție, garanția se eliberează atunci când:

(a) operatorul a livrat cantitatea indicată până la data-limită pentru livrare stabilită în ordinul de livrare prevăzut la articolul 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240; și

(b) s-a constatat îndeplinirea cerințelor privind eligibilitatea produselor, menționate la articolul 3 din prezentul regulament; sau

(c) se aplică un coeficient de alocare menționat la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240. În acest caz, cuantumul garanției eliberate corespunde cantității neacceptate; sau

(d) oferta pentru achiziție la preț fix este retrasă de către un operator căruia i se aplică un coeficient de alocare menționat la articolul 11 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

(3)  În cazul vânzării produselor de intervenție, garanția se eliberează:

(a) în cazul operatorilor ale căror oferte nu au fost reținute, după luarea deciziei menționate la articolul 32 alineatul (1) sau la articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(b) în cazul operatorilor ale căror oferte au fost acceptate, pentru cantitățile pentru care s-au efectuat plăți în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(c) în cazul în care au fost îndeplinite obligațiile legate de desfacerea produselor în cadrul programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune.

(4)  În cazul ajutoarelor pentru depozitarea privată, garanția se eliberează atunci când:

(a) se aplică un coeficient de alocare menționat la articolul 43 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240. În acest caz, cuantumul garanției eliberate corespunde cantității neacceptate;

(b) oferta în cadrul unei licitații este retrasă pentru că s-a stabilit un coeficient de alocare menționat la articolul 43 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(c) au fost îndeplinite obligațiile contractuale referitoare la cantitatea contractuală.

(5)  Garanția menționată se reține dacă oferta pentru achiziție la preț fix, oferta în cadrul unei licitații sau cererea:

(a) este retrasă din alte motive decât stabilirea unui coeficient de alocare în temeiul articolului 11 alineatul (1) litera (b) sau al articolului 43 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240; sau

(b) este modificată după depunere.

(6)  În cazul achiziției de intervenție, garanția se reține atunci când:

(a) produsele nu îndeplinesc cerințele menționate la articolul 3 în ceea ce privește cantitățile neacceptate;

(b) cu excepția cazurilor de forță majoră, ofertantul nu livrează produsele până la data-limită stabilită în ordinul de livrare, proporțional cu cantitățile nelivrate, iar achiziția se anulează pentru respectivele cantități.

Totuși, în cazul cerealelor, al orezului și al cărnii de vită, atunci când cantitatea efectiv livrată și acceptată este mai mică decât cantitatea specificată în ordinul de livrare, garanția se eliberează în totalitate dacă diferența nu depășește 5 %.

(7)  În cazul vânzării produselor de intervenție, cu excepția cazurilor de forță majoră, garanția se reține:

(a) pentru cantitățile pentru care nu s-au efectuat plăți în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, iar vânzarea se anulează pentru respectivele cantități;

(b) în cazul în care nu au fost îndeplinite obligațiile legate de desfacerea produselor în cadrul programului de distribuire de alimente către cele mai defavorizate persoane din Uniune.

(8)  În cazul ajutoarelor pentru depozitarea privată, garanția se reține dacă:

(a) mai puțin de 95 % din cantitățile specificate în oferta din cadrul licitației sau în cerere sunt introduse în depozitare în condițiile prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(b) se păstrează în depozit mai puțin decât procentajul din cantitatea contractuală menționat la articolul 8 alineatul (1), inclusiv în cazul zahărului depozitat în vrac în silozul desemnat de operator, pentru perioada prevăzută în regulamentul de punere în aplicare de deschidere a procedurii de licitație sau de stabilire în avans a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată;

(c) nu este respectat termenul-limită pentru introducerea produselor în depozitare, menționat la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(d) controalele prevăzute în titlul IV capitolul I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 arată că produsele depozitate nu îndeplinesc cerințele de calitate menționate la articolul 3 din prezentul regulament;

(e) nu este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.CAPITOLUL III

NORME SPECIFICE REFERITOARE LA INTERVENȚIA PUBLICĂ

Articolul 6

Spațiile de depozitare pentru intervenție

(1)  Agențiile de plăți se asigură că spațiile de depozitare pentru intervenție (denumite în continuare „spațiile de depozitare”) sunt adecvate pentru depozitarea și păstrarea în bune condiții a produselor achiziționate, inclusiv ca temperatură de depozitare, și îndeplinesc cerințele menționate la articolul 7.

(2)  În perioadele în care are loc achiziția de intervenție, agențiile de plăți publică informații referitoare la spațiile de depozitare disponibile pe teritoriile lor și le mențin actualizate.

Articolul 7

Cerințe privind spațiile de depozitare

(1)  Fiecare spațiu de depozitare îndeplinește următoarele cerințe:

(a) dispune de echipamentele tehnice necesare pentru preluarea produselor;

(b) poate scoate cantități pentru a respecta perioada de scoatere indicată la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240;

(c) în cazul cerealelor, al orezului, al untului și al laptelui praf degresat, dispune de o capacitate minimă de depozitare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

(2)  Agențiile de plăți pot stabili standarde tehnice pentru spațiile de depozitare și iau orice alte măsuri sunt necesare pentru a se asigura că produsele preluate spre depozitare sunt păstrate în mod adecvat.

(3)  În cazul sectorului cărnii de vită, spațiile de depozitare permit:

(a) depozitarea carcaselor, a semicarcaselor și a carcaselor tăiate în sferturi preluate și dezosate;

(b) congelarea întregii cantități de carne dezosată care urmează să fie depozitată fără prelucrare suplimentară.

Totuși, atunci când dezosarea nu este o condiție a licitației, spațiul de depozitare permite preluarea cărnii cu os.

Când există o legătură între instalația de tăiere și instalația de refrigerare a unui spațiu de depozitare, pe de o parte, și abator sau operator, pe de altă parte, agenția de plăți efectuează controalele corespunzătoare pentru a se asigura că manipularea și depozitarea cărnii de vită care face obiectul intervenției se desfășoară în conformitate cu prezentul regulament.

Depozitele frigorifice aflate în statul membru care exercită jurisdicție asupra agenției de plăți trebuie să poată păstra timp de cel puțin trei luni toată carnea de vită alocată de agenția de plăți în condiții satisfăcătoare din punct de vedere tehnic.

Totuși, într-un stat membru unde există o capacitate frigorifică de depozitare insuficientă pentru carnea de vită alocată, agenția de plăți în cauză poate lua măsuri pentru depozitarea cărnii de vită într-un alt stat membru, notificând Comisiei acest lucru.CAPITOLUL IV

NORME SPECIFICE REFERITOARE LA AJUTOARELE PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ

Articolul 8

Plata ajutoarelor pentru depozitarea privată

(1)  Ajutoarele pentru depozitarea privată se plătesc pentru cantitatea contractuală în cazul în care cantitatea depozitată pe parcursul perioadei contractuale de depozitare reprezintă cel puțin 99 % din cantitatea contractuală.

Totuși, în ceea ce privește următoarele produse, ajutoarele se plătesc pentru cantitatea contractuală în cazul în care cantitatea depozitată pe parcursul perioadei contractuale de depozitare reprezintă cel puțin 97 % din cantitatea contractuală:

(a) zahărul care este depozitat separat de alt zahăr în silozul desemnat de operator;

(b) uleiul de măsline;

(c) fibrele de in;

(d) carnea de vită, carnea de porc, carnea de oaie și carnea de capră, întrucât cantitatea contractuală se referă la carnea proaspătă care intră în depozit;

(e) brânza;

(f) laptele praf degresat în „saci mari”, menționat la litera (c) din partea VI a anexei VI.

(2)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, nu se plătește niciun ajutor în situația în care cantitatea depozitată pe parcursul perioadei contractuale de depozitare, inclusiv în cazul zahărului depozitat în vrac în silozul desemnat de operator, este mai mică decât procentajul cantității contractuale menționat la alineatul (1). Totuși, în cazul brânzei, dacă agenția de plăți consideră că brânza în cauză a suferit o pierdere naturală de greutate pe parcursul perioadei de depozitare, această pierdere de greutate nu determină reducerea ajutoarelor sau reținerea garanției.

(3)  Ajutoarele se plătesc doar dacă perioada contractuală de depozitare respectă perioada de depozitare prevăzută în regulamentul de punere în aplicare de deschidere a procedurii de licitație sau de stabilire în avans a cuantumului ajutorului.

(4)  În cazul în care controalele din perioada de depozitare sau de la momentul scoaterii arată că produsele prezintă deficiențe, nu se plătesc ajutoare pentru cantitățile în cauză. Restul lotului de depozitare care este eligibil pentru ajutor trebuie să reprezinte cel puțin cantitatea minimă prevăzută în regulamentul de punere în aplicare de deschidere a procedurii de licitație sau de stabilire în avans a cuantumului ajutorului.

Aceeași regulă se aplică dacă o parte a unui lot de depozitare este scoasă din depozitare din motive de deficiență înainte de sfârșitul perioadei minime de depozitare sau înainte de prima dată permisă pentru efectuarea operațiunilor de scoatere, în cazul în care o astfel de dată este menționată în regulamentul de punere în aplicare de deschidere a procedurii de licitație sau de stabilire în avans a cuantumului ajutorului.

Produsele cu deficiențe nu sunt incluse în calcularea cantității depozitate menționate la alineatul (1).

(5)  Cu excepția cazurilor de forță majoră, dacă, în ceea ce privește întreaga cantitate depozitată, operatorul nu respectă sfârșitul perioadei contractuale de depozitare stabilite în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, ajutoarele pentru contractul în cauză se reduc cu 10 % pentru fiecare zi calendaristică de neconformitate.

Totuși, această reducere nu depășește 100 % din ajutor.

(6)  Nu se acordă ajutoare pentru depozitarea privată pentru contractul în cauză dacă nu este îndeplinită cerința prevăzută la articolul 53 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.CAPITOLUL V

DISPOZIȚII COMUNE ȘI FINALE

Articolul 9

Notificări

Statele membre notifică Comisiei agențiile de plăți autorizate și cantitățile în condițiile detaliate prevăzute în titlul V capitolul I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Articolul 10

Abrogare și dispoziții tranzitorii

Regulamentele (CEE) nr. 3427/87, (CEE) nr. 2351/91, (CE) nr. 720/2008, (CE) nr. 826/2008, (CE) nr. 1130/2009, (UE) nr. 1272/2009 și (UE) nr. 807/2010 se abrogă.

Articolul 56 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, precum și partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 826/2008 se aplică în continuare până când devin aplicabile actele care înlocuiesc Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei ( 3 ).

Partea II, partea IX tabelul IV și partea XI litera (h) din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 continuă să se aplice până la 30 iunie 2017.

Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 se aplică în continuare în cazul ofertelor pentru achiziție la preț fix sau al ofertelor în cadrul unor licitații, primite în temeiul regulamentului respectiv înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Regulamentul (CE) nr. 826/2008 se aplică în continuare în cazul ofertelor în cadrul unor licitații sau al cererilor primite în temeiul regulamentului respectiv înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 11

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 octombrie 2016. Totuși, în ceea ce privește achiziția de intervenție publică, partea II a anexei I se aplică de la 1 iulie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

ACHIZIȚIA DE CEREALE

PARTEA I

Criterii de eligibilitate pentru cereale

1. Cerințele menționate la articolul 3 în ceea ce privește cerealele sunt, în special, următoarele:

(a) cerealele au culoarea tipică a tipului de cereale în cauză;

(b) cerealele nu prezintă mirosuri neobișnuite și dăunători vii (inclusiv acarieni) în niciun stadiu de dezvoltare;

(c) cerealele îndeplinesc criteriile minime de calitate stabilite în partea II; și

(d) nivelurile de contaminanți, inclusiv de radioactivitate, nu depășesc nivelurile maxime permise de legislația Uniunii.

2. Nivelurile maxime de contaminanți menționate la punctul 1 litera (d) sunt următoarele:

(a) pentru grâul comun și grâul dur, cele permise în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 315/93 al Consiliului ( 4 ), inclusiv cerințele privind nivelul toxinelor de Fusarium pentru grâul comun și grâul dur stabilite la punctele 2.4-2.7 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei ( 5 );

(b) pentru orz și porumb, cele stabilite de Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 6 ).

3. Statele membre verifică nivelurile de contaminanți, inclusiv nivelul de radioactivitate, pe baza unei analize a riscurilor, ținând seama, în special, de informațiile furnizate de operator și de angajamentele acestuia în privința respectării standardelor impuse, în special având în vedere rezultatele analizelor efectuate.

În plus, în cazurile în care analizele indică faptul că indicele Zeleny al unui lot de grâu comun este între 22 și 30, pentru ca acest grâu să fie considerat de calitate bună, corectă și vandabilă, aluatul obținut din acest grâu nu trebuie să fie lipicios și trebuie să poată fi prelucrat industrial.

PARTEA II

Criteriile minime de calitate menționate în partea I 

Grâu dur

Grâu comun

Orz

Porumb

A.  Conținut maxim de umiditate

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Procentaj maxim de elemente care nu sunt cereale de bază de calitate corespunzătoare:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Boabe sparte

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Impurități ale boabelor

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Alte impurități decât boabe pătate

5 %

7 %

12 %

5 %

(a)  boabe șiștave

X

X

X

nu se aplică

(b)  alte cereale

3 %

X

5 %

X

(c)  boabe atacate de dăunători

X

X

X

X

(d)  boabe care prezintă o colorație anormală a germenului

X

X

nu se aplică

nu se aplică

(e)  boabe supraîncălzite în timpul uscării

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Boabe pătate

3,5 %

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

3.  Boabe încolțite

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Impurități diverse

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

din care:

 

 

 

 

(a)  semințe străine:

 

 

 

 

—  nocive

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  altele

X

X

X

X

(b)  boabe deteriorate:

 

 

 

 

—  boabe deteriorate în urma încălzirii spontane sau a încălzirii extreme în timpul uscării

0,05 %

0,05 %

X

X

—  boabe afectate de fuzarioză

1,5 %

X

X

X

—  altele

X

X

X

X

(c)  elemente străine

X

X

X

X

(d)  pleavă (în cazul porumbului: fragmente de cocean)

X

X

X

X

(e)  cornul secarei

0,05 %

0,05 %

nu se aplică

nu se aplică

(f)  boabe putrede

X

X

nu se aplică

nu se aplică

(g)  impurități de origine animală

X

X

X

X

C.  Procentaj maxim de boabe care și-au pierdut parțial sau în totalitate aspectul sticlos

27 %

nu se aplică

nu se aplică

nu se aplică

D.  Greutate specifică minimă (kg/hl)

78

73

62

nu se aplică

E.  Conținut minim de proteine (2)

11,5 %

11,0 %

nu se aplică

nu se aplică

F.  Indicele de cădere Hagberg (secunde)

220

220

nu se aplică

nu se aplică

G.  Indicele de sedimentare (Zeleny) minim (ml)

nu se aplică

22

nu se aplică

nu se aplică

(*1)   Dintre care maximum 3 % pentru alte impurități decât boabele afectate de fuzarioză.

(*2)   Ca procentaj de substanță uscată.

„X”  Indică faptul că este necesară o analiză, fără limită specifică, dar al cărei conținut trebuie luat în considerare în ceea ce privește limitele maxime stabilite la punctele 2 și 4 din tabel.

„nu se aplică”  Nu se aplică, nu necesită nicio analiză.

Elementele care nu sunt cereale de bază de calitate corespunzătoare sunt definite în partea I a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

Boabele cerealelor de bază și ale altor cereale care sunt deteriorate sau putrede sunt clasificate ca „impurități diverse”, chiar și atunci când prezintă imperfecțiuni care țin de alte categorii.
ANEXA II

ACHIZIȚIA DE OREZ

PARTEA I

Criterii de eligibilitate pentru orez nedecorticat

1. Cerințele menționate la articolul 3 în ceea ce privește orezul sunt, în special, următoarele:

(a) orezul nedecorticat nu prezintă miros și nu conține insecte vii;

(b) conținutul de umiditate nu depășește 14,5 %;

(c) randamentul la prelucrare nu este cu peste cinci puncte mai mic decât randamentele de bază enumerate în partea II;

(d) procentajul de impurități diverse, procentajul de boabe de orez din alte soiuri și procentajul de boabe care nu respectă calitatea standard definită în partea A a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 nu depășesc procentajele maxime stabilite în partea III a prezentei anexe, calculate pe tipuri de orez;

(e) nivelul de radioactivitate nu depășește nivelurile maxime permise de legislația Uniunii.

2. În sensul prezentei anexe, prin „impurități diverse” se înțeleg elemente străine, altele decât orezul.

PARTEA II

Criterii privind randamentul la prelucrare

Randamentul de bază la prelucrareDenumirea soiului

Randament în cazul boabelor întregi (%)

Randament total (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Soiuri nedenumite

64

72

PARTEA III

Procentaje maximeDefecte ale boabelor

Orez cu bob rotund

cod NC 1006 10 92

Orez cu bob mediu și lung de categoria A

codurile NC 1006 10 94 și 1006 10 96

Orez cu bob lung de categoria B

cod NC 1006 10 98

Boabe cretoase

6

4

4

Boabe striate cu roșu

10

5

5

Boabe cu pete mari și mici

4

2,75

2,75

Boabe de culoarea chihlimbarului

1

0,50

0,50

Boabe galbene

0,175

0,175

0,175

Impurități diverse

1

1

1

Boabe de orez din alte soiuri

5

5

5
ANEXA III

ACHIZIȚIA DE CARNE DE VITĂ

PARTEA I

Criterii de eligibilitate pentru carne de vită

1. Se pot achiziționa carcasele, semicarcasele și carcasele tăiate în sferturi, proaspete sau refrigerate (cod NC 0201 ), enumerate în partea II a prezentei anexe și încadrate în următoarele categorii definite în partea A a anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:

(a) carne de la masculi necastrați cu vârsta cuprinsă între 12 luni și mai puțin de 24 de luni (categoria A);

(b) carne de la masculi castrați cu vârsta de 12 luni și mai mult (categoria C);

(c) carne de la masculi cu vârsta cuprinsă între 8 luni și mai puțin de 12 luni (categoria Z).

2. Produsele menționate la punctul 1 pot fi achiziționate doar în următoarele condiții:

(a) animalele au fost sacrificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului ( 7 );

(b) produsele au fost clasificate, prezentate și identificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 ( 8 );

(c) produsele au fost etichetate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 );

(d) produsele provin de la animale sacrificate în urmă cu maximum șase zile și minimum două zile.

PARTEA II

Clasificarea produselor

În sensul prezentei părți, categoria Z se referă numai la masculi, astfel cum se menționează în partea I punctul 1 litera (c).BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třída O2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase:

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
ANEXA IV

ACHIZIȚIA DE UNT

PARTEA I

Criterii de eligibilitate pentru unt

1. Agenția de plăți achiziționează doar unt care este în conformitate cu articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu punctele 2-6 din prezenta parte a prezentei anexe și cu partea II a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

2. Agenția de plăți efectuează verificări privind calitatea untului, folosind metodele menționate la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 și pe baza eșantioanelor prelevate în conformitate cu normele stabilite în partea I a anexei IV la regulamentul menționat. Totuși, sub rezerva unui acord în scris din partea Comisiei, agențiile de plăți pot institui un sistem de autoverificare, sub propria supraveghere, cu privire la anumite cerințe de calitate și în cazul anumitor întreprinderi agreate.

3. Nivelurile de radioactivitate a untului nu pot depăși nivelurile maxime permise în temeiul legislației Uniunii și sunt monitorizate doar dacă situația impune acest lucru.

4. Untul trebuie să fi fost fabricat într-o perioadă de 31 de zile înainte de data la care agenția de plăți primește oferta de vânzare la preț fix sau, în cazul licitațiilor, o perioadă de 31 de zile înainte de data încheierii subperioadei de licitație.

5. Dacă untul face obiectul unei oferte pentru achiziție la preț fix sau al unei oferte în cadrul unei licitații pentru intervenție în alt stat membru decât cel de producție, achiziția este condiționată de prezentarea unui certificat furnizat de organismul competent din statul membru de producție.

Certificatul trebuie prezentat organismului competent din statul membru de achiziție în maximum 35 de zile după data la care este primită oferta pentru achiziție la preț fix sau după data încheierii licitației și trebuie să cuprindă informațiile menționate la punctul 2 literele (a), (b) și (c) din partea II a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, precum și o confirmare a faptului că untul a fost produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată, în sensul articolului 11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, într-o întreprindere agreată în Uniune.

6. Dacă statul membru de producție a efectuat verificările menționate la punctul 2, certificatul menționat la punctul 5 conține, de asemenea, rezultatele verificărilor respective și confirmarea faptului că produsul în cauză este unt care îndeplinește cerințele de la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. În acest caz, ambalajul se sigilează cu ajutorul unei etichete numerotate emise de organismul competent din statul membru de producție. Certificatul conține numărul etichetei.

▼M1

PARTEA II

Cerințe privind compoziția și caracteristici calitative

Untul este o emulsie solidă, în principal de tip apă în ulei, care prezintă următoarele caracteristici privind compoziția și calitatea:Parametri

Caracteristici legate de calitate și conținut

Grăsime

Minimum 82 %

Apă

Maximum 16 %

Substanțe solide fără grăsimi

Maximum 2 %

Acizi grași

Maximum 1,2 mmol/100 g grăsimi

Indice de peroxid

Maximum 0,3 meq oxigen/1 000 g grăsimi

Grăsimi care nu provin din lapte

Nedetectabile prin analiza trigliceridică

Caracteristici senzoriale

Cel puțin patru din cinci puncte pentru aspect, gust și consistență

▼B

PARTEA III

Criterii pentru agrearea întreprinderilor menționate la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

1. Întreprinderile menționate la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt agreate numai dacă:

(a) sunt autorizate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și dispun de echipamentele tehnice corespunzătoare;

(b) se angajează să țină registre permanente sub forma stabilită de organismul competent al fiecărui stat membru, în care să se indice furnizorul și originea materiilor prime, cantitățile de unt obținute, precum și ambalarea, identificarea și data de ieșire a fiecărui lot de producție destinat intervenției publice;

(c) sunt de acord să își supună unei inspecții oficiale specifice producția de unt care ar putea face obiectul unei oferte de achiziție la preț fix pentru intervenție;

(d) se angajează să informeze organismul competent, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte, despre intenția lor de a produce unt pentru intervenție publică; totuși, statul membru poate stabili un termen-limită mai scurt.

2. Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, organismele competente efectuează inspecții neanunțate la fața locului, pe baza programului de producție a untului destinat intervenției stabilit de întreprinderile în cauză.

Organismele competente efectuează cel puțin:

(a) o inspecție per perioadă de 28 de zile de producție pentru intervenție, cu cel puțin o inspecție anuală, pentru a examina registrele menționate la punctul 1 litera (b);

(b) o inspecție anuală, atunci când se produce unt destinat intervenției, pentru a verifica îndeplinirea celorlalte condiții de agreare menționate la punctul 1.

3. Agrearea este retrasă dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 1 litera (a). Agrearea se poate reacorda la cererea întreprinderii în cauză după o perioadă de cel puțin șase luni, în urma unei inspecții amănunțite.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, dacă se constată că o întreprindere nu și-a îndeplinit unul dintre angajamentele menționate la punctul 1 literele (b), (c) și (d), agrearea se suspendă pentru o perioadă de 1-12 luni, în funcție de gravitatea neregularității.

Statul membru nu impune suspendarea dacă se constată că neregularitatea respectivă nu a fost comisă intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave și este de importanță minoră în ceea ce privește eficacitatea inspecțiilor prevăzute la punctul 2.

4. În urma inspecțiilor efectuate în temeiul punctelor 2 și 3 se întocmește un raport care precizează:

(a) data inspecției;

(b) durata inspecției;

(c) operațiunile desfășurate.

Raportul este semnat de inspectorul responsabil.
ANEXA V

ACHIZIȚIA DE LAPTE PRAF DEGRESAT

PARTEA I

Criterii de eligibilitate pentru lapte praf degresat

1. Agenția de plăți achiziționează doar lapte praf degresat care este în conformitate cu articolul 11 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu punctele 2-6 din prezenta parte a prezentei anexe și cu partea II a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240.

2. Agenția de plăți efectuează verificări privind calitatea laptelui praf degresat, folosind metodele menționate la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 și pe baza eșantioanelor prelevate în conformitate cu normele stabilite în partea I a anexei V la regulamentul menționat. Verificările trebuie să stabilească faptul că, exceptând materiile prime autorizate folosite pentru ajustarea conținutului proteic menționate la punctul 4 litera (b) din anexa I la Directiva 2001/114/CE a Consiliului ( 10 ), laptele praf degresat nu conține alte produse, în special zară și zer, astfel cum sunt definite în partea II a prezentei anexe.

Dacă este aplicabilă, ajustarea conținutului proteic se realizează în faza lichidă. Materiile utilizate pentru ajustarea conținutului proteic trebuie să provină din Uniune.

Totuși, sub rezerva unui acord în scris din partea Comisiei, agențiile de plăți pot institui un sistem de autoverificare, sub propria supraveghere, cu privire la anumite cerințe de calitate și în cazul anumitor întreprinderi agreate.

3. Nivelurile de radioactivitate a laptelui praf degresat nu pot depăși nivelurile maxime permise în temeiul legislației Uniunii și sunt monitorizate doar dacă situația impune acest lucru.

4. Laptele praf degresat trebuie să fi fost produs într-o perioadă de 31 de zile înainte de data la care agenția de plăți primește oferta de vânzare la preț fix sau, în cazul licitațiilor, o perioadă de 31 de zile înainte de data încheierii subperioadei de licitație. Dacă este depozitat în silozuri care conțin loturi produse în zile diferite, laptele praf degresat trebuie să fi fost fabricat în cele trei săptămâni care precedă săptămâna în care este primită oferta de vânzare la preț fix sau, în cazul licitațiilor, în cele patru săptămâni care precedă data încheierii subperioadei de licitație.

5. Dacă laptele praf degresat face obiectul unei oferte pentru achiziție la preț fix sau al unei licitații pentru intervenție în alt stat membru decât cel de producție, achiziția este condiționată de prezentarea unui certificat furnizat de organismul competent din statul membru de producție.

Certificatul trebuie prezentat organismului competent din statul membru de achiziție în maximum 35 de zile după data la care este primită oferta pentru achiziție la preț fix sau după data încheierii licitației și trebuie să cuprindă informațiile menționate la punctul 2 literele (a), (b) și (c) din partea II a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, precum și o confirmare a faptului că laptele praf degresat a fost produs din lapte într-o întreprindere agreată în Uniune, în conformitate cu articolul 11 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, și că ajustarea conținutului proteic, dacă este aplicabilă, s-a realizat în faza lichidă.

6. Dacă statul membru de producție a efectuat verificările menționate la punctul 2, certificatul menționat la punctul 5 conține, de asemenea, rezultatele verificărilor respective și confirmarea faptului că produsul în cauză este lapte praf degresat care îndeplinește cerințele de la articolul 11 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. În acest caz, sacii menționați la articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 trebuie sigilați cu o etichetă numerotată emisă de organismul competent din statul membru de producție. Certificatul conține numărul etichetei.

▼M1

PARTEA II

Cerințe privind compoziția și caracteristici calitativeParametri

Caracteristici legate de calitate și conținut

Proteine

Minimum 34,0 % din substanța uscată fără grăsimi

Grăsime

Maximum 1,00 %

Apă

Maximum 3,5 %

Aciditate titrabilă în ml de soluție decinormală de hidroxid de sodiu

Maximum 19,5 ml

Lactați

Maximum 150 mg/100 g

Testul fosfatazei

Negativ, adică nu mai mult de 350 mU de activitate fosfatazică per litru de lapte reconstituit

Index de insolubilitate

Maximum 0,5 ml (24 °C)

Particule arse

Maximum 15,0 mg, respectiv minimum disc B

Microorganisme

Maximum 40 000 CFU per gram

Zară (1)

Lipsă (2)

Zer închegat (3)

Lipsă

Zer acid (3)

Lipsă (4) sau maximum 150 mg/100 g (5)

Gust și miros

Curat

Aspect

Culoare albă sau ușor gălbuie, fără impurități și particule colorate

(1)   „Zara” este produsul secundar al producției de unt care se obține după baterea smântânii și separarea grăsimilor solide.

(2)   Absența zarei poate fi stabilită fie printr-o inspecție la fața locului a unității de producție efectuată inopinat cel puțin o dată pe săptămână, fie printr-o analiză de laborator a produsului final care indică o valoare maximă de 69,31 mg dipalmitoil fosfatidiletanolamină PEDP per 100 g.

(3)   „Zerul” este produsul secundar al producției de brânză sau de cazeină obținut prin acțiunea acizilor, prin închegare și/sau procese chimico-fizice.

(4)   Atunci când se efectuează inspecții la fața locului.

(5)   Atunci când se aplică ISO 8069.

▼B

PARTEA III

Criterii pentru agrearea întreprinderilor menționate la articolul 11 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

1. Întreprinderile menționate la articolul 11 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt agreate numai dacă:

(a) sunt autorizate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și dispun de echipamentele tehnice corespunzătoare;

(b) se angajează să țină registre permanente sub forma stabilită de organismul competent al fiecărui stat membru, în care să se indice furnizorul și originea materiilor prime, cantitățile de lapte praf degresat, zară și zer obținute, precum și ambalarea, identificarea și data de ieșire a fiecărui lot de producție destinat intervenției publice;

(c) sunt de acord să supună unei inspecții oficiale specifice producția de lapte praf degresat care ar putea face obiectul unei oferte de achiziție la preț fix pentru intervenție;

(d) se angajează să informeze organismul competent, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte, despre intenția lor de a produce lapte praf degresat pentru intervenție publică; totuși, statul membru poate stabili un termen-limită mai scurt.

2. Pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament, organismele competente efectuează inspecții neanunțate la fața locului, pe baza programului de producție a laptelui praf degresat destinat intervenției realizat de întreprinderile în cauză.

Organismele competente efectuează cel puțin:

(a) o inspecție per perioadă de 28 de zile de producție pentru intervenție, cu cel puțin o inspecție anuală, pentru a examina registrele menționate la punctul 1 litera (b);

(b) o inspecție anuală, atunci când se produce lapte praf degresat destinat intervenției, pentru a verifica îndeplinirea celorlalte condiții de agreare menționate la punctul 1.

3. Agrearea este retrasă dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 1 litera (a). Agrearea se poate reacorda la cererea întreprinderii în cauză după o perioadă de cel puțin șase luni, în urma unei inspecții amănunțite.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, dacă se constată că o întreprindere nu și-a îndeplinit unul dintre angajamentele menționate la punctul 1 literele (b), (c) și (d), agrearea se suspendă pentru o perioadă de 1-12 luni, în funcție de gravitatea neregularității.

Statul membru nu impune suspendarea dacă se constată că neregularitatea respectivă nu a fost comisă intenționat sau ca urmare a unei neglijențe grave și este de importanță minoră în ceea ce privește eficacitatea inspecțiilor prevăzute la punctul 2

4. În urma inspecțiilor efectuate în temeiul punctelor 2 și 3 se întocmește un raport care precizează:

(a) data inspecției;

(b) durata inspecției;

(c) operațiunile desfășurate.

Raportul este semnat de inspectorul responsabil.
ANEXA VI

CERINȚE DE CALITATE PRIVIND AJUTOARELE PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ

Nivelurile de radioactivitate ale produselor eligibile pentru ajutoare pentru depozitarea privată nu trebuie să depășească nivelurile maxime admise, dacă este cazul, în temeiul legislației Uniunii. Nivelul contaminării radioactive a produselor este monitorizat numai dacă situația o cere și pe durata perioadei impuse.

I.    Zahăr

Zahărul pentru care se depune o ofertă în cadrul unei licitații sau o cerere trebuie:

(a) să fie zahăr alb sub formă de cristale, în vrac sau în saci mari de minimum 800 kg pe care să fie indicată greutatea netă;

(b) să prezinte un conținut de umiditate care să nu depășească 0,06 %.

Până la sfârșitul anului de comercializare 2016/2017 pentru zahăr, zahărul trebuie să fi fost produs în cadrul unei cote a anului de comercializare în cursul căruia se depune oferta în cadrul unei licitații sau cererea, cu excepția zahărului alb retras sau reportat.

II.    Fibre de in

Se acordă ajutoare doar pentru fibrele de in lungi obținute prin separarea completă a fibrelor și a părților lemnoase ale tulpinii, alcătuite din fire paralele cu o lungime medie de cel puțin 50 cm după melițare, dispuse în mănunchiuri, fâșii sau șuvițe și în cazul cărora cantitatea minimă pentru oferte în cadrul licitației sau pentru cererile de ajutoare este de 2 000 kg

Fibrele de in lungi se depozitează în baloți pe care se pot indica sub formă de cod, după caz:

(a) numărul de identificare a fabricii de producție și a statului membru de producție;

(b) data intrării în depozit;

(c) greutatea netă.

III.    Carne

Se acordă ajutoare doar pentru:

(a) carnea de vită clasificată în conformitate cu grila Uniunii pentru clasificarea carcaselor, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei ( 11 ) și identificată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din regulamentul menționat;

(b) carcase și bucăți de miel cu vârsta de mai puțin de 12 luni;

(c) carne de la animale crescute în Uniune pentru o perioadă minimă formată din ultimele trei luni în cazul cărnii de vită și două luni în cazul cărnii de porc, al cărnii de oaie și al cărnii de capră și sacrificate cu cel mult 10 zile înaintea intrării în depozitare. În cazul porcilor sacrificați la vârste de mai puțin de două luni, carnea provine de la animale crescute de la naștere în Uniune;

(d) carne de la animale care au fost sacrificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului;

(e) carne de la animale care nu prezintă caracteristici care să le facă improprii pentru depozitare sau utilizare ulterioară;

(f) carne de la animale care nu au fost sacrificate ca urmare a unor măsuri de urgență;

(g) carne în stare proaspătă și depozitată în stare congelată.

IV.    Unt

Se acordă ajutoare doar pentru unt:

(a) cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 80 % din greutate, cu un conținut de substanță solidă negrasă din lapte de maximum 2 % din greutate și cu un conținut de apă de maximum 16 % din greutate;

(b) produs în perioada de 60 de zile de dinaintea datei la care a fost depusă cererea sau oferta în cadrul licitației.

Pe ambalajul untului se indică greutatea netă. În plus, se aplică normele privind ambalajul untului prevăzute în partea II a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, cu excepția obligației de a se indica termenul „smântână dulce” atunci când untul are un pH de 6,2 sau mai mare.

Conformitatea cu cerința privind originea poate fi susținută cu ajutorul dovezii că untul a fost produs într-o întreprindere agreată în conformitate cu punctul 1 literele (a), (b) și (c) din partea III a anexei IV la prezentul regulament sau cu ajutorul altei dovezi adecvate emise de autoritatea competentă a statului membru de producție, care să ateste îndeplinirea cerinței respective.

Dacă untul a fost produs în alt stat membru decât cel în care se încheie contractul de depozitare, pentru a se verifica originea produsului, statul membru de producție furnizează asistența care ar putea fi solicitată de statul membru în care se încheie contractul.

V.    Brânză

Ajutoarele se acordă numai pentru brânza care beneficiază de o denumire de origine protejată (DOP) sau de o indicație geografică protejată (IGP) și care, la data la care începe contractul de depozitare, are o vechime minimă corespunzătoare perioadei de maturare prevăzute în caietul de sarcini menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ) pentru tipul de brânză respectiv, astfel cum se va comercializa după depozitarea în baza contractului, la care se adaugă perioada de maturare de după perioada respectivă, care contribuie la creșterea valorii brânzei.

În cazul în care caietul de sarcini menționat la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu prevede o perioadă de maturare, brânza trebuie să aibă, la data la care începe contractul de depozitare, vechimea minimă corespunzătoare oricărei perioade de maturare care contribuie la creșterea valorii brânzei.

În plus, brânza trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

(a) prezintă informații, marcate indelebil, privind întreprinderea în care au fost produse și data fabricației; informațiile pot fi prezentate sub formă de cod;

(b) se depozitează sub formă de roți sau calupuri întregi, în statul membru în care este produsă și în care se califică pentru a purta DOP sau IGP în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012; și

(c) nu a făcut obiectul unui contract de depozitare anterior.

Administratorul depozitului ține un registru în care, la data intrării în depozit, se înregistrează informațiile menționate la al treilea paragraf litera (a).

VI.    Lapte praf degresat

Se acordă ajutoare doar pentru lapte praf degresat:

(a) care conține cel mult 1,5 % grăsimi și 5 % apă și are un conținut proteic al substanței uscate negrase de cel puțin 34 %;

(b) care a fost produs în perioada de 60 de zile de dinaintea datei la care a fost depusă cererea sau oferta în cadrul licitației;

(c) care este păstrat în saci cu o greutate netă de 25 kg sau în „saci mari” cu o greutate maximă de 1 500 kg.

Pe saci se indică greutatea netă. În plus, se aplică normele referitoare la livrarea și ambalarea laptelui praf degresat prevăzute la punctele 2 și 3 din partea II a anexei V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, cu excepția obligației de a se indica pe saci termenul „lapte praf degresat produs prin pulverizare”.

Conformitatea cu cerința privind originea poate fi susținută cu ajutorul dovezii că laptele praf degresat a fost produs într-o întreprindere agreată în conformitate cu punctul 1 literele (a), (b) și (c) din partea III a anexei V la prezentul regulament sau cu ajutorul altei dovezi adecvate emise de autoritatea competentă a statului membru de producție, care să ateste îndeplinirea cerinței respective.

Dacă laptele praf degresat a fost produs în alt stat membru decât cel în care se încheie contractul de depozitare, pentru a se verifica originea produsului, statul membru de producție furnizează asistența care ar putea fi solicitată de statul membru în care se încheie contractul.
ANEXA VII

CONDIȚII APLICABILE OPERATORILOR CARE DEPUN O OFERTĂ ÎN CADRUL UNEI LICITAȚII PENTRU AJUTOARE PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ SAU O CERERE DE AJUTOARE PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ ÎN SECTORUL ULEIULUI DE MĂSLINE

Operatorii din sectorul uleiului de măsline se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(a) o organizație de producători sau o asociație de organizații de producători care a fost recunoscută în temeiul legislației naționale în vigoare în statul membru în cauză;

(b) o presă de extras ulei de măsline care îndeplinește cerințele stabilite de statul membru în cauză;

(c) o întreprindere de ambalare a uleiului de măsline care îndeplinește cerințele stabilite de statul membru în cauză.

Dacă un operator din sectorul uleiului de măsline nu îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul regulament sau în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 13 ), în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 14 ) sau în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, operatorul respectiv nu este eligibil să depună o ofertă în cadrul unei licitații sau o cerere de ajutor pentru depozitarea privată în termen de douăsprezece luni de la data la care au fost remediate motivele neconformității respective.

Nu se ia o astfel de măsură în cazurile menționate la articolul 64 alineatul (2) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 sau dacă neconformitatea a fost minoră.( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

( 2 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (a se vedea pagina 71 din prezentul Jurnal Oficial).

( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee (JO L 228, 1.9.2009, p. 3).

( 4 ) Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).

( 5 ) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

( 6 ) Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).

( 7 ) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

( 8 ) Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (JO L 337, 16.12.2008, p. 3).

( 9 ) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).

( 10 ) Directiva 2001/114/CE a Consiliului din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman (JO L 15, 17.1.2002, p. 19).

( 11 ) Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (JO L 337, 16.12.2008, p. 3).

( 12 ) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

( 13 ) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

( 14 ) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

Top