EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D0750-20180430

Consolidated text: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe de 1427 - 1517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune [notificată cu numărul C(2015) 3061] (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/2018-04-30

02015D0750 — RO — 30.04.2018 — 001.002


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

►C1  DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/750 A COMISIEI

din 8 mai 2015

privind armonizarea benzii de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune ◄

[notificată cu numărul C(2015) 3061]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 119 12.5.2015, p. 27)

Astfel cum a fost modificată prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/661 A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 26 aprilie 2018

  L 110

127

30.4.2018


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 201, 8.8.2018, p.  5 (2018/661)
▼B

▼C1

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/750 A COMISIEI

din 8 mai 2015

privind armonizarea benzii de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune

▼B

[notificată cu numărul C(2015) 3061]

(Text cu relevanță pentru SEE)▼M1

Articolul 1

Prezenta decizie urmărește armonizarea condițiilor de punere la dispoziție și de utilizare eficientă a benzii de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune.

▼B

Articolul 2

(1)  Cel târziu la șase luni de la data notificării prezentei decizii, statele membre desemnează și pun la dispoziție, în mod neexclusiv, banda de frecvențe 1 452 -1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în conformitate cu parametrii stabiliți în anexă.

▼M1

(2)  Până la 1 octombrie 2018 cel târziu, statele membre desemnează și pun la dispoziție, în mod neexclusiv, benzile de frecvențe de 1 427 -1 452 MHz și 1 492 -1 517 MHz, sau o porțiune a acestora, pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă conform parametrilor stabiliți în anexă.

(3)  Dacă desemnează și pun la dispoziție, în conformitate cu alineatul (2), numai o porțiune din banda de 1 427 -1 452  MHz sau din banda de 1 492 -1 517  MHz, statele membre:

(a) se asigură că orice utilizare existentă este menținută în măsura în care este strict necesar, ținând seama de scopul de a pune treptat la dispoziție aceste benzi pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă;

(b) se asigură, în primul rând, că porțiunea respectivă de spectru constituie împreună cu banda de 1 452 -1 492  MHz o bandă de frecvențe continuă;

(c) pot permite până la 1 ianuarie 2023, și după această dată dacă nu există cerere internă pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă în conformitate cu articolele 3 și 6 din Decizia 243/2012/UE, utilizarea unei părți a acestor benzi pentru asigurarea funcționării continue a serviciilor fixe terestre pe suport radio existente sau a altor utilizări existente, care nu pot partaja aceste benzi cu serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă.

▼M1

(4)  Statele membre se asigură că sistemele terestre menționate în prezentul articol oferă o protecție corespunzătoare sistemelor din benzile adiacente.

(5)  Statele membre facilitează încheierea de acorduri de coordonare transfrontalieră, cu scopul de a permite funcționarea sistemelor menționate la alineatele (1), (2) și (3), ținând seama de procedurile de reglementare și de drepturile existente, precum și de acordurile internaționale relevante.

Articolul 2a

Statele membre reexaminează aplicarea articolului 2 o dată la doi ani, pentru a asigura disponibilitatea maximă a benzii de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă.

▼B

Articolul 3

Statelor membre nu li se impune să respecte obligațiile prevăzute la articolul 2 în zonele geografice în care coordonarea cu țări terțe necesită o abatere de la parametrii stabiliți în anexă. Acestea urmăresc reducerea la minimum a duratei și a domeniului geografic de aplicare a unei astfel de abateri.

▼M1

Articolul 4

Statele membre monitorizează utilizarea benzii de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz și raportează constatările lor Comisiei, la cerere sau din proprie inițiativă, pentru a permite revizuirea în timp util a prezentei decizii, dacă este necesar.

▼M1

Articolul 4a

Statele membre transmit Comisiei, până la 1 noiembrie 2018 cel târziu, un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii, în care precizează gradul de disponibilitate a benzilor de 1 427 -1 452 MHz și 1 492 -1 517  MHz.

▼B

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

▼M1
ANEXĂ

PARAMETRII MENȚIONAȚI LA ARTICOLUL 2 ALINEATELE (1) ȘI (2)

A.   PARAMETRI GENERALI

1. Modul de operare în banda de 1 427 -1 517 MHz se limitează la transmisia de la stația de bază („exclusiv în legătură descendentă”).

2. Lărgimea blocurilor alocate în banda de 1 427 -1 517 MHz este multiplu de 5 MHz. Frecvența-limită inferioară a unui bloc alocat se aliniază cu limita inferioară a benzii (1 427 MHz) sau distanța dintre aceste două frecvențe este un multiplu de 5 MHz.

3. Transmisia de la stația de bază respectă condițiile tehnice (măștile de spectru față de marginea blocului) stabilite în prezenta anexă.

B.   CONDIȚII TEHNICE PENTRU STAȚIILE DE BAZĂ – MASCA DE SPECTRU FAȚĂ DE MARGINEA BLOCULUI

Se utilizează următorii parametri tehnici, denumiți „măști de spectru față de marginea blocului” (block edge mask – BEM) pentru stațiile de bază, cu scopul de a asigura coexistența rețelelor învecinate în lipsa unor acorduri bilaterale sau multilaterale între operatorii unor astfel de rețele. Se pot utiliza și parametri tehnici mai puțin stricți, în cazul în care operatorii sau administrațiile implicate convin asupra acestora, dacă parametrii respectivi respectă condițiile tehnice aplicabile pentru protecția altor servicii sau aplicații, inclusiv a serviciilor sau aplicațiilor din benzile adiacente ori care fac obiectul unor obligații transfrontaliere.

BEM este o mască de emisie definită ca funcție de frecvență în raport cu marginea unui bloc de spectru pentru care au fost acordate unui operator drepturi de utilizare. Aceasta constă în limite de putere în interiorul blocului și în afara lui. Limita de putere în interiorul blocului se aplică unui bloc deținut de un operator. Limitele de putere în afara blocului se aplică spectrului utilizat pentru WBB ECS din banda de 1 427 -1 517 MHz, care se află în afara unui bloc alocat unui operator. Acestea sunt indicate în tabelul 2. Limitele de putere din afara benzii se aplică spectrului din afara porțiunii din banda de frecvențe de 1 427 -1 517 MHz care este utilizată pentru WBB ECS la nivel național.

În plus, se definesc limite de putere de coexistență pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă (wireless broadband electronic communications services – WBB ECS) din banda de 1 427 -1 517 MHz, pentru a asigura compatibilitatea acestor servicii cu alte servicii sau aplicații radio, inclusiv atunci când o porțiune din benzile de 1 427 -1 452 MHz și 1 492 -1 517 MHz nu este desemnată pentru WBB ECS. Limitele de putere de coexistență pentru serviciile sau aplicațiile din benzile adiacente (cu alte cuvinte în afara spectrului utilizat pentru WBB ECS) sunt indicate în tabelele 3, 4, și 5; acestea asigură, de asemenea, flexibilitate la nivel național în ceea ce privește atribuirea spectrului pentru WBB ECS în banda de 1 427 -1 517 MHz în conformitate cu prezenta decizie.

La nivel național se pot aplica măsuri procedurale sau tehnice suplimentare ( 1 ) ori ambele, pentru a asigura coexistența cu serviciile și aplicațiile din benzile adiacente.

Cerințe în interiorul blocului

Pentru stațiile de bază nu este obligatorie o limită de putere echivalentă izotropic radiată (equivalent isotropically radiated power – EIRP) în interiorul blocului, cu excepția blocului de frecvențe de 1 512 -1 517 MHz, pentru care o astfel de limită este indicată în tabelul 1. Pentru alte blocuri de frecvențe decât blocul de 1 512 -1 517 MHz, statele membre pot stabili o limită de EIRP de maximum 68 dBm/5 MHz, care poate fi majorată în cazuri specifice, de exemplu pentru utilizarea agregată a spectrului din banda de 1 427 -1 512 MHz și a spectrului din benzi de frecvențe mai joase.Tabelul 1

EIRP maximă în interiorul blocului per celulă (1) pentru stațiile de bază WBB ECS care operează în banda de 1 512 -1 517 MHz

Blocul de frecvențe

EIRP maximă în interiorul blocului

Lărgimea de bandă măsurată

1 512 -1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Într-un sit multisectorial, valoarea per „celulă” corespunde valorii pentru unul dintre sectoare.

Notă explicativă la tabelul 1

Aceste cerințe au scopul de a asigura compatibilitatea WBB ECS care operează în blocul de 1 512 -1 517 MHz cu serviciile mobile prin satelit care operează în banda de 1 518 -1 525 MHz.

Cerințe în afara bloculuiTabelul 2

Limite de EIRP în afara blocului per antenă pentru BEM ale stațiilor de bază din banda de 1 427 -1 517 MHz

Gama de frecvențe a emisiilor din afara blocului

EIRP medie maximă în afara blocului

Lărgimea de bandă măsurată

De la – 10 la – 5 MHz de la marginea inferioară a blocului

11 dBm

5 MHz

De la – 5 la 0 MHz de la marginea inferioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

De la 0 la + 5 MHz de la marginea superioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

De la + 5 la + 10 MHz de la marginea superioară a blocului

11 dBm

5 MHz

Frecvențele din banda de 1 427 -1 517 MHz aflate la o distanță mai mare de 10 MHz de marginea inferioară sau superioară a blocului

9 dBm

5 MHz

Cerințe de coexistență pentru benzile adiacenteTabelul 3

Limite de putere pentru emisiile nedorite ale stației de bază în banda de 1 400 -1 427 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 427 -1 452 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

Nivelul maxim de putere a emisiilor nedorite (1)

Lărgimea de bandă măsurată

1 400 -1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Nivelul de putere a emisiilor nedorite trebuie înțeles în acest caz ca nivel măsurat la portul antenei.

Notă explicativă la tabelul 3

Această cerință are scopul de a proteja serviciile de radioastronomie și serviciile pasive de explorare a Pământului prin satelit din banda pasivă de 1 400 -1 427 MHz de WBB ECS care operează în banda de 1 427 -1 452 MHz, inclusiv atunci când numai o porțiune din această bandă este alocată pentru WBB ECS. Pentru a îmbunătăți protejarea de WBB ECS a observațiilor de radioastronomie din banda pasivă de 1 400 -1 427 MHz pot fi necesare măsuri naționale suplimentare.Tabelul 4

Limitele de EIRP per celulă (1) în afara benzii în gama de 1 518 -1 559 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 492 -1 517 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

EIRP maximă în afara benzii

Lărgimea de bandă măsurată

1 518 -1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 -1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Într-un sit multisectorial, valoarea per „celulă” corespunde valorii pentru unul dintre sectoare.

Notă explicativă la tabelul 4

Aceste cerințe au scopul de a asigura protecția adecvată a serviciilor mobile prin satelit care operează în banda de 1 518 -1 559 MHz, în special în porturile maritime, în aeroporturi și în stațiile terestre ale serviciilor mobile prin satelit pentru recepționarea semnalelor de căutare și salvare, de WBB ECS care operează în banda de 1 492 -1 517 MHz, inclusiv atunci când numai o porțiune din această bandă este alocată pentru WBB ECS. Pentru a îmbunătăți protecția serviciilor mobile prin satelit din banda de 1 518 -1 559 MHz pot fi necesare măsuri naționale suplimentare.Tabelul 5

Limitele de EIRP per celulă în afara benzii sub 1 452 MHz și peste 1 492 MHz pentru stațiile de bază care operează în banda de 1 452 -1 492 MHz

Gama de frecvențe ale emisiilor în afara benzii

EIRP medie maximă în afara benzii

Lărgimea de bandă măsurată

Sub 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 -1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 -1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

Peste 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Notă explicativă la tabelul 5

Aceste cerințe se aplică atunci când WBB ECS nu sunt instalate sub 1 452 MHz sau peste 1 492 MHz sau nici sub 1 452 MHz, nici peste 1 492 MHz. Cerințele respective au scopul de a asigura compatibilitatea WBB ECS din banda de 1 452 -1 492 MHz cu legăturile fixe coordonate, cu serviciile mobile și cu serviciile de telemetrie aeronautică limitate la stațiile terestre, instalate în benzi de frecvențe adiacente sub 1 452 MHz sau peste 1 492 MHz.

Atunci când WBB ECS sunt instalate în blocuri aflate imediat sub 1 452 MHz, limitele indicate în tabelul 5 pentru frecvențele sub 1 452 MHz nu se aplică. Atunci când WBB ECS sunt instalate în blocuri aflate imediat peste 1 492  MHz, limitele indicate în tabelul 5 pentru frecvențele peste 1 492  MHz nu se aplică. Acest lucru nu aduce atingere cerințelor în afara benzii stabilite în tabelele 3 și 4 și cerințelor în afara blocului stabilite în tabelul 2.( 1 ) De exemplu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri: coordonarea planificării frecvențelor, coordonarea amplasamentelor, limite de putere în interiorul benzii mai stricte pentru stațiile de bază, limite de putere echivalentă izotropic radiată în afara benzii pentru stațiile de bază mai stricte decât cele indicate în tabelul 5.

Top