EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1042-20181016

Consolidated text: Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1042/2018-10-16

02014R1042 — RO — 16.10.2018 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1042/2014 AL COMISIEI

din 25 iulie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit

(JO L 289 3.10.2014, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1291 AL COMISIEI din 16 mai 2018

  L 241

1

26.9.2018
▼B

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 1042/2014 AL COMISIEI

din 25 iulie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de auditCAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

(a) „autoritate de desemnare” înseamnă autoritatea ministerială a unui stat membru la care se face referire la articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 care desemnează autoritatea responsabilă;

(b) „autorități competente” înseamnă autoritatea responsabilă, autoritatea de audit și, dacă este cazul, autoritatea delegată prevăzută la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(c) „SFC 2014” înseamnă sistemul electronic de informații instituit prin articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei ( 1 );

(d) „acord de grant” înseamnă un acord sau un alt instrument juridic echivalent în baza căruia autoritatea responsabilă acordă granturi beneficiarului în scopul executării unui proiect în cadrul programului național.CAPITOLUL II

AUTORITATEA RESPONSABILĂSECȚIUNEA I

Desemnarea autorității responsabile

Articolul 2

Criteriile și procedura de desemnare a autorității responsabile

(1)  Organismul care urmează să fie desemnat autoritate responsabilă dispune de o structură administrativă și de un sistem de control intern care respectă criteriile stabilite în anexa la prezentul regulament („criteriile de desemnare”). Criteriile de desemnare se referă la:

(a) mediul intern;

(b) activitățile de control;

(c) comunicarea și informarea internă;

(d) monitorizarea și raportarea internă.

Statele membre pot stabili și alte criterii de desemnare pentru a ține seama de dimensiunea, de responsabilitățile și de alte caracteristici ale autorității responsabile.

(2)  Organismul de audit menționat la articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 evaluează dacă autoritatea responsabilă propusă respectă criteriile de desemnare prevăzute în anexă și își prezintă constatările, concluziile și avizul de audit într-un raport de audit adresat autorității de desemnare.

(3)  În cazul în care autoritatea de desemnare consideră că autoritatea responsabilă nu respectă criteriile de desemnare, aceasta îi adresează organismului respectiv instrucțiuni specifice pentru remedierea problemelor într-un anumit termen-limită, înainte ca organismul să poată fi desemnat autoritate responsabilă.

În așteptarea remedierii problemelor, organismul poate fi desemnat, cu titlu provizoriu, autoritate responsabilă pentru cel mult 12 luni. Durata acestei perioade provizorii este proporțională cu problemele identificate.

(4)  Atunci când desemnează autoritatea responsabilă, statul membru notifică fără întârziere Comisia prin intermediul SFC 2014. Odată cu această notificare, statul membru transmite documentele care stabilesc:

(a) împărțirea de bază a responsabilităților între unitățile organizaționale ale autorității responsabile;

(b) dacă este cazul, relația sa cu autoritățile delegate, activitățile care urmează să fie delegate și procedurile principale pentru supravegherea activităților delegate respective; precum și

(c) un rezumat al principalelor proceduri de tratare a creanțelor financiare primite de la beneficiari și de autorizare și înregistrare a cheltuielilor aferente.

Articolul 3

Supravegherea autorității responsabile și reexaminarea desemnării

(1)  Autoritatea de desemnare supraveghează autoritatea responsabilă, în special pe baza informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament, și urmărește eventualele deficiențe identificate.

(2)  Statele membre se asigură că informațiile care indică faptul că autoritatea responsabilă nu mai respectă criteriile de desemnare sunt comunicate fără întârziere autorității de desemnare.

(3)  Atunci când autoritatea competentă nu mai respectă pe deplin criteriile de desemnare sau sistemul său de control intern este atât de deficient încât îi afectează capacitatea de a-și îndeplini sarcinile, autoritatea de desemnare plasează autoritatea responsabilă sub supraveghere. În astfel de cazuri, autoritatea de desemnare redactează un plan de redresare pe care autoritatea responsabilă trebuie să îl pună în aplicare pe o perioadă proporțională cu gravitatea neconformității sau a deficienței. Această perioadă nu trebuie să depășească 12 de luni de la începutul perioadei de probă.

(4)  Autoritatea de desemnare informează imediat Comisia cu privire la orice plan de redresare întocmit în conformitate cu alineatul (3) și la evoluția situației.

(5)  În cazul în care expiră desemnarea autorității responsabile, autoritatea de desemnare desemnează imediat o altă autoritate responsabilă în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și cu articolul 2 din prezentul regulament pentru a asigura continuitatea plăților către beneficiari.

(6)  În cazul în care constată că un stat membru nu și-a îndeplinit obligația de a elabora un plan de redresare în temeiul alineatului (3) sau în cazul în care autoritatea responsabilă continuă să fie desemnată fără să fi pus în aplicare planul respectiv în termenul stabilit, Comisia acționează în ceea ce privește deficiențele restante în conformitate cu procedura de verificare a conformității prevăzută la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.SECȚIUNEA II

Responsabilitățile autorității responsabile în materie de gestionare și control

Articolul 4

Sarcinile autorității responsabile

Autoritatea responsabilă gestionează și pune în aplicare programul național în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare. Aceasta:

(a) consultă partenerii în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(b) asigură buna funcționare a comitetului de monitorizare menționat la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(c) înaintează Comisiei, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, o propunere de program național și eventualele revizuiri ulterioare, utilizând SFC2014;

(d) definește și stabilește regulile de eligibilitate pentru proiecte și cheltuielile aferente tuturor activităților, asigurând egalitatea de tratament și evitând conflictele de interese, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

(e) organizează și publică anunțurile privind procedurile de ofertare și cererile de oferte, organizează și asigură publicitatea ulterioară, selectarea și atribuirea proiectelor pentru finanțare în cadrul programului național, în conformitate cu domeniul de aplicare și obiectivele regulamentelor specifice menționate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și cu criteriile prevăzute la articolul 9 din prezentul regulament;

(f) asigură că există sisteme pentru colectarea datelor necesare pentru informarea Comisiei cu privire la indicatorii comuni, la cei specifici fiecărui program, precum și alte date privind punerea în aplicare a programului și a proiectelor;

(g) primește plăți din partea Comisiei și face plăți către beneficiari;

(h) asigură coerența și complementaritatea dintre cofinanțarea în temeiul regulamentelor specifice și alte instrumente ale Uniunii și naționale relevante;

(i) monitorizează proiectele și verifică dacă cheltuielile declarate pentru proiecte au fost suportate efectiv și dacă sunt în conformitate cu normele UE și cele naționale;

(j) asigură existența unui sistem de înregistrare și stocare pe suport electronic a înregistrărilor contabile aferente fiecărui proiect din cadrul programului național, precum și colectarea datelor privind punerea în aplicare necesară pentru gestiunea financiară, monitorizare, control și evaluare;

(k) fără a aduce atingere normelor contabile naționale, se asigură că beneficiarii și celelalte organisme implicate în punerea în aplicare a proiectelor finanțate în cadrul programului național utilizează fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la proiect;

(l) se asigură că evaluările programelor naționale menționate la articolul 56 și la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 sunt efectuate în termenele stabilite;

(m) se asigură că evaluatorii independenți primesc, pentru a realiza evaluarea menționată la articolul 56 și la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și pentru a formula avizul de evaluare, toate informațiile necesare privind gestionarea programului național;

(n) stabilește proceduri pentru a se asigura că există pista de audit necesară pentru toate documentele privind cheltuielile, deciziile și activitățile de control că acestea sunt păstrate în conformitate cu regulamentele de aplicare ale Comisiei adoptate în temeiul articolului 27 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(o) se asigură că autoritatea de audit primește, pentru a realiza auditurile menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și pentru a formula avizul de audit, toate informațiile necesare privind procedurile de gestionare și de control aplicate și cheltuielile finanțate în temeiul regulamentelor specifice;

(p) întocmește rapoartele de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și rapoartele de evaluare menționate la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și le prezintă Comisiei prin intermediul SFC 2014;

(q) întocmește cererea de plată în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și o transmite Comisiei prin intermediul SFC 2014;

(r) desfășoară activități de informare și publicitate și difuzează rezultatele programului, în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(s) efectuează controale administrative și controale la fața locului în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(t) cooperează cu Comisia și cu autoritățile responsabile din celelalte state membre; și

(u) răspunde la constatările autorității de audit, fie conformându-se acestora, fie furnizând o justificare detaliată, în cazul în care constatările autorității de audit nu sunt acceptate.

Articolul 5

Autoritatea delegată

(1)  Autoritatea responsabilă poate delega o parte sau totalitatea sarcinilor care îi revin unei autorități delegate în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Orice delegare de sarcini respectă principiile bunei gestiuni financiare și asigură respectarea principiului nediscriminării și vizibilitatea finanțării din partea Uniunii. Sarcinile delegate nu pot da naștere unor conflicte de interese.

▼M1

Atunci când autoritatea responsabilă își dă acordul, autoritatea delegată poate acționa în calitate de organism executiv, astfel cum se menționează la articolul 8.

▼B

(2)  Sfera de aplicare a sarcinilor delegate de autoritatea responsabilă autorității delegate și procedurile detaliate privind îndeplinirea acestora sunt prezentate într-un document semnat de autoritatea responsabilă și de autoritatea delegată. Actul de delegare menționează cel puțin:

(a) regulamentul specific relevant;

▼M1

(b) sarcina (sarcinile) delegată (delegate) autorității delegate, inclusiv, după caz, proiectele pentru care autoritatea delegată poate acționa ca organism executiv, astfel cum se menționează la articolul 8;

▼B

(c) obligația autorității delegate de a verifica dacă beneficiarii respectă normele Uniunii și cele naționale;

(d) obligația autorității delegate de a institui și a menține o structură organizatorică și un sistem de gestiune și control adaptate sarcinilor care îi revin;

(e) informațiile și documentele justificative pe care autoritatea delegată trebuie să le prezinte autorității responsabile și termenele pe care trebuie să le respecte; și

(f) mecanismul prin care autoritatea responsabilă supraveghează autoritatea delegată.

(3)  În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, comunicarea cu Comisia nu poate fi delegată. Autoritatea delegată comunică cu Comisia prin intermediul autorității responsabile.

(4)  În cazul în care autoritatea delegată nu este o administrație publică sau un organism de drept privat cu o misiune de serviciu public reglementată de legislația națională, autoritatea responsabilă nu îi poate delega puteri executive care presupun o marjă largă de discreție implicând opțiuni de natură politică.

(5)  Autoritatea responsabilă rămâne responsabilă pentru sarcinile pe care le-a delegat. Autoritatea responsabilă verifică periodic sarcinile delegate pentru a confirma dacă acestea sunt îndeplinite în mod satisfăcător și în conformitate cu normele Uniunii și cu cele naționale.

(6)  Pentru sarcinile delegate, prezentul regulament se aplică prin analogie autorității delegate.

Articolul 6

Externalizarea sarcinilor

Autoritatea responsabilă poate externaliza o parte din sarcinile care îi revin. Autoritatea rămâne însă responsabilă în privința acestora.

Autoritatea responsabilă verifică periodic sarcinile externalizate pentru a confirma dacă acestea sunt îndeplinite în mod satisfăcător și în conformitate cu normele Uniunii și cu cele naționale.SECȚIUNEA III

Obligațiile autorității responsabile în ceea ce privește intervenția publică

Articolul 7

Rolul autorității responsabile ca organism de atribuire

(1)  Ca regulă generală, autoritatea responsabilă acordă granturi pentru proiecte în cadrul programului național pe baza unei cereri deschise de propuneri.

(2)  Autoritatea responsabilă poate acorda granturi pentru proiecte în baza unei cereri restrânse de propuneri.

Cererile restrânse de propuneri sunt deschise numai pentru organismele selecționate, din cauza naturii specifice a proiectului sau a competenței tehnice ori administrative a organismelor invitate să prezinte propuneri.

Motivele care justifică recurgerea la o cerere restrânsă de propuneri se stabilesc în cererea de propuneri.

(3)  Autoritatea responsabilă poate acorda granturi direct în cazul în care natura specifică a proiectului sau competența tehnică ori administrativă a organismelor relevante nu permit alte opțiuni, așa cum este cazul unor monopoluri de jure sau de facto.

Motivele care justifică recurgerea la o atribuire directă se stabilesc în decizia de atribuire.

(4)  În cazuri justificate în mod corespunzător, inclusiv în cazul continuării unor proiecte multianuale care au fost selectate în urma unei cereri de propuneri anterioare sau în situații de urgență, se pot acorda granturi fără a lansa o nouă cerere de propuneri.

Motivele care justifică acordarea grantului fără a se recurge la o cerere de propuneri se stabilesc în decizia de atribuire.

(5)  Atunci când autoritatea responsabilă acționează în calitate de organism de atribuire, nici autoritatea responsabilă, nici o autoritate delegată nu poate beneficia de un grant acordat în conformitate cu prezentul articol.

(6)  Autoritatea responsabilă stabilește autoritățile care acordă granturi și se asigură că nu există conflicte de interese, în special atunci când solicitanții sunt organisme naționale.

Articolul 8

Condiții în care autoritatea responsabilă acționează ca organism executiv

(1)  Autoritatea responsabilă poate decide să pună în aplicare proiectele în mod direct, singură sau împreună cu oricare dintre celelalte autorități naționale, din cauza competențelor administrative sau a expertizei tehnice ori din cauza faptului că nu există alte opțiuni de punere în aplicare având în vedere caracteristicile proiectului, precum un monopol de jure sau cerințele de securitate. În astfel de cazuri, autoritatea responsabilă este beneficiarul grantului.

(2)  Motivele care justifică intervenția autorității responsabile în calitate de organism executiv și selectarea autorităților naționale asociate, în temeiul articolului 1, trebuie comunicate Comisiei în raportul anual de punere în aplicare menționat la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(3)  În momentul punerii în aplicare a proiectelor în calitate de organism executiv, autoritatea responsabilă veghează la respectarea principiului unui bun raport calitate/preț și la evitarea conflictelor de interese.

(4)  Decizia administrativă de a cofinanța un proiect în cadrul programului național cuprinde toate informațiile necesare pentru a monitoriza execuția produselor și a serviciilor cofinanțate, precum și pentru a verifica cheltuielile suportate.

(5)  În cazul în care este probabil ca autoritatea responsabilă să acționeze în calitate de organism executiv în mod regulat:

(a) autoritatea responsabilă și autoritatea de audit nu fac parte din același organism, cu excepția cazului în care autoritatea de audit răspunde în fața unui organism extern, iar independența sa în materie de audit este garantată; și

(b) sarcinile autorității responsabile prevăzute la articolul 4 nu sunt afectate.

Articolul 9

Procedura de selecție și de atribuire

(1)  Cererile de propuneri menționate la articolul 7 alineatul (1) se publică într-un mod care să asigure o concurență deschisă și o publicitate adecvată în rândul potențialilor beneficiari. Orice modificare substanțială a cererilor se publică în același mod.

Cererile de propuneri menționate la articolul 7 alineatele (1) și (2) specifică cel puțin următoarele elemente:

(a) obiectivele;

(b) criteriile de selecție și de atribuire;

(c) modalitățile de finanțare din partea Uniunii și, dacă este cazul, de finanțare națională, inclusiv, după caz, posibilitatea aplicării unei rate de cofinanțare mai mari, în conformitate cu articolul 16 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(d) modalitățile și data-limită de depunere a propunerilor;

(e) normele privind eligibilitatea cheltuielilor;

(f) durata proiectului; și

(g) informațiile financiare și de altă natură care trebuie păstrate și comunicate.

(2)  Înainte de adoptarea deciziei de atribuire, autoritatea responsabilă se asigură că beneficiarii din cadrul proiectului sunt în măsură să îndeplinească criteriile de selecție și de atribuire.

(3)  Autoritatea responsabilă stabilește procedurile de primire a propunerilor. Ea supune propunerile unei analize tehnice și bugetare formale și unei evaluări calitative prin aplicarea criteriilor prevăzute în cererea de propuneri într-un mod transparent și nediscriminatoriu. Autoritatea responsabilă înregistrează în scris motivele respingerii celorlalte propuneri.

(4)  Decizia de atribuire indică cel puțin numele beneficiarilor, detaliile esențiale ale proiectului și obiectivele sale operaționale, valoarea maximă a contribuției Uniunii și rata maximă de cofinanțare a costurilor eligibile totale.

(5)  Autoritatea responsabilă îi informează în scris pe toți solicitanții cu privire la decizia sa. Aceasta le comunică candidaților respinși motivele respingerii lor cu trimitere la criteriile de selecție și de atribuire.

Articolul 10

Documente care oficializă acordarea granturilor atunci când autoritatea responsabilă acționează în calitate de organism de atribuire

(1)  În cazurile în care autoritatea responsabilă acționează în calitate de organism de atribuire, aceasta stabilește procedurile de gestionare a proiectelor care necesită cel puțin:

(a) semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii; și

(b) monitorizarea acordurilor de grant, inclusiv eventualele modificări aduse acestora, prin mijloace administrative, cum ar fi schimburile de scrisori sau rapoarte scrise.

(2)  Acordul de finanțare include sau indică următoarele:

(a) valoarea maximă a contribuției Uniunii;

(b) procentul maxim din contribuția Uniunii în conformitate cu regulamentul specific relevant;

(c) descrierea detaliată și un calendar al proiectului;

(d) dacă este cazul, orice sarcină majoră pe care beneficiarul intenționează să o subcontracteze unor părți terțe, precum și costurile aferente;

(e) bugetul previzional și planul de finanțare convenite pentru proiect, inclusiv cheltuielile și veniturile, în conformitate cu normele de eligibilitate stabilite;

(f) metoda de calcul al cuantumului contribuției Uniunii la încheierea proiectului;

(g) calendarul și dispozițiile de punere în aplicare a acordului, inclusiv dispozițiile privind obligațiile de raportare, modificările la acord, precum și denunțarea acordului;

(h) obiectivele operaționale ale proiectului, inclusiv obiectivele cuantificate și indicatorii care urmează a fi comunicați;

(i) o dispoziție prin care se stabilește obligația beneficiarului de a colecta, în timp util, datele necesare pentru indicatorii comuni prevăzuți în regulamentul specific, precum și orice indicator specific programului, și de a comunica aceste date cel puțin o dată pe an;

(j) definirea costurilor eligibile, inclusiv, dacă este cazul, o descriere a metodologiei de stabilire a baremelor pentru costurile unitare, a sumelor forfetare și a finanțării la rate forfetare;

(k) cerințele de evidență contabilă și condițiile legate de plata grantului;

(l) condițiile legate de pista de audit;

(m) dispozițiile referitoare la protecția datelor; și

(n) dispoziții privind publicitatea.

(3)  Ca regulă generală, acordul de grant se semnează înainte de începerea oricărei activități din cadrul proiectului aferent programului național.

(4)  Acordul de grant trebuie să prevadă în mod expres faptul că atât Comisia sau reprezentanții săi, cât și Curtea de Conturi au competențe de audit cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care primesc finanțare din partea Uniunii în cadrul programelor naționale, și vor face acest lucru, pe baza verificării documentelor și a controalelor la fața locului.

Articolul 11

Documente care oficializă acordarea granturilor atunci când autoritatea responsabilă acționează în calitate de organism executiv

(1)  În cazurile în care autoritatea responsabilă acționează în calitate de organism executiv, aceasta stabilește procedurile de gestionare a proiectelor care necesită cel puțin:

(a) formalizarea unei decizii administrative privind cofinanțarea de proiecte; și

(b) monitorizarea deciziei administrative și a eventualelor modificări aduse acestora, prin mijloace administrative, cum ar fi schimburile de scrisori sau rapoarte scrise.

(2)  Decizia administrativă include sau indică următoarele:

(a) valoarea maximă a contribuției Uniunii;

(b) procentul maxim din contribuția Uniunii în conformitate cu regulamentul specific relevant;

(c) descrierea detaliată și un calendar al proiectului;

(d) dacă este cazul, orice sarcină majoră pe care beneficiarul intenționează să o subcontracteze unor părți terțe, precum și costurile aferente;

(e) bugetul previzional și planul de finanțare convenite pentru proiect, inclusiv cheltuielile și veniturile, în conformitate cu normele de eligibilitate stabilite;

(f) metoda de calcul al cuantumului contribuției Uniunii la încheierea proiectului;

(g) obiectivele operaționale ale proiectului, inclusiv obiectivele cuantificate și indicatorii care urmează a fi utilizați;

(h) o dispoziție prin care se stabilește obligația autorității responsabile de a colecta și de a comunica, cel puțin o dată pe an, datele necesare pentru indicatorii comuni prevăzuți în regulamentul specific, precum și orice indicator specific programului;

(i) definirea costurilor eligibile, inclusiv, dacă este cazul, o descriere a metodologiei de stabilire a baremelor pentru costurile unitare, a sumelor forfetare și a finanțării la rate forfetare;

(j) cerințele de evidență contabilă și condițiile legate de plata grantului;

(k) condițiile legate de pista de audit;

(l) dispozițiile referitoare la protecția datelor; și

(m) dispoziții privind publicitatea.

(3)  Ca regulă generală, decizia administrativă se adoptă înainte de începerea oricărei activități din cadrul proiectului aferent programului național.

(4)  Decizia administrativă trebuie să prevadă în mod expres faptul că atât Comisia sau reprezentanții săi, cât și Curtea de Conturi au competențe de audit cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care primesc finanțare din partea Uniunii în cadrul programelor naționale, și vor face acest lucru, pe baza verificării documentelor și a controalelor la fața locului.CAPITOLUL III

STATUTUL AUTORITĂȚII DE AUDIT ȘI OBLIGAȚIILE CU PRIVIRE LA AUDITURI

Articolul 12

Statutul autorității de audit

(1)  În conformitate cu articolul 59 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, autoritatea de audit funcționează independent de autoritatea responsabilă. Se consideră că există independență funcțională atunci când nu există o legătură ierarhică directă între autoritatea de audit și autoritatea responsabilă, iar autoritatea de audit are o autonomie totală în formularea avizelor și a declarațiilor.

(2)  Toate activitățile de audit se efectuează în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

Articolul 13

Externalizarea activităților de audit

Autoritatea de audit poate să externalizeze o parte din activitatea sa de audit unui alt organism de audit, cu condiția ca acest organism să fie independent din punct de vedere funcțional de autoritatea responsabilă. Autoritatea de audit rămâne responsabilă pentru activitățile pe care le externalizează.

Auditurile externalizate se efectuează în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional, sub monitorizarea și supravegherea atentă a autorității de audit.

▼M1

Articolul 14

Audituri

(1)  Pentru a emite avizul menționat la articolul 59 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 2 ), autoritatea de audit efectuează audituri de sistem, audituri ale cheltuielilor și audituri ale conturilor.

(2)  Prin auditurile de sistem se verifică dacă sistemele de gestiune și control ale autorității responsabile au funcționat în mod eficace, astfel încât să ofere o asigurare rezonabilă că datele financiare incluse în cererea de plată a soldului anual transmisă Comisiei în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 sunt legale și conforme.

Pe baza acestor audituri de sistem, autoritatea de audit verifică dacă s-au respectat cerințele-cheie prevăzute în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378 al Comisiei ( 3 ) și determină dacă autoritatea responsabilă continuă să respecte criteriile de desemnare prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

(3)  Auditurile cheltuielilor se efectuează pentru fiecare exercițiu financiar pe un eșantion adecvat extras din datele financiare considerate eligibile de către autoritatea responsabilă („proiectul de conturi”) după finalizarea tuturor controalelor prevăzute la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei ( 4 ).

Datele financiare trebuie să cuprindă toate tipurile de plăți efectuate de autoritatea responsabilă în cursul unui exercițiu financiar, astfel cum este definit la articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, inclusiv plățile efectuate în avans, plățile intermediare, plățile finale și plățile legate de asistența tehnică și sprijinul operațional. În ceea ce privește Fondul pentru azil, migrație și integrare, datele financiare trebuie să cuprindă, de asemenea, numărul persoanelor transferate, relocate sau admise în mod legal.

Auditurile cheltuielilor:

 trebuie să se efectueze pe baza documentelor justificative care constituie pista de audit și trebuie să verifice legalitatea și conformitatea datelor financiare din proiectul de conturi;

 după caz, trebuie să includă verificări la fața locului ale cheltuielilor suportate de beneficiari, inclusiv, mutatis mutandis, ale plăților efectuate în cadrul asistenței tehnice și al sprijinului operațional;

 dacă este cazul, trebuie să verifice dacă s-au respectat cerințele stabilite în privința persoanelor transferate în conformitate cu Deciziile (UE) 2015/1523 și 2015/1601 ale Consiliului, a persoanelor relocate în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014, a persoanelor transferate în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 516/2014 și a persoanelor care au fost admise legal în conformitate cu Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului, pentru care se solicită o sumă forfetară;

 trebuie să verifice acuratețea și integralitatea plăților efectuate către beneficiari și înregistrate de către autoritatea responsabilă în sistemul său contabil, precum și reconcilierea pistei de audit la toate nivelurile.

Atunci când autoritatea de audit identifică în proiectul de conturi o rată de eroare semnificativă sau atunci când problemele identificate par a avea un caracter sistemic, existând, prin urmare, un risc în ceea ce privește celelalte plăți finanțate prin programul național, autoritatea de audit trebuie să efectueze o analiză suplimentară, inclusiv, dacă este necesar, audituri suplimentare pentru a stabili amploarea problemelor. Pragul maxim de semnificație este de 2 % din contribuția Uniunii înregistrată în datele financiare din „proiectul de conturi”.

Autoritatea de audit recomandă autorității responsabile măsurile corective necesare, inclusiv, dacă este cazul, corecțiile financiare forfetare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378 al Comisiei. Autoritatea de audit prezintă rezultatele auditurilor cheltuielilor, precum și recomandările și măsurile corective aferente în raportul anual de control menționat la articolul 14 alineatul (8).

(4)  Autoritatea de audit stabilește metoda de selectare a eșantionului adecvat („metoda de eșantionare”) în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional. Metoda de eșantionare trebuie să permită autorității de audit să estimeze rata totală de eroare a „proiectului de conturi” aferent exercițiului financiar.

În raportul anual de control menționat la articolul 14 alineatul (8), autoritatea de audit descrie raționamentul profesional utilizat pentru determinarea metodei statistice sau nestatistice de eșantionare și a parametrilor de eșantionare aplicabili. Autoritatea de audit trebuie să țină evidența metodologiei de eșantionare aplicată care acoperă etapele de planificare, selectare, testare și evaluare, pentru a demonstra că metoda de eșantionare selectată este adecvată.

Atunci când nu se pot utiliza metode statistice de eșantionare, se poate folosi metoda nestatistică de eșantionare dacă aprecierea profesională a autorității de audit este în acest sens. Orice metodă nestatistică de eșantionare trebuie să prevadă selecția aleatorie a elementelor eșantionului și să acopere cel puțin 10 % din valoarea datelor financiare incluse în „proiectul de conturi”.

Metoda de eșantionare aleasă și dimensiunea eșantionului trebuie să permită autorității de audit să tragă concluzii cu privire la totalul populației din care a fost extras eșantionul.

În acest sens și dacă este cazul, autoritatea de audit poate stratifica datele financiare, împărțindu-le în mai multe straturi, fiecare dintre aceste straturi fiind un grup de unități de eșantionare care au caracteristici similare.

Atunci când în eșantionul de audit intră plăți intermediare și/sau plăți finale care compensează plăți în avans declarate în conturile exercițiilor financiare precedente, aceste plăți în avans intră în sfera auditului cheltuielilor.

Cu toate acestea, în vederea raportării în tabelul 10.2, „Rezultatele auditurilor cheltuielilor”, din raportul anual de control, menționat la articolul 14 alineatul (8), ratele de eroare și acoperirea auditului trebuie să se calculeze exclusiv pe baza eșantionului de audit extras din datele financiare înregistrate în „proiectul de conturi” aferent exercițiului financiar curent.

(5)  Auditurile conturilor se efectuează pentru a oferi o asigurare rezonabilă că conturile anuale oferă o imagine corectă și clară a datelor financiare raportate în cererea de plată a soldului anual („conturile finale”) prezentată Comisiei de către autoritatea responsabilă în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

Pentru a stabili dacă conturile finale redau o imagine corectă și clară, autoritatea de audit trebuie să verifice dacă toate datele financiare și contribuțiile publice primite și înscrise în conturile întocmite de autoritatea responsabilă pentru exercițiul financiar sunt înregistrate corect în sistemul contabil și corespund documentelor contabile justificative păstrate de autoritatea responsabilă. Pe baza acestor conturi, autoritatea de audit trebuie, în special:

(a) să verifice dacă valoarea totală a datelor financiare raportate în cererea de plată a soldului anual corespunde valorii înregistrate în sistemul contabil al autorității responsabile și, în cazul în care există diferențe, dacă s-au documentat explicații adecvate pentru reconcilierea sumelor;

(b) să verifice dacă sumele retrase și recuperate, sumele care urmează a fi recuperate, precum și sumele nerecuperabile la finalul exercițiului financiar corespund sumelor înscrise în sistemul contabil al autorității responsabile și sunt justificate de decizii documentate ale autorității responsabile;

(c) să confirme dacă autoritatea responsabilă a efectuat controale administrative, financiare și controale la fața locului în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei.

Verificările menționate la literele (a), (b) și (c) se pot efectua prin eșantionare.

Pe baza ratei totale de eroare determinate prin auditurile cheltuielilor și a rezultatelor auditului conturilor, autoritatea de audit calculează rata erorilor reziduale pentru a emite avizul menționat la articolul 59 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Calculul ratei erorilor reziduale trebuie să fie documentat în raportul anual de control menționat la alineatul (8).

(6)  Atunci când, după finalizarea întregii sale activități de audit, constatările de audit ale autorității de audit sugerează existența unor deficiențe semnificative în funcționarea eficace a sistemului de gestiune și control al autorității responsabile, autoritatea de audit:

(a) trebuie să evalueze impactul financiar al acestor deficiențe în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378 al Comisiei;

(b) trebuie să adreseze autorității responsabile recomandările corespunzătoare privind luarea de măsuri corective și preventive;

(c) trebuie să monitorizeze punerea în aplicare de către autoritatea responsabilă a măsurilor menționate la litera (b) de mai sus și trebuie să evalueze dacă există un plan de acțiune pentru a restabili funcționarea eficace a sistemelor de gestiune și control.

(7)  În temeiul articolului 3 alineatul (2), autoritatea de audit prezintă constatările sale autorității de desemnare și precizează inclusiv dacă, în opinia sa, autoritatea responsabilă continuă să respecte criteriile de desemnare.

(8)  Autoritatea de audit se asigură că toate informațiile legate de activitatea sa de audit menționate la alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (6) și (7) se raportează în mod corespunzător Comisiei. În acest scop, autoritatea de audit întocmește un raport anual de control în care sunt prezentate constatările principale ale activității sale de audit. Raportul anual de control se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la prezentul regulament și se trimite Comisiei prin intermediul sistemului de schimb electronic de date menționat la articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei. Raportul anual de control se transmite Comisiei în cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea responsabilă transmite Comisiei cererea de plată a soldului anual în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

▼BCAPITOLUL IV

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 15

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.
ANEXĂ

Criterii de desemnare a autorității responsabile

1.    Mediul intern

A.    Structura organizatorică

1. Structura organizatorică care îi permite autorității responsabile să își îndeplinească sarcinile prevăzute la articolul 4.

2. Structura organizatorică, definită într-o organigramă, care arată o distribuire clară a rolurilor și a responsabilităților.

B.    Standarde privind resursele umane

1. Resurse umane corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 4.

2. Separarea sarcinilor, astfel încât fiecare membru al personalului să fie responsabil pentru una singură dintre cele trei sarcini — de autorizare, plată sau contabilizare a sumelor atribuite în cadrul programului național — și niciun membru al personalului să nu îndeplinească vreuna dintre aceste sarcini fără a fi supravegheat de un al doilea membru al personalului.

3. Definirea în scris a responsabilităților fiecărui membru al personalului, inclusiv delimitarea autorității sale financiare.

4. Formarea adecvată a personalului.

5. Proceduri prin care să se prevină conflictele de interese, în special atunci când un membru al personalului care ocupă o poziție de răspundere sau o poziție sensibilă în ceea ce privește verificarea, autorizarea, plata și contabilizarea cererilor deține și alte funcții în afara celei de autoritate responsabilă.

2.    Activități de control

A.    Selectarea proiectelor

1. Proceduri de selecție și de atribuire a granturilor în conformitate cu articolul 9.

2. Proceduri privind conținutul și semnarea acordurilor de grant și a deciziilor administrative în conformitate cu articolele 10 și 11.

B.    Proceduri privind controalele administrative și cele la fața locului

1. Proceduri de informare a conducerii autorității responsabile la un nivel adecvat, în mod regulat și la timp, cu privire la rezultatele controalelor efectuate, pentru a permite revizuirea strategiei de control și a procedurilor interne de control, în cazul constatării unor deficiențe sistemice sau în funcție de necesități.

2. Descrierea metodei de eșantionare utilizate atunci când controalele administrative sau la fața locului nu sunt exhaustive, ci se bazează pe un eșantion, și o procedură de raportare a discrepanțelor și a neregulilor.

3. În cazul în care documentele (pe hârtie sau în format electronic) privind controalele efectuate în cazul cererilor financiare sunt păstrate de alte organisme, procedurile instituite de aceste organisme și de autoritatea responsabilă pentru a se asigura că autoritatea responsabilă are acces la aceste documente.

C.    Proceduri pentru autorizarea plății cererilor financiare depuse de beneficiari

1. Proceduri prin care să se asigure monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor de grant, a deciziilor administrative și a contractelor în conformitate cu clauzele și condițiile contractuale.

2. Proceduri pentru primirea, înregistrarea și prelucrarea cererilor financiare depuse de beneficiari, care să definească în special descrierea documentelor care trebuie utilizate și procedura de analiză a activității desfășurate.

3. Lista de control a verificărilor care trebuie efectuate de fiecare membru al personalului responsabil cu autorizarea, inclusiv o analiză a activității desfășurate.

4. Procedura de autorizare a plății, inclusiv verificarea conformității cu normele UE și cu cele naționale și controalele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 pentru prevenirea și detectarea fraudelor și a neregulilor, acordându-se o atenție specială riscurilor existente.

D.    Proceduri de plată

1. Proceduri prin care să se asigure că plățile se efectuează exclusiv în conturi bancare care aparțin beneficiarului și că nu se efectuează plăți în numerar.

2. Proceduri prin care să se asigure că toate plățile pentru care nu se efectuează viramente sunt restituite bugetului programului național.

E.    Proceduri contabile

Proceduri contabile prin care să se asigure că conturile anuale sunt complete, exacte și întocmite în timp util și că orice eroare sau omisiune este detectată și corectată, în special prin controale și reconcilieri periodice.

F.    Proceduri privind plățile în avans

1. Proceduri prin care să se asigure că plățile în avans efectuate către beneficiari sunt înscrise separat în registrele contabile.

2. Proceduri prin care să se asigure achitarea avansurilor în termenele stabilite și identificarea sumelor scadente.

G.    Proceduri referitoare la creanțe

1. Proceduri prin care să se asigure că în cazul sumelor pe care autoritatea responsabilă trebuie să le recupereze în conformitate cu articolul 21 litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 se aplică mutatis mutandis criteriile prevăzute la punctele A-D.

2. Proceduri prin care să se asigure o monitorizare corespunzătoare a ordinelor de recuperare emise și, dacă este cazul, a penalităților de întârziere.

3. Proceduri prin care să se asigure că, în cazul în care recuperarea nu poate fi efectuată, cauza este identificată, astfel încât să se poată evalua dacă statul membru ar trebui să ramburseze suma respectivă bugetului Uniunii.

4. Sistem care să permită recunoașterea tuturor sumelor datorate și înregistrarea tuturor acestor creanțe în registrul debitorilor înainte de a fi încasate.

5. Proceduri prin care să se asigure verificarea cu regularitate a acestui registru al debitorilor, pentru a se garanta fiabilitatea și exhaustivitatea acestuia.

H.    Proceduri de detectare a neregulilor și de luptă antifraudă

1. Definirea neregulilor în conformitate cu cerințele Uniunii.

2. Mecanisme prin care să se asigure că neregulile pot fi detectate în timp util și că se pot lua imediat măsuri corective.

3. Proceduri de instituire a unor măsuri antifraudă proporționale.

4. Proceduri prin care să se asigure informarea Comisiei cu privire la neregulile identificate și, după caz, cu privire la eventualele măsuri corective adoptate în conturile anuale.

I.    Pista de audit

Proceduri prin care să se asigure o pistă de audit adecvată, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare adoptat în temeiul articolului 27 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, prin furnizarea de documente justificative, care se păstrează la sediul autorității responsabile, referitoare la procedura de selecție a proiectelor, la autorizarea, la înregistrarea contabilă și la plata cererilor financiare depuse de beneficiari, precum și la tratarea avansurilor și a creanțelor.

3.    Informarea și comunicarea interne

A.    Comunicare

1. Proceduri prin care să se asigure că:

(a) toate modificările survenite în legislația Uniunii sunt înregistrate;

(b) instrucțiunile, bazele de date și listele de control sunt actualizate pentru a reflecta aceste modificări în timp util; și

(c) toate părțile interesate, inclusiv autoritatea delegată, sunt informate cu privire la aceste modificări în timp util.

2. Proceduri prin care să se asigure că beneficiarii dispun de toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin și pentru executarea operațiunilor.

3. Proceduri prin care să se asigure o informare ex post adecvată a candidaților cu privire la rezultatele procedurii de selecție.

B.    Securitatea sistemelor informatice

1. Securitatea sistemului (sistemelor) informatic(e) utilizat(e) respectă cele mai recente standarde recunoscute la nivel internațional.

2. Proceduri prin care să se asigure că măsurile financiare și tehnologice sunt proporționale cu riscurile.

4.    Monitorizarea și raportarea interne

A.    Documente și rapoarte interne

1. Proceduri documentate și liste de control corespunzătoare care trebuie completate:

(a) pentru a sprijini activitatea comitetului de monitorizare menționat la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și pentru ai prezenta acestuia informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, în special date privind progresele înregistrate de programul național în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, date financiare și date referitoare la indicatori și la obiective de etapă;

(b) pentru a întocmi rapoarte anuale și rapoarte finale de execuție și pentru a le prezenta Comisiei;

(c) pentru a întocmi documentele care alcătuiesc cererea de plată a soldului anual menționat la articolul 44 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014;

(d) pentru a se asigura că personalul de conducere de nivel superior dispune de toate informațiile și rapoartele necesare pentru a monitoriza în mod eficient executarea programelor de care este responsabil; și

(e) pentru a se asigura că personalului de conducere de nivel superior îi sunt prezentate rapoarte întocmite în urma unor evaluări sau audituri independente referitoare la funcționarea sistemelor acestora.

2. Proceduri documentate de raportare și monitorizare, în cazul în care autoritatea responsabilă încredințează îndeplinirea sarcinilor unui alt organism.

B.    Monitorizarea altor sarcini care nu sunt executate de autoritățile însele

1. În cazul în care există organisme care acționează sub responsabilitatea autorității responsabile, cu excepția autorităților delegate, proceduri prin care să se asigure existența unor mecanisme de supraveghere pentru o bună gestiune financiară.

2. În cazul în care activitățile de control sunt externalizate, proceduri prin care să se asigure existența unor mecanisme de supraveghere pentru a asigura o metodologie comună de control și consecvența acțiunilor.

3. În cazul în care autoritatea responsabilă delegă activități, proceduri prin care să se asigure respectarea articolului 5 alineatul (4) din prezentul regulament.

▼M1
ANEXA II

Model de raport anual de control

Raport anual de control [FONDUL]

(1)   INTRODUCERE

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

1.1. Identificarea autorității de audit și a altor organisme care au fost implicate în pregătirea raportului.

1.2. Perioada de referință [și anume exercițiul financiar ( 5 )].

(2)   RESPECTAREA CRITERIILOR DE DESEMNARE ȘI MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE LA SISTEMUL (SISTEMELE) DE GESTIUNE ȘI CONTROL (dacă este cazul)

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

2.1. Detalii privind modificările semnificative la sistemele de gestiune și control legate de responsabilitățile autorităților competente (inclusiv, dacă este cazul, delegarea de funcții), data efectivă a acestor modificări, precum și impactul modificărilor asupra activității de audit.

2.2. Pe baza activității de audit efectuate de către autoritatea de audit, confirmarea respectării în continuare de către sistemul de gestiune și control a criteriilor de desemnare definite la articolul 2 și în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014.

2.3. Informații privind raportarea către autoritatea de desemnare a respectării de către autoritatea responsabilă a criteriilor de desemnare prevăzute la articolul 2 alineatul (2) și în anexa I la Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014.

(3)   MODIFICĂRI ALE STRATEGIEI DE AUDIT

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

3.1. Informații privind modificările aduse strategiei de audit și motivele pentru care s-au efectuat aceste modificări, în particular detalii cu privire la modificările aduse metodei de eșantionare utilizate pentru auditarea cheltuielilor (a se vedea secțiunea 5 de mai jos).

(4)   AUDITURI DE SISTEM

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

4.1. Informații privind organismele care au efectuat audituri de sistem pentru a verifica dacă sistemul de gestiune și control al fondului a funcționat eficace [astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014].

4.2. În ceea ce privește tabelul 10.1, „Rezultatele auditurilor de sistem”, anexat la raportul anual de control, o descriere a principalelor constatări și concluzii desprinse în urma auditurilor de sistem privind cerințele-cheie.

4.3. În cazul în care unele dintre problemele identificate sunt considerate a fi de natură sistemică, acest lucru trebuie menționat, fiind necesare, de asemenea, cuantificarea datelor financiare neconforme și precizarea măsurilor corective aplicabile pentru abordarea acestor erori sistemice, inclusiv a eventualelor corecții financiare aferente efectuate în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378.

4.4. Informații privind măsurile luate în urma recomandărilor de audit aferente auditurilor de sistem efectuate în exercițiile financiare anterioare.

(5)   AUDITURILE CHELTUIELILOR

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

5.1. Informații cu privire la organismele care au efectuat auditurile cheltuielilor [astfel cum se prevede la articolul 14 alineatele (3) și (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014].

5.2. Descrierea metodologiei de eșantionare aplicată, precizând parametrii de eșantionare ( 6 ) utilizați, calculele subiacente și raționamentul profesional aplicat pentru selectarea eșantionului ( 7 ), calcularea ratei totale de eroare (inclusiv stratificarea datelor atunci când este cazul) și informații privind conformitatea metodologiei cu strategia de audit. În cazul în care se recurge la stratificarea datelor, parametrii de stratificare trebuie descriși.

5.3. Analiza principalelor rezultate ale auditurilor cheltuielilor, descriind numărul elementelor din eșantion auditate, sumele aferente și tipul de date financiare auditate, natura ( 8 ) și tipul ( 9 ) erorilor detectate și măsurile corective aplicabile propuse de autoritatea de audit [inclusiv măsuri pentru evitarea unor astfel de erori în viitor, corecțiile financiare pentru neregulile individuale detectate, precum și eventualele corecții financiare extrapolate sau forfetare aplicabile ( 10 )]. Dacă se recurge la stratificare, informațiile suplimentare pentru fiecare nivel de stratificare trebuie prezentate în această secțiune și sintetizate în tabelul 10.2, „Rezultatele auditurilor cheltuielilor”, anexat la raportul anual de control.

5.4. Dacă eșantionul de audit cuprinde plăți intermediare și/sau plăți finale care compensează plăți în avans declarate în conturile exercițiilor financiare precedente, cuantumul plăților în avans care intră în sfera auditurilor cheltuielilor, erorile detectate și corecțiile financiare aplicabile referitoare la aceste plăți în avans se prezintă în tabelul 10.3 „Rezultatele auditurilor privind cheltuielile suplimentare” anexat la raportul anual de control.

5.5. Explicații cu privire la modul de calcul al ratelor de eroare prezentate în tabelul 10.2 și, dacă este cazul, informații cu privire la auditurile cheltuielilor suplimentare prezentate în tabelul 10.3.

5.6. Informații cu privire la eventualele nereguli constatate prin auditurile cheltuielilor, respectiv dacă neregulile respective sunt considerate sistemice și dacă, prin urmare, implică un risc pentru alte plăți, inclusiv cuantificarea impactului acestora asupra populației și eventualele corecții financiare aferente.

5.7. Informații privind stadiul punerii în aplicare de către autoritatea responsabilă a măsurilor corective, inclusiv a corecțiilor financiare propuse de către autoritatea de audit ca urmare a auditurilor cheltuielilor înainte de transmiterea „conturilor finale” Comisiei. Trebuie prezentate eventualele abateri între corecțiile propuse de autoritatea de audit și corecțiile puse în aplicare de autoritatea responsabilă.

5.8. Informații privind măsurile luate ca urmare a auditurilor cheltuielilor efectuate în anii anteriori, în particular cu privire la deficiențele de natură sistemică.

(6)   AUDITURILE CONTURILOR

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

6.1. Informații cu privire la organismele care au efectuat auditurile conturilor [astfel cum se prevede la articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014].

6.2. Descrierea abordării de audit utilizată pentru a verifica datele financiare înregistrate în conturile care însoțesc cererea de plată a soldului anual prezentată de autoritatea responsabilă definită la articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014. Descrierea trebuie să includă o trimitere la activitatea de audit efectuată ca parte a auditurilor de sistem (detaliate în secțiunea 4) și a auditurilor cheltuielilor (detaliate în secțiunea 5), cu relevanță pentru asigurarea necesară cu privire la conturi.

6.3. Concluziile desprinse în urma auditului conturilor în ceea ce privește imaginea corectă și clară pe care o oferă datele financiare din conturile care însoțesc cererea de plată a soldului anual prezentată de autoritatea responsabilă, precum și corecțiile financiare efectuate și reflectate în conturi ca urmare a acestor audituri.

6.4. Trebuie precizat dacă unele dintre eventualele nereguli identificate sunt considerate a fi sistemice, precum și măsurile corective aplicabile.

(7)   COORDONAREA DINTRE ORGANISMELE DE AUDIT ȘI ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE A AUTORITĂȚII DE AUDIT (dacă este cazul)

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

7.1. Descrierea procedurii de coordonare între autoritatea de audit și organismele de audit care au efectuat audituri, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014, dacă este cazul.

7.2. Descrierea procedurii de supraveghere și de examinare a calității aplicate de autoritatea de audit în ceea ce privește activitatea de audit desfășurată de aceste organisme de audit.

(8)   ALTE INFORMAȚII

Această secțiune trebuie să includă următoarele informații:

8.1. Dacă este cazul, informații privind fraudele raportate și suspiciunile de fraudă detectate în cadrul auditurilor efectuate de către autoritatea de audit (inclusiv cazurile raportate de către alte organisme naționale sau ale UE și referitoare la operațiunile auditate de autoritatea de audit), precum și privind măsurile luate.

8.2. Dacă este cazul, evenimentele ulterioare care au survenit după transmiterea către autoritatea de audit a „proiectului de conturi” pentru exercițiul financiar și înainte de transmiterea către Comisie a raportului anual de control aferent și care ar putea fi relevante pentru avizul emis de autoritatea de audit. În particular, orice diferențe între datele financiare prezentate de autoritatea responsabilă în „proiectul de conturi” [și anume, populația din care s-a extras eșantionul de audit ( 11 )] și conturile finale transmise Comisiei trebuie comunicate și explicate.

(9)   NIVELUL GENERAL DE ASIGURARE

9.1. Indicarea nivelului general de asigurare privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control ( 12 ), precum și explicarea modului în care acest nivel a fost obținut prin combinarea rezultatelor auditurilor de sistem, ale auditurilor cheltuielilor și conturilor. Dacă este cazul, autoritatea de audit ține cont, de asemenea, de rezultatele activității de audit efectuate de alte organisme de audit naționale sau ale UE care pot avea un impact asupra datelor financiare raportate pentru exercițiul financiar.

9.2. Aprecierea măsurilor de atenuare și a măsurilor corective puse în aplicare de autoritatea responsabilă, cum ar fi corecțiile financiare, și indicarea eventualelor măsuri corective suplimentare care ar putea fi necesare, atât din perspectivă sistemică, cât și financiară.

(10)   ANEXE LA RAPORTUL ANUAL DE CONTROL

10.1. Rezultatele auditurilor de sistem (modelul este prezentat mai jos)

10.2. Rezultatele auditurilor cheltuielilor (modelul este prezentat mai jos)

10.3. Rezultatele auditurilor privind cheltuielile suplimentare (dacă este cazul)

10.1. Rezultatele auditurilor de sistemEntitatea auditată (de exemplu, autoritatea responsabilă, autoritatea delegată etc.)

Titlul auditului

Data raportului final de audit

Cerințe-cheie (dacă este cazul)

[în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378]

 

 

CC 1

CC 2

CC 3

CC 4

CC 5

CC 6

CC 7

CC 8

CC 9

Evaluare generală (categoria 1, 2, 3 sau 4) [în conformitate cu definițiile din tabelul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378]

Observații

 

 

 

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

 

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

(1)   Categoria 1, 2, 3 sau 4, astfel cum sunt definite în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378.

10.2. Rezultatele auditurilor cheltuielilorA

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

Fond/tipul plății (1)

Cuantumul în EUR care corespunde populației sau subpopulației din „proiectul de conturi” din care a fost extras eșantionul (2)

Eșantionul de audit (cuantum în EUR) (3)

Eșantionul de audit (în % din populație) [D = C/B]

Cuantumul în EUR al erorilor identificate de autoritatea de audit în eșantion (4)

Rata de eroare % în eșantion

[F = E/C] (4)

Rata totală de eroare în populație (5)

Total erori în populație (cuantum în EUR)

[H = G * B]

Corecții financiare

(cuantum în EUR) aplicate de autoritatea responsabilă ca urmare a ratei totale de eroare (6)

Rata totală a erorilor reziduale (7)

[J = (H – I)/B]

Observații

Straturi (dacă este cazul) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total (A)

Total (B)

Cuantum în EUR

%

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Rezultatele auditurilor privind cheltuielile suplimentare (8)K

L

M

N

O

 

Descriere

Fond/proiect/nr. de referință al plății

Cheltuieli suplimentare care fac obiectul auditului (3)

Cuantumul erorilor în cadrul cheltuielilor suplimentare care fac obiectul auditului (4)

Corecții financiare aplicate de autoritatea responsabilă cheltuielilor suplimentare care fac obiectul auditului (6)

Observații

Cheltuieli legate de plățile intermediare sau plățile finale incluse în eșantionul aleatoriu/statistic

 

 

 

 

 

Altele (de precizat) …

 

 

 

 

 

(1) În cazul în care datele financiare – și anume populația care face obiectul auditului – sunt împărțite în straturi diferite (de exemplu, plăți în avans, plăți intermediare sau plăți finale, altele), informațiile trebuie defalcate pe straturi, după caz. Câte un rând pentru fiecare strat, iar parametrii straturilor trebuie să descriși în secțiunea 5 din raportul anual de control.

(2) Coloana B se referă la populația care poate face obiectul auditului, și anume la „proiectul de conturi” care reprezintă toate plățile efectuate de autoritatea responsabilă în exercițiul financiar curent din care s-a extras eșantionul.

(3) Dacă în eșantionul de audit extras din exercițiul financiar curent intră plăți intermediare și/sau plăți finale care compensează plăți în avans declarate în conturile exercițiilor financiare precedente, aceste plăți în avans vor intra în sfera auditului cheltuielilor pentru plățile intermediare și/sau plățile finale incluse în eșantion.

Cu toate acestea, în scopul raportării, doar plățile intermediare sau plățile finale incluse în eșantionul extras din proiectul de conturi al exercițiului financiar curent se raportează în tabelul 10.2 (coloana C) și se iau în considerare pentru calcularea acoperirii auditului pentru exercițiul financiar curent (coloana D).

„Cuantumul plăților în avans” compensate prin plăți intermediare și/sau finale și verificate în sfera auditurilor cheltuielilor se raportează în tabelul 10.3 coloana M. A se vedea, de asemenea, nota de subsol 8.

(4) Autoritatea de audit raportează erorile identificate în eșantion (ca valori și ca procent din eșantion) înainte de aplicarea oricăror corecții financiare de către autoritatea responsabilă ca urmare a activității de audit efectuate de către autoritatea de audit.

Pentru calcularea și raportarea cuantumului erorilor și a ratei de eroare în tabelul 10.2, în coloanele E și F, se ia în considerare numai cuantumul erorilor aferent plăților intermediare sau plăților finale auditate și extrase din proiectul de conturi al exercițiului financiar curent.

Cuantumul erorilor detectate care au un impact asupra „cuantumului plăților în avans” compensate se raportează în tabelul 10.3 în coloana N.

(5)  Rata totală de eroare în populație este estimarea efectuată de către autoritatea de audit a ratei totale de eroare aferentă „proiectului de conturi” pentru exercițiul financiar curent. Rata totală de eroare se calculează înainte de aplicarea oricăror corecții financiare de către autoritatea responsabilă.

Autoritatea de audit descrie metodologia utilizată pentru a estima rata totală de eroare, precum și calculele subiacente (inclusiv informațiile cu privire la stratificare, dacă este cazul) în secțiunea 5 din raportul anual de control. În principiu, rata totală de eroare este suma erorilor aleatorii proiectate și, dacă este cazul, a totalului erorilor sistemice din populație și a erorilor conjuncturale necorectate, împărțită la populație.

(7) În coloana I se prezintă corecțiile financiare aplicate de către autoritatea responsabilă doar asupra populației care poate face obiectul auditului, și anume „proiectul de conturi” pentru exercițiul financiar curent din care s-a extras eșantionul.

Corecțiile financiare referitoare la „cuantumul plăților în avans” compensate se raportează în tabelul 10.3 în coloana O.

(8) În coloana J se prezintă rata erorilor reziduale din conturi după ce autoritatea responsabilă a aplicat corecțiile financiare doar pentru exercițiul financiar curent.

Erorile necorectate aferente „cuantumului plăților în avans” compensate nu se includ în calculul ratei erorilor reziduale pentru conturile aferente exercițiului financiar curent.

(9) În tabelul 10.3, autoritatea de audit trebuie să raporteze rezultatele auditurilor efectuate cu privire la alte elemente, în afara cuantumurilor incluse în eșantion și raportate în tabelul 10.2. În cazul în care autoritatea de audit consideră că este necesar să se realizeze audituri suplimentare (de exemplu, audituri bazate pe o analiză a riscurilor, audituri privind plățile cu valori negative sau egale cu zero), rezultatele acestor audituri suplimentare se prezintă, de asemenea, în tabelul 10.3.( 1 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 802/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru programele naționale și de stabilire a termenilor și condițiilor sistemului de schimb electronic de date între Comisie și statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (JO L 219, 25.7.2014, p. 22).

( 2 ) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

( 3 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/378 al Comisiei din 2 martie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurii de verificare și închidere anuală a conturilor și a procedurii de verificare a conformității (JO L 64, 7.3.2015, p. 30).

( 4 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (JO L 134, 30.5.2015, p. 1).

( 5 ) Conform definiției de la articolul 38 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

( 6 ) Parametrii de eșantionare includ unitatea de eșantionare, valoarea și dimensiunea populației, valoarea și dimensiunea eșantionului, acoperirea auditului (în EUR și procentul elementelor și sumelor care fac obiectul auditului) și criteriile de eșantionare. În cazul eșantionării statistice, se indică, de asemenea, pragul de semnificație, nivelul de încredere, rata de eroare preconizată și intervalul de eșantionare.

( 7 ) Dacă se aplică eșantionarea nestatistică, autoritatea de audit indică măsurile luate pentru a asigura caracterul aleatoriu al eșantionului (și reprezentativitatea sa) și dimensiunea suficientă a eșantionului pentru a permite autorității de audit să estimeze eroarea totală a populației și să întocmească un aviz de audit valabil.

( 8 ) De exemplu: eligibilitate, achiziții publice, ajutoare de stat.

( 9 ) Erori aleatorii, sistemice sau conjuncturale.

( 10 ) De exemplu, se pot aplica corecții financiare forfetare și/sau extrapolate în cazul în care există erori sistemice și/sau în cazul în care rata totală de eroare referitoare la proiectul de conturi este semnificativă.

( 11 ) Coloana B din tabelul 10.2.

( 12 ) Nivelul general de asigurare trebuie să corespundă uneia dintre cele patru categorii definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/646 al Comisiei: categoria 1 (Funcționează în mod corespunzător. Nu sunt necesare îmbunătățiri sau sunt necesare doar îmbunătățiri minore.); categoria 2 (Funcționează. Sunt necesare unele îmbunătățiri.); categoria 3 (Funcționează parțial. Sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.) și categoria 4 (În esență, nu funcționează.)

Top