EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0702-20201210

Consolidated text: Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/702/2020-12-10

02014R0702 — RO — 10.12.2020 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI

din 25 iunie 2014

de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

(JO L 193 1.7.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL (UE) 2017/1084 AL COMISIEI din 14 iunie 2017

  L 156

1

20.6.2017

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2019/289 AL COMISIEI din 19 februarie 2019

  L 48

1

20.2.2019

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2008 AL COMISIEI din 8 decembrie 2020

  L 414

15

9.12.2020
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 702/2014 AL COMISIEI

din 25 iunie 2014

de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii EuropeneCUPRINS

CAPITOLUL I:

DISPOZIȚII COMUNE

CAPITOLUL II:

CERINȚE DE PROCEDURĂ

CAPITOLUL III:

CATEGORII DE AJUTOARE

Secțiunea 1:

Ajutoare pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării de produse agricole și în cel al comercializării de produse agricole

Secțiunea 2:

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole

Secțiunea 3:

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol

Secțiunea 4:

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier

Secțiunea 5:

Ajutoare pentru sectorul forestier

Secțiunea 6:

Ajutoare pentru IMM-urile din zonele rurale cofinanțate de FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate

CAPITOLUL IV:

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALECAPITOLUL I

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)  

Prezentul regulament se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

(a) 

ajutoarele pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri):

(i) 

care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, și anume în producția agricolă primară, prelucrarea de produse agricole și comercializarea de produse agricole, cu excepția articolelor 14, 15, 16, 18 și 23 și a articolelor 25-28, care se aplică numai IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare;

(ii) 

pentru activitățile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, în măsura în care ajutoarele respective se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și sunt fie cofinanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fie acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate;

(b) 

ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole;

(c) 

ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol;

(d) 

ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier;

(e) 

ajutoarele pentru sectorul forestier.

(2)  
În cazul în care consideră că este oportun, statele membre pot opta să acorde ajutoarele prevăzute la alineatul (1) literele (a), (d) și (e) ale prezentului articol în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 și în conformitate cu acesta.
(3)  

Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor destinate:

(a) 

sectorului forestier, care nu sunt cofinanțate de FEADR sau nu sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate, cu excepția articolelor 31, 38, 39 și 43;

(b) 

IMM-urilor, pentru activități care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, care nu sunt cofinanțate de FEADR sau nu sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru măsura cofinanțată respectivă.

(4)  

Prezentul regulament nu se aplică:

(a) 

schemelor de ajutoare prevăzute la articolele 17, 32 și 33, la articolul 34 alineatul (5) literele (a)-(c), la articolele 35, 40, 41 și 44 din prezentul regulament, dacă bugetul mediu anual pentru ajutoare de stat depășește valoarea de 150 de milioane EUR, la șase luni de la intrarea în vigoare a acestora. Comisia poate hotărî ca prezentul regulament să continue să se aplice pe o perioadă mai lungă pentru oricare dintre aceste scheme de ajutoare după ce a analizat planul de evaluare relevant notificat Comisiei de către statul membru, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a schemei;

(b) 

oricăror modificări ale schemelor menționate la prezentul articol alineatul (4) litera (a), altele decât modificările care nu pot afecta compatibilitatea schemei de ajutoare în temeiul prezentului regulament sau nu pot să afecteze în mod semnificativ conținutul planului de evaluare aprobat;

(c) 

ajutoarelor pentru activități legate de exportul către țări terțe sau state membre, și anume ajutoarelor legate în mod direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

(d) 

ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

(5)  

Cu excepția articolului 30, prezentul regulament nu se aplică:

▼M2

(a) 

schemelor de ajutoare care nu exclud în mod explicit plata unui ajutor individual pentru o întreprindere care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor acordat de același stat membru este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

(b) 

ajutoarelor ad-hoc pentru o întreprindere menționată la litera (a).

▼B

(6)  

Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi aflate în dificultate, cu excepția:

(a) 

ajutoarelor destinate reparării pagubelor provocate de calamități naturale în conformitate cu articolul 30, a ajutoarelor pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor în conformitate cu articolul 26 alineatul (8) și a ajutoarelor pentru eliminarea și distrugerea animalelor moarte în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) literele (c), (d) și (e);

(b) 

ajutoarelor pentru evenimentele prezentate în continuare, cu condiția ca întreprinderea să fi devenit o întreprindere aflată în dificultate din cauza pierderilor sau a pagubelor cauzate de evenimentul în cauză:

(i) 

pentru compensarea pierderilor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale în conformitate cu articolul 25;

(ii) 

pentru compensarea costurilor aferente eradicării organismelor dăunătoare plantelor și pentru repararea pagubelor cauzate de respectivele boli ale animalelor și organisme dăunătoare plantelor în conformitate cu articolul 26 alineatele (8) și (9);

(iii) 

pentru repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organismele dăunătoare plantelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) litera (d);

▼M3

(c) 

ajutoarelor pentru întreprinderi care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2021.

▼B

(7)  

Prezentul regulament nu se aplică ajutoarelor care, prin natura lor, prin condițiile asociate sau prin metoda lor de finanțare, conduc la o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii, în special:

(a) 

ajutoarelor a căror acordare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în statul membru în cauză sau să fie stabilit, cu preponderență, în statul membru respectiv;

(b) 

ajutoarelor a căror acordare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze mărfuri produse la nivel național sau servicii naționale;

(c) 

ajutoarelor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să valorifice rezultatele cercetării, dezvoltării și inovării în alte state membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. 

”ajutor” înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat;

2. 

”IMM-uri” sau ”microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii” înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

3. 

”sector agricol” înseamnă toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării și în cel al comercializării de produse agricole;

4. 

”produs agricol” înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 );

5. 

”producție agricolă primară” înseamnă producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective;

6. 

”prelucrarea produselor agricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este de asemenea un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

7. 

”comercializare de produse agricole” înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului în vederea primei vânzări; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare a unui produs agricol în cazul în care se desfășoară în spații separate, rezervate în acest scop;

8. 

”exploatație agricolă” înseamnă o unitate care cuprinde terenurile, spațiile și instalațiile utilizate pentru producția agricolă primară;

9. 

”calamități naturale” înseamnă cutremurele, avalanșele, alunecările de teren și inundațiile, tornadele, uraganele, erupțiile vulcanice și incendiile forestiere de origine naturală;

10. 

”schemă de ajutoare” înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific, uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și pentru o valoare nedefinită;

11. 

”plan de evaluare” înseamnă un document care cuprinde cel puțin următoarele elemente minime: obiectivul schemei de ajutoare care urmează a fi evaluată; întrebările de evaluare; indicatorii de rezultat; metodologia avută în vedere pentru realizarea evaluării; cerințele referitoare la colectarea datelor; calendarul de evaluare propus, inclusiv data prezentării raportului final de evaluare; descrierea organismului independent care realizează evaluarea sau a criteriilor care vor fi folosite pentru selectarea acestuia și modalitățile prin care se asigură că evaluarea devine publică;

12. 

”ajutor individual” înseamnă:

(a) 

ajutor ad-hoc; și

(b) 

ajutor acordat unor beneficiari individuali pe baza unei scheme de ajutoare;

13. 

”ajutor ad-hoc” înseamnă ajutorul care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutoare;

14. 

”întreprindere aflată în dificultate” înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una dintre situațiile următoare:

(a) 

în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziții, ”societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăți comerciale menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ), iar ”capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

(b) 

în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care a fost înființat de mai puțin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, ”o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți comerciale menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

(c) 

atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(d) 

atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutor pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(e) 

în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

(i) 

raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și

(ii) 

capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

15. 

”animale moarte” înseamnă animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;

16. 

”fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale” înseamnă condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi înghețul, furtunile și grindina, gheața, ploile torențiale sau de lungă durată ori seceta severă, care distrug peste 30 % din producția medie calculată pe baza:

(a) 

celor trei ani precedenți; sau

(b) 

unei medii pe trei ani bazate pe cei cinci ani precedenți, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse;

17. 

”alte fenomene meteorologice nefavorabile” înseamnă fenomene meteorologice nefavorabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 2 punctul 16 din prezentul regulament;

18. 

”organism dăunător plantelor” înseamnă organismele dăunătoare definite la articolul 2 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului ( 3 );

19. 

”eveniment catastrofal” înseamnă un eveniment neprevăzut de natură biotică sau abiotică, provocat de acțiunea oamenilor, care generează perturbări importante ale structurilor forestiere, cauzând, în cele din urmă, importante pagube economice sectorului forestier;

20. 

”echivalent subvenție brută” înseamnă valoarea ajutorului în cazul în care acesta ar fi acordat sub formă de grant beneficiarului, înainte de orice deducere de impozite sau de alte taxe;

21. 

”active corporale” înseamnă active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;

22. 

”active necorporale” înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

23. 

”sisteme agroforestiere” înseamnă sistemele de utilizare a terenurilor care asociază silvicultura și agricultura pe aceleași suprafețe;

24. 

”avans rambursabil” înseamnă un împrumut pentru un proiect care este plătit într-una sau în mai multe tranșe și ale cărui condiții de rambursare depind de rezultatul proiectului;

25. 

”demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a unei activități” înseamnă fie demararea activităților sau a lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibil proiectul sau activitatea, luându-se în considerare situația care survine prima în ordine cronologică; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor sau a activității;

26. 

”întreprinderi mari” înseamnă întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I;

27. 

”versiune ulterioară a unei scheme fiscale” înseamnă o schemă sub forma unor avantaje fiscale, care constituie o versiune modificată a unei scheme existente anterior sub formă de avantaje fiscale și care o înlocuiește pe aceasta din urmă;

28. 

”intensitate a ajutorului” înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de orice deducere de impozite sau de alte taxe;

29. 

”data acordării ajutorului” înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în temeiul regimului juridic național aplicabil;

30. 

”standard al Uniunii” înseamnă un standard obligatoriu prevăzut de legislația Uniunii, care stabilește nivelul care trebuie atins de fiecare întreprindere în parte, în special în ceea ce privește mediul, igiena și bunăstarea animalelor; totuși, standardele sau obiectivele stabilite la nivelul Uniunii care sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre, însă nu și pentru întreprinderile individuale, nu sunt considerate a fi standarde ale Uniunii;

31. 

”program de dezvoltare rurală” înseamnă un program de dezvoltare rurală conform prevederilor de la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

32. 

”investiție neproductivă” înseamnă o investiție care nu generează o creștere semnificativă a valorii sau a rentabilității exploatației;

33. 

”investiții în scopul respectării unui standard al Uniunii” înseamnă investițiile efectuate pentru respectarea unui standard al Uniunii după expirarea perioadei de tranziție prevăzute în legislația Uniunii;

34. 

”tânăr fermier” înseamnă o persoană în vârstă de maximum 40 de ani la data depunerii cererii de ajutor, care deține abilități și competențe profesionale adecvate și care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă în calitate de șef al acesteia;

35. 

”regiuni ultraperiferice” înseamnă regiunile menționate la articolul 349 primul paragraf din tratat;

36. 

”insule mici din Marea Egee” înseamnă insulele mici menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 );

37. 

”regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă regiunile în care produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

38. 

”UE-25” înseamnă cele 25 de state membre ale Uniunii care erau state membre ale Uniunii în mai 2005;

39. 

”UE-27” înseamnă cele 27 de state membre ale Uniunii care erau state membre ale Uniunii în ianuarie 2007;

40. 

”lucrări de investiții” înseamnă lucrări executate de fermierul însuși sau de angajații acestuia, care creează un activ;

41. 

”biocombustibil de origine alimentară” înseamnă un biocombustibil produs din cereale și din alte culturi bogate în amidon, culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase, astfel cum este definit în propunerea Comisiei de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ( 5 );

42. 

”fermier activ” înseamnă un fermier activ în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 6 );

43. 

”grup și organizație de producători” înseamnă un grup sau o organizație înființată în scopul:

(a) 

adaptării producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai unor astfel de grupuri sau organizații de producători la cerințele pieței; sau

(b) 

introducerii în comun a mărfurilor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea angrosiștilor; sau

(c) 

stabilirii unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; sau

(d) 

altor activități care pot fi desfășurate de grupuri sau de organizații de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de antreprenoriat și comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare;

44. 

”costuri fixe care rezultă din participarea la un sistem de calitate” înseamnă costurile aferente aderării la un sistem de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la respectivul sistem de calitate, inclusiv, dacă este necesar, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării caietului de sarcini al sistemului de calitate;

45. 

”consiliere” înseamnă servicii complete de consiliere acordate în cadrul aceluiași contract;

46. 

”membru al unei gospodării agricole” înseamnă o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al grupului și al membrilor acestuia în temeiul dreptului național, cu excepția lucrătorilor agricoli;

47. 

”costuri ale testelor de encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST) și encefalopatie spongiformă bovină (ESB)” înseamnă toate costurile, inclusiv cele aferente kiturilor de testare și prelevării, transportului, examinării, depozitării și distrugerii eșantioanelor necesare pentru prelevarea de probe și testarea de laborator în conformitate cu capitolul C din anexa X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului ( 7 );

48. 

”registru genealogic” înseamnă orice inventar, registru, fișier sau suport de stocare a datelor:

(a) 

care este ținut de o organizație sau o asociație a crescătorilor recunoscută în mod oficial de statul membru în care a fost constituită organizația sau asociația crescătorilor; și

(b) 

în care sunt înscrise sau înregistrate animalele de reproducție de rasă pură, dintr-o anumită rasă, cu menționarea ascendenților lor;

49. 

”animal protejat” înseamnă orice animal protejat fie de legislația Uniunii, fie de legislația națională;

50. 

”organism de cercetare și de diseminare a cunoștințelor” înseamnă o entitate (cum ar fi universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii în domeniul inovării, entitățile colaborative fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizație de drept public sau de drept privat) sau de modalitatea sa de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a desfășura în mod independent activități de cercetare fundamentală, de cercetare industrială sau de dezvoltare experimentală ori de a disemina pe scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe. În cazul în care o astfel de entitate desfășoară și activități economice, finanțarea, costurile și veniturile respectivelor activități economice trebuie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita influență asupra unei astfel de entități, de exemplu, în calitate de acționari sau de membri, nu pot beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare ale acesteia sau la rezultatele generate de aceasta;

51. 

”concurență deplină” înseamnă o situație în care condițiile tranzacției dintre părțile contractante nu diferă de cele care ar fi prevăzute între întreprinderi independente și nu conțin niciun element de coluziune. Se consideră că orice tranzacție care este rezultatul unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă și necondiționată îndeplinește principiul concurenței depline;

52. 

”arbori cu creștere rapidă” înseamnă specii forestiere cu ciclu scurt de producție, în cazul cărora termenul minim înainte de tăierea arborilor este prevăzut să nu fie mai mic de 8 ani, iar termenul maxim înainte de tăierea arborilor este prevăzut să nu depășească 20 de ani;

53. 

”arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție” înseamnă speciile de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041, care urmează să fie definite de statele membre și care constau în culturi de plante perene, lemnoase, ale căror rizomi sau tulpini rămân în pământ după recoltare, iar în următorul sezon răsar mlădițe noi, și al căror ciclu maxim de recoltă trebuie determinat de statele membre;

54. 

”cost de tranzacție” înseamnă un cost suplimentar aferent îndeplinirii unui angajament, dar care nu este direct imputabil punerii în aplicare a acestuia sau nu este inclus în costurile sau în pierderile de venituri care sunt compensate în mod direct; și care poate fi calculat pe baza unui cost standard;

55. 

”alt gestionar de terenuri” înseamnă o întreprindere care administrează terenuri, dar nu este o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agricol;

56. 

”prelucrarea produselor agricole în produse neagricole” înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care nu face obiectul anexei I la tratat;

57. 

”zone "a” înseamnă zonele desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolului 107 alineatul (3) litera (a) din tratat;

58. 

”zone "c” înseamnă zonele desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat;

59. 

”zone slab populate” înseamnă zonele acceptate de Comisie cu acest statut în deciziile individuale referitoare la hărțile ajutoarelor regionale pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020;

60. 

”zonă NUTS 3” înseamnă o regiune specificată la nivelul 3 al unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului ( 8 );

61. 

”zone ”c” care nu sunt predefinite” înseamnă zonele pe care un stat membru le desemnează în mod discreționar drept zone ”c”, cu condiția ca statul membru să demonstreze că respectivele zone îndeplinesc anumite criterii socioeconomice și că sunt desemnate pe o hartă a ajutoarelor regionale aprobată pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020 în aplicarea dispozițiilor articolul 107 alineatul (3) litera (c) din tratat;

62. 

”foste zone "a” înseamnă zonele desemnate drept ”zone a” pe o hartă regională aprobată pentru perioada 1 ianuarie 2011-30 iunie 2014;

63. 

”produse alimentare” înseamnă produsele alimentare care nu sunt produse agricole și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 9 ).

Articolul 3

Condiții de exceptare

Schemele de ajutoare, ajutoarele individuale acordate în cadrul schemelor de ajutoare și ajutoarele ad-hoc sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) sau (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat dacă ajutoarele respective îndeplinesc toate condițiile prevăzute în capitolul I din prezentul regulament, precum și condițiile specifice corespunzătoare categoriei de ajutoare relevante prevăzute în capitolul III din prezentul regulament.

Articolul 4

Praguri de notificare

(1)  

Prezentul regulament nu se aplică niciunui ajutor individual al cărui echivalent subvenție brută depășește următoarele praguri:

(a) 

ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară, după cum se menționează la articolul 14: 500 000  EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(b) 

ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei care are ca rezultat o modernizare a instalațiilor sau o creștere a capacității de producție, după cum se menționează la articolul 16 alineatul (4): 500 000  EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(c) 

ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole, după cum se menționează la articolul 17: 7,5 milioane EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(d) 

ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatației agricole, după cum se menționează la articolul 29: 500 000  EUR pe întreprindere și pe proiect de investiții;

(e) 

ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, după cum se menționează la articolul 31: 7,5 milioane EUR pe proiect;

(f) 

ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite, după cum se menționează la articolul 32: 7,5 milioane EUR pe proiect de creare de astfel de suprafețe;

(g) 

ajutoare pentru sisteme agroforestiere, după cum se menționează la articolul 33: 7,5 milioane EUR pe proiect de înființare de sisteme agroforestiere;

(h) 

ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, după cum se menționează la articolul 35: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(i) 

ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier, după cum se menționează la articolul 40: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(j) 

ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere, după cum se menționează la articolul 41: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții;

(k) 

ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac, după cum se menționează la articolul 44: 7,5 milioane EUR pe proiect de investiții.

(2)  
Pragurile prevăzute la alineatul (1) nu pot fi eludate prin divizarea artificială a schemelor de ajutoare și a proiectelor care beneficiază de ajutor.

Articolul 5

Transparența ajutoarelor

(1)  
Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea cu exactitate a echivalentului subvenție brută ex ante, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor (”ajutoare transparente”).
(2)  

Se consideră ajutoare transparente următoarele categorii de ajutoare:

(a) 

ajutoarele incluse în granturi și subvenții la rata dobânzii;

(b) 

ajutoarele incluse în împrumuturi, în cazul în care echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza ratei de referință în vigoare pe piață la data acordării grantului;

(c) 

ajutoarele incluse în garanții:

(i) 

în cazul în care echivalentul subvenție brută a fost calculat pe baza primelor de siguranță (safe-harbour) prevăzute într-o comunicare a Comisiei; sau

(ii) 

în cazul în care, înainte de punerea în aplicare a ajutorului, metodologia utilizată pentru calcularea echivalentului subvenție brută al garanției a fost acceptată pe baza comunicării Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții sau a oricărei comunicări ulterioare, în urma notificării Comisiei cu privire la metodologia respectivă în conformitate cu orice regulament adoptat de Comisie în domeniul ajutoarelor de stat aplicabil la acel moment, iar metodologia aprobată vizează în mod explicit tipul de garanție și tipul de operațiune subiacentă în cauză în contextul aplicării prezentului regulament;

(d) 

ajutoarele sub formă de avantaje fiscale, în cazul în care măsura prevede un plafon care garantează că pragul aplicabil nu este depășit;

(e) 

ajutoarele sub formă de avansuri rambursabile, dacă valoarea nominală totală a avansului rambursabil nu depășește pragurile aplicabile în temeiul prezentului regulament sau dacă, înainte de punerea în aplicare a măsurii, metodologia de calcul al echivalentului subvenție brută al avansului rambursabil a fost acceptată în urma notificării acesteia către Comisie.

(3)  

În sensul prezentului regulament, nu se consideră ajutoare transparente următoarele categorii de ajutoare:

(a) 

ajutoarele incluse în injecții de capital;

(b) 

ajutoarele incluse în măsuri de finanțare de risc.

Articolul 6

Efectul stimulativ

(1)  
Prezentul regulament se aplică numai ajutoarelor care au un efect stimulativ.
(2)  

Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ în cazul în care beneficiarul a înaintat statului membru în cauză o cerere de ajutor scrisă înainte de demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a activității. Cererea de ajutor conține cel puțin următoarele informații:

(a) 

denumirea întreprinderii și dimensiunea acesteia;

(b) 

descrierea proiectului sau a activității, inclusiv data sa de demarare și de încheiere;

(c) 

locul de desfășurare a proiectului sau a activității;

(d) 

lista costurilor eligibile;

(e) 

tipul (grant, împrumut, garanție, avans rambursabil sau altele) și valoarea finanțării publice necesare pentru proiect/activitate.

(3)  

Se consideră că ajutoarele ad-hoc acordate întreprinderilor mari au un efect stimulativ dacă, în plus față de faptul că se asigură de îndeplinirea condiției prevăzute la alineatul (2), statul membru a verificat, înainte de a acorda ajutorul ad-hoc în cauză, că documentația pregătită de beneficiar arată că ajutorul va avea drept rezultat unul sau mai multe dintre următoarele:

(a) 

o creștere substanțială a amplorii proiectului sau a activității datorită ajutorului;

(b) 

o creștere substanțială a cuantumului total cheltuit de beneficiar pentru proiect sau pentru activitate datorită ajutorului;

(c) 

o creștere substanțială a ritmului de finalizare a proiectului sau a activității în cauză;

(d) 

în cazul investițiilor ad-hoc, faptul că proiectul sau activitatea nu ar fi fost realizată ca atare în zona rurală în cauză sau nu ar fi fost suficient de profitabilă pentru beneficiar în zona rurală în cauză în lipsa ajutorului.

(4)  

Prin derogare de la alineatele (2) și (3), se consideră că măsurile sub formă de avantaje fiscale au un efect stimulativ în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) 

măsura instituie un drept la ajutor, în conformitate cu criterii obiective și fără ca statul membru să își mai exercite puterea discreționară; și

(b) 

măsura a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte de demararea lucrărilor de execuție a proiectului sau a activității care beneficiază de ajutor, cu excepția versiunilor ulterioare ale schemelor fiscale, în cazul în care activitatea a fost deja acoperită de schemele anterioare sub formă de avantaje fiscale.

(5)  

Prin derogare de la alineatele (2), (3) și (4), următoarele categorii de ajutoare nu trebuie să aibă sau se presupune că au un efect stimulativ:

(a) 

schemele de ajutoare pentru consolidarea terenurilor în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 15 sau la articolul 43 și în cazul în care:

(i) 

schema de ajutoare instituie un drept la ajutor, în conformitate cu criterii obiective și fără ca statul membru să își mai exercite puterea discreționară; și

(ii) 

schema de ajutoare a fost adoptată și a intrat în vigoare înainte de suportarea de către beneficiar a costurilor eligibile în temeiul articolului 15 sau a articolului 43;

(b) 

ajutoarele pentru măsuri de promovare sub formă de publicații menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (2) litera (b);

(c) 

ajutoarele pentru compensarea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 25;

(d) 

ajutoarele pentru compensarea costurilor aferente eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și pentru compensarea pierderilor cauzate de respectivele boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 26 alineatele (9) și (10);

(e) 

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) literele (c), (d) și (e);

(f) 

ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole în conformitate cu articolul 29;

(g) 

ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 30;

(h) 

ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier, în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 31;

(i) 

ajutoarele pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor, de boli ale animalelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) litera (d), în cazul în care se îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 34;

▼M2

(j) 

ajutoarele pentru participarea fermierilor activi la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 48.

▼B

Articolul 7

Intensitatea ajutoarelor și costurile eligibile

(1)  
Pentru calcularea intensității ajutoarelor și a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt cele de dinaintea aplicării oricărei deduceri de impozite sau de alte taxe. Costurile eligibile sunt susținute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice și actuale. ►M1  Cuantumurile costurilor eligibile pot fi calculate în conformitate cu opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 10 ), cu condiția ca operațiunea să fie cel puțin parțial finanțată prin FEADR și ca respectiva categorie de costuri să fie eligibilă în conformitate cu dispoziția derogatorie relevantă. ◄
(2)  
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu este eligibilă pentru ajutoare, cu excepția cazului în care este nerambursabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.
(3)  
În cazul în care ajutorul este acordat sub altă formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenție brută al ajutorului.
(4)  
Ajutoarele plătibile în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor la data acordării ajutorului. Costurile eligibile se actualizează la valoarea lor la data acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată în scopul actualizării este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(5)  
În cazul în care ajutoarele se acordă prin avantaje fiscale, tranșele ajutoarelor se actualizează pe baza ratelor de actualizare aplicabile la diferitele date la care intră în vigoare avantajul fiscal.
(6)  
În cazul în care ajutoarele se acordă sub formă de avansuri rambursabile care, în absența unei metodologii acceptate de calcul al echivalentului subvenție brută aferent, sunt exprimate ca procent din costurile eligibile, iar măsura prevede că, în cazul unui rezultat pozitiv al proiectului, definit pe baza unei ipoteze rezonabile și prudente, avansurile sunt rambursate cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului, intensitățile maxime ale ajutoarelor prevăzute în capitolul III pot fi majorate cu 10 puncte procentuale.

Articolul 8

Cumulul

(1)  
Pentru a se stabili dacă sunt respectate pragurile de notificare prevăzute la articolul 4, precum și intensitățile maxime și valorile maxime ale ajutoarelor prevăzute în capitolul III, se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat de care beneficiază activitatea, proiectul sau întreprinderea în cauză.
(2)  
În cazul în care finanțarea din partea Uniunii gestionată la nivel central de către instituții, agenții, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii care nu este direct sau indirect sub controlul statului membru este combinată cu un ajutor de stat, numai acesta din urmă este analizat pentru a stabili dacă se respectă pragurile de notificare, precum și intensitățile și plafoanele maxime ale ajutorului, cu condiția ca valoarea totală a finanțării publice acordate în legătură cu aceleași costuri eligibile să nu depășească ratele de finanțare cele mai favorabile prevăzute în normele aplicabile ale dreptului Uniunii.
(3)  

Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament pot fi cumulate cu:

(a) 

orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;

(b) 

orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celei mai ridicate valori a ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul prezentului regulament.

(4)  
Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile exceptate în temeiul articolelor 18 și 45 din prezentul regulament pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat cu costuri eligibile identificabile.

Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alte ajutoare de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanțare relevant stabilit în condițiile specifice ale fiecărui caz în prezentul regulament sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii ori într-o decizie adoptată de Comisie.

(5)  
Ajutoarele de stat exceptate în temeiul capitolului III secțiunile 1, 2 și 3 din prezentul regulament nu se cumulează cu plățile menționate la articolul 81 alineatul (2) și la articolul 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în privința acelorași costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o intensitate sau o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în prezentul regulament.
(6)  
Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentului regulament nu se cumulează cu niciun ajutor de minimis în privința acelorași costuri eligibile în cazul în care un astfel de cumul ar avea ca rezultat o intensitate sau o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în capitolul III.
(7)  
Ajutoarele pentru investiții care vizează refacerea potențialului de producție agricolă, după cum se menționează la articolul 14 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament, nu se cumulează cu ajutoarele destinate compensării pagubelor materiale menționate la articolele 25, 26 și 30 din prezentul regulament.
(8)  
Ajutoarele la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol menționate la articolul 19 din prezentul regulament nu se cumulează cu ajutoarele pentru înființarea grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol menționate la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Ajutoarele la înființare destinate tinerilor fermieri și ajutoarele la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici menționate la articolul 18 din prezentul regulament nu se cumulează cu ajutoarele la înființarea de întreprinderi pentru tinerii fermieri sau pentru dezvoltarea fermelor mici, după cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la o valoare a ajutorului care le depășește pe cele prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 9

Publicare și informare

(1)  
Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a unei scheme de ajutoare exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament sau înainte de data acordării unui ajutor ad-hoc exceptat în temeiul prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei, prin intermediul aplicației web de notificare a Comisiei, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, informații sintetizate referitoare la astfel de ajutoare în formatul standardizat prevăzut în anexa II la prezentul regulament.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii respectivelor informații sintetizate, Comisia trimite statului membru o confirmare de primire cu un număr de identificare al ajutorului.

(2)  

Statul membru în cauză asigură publicarea pe un site internet cuprinzător referitor la ajutoarele de stat, la nivel național sau regional:

(a) 

informațiile sintetizate menționate la alineatul (1) sau un link către acestea;

(b) 

textul integral al fiecărui ajutor menționat la alineatul (1), inclusiv modificările sale, sau un link care să ofere acces la textul integral;

(c) 

informațiile menționate în anexa III la prezentul regulament cu privire la fiecare ajutor individual acordat care depășește:

(i) 

60 000  EUR pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare;

(ii) 

500 000  EUR pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării de produse agricole, în sectorul comercializării de produse agricole și în sectorul forestier sau pentru activități care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

(3)  

Pentru schemele de ajutoare sub formă de avantaje fiscale, această condiție se consideră îndeplinită în cazul în care statele membre publică informațiile necesare referitoare la valorile ajutoarelor individuale conform următoarelor intervale, în milioane EUR:

(a) 

0,06-0,5 numai pentru producția agricolă primară;

(b) 

0,5-1;

(c) 

1-2;

(d) 

2-5;

(e) 

5-10;

(f) 

10-30; și

(g) 

30 și peste această valoare.

(4)  
Informațiile menționate la alineatul (2) litera (c) de mai sus sunt organizate și sunt accesibile într-un mod standardizat, conform descrierii din anexa III, și permit utilizarea eficace a funcțiilor de căutare și de descărcare. Informațiile menționate la alineatul (2) se publică în termen de șase luni de la data la care s-a acordat ajutorul sau, pentru ajutoarele sub formă de avantaje fiscale, în termen de un an de la data la care trebuie depusă declarația fiscală și sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani de la data acordării ajutorului.
(5)  
Textul integral al schemei de ajutoare sau al ajutorului ad-hoc prevăzut la alineatul (1) cuprinde, în special, o trimitere explicită la prezentul regulament, prin citarea titlului său și a referinței sale de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și la dispozițiile specifice din capitolul III la care se referă actul respectiv sau, după caz, la legislația națională care garantează respectarea dispozițiilor relevante din prezentul regulament. Textul este însoțit de dispozițiile privind punerea sa în aplicare și de modificările aduse.
(6)  

Comisia publică pe site-ul său internet:

(a) 

informațiile sintetizate menționate la alineatul (1);

(b) 

linkurile către site-urile internet ale tuturor statelor membre referitoare la ajutoarele de stat, menționate la alineatul (2).

(7)  
Statele membre se conformează dispozițiilor de la alineatele (2), (3) și (4) în termen de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

▼M3

(8)  
Prin derogare de la alineatele (1), (2) și (6), în cazul în care un stat membru dorește să prelungească măsuri pentru care au fost transmise Comisiei informații sintetizate, se consideră că informațiile sintetizate referitoare la prelungirea măsurilor respective au fost comunicate Comisiei și publicate, cu condiția ca măsurile în cauză să nu sufere nicio modificare de fond, cu excepția unei majorări a bugetului.

▼B

Articolul 10

Evitarea dublei publicări

În cazul în care ajutorul individual acordat se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și este fie cofinanțat de FEADR, fie acordat ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate, statul membru poate opta să nu îl publice pe site-ul internet referitor la ajutoarele de stat menționat la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament, cu condiția ca ajutorul individual acordat să fi fost deja publicat în conformitate cu articolele 111, 112 și 113 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ( 11 ). În acest caz, pe site-ul internet referitor la ajutoarele de stat menționat la articolul 9 alineatul (2) din prezentul regulament, statul membru face o trimitere la site-ul internet menționat la articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.CAPITOLUL II

CERINȚE DE PROCEDURĂ

Articolul 11

Retragerea beneficiului exceptării pe categorii

În cazul în care un stat membru acordă ajutoare presupus exceptate, în temeiul prezentului regulament, de la cerința de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute în capitolele I-III, Comisia poate, după ce a acordat statului membru în cauză posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile, să adopte o decizie în care să se precizeze că toate sau unele dintre viitoarele măsuri de ajutor adoptate de statul membru în cauză, care de altfel ar îndeplini cerințele prezentului regulament, trebuie notificate Comisiei în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din tratat. Ajutoarele care trebuie notificate pot fi limitate la anumite tipuri de ajutoare, la ajutoare acordate anumitor beneficiari sau la ajutoare acordate de anumite autorități ale statului membru în cauză.

Articolul 12

Raportare

(1)  
Statele membre transmit Comisiei, în format electronic, un raport anual, după cum se menționează în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, referitor la aplicarea prezentului regulament pentru fiecare an complet sau pentru fiecare parte a anului în care se aplică prezentul regulament.
(2)  

Raportul anual conține, de asemenea, informații cu privire la următoarele aspecte:

(a) 

boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor menționate la articolul 26;

(b) 

informații meteorologice cu privire la tipul, momentul producerii, amploarea relativă și locul producerii fenomenelor meteorologice care pot fi asimilate unei calamități naturale, după cum se menționează la articolul 25, sau ale calamităților naturale în sectorul agricol, după cum se menționează la articolul 30.

Articolul 13

Monitorizare

Statele membre țin evidențe detaliate care conțin informațiile și documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute în prezentul regulament. Evidențele respective se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ajutorul ad-hoc sau de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei de ajutoare. Statul membru în cauză transmite Comisiei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat care poate fi stabilit în cerere, toate informațiile și documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea prezentului regulament.CAPITOLUL III

CATEGORII DE AJUTOARESECȚIUNEA 1

Ajutoare pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în sectorul producției agricole primare, în cel al prelucrării de produse agricole și în cel al comercializării de produse agricole

Articolul 14

Ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară

(1)  
Ajutoarele pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(14) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Investițiile pot fi efectuate de unul sau mai mulți beneficiari ori să vizeze un activ corporal sau un activ necorporal utilizat de unul sau mai mulți beneficiari.
(3)  

Investițiile urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

(a) 

îmbunătățirea nivelului global de performanță și sustenabilitate al exploatației agricole, în special prin reducerea costurilor de producție sau prin îmbunătățirea și reorientarea producției;

(b) 

îmbunătățirea mediului natural, a condițiilor de igienă sau a standardelor privind bunăstarea animalelor, cu condiția ca investiția în cauză să depășească standardele în vigoare ale Uniunii;

(c) 

crearea și îmbunătățirea infrastructurii care are legătură cu dezvoltarea, adaptarea și modernizarea agriculturii, inclusiv accesul la terenurile agricole, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, aprovizionarea cu energie și cu apă și economisirea acestora;

(d) 

îndeplinirea obiectivelor în materie de agromediu și climă, inclusiv starea de conservare a biodiversității speciilor și a habitatelor, precum și sporirea valorii de utilitate publică a unei zone Natura 2000 sau a altor sisteme de mare valoare naturală, definite în programele naționale sau regionale de dezvoltare rurală ale statelor membre, atât timp cât investițiile sunt neproductive;

(e) 

refacerea potențialului de producție care a fost afectat de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor și prevenirea pagubelor provocate de evenimentele respective.

(4)  
Investiția poate să aibă legătură cu producția, la nivelul fermei, de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile, cu condiția ca o astfel de producție să nu depășească consumul anual mediu de combustibili sau de energie al fermei în cauză.

În cazul în care se realizează investiții în producția de biocombustibili, capacitatea de producție a instalațiilor de producție este cel mult echivalentă cu consumul anual mediu de combustibili pentru transport al exploatației agricole, iar biocombustibilul produs nu poate fi vândut pe piață.

În cazul în care investiția se efectuează pentru producția de energie termică și de energie electrică din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole, instalațiile de producție deservesc numai nevoile de energie ale beneficiarului, iar capacitatea lor de producție este cel mult echivalentă cu consumul anual mediu combinat de energie termică și de energie electrică în cadrul exploatației agricole, inclusiv în cadrul gospodăriei agricole. Vânzarea de energie electrică în rețea se permite numai în măsura în care se respectă limita anuală de autoconsum.

În cazul în care investiția este realizată de mai mulți beneficiari cu scopul de a răspunde nevoilor proprii de biocombustibili și de energie, consumul mediu anual se cumulează la valoarea echivalentă consumului anual mediu al tuturor beneficiarilor.

Investițiile în infrastructura pentru energie din surse regenerabile, care consumă sau produce energie, respectă standarde minime de eficiență energetică, în cazul în care există astfel de standarde la nivel național.

Investițiile în instalații a căror destinație principală este producerea de energie electrică din biomasă nu sunt eligibile pentru ajutoare, cu excepția cazului în care se utilizează un procent minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre.

Statele membre stabilesc praguri pentru proporțiile maxime de cereale și de alte culturi bogate în amidon, zaharuri și culturi oleaginoase folosite pentru producția bioenergiei, inclusiv a biocombustibililor, pentru diferitele tipuri de instalații. Ajutoarele pentru proiecte de investiții în bioenergie se limitează la bioenergia care îndeplinește criteriile de durabilitate aplicabile prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv la articolul 17 alineatele (2)-(6) din Directiva 2009/28/CE.

(5)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.
(6)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

costurile aferente construirii, achiziționării, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirii unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e) 

cheltuielile aferente investițiilor neproductive care au legătură cu obiectivele menționate la alineatul (3) litera (d);

(f) 

în cazul irigațiilor, costurile aferente investițiilor care îndeplinesc următoarele condiții:

(i) 

trebuie să fi fost notificat Comisiei un plan de management al bazinului hidrografic, după cum se prevede la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 12 ), pentru întreaga zonă în care urmează să se efectueze investiția, precum și în ceea ce privește orice altă zonă al cărei mediu poate fi afectat de investiție. Măsurile care intră în vigoare în cadrul planului de management al bazinului hidrografic în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată și care sunt relevante pentru sectorul agricol trebuie specificate în programul de măsuri în cauză. Trebuie să existe un sistem de contorizare a apei care să permită măsurarea utilizării apei la nivelul investiției care beneficiază de sprijin sau trebuie să se instaleze un astfel de sistem în cadrul investiției;

(ii) 

investiția trebuie să determine o reducere a consumului anterior de apă cu cel puțin 25 %.

Cu toate acestea, investițiile menționate la litera (f) care afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca fiind nesatisfăcătoare în planul respectiv de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, precum și investițiile care au ca rezultat o creștere netă a suprafeței irigate care afectează un anumit corp de apă subterană sau de suprafață nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.

Condițiile de la litera (f) punctele (i) și (ii) de mai sus nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea creării unui rezervor sau unei investiții în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață;

(g) 

în cazul investițiilor care vizează refacerea potențialului de producție agricolă care a fost afectat de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, costurile eligibile pot include costurile suportate în scopul refacerii potențialului de producție agricolă până la nivelul înregistrat înainte de producerea evenimentelor respective;

(h) 

în cazul investițiilor care vizează prevenirea pagubelor provocate de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate calamităților naturale, de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, costurile eligibile pot include costurile aferente acțiunilor de prevenire specifice.

(7)  
Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)  
De la 1 ianuarie 2017, în cazul irigațiilor, ajutoarele sunt plătite numai de către statele membre care asigură, pentru întregul district hidrografic în care urmează să se efectueze investiția, o contribuție a diferitelor utilizări ale apei la recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei de către sectorul agricol în concordanță cu articolul 9 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 2000/60/CE ținând seama, acolo unde este cazul, de efectele sociale, economice și de mediu ale recuperării, precum și de condițiile geografice și climatice ale regiunii sau regiunilor afectate.
(9)  

Nu se acordă ajutoare pentru următoarele:

(a) 

achiziționarea de drepturi de producție, drepturi la plată și plante anuale;

(b) 

sădirea de plante anuale;

(c) 

lucrări de drenare;

(d) 

investiții în scopul respectării standardelor Uniunii, cu excepția ajutoarelor acordate tinerilor fermieri în termen de 24 luni de la data instalării acestora;

(e) 

achiziționarea de animale, cu excepția ajutoarelor acordate pentru investiții în temeiul alineatului (3) litera (e).

(10)  
Ajutoarele nu trebuie limitate la produse agricole specifice și, prin urmare, trebuie să fie disponibile fie tuturor sectoarelor producției agricole primare, fie întregului sector de producție agricolă vegetală, fie întregului sector de producție animalieră. Cu toate acestea, un stat membru poate să excludă anumite produse din cauza unei supracapacități în cadrul pieței interne sau a unei lipse a debușeelor.
(11)  
Ajutoarele prevăzute la alineatul (1) nu se acordă prin încălcarea niciunei interdicții sau restricții stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nici în cazul în care interdicțiile și restricțiile respective se referă numai la sprijinul din partea Uniunii prevăzut în regulamentul menționat.
(12)  

Intensitatea ajutorului se limitează la:

(a) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile ultraperiferice;

(b) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile în insulele mici din Marea Egee;

(c) 

50 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d) 

40 % din cuantumul costurilor eligibile în alte regiuni.

(13)  

Ratele prevăzute la alineatul (12) pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca intensitatea maximă a ajutoarelor să nu depășească 90 % în cazul:

(a) 

tinerilor fermieri care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;

(b) 

investițiilor colective, cum ar fi instalațiile de depozitare care sunt utilizate de un grup de fermieri sau instalațiile pentru pregătirea produselor agricole înainte de comercializare, și în cazul proiectelor integrate care cuprind mai multe măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, inclusiv cele care au legătură cu fuzionarea unor organizații de producători;

(c) 

investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;

(d) 

operațiunilor care beneficiază de sprijin în cadrul Parteneriatului european pentru inovare (PEI), cum ar fi investițiile într-un grajd nou, care permit testarea unei practici noi de adăpostire a animalelor care a fost elaborată în cadrul unui grup operațional alcătuit din fermieri, oameni de știință și organizații neguvernamentale din domeniul bunăstării animalelor;

(e) 

investițiilor pentru îmbunătățirea mediului natural, a condițiilor de igienă sau a standardelor privind bunăstarea animalelor, menționate la alineatul (3) litera (b); în acest caz, rata majorată, după cum se prevede la prezentul alineat, se aplică numai costurilor suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel care să depășească standardele în vigoare ale Uniunii și care să nu genereze o creștere a capacității de producție.

(14)  
În ceea ce privește investițiile neproductive menționate la alineatul (3) litera (d) și investițiile pentru refacerea potențialului de producție menționate la alineatul (3) litera (e), intensitatea maximă a ajutoarelor nu depășește 100 %.

În cazul investițiilor legate de măsurile de prevenire, menționate la alineatul (3) litera (e), intensitatea maximă a ajutoarelor nu depășește 80 %. Aceasta poate fi însă majorată până la 100 % în cazul în care investiția este efectuată în mod colectiv de mai mulți beneficiari.

Articolul 15

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor agricole

Ajutoarele pentru consolidarea terenurilor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite în capitolul I și sunt acordate exclusiv pentru costuri juridice și administrative, inclusiv pentru costuri aferente anchetelor, până la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 16

Ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei

(1)  
Ajutoarele pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Mutarea clădirii unei ferme urmărește un obiectiv de interes public.

Interesul public invocat pentru a se justifica acordarea unui ajutor în temeiul prezentului articol se menționează în dispozițiile relevante ale statului membru în cauză.

(3)  
În cazul în care mutarea unei clădiri a unei ferme constă în dezmembrarea, îndepărtarea și reconstruirea unor instalații existente, intensitatea ajutorului se limitează la 100 % din costurile reale suportate pentru activitățile respective.
(4)  
În cazul în care, în afară de dezmembrarea, îndepărtarea și reconstruirea unor instalații existente menționate la alineatul (3), mutarea are drept rezultat modernizarea instalațiilor respective sau creșterea capacității de producție, se aplică intensitățile ajutoarelor pentru investiții menționate la articolul 14 alineatele (12) și (13) în ceea ce privește costurile aferente modernizării instalațiilor sau creșterii capacității de producție.

În sensul prezentului alineat, simpla înlocuire a unei clădiri sau a unor instalații existente cu o clădire sau cu instalații noi și moderne, fără a se modifica în mod fundamental producția obținută sau tehnologia utilizată nu se consideră că are legătură cu modernizarea.

(5)  
Intensitatea maximă a ajutorului poate să ajungă până la 100 % din costurile eligibile, în cazul în care mutarea vizează activități apropiate de așezări rurale, menite să amelioreze calitatea vieții sau să sporească performanța de mediu a așezării.

Articolul 17

Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole

(1)  
Ajutoarele pentru investiții în active corporale sau în active necorporale legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Investiția vizează prelucrarea de produse agricole sau comercializarea de produse agricole.
(3)  
Investițiile legate de producția de biocombustibili de origine alimentară nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.
(4)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.
(5)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale.

(6)  
Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (5) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(7)  
Nu se acordă ajutoare pentru investiții în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii.
(8)  
Nu se acordă ajutoare prin încălcarea niciunei interdicții sau restricții stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nici în cazul în care interdicțiile și restricțiile respective se referă numai la sprijinul din partea Uniunii prevăzut în regulamentul menționat.
(9)  

Intensitatea ajutoarelor nu depășește:

(a) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile ultraperiferice;

(b) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile în insulele mici din Marea Egee;

(c) 

50 % din cuantumul costurilor eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 2007-2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d) 

40 % din cuantumul costurilor eligibile în alte regiuni.

(10)  

Ratele menționate la alineatul (9) pot fi majorate cu 20 de puncte procentuale, cu condiția ca intensitatea maximă a ajutoarelor să nu depășească 90 % în cazul operațiunilor:

(a) 

care au legătură cu fuzionarea organizațiilor de producători; sau

(b) 

care beneficiază de sprijin în cadrul PEI.

Articolul 18

Ajutoare la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici

(1)  
Ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri și ajutoarele la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Se acordă ajutoare tinerilor fermieri definiți la articolul 2 punctul 34 din prezentul regulament sau fermelor mici definite de statele membre.

Definiția fermelor mici dată de statele membre este cea inclusă și aprobată de către Comisie în cadrul programelor de dezvoltare rurală corespunzătoare.

Statele membre definesc praguri superioare și inferioare pentru accesul la ajutorul la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici în ceea ce privește potențialul de producție al exploatației agricole, măsurat în producția standard definită la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei ( 13 ) sau un echivalent. Pragul inferior de acces la ajutoarele la înființare pentru tinerii fermieri este mai ridicat decât pragul superior de acces la ajutoarele pentru dezvoltarea fermelor mici.

Ajutoarele se limitează la microîntreprinderi și la întreprinderi mici.

(3)  
În cazul în care ajutorul este acordat unui tânăr fermier care înființează o exploatație ca persoană juridică, tânărul agricultor exercită controlul efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice în ceea ce privește deciziile referitoare la administrare, beneficii și riscuri financiare. În cazul în care mai multe persoane fizice, inclusiv persoane care nu sunt tineri fermieri, participă la capitalul sau la administrarea persoanei juridice, tânărul fermier trebuie să fie capabil să exercite un astfel de control efectiv pe termen lung, fie individual, fie împreună cu alte persoane. Dacă o persoană juridică este controlată de o altă persoană juridică, exclusiv sau în comun, aceste cerințe se aplică oricărei persoane fizice care deține controlul asupra celeilalte persoane juridice respective.
(4)  
Ajutoarele sunt condiționate de prezentarea către autoritatea competentă a statului membru în cauză a unui plan de afaceri, a cărui punere în aplicare începe în termen de nouă luni de data adoptării deciziei de acordare a ajutorului.

În planul de afaceri se prezintă cel puțin următoarele:

(a) 

în cazul ajutoarelor la înființare pentru tinerii fermieri:

(i) 

situația inițială a exploatației agricole;

(ii) 

etapele și obiectivele de dezvoltare a activităților exploatației agricole;

(iii) 

detalii cu privire la acțiunile, inclusiv cele legate de durabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea, consilierea;

(b) 

în cazul ajutoarelor la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici:

(i) 

situația inițială a exploatației agricole;

(ii) 

detalii cu privire la acțiunile, inclusiv cele legate de durabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, care ar putea contribui la atingerea viabilității economice, cum ar fi investițiile, formarea, cooperarea.

(5)  
În cazul tinerilor fermieri, planul de afaceri menționat la alineatul (4) litera (a) a prezentului articol prevede că beneficiarul are obligația de a se conforma definiției fermierului activ prevăzute la articolul 2 punctul 42 în termen de 18 luni de la data instalării. Cu toate acestea, în cazul în care nu deține competențele și calificările profesionale adecvate pentru a se conforma definiției respective, beneficiarul are dreptul de a primi ajutor, cu condiția să își asume angajamentul de a dobândi competențele și calificările profesionale în cauză în termen de 36 de luni de la data adoptării deciziei de acordare a ajutorului. Angajamentul respectiv trebuie inclus în planul de afaceri.
(6)  
Ajutoarele se furnizează sau se plătesc în cel puțin două tranșe sau rate de-a lungul unei perioade de maximum cinci ani.

În cazul tinerilor fermieri, ultima tranșă sau rată a ajutorului este condiționată de punerea corectă în aplicare a planului de afaceri menționat la alineatul (4) litera (a).

(7)  
Valoarea ajutorului per tânăr fermier se bazează pe situația socioeconomică a statului membru în cauză și se limitează la 70 000  EUR.

Valoarea ajutorului per fermă mică se limitează la 15 000  EUR.

Articolul 19

Ajutoare la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol

(1)  
Ajutoarele la înființare pentru grupuri și organizații de producători sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Sunt eligibile pentru ajutor numai grupurile sau organizațiile de producători care au fost recunoscute în mod oficial de autoritatea competentă a statului membru în cauză, pe baza prezentării unui plan de afaceri.
(3)  
Ajutoarele se acordă cu condiția respectării de către statul membru în cauză a obligației de a verifica faptul că obiectivele planului de afaceri menționat la alineatul (2) au fost îndeplinite într-o perioadă de cinci ani de la data recunoașterii oficiale a grupului sau a organizației de producători.
(4)  
Acordurile, deciziile și practicile concertate încheiate în cadrul grupului sau al organizației de producători respectă regulile de concurență, astfel cum se aplică în temeiul articolelor 206-210 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
(5)  

Nu se acordă ajutoare:

(a) 

organizațiilor, entităților sau organismelor de producție, cum ar fi societățile sau cooperativele, care au ca obiectiv gestionarea uneia sau mai multor exploatații agricole și care, în consecință, sunt, de fapt, producători individuali;

(b) 

asociațiilor agricole care desfășoară activități, cum ar fi sprijinul reciproc, servicii de înlocuire în cadrul fermei și servicii de gestionare a fermelor, în cadrul exploatațiilor membrilor, fără a fi implicate în adaptarea în comun a ofertei la piață;

(c) 

grupurilor, organizațiilor sau asociațiilor de producători care au obiective incompatibile cu articolul 152 alineatul (1) litera (c), cu articolul 152 alineatul (3) și cu articolul 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(6)  
Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: costurile aferente închirierii unor spații corespunzătoare, achiziționarea de echipamente de birou, inclusiv hardware și software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile de regie și taxele juridice și administrative.

În cazul în care spațiile sunt achiziționate, costurile eligibile pentru spații se limitează la costurile de închiriere la prețul pieței.

(7)  
Ajutoarele se plătesc ca ajutoare forfetare în tranșe anuale pentru primii cinci ani de la data la care grupul sau organizația de producători a fost recunoscută în mod oficial de autoritatea competentă pe baza planului de afaceri menționat la alineatul (2).

Statele membre plătesc ultima tranșă numai după ce au verificat punerea corectă în aplicare a planului de afaceri respectiv.

Ajutoarele sunt degresive.

(8)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.
(9)  
Valoarea ajutorului se limitează la 500 000  EUR.

Articolul 20

Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate

(1)  

Următoarele categorii de ajutoare pentru producătorii de produse agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat:

(a) 

ajutoarele destinate participării pentru prima dată la sistemele de calitate, în cazul în îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I;

(b) 

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente măsurilor de control obligatorii în ceea ce privește sistemele de calitate, întreprinse în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale, de către sau în numele autorității competente, în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2), (4), (6), (7) și (8) ale prezentului articol și în capitolul I;

(c) 

ajutoarele pentru acoperirea costurilor aferente activităților de cercetare de piață, conceperii și designului de produse sau pregătirii cererilor de recunoaștere a sistemelor de calitate în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2), (6), (7) și (8) din prezentul articol și în capitolul I.

(2)  

Ajutoarele menționate la alineatul (1) se acordă în legătură cu următoarele sisteme de calitate:

(a) 

sistemele de calitate instituite în temeiul următoarelor regulamente și dispoziții:

(i) 

partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în ceea ce privește vinul;

(ii) 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(iii) 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului ( 14 );

(iv) 

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 15 );

(v) 

Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 16 );

(b) 

sistemele de calitate, inclusiv sistemele de certificare a fermelor, pentru produsele agricole recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:

(i) 

specificitatea produsului final obținut în cadrul unor astfel de sisteme de calitate trebuie să derive din obligația clară de a garanta:

— 
caracteristicile specifice ale produsului; sau
— 
metodele specifice de cultivare sau de producție; sau
— 
o calitate a produsului final care depășește în mod semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului înconjurător;
(ii) 

sistemul de calitate trebuie să fie deschis tuturor producătorilor;

(iii) 

sistemul de calitate trebuie să prevadă un caiet de sarcini obligatoriu al produsului final, iar respectarea acestuia trebuie verificată de autoritățile publice sau de un organism de inspecție independent;

(iv) 

sistemul de calitate trebuie să fie transparent și să asigure trasabilitatea completă a produselor agricole;

(c) 

sistemele de certificare voluntară a produselor agricole, recunoscute de statul membru în cauză ca îndeplinind cerințele prevăzute în Comunicarea Comisiei — Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare ( 17 ).

(3)  
Ajutoarele menționate la alineatul (1) litera (a) se acordă producătorilor de produse agricole sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de cel al costurilor fixe rezultate din participarea la sistemele de calitate.
(4)  
Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se acordă pentru acoperirea costurilor aferente controalelor efectuate de beneficiarul însuși sau în cazul în care legislația Uniunii prevede că respectivele costuri aferente controalelor trebuie să fie suportate de producătorii de produse agricole și de grupurile de astfel de producători, fără să se precizeze nivelul efectiv al cheltuielilor.
(5)  
Ajutoarele menționate la alineatul (1) litera (a) se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani și se limitează la 3 000  EUR pe beneficiar și pe an.
(6)  
Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.
(7)  
Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) se plătesc organismului responsabil pentru măsurile de control, prestatorului activității de cercetare sau furnizorului serviciilor de consiliere.

(8)  
Ajutoarele menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) se limitează la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 21

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

(1)  
Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Ajutoarele acoperă acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursurile de formare, atelierele și îndrumarea profesională, activitățile demonstrative și acțiunile de informare.

Ajutoarele pot să acopere, de asemenea, schimburile pe termen scurt de administratori de ferme și vizitele la ferme.

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

(3)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

costurile aferente organizării acțiunilor de formare profesională, costurile acțiunilor de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, costurile activităților demonstrative sau ale acțiunilor de informare;

(b) 

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților;

(c) 

costurile aferente furnizării de servicii de înlocuire pe durata absenței participanților;

(d) 

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale.

(4)  
Costurile menționate la alineatul (3) litera (d) sunt eligibile numai în măsura în care sunt suportate pentru un proiect demonstrativ și pe durata respectivului proiect demonstrativ.

Se consideră eligibile numai costurile de amortizare care corespund duratei de viață a proiectului demonstrativ, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

(5)  
Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (c) nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (c) se plătesc furnizorului de servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare.

(6)  
Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini sarcinile respective.

Activitățile menționate la alineatul (2) pot fi furnizate de grupuri sau de alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

(7)  
Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care activitățile menționate la alineatul (2) sunt furnizate de grupuri și organizații de producători, accesul la activitățile respective nu este condiționat de calitatea de membru al grupurilor sau al organizațiilor în cauză.

Orice contribuție a unor părți care nu sunt membre ale grupului sau ale organizației de producători în cauză la costurile administrative ale grupului sau ale organizației de producători în cauză se limitează la costurile aferente furnizării activităților menționate la alineatul (2).

(8)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

În cazul proiectelor demonstrative menționate la alineatul (3) litera (d) valoarea maximă a ajutorului este limitată la 100 000  EUR pe o perioadă de 3 ani fiscali.

Articolul 22

Ajutoare pentru servicii de consiliere

(1)  
Ajutoarele pentru servicii de consiliere sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Ajutoarele sunt menite să sprijine întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și tinerii fermieri să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu ale întreprinderilor sau ale investițiilor lor, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.
(3)  

Serviciile de consiliere au legătură cu cel puțin una dintre prioritățile Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea rurală, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și acoperă cel puțin unul dintre următoarele elemente:

(a) 

obligațiile care derivă din cerințele legale în materie de gestionare sau standardele privind bunele condiții agricole și de mediu prevăzute în titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

(b) 

după caz, practicile agricole benefice pentru climă și pentru mediul înconjurător prevăzute în titlul III capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și menținerea suprafeței agricole menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat;

(c) 

măsurile care vizează modernizarea, îmbunătățirea competitivității, integrarea sectorială, inovarea, orientarea către piață, precum și promovarea antreprenoriatului;

(d) 

cerințele definite de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

(e) 

cerințele definite de statele membre pentru punerea în aplicare a articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 18 ) și, în special, respectarea principiilor generale de gestionare integrată a dăunătorilor menționate la articolul 14 din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 19 );

(f) 

după caz, standardele de securitate la locul de muncă sau standardele de securitate care au legătură cu ferma;

(g) 

consilierea specifică pentru fermierii care se instalează pentru prima dată, inclusiv consilierea în domeniul durabilității mediului și a sustenabilității economice.

(4)  
Consilierea poate să acopere, de asemenea, alte aspecte decât cele prevăzute la alineatul (3) al prezentului articol, legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitatea și protecția apelor, astfel cum se prevede în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau legate de performanțele economice și de mediu ale exploatației agricole, inclusiv aspectele legate de competitivitate. Aceasta poate include consilierea pentru dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, agricultura ecologică și aspectele legate de sănătate ale creșterii animalelor.
(5)  
Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de consiliere.
(6)  
Organismele selecționate pentru a furniza servicii de consiliere dispun de resurse corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.

Serviciile de consiliere pot fi furnizate de grupuri sau alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

Atunci când oferă consiliere, furnizorul serviciului de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(7)  
Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care serviciile de consiliere sunt furnizate de grupuri și organizații de producători, accesul la aceste servicii nu este condiționat de calitatea de membru al grupurilor sau organizațiilor în cauză.

Orice contribuție a unor părți care nu sunt membre ale grupului sau ale organizației în cauză la costurile administrative ale grupului sau ale organizației respective se limitează la costurile aferente furnizării serviciilor de consiliere.

(8)  
Valoarea ajutorului se limitează la 1 500  EUR pe consiliere.

Articolul 23

Ajutoare pentru servicii de înlocuire în ferme

(1)  
Ajutoarele pentru servicii de înlocuire în ferme sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(5) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Ajutoarele acoperă costurile reale ocazionate de înlocuirea unui fermier, a unei persoane fizice care este membră a gospodăriei agricole sau a unui lucrător agricol în perioada absenței sale de la locul de muncă din cauza unei boli, inclusiv a unei boli a copilului, de sărbători, în timpul concediului de maternitate și al concediului pentru creșterea copilului sau în caz de deces.
(3)  
Durata totală a înlocuirii este limitată la 3 luni pe an și pe beneficiar, cu excepția înlocuirii în perioada concediului de maternitate și a concediului pentru creșterea copilului, care este limitată la 6 luni în fiecare caz.
(4)  
Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de înlocuire în ferme.

Serviciile de înlocuire în ferme pot fi furnizate de grupuri și organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora. În acest caz, calitatea de membru al unor astfel de grupuri sau organizații nu reprezintă o condiție pentru a avea acces la serviciul în cauză.

(5)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile reale suportate.

Articolul 24

Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole

(1)  
Ajutoarele pentru măsuri de promovare a produselor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele acoperă costurile aferente:

(a) 

organizării de concursuri, târguri comerciale și expoziții și participării la acestea;

(b) 

publicațiilor menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole.

(3)  
Publicațiile menționate la alineatul (2) litera (b) trebuie să nu facă trimitere la o anumită întreprindere, marcă sau origine.

Această restricție nu se aplică însă în cazul trimiterilor la originea produselor agricole care fac obiectul:

(a) 

sistemelor de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) litera (a), cu condiția ca trimiterea să corespundă exact celei protejate de Uniune;

(b) 

sistemelor de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) literele (b) și (c), cu condiția ca trimiterea să fie un element secundar al mesajului.

(4)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile aferente organizării și participării la concursuri, târguri comerciale și expoziții prevăzute la alineatul (2) litera (a):

(a) 

taxele de participare;

(b) 

costurile de călătorie și costurile pentru transportul animalelor;

(c) 

costurile aferente publicațiilor și site-urilor internet care anunță evenimentul;

(d) 

închirierea spațiilor și a standurilor de expoziție și costurile aferente instalării și demontării acestora;

(e) 

premii simbolice, cu o valoare de până la 1 000  EUR pe premiu și pe câștigător al unui concurs.

(5)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile aferente publicațiilor menite să sensibilizeze publicul larg cu privire la produsele agricole, menționate la alineatul (2) litera (b):

(a) 

costurile aferente publicațiilor pe suport de hârtie și electronic, site-urilor internet și spoturilor publicitare difuzate prin mijloace electronice, la radio sau la televiziune, care urmăresc să prezinte informații faptice cu privire la beneficiarii dintr-o anumită regiune sau care produc un anumit produs agricol, cu condiția ca informațiile să fie neutre și ca toți beneficiarii în cauză să aibă șanse egale de a apărea în publicație;

(b) 

costurile de diseminare a cunoștințelor științifice și a informațiilor faptice cu privire la:

(i) 

sistemele de calitate menționate la articolul 20 alineatul (2) deschise produselor agricole din alte state membre și din țări terțe;

(ii) 

produsele agricole generice, precum și la avantajele lor nutriționale și recomandările de utilizare a acestora.

(6)  

Ajutoarele se acordă:

(a) 

în natură; sau

(b) 

pe baza rambursării costurilor reale suportate de beneficiar.

În cazul în care se acordă în natură, ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari, ci se plătesc furnizorului măsurilor de promovare.

Măsurile de promovare pot fi furnizate de grupuri sau de alte organizații de producători, indiferent de dimensiunea acestora.

Ajutoarele pentru premiile simbolice menționate la alineatul (4) litera (e) se plătesc furnizorului măsurilor de promovare numai în cazul în care premiul a fost efectiv acordat și la prezentarea unei dovezi privind acordarea.

(7)  
Ajutoarele pentru măsuri de promovare sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile din zona în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.

În cazul în care măsura de promovare este întreprinsă de grupuri și organizații de producători, participarea nu este condiționată de calitatea de membru al grupurilor sau al organizațiilor în cauză și orice contribuție sub formă de comisioane de administrare percepute grupului sau organizației în cauză se limitează la costul furnizării măsurilor de promovare.

(8)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 25

Ajutoare pentru compensarea pagubelor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale

(1)  
Ajutoarele destinate compensării IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru pagubele cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol fac obiectul următoarelor condiții:

(a) 

autoritatea competentă a statului membru a recunoscut în mod oficial evenimentul ca fiind un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale; și

(b) 

există o legătură de cauzalitate directă între fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale și pagubele suferite de întreprindere.

(3)  
Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(4)  
Schemele de ajutoare se instituie în termen de trei ani de la data producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(5)  
Sunt eligibile costurile aferente pagubelor suportate ca o consecință directă a fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, astfel cum au fost evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutorul sau de o societate de asigurare.

Pagubele respective pot include următoarele:

(a) 

pierderea de venituri ca urmare a distrugerii totale sau parțiale a producției agricole, precum și a mijloacelor de producție menționate la alineatul (6);

(b) 

pagubele materiale menționate la alineatul (7).

(6)  

Pierderea de venituri se calculează prin scăderea:

(a) 

rezultatului înmulțirii cantității de produse agricole obținute în anul în care s-a produs fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv;

din

(b) 

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse agricole obținute în perioada de trei ani care a precedat fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale sau a unei medii pe trei ani bazate pe perioada de cinci ani care a precedat fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse, cu prețul de vânzare mediu obținut.

Această reducere poate fi calculată fie la nivelul producției agricole anuale, fie la nivelul culturilor sau al animalelor.

La cuantumul respectiv se pot adăuga alte costuri suportate de beneficiar ca urmare a producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Din cuantumul respectiv se scade orice cost nesuportat din cauza fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Se pot utiliza indici pentru a calcula producția agricolă a beneficiarului, cu condiția ca metoda de calcul utilizată să permită stabilirea pierderii reale suportate de beneficiar în anul respectiv.

(7)  
Pagubele materiale cauzate unor active precum clădirile fermei, echipamentele și utilajele, stocurile și mijloacele de producție de fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale se calculează pe baza costurilor de reparație sau a valorii economice pe care o aveau activele afectate înainte de fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Această valoare nu depășește costul reparației sau scăderea valorii echitabile de piață provocată de calamitate, și anume diferența dintre valoarea activului respectiv imediat înainte și imediat după producerea fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

În cazul în care reducerea venitului beneficiarului menționată la alineatul (6) se calculează la nivelul culturilor sau al animalelor, se iau în considerare numai pagubele materiale legate de cultura sau de animalele respective.

(8)  
Calculul pagubelor suferite din cauza fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale se efectuează la nivelul beneficiarului individual.
(9)  
Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol se reduc cu 50 %, cu excepția cazului în care se acordă unor beneficiari care au încheiat o asigurare care acoperă cel puțin 50 % din producția lor anuală medie sau din veniturile rezultate din producție și riscurile climatice cele mai frecvente din punct de vedere statistic în statul membru sau în regiunea în cauză care fac obiectul asigurării.
(10)  
Ajutoarele și orice altă plată primită în scopul compensării pierderilor, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare aferente pagubelor pentru care se acordă ajutor, se limitează la 80 % din costurile eligibile.

Intensitatea ajutorului poate fi majorată la 90 % în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale.

Articolul 26

Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor

(1)  
Ajutoarele destinate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor sau organismelor dăunătoare plantelor și ajutoarele destinate compensării acestor întreprinderi pentru pierderile cauzate de respectivele boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(13) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele se plătesc numai:

(a) 

în legătură cu boli ale animalelor sau cu organisme dăunătoare plantelor pentru care există norme ale Uniunii sau norme naționale, stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative; și

(b) 

în cadrul:

(i) 

unui program public la nivelul Uniunii, la nivel național sau la nivel regional pentru prevenirea apariției, controlul sau eradicarea bolii animalelor sau a organismului în cauză dăunător plantelor; sau

(ii) 

al măsurii de urgență impuse de autoritatea competentă; sau

(iii) 

al măsurilor de eradicare sau de prevenire a răspândirii unui organism dăunător plantelor puse în aplicare în conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului.

Programul și măsurile menționate la litera (b) cuprind o descriere a măsurilor respective de prevenire, de control sau de eradicare.

(3)  
Ajutoarele nu se referă la măsuri în cazul cărora legislația Uniunii prevede suportarea costului aferent acestora de către beneficiar, cu excepția cazului în care costul măsurilor respective este compensat integral de redevențele pe care beneficiarii au obligația de a le achita.
(4)  
În ceea ce privește bolile animalelor, ajutoarele se acordă numai pentru bolile animalelor menționate în lista bolilor animalelor stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor sau pentru bolile animalelor și zoonozele enumerate în anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ( 20 ).
(5)  
Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(6)  
Schemele de ajutoare se instituie în termen de trei ani de la data suportării costurilor sau a producerii pierderii cauzate de boala animalelor sau de organismul dăunător plantelor.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(7)  

În cazul măsurilor de prevenire, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

controalele sanitare;

(b) 

analizele, inclusiv diagnosticele in vitro;

(c) 

testele și alte măsuri de depistare, inclusiv testele de EST și de ESB;

(d) 

achiziționarea, depozitarea, administrarea și distribuirea de vaccinuri, medicamente, substanțe pentru tratamentul animalelor și produse de protecție a plantelor;

(e) 

sacrificarea preventivă sau reformarea animalelor ori distrugerea produselor de origine animală și a plantelor și curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(8)  

În cazul măsurilor de control și de eradicare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

testele și alte măsuri de depistare în cazul bolilor animalelor, inclusiv testele de EST și de ESB;

(b) 

achiziționarea, depozitarea, administrarea și distribuirea de vaccinuri, medicamente, substanțe pentru tratamentul animalelor și produse de protecție a plantelor;

(c) 

sacrificarea sau reformarea și distrugerea animalelor și distrugerea produselor conexe acestora sau distrugerea plantelor, inclusiv a celor care mor sau sunt distruse ca urmare a vaccinărilor sau a altor măsuri dispuse de autoritățile competente, și curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(9)  

În cazul ajutoarelor pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, compensația se calculează numai în raport cu:

(a) 

valoarea de piață a animalelor sacrificate, reformate sau decedate, a produselor conexe acestora sau a plantelor distruse:

(i) 

din cauza bolii animalelor sau a organismului dăunător plantelor;

(ii) 

în cadrul unui program public sau al unei măsuri publice menționate la alineatul (2) litera (b).

Respectiva valoare de piață se stabilește pe baza valorii animalelor, a produselor și a plantelor imediat înainte de apariția sau de confirmarea oricărei suspiciuni de boală a animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor;

(b) 

pierderea de venituri ca urmare a respectării obligațiilor de carantină, a dificultăților întâmpinate la refacerea șeptelului sau la replantare și a rotației obligatorii a culturilor impuse în cadrul unui program public sau al unei măsuri publice menționate la alineatul (2) litera (b).

Din suma respectivă se scad orice costuri care nu sunt direct suportate ca urmare respectivelor boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor și care, în alte circumstanțe, ar fi fost suportate de beneficiar.

(10)  

Ajutoarele pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor sau de organisme dăunătoare plantelor, se limitează la costurile și pagubele cauzate de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor pentru care autoritatea competentă:

(a) 

a recunoscut în mod oficial existența unui focar, în cazul unei boli a animalelor; sau

(b) 

a confirmat în mod oficial prezența lor, în cazul organismelor dăunătoare plantelor.

(11)  
Ajutoarele în legătură cu costurile eligibile menționate la alineatele (7) și (8) se acordă în natură și se plătesc furnizorului măsurilor de prevenire și de eradicare.

Prin derogare de la primul paragraf al prezentului alineat, ajutoarele în legătură cu costurile eligibile menționate la următoarele alineate pot fi acordate în mod direct beneficiarului pe baza rambursării costurilor reale suportate de acesta:

(a) 

alineatul (7) litera (d) și alineatul (8) litera (b) în cazul bolilor animalelor sau al organismelor dăunătoare plantelor; și

(b) 

alineatul (7) litera (e) și alineatul (8) litera (c) în cazul organismelor dăunătoare plantelor și pentru curățarea și dezinfectarea exploatației și a echipamentelor.

(12)  
Nu se acordă ajutoare individuale în cazul în care se stabilește că apariția bolii animalelor sau infestarea cu organismul dăunător plantelor a fost cauzată de beneficiar, în mod intenționat sau din neglijență.
(13)  
Ajutoarele și orice altă plată, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare, primite de beneficiar pentru aceleași costuri eligibile prevăzute la alineatele (7), (8) și (9) se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 27

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor și ajutoare pentru animalele moarte

(1)  

Următoarele ajutoare acordate crescătorilor de animale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2) și (3) ale prezentului articol și în capitolul I:

(a) 

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile administrative aferente întocmirii și ținerii registrelor genealogice;

(b) 

ajutoarele la o rată de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui;

(c) 

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării animalelor moarte și de până la 75 % din costurile aferente distrugerii respectivelor animale moarte sau ajutoarele până la o intensitate a ajutorului echivalentă pentru costurile primelor plătite de fermieri pentru o asigurare care acoperă costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte;

(d) 

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care ajutoarele sunt finanțate prin taxe sau prin contribuții obligatorii destinate finanțării distrugerii respectivelor animale moarte, cu condiția ca astfel de taxe sau contribuții să se limiteze la sectorul cărnii și să fie impuse direct acestui sector;

(e) 

ajutoarele la o rată de până la 100 % din costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte, în cazul în care există obligația de a se efectua teste de EST pe respectivele animale moarte sau în cazul unui focar de boală a animalelor menționat la articolul 26 alineatul (4).

(2)  
Ajutoarele prevăzute la alineatul (1) literele (c), (d) și (e) sunt condiționate de existența unui program coerent de monitorizare care să asigure eliminarea în condiții de siguranță a tuturor animalelor moarte din statul membru în cauză.

Ajutoarele pentru acoperirea costului primelor plătite de fermieri pentru o asigurare care acoperă costurile aferente eliminării și distrugerii animalelor moarte menționate la alineatul (1) litera (c) a prezentului articol îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 28 alineatul (2).

(3)  
Ajutoarele se acordă în natură și nu implică plăți directe către beneficiari.

În scopul de a facilita gestionarea ajutoarelor menționate la alineatul (1) literele (c), (d) și (e), respectivele ajutoare se pot plăti operatorilor economici sau organismelor care:

(a) 

își desfășoară activitatea în aval față de întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii animalelor; și

(b) 

furnizează servicii legate de eliminarea și distrugerea animalelor moarte.

Articolul 28

Ajutoare pentru plata primelor de asigurare

(1)  
Ajutoarele acordate IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare pentru plata primelor de asigurare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

nu constituie o piedică în calea funcționării pieței interne a serviciilor de asigurare;

(b) 

nu se limitează la asigurările oferite de o singură societate de asigurare sau de un singur grup de societăți de asigurare;

(c) 

nu sunt condiționate de încheierea contractului de asigurare cu o societate stabilită în statul membru în cauză.

(3)  

Asigurarea este menită să acopere pierderile cauzate de oricare dintre următoarele:

(a) 

calamități naturale;

(b) 

un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale și de alte fenomene meteorologice nefavorabile;

(c) 

boli ale animalelor sau organisme dăunătoare plantelor;

(d) 

animale protejate.

(4)  

Asigurarea:

(a) 

compensează numai costurile aferente reparării pierderilor menționate la alineatul (3);

(b) 

nu impune cerințe sau mențiuni privind tipul sau cantitatea producției agricole viitoare.

(5)  
Statele membre pot limita valoarea primei de asigurare eligibile pentru ajutor prin aplicarea unor plafoane corespunzătoare.
(6)  
Intensitatea ajutorului se limitează la 65 % din costurile primei de asigurare.SECȚIUNEA 2

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole

Articolul 29

Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole

(1)  
Ajutoarele pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză.
(3)  
Se acordă ajutoare pentru patrimoniul cultural și natural sub formă de peisaje naturale și clădiri care este recunoscut în mod oficial ca patrimoniu cultural sau natural de către autoritățile publice competente ale statului membru în cauză.
(4)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile destinate conservării patrimoniului cultural și natural:

(a) 

costurile aferente investițiilor în active corporale;

(b) 

lucrările de investiții.

(5)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.
(6)  
Ajutoarele pentru lucrări de investiții se limitează la 10 000  EUR pe an.SECȚIUNEA 3

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol

Articolul 30

Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol

(1)  
Schemele de ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele acordate în temeiul prezentului articol fac obiectul următoarelor condiții:

(a) 

autoritatea competentă a statului membru a recunoscut în mod oficial evenimentul ca fiind o calamitate naturală; și

(b) 

există o legătură de cauzalitate directă între calamitatea naturală și pagubele suferite de întreprindere.

(3)  
Ajutoarele se plătesc direct întreprinderii în cauză sau unui grup sau organizații de producători al cărei membru este întreprinderea respectivă.

În cazul în care ajutoarele se plătesc unui grup sau unei organizații de producători, valoarea acestora nu depășește valoarea ajutorului pentru care este eligibilă întreprinderea respectivă.

(4)  
Schemele de ajutoare care au legătură cu o anumită calamitate naturală se instituie în termen de trei ani de la data producerii calamității naturale respective.

Ajutoarele se plătesc în termen de patru ani de la data respectivă.

(5)  
Sunt eligibile costurile aferente pagubelor suportate ca o consecință directă a calamității naturale, astfel cum au fost evaluate de o autoritate publică, de un expert independent recunoscut de autoritatea care acordă ajutorul sau de o societate de asigurare.

Pagubele respective pot include următoarele:

(a) 

pagubele materiale cauzate unor active, precum clădirile, echipamentele, utilajele, stocurile și mijloacele de producție;

(b) 

pierderea de venituri care rezultă din distrugerea totală sau parțială a producției agricole și a mijloacelor de producție agricolă.

Pagubele se calculează la nivelul beneficiarului individual.

(6)  
Calculul pagubelor materiale se bazează pe costurile reparației sau pe valoarea economică pe care o avea activul afectat înainte de calamitatea respectivă. Această valoare nu depășește costul reparației sau scăderea valorii echitabile de piață provocată de calamitate, și anume diferența dintre valoarea bunului respectiv imediat înainte și imediat după producerea calamității.
(7)  

Pierderea de venituri se calculează prin scăderea:

(a) 

rezultatului înmulțirii cantității de produse agricole obținute în anul în care s-a produs calamitatea naturală sau în fiecare an următor afectat de distrugerea totală sau parțială a mijloacelor de producție cu prețul de vânzare mediu obținut în cursul anului respectiv;

din

(b) 

rezultatul înmulțirii cantității anuale medii de produse agricole obținute în perioada de trei ani care a precedat calamitatea naturală sau a unei medii pe trei ani bazate pe perioada de cinci ani care a precedat calamitatea naturală, valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mică fiind excluse, cu prețul de vânzare mediu obținut.

La cuantumul respectiv se pot adăuga alte costuri suportate de beneficiar ca urmare a producerii fenomenului meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale.

Din cuantumul respectiv se scade orice cost nesuportat din cauza calamității naturale.

Se pot utiliza indici pentru a calcula producția agricolă anuală a beneficiarului, cu condiția ca metoda de calcul utilizată să permită stabilirea pierderii reale suportate de beneficiar în anul respectiv.

(8)  
Ajutoarele și orice altă plată primită în scopul compensării pagubelor, inclusiv plățile efectuate în cadrul polițelor de asigurare, se limitează la 100 % din costurile eligibile.SECȚIUNEA 4

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier

Articolul 31

Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier

(1)  
Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele agricol și forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Proiectul care beneficiază de ajutor prezintă interes pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul sau subsectorul agricol sau forestier specific în cauză.
(3)  

Înainte de data demarării proiectului care beneficiază de ajutor, se publică pe internet următoarele informații:

(a) 

faptul că urmează să se desfășoare proiectul care beneficiază de ajutor;

(b) 

obiectivele proiectului care beneficiază de ajutor;

(c) 

o dată aproximativă de publicare a rezultatelor preconizate ale proiectului care beneficiază de ajutor;

(d) 

locul publicării pe internet a rezultatelor preconizate ale proiectului care beneficiază de ajutor;

(e) 

mențiunea că rezultatele proiectului care beneficiază de ajutor sunt puse în mod gratuit la dispoziția tuturor întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul sau subsectorul agricol sau forestier specific în cauză.

(4)  
Rezultatele proiectului care beneficiază de ajutor sunt puse la dispoziție pe internet de la data finalizării proiectului care beneficiază de ajutor sau de la data la care se furnizează orice informație referitoare la rezultatele respective membrilor oricărei organizații date, în funcție de care dintre aceste date survine prima în ordine cronologică. Rezultatele rămân disponibile pe internet timp de cel puțin 5 ani de la data finalizării proiectului care beneficiază de ajutor.
(5)  
Ajutoarele se acordă direct organismului de cercetare și de diseminare a cunoștințelor.

Ajutoarele nu implică plăți către întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agricol bazate pe prețul produselor agricole.

(6)  

Costurile eligibile sunt următoarele:

(a) 

costuri cu personalul, pentru cercetători, tehnicieni sau alți membri ai personalului de sprijin, în măsura în care sunt angajați în proiect;

(b) 

costurile aferente instrumentelor și echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului. Atunci când astfel de instrumente și echipamente nu se folosesc în proiect pe întreaga lor durată de viață, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate.

(c) 

costurile cu clădirile și terenurile, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

(d) 

costurile cu cercetarea contractuală, cunoștințele și brevetele cumpărate sau obținute cu licență din surse externe în condiții de concurență deplină, precum și costurile consultanței și ale serviciilor echivalente utilizate exclusiv pentru proiect;

(e) 

cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al proiectului.

(7)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.SECȚIUNEA 5

Ajutoare pentru sectorul forestier

Articolul 32

Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite

(1)  
Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acordate deținătorilor publici și privați de terenuri și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(16) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
În cazul împădurii terenurilor aflate în proprietatea statului, ajutoarele se acordă numai dacă organismul care gestionează terenul respectiv este un organism privat sau o municipalitate.
(5)  
Limitările privind proprietatea asupra pădurilor, menționate la alineatul (4), nu se aplică pădurilor tropicale sau subtropicale și nici suprafețelor împădurite de pe teritoriul Insulelor Azore, Madeira, Canare, al insulelor mici din Marea Egee și al departamentelor franceze de peste mări.
(6)  
Se acordă ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite pe terenuri agricole și neagricole.
(7)  
Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite acoperă costurile de creare și o primă anuală pe hectar.

Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite pot acoperi operațiunile de investiții.

Ajutoarele pentru împădurirea terenurilor aflate în proprietatea unor autorități publice sau pentru arbori cu creștere rapidă acoperă numai costurile de creare.

(8)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite legate de operațiunile de investiții acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale;

(e) 

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(9)  
Operațiunile de investiții respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul operațiunilor de investiții care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼B

10.  

Pot fi eligibile următoarele costuri de creare:

(a) 

costurile de plantare și costurile materialului de înmulțire;

(b) 

costurile de plantare și costurile legate în mod direct de plantare;

(c) 

costurile altor operațiuni conexe, precum stocarea și tratarea plantulelor cu materialele de prevenție și de protecție necesare;

(d) 

costurile replantării necesare în cursul primului an de împădurire.

(11)  
Prima anuală pe hectar acoperă costurile aferente pierderii de venituri agricole și costurile de întreținere, inclusiv pentru curățenia timpurie și cea târzie, și se plătește pentru o perioadă de maximum 12 ani de la data acordării ajutorului.
(12)  

Nu se acordă ajutoare pentru plantarea următorilor arbori:

(a) 

arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție;

(b) 

pomi de Crăciun; sau

(c) 

arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie.

(13)  
Speciile plantate sunt adaptate la condițiile de mediu și climatice ale zonei și respectă cerințele minime de mediu.
(14)  
În zonele în care împădurirea este îngreunată din cauza unor condiții pedoclimatice dificile, se pot acorda ajutoare pentru plantarea de specii lemnoase perene, cum ar fi arbuștii sau tufișurile adaptate la condițiile locale.
(15)  
În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre în cadrul programelor de dezvoltare rurală, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.
(16)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 33

Ajutoare pentru sisteme agroforestiere

(1)  
Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere acordate deținătorilor privați de terenuri, municipalităților și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
►M2  Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere acoperă costurile de creare, regenerare sau renovare și o primă anuală pe hectar. ◄

Ajutoarele pentru sisteme agroforestiere pot acoperi operațiunile de investiții.

(5)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele pentru sisteme agroforestiere legate de operațiuni de investiții acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci comerciale;

(e) 

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(6)  
Operațiunile de investiții respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul operațiunilor de investiții care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼M2

(7)  

Pot fi eligibile următoarele costuri de creare, regenerare sau renovare a sistemului agroforestier:

(a) 

costurile pentru plantarea de arbori, inclusiv costurile materialului de plantare, costurile de plantare, de stocare și de tratare a plantulelor cu materiale de prevenție și de protecție necesare;

(b) 

costurile pentru convertirea pădurilor sau a altor terenuri împădurite existente, inclusiv costurile de tăiere a arborilor, de rărire și de elagare și costurile protecției împotriva animalelor care pasc;

(c) 

alte costuri legate în mod direct de crearea, regenerarea sau renovarea unui sistem agroforestier, precum costurile aferente studiilor de fezabilitate, planului de creare a sistemului, examinării solului, pregătirii și protecției solului;

(d) 

costurile instalațiilor de udare și de protecție ale sistemului silvopastoral (de pășunat);

(e) 

costurile tratamentului necesar legat de crearea, regenerarea sau renovarea unui sistem agroforestier, inclusiv udarea și tăierea;

(f) 

costurile replantării în cursul primului an de la crearea, regenerarea sau renovarea unui sistem agroforestier.

▼B

(8)  
Prima anuală pe hectar acoperă costurile de întreținere a sistemului agroforestier și se plătește pentru o perioadă de maximum cinci ani de la data acordării ajutorului.

Costurile eligibile de întreținere pot fi legate de centurile de arbori create, de plivire, elagare și rărire și de acțiunile și investițiile în materie de protecție, precum gardurile sau tuburile de protecție individuală.

(9)  

►M2  Statele membre stabilesc numărul minim și numărul maxim de arbori pe hectar, luând în considerare următoarele: ◄

(a) 

condițiile pedoclimatice și de mediu locale;

(b) 

speciile forestiere; și

(c) 

necesitatea de a se garanta utilizarea durabilă a terenurilor în scopuri agricole.

(10)  
În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.
(11)  

Intensitatea maximă a ajutorului se limitează la:

▼M2

(a) 

80 % din costurile eligibile pentru operațiuni de investiții și din costurile de creare, regenerare sau renovare menționate la alineatele (5) și (7); și

▼B

(b) 

100 % din valoarea primei anuale menționate la alineatul (8).

Articolul 34

Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale

(1)  
Ajutoarele pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități natural, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale, precum și de evenimente legate de schimbările climatice în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, acordate deținătorilor privați și publici de păduri și altor organisme de drept privat și publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din tratat, sau, după caz, al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat, și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(12) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Sunt eligibile pentru ajutoare destinate prevenirii incendiilor numai zonele forestiere care sunt clasificate ca prezentând un risc de incendiu mediu spre ridicat, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor elaborat de statul membru în cauză.
(5)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

construirea de infrastructuri de protecție;

(b) 

activitățile de mică amploare de prevenire a incendiilor sau a altor pericole naturale, desfășurate la nivel local, inclusiv utilizarea animalelor care pasc;

(c) 

instalarea și îmbunătățirea echipamentelor de comunicare și a instalațiilor de monitorizare a incendiilor, a organismelor dăunătoare și a bolilor care afectează pădurile;

(d) 

refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte calamități naturale, de organisme dăunătoare plantelor, de evenimente catastrofale și de evenimente legate de schimbările climatice.

(6)  
Ajutoarele pot acoperi costurile de întreținere în cazul izbucnirii unor incendii.
(7)  
Nu se acordă ajutoare pentru activități care au legătură cu agricultura desfășurate în zone care fac obiectul unor angajamente de agromediu.
(8)  

În cazul refacerii potențialului forestier menționate la alineatul (5) litera (d), ajutoarele sunt condiționate de recunoașterea oficială de către autoritățile competente ale statului membru în cauză a faptului că:

(a) 

incendiul, calamitatea naturală, fenomenul meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale, alt tip de calamitate naturală, organismul dăunător plantelor, evenimentul catastrofal sau evenimentul legat de schimbările climatice; și

(b) 

evenimentul prevăzut la litera (a) a prezentului alineat, inclusiv măsurile adoptate în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru eradicarea sau prevenirea răspândirii unui organism dăunător plantelor, a (au) cauzat distrugerea a cel puțin 20 % din potențialul forestier relevant.

(9)  
În cazul ajutoarelor pentru prevenirea pagubelor cauzate pădurilor de organisme dăunătoare plantelor, riscul de apariție a organismului dăunător plantelor se dovedește pe baza unor probe științifice și este recunoscut de o organizație științifică publică.

Programul de dezvoltare rurală al statului membru în cauză conține lista speciilor de organisme dăunătoare care pot cauza o boală a plantelor.

(10)  
Activitățile sau proiectele care beneficiază de ajutoare sunt în concordanță cu planul de protecție a pădurilor elaborat de statul membru.

În cazul beneficiarilor care depășesc o anumită dimensiune, ce urmează să fie stabilită de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa, care să prezinte în detaliu obiectivele în materie de prevenire.

Costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (5), care au legătură cu particularitățile sectorului forestier pot fi considerate costuri eligibile.

(11)  
Nu se acordă ajutoare pentru pierderea de venituri cauzată de incendii, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de alte fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale.
(12)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Ajutoarele acordate pentru costurile eligibile menționate la alineatul (5) litera (d) și orice altă plată, inclusiv plățile efectuate în cadrul altor măsuri naționale sau ale Uniunii ori în cadrul polițelor de asigurare, primite de beneficiar pentru aceleași costuri eligibile se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 35

Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere

(1)  
Ajutoarele pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere acordate persoanelor fizice, deținătorilor privați și publici de păduri, precum și organismelor de drept privat și publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(8) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Investițiile vizează îndeplinirea angajamentelor asumate în scopul realizării obiectivelor de mediu, al furnizării de servicii ecosistemice sau al creșterii valorii de utilitate publică a pădurilor și a suprafețelor împădurite din zona în cauză ori îmbunătățirea potențialului ecosistemelor de atenuare a schimbărilor climatice, fără a se exclude beneficiile economice pe termen lung.
(5)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼B

(6)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e) 

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor sau a instrumentului echivalent.

(7)  
►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile. ◄

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 36

Ajutoare pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000

(1)  
Ajutoarele pentru dezavantajele legate de zonele forestiere Natura 2000, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 92/43/CEE și la articolul 3 din Directiva 2009/147/CE, acordate deținătorilor privați de păduri și asociațiilor de deținători privați de păduri sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Ajutoarele se acordă anual și pe hectar de pădure în vederea compensării beneficiarilor pentru costurile suplimentare și pierderile de venituri generate de dezavantajele din zonele forestiere menționate la alineatul (5) al prezentului articol, care au legătură cu punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE și a Directivei 2009/147/CE.
(5)  

Sunt eligibile pentru ajutor următoarele zone forestiere:

(a) 

zonele forestiere Natura 2000, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 92/43/CEE și cu articolul 3 din Directiva 2009/147/CE;

(b) 

caracteristici ale peisajului care contribuie la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE; zonele respective nu depășesc 5 % din suprafețele incluse în rețeaua Natura 2000 care se încadrează în domeniul de aplicare teritorial al programului de dezvoltare rurală în cauză.

(6)  
Ajutoarele se limitează la valoarea maximă de 500 EUR pe hectar și pe an în perioada inițială, care nu depășește cinci ani, și, ulterior, la 200 EUR pe hectar și pe an.

Valorile respective pot fi majorate în cazuri excepționale, luându-se în considerare circumstanțe specifice care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală.

Statele membre scad din ajutor suma necesară pentru a se exclude dubla finanțare a practicilor menționate la articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Articolul 37

Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

(1)  
Ajutoarele pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor acordate deținătorilor publici sau privați de păduri, organismelor de drept privat sau publice și asociațiilor acestora sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
În cazul serviciilor de silvomediu, al serviciilor climatice și al conservării pădurilor de pe terenuri aflate în proprietatea statului, ajutoarele se acordă numai dacă organismul care gestionează terenul respectiv este un organism privat sau o municipalitate.
(5)  
În cazul exploatațiilor forestiere care depășesc un anumit prag, care urmează să fie stabilit de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.
(6)  
Ajutoarele se acordă pe hectar de teren forestier.
(7)  
Ajutoarele acoperă numai angajamentele care depășesc cerințele obligatorii prevăzute în legea națională a pădurilor sau în alte acte legislative relevante, naționale sau ale Uniunii. Cerințele naționale obligatorii trebuie identificate în mod clar.

Angajamentele se iau pe o perioadă cuprinsă între cinci și șapte ani. Totuși, în cazul în care acest lucru este necesar și justificat în mod corespunzător, statele membre pot stabili o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente.

(8)  
Ajutoarele îi compensează pe beneficiari integral sau parțial pentru costurile suplimentare și pierderile de venituri suportate ca urmare a luării angajamentelor menționate la alineatul (7).

În cazul în care este necesar, ajutoarele pot să acopere costurile de tranzacție până la o valoare de 20 % din valoarea ajutorului.

În cazuri justificate în mod corespunzător, pentru operațiuni de conservare a mediului, ajutoarele destinate angajamentelor de a renunța la utilizarea comercială a arborilor și a pădurilor pot fi acordate ca plată forfetară sau ca plată unică pe unitate calculată pe baza costurilor suplimentare și a pierderilor de venituri.

(9)  
Ajutoarele se limitează la valoarea maximă de 200 EUR pe hectar și pe an.

Respectiva valoare maximă poate fi majorată în cazuri excepționale, luându-se în considerare circumstanțe specifice care trebuie justificate în programele de dezvoltare rurală.

Articolul 38

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare în sectorul forestier

(1)  
Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Ajutoarele acoperă acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, activități demonstrative și acțiuni de informare. ►M2  Infrastructura instalată în cadrul unor activități demonstrative poate fi utilizată după finalizarea activităților respective. ◄

Ajutoarele pot să acopere, de asemenea, schimburile pe termen scurt de administratori de păduri și vizitele forestiere.

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

▼M2

Ajutoarele pentru proiecte demonstrative care sunt cofinanțate în cadrul FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de ajutoare și care sunt furnizate sub formă de instrumente financiare pot acoperi și alte costuri eligibile decât cele menționate la alineatul (3) litera (b), cu condiția ca costurile să fie în totalitate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și ca ajutoarele să fie identice cu măsura de bază inclusă în programul de dezvoltare rurală aprobat în conformitate cu regulamentul respectiv.

▼B

(3)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

costurile aferente organizării și realizării transferului de cunoștințe sau a acțiunii de informare;

(b) 

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(c) 

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților.

(4)  
Ajutoarele menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de transfer de cunoștințe și al acțiunilor de informare.
(5)  
Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini astfel de sarcini.
(6)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 39

Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier

(1)  
Ajutoarele pentru serviciile de consiliere destinate deținătorilor de păduri și altor gestionari de terenuri sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  
Ajutoarele se acordă pentru a-i sprijini pe deținătorii de păduri și pe alți gestionari de terenuri să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor, ale întreprinderilor sau ale investițiilor lor, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.
(3)  
Consilierea acoperă cel puțin aspectele referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE, a Directivei 2000/60/CE și a Directivei 2009/147/CE.

Consilierea poate să acopere, de asemenea, aspecte legate de performanța economică și de mediu a exploatațiilor forestiere.

(4)  
Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. Ajutoarele se plătesc furnizorului serviciilor de consiliere.

Furnizorul serviciilor de consiliere dispune de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.

▼M2

Ajutoarele cofinanțate din FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate pot fi plătite autorității de management menționate la articolul 65 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

▼B

(5)  
Atunci când oferă consiliere, furnizorul serviciilor de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
(6)  
În cazul în care acest lucru este justificat și oportun, serviciile de consiliere pot fi furnizate parțial în grup, luându-se totodată în considerare situația fiecărui beneficiar al serviciilor respective.
(7)  
Ajutoarele se limitează la 1 500  EUR pe consiliere.

Articolul 40

Ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier

(1)  
Ajutoarele pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul forestier sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼B

(5)  

Ajutorul acoperă investițiile în active corporale și în active necorporale care vizează infrastructuri legate de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea pădurilor, inclusiv următoarele:

(a) 

accesul la terenuri forestiere;

(b) 

consolidarea și îmbunătățirea terenurilor;

(c) 

aprovizionarea cu energie și cu apă.

(6)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e) 

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor și a instrumentelor echivalente acestora.

(7)  
►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile. ◄

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)  
În cazul investițiilor neproductive, al investițiilor care vizează exclusiv îmbunătățirea valorii de mediu a pădurilor și al investițiilor pentru drumuri forestiere, care sunt deschise publicului în mod gratuit și care servesc aspectele multifuncționale ale pădurii, intensitatea ajutoarelor se limitează la 100 % din costurile eligibile.
(9)  

În cazul investițiilor care îmbunătățesc potențialul economic pe termen scurt sau pe termen lung al pădurilor, intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile ultraperiferice;

(b) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în insulele mici din Marea Egee;

(c) 

50 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d) 

40 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni.

Articolul 41

Ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere

(1)  
Ajutoarele pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere acordate deținătorilor privați de păduri, municipalităților și asociațiilor acestora, precum și IMM-urilor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼B

(5)  
În cazul teritoriilor insulelor Azore, Madeira și Canare, al insulelor mici din Marea Egee și al departamentelor franceze de peste mări, se pot acorda ajutoare și întreprinderilor care nu sunt IMM-uri.
(6)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(e) 

costurile aferente elaborării planurilor de gestionare a pădurilor și a echivalentului acestora.

(7)  
►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (6) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile. ◄

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(8)  
Investițiile care au legătură cu creșterea valorii economice a pădurilor se justifică în funcție de îmbunătățirile preconizate la nivelul pădurilor din cadrul uneia sau mai multor exploatații și pot include investiții în utilaje și practici de recoltare care respectă solul și care prezintă un consum redus de resurse.
(9)  
Investițiile legate de utilizarea lemnului ca materie primă sau ca sursă de energie se limitează la toate operațiunile anterioare prelucrării industriale.

▼M2

Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, se aplică următoarele condiții:

(a) 

investițiile în infrastructura pentru energie din surse regenerabile, care consumă sau produce energie, respectă standarde minime de eficiență energetică, în cazul în care există astfel de standarde la nivel național;

(b) 

investițiile în instalații a căror destinație principală este producerea de energie electrică din biomasă nu sunt eligibile pentru ajutoare, cu excepția cazului în care se utilizează un procent minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre;

(c) 

ajutoarele pentru proiecte de investiții în bioenergie se limitează la bioenergia care îndeplinește criteriile de durabilitate aplicabile prevăzute în legislația Uniunii, inclusiv la articolul 17 alineatele (2)-(6) din Directiva 2009/28/CE.

▼B

(10)  
În cazul exploatațiilor forestiere care depășesc un anumit prag, care urmează să fie stabilit de statele membre, ajutoarele sunt condiționate de prezentarea informațiilor relevante dintr-un plan de gestionare a pădurilor sau dintr-un instrument echivalent în concordanță cu gestionarea durabilă a pădurilor, astfel cum a fost definită de a doua Conferință ministerială din 1993 privind protecția pădurilor în Europa.
(11)  

Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile ultraperiferice;

(b) 

75 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în insulele mici din Marea Egee;

(c) 

50 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiunile mai puțin dezvoltate și în toate regiunile al căror PIB pe cap de locuitor în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013 a fost mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 în perioada de referință, dar al căror PIB pe cap de locuitor este de peste 75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(d) 

40 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni.

Articolul 42

Conservarea resurselor genetice în sectorul forestier

(1)  
Ajutoarele pentru conservarea resurselor genetice în sectorul forestier, legate de serviciile de silvomediu și climatice și de conservarea pădurilor, acordate entităților publice sau private sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(6) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  

În sensul prezentului articol se aplică următoarele definiții:

(a) 

”conservare in situ” înseamnă conservarea materialului genetic în ecosistemul său și în mediul său natural, precum și menținerea și reconstituirea populațiilor de specii viabile în mediul lor natural;

(b) 

”conservare în exploatații forestiere” înseamnă conservarea in situ și dezvoltarea la nivelul exploatației forestiere;

(c) 

”conservare ex situ” înseamnă conservarea materialului genetic silvicol în afara mediului său natural;

(d) 

”recoltare ex situ” înseamnă recoltarea materialului genetic silvicol conservat în afara mediului său natural.

(5)  

Ajutoarele acoperă costurile aferente următoarelor operațiuni:

(a) 

acțiuni orientate: acțiuni de promovare a conservării, a caracterizării, a recoltării și a utilizării, in situ și ex situ, a resurselor genetice în sectorul forestier, printre care se numără inventarele online ale resurselor genetice conservate în prezent in situ, inclusiv conservarea în cadrul exploatației forestiere, precum și ale recoltărilor ex situ și baze de date;

(b) 

acțiuni concertate: acțiuni de promovare a schimburilor de informații între organizațiile competente din statele membre în vederea conservării, caracterizării, recoltării și utilizării resurselor genetice în sectorul forestier din Uniune;

(c) 

activități adiacente: activități de informare, de difuzare și de consiliere care implică participarea organizațiilor neguvernamentale și a altor părți interesate, cursuri de formare și pregătirea de rapoarte tehnice.

(6)  
Ajutoarele se limitează la 100 % din costurile eligibile.

Articolul 43

Ajutoare pentru consolidarea terenurilor forestiere

Ajutoarele pentru consolidarea terenurilor forestiere sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite în capitolul I și se acordă:

(a) 

deținătorilor privați de păduri care sunt IMM-uri; și

(b) 

exclusiv pentru costuri juridice și administrative, inclusiv pentru costuri aferente anchetelor; și

(c) 

până la 100 % din costurile reale suportate.SECȚIUNEA 6

Ajutoare pentru IMM-urile din zonele rurale cofinanțate de FEADR sau acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate

Articolul 44

Ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac

(1)  
Ajutoarele pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac, inclusiv activitățile de egrenare, acordate IMM-urilor, sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(10) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Investițiile care au legătură cu producția de biocombustibili sau de energie din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul prezentului articol.
(5)  
Investiția respectă legislația Uniunii și legile naționale ale statului membru în cauză în domeniul protecției mediului înconjurător. În cazul investițiilor care necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE, ajutoarele sunt supuse condiției de a se fi efectuat o astfel de evaluare și de a se fi acordat aprobarea de dezvoltare proiectului de investiții în cauză înainte de data acordării ajutorului individual.

▼M2

Primul paragraf nu se aplică ajutoarelor acordate sub formă de instrumente financiare.

▼B

(6)  
Ajutoarele acoperă investiții în active corporale și necorporale.
(7)  

►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile: ◄

(a) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(b) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(c) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la literele (a) și (b), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la literele (a) și (b);

(d) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale.

(8)  
►M2  Cu excepția cazului în care sprijinul se acordă sub formă de instrumente financiare, costurile, altele decât cele prevăzute la alineatul (7) literele (a) și (b), aferente contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile de regie și cheltuielile de asigurare, nu sunt considerate costuri eligibile. ◄

Capitalul circulant nu se consideră a fi un cost eligibil.

(9)  

Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a) 

în regiunile ultaperiferice:

(i) 

80 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 45 % din media UE-27;

(ii) 

65 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 45 %-60 % din media UE-27;

(iii) 

55 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 60 %-75 % din media UE-27;

(iv) 

45 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în alte regiuni ultaperiferice;

(b) 

în regiunile mai puțin dezvoltate:

(i) 

60 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic sau egal cu 45 % din media UE-27;

(ii) 

45 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 45 %-60 % din media UE-27;

(iii) 

35 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 60 % din media UE-27;

(c) 

în zonele ”c”:

(i) 

25 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în zone cu o densitate scăzută a populației și în regiuni NUTS 3 sau în părți din regiuni NUTS 3 care au o graniță teritorială comună cu o țară care nu aparține Spațiului Economic European sau Asociației Europene a Liberului Schimb;

(ii) 

20 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în zone ”c” care nu sunt predefinite;

(iii) 

în fostele zone ”a”, intensitățile ajutoarelor pot fi majorate cu până la 5 puncte procentuale în cursul perioadei cuprinse între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2017;

(iv) 

în cazul în care o zonă ”c” se învecinează cu o zonă ”a”, intensitatea maximă a ajutoarelor permisă în zonele NUTS 3 sau în părți din zonele NUTS 3 care fac parte din respectiva zonă ”c” care se învecinează cu zona ”a” poate fi majorată după caz, astfel încât diferența între intensitățile ajutoarelor din ambele zone să nu depășească 15 puncte procentuale;

(d) 

10 % din cuantumul costurilor eligibile pentru investiții în toate celelalte regiuni.

(10)  
Intensitățile maxime ale ajutoarelor prevăzute la alineatul (9) pot fi majorate cu până la 10 puncte procentuale în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici.

Articolul 45

Ajutoare la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale

(1)  
Ajutoarele la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale acordate IMM-urilor sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  

Ajutoarele se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

(a) 

fermierilor sau membrilor unei gospodării agricole din zonele rurale, care își diversifică activitatea prin practicarea unor activități neagricole;

(b) 

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonele rurale; și

(c) 

persoanelor fizice din zonele rurale.

(5)  
În cazul în care un membru al unei gospodării agricole menționat la alineatul (4) litera (a) este o persoană juridică sau un grup de persoane juridice, membrul respectiv trebuie să desfășoare o activitate agricolă în cadrul exploatației agricole la data depunerii cererii de ajutor.
(6)  
Ajutoarele sunt condiționate de prezentarea către autoritatea competentă a statului membru în cauză a unui plan de afaceri. Punerea în aplicare a planului de afaceri respectiv începe în termen de nouă luni de data adoptării deciziei de acordare a ajutorului.

În planul de afaceri se prezintă următoarele:

(a) 

situația economică inițială a beneficiarului;

(b) 

etapele și obiectivele de dezvoltare a noilor activități ale beneficiarului;

(c) 

detalii referitoare la acțiunile necesare în vederea dezvoltării activităților beneficiarului, cum ar fi detalii referitoare la investiții, formare, consiliere.

▼M2

Planul de afaceri are o durată maximă de cinci ani.

▼B

(7)  
►M2  Ajutoarele se plătesc în cel puțin două tranșe. ◄

Tranșele pot fi degresive.

Plata ultimei tranșe este condiționată de punerea corectă în aplicare a planului de afaceri prevăzut la alineatul (6).

(8)  
Statele membre definesc valoarea ajutoarelor luând în considerare situația socioeconomică a zonei care face obiectul programului de dezvoltare rurală.
(9)  
Ajutoarele se limitează la 70 000  EUR pe beneficiar.

Articolul 46

Ajutoare pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale

(1)  
Ajutoarele pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(9) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Ajutoarele se acordă în scopul de a sprijini IMM-urile din zonele rurale să beneficieze de servicii de consiliere pentru îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu proprii și ale investițiilor proprii, precum și pentru îmbunătățirea capacității acestora de a respecta clima și de a fi reziliente la schimbările climatice.
(4)  
Consilierea poate să acopere aspecte legate de performanța economică și de mediu a beneficiarului.
(5)  
Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari. ►M2  Ajutoarele se plătesc prestatorului de servicii de consiliere sau autorității de management menționate la articolul 65 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. ◄
(6)  
Furnizorul serviciilor de consiliere dispune de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat, care beneficiază periodic de formare, cu experiență în domeniul consilierii și competent în sectoarele care fac obiectul consilierii furnizate.
(7)  
Atunci când oferă consiliere, furnizorii serviciilor de consiliere respectă obligațiile de nedivulgare menționate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
(8)  
Dacă este cazul, serviciile de consiliere pot fi furnizate parțial în grup, luându-se totodată în considerare situația fiecărui utilizator al serviciilor respective.
(9)  
Valoarea ajutorului se limitează la 1 500  EUR pe consiliere.

Articolul 47

Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale

(1)  
Ajutoarele pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Ajutoarele acoperă acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, inclusiv cursuri de formare, ateliere și îndrumare profesională, activități demonstrative și acțiuni de informare. ►M2  Infrastructura instalată în cadrul unor activități demonstrative poate fi utilizată după finalizarea activităților respective. ◄

Ajutoarele pentru activități demonstrative pot să acopere costurile relevante ale investițiilor.

▼M2

Ajutoarele pentru proiecte demonstrative, furnizate sub formă de instrumente financiare, pot acoperi și alte costuri eligibile decât cele menționate la alineatul (4) litera (b) cu condiția ca costurile să fie în totalitate eligibile în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

▼B

(4)  

Ajutoarele acoperă următoarele costuri eligibile:

(a) 

costurile aferente organizării și realizării transferului de cunoștințe sau a acțiunii de informare;

(b) 

în cazul proiectelor demonstrative legate de investiții:

(i) 

construirea, achiziționarea, inclusiv prin leasing, sau îmbunătățirea unor bunuri imobile, terenurile fiind eligibile numai într-un procent de până la 10 % din totalul costurilor eligibile aferente operațiunii în cauză;

(ii) 

achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, în limita valorii de piață a activului;

(iii) 

costurile generale legate de cheltuielile menționate la punctele (i) și (ii), cum ar fi onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere în domeniul durabilității mediului și al sustenabilității economice, inclusiv studiile de fezabilitate; studiile de fezabilitate rămân cheltuieli eligibile chiar și în cazul în care, pe baza rezultatelor acestora, nu se efectuează niciuna dintre cheltuielile prevăzute la punctele (i) și (ii);

(iv) 

achiziționarea sau dezvoltarea de software și achizițiile de brevete, licențe, drepturi de autor și mărci comerciale;

(c) 

costurile de călătorie și de cazare și cheltuielile cu diurna ale participanților.

(5)  
Ajutoarele nu implică plăți directe către beneficiari.

Ajutoarele respective se plătesc furnizorului serviciilor de transfer de cunoștințe și al acțiunilor de informare.

Organismele care furnizează servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare dispun de capacități corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare periodică, pentru a îndeplini sarcinile respective.

(6)  
Ajutoarele sunt accesibile tuturor întreprinderilor eligibile care își desfășoară activitatea în zona rurală în cauză, pe baza unor condiții definite în mod obiectiv.
(7)  

Intensitatea ajutoarelor se limitează la următoarele rate:

(a) 

60 % din costurile eligibile, în cazul întreprinderilor mijlocii;

(b) 

70 % din costurile eligibile, în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici.

Articolul 48

Ajutoare destinate fermierilor activi care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare

▼M2

(1)  
Ajutoarele destinate unei noi participări sau participărilor din cursul celor cinci ani precedenți ale fermierilor activi și grupurilor de fermieri care funcționează ca IMM-uri în cadrul sistemelor de calitate pentru bumbac și produse alimentare sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(7) ale prezentului articol și în capitolul I din prezentul regulament.

▼B

(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  

Se acordă ajutoare destinate participării pentru prima dată la unul dintre următoarele tipuri de sisteme de calitate:

(a) 

sistemele de calitate pentru bumbac și produse alimentare instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012;

(b) 

sistemele de calitate pentru bumbac și produse alimentare, inclusiv sistemele de certificare, recunoscute de statele membre ca îndeplinind următoarele criterii:

(i) 

specificitatea produsului final obținut în cadrul unor astfel de sisteme de calitate derivă din obligațiile clare de a garanta:

— 
caracteristicile specifice ale produsului;
— 
metodele specifice de cultivare sau de producție; sau
— 
o calitate a produsului final care depășește în mod semnificativ standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum în ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau protecția mediului înconjurător;
(ii) 

sistemul este deschis tuturor producătorilor;

(iii) 

sistemul prevede un caiet de sarcini obligatoriu al produsului final, iar respectarea acestuia este verificată de autoritățile publice sau de un organism de inspecție independent;

(iv) 

sistemul este transparent și asigură trasabilitatea completă a produselor agricole;

(c) 

sistemele de certificare voluntară a produselor alimentare, recunoscute de statul membru în cauză ca îndeplinind cerințele prevăzute în Comunicarea Comisiei — Orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.

(5)  
Ajutoarele se acordă sub forma unui stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de cel al costurilor fixe rezultate din participarea la sistemele de calitate.
(6)  
Ajutoarele se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

▼M2

În cazul în care participarea inițială în cadrul sistemului de calitate a început înaintea depunerii cererii de sprijin, perioada maximă de cinci ani se reduce cu numărul de ani care au trecut între participarea inițială și momentul depunerii cererii de sprijin.

▼B

(7)  
Ajutoarele se limitează la 3 000  EUR pe beneficiar și pe an.

Articolul 49

Ajutoare pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate

(1)  
Ajutoarele pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din tratat și sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în cazul în care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatele (2)-(11) ale prezentului articol și în capitolul I.
(2)  

Ajutoarele:

(a) 

se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul regulamentului respectiv, fie:

(i) 

ca ajutoare cofinanțate de FEADR; fie

(ii) 

ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor menționate la punctul (i);

și

(b) 

sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora, prevăzută în programul de dezvoltare rurală menționat la litera (a).

(3)  
Temeiul juridic al ajutoarelor precizează că acestea nu intră în vigoare înainte de aprobarea de către Comisie a programului de dezvoltare rurală în cauză.
(4)  
Ajutoarele se acordă grupurilor de producători care pun în aplicare activitățile de informare și de promovare.
(5)  
Sunt eligibile pentru ajutor numai acțiunile de informare și de promovare care sunt puse în aplicare în cadrul pieței interne.
(6)  
Ajutoarele se acordă pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate și pentru care se acordă ajutoare în conformitate cu articolul 48 din prezentul regulament.
(7)  

Ajutoarele acoperă costurile acțiunilor care au următoarele caracteristici:

(a) 

să fie astfel concepute încât să convingă consumatorii să cumpere produsele alimentare sau bumbacul care face obiectul unui sistem de calitate menționat la articolul 48 alineatul (4) din prezentul regulament;

(b) 

să atragă atenția asupra caracteristicilor specifice sau a avantajelor produselor alimentare ori ale bumbacului, în special asupra calității, a metodei specifice de producție, a standardelor ridicate privind bunăstarea animalelor și a respectării mediului înconjurător, care au legătură cu sistemul de calitate în cauză.

(8)  
Acțiunile menționate la alineatul (6) al prezentului articol nu trebuie să incite consumatorii să cumpere un produs alimentar sau bumbac datorită originii sale specifice, cu excepția produselor care se încadrează în domeniul de aplicare al sistemelor de calitate prevăzute în titlul II din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.
(9)  
Originea produsului alimentar sau a bumbacului poate fi indicată, cu condiția ca mențiunea originii să fie secundară în raport cu mesajul principal.
(10)  
Informațiile și activitățile de promovare referitoare la anumite întreprinderi sau mărci comerciale nu sunt eligibile pentru ajutoare.
(11)  
Intensitatea ajutoarelor este limitată la 70 % din costurile eligibile.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 50

Abrogare

(1)  
Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 se abrogă.
(2)  
Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 continuă să se aplice până la data de 31 decembrie 2015 în cazul ajutoarelor acordate în legătură cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ( 21 ) și cu normele de punere în aplicare a acestuia.

Articolul 51

Dispoziții tranzitorii

(1)  
Prezentul regulament se aplică ajutoarelor individuale acordate înainte de data intrării sale în vigoare, dacă ajutoarele individuale respective îndeplinesc toate condițiile prevăzute în prezentul regulament, cu excepția articolelor 9 și 10.
(2)  
Orice ajutor care nu este exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat în temeiul prezentului regulament sau al altor regulamente adoptate în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98, aflate anterior în vigoare, este evaluat de Comisie în conformitate cu Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 și în conformitate cu alte cadre, orientări și comunicări relevante.
(3)  
Orice ajutor individual acordat înainte de 1 ianuarie 2015 în temeiul oricărui regulament adoptat în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. 994/98 aflat în vigoare la momentul acordării ajutorului respectiv este compatibil cu piața internă și este exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.
(4)  
La încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, orice schemă de ajutoare exceptată în temeiul acestuia rămâne în continuare exceptată pe durata unei perioade de adaptare de șase luni.

Prin derogare de la primul paragraf, la încheierea perioadei de valabilitate a prezentului regulament, schemele de ajutoare care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și care fie sunt cofinanțate de FEADR, fie sunt acordate ca finanțare națională suplimentară pentru astfel de măsuri cofinanțate rămân exceptate pe durata perioadei de programare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu normele de aplicare a acestuia.

Articolul 52

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2014.

▼M3

Se aplică până la 31 decembrie 2022.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXA I

DEFINIȚIA MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Articolul 1

Întreprindere

Se consideră întreprindere orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică. Sunt considerate, de asemenea, întreprinderi persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat sau în alte activități, precum și parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o activitate economică.

Articolul 2

Numărul de angajați și plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi

(1)  
Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 de milioane EUR și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane EUR.
(2)  
În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca o întreprindere care are mai puțin de 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane EUR.
(3)  
În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

Articolul 3

Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare

(1)  
„Întreprindere autonomă” este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră în sensul alineatului (2) sau ca întreprindere asociată în sensul alineatului (3).
(2)  
„Întreprinderi partenere” înseamnă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi asociate în sensul alineatului (3) și între care există următoarea relație: o întreprindere (întreprinderea din amonte) deține, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi asociate în sensul alineatului (3), 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (întreprinderea din aval).

Cu toate acestea, o întreprindere poate fi clasificată ca autonomă și, prin urmare, ca neavând întreprinderi partenere, chiar dacă pragul de 25 % în cauză este atins sau depășit de următorii investitori, cu condiția ca investitorii respectivi să nu fie asociați, în sensul punctului 3, nici individual, nici în comun, cu întreprinderea în cauză:

(a) 

societăți publice de investiții, societăți cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfășoară în mod regulat o activitate de investiții în capital de risc și care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă („investitori providențiali”), cu condiția ca investiția totală a investitorilor providențiali respectivi în aceeași întreprindere să fie mai mică de 1 250 000  EUR;

(b) 

universități sau centre de cercetare nonprofit;

(c) 

investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

(d) 

autorități locale autonome cu un buget anual mai mic de 10 milioane EUR și cu mai puțin de 5 000 de locuitori.

(3)  

„Întreprinderi asociate” înseamnă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relații:

(a) 

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(b) 

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor din organele administrative, de gestionare sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) 

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;

(d) 

o întreprindere care este acționar sau asociat într-o altă întreprindere și care controlează singură, în temeiul unui acord cu alți acționari sau asociați ai întreprinderii respective, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Se consideră că nu există influență dominantă în cazul în care investitorii menționați la alineatul (2) al doilea paragraf nu se implică, direct sau indirect, în gestionarea întreprinderii în cauză, fără a se aduce atingere drepturilor lor de părți interesate.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile descrise la primul paragraf prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi sau prin intermediul oricăruia dintre investitorii menționați la alineatul (2) sunt, de asemenea, considerate asociate.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile respective prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează în comun sunt, de asemenea, considerate întreprinderi asociate în cazul în care își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente.

Este considerată „piață adiacentă” piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă.

(4)  
Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (2) al doilea paragraf, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.
(5)  
Întreprinderile pot face o declarație privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere asociată, care să includă datele referitoare la plafoanele prevăzute la articolul 2. Declarația poate fi făcută chiar dacă dispersia capitalului nu permite să se determine cu exactitate de către cine este deținut, caz în care întreprinderea are posibilitatea de a declara cu bună credință că se poate presupune, în mod legitim, că nu este deținută în proporție de 25 % sau mai mult de o singură întreprindere sau în comun de mai multe întreprinderi asociate între ele. Declarațiile respective se efectuează fără a se aduce atingere verificărilor și investigațiilor prevăzute de normele de drept intern sau de normele Uniunii.

Articolul 4

Datele utilizate pentru calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare și perioada de referință

(1)  
Datele utilizate pentru calcularea numărului de angajați și a cuantumurilor financiare sunt datele aferente ultimei perioade contabile aprobate și se calculează anual. Acestea sunt luate în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea selectată pentru cifra de afaceri se calculează cu excluderea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a altor taxe indirecte.
(2)  
În cazul în care, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depășit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajați sau plafoanele financiare prevăzute la articolul 2, acest lucru nu va avea ca rezultat pierderea sau obținerea statutului de întreprindere mijlocie sau mică sau de microîntreprindere, cu excepția cazului în care plafoanele respective sunt depășite pe parcursul a două perioade contabile consecutive.
(3)  
În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror situații financiare nu au fost încă aprobate, sunt luate în considerare datele rezultate în urma unei estimări realizate cu bună-credință de către acestea pe parcursul exercițiului financiar.

Articolul 5

Numărul de angajați

Numărul de angajați corespunde numărului de unități anuale de muncă (UAM), și anume numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea respectivă sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referință în cauză. Munca persoanelor care nu au lucrat pe parcursul întregului an sau a celor care au lucrat cu fracțiune de normă, indiferent de durată, și munca lucrătorilor sezonieri sunt luate în considerare ca fracțiuni de UAM. Personalul este format din:

(a) 

angajați;

(b) 

persoane care lucrează pentru întreprindere, sunt subordonate acesteia și sunt asimilate angajaților în temeiul legislației naționale;

(c) 

proprietari-administratori;

(d) 

parteneri care desfășoară o activitate regulată în cadrul întreprinderii și care beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii.

Ucenicii sau studenții implicați în programe de formare profesională în baza unui contract de ucenicie sau de formare profesională nu fac parte din personal. Durata concediilor de maternitate sau a celor de creștere a copilului nu se ia în considerare.

Articolul 6

Stabilirea datelor unei întreprinderi

(1)  
În cazul întreprinderilor autonome, datele, inclusiv numărul de angajați, se stabilesc exclusiv pe baza situațiilor financiare ale întreprinderii respective.
(2)  
Datele, inclusiv numărul de angajați, ale unei întreprinderi care are întreprinderi partenere sau întreprinderi asociate se stabilesc pe baza situațiilor financiare și a altor date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor consolidate ale întreprinderii sau a situațiilor financiare consolidate în care întreprinderea este inclusă prin consolidare.

La datele menționate la primul paragraf se adaugă datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză situată imediat în aval sau în amonte de aceasta. Agregarea este proporțională cu procentul de participare la capital sau la drepturile de vot (luându-se în considerare valoarea cea mai mare dintre cele două). În cazul participărilor încrucișate, se aplică procentul mai mare.

La datele menționate la primul și al doilea paragraf se adaugă, în proporție de 100 %, datele oricărei întreprinderi care este afiliată direct sau indirect la întreprinderea în cauză, cu excepția cazurilor în care datele în cauză au fost deja incluse prin consolidare în situațiile financiare.

(3)  
În scopul aplicării alineatului (2), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză se deduc din situațiile financiare ale acestora și din alte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, în proporție de 100 %, datele întreprinderilor asociate cu respectivele întreprinderi partenere, cu excepția cazurilor în care datele din situațiile financiare ale acestora au fost deja incluse prin consolidare.

În scopul aplicării aceluiași alineat (2), datele întreprinderilor care sunt asociate cu întreprinderea în cauză se deduc din situațiile financiare ale acestora și din alte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, proporțional, datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii asociate respective, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, cu excepția cazurilor în care acestea au fost deja incluse în situațiile financiare consolidate în procent cel puțin proporțional cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf.

(4)  
În cazul în care în situațiile financiare consolidate nu figurează date privind personalul unei anumite întreprinderi, numărul de angajați se calculează prin agregarea proporțională a datelor de la întreprinderile partenere ale acesteia și prin adunarea datelor de la întreprinderile cu care este asociată întreprinderea în cauză.
ANEXA II

INFORMAȚII PRIVIND AJUTOARELE DE STAT EXCEPTATE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI REGULAMENT

conform articolului 9 alineatul (1)

[Text cu relevanță pentru SEE ( 22 )]

PARTEA INumărul de referință al ajutorului

(se completează de către Comisie)

Statul membru

Numărul de referință al statului membru

Regiunea

Denumirea regiunii [NUTS ( (1) )]

Statutul în privința ajutorului regional ( (2))

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumirea

Adresa poștală

Adresa web

Titlul măsurii de ajutor

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Link către textul integral al măsurii de ajutor

Tipul măsurii

☐  Schemă

 

☐  Ajutor ad-hoc

Denumirea beneficiarului și grupul ( (3) ) căruia îi aparține

Modificarea unei scheme de ajutoare existente sau a unui ajutor ad-hoc existent

 

Numărul de referință atribuit ajutorului de către Comisie

☐  Prelungire

☐  Modificare

Durata ( (4) )

☐  Schemă

de la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

Data acordării ajutorului

☐  Ajutor ad-hoc

zz/ll/aaaa

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

A se preciza la nivel de grupă NACE ( (5) )

Tipul de beneficiar

☐  IMM

 

☐  Întreprinderi mari

Bugetul

 

☐  Schemă: Valoare totală ( (6) )

Moneda națională (valoare întreagă)

☐  Ajutor ad-hoc: Valoare totală ( (7) )

Moneda națională (valoare întreagă)

Pentru garanții ( (8) )

Moneda națională (valoare întreagă)

Instrumentul de ajutor

☐  Grant direct/Subvenționare a ratei dobânzii

☐  Servicii subvenționate

☐  Împrumut/Avansuri rambursabile

☐  Garanție (dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei ( (9) )

☐  Avantaj fiscal sau scutire fiscală

☐  Altele (a se preciza)

A se preciza în care dintre categoriile generale de mai jos s-ar potrivi cel mai bine din perspectiva efectelor/funcției sale:

☐  Grant

☐  Împrumut

☐  Garanție

☐  Avantaj fiscal

În cazul cofinanțării din unul sau mai multe fonduri ale UE

Denumirea fondului (fondurilor) UE:

Valoarea finanțării

(pentru fiecare fond al UE în parte)

Moneda națională (valoare întreagă)

Alte informații

 

(1)   

NUTS – Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea este specificată la nivelul 2.

(2)   

Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (statutul „A”), articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (statutul „C”), zonele neasistate, și anume zonele care nu sunt eligibile pentru ajutoare regionale (statutul „N”).

(3)   

În sensul normelor în materie de concurență prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în sensul prezentului regulament, „întreprindere” înseamnă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul său de finanțare. Curtea de Justiție a hotărât că entitățile care sunt controlate (juridic sau de facto) de aceeași entitate ar trebui să fie considerate o singură întreprindere.

(4)   

Perioada în care autoritatea care acordă ajutorul se poate angaja să acorde ajutorul.

(5)   

NACE Rev. 2 – Clasificarea statistică a activităților economice în Uniunea Europeană. De regulă, sectorul se specifică la nivel de grupă.

(6)   

În cazul schemelor de ajutoare: a se indica valoarea totală a bugetului planificat în cadrul schemei sau pierderea fiscală estimată pentru întreaga sa durată în ceea ce privește toate instrumentele de ajutor pe care le conține schema.

(7)   

În cazul atribuirii unui ajutor ad-hoc: a se indica valoarea totală a ajutorului sau a pierderii fiscale.

(8)   

Pentru garanții, a se indica valoarea (maximă) a împrumuturilor garantate.

(9)   

Dacă este cazul, se face trimitere la decizia Comisiei de aprobare a metodologiei de calcul al echivalentului subvenție brută, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (c) punctul (ii) din prezentul regulament.

PARTEA II

Indicați în temeiul cărei dispoziții din prezentul regulament este pus în aplicare ajutorul.Obiective principale ( (1) )

Intensitatea maximă a ajutorului în %

Valoarea maximă a ajutorului în moneda națională (în valoare întreagă)

☐  Ajutoare pentru investiții în active corporale sau în active necorporale în exploatații agricole care au legătură cu producția agricolă primară (articolul 14)

 

 

☐  Ajutoare pentru consolidarea terenurilor agricole (articolul 15)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții privind mutarea clădirilor fermei (articolul 16)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții legate de prelucrarea de produse agricole și de comercializarea de produse agricole (articolul 17)

 

 

☐  Ajutoare la înființare pentru tinerii fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici (articolul 18)

 

 

☐  Ajutoare la înființare destinate grupurilor și organizațiilor de producători din sectorul agricol (articolul 19)

 

 

☐  Ajutoare destinate participării producătorilor de produse agricole la sistemele de calitate (articolul 20)

 

 

☐  Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare (articolul 21)

 

 

☐  Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul agricol (articolul 22)

 

 

☐  Ajutoare pentru servicii de înlocuire în ferme (articolul 23)

 

 

☐  Ajutoare pentru măsuri de promovare a produselor agricole (articolul 24)

 

 

☐  Ajutoare pentru compensarea pagubelor cauzate de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități naturale (articolul 25)

 

 

☐  Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente prevenirii, controlului și eradicării bolilor animalelor și organismelor dăunătoare plantelor și ajutoare pentru repararea pagubelor cauzate de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor (articolul 26)

 

 

 

 

☐  Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [articolul 27 alineatul (1) litera (a) sau (b)]

 

 

☐  Ajutoare pentru eliminarea animalelor moarte [articolul 27 alineatul (1) litera (c), (d) sau (e)]

 

 

☐  Ajutoare pentru plata primelor de asigurare (articolul 28)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții care vizează conservarea patrimoniului cultural și natural aflat în cadrul exploatațiilor agricole (articolul 29)

 

 

☐  Ajutoare pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale în sectorul agricol (articolul 30)

 

 

Tipul de calamitate naturală

☐  cutremur

☐  avalanșă

☐  alunecare de teren

☐  inundație

☐  tornadă

☐  uragan

☐  erupție vulcanică

☐  incendiu necontrolat

Data producerii calamității naturale

De la zz/ll/aaaa până la zz/ll/aaaa

☐  Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul agricol (articolul 31)

 

 

☐  Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în sectorul forestier (articolul 31)

 

 

☐  Ajutoare pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite (articolul 32)

 

 

☐  Ajutoare pentru sisteme agroforestiere (articolul 33)

 

 

☐  Ajutoare pentru prevenirea și repararea pagubelor cauzate pădurilor de incendii de pădure, de calamități naturale, de fenomene meteorologice nefavorabile, de organisme dăunătoare plantelor și de evenimente catastrofale (articolul 34)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere (articolul 35)

 

 

☐  Ajutoare pentru dezavantaje legate de zonele forestiere Natura 2000 (articolul 36)

 

 

☐  Ajutoare pentru servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor (articolul 37)

 

 

☐  Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare în sectorul forestier (articolul 38)

 

 

☐  Ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier (articolul 39)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții în infrastructură care au legătură cu dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectorului forestier (articolul 40)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere (articolul 41)

 

 

☐  Ajutoare pentru conservarea resurselor genetice în sectorul forestier (articolul 42)

 

 

☐  Ajutoare pentru consolidarea terenurilor forestiere (articolul 43)

 

 

☐  Ajutoare pentru investiții privind prelucrarea de produse agricole în produse neagricole sau privind producția de bumbac (articolul 44)

 

 

☐  Ajutoare la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale (articolul 45)

 

 

☐  Ajutoare pentru servicii de consiliere destinate IMM-urilor din zonele rurale (articolul 46)

 

 

☐  Ajutoare pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare destinate IMM-urilor din zonele rurale (articolul 47)

 

 

☐  Ajutoare destinate fermierilor activi care participă pentru prima dată la sisteme de calitate pentru bumbac și produse alimentare (articolul 48)

 

 

☐  Ajutoare pentru activități de informare și de promovare privind bumbacul și produsele alimentare care fac obiectul unui sistem de calitate (articolul 49)

 

 

(1)   

Sunt posibile obiective multiple; în acest caz se indică toate obiectivele.
ANEXA III

Dispoziții pentru publicarea de informații, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2)

Statele membre își organizează propriile site-uri cuprinzătoare referitoare la ajutoarele de stat, unde publică informațiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2), astfel încât informațiile respective să poată fi accesate cu ușurință. Informațiile se publică într-un format de date tip foaie de calcul, care permite căutarea, extragerea și publicarea cu ușurință a datelor pe internet, cum ar fi formatul CSV sau XML. Accesul la site-ul internet referitor la ajutoarele de stat este permis oricărei părți interesate, fără restricții. Pentru accesarea site-ului internet referitor la ajutoarele de stat nu este necesară înregistrarea prealabilă a utilizatorului.

Se publică următoarele informații privind acordarea ajutoarelor individuale, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (2) litera (c):

(a) 

trimiterea la numărul de identificare al ajutorului ( 23 );

(b) 

numele beneficiarului;

(c) 

tipul de întreprindere (IMM/mare) la data acordării ajutorului;

(d) 

regiunea în care este situat beneficiarul, la nivelul NUTS II ( 24 );

(e) 

sectorul de activitate la nivelul grupei NACE ( 25 );

(f) 

elementul de ajutor, exprimat ca valoare întreagă în moneda națională ( 26 );

(g) 

instrumentul de ajutor ( 27 ) [grant/subvenționare a ratei dobânzii, împrumut/avansuri rambursabile/grant rambursabil, garanție, avantaj fiscal sau scutire de taxe, finanțare de risc, altele (a se preciza)];

(h) 

data acordării ajutorului;

(i) 

obiectivul ajutorului ( 28 );

(j) 

autoritatea care acordă ajutorul.( 1 ) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).

( 2 ) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

( 3 ) Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

( 4 ) Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).

( 5 ) COM(2012) 595, 17.10.2012.

( 6 ) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

( 7 ) Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).

( 8 ) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

( 9 ) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

►M1  ( 10 ) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320). ◄

( 11 ) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

( 12 ) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

( 13 ) Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole (JO L 335, 13.12.2008, p. 3).

( 14 ) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

( 15 ) Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

( 16 ) Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

( 17 ) JO C 341, 16.12.2010, p. 5.

( 18 ) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

( 19 ) Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

( 20 ) Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, p. 1).

( 21 ) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

( 22 ) Se aplică numai ajutoarelor pentru sectorul forestier și produselor care nu sunt enumerate în anexa I la tratat.

( 23 ) Furnizat de Comisie în cadrul procedurii menționate la articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament.

( 24 ) NUTS – Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică. De regulă, regiunea trebuie specificată la nivelul 2.

( 25 ) Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al Comisiei din 24 martie 1993 (JO L 83, 3.4.1993, p. 1) și rectificarea sa (JO L 159, 11.7.1995, p. 31).

( 26 ) Echivalent subvenție brută.

( 27 ) În cazul în care ajutorul este acordat prin instrumente de ajutor multiple, valoarea ajutorului trebuie furnizată pentru fiecare instrument de ajutor în parte.

( 28 ) În cazul în care ajutorul are obiective multiple, valoarea ajutorului trebuie furnizată pentru fiecare obiectiv în parte.

Top