EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0906-20200414

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/906/2020-04-14

02009R0906 — RO — 14.04.2020 — 002.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 906/2009 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2009

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 256 29.9.2009, p. 31)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL (UE) NR. 697/2014 AL COMISIEI din 24 iunie 2014

  L 184

3

25.6.2014

►M2

REGULAMENTUL (UE) 2020/436 AL COMISIEI din 24 martie 2020

  L 90

1

25.3.2020
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 906/2009 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2009

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică consorțiilor doar în măsura în care acestea asigură servicii de transport maritim internațional de linie cu plecare sau cu destinație în unul sau mai multe porturi ale Comunității.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1. 

„consorțiu” înseamnă un acord sau o serie de acorduri conexe între doi sau mai mulți transportatori maritimi care asigură servicii maritime internaționale de linie pentru transportul exclusiv de mărfuri pe unul sau mai multe traficuri comerciale, având obiectul de a stabili o cooperare pentru operarea în comun a unui serviciu de transport maritim, și care îmbunătățește serviciul oferit în mod individual de către fiecare dintre membrii săi, în absența unui consorțiu, în vederea raționalizării operațiunilor lor, prin intermediul unor convenții tehnice, operaționale și/sau comerciale;

2. 

„transport maritim de linie” înseamnă transportul de mărfuri efectuat în mod regulat pe o anumită rută sau pe anumite rute între porturi, conform unor orare și date de navigație publicate în prealabil și disponibile, fie și ocazional, oricărui utilizator de transport contra cost;

3. 

„utilizator de transport” înseamnă orice întreprindere (de exemplu un expeditor, destinatar sau intermediar) care a încheiat sau manifestă intenția de a încheia un acord contractual cu unul dintre membrii consorțiului în vederea transportului de mărfuri;

4. 

„începerea serviciului” înseamnă data la care prima navă asigură serviciul.CAPITOLUL II

EXCEPTĂRI

Articolul 3

Acorduri exceptate

În temeiul articolului 81 alineatul (3) din tratat și sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul regulament, articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică următoarelor activități ale consorțiului:

1. 

exploatarea în comun a serviciilor de transport maritim de linie, inclusiv oricare dintre următoarele activități:

(a) 

coordonarea și/sau stabilirea în comun a orarelor de navigație, precum și stabilirea porturilor de escală;

(b) 

schimbul, vânzarea sau navlosirea încrucișată a spațiului sau sloturilor pe nave;

(c) 

utilizarea în comun („pooling”) a navelor și/sau a instalațiilor portuare;

(d) 

utilizarea unuia sau a mai multor birouri de exploatare comună;

(e) 

furnizarea de containere, șasiuri și alte echipamente și/sau contractele de închiriere, leasing sau de cumpărare a acestor echipamente;

2. 

adaptări de capacitate ca răspuns la fluctuațiile cererii și ofertei;

3. 

operarea sau utilizarea în comun a terminalelor portuare și a serviciilor aferente (de exemplu: servicii de alimbare și servicii de arimare);

4. 

orice altă activitate accesorie celor menționate la punctele 1, 2 și 3, necesară pentru punerea în practică a acestora, precum:

(a) 

utilizarea unui sistem de schimb de date informatizat;

(b) 

obligația membrilor consorțiului de a utiliza pe piața sau piețele relevante nave alocate consorțiului și de a se abține de la navlosirea de spațiu pe nave aparținând unor terți;

(c) 

obligația membrilor consorțiului de a se abține de la alocarea sau navlosirea de spațiu altor transportatori care operează nave pe piața sau piețele relevante fără autorizarea prealabilă a celorlalți membri ai consorțiului.

Articolul 4

Restricții cu efecte anticoncurențiale grave

Exceptarea prevăzută la articolul 3 nu se aplică consorțiului care, direct sau indirect, separat ori în combinație cu alți factori care țin de voința părților, au ca obiect:

1. 

fixarea prețurilor de vânzare a serviciilor de transport maritim de linie către terți;

2. 

limitarea capacității sau a vânzărilor, cu excepția adaptărilor de capacitate menționate la articolul 3 punctul 2;

3. 

alocarea piețelor sau a clienților.CAPITOLUL III

CONDIȚII DE EXCEPTARE

Articolul 5

Condiții privind cota de piață

(1)  Pentru ca un consorțiu să beneficieze de exceptarea prevăzută la articolul 3, cota de piață combinată a membrilor consorțiului pe piața relevantă pe care funcționează consorțiul nu trebuie să depășească 30 %, procent calculat în funcție de volumul total de mărfuri transportate, în tone navlu sau unități echivalente cu 20 de picioare.

(2)  În scopul determinării cotei de piață a membrului consorțiului se ia în calcul volumul total al bunurilor transportate pe piața relevantă, indiferent dacă acesta este transportat:

(a) 

în cadrul consorțiului în cauză;

(b) 

în cadrul altui consorțiu din care face parte membrul; sau

(c) 

în afara cadrului consorțiului, cu nave aparținând membrului sau unui terț.

(3)  Exceptarea prevăzută la articolul 3 continuă să se aplice atunci când, într-o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi, cota de piață menționată la alineatul (1) al prezentului articol nu este depășită cu mai mult de o zecime.

(4)  Atunci când una dintre limitele precizate la alineatele (1) și (3) ale prezentului articol este depășită, exceptarea prevăzută la articolul 3 continuă să se aplice pe durata unei perioade de șase luni, calculată de la sfârșitul anului calendaristic în cursul căruia s-a produs depășirea. Această perioadă este prelungită la 12 luni atunci când depășirea se datorează retragerii de pe piață a unui transportator maritim care nu este membru al consorțiului.

Articolul 6

Condiții suplimentare

Pentru a beneficia de exceptarea prevăzută la articolul 3, consorțiul trebuie să acorde companiilor membre dreptul de a se retrage din consorțiu, fără a se expune la vreo penalitate financiară sau de altă natură, cum ar fi, în special, obligația de a înceta orice activitate de transport pe piața sau piețele relevante în cauză, însoțită sau nu de condiția de a putea relua aceste activități după expirarea unui anumit termen. Acest drept este subordonat unei perioade de preaviz de maximum șase luni. Cu toate acestea, acordul de consorțiu poate stipula că acest preaviz nu poate fi dat decât după o perioadă inițială de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a acordului sau de la începerea serviciului, dacă această dată este ulterioară.

În cazul unui consorțiu puternic integrat, perioada maximă de preaviz poate fi extinsă până la 12 luni și acordul de consorțiu poate stipula ca acest preaviz să nu poată fi dat decât după o perioadă inițială de maximum 36 de luni de la data intrării în vigoare a acordului sau de la începerea serviciului, dacă această dată este ulterioară.CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 26 aprilie 2010.

▼M2

Se aplică până la 25 aprilie 2024.

▼B

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Top