EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0515(02)-20181204

Consolidated text: Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/2018-12-04

02002A0515(02) — RO — 04.12.2018 — 003.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

ACORD EURO-MEDITERANEAN

de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

(JO L 129 15.5.2002, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

PROTOCOL la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

  L 283

3

26.10.2005

►M2

ACORD sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind măsurile reciproce de liberalizare și de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor 1 și 2 la respectivul acord

  L 41

3

13.2.2006

►M3

DECISION No 1/2006 OF THE EU‐JORDAN ASSOCIATION COUNCIL of 15 June 2006 (*)

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Protocol la Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

  L 40

64

13.2.2010

►M5

DECIZIA NR. 1/2010 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-IORDANIA din 16 septembrie 2010

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOCOL la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Hașemit al Iordaniei la programele Uniunii

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOCOL de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

  L 132

81

21.5.2016

 M8

DECIZIA NR. 1/2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-IORDANIA din 19 iulie 2016

  L 233

6

30.8.2016

►M9

DECIZIA NR. 1/2018 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-IORDANIA din 4 decembrie 2018

  L 9

147

11.1.2019(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

ACORD EURO-MEDITERANEAN

de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parteREGATUL BELGIEI,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului,

denumite în continuare „statele membre”, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

COMUNITATEA EUROPEANĂ A CĂRBUNELUI ȘI OȚELULUI,

denumite în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI,

denumit în continuare „Iordania”,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE importanța legăturilor tradiționale care există între Comunitate, statele sale membre și Iordania și valorile comune la care aderă acestea;

AVÂND ÎN VEDERE dorința Comunității, a statelor membre și a Iordaniei de a consolida aceste legături, de a instaura relații durabile bazate pe reciprocitate și parteneriat și de a integra în mai mare măsură economia iordaniană în economia europeană;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă respectării principiilor Cartei Națiunilor Unite și, în mod deosebit, respectării drepturilor omului, principiilor democratice și libertăților politice și economice care stau la baza asocierii;

AVÂND ÎN VEDERE evoluțiile de natură politică și economică înregistrate în ultimii ani în Europa și în Orientul Mijlociu;

CONȘTIENTE de necesitatea conjugării eforturilor lor în scopul consolidării stabilității politice și dezvoltării economice în regiune prin încurajarea cooperării regionale;

DORIND să instaureze și să dezvolte un dialog politic regulat privind aspectele bilaterale și internaționale de interes comun;

CONVINSE de necesitatea consolidării procesului de modernizare economică și socială inițiat de Iordania în scopul integrării pe deplin a economiei sale în economia mondială și participării la comunitatea statelor democratice;

AVÂND ÎN VEDERE diferența care există între Comunitate și Iordania în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială;

DORIND să instaureze o cooperare, susținută de un dialog regulat, în domeniul economic, științific, tehnologic, cultural, audiovizual și social pentru a ajunge la o mai bună înțelegere și la o mai bună cunoaștere reciprocă;

AVÂND ÎN VEDERE angajamentul Comunității și al Iordaniei în favoarea liberului schimb și, în special, a respectării drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul General pentru Tarife și Comerț (1994) (GATT);

CONVINSE că acordul de asociere va crea un climat nou, favorabil relațiilor lor economice și, în special, dezvoltării comerțului, investițiilor și cooperării economice și tehnologice,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:Articolul 1

(1)  
Se instituie o asociere între Comunitate și statele sale membre, pe de o parte, și Iordania, pe de altă parte.
(2)  

Prezentul acord are următoarele obiective:

— 
să furnizeze un cadru adecvat dialogului politic, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;
— 
să instituie condițiile pentru liberalizarea progresivă a schimburilor de mărfuri, servicii și capitaluri;
— 
să promoveze dezvoltarea unor relații economice și sociale echilibrate între părți prin intermediul dialogului și al cooperării;
— 
să amelioreze condițiile de viață și de muncă și să promoveze productivitatea și stabilitatea financiară;
— 
să încurajeze cooperarea regională în scopul consolidării coexistenței pașnice și stabilității economice și politice;
— 
să promoveze cooperarea în alte domenii de interes reciproc.

Articolul 2

Relațiile între părți, precum și dispozițiile acordului, au la bază respectarea principiilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului, pe care sunt întemeiate politicile lor interne și internaționale și care reprezintă un element esențial al prezentului acord.TITLUL I

DIALOGUL POLITIC

Articolul 3

(1)  
Se stabilește un dialog politic regulat între părți. Acest dialog contribuie la consolidarea relațiilor dintre acestea, la dezvoltarea unui parteneriat durabil și la sporirea înțelegerii reciproce și a solidarității.
(2)  

Dialogul și cooperarea politică sunt menite în special:

— 
să dezvolte o mai bună înțelegere reciprocă și să sporească convergența pozițiilor cu privire la chestiunile internaționale, în special acele chestiuni care pot avea efecte importante asupra uneia dintre părți;
— 
să îi permită fiecărei părți să ia în considerare poziția și interesele celeilalte părți;
— 
să consolideze securitatea și stabilitatea la nivel regional;
— 
să promoveze inițiativele comune.

Articolul 4

Dialogul politic ia în considerare orice subiect de interes comun pentru părți și intenționează să faciliteze apariția unor noi forme de cooperare în vederea realizării obiectivelor comune, în special în ceea ce privește pacea, securitatea, drepturile omului, democrația și dezvoltarea regională.

Articolul 5

(1)  

Dialogul politic facilitează urmărirea inițiativelor comune și are loc la intervale regulate și ori de câte ori este necesar, în special:

(a) 

la nivel ministerial, în principal în cadrul Consiliului de asociere;

(b) 

la nivelul înalților funcționari care reprezintă Iordania, pe de o parte, și președinția Consiliului și a Comisiei, pe de altă parte;

(c) 

prin utilizarea tuturor canalelor diplomatice, inclusiv prin informări regulate, consultări cu ocazia reuniunilor internaționale și contacte între reprezentanții diplomatici din țările terțe;

(d) 

prin intermediul oricăror altor modalități care pot avea o contribuție utilă la consolidarea, dezvoltarea și intensificarea acestui dialog.

(2)  
Se stabilește un dialog politic între Parlamentul European și Parlamentul Iordaniei.TITLUL II

LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILORPRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 6

Comunitatea și Iordania creează progresiv o zonă de liber schimb pe parcursul unei perioade de tranziție de doisprezece ani începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu dispozițiile acestuia și cu dispozițiile Acordului General pentru Tarife și Comerț (1994), denumit în continuare „GATT”.CAPITOLUL 1

PRODUSE INDUSTRIALE

Articolul 7

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate și din Iordania, altele decât cele prevăzute în anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Articolul 8

În cadrul schimburilor dintre Comunitate și Iordania nu se introduc noi taxe vamale la import sau alte taxe cu efect echivalent.

Articolul 9

Importurile în Comunitate de produse originare din Iordania sunt scutite de plata taxelor vamale sau a unor taxe cu efect echivalent, precum și de restricții cantitative sau de alte măsuri cu efect echivalent.

Articolul 10

(1)  
(a) 

Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică menținerea de către Comunitate a unui element agricol cu privire la importul mărfurilor originare din Iordania și enumerate în anexa I.

(b) 

Elementul agricol poate lua forma unei sume fixe sau a unei taxe ad valorem.

(c) 

Dispozițiile capitolului 2 aplicabile produselor agricole se aplică mutatis mutandis elementului agricol.

(2)  
(a) 

Dispozițiile prezentului capitol nu împiedică menținerea de către Iordania a unui element agricol cu privire la importul mărfurilor originare din Comunitate și enumerate în anexa II.

(b) 

Elementele agricole pe care Iordania, în conformitate cu litera (a), este autorizată să le perceapă la importurile provenind din Comunitate, nu depășesc 50 % din nivelul taxei de bază aplicate la importurile provenind din țări care nu beneficiază de un regim comercial preferențial, însă beneficiază de clauza națiunii celei mai favorizate.

(c) 

Dacă Iordania demonstrează că echivalentul taxelor aplicabile produselor agricole incluse în lista mărfurilor enumerate în anexa II depășește nivelul maxim stabilit la litera (b), Consiliul de asociere poate autoriza un nivel superior.

(d) 

Iordania poate extinde lista mărfurilor pentru care se aplică elementul agricol, cu condiția ca aceste mărfuri să fie incluse în anexa I. Înainte de a fi adoptat, elementul agricol se notifică spre examinare Comitetului de asociere, care poate lua orice decizie necesară.

(e) 

Pentru produsele enumerate în anexa II originare din Comunitate, Iordania aplică, de la data intrării în vigoare a acordului, taxe vamale la import import și taxe cu efect echivalent a căror valoare nu poate depăși valoarea celor în vigoare la 1 ianuarie 1996.

(3)  
În ceea ce privește elementul industrial al produselor enumerate în anexa II originare din Comunitate, Iordania elimină progresiv taxele vamale la import sau taxele cu efect echivalent în conformitate cu dispozițiile articolului 11.
(4)  
În cazul în care, în cadrul relațiilor comerciale dintre Comunitate și Iordania, impunerile aplicabile unui produs agricol de bază se reduc, sau în cazul în care această reducere este rezultatul unor concesii reciproce pentru produsele agricole transformate, pot fi reduse elementele agricole aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2).
(5)  
Consiliul de asociere adoptă reducerea prevăzută la alineatul (4), lista mărfurilor în cauză și, dacă este cazul, contingentele tarifare cărora li se aplică reducerea.

Articolul 11

(1)  
Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Iordania de produse originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexele II, III și IV, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.
(2)  

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) litera (b) și alineatul (3), totalul taxelor vamale și taxelor cu efect echivalent aplicabile la importul în Iordania de produse agricole transformate originare din Comunitate enumerate în anexa II se elimină progresiv în conformitate cu următorul calendar:

— 
la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce cu 10 % din taxa vamală de bază;
— 
la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce cu 20 % din taxa vamală de bază;
— 
la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce cu 30 % din taxa vamală de bază;
— 
la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce cu 40 % din taxa vamală de bază;
— 
la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce cu 50 % din taxa vamală de bază.
(3)  

Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Iordania de produse originare din Comunitate enumerate în lista A din anexa III se elimină progresiv în conformitate cu următorul calendar:

— 
la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 80 % din taxa vamală de bază;
— 
la un an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reducela 60 % din taxa vamală de bază;
— 
la doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reducela 40 % din taxa vamală de bază;
— 
la trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reducela 20 % din taxa vamală de bază;
— 
la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.
(4)  

Taxele vamale și taxele cu efect echivalent aplicabile la importul în Iordania de produse originare din Comunitate enumerate în lista B din anexa III se elimină progresiv în conformitate cu următorul calendar:

— 
la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 90 % din taxa vamală de bază;
— 
la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 80 % din taxa vamală de bază;
— 
la șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 70 % din taxa vamală de bază;
— 
la șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 60 % din taxa vamală de bază;
— 
la opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa vamală de bază;
— 
la nouă ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa vamală de bază;
— 
la zece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 30 % din taxa vamală de bază;
— 
la unsprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 20 % din taxa vamală de bază;
— 
la doisprezece ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele rămase se elimină.
(5)  
În ceea ce privește produsele enumerate în anexa IV, dispozițiile aplicabile sunt reexaminate de către Consiliul de asociere la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Cu ocazia reexaminării, Consiliul de asociere stabilește un calendar de eliminare tarifară pentru produsele din anexa IV.
(6)  
În cazul unor dificultăți grave privind un anumit produs, calendarul aplicabil în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) poate fi revizuit de comun acord de către Comitetul de asociere, prin aceasta înțelegându-se că, în urma reexaminării, acest calendar nu poate fi prelungit pentru produsul respectiv peste perioada maximă de tranziție de doisprezece ani. În cazul în care Comitetul de asociere nu a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la prezentarea solicitării din partea Iordaniei privind revizuirea calendarului, aceasta poate suspenda temporar calendarul pe termen de cel mult un an.
(7)  
Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază pentru care se aplică reducerile succesive prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) constă în taxa aplicată efectiv Comunității la 1 ianuarie 1996.
(8)  
Dacă, după 1 ianuarie 1996, se aplică o reducere tarifară erga omnes, taxa redusă înlocuiește taxa vamală de bază prevăzută la alineatul (7) începând de la data de la care se aplică această reducere.
(9)  
Iordania comunică Comunității taxele sale vamale de bază.

▼M2

Articolul 11a

(1)  
Drepturile vamale aplicabile la importul în Iordania al produselor agricole prelucrate provenite din Comunitate, menționate în lista C din anexa III, se elimină de la data intrării în vigoare a schimbului de scrisori dintre Comunitate și Iordania privind măsurile reciproce de liberalizare și de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor nr. 1 și 2 la respectivul acord.
(2)  
Drepturile vamale aplicabile la importul în Iordania al produselor agricole prelucrate provenite din Comunitate, menționate în lista D din anexa III, se elimină în patru etape anuale egale începând cu 1 mai 2006, iar aceste produse sunt scutite de drepturi vamale de la 1 mai 2009.
(3)  
Drepturile vamale aplicabile la importul în Iordania al produselor agricole prelucrate provenite din Comunitate, menționate în lista E din anexa III, se elimină în opt etape anuale egale începând cu 1 mai 2006, iar aceste produse sunt scutite de drepturi vamale de la 1 mai 2013.
(4)  
Drepturile vamale aplicabile la importul în Iordania al produselor agricole prelucrate provenite din Comunitate, menționate în lista F din anexa III, se reduc cu 50 % în cinci etape anuale egale începând cu 1 mai 2006, iar aceste produse beneficiază de o reducere de 50 % din nivelul de bază de la 1 mai 2010.
(5)  
Drepturile vamale aplicabile la importul în Iordania al produselor agricole prelucrate provenite din Comunitate, menționate în lista G din anexa III, nu se elimină.
(6)  
În scopul eliminării drepturilor vamale menționate la alineatele (1)-(5), dreptul de bază căruia i se aplică reducerile succesive va fi dreptul aplicat erga omnes la data anterioară semnării schimbului de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Iordania privind măsurile reciproce de liberalizare și de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor 1 și 2 la respectivul acord.
(7)  
În cazul în care, după semnarea schimbului de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Iordania privind măsurile reciproce de liberalizare și de modificare a Acordului de asociere CE-Iordania, precum și de înlocuire a anexelor I, II, III și IV și a protocoalelor 1 și 2 la respectivul acord, orice reducere tarifară se aplică pe o bază erga omnes, în special reducerile rezultate din negocierile tarifare din cadrul OMC, aceste drepturi reduse înlocuiesc drepturile de bază menționate la alineatul (6) de la data aplicării reducerilor respective.

▼B

Articolul 12

Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal.

Articolul 13

(1)  
Iordania poate adopta măsuri excepționale de derogare de la dispozițiile articolului 11 pe termen limitat, sub forma unor taxe vamale majorate sau reinstituite.

Aceste măsuri se aplică doar industriilor emergente sau anumitor sectoare în curs de restructurare sau care se confruntă cu dificultăți considerabile, în special în cazul în care aceste dificultăți generează probleme sociale grave.

Taxele vamale aplicabile la importul în Iordania de produse originare din Comunitate, introduse de aceste măsuri, nu pot depăși 25 % ad valorem și mențin un element preferențial pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea anuală medie totală a importurilor de produse care fac obiectul acestor măsuri nu poate depăși 20 % din valoarea anuală medie totală a importurilor de produse industriale originare din Comunitate în cursul ultimilor trei ani pentru care există statistici disponibile.

Aceste măsuri se aplică pe o perioadă de cel mult cinci ani, cu excepția cazului în care Comitetul de asociere autorizează o perioadă mai lungă. Aplicarea măsurilor încetează cel târziu la expirarea perioadei maxime de tranziție de doisprezece ani.

Astfel de măsuri nu pot fi introduse pentru un produs după expirarea unei perioade de patru ani de la eliminarea tuturor taxelor vamale și restricțiilor cantitative sau a taxelor sau a măsurilor cu efect echivalent care vizau produsul respectiv.

Iordania informează Comitetul de asociere cu privire la toate măsurile excepționale pe care preconizează să le adopte și, la cererea Comunității, se organizează consultări privind aceste măsuri și sectoarele pe care acestea le vizează înainte de a fi puse în aplicare. La adoptarea acestor măsuri, Iordania prezintă Comitetului calendarul de eliminare a taxelor vamale introduse în conformitate cu prezentul articol. Acest calendar prevede eliminarea progresivă a taxelor în cauză în tranșe anuale egale, începând cel târziu de la sfârșitul celui de-al doilea an de la introducerea lor. Comitetul de asociere poate impune un calendar diferit.

(2)  
Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) al patrulea paragraf și în mod excepțional, Comitetul de asociere poate autoriza Iordania, pentru a ține seama de dificultățile privind crearea unei noi industrii sau în cazul în care anumite sectoare sunt restructurate sau se confruntă cu dificultăți grave, să mențină măsurile adoptate deja în conformitate cu alineatul (1) pe o perioadă de cel mult trei ani de la expirarea perioadei de tranziție de doisprezece ani.CAPITOLUL 2

PRODUSE AGRICOLE

Articolul 14

Dispozițiile prezentului capitol se aplică produselor originare din Comunitate și din Iordania și enumerate în lista din anexa II la Tratatul de instituire a Comunității Europene.

▼M2

Articolul 14a

Nu se introduc drepturi vamale noi la importuri sau alte taxe cu efect echivalent pentru comerțul agricol dintre Comunitate și Iordania.

▼B

Articolul 15

Comunitatea și Iordania aplică în mod progresiv o mai mare liberalizare a schimburilor lor reciproce de produse agricole.

Articolul 16

(1)  
Dispozițiile protocolului nr. 1 se aplică produselor agricole originare din Iordania la importul în Comunitate.
(2)  
Dispozițiile protocolului nr. 2 se aplică produselor agricole originare din Comunitate la importul în Iordania.

Articolul 17

▼M2

(1)  
De la 1 ianuarie 2009 Comunitatea și Iordania evaluează situația în vederea stabilirii măsurilor de liberalizare care trebuie aplicate de Comunitate și de Iordania începând cu 1 ianuarie 2010 în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 15.

▼B

(2)  
Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la alineatul (1) și ținând seama de tendințele schimburilor de produse agricole dintre părți, precum și de sensibilitatea deosebită a acestor produse, Comunitatea și Iordania examinează în mod regulat în cadrul Consiliului de asociere, pentru fiecare produs în parte și pe bază de reciprocitate, posibilitatea de a-și acorda concesii suplimentare.CAPITOLUL 3

DISPOZIȚII COMUNE

Articolul 18

(1)  
Nu se introduce nici o nouă restricție cantitativă la import și nici o măsură cu efect echivalent pentru schimburile dintre Comunitate și Iordania.
(2)  
Restricțiile cantitative și măsurile cu efect echivalent aplicabile la import pentru schimburile dintre Iordania și Comunitate se elimină de la data intrării în vigoare a acordului.
(3)  
Comunitatea și Iordania nu aplică la export taxe vamale sau taxe cu efect echivalent și nici restricții cantitative sau măsuri cu efect echivalent.

Articolul 19

(1)  
În cazul introducerii unei reglementări specifice în urma punerii în aplicare a politicii sale agricole sau în eventualitatea modificării reglementării existente sau în cazul modificării sau dezvoltării dispozițiilor privind punerea în aplicare a politicii sale agricole, partea în cauză poate modifica, în ceea ce privește produsele vizate, regimul prevăzut în acord.
(2)  
În acest caz, partea în cauză informează Comitetul de asociere. La cererea celeilalte părți, Comitetul de asociere se reunește pentru a lua în considerare în mod corespunzător interesele părții în cauză.
(3)  
În cazul în care Comunitatea sau Iordania, în aplicarea alineatului (1), modifică regimul prevăzut în prezentul acord pentru produsele agricole, aceasta acordă, pentru importurile originare de pe teritoriul celeilalte părți, un avantaj comparabil cu cel prevăzut în prezentul acord.
(4)  
Aplicarea prezentului articol poate face obiectul consultărilor în cadrul Consiliului de asociere.

Articolul 20

(1)  
Produsele originare din Iordania nu beneficiază la importul în Comunitate de un regim mai favorabil decât cel pe care statele membre îl aplică în cadrul relațiilor dintre ele.
(2)  
Dispozițiile prezentului acord se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (CEE) nr. 1911/91 al Consiliului din 26 iunie 1991 privind aplicarea dreptului comunitar în Insulele Canare.

Articolul 21

(1)  
Părțile nu adoptă niciun fel de măsuri sau practici de natură fiscală internă care instituie o discriminare, direct sau indirect, între produsele uneia dintre părți și produsele similare originare de pe teritoriul celeilalte părți.
(2)  
Produsele exportate către teritoriul uneia dintre părți nu pot beneficia de rambursări ale impozitelor interne indirecte mai mari decât suma impozitelor indirecte care le-au fost percepute direct sau indirect.

Articolul 22

(1)  
Prezentul acord nu împiedică menținerea sau crearea uniunilor vamale, a zonelor de liber schimb sau a regimurilor de trafic de frontieră, cu excepția cazului în care acestea determină modificarea regimului schimburilor comerciale prevăzut în acord.
(2)  
Comunitatea și Iordania se consultă în cadrul Comitetului de asociere cu privire la acordurile de instituire a uniunilor vamale sau a zonelor de liber schimb și, după caz, cu privire la toate problemele importante care au legătură cu politicile lor comerciale cu țările terțe. În eventualitatea aderării unei țări terțe la Comunitate, au loc consultări pentru a se asigura că sunt luate în considerare interesele reciproce ale Comunității și ale Iordaniei.

Articolul 23

Dacă una dintre părți constată practici de dumping în cadrul schimburilor cu cealaltă parte în sensul articolului VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare de combatere a practicilor în cauză, în conformitate cu acordul privind punerea în aplicare a articolului VI din GATT și cu legislația națională în domeniu, și în conformitate cu condițiile și procedurilor prevăzute la articolul 26.

Articolul 24

În cazul în care creșterea importurilor pentru un produs se realizează la un nivel sau în condiții care pot provoca sau riscă să provoace:

— 
un prejudiciu grav producătorilor naționali de produse similare sau celor aflați în concurență directă pe teritoriul sau pe o parte din teritoriul uneia dintre părți sau
— 
perturbări serioase ale unui sector economic,

partea în cauză poate lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute la articolul 26.

Articolul 25

Dacă respectarea dispozițiilor articolului 18 alineatul (3) atrage după sine:

(i) 

reexportul către o țară terță a unui produs pentru care partea exportatoare aplică restricții cantitative la export, taxe vamale la export sau măsuri cu efect echivalent sau

(ii) 

o penurie gravă sau un risc în acest sens, în ceea ce privește un produs esențial pentru partea exportatoare

și în cazul în care situațiile descrise anterior provoacă sau riscă să provoace dificultăți majore pentru partea exportatoare, aceasta din urmă poate lua măsurile corespunzătoare, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute la articolul 26. Aceste măsuri nu au caracter discriminatoriu și sunt eliminate de îndată ce menținerea lor nu mai este justificată.

Articolul 26

(1)  
În cazul în care Comunitatea sau Iordania supun importurile de produse care pot provoca dificultățile la care se face referire la articolul 24 unei proceduri administrative, al cărei scop este furnizarea rapidă a informațiilor privind evoluția tendințelor comerciale, partea respectivă informează cealaltă parte cu privire la aceasta.
(2)  
În cazurile prevăzute la articolele 23, 24 și 25, înainte de aplicarea măsurilor prevăzute, sau de îndată ce este posibil, în cazurile în care se aplică alineatul (3) litera (d), partea în cauză furnizează Comitetului de asociere toate informațiile utile pentru examinarea amănunțită a situației în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

La alegerea măsurilor corespunzătoare, se acordă prioritate acelor măsuri care afectează cel mai puțin funcționarea acordului.

Măsurile de salvgardare se notifică de îndată Comitetului de asociere și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului, în special în vederea eliminării lor de îndată ce situația o permite.

(3)  

Pentru punerea în aplicare a alineatului (2) se aplică următoarele dispoziții:

(a) 

în ceea ce privește articolul 23, este necesar ca partea exportatoare să fie informată despre cazul de dumping de îndată ce autoritățile părții importatoare demarează ancheta. Dacă nu s-a pus capăt practicii de dumping în sensul articolului VI din GATT sau dacă nu s-a identificat nici o altă soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la prezentarea problemei, partea importatoare poate lua măsurile corespunzătoare;

(b) 

în ceea ce privește articolul 24, dificultățile create de situația prevăzută la articolul menționat anterior sunt comunicate, în vederea examinării, Comitetului de asociere, acesta putând să ia orice decizie necesară pentru încetarea dificultăților.

În cazul în care Comitetul de asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să pună capăt dificultăților sau dacă nu s-a identificat o soluție satisfăcătoare în termen de treizeci de zile de la prezentarea problemei, partea importatoare poate lua măsurile corespunzătoare pentru soluționarea problemei. Aceste măsuri nu trebuie să depășească sfera de aplicare necesară pentru remedierea dificultăților survenite;

(c) 

în ceea ce privește articolul 25, dificultățile produse de situațiile prevăzute la articolul menționat anterior sunt înaintate spre examinare Comitetului de asociere.

Comitetul de asociere poate lua toate măsurile utile pentru a pune capăt dificultăților. Dacă nu s-a luat o decizie în termen de treizeci de zile de la data la care i-a fost sesizată problema, partea exportatoare poate aplica măsurile corespunzătoare pentru exportul produsului respectiv;

(d) 

în cazul unor circumstanțe excepționale care necesită o acțiune imediată și care fac imposibilă informarea sau examinarea prealabilă, partea respectivă poate aplica imediat, în situațiile definite la articolele 23, 24 și 25, măsurile asigurătorii strict necesare pentru remedierea situației respective și informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta.

Articolul 27

Nici o dispoziție din prezentul acord nu împiedică interdicțiile sau restricțiile la import, la export sau privind tranzitul, care sunt justificate din motive de moralitate publică, ordine publică, siguranță publică, de protecție a sănătății și vieții persoanelor și animalelor sau de conservare a florei, a patrimoniului național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale și nici reglementările cu privire la aur și argint. Cu toate acestea, astfel de interdicții și restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în cadrul comerțului dintre părți.

Articolul 28

Noțiunea de „produse originare” în sensul aplicării dispozițiilor din prezentul titlu și metodele de cooperare administrativă aferente sunt prevăzute în protocolul 3.

Articolul 29

Se folosește Nomenclatura Combinată a mărfurilor pentru clasificarea mărfurilor în cadrul schimburilor dintre cele două părți.TITLUL III

DREPTUL DE STABILIRE ȘI SERVICIICAPITOLUL 1

DREPTUL DE STABILIRE

Articolul 30

(1)  
(a) 

Comunitatea și statele membre ale acesteia acordă pentru stabilirea societăților iordaniene pe teritoriul lor un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă societăților similare din orice țară terță.

(b) 

Fără a aduce atingere rezervelor enumerate în anexa V, Comunitatea și statele membre acordă filialelor societăților iordaniene stabilite pe teritoriul lor, cu privire la activitățile desfășurate de acestea, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă oricăror societăți comunitare similare.

(c) 

Comunitatea și statele membre acordă sucursalelor societăților iordaniene stabilite pe teritoriul lor, cu privire la activitățile desfășurate de acestea, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă sucursalelor societăților similare din orice țară terță.

(2)  
(a) 

Fără a aduce atingere rezervelor enumerate în anexa VI, Iordania acordă pentru stabilirea societăților comunitare pe teritoriul său un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor societăți sau societăților dintr-o țară terță, dacă acesta din urmă este mai avantajos.

(b) 

Iordania acordă filialelor și sucursalelor societăților comunitare stabilite pe teritoriul său, în ceea ce privește activitățile desfășurate de acestea, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor societăți sau sucursale, ori filialelor sau sucursalelor iordaniene ale societăților dintr-o țară terță, dacă acesta din urmă este mai avantajos.

(3)  
Dispozițiile alineatului (1) litera (b) și alineatului (2) litera (b) nu pot fi folosite pentru a eluda legislația și reglementările uneia dintre părți, aplicabile în ceea ce privește accesul, în anumite sectoare sau domenii de activitate specifice, al filialelor sau sucursalelor societăților uneia dintre părți stabilite pe teritoriul celeilalte părți.

Tratamentul prevăzut la alineatul (1) literele (b) și (c) și la alineatul (2) litera (b) este aplicabil atât societăților, filialelor și sucursalelor stabilite în Comunitate și respectiv în Iordania la data intrării în vigoare a prezentului acord cât și societăților, filialelor și sucursalelor stabilite ulterior, după constituirea acestora.

Articolul 31

(1)  
Dispozițiile articolului 30 nu se aplică transporturilor aeriene, fluviale și maritime.
(2)  

Cu toate acestea, în ceea ce privește activitățile agențiilor maritime care furnizează servicii de transport maritim internațional, inclusiv activitățile intermodale care includ și transportul maritim, fiecare parte autorizează societățile celeilalte părți să aibă o prezență comercială pe teritoriul său sub formă de filiale sau sucursale, care sunt constituite și funcționează în condiții nu mai puțin favorabile decât cele acordate propriilor societăți sau filialelor sau sucursalelor societăților dintr-o țară terță, dacă acestea din urmă sunt mai avantajoase. Aceste activități cuprind, fără însă a se limita la acestea:

(a) 

comercializarea și vânzarea serviciilor de transport maritim și servicii aferente prin contact direct cu clienții, de la oferte de preț la eliberarea facturilor, indiferent dacă aceste servicii sunt executate sau oferite de furnizorul serviciilor sau de furnizori de servicii cu care vânzătorul de servicii a încheiat acorduri comerciale permanente;

(b) 

cumpărarea și utilizarea, în numele lor sau în numele clienților lor (și revânzarea către clienții lor) a oricăror servicii de transport sau servicii aferente, inclusiv serviciile de transport intern de orice fel, în special pe căi navigabile interne, pe căi rutiere sau feroviare, necesare pentru prestarea de servicii integrate;

(c) 

pregătirea documentelor de transport, a documentelor vamale sau a oricăror alte documente cu privire la originea și natura mărfurilor transportate;

(d) 

furnizarea de informații comerciale prin orice mijloc, inclusiv sistemele computerizate și schimburile de date electronice (sub rezerva restricțiilor nediscriminatorii privind telecomunicațiile);

(e) 

instituirea unui acord comercial, inclusiv participarea la capitalul întreprinderii și recrutarea personalului local (sau, în cazul personalului din străinătate, sub rezerva dispozițiilor pertinente din prezentul acord), cu o agenție maritimă locală;

(f) 

organizarea, în numele societăților, a escalei unei nave sau a preluării încărcăturilor, dacă este necesar.

Articolul 32

În sensul prezentului acord:

(a) 

„societate comunitară” sau „societate iordaniană” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau respectiv a Iordaniei care are sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul Comunității sau respectiv al Iordaniei.

Cu toate acestea, dacă societatea constituită în conformitate cu legislația unui stat membru sau a Iordaniei are doar sediul social pe teritoriul Comunității sau al Iordaniei, se consideră că aceasta este o societate comunitară sau iordaniană cu condiția ca activitatea sa să aibă o legătură efectivă și continuă cu economia unui stat membru sau a Iordaniei;

(b) 

„filială” a unei societăți înseamnă o societate controlată efectiv de către societatea definită la litera (a);

(c) 

„sucursală” a unei societăți înseamnă un sediu secundar fără personalitate juridică, care funcționează în mod permanent, ca prelungire a unei societăți-mamă, are propriul sistem de gestiune și are dotarea materială necesară pentru negocierea afacerilor cu terți astfel încât aceștia din urmă, având cunoștință că, dacă este necesar, există o legătură juridică cu societatea-mamă cu sediul în străinătate, să nu fie obligați să negocieze direct cu aceasta, ci să poată efectua tranzacții comerciale la sediul instituției care reprezintă prelungirea societății-mamă;

(d) 

„stabilire” înseamnă dreptul societăților comunitare sau iordaniene definite la litera (a) de a desfășura activități economice prin crearea de filiale și sucursale în Iordania, respectiv în Comunitate;

(e) 

„funcționare” înseamnă desfășurarea propriu-zisă a unei activități economice;

(f) 

„activități economice” înseamnă activitățile cu caracter industrial, comercial și profesiunile liberale;

(g) 

„resortisant al unui stat membru sau al Iordaniei” înseamnă persoană fizică resortisantă a unui stat membru sau a Iordaniei;

(h) 

în ceea ce privește transportul maritim internațional, inclusiv operațiunile intermodale care includ transportul maritim, beneficiază de asemenea de dispozițiile prezentului capitol și ale capitolului 2 resortisanții statelor membre sau ai Iordaniei, stabiliți în afara Comunității sau a Iordaniei, și societățile de navigație stabilite în afara Comunității și a Iordaniei și controlate de resortisanți ai unui stat membru sau ai Iordaniei, dacă navele lor sunt înmatriculate în statul membru respectiv sau în Iordania în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 33

(1)  
Părțile fac eforturi în sensul de a nu lua măsuri și a nu desfășura activități în urma cărora condițiile de stabilire și de funcționare pentru societățile celeilalte părți să devină mai restrictive decât în ziua anterioară datei semnării prezentului acord.
(2)  
Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor articolului 44. Situațiile prevăzute la articolul 44 sunt reglementate exclusiv de dispozițiile acestui articol, fiind excluse orice alte dispoziții.

Articolul 34

(1)  
O societate comunitară sau iordaniană stabilită pe teritoriul Iordaniei sau al Comunității are dreptul de a angaja direct sau prin intermediul uneia din filialele sau sucursalele sale, în conformitate cu legislația în vigoare în țara gazdă în care își desfășoară activitatea, pe teritoriul Iordaniei sau al Comunității, resortisanți ai statelor membre ale Comunității și ai Iordaniei, cu condiția ca aceste persoane să facă parte din personalul de bază definit la alineatul (2) și să fie angajate exclusiv la aceste societăți, filiale sau sucursale. Permisele de ședere și de muncă ale acestor persoane acoperă doar perioada angajării.
(2)  

Personalul de bază al societăților menționate anterior, denumite în continuare „întreprinderi”, este alcătuit din „persoane transferate între întreprinderi” așa cum sunt definite la litera (c) și care aparțin categoriilor următoare, cu condiția ca întreprinderea să aibă personalitate juridică și persoanele respective să fie angajați sau parteneri la această întreprindere (alții decât acționarii majoritari) timp de cel puțin un an înainte de transfer:

(a) 

cadre superioare ale unei întreprinderi, a căror funcție principală constă în gestionarea acesteia, sub controlul sau administrația generală a Consiliului de administrație sau a acționarilor ori a echivalenților lor, a căror funcție constă din:

— 
conducerea întreprinderii, a unui serviciu sau a unui departament al întreprinderii;
— 
supravegherea și controlul activității desfășurate de către ceilalți membri ai personalului cu funcții tehnice sau administrative;
— 
angajarea sau concedierea ori recomandările de angajare sau de concediere a personalului;
(b) 

persoane angajate de către o întreprindere, care dețin competențe excepționale esențiale în ceea ce privește serviciile, echipamentele de cercetare, tehnologia sau gestionarea întreprinderii. Evaluarea acestor cunoștințe poate reflecta, pe lângă cunoștințele specifice întreprinderii, un nivel ridicat de competență pentru un tip de activitate sau de muncă ce necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv apartenența la o profesiune acreditată;

(c) 

o „persoană transferată între întreprinderi” este o persoană fizică ce lucrează pentru o întreprindere pe teritoriul unei părți și care este transferată temporar în cadrul desfășurării activităților economice pe teritoriul celeilalte părți; partea respectivă trebuie să aibă locul principal de desfășurare a activității pe teritoriul unei părți și transferul se face către o unitate (filială, sucursală) a acestei întreprinderi, care desfășoară efectiv activități economice similare pe teritoriul celeilalte părți.

(3)  

Intrarea și prezența temporară pe teritoriul Iordaniei sau al Comunității a resortisanților statelor membre sau ai Iordaniei este autorizată în cazul în care acești resortisanți sunt cadre superioare ale unei societăți în sensul alineatului (2) litera (a), și au în responsabilitatea lor constituirea unei societăți iordaniene sau comunitare, cu condiția:

— 
să nu participe direct la vânzarea sau prestarea serviciilor și
— 
să nu existe un alt reprezentant, birou, sucursală sau filială a societății într-un stat membru al Comunității, respectiv în Iordania.

Articolul 35

În scopul facilitării desfășurării unei activități profesionale reglementate de către resortisanți comunitari și iordanieni în Iordania și respectiv în Comunitatea Europeană, Consiliul de asociere examinează inițiativele care sunt necesare pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor.

Articolul 36

Dispozițiile articolului 30 nu împiedică aplicarea de către o parte a unor reguli specifice privind stabilirea și funcționarea pe teritoriul său a sucursalelor societăților celeilalte părți care nu sunt constituite ca societăți pe teritoriul primei părți, justificate de existența unor diferențe juridice sau tehnice între aceste sucursale și cele care sunt constituite ca societăți pe teritoriul său sau, în cazul serviciilor financiare, din motive prudențiale. Diferența de tratament nu depășește ceea ce este strict necesar, datorită existenței unor astfel de diferențe juridice sau tehnice sau, în cazul serviciilor financiare, din motive prudențiale.CAPITOLUL 2

PRESTĂRI DE SERVICII TRANSFRONTALIERE

Articolul 37

(1)  
Părțile se angajează să autorizeze progresiv prestarea de servicii de către societățile comunitare sau iordaniene care sunt stabilite pe teritoriul unei părți, alta decât cea în care se află destinatarul serviciilor, ținând seama de evoluția sectorului de servicii al ambelor părți.
(2)  
Consiliul de asociere face recomandările necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1).

Articolul 38

Pentru a garanta o dezvoltare coordonată a transporturilor între părți, adaptată la nevoile lor comerciale, condițiile de acces reciproc pe piață și furnizarea de servicii de transport rutier, feroviar, pe căi navigabile și, după caz, aerian, pot face obiectul unor acorduri specifice, negociate, dacă este necesar, de către părți după intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 39

(1)  

În ceea ce privește transportul maritim, părțile se angajează să aplice efectiv principiul liberului acces pe piață și al circulației mărfurilor pe baze comerciale.

(a) 

Dispoziția anterioară nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor stabilite prin codul de conduită al conferințelor maritime ale Organizației Națiunilor Unite care se aplică uneia sau alteia dintre părțile prezentului acord. Companiile care nu participă la conferință sunt libere să acționeze în concurență cu cele care participă la conferință, cu condiția să adere la principiul concurenței loiale în relațiile comerciale.

(b) 

Părțile își exprimă adeziunea la principiul liberei concurențe în ceea ce privește comerțul cu produse în vrac, solide sau lichide.

(2)  

În aplicarea principiilor alineatului (1), părțile:

(a) 

nu aplică în acordurile bilaterale viitoare cu țări terțe clauzele de partajare a încărcăturilor în cadrul comerțului cu produse în vrac, solide și lichide, și traficului de linie. Cu toate acestea, nu se exclude posibilitatea aplicării unor astfel de clauze în traficul de linie al mărfurilor în circumstanțe excepționale în care companiile de navigație ale uneia sau alteia dintre părțile la prezentul acord nu ar avea altfel posibilitatea să participe la traficul către și dinspre țara terță respectivă;

(b) 

anulează, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, toate măsurile unilaterale, obstacolele administrative, tehnice și de altă natură care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii mascate asupra liberei prestări de servicii în transportul maritim internațional.

Fiecare parte acordă, printre altele, navelor aflate sub pavilionul celeilalte părți, folosite pentru transportul de mărfuri, de călători sau în ambele cazuri, un tratament nu mai puțin favorabil decât cel pe care îl acordă propriilor nave în ceea ce privește accesul în porturi, utilizarea infrastructurii și a serviciilor maritime auxiliare din porturi, precum și, în ceea ce privește taxele și impunerile, facilitățile vamale, desemnarea danelor de ancorare și instalațiile de încărcare și descărcare.CAPITOLUL 3

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 40

(1)  
Părțile se angajează să ia în considerare extinderea prezentului titlu pentru a stabili un „acord de integrare economică” astfel cum este definit la articolul V din Acordul general privind comerțul cu servicii (GATS).
(2)  
Obiectivul prevăzut la alineatul (1) face obiectul unei prime examinări de către Consiliul de asociere cel târziu la cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord.
(3)  
Cu ocazia acestei examinări, Consiliul de asociere ține seama de progresele înregistrate la nivelul armonizării legislației părților în domeniile de activitate respective.

Articolul 41

(1)  
Dispozițiile prezentului titlu se aplică sub rezerva limitărilor justificate din motive de ordine publică, de siguranță publică sau de sănătate publică.
(2)  
Dispozițiile nu se aplică activităților care, pe teritoriul uneia sau al alteia dintre părți, au legătură, chiar și ocazional, cu exercitarea autorității publice.

Articolul 42

În sensul aplicării prezentului titlu, nicio dispoziție a acordului nu împiedică aplicarea de către părți a legilor și reglementărilor lor privind intrarea și șederea, angajarea, condițiile de muncă, stabilirea persoanelor fizice și prestarea de servicii, cu condiția să nu fie anulate sau compromise avantajele de care beneficiază una dintre părți în temeiul unei dispoziții specifice a prezentului acord. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării articolului 41.

Articolul 43

Societățile controlate sau deținute în comun de societăți iordaniene și comunitare beneficiază de asemenea de dispozițiile prezentului titlu.

Articolul 44

Tratamentul acordat de una dintre părți celeilalte părți în conformitate cu prezentul acord, din ziua care precede cu o lună data intrării în vigoare a obligațiilor relevante care decurg din GATS, nu este mai favorabil, în ceea ce privește sectoarele sau măsurile reglementate de GATS, decât cel acordat de respectiva parte în temeiul dispozițiilor GATS, în ceea ce privește fiecare sector, subsector sau de mod de prestare a serviciilor.

Articolul 45

În sensul prezentului titlu, nu se ține seama de tratamentul acordat de Comunitate, de statele membre ale acesteia sau de Iordania în temeiul angajamentelor contractate în cadrul acordurilor de integrare economică în conformitate cu principiile enunțate la articolul V din GATS.

Articolul 46

(1)  
Fără a aduce atingere altor dispoziții ale acordului, nu se interzice nici unei părți să adopte măsuri din motive prudențiale, inclusiv care vizează protecția investitorilor, a deponenților, a asiguraților sau a persoanelor față de care un prestator de servicii financiare are o obligație fiduciară sau care garantează integritatea și stabilitatea sistemului financiar. În cazul în care nu sunt în conformitate cu dispozițiile acordului, aceste măsuri nu trebuie folosite ca modalitate de eludare a obligațiilor care revin unei părți în temeiul acordului.
(2)  
Nici o dispoziție a acordului nu este interpretată în sensul că ar impune unei părți să divulge informații cu privire la afacerile sau conturile clienților individuali sau orice informații confidențiale deținute de către organismele publice.

Articolul 47

Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere aplicării de către fiecare parte a măsurilor necesare pentru a împiedica eludarea, prin intermediul dispozițiilor prezentului acord, a măsurilor proprii privind accesul țărilor terțe pe piețele lor .TITLUL IV

PLĂȚI, CIRCULAȚIA CAPITALURILOR ȘI ALTE CHESTIUNI ECONOMICECAPITOLUL 1

PLĂȚI ȘI CIRCULAȚIA CAPITALURILOR

Articolul 48

Sub rezerva dispozițiilor articolelor 51 și 52, plățile curente aferente circulației mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor în cadrul prezentului acord nu sunt supuse nici unei restricții.

Articolul 49

(1)  
În cadrul dispozițiilor prezentului acord, sub rezerva dispozițiilor articolelor 50 și 51 și fără a aduce atingere anexei VI prevăzută la articolul 30 alineatul (2) litera (a), circulația capitalurilor dinspre Comunitate către Iordania și circulația capitalurilor pentru investiții directe nu sunt supuse nici unei restricții.
(2)  
Ieșirile de capitaluri iordaniene destinate Comunității, altele decât cele pentru investiții directe, sunt reglementate de legislația iordaniană în vigoare.
(3)  
Părțile se consultă în scopul realizării unei liberalizări complete a mișcărilor de capital de îndată ce sunt îndeplinite toate condițiile în acest sens.

Articolul 50

Sub rezerva altor dispoziții ale prezentului acord sau a altor obligații internaționale ale Comunității și ale Iordaniei, dispozițiile articolului 49 nu constituie un obstacol în calea aplicării restricțiilor care există în relațiile dintre ele la data intrării în vigoare a prezentului acord în ceea ce privește circulația capitalurilor care implică investiții directe, ca de exemplu investițiile imobiliare și stabilirea.

Cu toate acestea, transferul în străinătate al investițiilor realizate în Iordania de către persoane rezidente în Comunitate sau realizate în Comunitate de către persoane rezidente în Iordania, precum și transferul beneficiilor aferente nu sunt afectate.

Articolul 51

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, circulația capitalurilor între Comunitate și Iordania provoacă sau riscă să provoace dificultăți grave la nivelul funcționării politicii schimburilor sau a politicii monetare a Comunității sau a Iordaniei, Comunitatea sau Iordania pot adopta, în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul GATS și la articolele VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, măsuri de salvgardare privind circulația capitalurilor între Comunitate și Iordania pe o perioadă de cel mult șase luni, cu condiția ca aceste măsuri să fie absolut necesare.

Articolul 52

Dacă unul sau mai multe state membre ale Comunității sau Iordania se confruntă sau riscă să se confrunte cu dificultăți grave în ceea ce privește balanțele de plăți, Comunitatea sau Iordania, după caz, poate adopta pentru o perioadă limitată, în conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț și la articolele VIII și XIV din statutul Fondului Monetar Internațional, măsuri restrictive privind tranzacțiile curente, care nu pot depăși nivelul strict necesar. Comunitatea sau Iordania, după caz, informează de îndată cealaltă parte cu privire la aceasta și îi transmite cât mai repede posibil un calendar privind eliminarea acestor măsuri.CAPITOLUL 2

CONCURENȚA ȘI ALTE CHESTIUNI ECONOMICE

Articolul 53

(1)  

Sunt incompatibile cu buna funcționare a prezentului acord, în măsura în care pot afecta schimburile comerciale între Comunitate și Iordania:

(i) 

toate acordurile între întreprinderi, toate deciziile asociațiilor de întreprinderi și toate practicile concertate între întreprinderi, al căror obiectiv sau efect este să împiedice, să restricționeze sau să denatureze concurența;

(ii) 

exploatarea abuzivă de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante pe întregul teritoriu al Comunității sau al Iordaniei sau în mare parte din acesta;

(iii) 

toate ajutoarele publice care denaturează sau riscă să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau produse.

(2)  
Toate practicile care contravin prezentului articol sunt evaluate pe baza criteriilor care decurg din aplicarea normelor prevăzute la articolele 85, 86 și 92 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și, pentru produsele reglementate de Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, a normelor prevăzute la articolele 65 și 66 din tratatul menționat anterior, precum și a normelor comerciale privind ajutoarele publice, inclusiv a dreptului derivat.
(3)  
În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, Consiliul de asociere adoptă prin decizie normele necesare pentru punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2).

În măsura în care normele menționate anterior nu sunt adoptate, dispozițiile acordului privind interpretarea și aplicarea articolelor VI, XVI și XXII din GATT se aplică cu titlu de norme pentru punerea în aplicare a alineatului (1) punctul (iii) și a părților corespunzătoare din alineatul (2).

(4)  
(a) 

În sensul aplicării dispozițiilor alineatului (1) punctul (iii), părțile convin ca, în primii cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, toate ajutoarele publice acordate de către Iordania să fie evaluate ținând seama de faptul că această țară este considerată zonă identică cu zonele din Comunitate prevăzute la articolul 92 alineatul (3) litera (a) din Tratatul de instituire a Comunității Europene în care standardul de viață este anormal de scăzut sau în care persistă o rată a șomajului extrem de ridicată.

Consiliul de asociere decide, ținând seama de situația economică a Iordaniei, dacă această perioadă se prelungește din cinci în cinci ani.

(b) 

Părțile asigură transparența în domeniul ajutoarelor publice, printre altele, prin informarea anuală a celeilalte părți cu privire la suma totală și la repartizarea ajutoarelor acordate și prin furnizarea, la cerere, a informațiilor privind regimurile de ajutoare. La cererea celeilalte părți, partea în cauză furnizează informații privind anumite cazuri speciale de ajutor public.

(5)  

În ceea ce privește produsele menționate în titlul II capitolul 2:

— 
alineatul (1) punctul (iii) nu se aplică;
— 
toate practicile care contravin alineatului (1) punctul (i) sunt evaluate în conformitate cu criteriile stabilite de către Comunitate în temeiul articolelor 42 și 43 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și în special a celor prevăzute de Regulamentul nr. 26/62 al Consiliului.
(6)  

În cazul în care Comunitatea sau Iordania estimează că o practică este incompatibilă cu alineatul (1) și:

— 
nu este sancționată corespunzător în temeiul normelor de aplicare menționate la alineatul (3) sau
— 
în absența unor astfel de norme și dacă o astfel de practică provoacă sau riscă să provoace un prejudiciu grav celeilalte părți sau unei ramuri a industriei naționale a acesteia, inclusiv ramurii de activitate a serviciilor,

aceasta poate lua măsurile corespunzătoare după consultarea Comitetului de asociere sau după treizeci de zile de la sesizarea Comitetului de asociere.

În cazul practicilor incompatibile cu alineatul (1) punctul (iii) din prezentul articol, măsurile corespunzătoare nu pot fi adoptate, în cazul în care se aplică Acordul General pentru Tarife și Comerț, decât în conformitate cu procedurile și condițiile stabilite prin acordul menționat anterior sau prin alt instrument adecvat negociat sub auspiciile acestuia și aplicabil părților.

(7)  
Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare adoptate în conformitate cu alineatul (3), părțile fac schimb de informații în limitele autorizate de secretul profesional și de secretul de afaceri.

Articolul 54

Statele membre și Iordania adaptează progresiv, fără a aduce atingere angajamentelor asumate sau pe care urmează să și le asume în cadrul GATT, toate monopolurile de stat cu caracter comercial astfel încât să garanteze că, la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, nu mai există discriminare în ceea ce privește condițiile de aprovizionare și comercializare a mărfurilor între resortisanții statelor membre și ai Iordaniei. Comitetul de asociere este informat cu privire la măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv.

Articolul 55

În ceea ce privește întreprinderile publice și întreprinderile pentru care s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de asociere se asigură că, începând cu al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentului acord, nu se adoptă și nu se menține nici o măsură care să denatureze schimburile comerciale între Comunitate și Iordania și să contravină intereselor părților. Prezenta dispoziție nu ar trebui să împiedice îndeplinirea, în drept sau în fapt , a sarcinilor specifice atribuite acestor întreprinderi.

Articolul 56

(1)  
În conformitate cu dispozițiile prezentului articol și ale anexei VII, părțile acordă și asigură o protecție adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale, inclusiv mijloace efective de valorificare a acestor drepturi.
(2)  
Părțile examinează periodic punerea în aplicare a prezentului articol și a anexei VII. Dacă apar dificultăți în ceea ce privește proprietatea intelectuală, industrială și comercială care afectează schimburile comerciale, au loc consultări urgente la cererea uneia sau a alteia dintre părți, în vederea ajungerii la soluții reciproc satisfăcătoare.

Articolul 57

Părțile urmăresc să reducă diferențele în ceea ce privește standardizarea și evaluarea conformității. În acest sens, părțile încheie, după caz, acorduri corespunzătoare de recunoaștere reciprocă în domeniul evaluării conformității.

Articolul 58

Părțile convin asupra obiectivului de liberalizare progresivă a achizițiilor publice. Consiliul de asociere organizează consultări privind punerea în aplicare a acestui obiectiv.TITLUL V

COOPERAREA ECONOMICĂ

Articolul 59

Obiective

(1)  
Părțile se angajează să intensifice cooperarea economică în interesul lor reciproc și în conformitate cu obiectivele globale ale acordului.
(2)  
Cooperarea economică are ca obiectiv sprijinirea eforturilor Iordaniei în vederea atingerii unei dezvoltări durabile pe plan economic și social.

Articolul 60

Domeniul de aplicare

(1)  
Cooperarea se axează în principal pe sectoarele care se confruntă cu dificultăți interne sau care sunt afectate de procesul de liberalizare globală a economiei iordaniene și în special de liberalizarea schimburilor comerciale între Iordania și Comunitate.
(2)  
De asemenea, cooperarea se concentrează asupra domeniilor care pot facilita apropierea economiilor Iordaniei și Comunității, în special cele care pot genera o creștere economică și locuri de muncă.
(3)  
Părțile încurajează cooperarea economică între Iordania și celelalte țări din regiune.
(4)  
Punerea în aplicare a diverselor aspecte ale cooperării economice ține seama de protejarea mediului și a echilibrului ecologic.
(5)  
Părțile pot conveni să extindă cooperarea economică în alte sectoare care nu sunt reglementate de dispozițiile prezentului titlu.

Articolul 61

Metode și modalități

Cooperarea economică se realizează în special prin:

(a) 

un dialog economic regulat între cele două părți care să acopere toate domeniile politicii macroeconomice;

(b) 

schimburi regulate de informații și idei în fiecare sector al cooperării, inclusiv reuniuni de funcționari și de experți;

(c) 

acțiuni de consultanță, expertiză și formare;

(d) 

punerea în aplicare a unor acțiuni comune, cum ar fi seminarii și ateliere;

(e) 

asistență tehnică, administrativă și de reglementare;

(f) 

încurajarea inițiativelor comune.

Articolul 62

Cooperarea regională

Părțile încurajează toate tipurile de acțiuni cu impact la nivel regional sau de asociere cu alte țări din regiune, în scopul promovării cooperării regionale.

Astfel de acțiuni pot include:

— 
comerțul intraregional;
— 
aspecte de mediu;
— 
dezvoltarea infrastructurilor economice;
— 
cercetarea științifică și tehnologică;
— 
domeniul cultural;
— 
chestiunile vamale.

Articolul 63

Educație și formare

Părțile cooperează pentru a identifica și aplica mijloacele cele mai eficiente pentru îmbunătățirea semnificativă a situației în sectorul educației și formării profesionale, în special în ceea ce privește întreprinderile publice și private, serviciile comerciale, administrația publică, birourile tehnice, organismele de standardizare și de certificare și alte instituții relevante. În acest context, se acordă o atenție deosebită formării profesionale în cadrul restructurării industriale.

Cooperarea încurajează de asemenea stabilirea unor legături între organisme specializate ale Comunității și ale Iordaniei și promovează schimburile de informații și de experiență și punerea în comun a resurselor tehnice.

Articolul 64

Cooperare științifică, tehnică și tehnologică

Cooperarea are următoarele obiective:

(a) 

să favorizeze stabilirea unor legături permanente între comunitățile științifice ale celor două părți, în special prin:

— 
accesul Iordaniei la programe comunitare de cercetare și dezvoltare în conformitate cu dispozițiile comunitare privind participarea țărilor terțe la aceste programe;
— 
participarea Iordaniei la rețelele de cooperare descentralizată;
— 
promovarea sinergiilor între formare și cercetare;
(b) 

consolidarea capacității de cercetare a Iordaniei;

(c) 

stimularea inovațiilor tehnologice, a transferului de noi tehnologii și de know-how, în scopul de a accelera adaptarea capacității industriei iordaniene.

Articolul 65

Mediu

(1)  
Cooperarea urmărește să prevină degradarea mediului, să controleze poluarea și să garanteze utilizarea rațională a resurselor naturale, în scopul de a asigura o dezvoltare durabilă, precum și de a promova proiectele regionale în domeniul mediului.
(2)  

Cooperarea vizează în special următoarele aspecte:

— 
deșertificarea;
— 
calitatea apei de mare, controlul și prevenirea poluării marine;
— 
gestionarea resurselor de apă;
— 
utilizarea rațională a energiei;
— 
gestionarea deșeurilor;
— 
impactul dezvoltării industriale asupra mediului înconjurător în general și siguranța instalațiilor industriale în special;
— 
impactul agriculturii asupra calității solului și a apei;
— 
educarea și sensibilizarea cu privire la mediu;
— 
folosirea de instrumente moderne de gestionare a mediului înconjurător, de supraveghere a mediului înconjurător, în special folosirea sistemului de informare cu privire la mediu (SIM) și a tehnicilor de efectuare a studiilor de impact asupra mediului;
— 
salinizarea.

Articolul 66

Cooperarea industrială

Cooperarea promovează și încurajează în special:

— 
cooperarea industrială între operatorii economici din Comunitate și Iordania, inclusiv accesul Iordaniei la rețelele comunitare de apropiere a întreprinderilor sau la rețelele de cooperare descentralizată;
— 
modernizarea și restructurarea industriei iordaniene;
— 
dezvoltarea unui mediu favorabil inițiativei private pentru a stimula creșterea și pentru a diversifica producția industrială;
— 
cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii comunitare și iordaniene;
— 
transferul de tehnologie, inovațiile, cercetarea și dezvoltarea;
— 
diversificarea producției industriale în Iordania;
— 
valorificarea resurselor umane;
— 
îmbunătățirea accesului la finanțarea investițiilor;
— 
stimularea inovației;
— 
îmbunătățirea serviciilor de informare.

Articolul 67

Investițiile și promovarea investițiilor

Cooperarea are ca obiectiv crearea unui climat favorabil și stabil pentru fluxurile de investiții în Iordania și se realizează în special prin:

— 
instituirea unor proceduri armonizate și simplificate, mecanisme de coinvestiție (în special pentru întreprinderile mici și mijlocii ale ambelor părți), precum și prin sisteme de identificare și informare privind oportunitățile de investiții;
— 
instituirea unui cadru juridic care să favorizeze investițiile, după caz, prin încheierea între Iordania și statele membre a unor acorduri de protecție a investițiilor și a unor acorduri prin care să se evite dubla impozitare;
— 
accesul pe piața de capital pentru finanțarea investițiilor productive;
— 
crearea unor întreprinderi mixte între întreprinderi iordaniene și comunitare.

Articolul 68

Standardizarea și evaluarea conformității

Cooperarea în acest domeniu urmărește în special:

(a) 

sporirea aplicării normelor comunitare în domeniul standardizării, metrologiei, standardelor de calitate și recunoașterii conformității;

(b) 

ridicarea nivelului organismelor iordaniene competente în materie de evaluare a conformității, în vederea încheierii, în timp util și în măsura posibilului, de acorduri de recunoaștere reciprocă în domeniul evaluării conformității;

(c) 

dezvoltarea structurilor și organismelor de protecție a proprietății intelectuale, industriale și comerciale, a celor de standardizare și a celor de stabilire de standarde de calitate.

Articolul 69

Armonizarea legislativă

Părțile fac eforturi în vederea armonizării actelor lor cu putere de lege respective, pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 70

Servicii financiare

Cooperarea vizează apropierea standardelor și normelor lor comune, în special:

(a) 

consolidarea și restructurarea sectorului financiar al Iordaniei;

(b) 

ameliorarea sistemelor contabile, de supraveghere și de reglementare a băncilor, de asigurări și a altor sectoare financiare ale Iordaniei.

Articolul 71

Agricultură

Cooperarea între părți vizează în special aspectele următoare:

— 
susținerea politicilor puse în aplicare pentru diversificarea producției;
— 
promovarea unei agriculturi ecologice;
— 
consolidarea relațiilor între întreprinderi, grupuri și organizații profesionale ale Comunității și Iordaniei în mod voluntar;
— 
asistența tehnică și formarea;
— 
armonizarea standardelor fitosanitare și veterinare;
— 
dezvoltarea rurală integrată, inclusiv ameliorarea serviciilor esențiale și dezvoltarea unor activități economice aferente;
— 
cooperarea între regiunile rurale, schimburile de experiență și de know-how în materie de dezvoltare rurală.

Articolul 72

Transport

Cooperarea urmărește:

— 
restructurarea și modernizarea infrastructurilor rutiere, portuare și aeroportuare în cadrul marilor axe de comunicații transeuropene de interes comun;
— 
definirea și aplicarea unor standarde de funcționare comparabile cu cele care predomină în Comunitate;
— 
renovarea echipamentelor tehnice în conformitate cu standardele comunitare, îndeosebi în ceea ce privește transportul feroviar și rutier, introducerea în containere și transbordarea;
— 
creșterea treptată a flexibilității cerințelor privind tranzitul;
— 
ameliorarea gestionării aeroporturilor, a căilor ferate și a controlului traficului aerian, inclusiv cooperarea între organismele naționale competente.

Articolul 73

Telecomunicații și tehnologia informației

Acțiunile de cooperare sunt orientate în special spre:

(a) 

cadrul general al telecomunicațiilor;

(b) 

standardizarea, testele de conformitate și certificarea în materie de tehnologie a informației și telecomunicații;

(c) 

difuzarea noilor tehnologii ale informației, în special în domeniul rețelelor și al interconexiunilor de rețele [rețelele cu servicii digitale integrate (ISDN), schimbul de date informatizate (EDI)];

(d) 

stimularea cercetării și perfecționării noilor facilități de comunicații și a noii tehnologii ale informației care vizează dezvoltarea pieței de echipamente, servicii și aplicații, legată de tehnologia informației și de comunicații, de servicii și instalații.

Articolul 74

Energie

Domeniile prioritare ale cooperării reprezintă:

— 
promovarea surselor de energie regenerabilă și a surselor naționale de energie;
— 
promovarea economiei de energie și a eficienței energetice;
— 
cercetarea aplicată cu privire la rețelele de bănci de date în sectoarele economic și social, în special cele care reunesc operatorii economici și sociali comunitari și iordanieni;
— 
susținerea eforturilor de modernizare și dezvoltare a rețelelor energetice și a interconexiunilor lor cu rețelele Comunității.

Cooperarea are și scopul de a facilita tranzitul de gaze naturale, de petrol și de energie electrică.

Articolul 75

Turism

Cooperarea în acest domeniu vizează cu prioritate aspectele următoare:

— 
îmbunătățirea gradului de cunoaștere a industriei turistice și a coerenței politicilor privind turismul;
— 
încurajarea unei prezentări corespunzătoare a sezonului turistic;
— 
promovarea cooperării între regiuni și orașele țărilor vecine;
— 
îmbunătățirea informațiilor prezentate turiștilor și protecția intereselor acestora;
— 
evidențierea importanței patrimoniului cultural pentru turism;
— 
păstrarea unei interacțiuni adecvate între turism și mediu;
— 
consolidarea dimensiunii concurențiale a turismului prin încurajarea profesionalismului, în special în ceea ce privește gestionarea hotelurilor;
— 
schimbul de informații privind dezvoltarea turismului și proiectele de comercializare, târgurile, expozițiile, convențiile și publicațiile.

Articolul 76

Cooperare vamală

(1)  

Părțile se angajează să dezvolte cooperarea vamală pentru a garanta respectarea dispozițiilor în materie de schimburi comerciale. Această cooperare vizează în special:

(a) 

simplificarea controalelor și procedurilor vamale;

(b) 

aplicarea documentului administrativ unic și a unui sistem de legătură între regimurile de tranzit din Comunitate și cele din Iordania.

(2)  
Fără a aduce atingere altor forme de cooperare prevăzute în prezentul acord, autoritățile administrative ale părților contractante își acordă asistență reciprocă în conformitate cu dispozițiile protocolului nr. 4, în special în ceea ce privește combaterea traficului cu droguri și a spălării banilor.

Articolul 77

Cooperarea în domeniul statistic

Principalul obiectiv al cooperării în acest domeniu îl reprezintă apropierea metodologiilor folosite în scopul de a obține o bază fiabilă pentru exploatarea datelor statistice privind comerțul, populația, fluxurile migratorii și, în general, toate domeniile reglementate de prezentul acord pentru care pot fi întocmite statistici.

Articolul 78

Spălarea banilor

(1)  
Părțile cooperează în special pentru a împiedica folosirea sistemelor lor financiare în scopul spălării banilor proveniți din activități infracționale în general și din traficul cu droguri în special.
(2)  
Cooperarea în acest domeniu include, în special, asistență administrativă și tehnică în vederea instituirii de standarde pentru combaterea spălării banilor, comparabile cu cele adoptate de către Comunitate și de alte instanțe internaționale active în acest domeniu, în special Grupul de acțiune financiară internațională (GAFI).

Articolul 79

Combaterea traficului cu droguri

(1)  

Părțile cooperează în special în vederea:

— 
sporirii eficacității politicilor și a măsurilor aplicate pentru prevenirea și combaterea producției, ofertei și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope și în vederea reducerii abuzului de astfel de substanțe;
— 
încurajării unei abordări comune pentru reducerea consumului ilicit de astfel de produse.
(2)  
Părțile definesc în comun, în conformitate cu legislațiile lor respective, strategiile și metodele de cooperare adecvate pentru realizarea acestor obiective. Acțiunile lor, în cazul în care nu sunt desfășurate în comun, fac obiectul unor consultări și al unei coordonări strânse.

La aceste acțiuni pot participa organismele publice și private relevante, în conformitate cu atribuțiile lor, în colaborare cu organismele competente din Iordania, din Comunitate și din statele membre ale acesteia.

(3)  

Cooperarea se realizează în special prin schimburi de informații și, dacă este cazul, prin acțiuni comune, în special:

— 
crearea sau extinderea obiectului de activitate a instituțiilor socio-sanitare și a centrelor de informare pentru tratamentul și reabilitarea toxicomanilor;
— 
punerea în aplicare a proiectelor de prevenire, formare și cercetare epidemiologică;
— 
instituirea unor standarde pentru prevenirea deturnării precursorilor și altor substanțe esențiale folosite la fabricarea ilicită de stupefiante și substanțe psihotrope, care să fie echivalente cu cele adoptate de către Comunitate și de către instanțele internaționale în domeniu, în special Grupul de acțiune pentru produsele chimice (GAPC).TITLUL VI

COOPERAREA ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI CULTURALCAPITOLUL 1

DIALOGUL SOCIAL

Articolul 80

(1)  
Se instituie un dialog regulat între părți cu privire la toate aspectele sociale de interes reciproc .
(2)  
Acest dialog reprezintă un instrument de căutare de modalități și condiții de realizare a progreselor în ceea ce privește circulația lucrătorilor, tratamentul egal și integrarea socială a resortisanților iordanieni și comunitari care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor gazdă.
(3)  

Dialogul vizează în special aspecte legate de:

(a) 

condițiile de viață și de muncă ale comunităților migratoare;

(b) 

migrația;

(c) 

imigrația clandestină și condițiile de repatriere a persoanelor a căror situație nu este în conformitate cu legislația privind șederea și stabilirea aplicabilă în țara gazdă;

(d) 

acțiunile și programele care favorizează tratamentul egal acordat resortisanților iordanieni și comunitari, cunoașterea reciprocă a culturii și civilizației, dezvoltarea toleranței și eliminarea discriminării.

Articolul 81

Dialogul în domeniul social se desfășoară la același nivel și în același mod ca cel prevăzut în titlul I din prezentul acord, care poate constitui cadrul pentru acest dialog.CAPITOLUL 2

ACȚIUNI DE COOPERARE ÎN DOMENIUL SOCIAL

Articolul 82

(1)  
Părțile recunosc importanța dezvoltării sociale care ar trebui să însoțească dezvoltarea economică. Acestea acordă o prioritate deosebită respectării drepturilor sociale fundamentale.
(2)  
În scopul consolidării cooperării în domeniul social, părțile pun în aplicare acțiuni și programe cu privire la orice subiect de interes pentru ele.

În acest sens, acțiunile următoare sunt prioritare:

(a) 

reducerea presiunii migratorii, în special prin crearea de locuri de muncă și dezvoltarea formării în zonele de emigrare;

(b) 

reintegrarea imigranților ilegali repatriați;

(c) 

promovarea rolului femeii în procesul de dezvoltare economică și socială, în special prin intermediul educației și al presei, în acord cu politica iordaniană în domeniu;

(d) 

dezvoltarea și consolidarea programelor iordaniene de planificare familială și de protecție a mamei și copilului;

(e) 

îmbunătățirea sistemului de protecție socială;

(f) 

îmbunătățirea sistemului sanitar;

(g) 

îmbunătățirea condițiilor de viață în regiunile defavorizate cu o densitate mare a populației;

(h) 

punerea în aplicare și finanțarea programelor de schimb și de activități recreative în beneficiul grupurilor mixte de tineri de origine europeană și iordaniană rezidenți ai statelor membre, pentru a promova înțelegerea culturală reciprocă și toleranța.

Articolul 83

Proiectele de cooperare se pot realiza în coordonare cu statele membre și organizațiile internaționale corespunzătoare.

Articolul 84

Consiliul de asociere înființează un grup de lucru până la sfârșitul primului an de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Grupul de lucru are ca misiune evaluarea permanent a punerii în aplicare a dispozițiilor capitolelor 1 și 2.CAPITOLUL 3

COOPERAREA ÎN DOMENIUL SOCIAL ȘI SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Articolul 85

(1)  
În scopul încurajării cunoașterii și înțelegerii reciproce și în acord cu acțiunile realizate până în prezent în acest sens, părțile se angajează să își respecte reciproc culturile, să creeze baze solide pentru un dialog cultural continuu și să promoveze o cooperare culturală pe termen lung în toate domeniile de activitate adecvate.
(2)  
La definirea acțiunilor și a programelor de cooperare, precum și a activităților comune, părțile acordă o atenție deosebită publicului tânăr și mijloacelor de exprimare și comunicare scrisă și audiovizuală, problemelor legate de protecția patrimoniului și de difuzarea producțiilor culturale.
(3)  
Părțile convin că programele de cooperare culturală existente în Comunitate și în statele membre pot fi extinse în Iordania.
(4)  
Părțile promovează acțiunile de interes reciproc în domeniul informării și al comunicării.TITLUL VII

COOPERAREA FINANCIARĂ

Articolul 86

Pentru realizarea obiectivelor prezentului acord se pune la dispoziția Iordaniei un pachet financiar de cooperare în conformitate cu procedurile corespunzătoare și cu resursele financiare necesare.

Părțile convin asupra acestor proceduri folosind instrumentele cele mai adecvate după intrarea în vigoare a acordului.

În plus față de domeniile reglementate prin titlurile V și VI ale prezentului acord, cooperarea financiară vizează:

— 
facilitarea reformelor orientate spre modernizarea economiei;
— 
dezvoltarea infrastructurilor economice;
— 
promovarea investițiilor private și a activităților prin care se creează locuri de muncă;
— 
abordarea consecințelor asupra economiei iordaniene ale instituirii progresive a unei zone de liber schimb, în special sub aspectul dezvoltării și restructurării industriei;
— 
sprijinirea politicilor puse în aplicare în sectorul social.

Articolul 87

În cadrul instrumentelor comunitare existente destinate sprijinirii programelor de ajustare structurală în țările mediteraneene și în strânsă coordonare cu autoritățile iordaniene și cu alți donori, în special cu alte instituții financiare internaționale, Comunitatea examinează mijloacele adecvate pentru sprijinirea politicilor structurale ale Iordaniei care vizează restabilirea punctelor majore de echilibru financiar și crearea unui mediu economic care să conducă la o creștere economică sporită, contribuind în același timp la creșterea nivelului de bunăstare socială a populației.

Articolul 88

În scopul asigurării unei abordări coordonate a oricăror probleme macroeconomice și financiare excepționale care ar putea decurge din punerea în aplicare a prezentului acord, părțile acordă o atenție deosebită supravegherii tendințelor comerciale și financiare în cadrul relațiilor dintre Comunitate și Iordania, prin intermediul dialogului economic regulat prevăzut în titlul V.TITLUL VIII

DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

Articolul 89

Se instituie un Consiliu de asociere care se reunește la nivel ministerial, o dată pe an și ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui acestuia, în condițiile stabilite în regulamentul său de procedură.

Consiliul de asociere examinează toate chestiunile importante care decurg în cadrul prezentului acord și orice alte aspecte bilaterale sau internaționale de interes reciproc.

Articolul 90

(1)  
Consiliul de asociere este alcătuit, pe de o parte, din membri ai Consiliului Uniunii Europene și membri ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din membri ai guvernului Iordaniei.
(2)  
Membrii Consiliului de asociere pot fi reprezentați în condițiile stabilite în regulamentul de procedură al acestuia.
(3)  
Consiliul de asociere își stabilește regulamentul de procedură.
(4)  
Președinția Consiliului de asociere este exercitată pe rând de câte un membru al Consiliului Uniunii Europene și un membru al Regatului Iordaniei, în conformitate cu modalitățile stabiliet în regulamentul de procedură al acestuia.

Articolul 91

Pentru realizarea obiectivelor stabilite de acest acord și în situațiile prevăzute de acesta, Consiliul de asociere are putere de decizie.

Deciziile adoptate sunt obligatorii pentru părți, care au obligația de a lua măsurile necesare pentru aplicarea lor. Consiliul de asociere poate de asemenea să formuleze recomandări corespunzătoare.

Consiliul adoptă decizii și formulează recomandări prin acordul celor două părți.

Articolul 92

(1)  
Sub rezerva competențelor Consiliului, se înființează un Comitet de asociere care este responsabil pentru punerea în aplicare a prezentului acord.
(2)  
Consiliul de asociere poate delega Comitetului de asociere, parțial sau integral, oricare dintre competențele sale.

Articolul 93

(1)  
Comitetul de asociere, care se reunește la nivel de funcționari, este alcătuit, pe de o parte, din reprezentanți ai membrilor Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Comunităților Europene și, pe de altă parte, din reprezentanți ai Guvernului Iordaniei.
(2)  
Comitetul de asociere își stabilește regulamentul de procedură.

▼M1

(3)  
Președinția Comitetului de asociere este exercitată pe rând de către un reprezentant al Comisiei Comunităților Europene și un reprezentant al guvernului Iordaniei.

▼B

Articolul 94

(1)  
Comitetul de asociere are putere de decizie în ceea ce privește gestionarea acordului și în domeniile în care Consiliul i-a delegat competențele sale.
(2)  
Deciziile se adoptă prin acordul părților. Deciziile sunt obligatorii pentru părți, care iau măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare.

Articolul 95

Consiliul de asociere poate decide să înființeze orice grup de lucru sau organism necesar pentru punerea în aplicare a acordului

Articolul 96

Consiliul de asociere ia toate măsurile adecvate pentru a facilita cooperarea și contactele între Parlamentul European și Parlamentul Iordaniei.

Articolul 97

(1)  
Fiecare parte poate sesiza Consiliul de asociere cu privire la orice litigiu privind aplicarea și interpretarea prezentului acord.
(2)  
Consiliul de asociere poate soluționa litigiul prin adoptarea unei decizii.
(3)  
Fiecare parte are obligația de a lua măsurile necesare pentru a asigura aplicarea deciziei menționate la alineatul (2).
(4)  
În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiului în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol, fiecare parte poate notifica celeilalte părți desemnarea unui arbitru; în acest caz, cealaltă parte are obligația de a numi un al doilea arbitru în termen de două luni. În sensul aplicării acestei proceduri, Comunitatea și statele membre sunt considerate ca o singură parte în litigiu.

Consiliul de asociere numește un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor se adoptă cu majoritate de voturi.

Fiecare parte la litigiu are obligația de a lua măsurile care se impun pentru punerea în aplicare a deciziei arbitrilor.

Articolul 98

Nici una din dispozițiile acordului nu împiedică o parte să adopte măsuri:

(a) 

pe care le consideră necesare în scopul prevenirii divulgării de informații care contravin intereselor sale esențiale de securitate;

(b) 

privind producția și comerțul cu arme, muniție sau materiale de război sau cercetarea, dezvoltarea sau producția necesare pentru apărarea sa, cu condiția ca aceste măsuri să nu producă modificări ale condițiilor de concurență pentru produsele care nu au o destinație militară specifică;

(c) 

pe care le estimează ca esențiale pentru securitatea sa în eventualitatea unor tulburări interne grave care amenință menținerea ordinii publice, în caz de război sau de tensiuni internaționale grave care amenință să se transforme într-un conflict armat sau în scopul de a-și îndeplini obligațiile pe care le-a acceptat pentru asigurarea menținerii păcii și a securității internaționale.

Articolul 99

În domeniile reglementate de prezentul acord și fără a aduce atingere dispozițiilor specifice ale acestuia:

— 
regimul pe care Iordania îl aplică în privința Comunității nu dă naștere niciunei discriminări între statele membre, resortisanții sau societățile lor;
— 
regimul pe care Comunitatea îl aplică în privința Iordaniei nu poate da naștere nici unei discriminări între resortisanții iordanieni sau societățile acesteia.

Articolul 100

În ceea ce privește fiscalitatea directă, nicio dispoziție a acordului nu are ca efect:

— 
extinderea avantajelor acordate de către una dintre părți în domeniul fiscal în cadrul oricăror acorduri internaționale de care este ținută partea în cauză;
— 
împiedicarea adoptării sau aplicării de către una dintre părți a oricăror măsuri destinate evitării fraudei și evaziunii fiscale;
— 
împiedicarea unei părți să își exercite dreptul de a aplica dispozițiile pertinente din legislația fiscală proprie contribuabililor care nu se află într-o situație identică, în special în ceea ce privește locul de reședință.

Articolul 101

(1)  
Părțile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în conformitate cu prezentul acord. Acestea se asigură că obiectivele stabilite prin prezentul acord sunt îndeplinite.
(2)  
Dacă una dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit una dintre obligațiile care îi revin în conformitate cu prezentul acord, aceasta poate lua măsurile corespunzătoare. Înainte de a lua aceste măsuri, partea respectivă transmite Consiliului de asociere, cu excepția situațiilor de urgență deosebită, toate informațiile pertinente necesare pentru o examinare amănunțită a situației în vederea identificării unei soluții acceptabile pentru părți.

La alegerea măsurilor, au prioritate măsurile care afectează cel mai puțin funcționarea prezentului acord. Aceste măsuri sunt notificate de îndată Consiliului de asociere și fac obiectul consultărilor în cadrul acestuia la cererea celeilalte părți.

Articolul 102

Protocoalele nr. 1-4, precum și anexele I-VIII, fac parte integrantă din prezentul acord. Declarațiile și schimburile de scrisori sunt prevăzute în actul final care face de asemenea parte integrantă din acord.

Articolul 103

În sensul prezentului acord, termenul „părți” înseamnă, pe de o parte, fie Comunitatea sau statele membre, ori Comunitatea și statele membre, în conformitate cu competențele lor respective, și, pe de altă parte, Iordania.

Articolul 104

Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

Fiecare parte poate denunța acordul prin notificare adresată celeilalte părți. Acordului încetează a mai fi aplicabil după șase luni de la o astfel de notificare.

Articolul 105

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în condițiile prevăzute de tratatele respective și, pe de altă parte, pe teritoriului Iordaniei.

Articolul 106

Prezentul acord, redactat în dublu exemplar în limbile engleză, daneză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză, spaniolă, suedeză și arabă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice, se depune pe lângă Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 107

(1)  
Părțile contractante aprobă prezentul acord în conformitate cu procedurile proprii.

Acordul intră în vigoare în prima zi din a doua lună de la data la care părțile contractante își comunică reciproc îndeplinirea procedurilor menționate la primul paragraf.

(2)  
De la data intrării sale în vigoare, prezentul acord înlocuiește Acordul de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei, precum și Acordul între Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Regatul Hașemit al Iordaniei, semnate la Bruxelles la 18 ianuarie 1997.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland