EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0201

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

COM/2020/201 final

Bruxelles, 8.5.2020

COM(2020) 201 final

2020/0084(CNS)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

La 5 decembrie 2017, Consiliului a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului 1 , care face parte din pachetul legislativ privind modernizarea TVA pentru comerțul electronic transfrontalier B2C (denumit în continuare „pachetul privind TVA pentru comerțul electronic”). Regulamentul susmenționat modifică Regulamentul (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată 2 , care oferă baza pentru infrastructura informatică subiacentă și pentru cooperarea necesară din partea statelor membre pentru a asigura succesul extinderii mini-ghișeului unic.

Data aplicării modificărilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2454 a fost stabilită la 1 ianuarie 2021.

La 14 februarie 2020, Comisia a prezentat situația curentă a gradului de pregătire al statelor membre, conform căreia majoritatea statelor membre confirmau că vor fi în măsură să aplice normele până la termenul stabilit. Două state membre exprimaseră rezerve și solicitaseră amânarea cu un an sau mai mult a intrării în aplicare. Comisia a oferit asistență statelor membre care întâmpinau dificultăți, pentru a le ajuta să depășească obstacolele respective, și și-a păstrat încrederea în faptul că statele membre vor fi pregătite până la 1 ianuarie 2021.

Din cauza izbucnirii neprevăzute a crizei COVID-19 și din cauza impactului major al acesteia, statele membre au trebuit să își reconsidere însă prioritățile și să realoce resursele dedicate punerii în aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic către efortul de combatere a acestei pandemii. Prin urmare, există acum noi state membre care nu mai pot garanta finalizarea lucrărilor pregătitoare pentru aplicarea noilor norme până la 1 ianuarie 2021, inclusiv a normelor în materie de cooperare administrativă. Implementarea sistemului informatic necesar la nivel național pentru punerea în aplicare a noilor norme privind TVA pentru comerțul electronic, inclusiv a celor prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2454, se confruntă cu riscuri de întârziere majore, care afectează gradul de pregătire al mai multor state membre în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Operatori economici-cheie, în special operatorii de servicii poștale și de curierat, au exprimat preocupări similare și au cerut insistent Comisiei să amâne cu șase luni data de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, ca urmare a crizei COVID-19.

Comisia a organizat o reuniune cu statele membre la 24 aprilie 2020, pentru a evalua gradul de pregătire al acestora în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Majoritatea statelor membre au confirmat în continuare faptul că sunt pregătite să le aplice la timp, dar ar fi pregătite să sprijine o amânare care să nu depășească șase luni, întrucât, așa cum au subliniat acestea, dispozițiile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Obiectivul prezentei propuneri este de a amâna cu șase luni data de aplicare a modificărilor pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, care a fost stabilită inițial în Regulamentul (UE) 2017/2454 la 1 ianuarie 2021. Noua dată de aplicare devine astfel 1 iulie 2021. Se sugerează o amânare de șase luni, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Obiectivul general al prezentei propuneri este buna funcționare a pieței interne, competitivitatea mediului de afaceri din UE și necesitatea de a asigura impozitarea efectivă a economiei digitale. Pachetul privind TVA pentru comerțul electronic este în concordanță cu viitoarea aplicare a principiului destinației în ceea ce privește TVA, astfel cum se prevede în recentul plan de acțiune privind TVA, sprijinit de Consiliu 3 .

Pe lângă Planul de acțiune privind TVA, pachetul privind TVA pentru comerțul electronic a fost identificat drept inițiativă-cheie în Strategia privind piața unică digitală 4 , precum și în Strategia privind piața unică 5 și în Planul de acțiune privind guvernarea electronică 6 .

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea este întemeiată pe articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În temeiul acestui articol, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă dispoziții de armonizare a normelor statelor membre în domeniul impozitării indirecte.

Subsidiaritate (în cazul competenței neexclusive)

Prezenta propunere modifică data de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic în ceea ce privește cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, care a fost adoptat de Consiliu în decembrie 2017. Ea este strâns legată de propunerea de amânare a datei de 1 ianuarie 2021 stabilită pentru aplicarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, incluzând astfel toate actele juridice vizate. Prezenta propunere este prezentată ca o consecință și o reacție la izbucnirea crizei COVID-19, care ridică statelor membre provocări la nivel național în ceea ce privește abordarea situației de urgență actuale și le cauzează unora dintre acestea dificultăți în a garanta implementarea la timp a modificărilor necesare în sistemele lor informatice naționale. Prevederile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Având în vedere faptul că TVA este o taxă armonizată la nivelul UE, statele membre nu pot stabili în mod individual norme diferite. Prin urmare, orice inițiativă de modificare a normelor privind TVA pentru comerțul electronic, inclusiv o modificare a datei de aplicare, necesită o propunere din partea Comisiei și nu poate realizată prin acțiuni unilaterale la nivel național.

Propunerea este, deci, consecventă cu principiul subsidiarității.

Proporționalitate

Propunerea este conformă cu principiul proporționalității, adică nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor TFUE, în special buna funcționare a pieței unice. În ceea ce privește testul de subsidiaritate, statele membre nu pot soluționa aceste chestiuni în absența unei propuneri de modificare a datei de aplicare a Regulamentului Consiliului privind cooperarea administrativă.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere modifică Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului. Singura modificare efectuată este amânarea datei de aplicare.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Prezenta propunere reflectă preocupările majore exprimate și adresate Comisiei de către unele state membre și unii operatori de servicii poștale și de curierat, potrivit cărora aceștia nu vor fi în măsură să finalizeze, la nivel național, lucrările pregătitoare la pachetul privind TVA pentru comerțul electronic și să aplice normele începând cu 1 ianuarie 2021, din cauza izbucnirii crizei COVID-19.

Comisia a organizat o reuniune cu statele membre la 24 aprilie 2020, pentru a evalua gradul de pregătire al acestora în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Majoritatea statelor membre au confirmat în continuare faptul că sunt pregătite să le aplice la timp, dar ar fi pregătite să sprijine o amânare care să nu depășească șase luni, întrucât, așa cum au subliniat acestea, dispozițiile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Evaluarea impactului

A fost efectuată o evaluare a impactului pentru propunerea care a dus la adoptarea Directivei privind TVA pentru comerțul electronic 7 , care stă la baza modificării normelor prevăzute de Regulamentul privind cooperarea administrativă. Propunerea actuală modifică numai data de aplicare a acestor modificări.

Adecvarea reglementărilor și simplificare

Obiectivul principal al prezentei propuneri este amânarea cu șase luni a datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic. Propunerea nu modifică substanța normelor, ci doar amână data aplicării acestora.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere face parte din proiectul de amânare a datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic.

Implicațiile bugetare ale deja adoptatului pachet privind TVA pentru comerțul electronic, în ansamblul său, sunt prezentate în detaliu în expunerea de motive a propunerii de Directivă 2017/2455 a Consiliului, documentul COM(2016) 757 final 8 .

Pierderile bugetare pentru statele membre au fost estimate la aproximativ 5-7 miliarde EUR anual, dacă pachetul privind TVA pentru comerțul electronic nu este pus în aplicare cu succes. O întârziere de șase luni ar cauza, deci, pierderi de aproximativ 2,5-3,5 miliarde EUR. Cu toate acestea, dacă statele membre și întreprinderile nu sunt pregătite să aplice noile norme privind TVA pentru comerțul electronic, riscul ca sistemul să nu funcționeze în mod corespunzător ar putea implica aproape aceleași pierderi.

5.ALTE ELEMENTE

Explicații detaliate ale dispozițiilor specifice ale propunerii

Prezenta propunere se referă numai la data stabilită în Regulamentul (UE) 2017/2454 pentru aplicarea dispozițiilor deja adoptate în materie de cooperare administrativă ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic. Data aplicării acestor noi norme se amână cu șase luni. Acest lucru înseamnă că dispozițiile se aplică începând cu 1 iulie 2021, în loc de 1 ianuarie 2021, iar actualele norme ale mini-ghișeului unic (capitolul XI secțiunea 2 articolele 43-47) continuă să se aplice până la 30 iunie 2021.

Motivul care stă la baza prezentei propuneri este izbucnirea crizei COVID-19, care pune presiune asupra statelor membre, obligându-le să reacționeze imediat și să adopte de urgență măsuri la nivel național pentru atenuarea consecințelor crizei asupra întreprinderilor și a populației în general. Din cauza acestor circumstanțe excepționale fără precedent, mai multe state membre nu vor fi în măsură să finalizeze lucrările pregătitoare pentru aplicarea, la nivel național, a noilor norme ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic începând cu 1 ianuarie 2021.

2020/0084 (CNS)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19


CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European 9 ,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 10 ,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului 11 stabilește norme privind schimbul și stocarea de informații de către statele membre cu scopul de a stabili regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului 12 .

(2)Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului 13 modifică aceste dispoziții în conformitate cu extinderea domeniului de aplicare al respectivelor regimuri speciale și cu introducerea unui regim nou. Modificările respective trebuie aplicate de la 1 ianuarie 2021.

(3)La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică la nivel internațional. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 drept pandemie. Toate statele membre au înregistrat cazuri de infecție cu COVID-19. Din cauza creșterii alarmante a numărului de cazuri și a lipsei de mijloace eficiente, imediat disponibile, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, numeroase state membre au declarat stare de urgență la nivel național.

(4)Izbucnirea crizei COVID-19 constituie o situație de urgență neașteptată și fără precedent, care afectează profund toate statele membre și le obligă să ia măsuri imediate, la nivel național, pentru a răspunde actualei crize în mod prioritar, prin realocarea resurselor către alte domenii de interes. Din cauza acestei crize, mai multe state membre întâmpină dificultăți în finalizarea dezvoltării sistemelor informatice necesare pentru aplicarea normelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454 începând cu 1 ianuarie 2021. Prin urmare, câteva state membre au solicitat amânarea datelor de aplicare ale Regulamentului (UE) 2017/2454.

(5)Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

(6)Prin urmare, Regulamentul (UE) 2017/2454 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2017/2454 se modifică după cum urmează:

(1)La articolul 1, punctul 7 se modifică după cum urmează:

(a)la litera (a), titlul secțiunii 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 30 iunie 2021”;

(b)litera (b) se modifică după cum urmează:

(i)titlul secțiunii 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Dispoziții aplicabile începând cu 1 iulie 2021”;

(ii)Articolul 47 a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 47a

Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică de la 1 iulie 2021.”.

(2)La articolul 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la 1 iulie 2021.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 348, 29.12.2017, p. 1-6;
(2)    JO L 268, 12.10.2010, p. 1.
(3)     http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan  
(4)    COM(2015) 192 final.
(5)    COM(2015) 550 final.
(6)    COM(2016) 179 final.
(7)    DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI EVALUARE A IMPACTULUI care însoțește documentul Propuneri de Directivă a Consiliului, Regulament de punere în aplicare al Consiliului și Regulament al Consiliului privind modernizarea TVA pentru comerțul electronic transfrontalier B2C, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN
(8)    Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanțăCOM/2016/0757 final – 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757
(9)    JO C , , p. .
(10)    JO C , , p. .
(11)    Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 268, 12.10.2010, p. 1).
(12)    Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).
(13)    Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 348, 29.12.2017, p. 1-6;
Top