EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0199

Propunere de REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19

COM/2020/199 final

Bruxelles, 8.5.2020

COM(2020) 199 final

2020/0083(NLE)

Propunere de

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

La 21 noiembrie 2019, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 1 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 2 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.

În cazul majorității actelor din pachetul legislativ privind modernizarea TVA pentru comerțul electronic transfrontalier B2C („pachetul privind TVA pentru comerțul electronic”), inclusiv în cazul dispozițiilor de punere în aplicare, data aplicării a fost stabilită la 1 ianuarie 2021.

La 14 februarie 2020, Comisia a prezentat situația curentă a gradului de pregătire al statelor membre, conform căreia majoritatea statelor membre confirmau că vor fi în măsură să aplice normele până la termenul stabilit. Două state membre exprimaseră rezerve și solicitaseră amânarea cu un an sau mai mult a intrării în aplicare. Comisia a oferit asistență statelor membre care întâmpinau dificultăți, pentru a le ajuta să depășească obstacolele respective, și și-a păstrat încrederea în faptul că statele membre vor fi pregătite până la 1 ianuarie 2021.

Din cauza izbucnirii neprevăzute a crizei COVID-19 și din cauza impactului major al acesteia, statele membre au trebuit să își reconsidere însă prioritățile și să realoce resursele dedicate punerii în aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic către efortul de combatere a acestei pandemii. Prin urmare, există acum noi state membre care nu mai pot garanta finalizarea lucrărilor pregătitoare pentru aplicarea noilor norme până la 1 ianuarie 2021. Implementarea sistemului informatic necesar la nivel național pentru punerea în aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se confruntă cu riscuri de întârziere majore, care afectează gradul de pregătire al mai multor state membre în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Operatori economici-cheie, în special operatorii de servicii poștale și de curierat, au exprimat preocupări similare și au cerut insistent Comisiei să amâne cu 6 luni data de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, ca urmare a crizei COVID-19.

Comisia a organizat o reuniune cu statele membre la 24 aprilie 2020, pentru a evalua gradul de pregătire al acestora în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Majoritatea statelor membre au confirmat în continuare faptul că sunt pregătite să le aplice la timp, dar ar fi pregătite să sprijine o amânare care să nu depășească șase luni, întrucât, așa cum au subliniat acestea, dispozițiile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Obiectivul prezentei propuneri este de a amâna cu șase luni datele de aplicare ale normelor de punere în aplicare ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026, conform căruia data de aplicare ar urma să fie 1 ianuarie 2021. Noua dată de aplicare devine astfel 1 iulie 2021. Se sugerează o amânare de șase luni, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică vizat

Obiectivul general al prezentei propuneri este buna funcționare a pieței interne, competitivitatea mediului de afaceri din UE și necesitatea de a asigura impozitarea efectivă a economiei digitale. Pachetul privind TVA pentru comerțul electronic este în concordanță cu viitoarea aplicare a principiului destinației în ceea ce privește TVA, astfel cum se prevede în recentul plan de acțiune privind TVA, sprijinit de Consiliu 3 .

Pe lângă Planul de acțiune privind TVA, pachetul privind TVA pentru comerțul electronic a fost identificat drept inițiativă-cheie în Strategia privind piața unică digitală 4 , precum și în Strategia privind piața unică 5 și în Planul de acțiune privind guvernarea electronică 6 .

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Propunerea se bazează pe articolul 397 din Directiva 2006/112/CE 7 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (denumită în continuare „Directiva TVA”). În temeiul articolului respectiv, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei TVA. 

Subsidiaritate (în cazul competenței neexclusive)

Prezenta propunere modifică data aplicării normelor de punere în aplicare ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, adoptate de Consiliu în noiembrie 2019, în măsura în care data respectivă a fost stabilită la 1 ianuarie 2021. Ea este strâns legată de propunerea de amânare a datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, incluzând astfel toate actele juridice vizate. Prezenta propunere este prezentată ca o consecință și o reacție la izbucnirea crizei COVID-19, care ridică statelor membre provocări la nivel național în ceea ce privește abordarea situației de urgență actuale și le cauzează unora dintre acestea dificultăți în a garanta finalizarea lucrărilor pregătitoare pentru aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Prevederile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Directivei TVA sunt adoptate de Consiliu, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei. Este necesară, deci, o propunere din partea Comisiei, pentru a modifica data aplicării măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, acest lucru neputându-se realiza prin acțiuni unilaterale întreprinse la nivel național.

Prin urmare, propunerea este consecventă cu principiul subsidiarității.

Proporționalitate

Propunerea este conformă cu principiul proporționalității, adică nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor tratatelor, în special buna funcționare a pieței unice. La fel ca în cazul testului de subsidiaritate, statele membre nu pot soluționa aceste chestiuni în absența unei propuneri de modificare a datei de aplicare a regulamentului de punere în aplicare al Consiliului.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere modifică Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului. Singura modificare efectuată este amânarea datei de aplicare.

3.REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Consultări cu părțile interesate

Prezenta propunere reflectă preocupările majore exprimate și adresate Comisiei de către unele state membre și unii operatori de servicii poștale și de curierat, potrivit cărora aceștia nu vor fi în măsură să finalizeze, la nivel național, lucrările pregătitoare la pachetul privind TVA pentru comerțul electronic, pentru a aplica noile norme începând cu 1 ianuarie 2021, din cauza actualei crize COVID-19.

Comisia a organizat o reuniune cu statele membre la 24 aprilie 2020, pentru a evalua gradul de pregătire al acestora în ceea ce privește aplicarea noilor norme începând cu 1 ianuarie 2021. Majoritatea statelor membre au confirmat în continuare faptul că sunt pregătite să le aplice la timp, dar ar fi pregătite să sprijine o amânare care să nu depășească șase luni, întrucât, așa cum au subliniat acestea, dispozițiile referitoare la funcționarea pachetului privind TVA pentru comerțul electronic se bazează pe principiul că toate statele membre ar trebui să fie în măsură să aplice noile norme în mod corect.

Evaluarea impactului

A fost efectuată o evaluare a impactului pentru propunerea care a dus la adoptarea Directivei privind TVA pentru comerțul electronic 8 , care stă la baza normelor de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 282/2011, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026. Propunerea actuală modifică numai data aplicării acestor modificări, ca urmare a crizei COVID-19.

Adecvarea reglementărilor și simplificare

Obiectivul principal al prezentei propuneri este amânarea cu șase luni a datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, ca urmare a izbucnirii crizei COVID-19.

Propunerea nu modifică substanța normelor de punere în aplicare, ci doar amână data aplicării acestora.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere face parte din proiectul de amânare a datei de aplicare a pachetului privind TVA pentru comerțul electronic.

Implicațiile bugetare ale deja adoptatului pachet privind TVA pentru comerțul electronic, în ansamblul său, sunt prezentate în detaliu în expunerea de motive a propunerii de Directivă 2017/2455 a Consiliului, documentul COM(2016) 757 final 9 .

Pierderile bugetare pentru statele membre au fost estimate la aproximativ 5-7 miliarde EUR anual, dacă pachetul privind TVA pentru comerțul electronic nu este pus în aplicare cu succes. O întârziere de șase luni ar cauza, deci, pierderi de aproximativ 2,5-3,5 miliarde EUR. Cu toate acestea, dacă statele membre și întreprinderile nu sunt pregătite să aplice noile norme privind TVA pentru comerțul electronic, riscul ca sistemul să nu funcționeze în mod corespunzător ar putea implica aproape aceleași pierderi.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Punerea în aplicare va fi supravegheată de Comitetul permanent pentru cooperare administrativă (Standing Committee on Administrative Cooperation, SCAC), cu sprijinul subcomitetului său informatic, Comitetul permanent pentru tehnologia informației (Standing Committee on Information Technology, SCIT).

Explicații detaliate ale dispozițiilor specifice ale propunerii

Prezenta propunere se referă numai la data aplicării dispozițiilor de punere în aplicare deja adoptate ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic, stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026. Data aplicării acestor noi norme, stabilită inițial la 1 ianuarie 2021, se amână cu șase luni. Acest lucru înseamnă că dispozițiile se aplică începând cu 1 iulie 2021, în loc de 1 ianuarie 2021. Înregistrarea unei persoane impozabile în vederea utilizării unuia dintre noile regimuri este posibilă cu trei luni înainte de data aplicării, și anume de la 1 aprilie 2021. Mecanismul actual de corectare a declarațiilor de TVA va continua să se aplice declarațiilor de TVA până în al doilea trimestru al anului 2021 inclusiv.

Motivul care stă la baza prezentei propuneri este izbucnirea crizei COVID-19, care pune presiune asupra statelor membre, obligându-le să reacționeze imediat și să adopte de urgență măsuri la nivel național pentru atenuarea consecințelor crizei asupra întreprinderilor și a populației în general. Din cauza acestor circumstanțe excepționale fără precedent, mai multe state membre se văd în imposibilitatea de a garanta finalizarea lucrărilor pregătitoare pentru aplicarea noilor norme ale pachetului privind TVA pentru comerțul electronic începând cu 1 ianuarie 2021.

2020/0083 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19


CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată 10 , în special articolul 397,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului 11 stabilește dispoziții detaliate pentru regimurile speciale aplicabile persoanelor impozabile care furnizează anumite servicii persoanelor neimpozabile.

(2)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului 12 modifică dispozițiile respective în conformitate cu extinderea domeniului de aplicare al regimurilor speciale existente și cu introducerea unui nou regim în cadrul pachetului legislativ privind modernizarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori (business to consumer, B2C). Modificările respective trebuie aplicate de la 1 ianuarie 2021.

(3)La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică la nivel internațional. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 drept pandemie. Toate statele membre au înregistrat cazuri de infecție cu COVID-19. Din cauza creșterii alarmante a numărului de cazuri și a lipsei de mijloace eficiente, imediat disponibile, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, numeroase state membre au declarat stare de urgență la nivel național.

(4)Izbucnirea crizei COVID-19 constituie o situație de urgență neașteptată și fără precedent, care afectează profund toate statele membre și le obligă să ia măsuri imediate, la nivel național, pentru a răspunde actualei crize în mod prioritar, prin realocarea resurselor către alte domenii de interes. Din cauza acestei crize, mai multe state membre întâmpină dificultăți în finalizarea dezvoltării sistemelor informatice necesare pentru aplicarea normelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 începând cu 1 ianuarie 2021. Prin urmare, mai multe state membre, precum și operatori de servicii poștale și de curierat au solicitat amânarea datelor de aplicare ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026.

(5)Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

(6)Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 se modifică după cum urmează:

(1)la articolul 1 punctul 5, care înlocuiește secțiunea 2 din capitolul XI al Regulamentului (UE) nr. 282/2011, alineatul (1) de la articolul 61 se înlocuiește cu următorul text:

1.Cifrele înscrise într-o declarație de TVA care se referă la perioade până la a doua perioadă de declarare din 2021 inclusiv, pot fi modificate, după depunerea respectivei declarații de TVA, numai prin intermediul unor modificări ale declarației în cauză și nu prin ajustări operate într-o declarație ulterioară.

Cifrele înscrise într-o declarație de TVA care se referă la perioade începând cu cea de a treia perioadă de declarare din 2021, pot fi modificate, după depunerea respectivei declarații de TVA, numai prin intermediul unor ajustări operate într-o declarație ulterioară.”;

(2)la articolul 2, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Se aplică de la 1 iulie 2021.

Cu toate acestea, statele membre permit persoanelor impozabile și intermediarilor care acționează în contul acestora să depună informațiile solicitate în temeiul articolelor 360, 369c sau 369o din Directiva 2006/112/CE pentru înregistrare în cadrul regimurilor speciale începând cu 1 aprilie 2021.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 313, 4.12.2019, p. 14).
(2)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).
(3)     http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(4)    COM(2015) 192 final.
(5)    COM(2015) 550 final.
(6)    COM(2016) 179 final.
(7)    JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(8)    DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI EVALUARE A IMPACTULUI care însoțește documentul Propuneri de Directivă a Consiliului, Regulament de punere în aplicare al Consiliului și Regulament al Consiliului privind modernizarea TVA pentru comerțul electronic transfrontalier B2C, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN
(9)    Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanțăCOM/2016/0757 final – 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757
(10)    JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
(11)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).
(12)    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 313, 4.12.2019, p. 14).
Top