EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0172

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19

COM/2020/172 final

Bruxelles, 2.4.2020

COM(2020) 172 final

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 1 („Regulamentul privind CFM”) permite mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute până la 0,03 % din venitul național brut al UE-28, pentru a reacționa la circumstanțe neprevăzute, ca instrument de ultimă instanță. În ajustarea tehnică a CFM pentru 2020 2 , pe baza articolului 6 din Regulamentul privind CFM, suma absolută a marjei pentru situații neprevăzute pentru exercițiul 2020 este stabilită la 5 096,8 milioane EUR.

Comisia prezintă astăzi proiectul de buget rectificativ (PBR) nr. 2/2020 3 . Acesta prevede, printre altele, o majorare globală cu 3 000,0 milioane EUR a creditelor de angajament pentru rubrica 3 Securitate și cetățenie, cu scopul de a acoperi reactivarea Instrumentului de sprijin de urgență (ESI) pe teritoriul Uniunii, menită să ajute statele membre să facă față consecințelor epidemiei de COVID-19 și să consolideze în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU, astfel încât să faciliteze constituirea de stocuri pe scară mai largă și coordonarea distribuției resurselor esențiale în întreaga Europă. Această majorare vine în completarea celorlalte întăriri destinate rubricii bugetare menționate, care corespund unei sume globale de 423,3 milioane EUR, propuse deja de Comisie în PBR nr. 1/2020 4 .

Dat fiind că nu există posibilități de redistribuire în cadrul rubricii 3 și în conformitate cu propunerea, prezentată tot astăzi, de modificare a Regulamentului privind CFM prin eliminarea limitărilor domeniului de aplicare a acestui instrument 5 , Comisia propune, în PBR nr. 2/2020, utilizarea sumei totale disponibile cu titlu de marjă globală pentru angajamente în cadrul acestui instrument special, și anume 2 042,4 milioane EUR 6 .

În plus, PBR nr. 2/2020 este însoțit de o propunere 7 de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în 2020 8 . În urma propunerii menționate, care prevede majorarea cu 316,3 milioane EUR a sumei care face obiectul solicitării de mobilizare, mobilizările totalizează 1 094,4 milioane EUR în 2020 și epuizează suma disponibilă în cadrul acestui instrument special.

În fine, Comisia propune, ca soluție de ultimă instanță, mobilizarea sumei de 714,6 milioane EUR din marja pentru situații neprevăzute pentru exercițiul 2020, astfel încât să asigure finanțarea integrală a creditelor de angajament aferente cheltuielilor de la rubrica 3 din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, peste plafonul angajamentelor.

2.JUSTIFICAREA MOBILIZĂRII

2.1.INTRODUCERE

Sprijinul de urgență poate fi acordat în temeiul Regulamentului (UE) 2016/369 în cazul unui dezastru natural sau provocat de om, potențial sau în curs de desfășurare, numai în cazurile în care amploarea fără precedent și impactul dezastrului sunt de așa natură încât provoacă grave și ample consecințe umanitare în unul sau mai multe state membre și numai în circumstanțe excepționale în care niciun alt instrument aflat la dispoziția statelor membre și a Uniunii nu este suficient.

Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) și boala cauzată de acesta (COVID-19) au fost declarate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) mai întâi drept urgență de sănătate publică la nivel internațional 9 și ulterior drept pandemie mondială 10 . Consecințele epidemiei pentru sănătatea publică sunt deja grave și ample în statele membre cele mai afectate și se agravează în continuare pe măsură ce crește numărul statelor membre grav afectate.

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU 11 a fost consolidat atât prin PBR nr. 1, cât și prin PBR nr. 2/2020, a fost lansată Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus în scopul de a mobiliza fondurile structurale și de investiții europene 12 , iar alte instrumente ale Uniunii contribuie, la rândul lor, la remedierea parțială a situației de urgență de sănătate publică. Cu toate acestea, amploarea și natura acestei provocări necesită o abordare eficace a consecințelor umanitare, legate de sănătatea publică, pe care epidemia le are în Uniune.

Ținând seama de cele de mai sus, Comisia propune reactivarea și modificarea Instrumentului de sprijin de urgență (ESI) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/369 în ceea ce privește epidemia de COVID-19 13 .

2.2.MARJA PENTRU SITUAȚII NEPREVĂZUTE, UN INSTRUMENT DE ULTIMĂ INSTANȚĂ

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM definește marja pentru situații neprevăzute drept un instrument de ultimă instanță necesar pentru a se putea reacționa la circumstanțe neprevăzute. În conformitate cu punctul 14 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 14 , Comisia a efectuat o analiză a posibilității de realocare a unor sume importante în cadrul bugetului existent. În bugetul pentru 2020, Comisia a propus deja utilizarea integrală a marjei nealocate existente sub plafonul de angajamente de la rubrica 3. În plus, în bugetul adoptat a fost mobilizată suma de 778,1 milioane EUR în temeiul Instrumentului de flexibilitate. Drept urmare, nu există posibilități de redistribuire în cadrul acestei rubrici.

În cadrul PBR nr. 1 și nr. 2/2020 s-a propus mobilizarea sumei restante din Instrumentul de flexibilitate, mobilizare care totalizează 1 094,4 milioane EUR. Domeniul de aplicare a marjei globale pentru angajamente este limitată la creșterea economică, la ocuparea forței de muncă, la migrație și la securitate, marja neputând fi mobilizată pentru măsurile legate de epidemia de COVID-19. Din acest motiv, Comisia propune astăzi modificarea Regulamentului privind CFM astfel încât să se elimine limitarea domeniului de aplicare a marjei globale pentru angajamente 15 și să se mobilizeze imediat întreaga sumă disponibilă pentru Instrumentul de sprijin de urgență și pentru o nouă consolidare a rescEU prin intermediul PBR nr. 2/2020. Dat fiind că suma combinată a marjei globale pentru angajamente și a instrumentului de flexibilitate este insuficientă pentru a finanța majorarea propusă a creditelor de angajament, mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru exercițiul 2020 este singurul instrument disponibil - în ultimă instanță - pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare restante care depășesc plafonul de la rubrica 3.

2.3.IMPACTUL BUGETAR AL SITUAȚIILOR NEPREVĂZUTE ÎN 2020

Comisia propune mobilizarea a 714,6 milioane EUR prin intermediul marjei pentru situații neprevăzute în scopul de a răspunde nevoilor suplimentare legate de reactivarea Instrumentului de sprijin de urgență.

Creditele de plată corespunzătoare vor fi incluse în plafonul creditelor de plată pentru 2020 (și nu numai). Prin urmare, nu este necesar să se mobilizeze marja pentru situații neprevăzute în ceea ce privește creditele de plată.

3.COMPENSAREA MARJEI PENTRU SITUAȚII NEPREVĂZUTE PRIN PLAFOANELE CFM

Articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul privind CFM prevede ca sumele puse la dispoziție prin mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute să fie compensate integral prin marjele pentru exercițiile financiare actuale sau viitoare.

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul privind CFM, sumele compensate nu se mobilizează suplimentar în contextul CFM, astfel încât valoarea totală a plafoanelor creditelor de angajament și de plată prevăzute în cadrul CFM pentru exercițiile financiare actuale și viitoare să nu fie depășită. În consecință, mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru creditele de angajament în 2020 în cadrul rubricii 3 și compensarea aferentă trebuie să respecte plafonul total al angajamentelor pentru exercițiul 2020, ultimul din perioada care face obiectului actualului CFM.

Comisia propune compensarea consolidării propuse a cheltuielilor de la rubrica 3 prin deducerea din marja nealocată disponibilă sub plafonul de cheltuieli de la rubrica 5 Administrație.

După compensare, vor rămâne marje totalizând 633,7 milioane EUR sub plafonul de cheltuieli de la următoarele rubrici:

·514,0 milioane EUR la rubrica 2 (Creștere durabilă: - resurse naturale);

·103,4 milioane EUR la rubrica 4 (Europa în lume);

·16,2 milioane EUR la rubrica 5 (Administrație).

Sub celelalte plafoane de cheltuieli nu ar mai rămâne nicio marjă disponibilă.

Plafonul global al angajamentelor pentru CFM în ansamblu ar rămâne neschimbat.

4.ELEMENTE SUPLIMENTARE

Parlamentului European și Consiliului li se reamintește faptul că publicarea prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene trebuie să aibă loc cel mai târziu la data publicării bugetului rectificativ nr. 2/2020, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) ultima teză din Regulamentul privind CFM.

Propunere de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 în scopul de a furniza asistență de urgență statelor membre și de a consolida în continuare mecanismul de protecție civilă al Uniunii/rescEU ca răspuns la epidemia de COVID-19

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 16 , în special punctul 14,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului 17 a stabilit o marjă pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia a calculat cuantumul absolut al marjei pentru situații neprevăzute pentru exercițiul 2020 în Comunicarea sa din 15 mai 2019 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB  18 .

(3) Comisia a examinat toate celelalte posibilități financiare de a reacționa la circumstanțele neprevăzute în limitele plafonului de cheltuieli pentru 2020 din cadrul rubricii 3 (Securitate și cetățenie) stabilit în cadrul financiar multianual (CFM). În ceea ce privește rubrica 3 din CFM pentru 2020, Comisia a propus să se utilizeze marja globală pentru angajamente în limita unei sume totale de 2 392 402 163 de EUR și să se mobilizeze instrumentul de flexibilitate în limita unei sume totale de 1 094 414 188 de EUR. Cu toate acestea, este necesar să se mobilizeze marja pentru situații neprevăzute în scopul de a răspunde nevoilor care decurg din epidemia de COVID-19, prin majorarea creditelor de angajament de la rubrica 3 din CFM din bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, peste plafonul acestei rubrici, astfel cum s-a propus în proiectul de buget rectificativ nr. 2/2020 19 .

(4) Având în vedere această situație foarte specială, condiția de ultimă instanță prevăzută la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 este îndeplinită.

(5) Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la aceeași dată ca modificarea bugetului pentru 2020, dat fiind că marja pentru situații neprevăzute permite finanțarea anumitor acțiuni prin depășirea plafonului stabilit cu privire la bugetul pentru 2020 în CFM,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020, se mobilizează marja pentru situații neprevăzute pentru a furniza suma de 714 558 138 milioane EUR în credite de angajament peste plafonul angajamentelor de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie) din cadrul financiar multianual.

Articolul 2

Suma de 714 558 138 EUR menționată la articolul 1 se compensează din marja existentă, pentru exercițiul financiar 2020, la rubrica 5 (Administrație).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,    Pentru Consiliu,

Președintele    Președintele

(1)    JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2)    COM(2019) 310, 15.5.2019.
(3)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(4)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Această sumă ține seama de marja rămasă din 2019 (1 316,9 milioane EUR) pusă la dispoziție pentru 2020 în „Ajustarea tehnică cu privire la instrumentul special”, adoptată astăzi de Comisie [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(7)    PBR nr. 1/2020 a fost prezentat împreună cu o primă propunere de modificare a deciziei menționate, înlocuită cu această a doua propunere.
(8)    COM(2020) 171, 2.4.2020.
(9)    La 30 ianuarie 2020.
(10)    La 11 martie 2020.
(11)    Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
(12)    Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus], COM(2020) 113 final, 13.3.2020.
(13)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(14)

   JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(15)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(16)    JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(17)    Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
(18)    Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 15 mai 2019 privind ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2020 în funcție de evoluția VNB [COM(2019) 310].
(19)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top