EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2398

Directiva (UE) 2017/2398 a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 345, 27.12.2017, p. 87–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2398/oj

27.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/87


DIRECTIVA (UE) 2017/2398 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 decembrie 2017

de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (b), coroborat cu articolul 153 alineatul (1) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) vizează protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor cauzate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Directiva respectivă prevede un nivel important de protecție împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni printr-un cadru de principii generale menit să permită statelor membre să asigure aplicarea consecventă a cerințelor minime. Valorile-limită obligatorii de expunere profesională stabilite pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, a fezabilității economice, a unei evaluări detaliate a impactului socioeconomic și a disponibilității protocoalelor și tehnicilor de măsurare a expunerii la locul de muncă, sunt componente importante ale ansamblului măsurilor de protecție a lucrătorilor instituite prin directiva menționată. Cerințele minime prevăzute în directiva respectivă vizează protejarea lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele membre pot stabili valori-limită obligatorii mai stricte pentru expunerea profesională.

(2)

Valorile-limită de expunere profesională fac parte din gestionarea riscurilor în temeiul Directivei 2004/37/CE. Respectarea acestor valori-limită nu aduce atingere altor obligații ale angajatorilor în temeiul directivei respective, în special reducerea utilizării de agenți cancerigeni și mutageni la locul de muncă, prevenirea sau reducerea expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni și punerea în aplicare a măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar trebui să includă, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu o substanță, un amestec sau un procedeu care nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis sau alte măsuri care vizează reducerea nivelului de expunere a lucrătorilor. În acest context, este esențial să se ia în considerare principiul precauției în cazul în care există incertitudini.

(3)

Pentru majoritatea agenților cancerigeni și mutageni nu este posibil din punct de vedere științific să se identifice nivelurile sub care expunerea nu ar conduce la efecte adverse. Deși stabilirea valorilor-limită pentru agenții cancerigeni și mutageni la locul de muncă în conformitate cu prezenta directivă nu elimină în totalitate riscurile pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor rezultate din expunerea la aceste substanțe la locul de muncă (risc rezidual), aceasta contribuie totuși la o reducere semnificativă a riscurilor care rezultă din această expunere în contextul abordării treptate și pe baza definiției obiectivelor stabilite în Directiva 2004/37/CE. Pentru alți agenți cancerigeni și mutageni, este posibil, din punct de vedere științific, să se determine nivelurile sub care expunerea nu ar trebui să producă efecte adverse.

(4)

Nivelurile maxime de expunere a lucrătorilor la unii agenți cancerigeni sau mutageni sunt stabilite la valori care nu trebuie depășite, în temeiul Directivei 2004/37/CE. Aceste valori-limită ar trebui să fie revizuite și ar trebui stabilite valori-limită pentru agenți cancerigeni și mutageni suplimentari.

(5)

Pe baza rapoartelor privind punerea în aplicare transmise de statele membre la fiecare cinci ani în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE a Consiliului (4), Comisia evaluează punerea în aplicare a cadrului legal privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv a Directivei 2004/37/CE, și, dacă este cazul, informează instituțiile relevante și Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (CCSS) cu privire la inițiative care vizează îmbunătățirea cadrului respectiv, inclusiv propuneri legislative adecvate, după caz.

(6)

Valorile-limită stabilite în prezenta directivă ar trebui revizuite, după caz, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a noilor date științifice și tehnice și a bunelor practici, a tehnicilor și a protocoalelor bazate pe dovezi, destinate măsurării nivelurilor de expunere la locul de muncă. Aceste informații ar trebui să includă, dacă este posibil, date privind riscurile reziduale pentru sănătatea lucrătorilor și avize ale Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici (SCOEL) și ale CCSS. Informațiile referitoare la riscul rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, sunt valoroase pentru eforturile viitoare de a se limita riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni la locul de muncă, inclusiv pentru revizuirea valorilor-limită prevăzute în prezenta directivă. Ar trebui promovată în continuare transparența cu privire la astfel de informații.

(7)

Din cauza absenței unor date coerente privind expunerea la substanțe, este necesar ca lucrătorii expuși sau lucrătorii care riscă să fie expuși să fie protejați printr-o supraveghere obligatorie și relevantă a sănătății. Prin urmare, ar trebui să se poată continua, după terminarea expunerii, supravegherea medicală adecvată a lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2004/37/CE evidențiază un risc legat de sănătate sau securitate, în urma indicației medicului sau a autorității responsabile pentru supravegherea sănătății. Supravegherea respectivă ar trebui să fie efectuată în conformitate cu dreptul intern sau practica națională a statelor membre. Prin urmare, articolul 14 din Directiva 2004/37/CE ar trebui să fie modificat pentru a asigura o astfel de supraveghere a sănătății pentru toți lucrătorii în cauză.

(8)

Statele membre trebuie să colecteze date în mod corespunzător și consecvent de la angajatori pentru a asigura securitatea și asistența adecvată pentru lucrători. Statele membre trebuie să furnizeze Comisiei informații pentru rapoartele sale privind punerea în aplicare a Directivei 2004/37/CE. Comisia susține deja bunele practici privind colectarea datelor în statele membre și ar trebui să propună, după caz, modalități de îmbunătățire a colectării datelor necesare în temeiul Directivei 2004/37/CE.

(9)

Directiva 2004/37/CE prevede că angajatorii trebuie să utilizeze procedurile corespunzătoare existente pentru măsurarea nivelurilor de expunere la agenți cancerigeni și mutageni la locul de muncă, în considerarea faptului că SCOEL face trimitere, în recomandările sale, la fezabilitatea monitorizării expunerii la orice valoare-limită recomandată a expunerii profesionale și la valorile biologice limită. Îmbunătățirea echivalării metodologiilor de măsurare a concentrației în aer a agenților cancerigeni sau mutageni referitoare la valorile-limită reglementate prin Directiva 2004/37/CE este importantă pentru consolidarea obligațiilor prevăzute de respectiva directivă și pentru asigurarea unui nivel similar, la nivel înalt, de protecție a sănătății lucrătorilor și a unor condiții de concurență echitabile în întreaga Uniune.

(10)

Modificările la anexa III la Directiva 2004/37/CE prevăzute de prezenta directivă reprezintă primul pas al unui proces de actualizare pe termen mai lung a acesteia. În continuarea acestui proces, Comisia a depus o propunere de stabilire a valorilor-limită și/sau a observațiilor referitoare la piele în ceea ce privește șapte agenți cancerigeni suplimentari. Mai mult, Comisia a precizat, în comunicarea sa din 10 ianuarie 2017„Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți – Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă”, că sunt prevăzute modificări ulterioare ale Directivei 2004/37/CE. Comisia ar trebui să își continue permanent activitatea cu privire la actualizările anexei III la Directiva 2004/37/CE, în conformitate cu articolul 16 al directivei respective și cu practica consacrată. Respectiva activitate ar trebui să conducă, dacă e cazul, la propuneri de viitoare revizuiri ale valorilor-limită prevăzute de Directiva 2004/37/CE și de prezenta directivă, ca și la propuneri de valori-limită suplimentare.

(11)

Este necesar să se ia în considerare alte căi de absorbție pentru a se asigura cel mai bun nivel de protecție posibil în cazul tuturor agenților cancerigeni și mutageni, inclusiv posibilitatea de penetrare cutanată.

(12)

SCOEL asistă Comisia, în special în identificarea, evaluarea și analizarea în detaliu a celor mai recente date științifice disponibile și în propunerea unor valori-limită de expunere profesională pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor chimice, care urmează să fie stabilite la nivelul Uniunii, în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului (5) și al Directivei 2004/37/CE. În ceea ce privește agenții chimici o-toluidină și 2-nitropropan, nu erau disponibile recomandări ale SCOEL în anul 2016, și ca atare au fost luate în considerare alte surse de informații științifice, suficient de solide și publice.

(13)

Valorile-limită pentru clorura de vinil monomer și pentru pulberea de lemn de esență tare stabilite în anexa III la Directiva 2004/37/CE ar trebui revizuite în lumina celor mai recente date științifice și tehnice. Distincția dintre pulberea de lemn de esență tare și cea de lemn de esență moale ar trebui evaluată în ceea ce privește valoarea-limită prevăzută în respectiva anexă, potrivit recomandării SCOEL și a Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului.

(14)

Expunerea mixtă la mai mult de o esență de lemn este foarte des întâlnită, ceea ce complică evaluarea expunerii la diferite esențe de lemn. Expunerea la pulbere de lemn de esență tare și la cea de lemn de esență moale este des întâlnită la lucrătorii din Uniune și poate cauza simptome și boli respiratorii, cel mai grav efect asupra sănătății fiind riscul de cancer nazal și sinonazal. Prin urmare, este oportun să se prevadă că, dacă pulberea de lemn de esență tare este amestecată cu pulberi de alte esențe lemnoase, valorile-limită stabilite în anexă pentru pulberea de lemn de esență tare ar trebui aplicate tuturor pulberilor de esențe lemnoase prezente în amestecul respectiv.

(15)

Anumiți compuși de crom (VI) îndeplinesc criteriile de clasificare ca agenți cancerigeni (categoria 1A sau 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și, prin urmare, sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru compușii de crom (VI) care sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru respectivii compuși de crom (VI).

(16)

În ceea ce privește cromul (VI), o valoare-limită de 0,005 mg/m3 ar putea fi neadecvată și, în anumite sectoare, ar putea fi greu de atins pe termen scurt. Prin urmare, ar trebui introdusă o perioadă de tranziție pe durata căreia să se aplice valoarea de 0,010 mg/m3. Pentru situația specifică în care activitatea profesională se referă la activități care implică procedee de sudură și de tăiere cu plasmă sau procese de lucru similare care generează fumuri, ar trebui să se aplice o valoare-limită de 0,025 mg/m3 pe perioada respectivă de tranziție, după care ar trebui să se aplice valoarea-limită aplicată în general de 0,005 mg/m3.

(17)

Anumite fibre ceramice refractare îndeplinesc criteriile de clasificare ca agenți cancerigeni (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru fibrele ceramice refractare care sunt agenți cancerigeni în sensul Directivei 2004/37/CE. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru respectivele fibre ceramice refractare.

(18)

Există dovezi suficiente cu privire la efectele cancerigene ale pulberii respirabile de silice cristalină. Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, ar trebui să fie stabilită o valoare-limită pentru pulberea respirabilă de silice cristalină. Pulberea respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de lucru nu face obiectul clasificării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Prin urmare, este adecvat ca în anexa I la Directiva 2004/37/CE să se includă activități care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de lucru și să se stabilească o valoare-limită pentru această pulbere („fracție respirabilă”), care ar trebui să fie supusă revizuirii, în special în lumina numărului de lucrători expuși.

(19)

Ghidurile și exemplele de bune practici elaborate de Comisie, de statele membre sau de partenerii sociali sau alte inițiative, precum cea de dialog social intitulată „Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin prelucrarea și folosirea corectă a silicei cristaline și a produselor derivate” (NEPSi), sunt instrumente valoroase și necesare care vin în completarea măsurilor de reglementare și, în special, care sprijină punerea în aplicare efectivă a valorilor-limită și care, prin urmare, ar trebui să fie luate în mod serios în considerare. Acestea includ măsuri de prevenire sau minimizare a expunerii, cum ar fi îndepărtarea prafului, prin utilizarea apei, pentru a evita dispersia în aer a pulberilor respirabile în cazul silicei cristaline.

(20)

Oxidul de etilenă îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Pentru oxidul de etilenă, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru oxidul de etilenă și să i se asocieze o observație care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

(21)

1,2-Epoxipropanul îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, este posibil să se identifice un nivel de expunere sub care este de așteptat ca expunerea la respectivul agent cancerigen să nu conducă la efecte adverse. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru 1,2-epoxipropan.

(22)

Acrilamida îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Pentru acrilamidă, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru acrilamidă și să i se asocieze o observație care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

(23)

2-Nitropropanul îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru 2-nitropropan.

(24)

o-Toluidina îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru o-toluidină și să i se asocieze o observație care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

(25)

1,3-Butadiena îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1A) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru 1,3-butadienă.

(26)

Hidrazina îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Pentru hidrazină, SCOEL a identificat existența posibilității unei absorbții semnificative prin piele. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru hidrazină și să i se asocieze o observație care să indice posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

(27)

Brometilena îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen (categoria 1B) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin urmare, este un agent cancerigen în sensul Directivei 2004/37/CE. Este posibil ca, pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, să se stabilească o valoare-limită pentru respectivul agent cancerigen. Prin urmare, este adecvat să se stabilească o valoare-limită pentru brometilenă.

(28)

Prezenta directivă consolidează protecția sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă. Statele membre ar trebui să transpună prezenta directivă în dreptul lor intern. Acestea ar trebui să se asigure că autoritățile competente dispun de suficient personal specializat și de alte resurse necesare pentru a-și îndeplini sarcinile legate de punerea în aplicare corectă și eficace a prezentei directive, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională. Punerea în aplicare a prezentei directive de către angajatori ar fi facilitată dacă aceștia ar dispune de orientări, acolo unde este cazul, pentru a identifica modalități mai bune de a se conforma la prezenta directivă.

(29)

Comisia a consultat CCSS. De asemenea, Comisia a realizat o consultare în două etape a partenerilor sociali europeni, în conformitate cu articolul 154 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(30)

În avizele sale, CCSS s-a referit la o perioadă de revizuire pentru valorile-limită obligatorii ale expunerii profesionale în cazul mai multor substanțe, cum ar fi pulberea respirabilă de silice cristalină, acrilamida și 1,3-butadiena. Comisia trebuie să țină seama de respectivele avize atunci când stabilește prioritatea substanțelor în vederea evaluării științifice.

(31)

În avizul său cu privire la fibrele ceramice refractare, CCSS a fost de acord că este necesară o valoare-limită obligatorie a expunerii profesionale, dar nu a reușit să ajungă la o poziție comună cu privire la un anumit prag. Prin urmare, Comisia ar trebui să încurajeze CCSS să prezinte un aviz actualizat cu privire la fibrele ceramice refractare, în vederea ajungerii la o poziție comună cu privire la valoarea-limită pentru respectiva substanță, fără a se aduce atingere metodelor de lucru ale CCSS și autonomiei partenerilor sociali.

(32)

La locul de muncă, bărbații și femeile sunt adesea expuși unui amestec de substanțe care poate crește riscurile la adresa sănătății și poate avea efecte adverse, printre altele, asupra sistemelor lor de reproducere, inclusiv fertilitate scăzută sau infertilitate și, de asemenea, poate avea un efect negativ asupra dezvoltării fătului și a lactației. Substanțele care sunt toxice pentru reproducere fac obiectul măsurilor Uniunii care prevăd cerințele minime de protecție a sănătății și securității lucrătorilor, în special cele prevăzute în Directiva 98/24/CE și Directiva 92/85/CEE a Consiliului (7). Substanțele toxice pentru reproducere care sunt și agenți cancerigeni sau mutageni fac obiectul dispozițiilor Directivei 2004/37/CE. Comisia ar trebui să evalueze necesitatea extinderii aplicării măsurilor de protecție a sănătății și securității lucrătorilor, prevăzute în Directiva 2004/37/CE, la toate substanțele toxice pentru reproducere.

(33)

Prezenta directivă respectă drepturile și principiile fundamentale înscrise în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viață și dreptul la condiții de muncă echitabile, prevăzute la articolul 2 și, respectiv, la articolul 31.

(34)

Valorile-limită stabilite în prezenta directivă vor fi revizuite în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8), în special pentru a se ține seama de interacțiunea dintre valorile-limită prevăzute în temeiul Directivei 2004/37/CE și nivelurile calculate fără efect obținute pentru substanțele chimice periculoase în temeiul regulamentului respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un mod eficace.

(35)

Întrucât obiectivele prezentei directive, de a îmbunătăți condițiile de muncă și de a proteja sănătatea lucrătorilor de riscurile specifice determinate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acesteia, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(36)

Având în vedere că prezenta directivă se referă la protecția sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă, termenul de transpunere ar trebui să fie de doi ani de la data intrării în vigoare a acesteia.

(37)

Prin urmare, Directiva 2004/37/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2004/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, se adaugă următorul paragraf:

„În rapoartele transmise Comisiei în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE, statele membre țin seama de informațiile de la literele (a)-(g) de la primul paragraf al prezentului articol.”

2.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre stabilesc, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională, măsuri pentru asigurarea supravegherii adecvate a sănătății lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitate sau sănătate. Medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor poate indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză.”;

(b)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Toate cazurile de cancer identificate, în conformitate cu dreptul intern sau practica națională, ca rezultat al expunerii la un agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă sunt notificate autorității responsabile.

Statele membre țin seama de informațiile de la prezentul alineat la transmiterea rapoartelor către Comisie în temeiul articolului 17a din Directiva 89/391/CEE.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 18a

Evaluare

În cadrul următoarei evaluări a punerii în aplicare a prezentei directive în contextul evaluării menționate la articolul 17a din Directiva 89/391/CEE, Comisia evaluează și necesitatea de a modifica valoarea-limită pentru pulberea respirabilă de silice cristalină. Comisia propune, dacă e cazul, amendamentele și modificările necesare cu privire la respectiva substanță.

Până cel târziu în primul trimestru al anului 2019, ținând seama de cele mai recente evoluții privind cunoștințele științifice, Comisia evaluează opțiunea de a modifica domeniul de aplicare al prezentei directive pentru a introduce substanțele toxice pentru reproducere. Pe această bază, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă, după consultarea cu angajatorii și lucrătorii.”

4.

În anexa I se adaugă următorul punct:

„6.

Activități care implică expunere la pulbere respirabilă de silice cristalină generată în cadrul unui proces de lucru”.

5.

Anexa III se înlocuiește cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 ianuarie 2020. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la textul acestor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Modalitatea de efectuare a acestei trimiteri este stabilită de statele membre.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul măsurilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 12 decembrie 2017.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

M. MAASIKAS


(1)  JO C 487, 28.12.2016, p. 113.

(2)  Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 decembrie 2017.

(3)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

(4)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(5)  Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(7)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează (a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA III

Valori-limită și alte dispoziții direct conexe (articolul 16)

A.   VALORI-LIMITĂ ALE EXPUNERII PROFESIONALE

Denumirea agentului

Nr. CE (1)

Nr. CAS (2)

Valori-limită (3)

Observație

Măsuri tranzitorii

mg/m3  (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Pulbere de lemn de esență tare

2  (7)

Valoare-limită 3 mg/m3 până la 17 ianuarie 2023

Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul articolului 2 litera (a) punctul (i) din prezenta directivă

(ca crom)

0,005

Valoare-limită 0,010 mg/m3 până la 17 ianuarie 2025

Valoare-limită: 0,025 mg/m3 pentru procedeele de sudură și de tăiere cu plasmă sau procesele de lucru similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025

Fibre ceramice refractare

care sunt substanțe cancerigene în sensul articolului 2 litera (a) punctul (i)

0,3

 

Pulbere respirabilă de silice cristalină

0,1  (8)

 

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

piele (9)

 

Clorură de vinil monomer

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Oxid de etilenă

200-849-9

75-21-8

1,8

1

piele (9)

 

1,2-Epoxipropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Acrilamidă

201-173-7

79-06-1

0,1

piele (9)

 

2-Nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidină

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

piele (9)

 

1,3-Butadienă

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Hidrazină

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

piele (9)

 

Brometilenă

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

B.   ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE

p.m.”


(1)  Nr. CE, și anume Einecs, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(2)  Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service.

(3)  Măsurate sau calculate în funcție de o perioadă de referință de 8 ore.

(4)  mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur).

(5)  ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3).

(6)  f/ml = fibre per mililitru.

(7)  Fracțiune inhalabilă: dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea-limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestecul respectiv.

(8)  Fracția respirabilă.

(9)  Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată.


Top