EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0834

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

COM/2018/834 final

Bruxelles, 5.12.2018

COM(2018) 834 final

2018/0427(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. În conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea negociază cu statul care se retrage un acord care stabilește condițiile de retragere („Acordul de retragere”), ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea. Acordul de retragere urmează să fie încheiat în numele Uniunii de către Consiliu, după aprobarea Parlamentului European.

În urma notificării, Consiliul European (articolul 50) a adoptat orientări la 29 aprilie 2017. În lumina acestor orientări, Consiliul a autorizat Comisia, la 22 mai 2017, să deschidă negocierile pentru un acord cu Regatul Unit de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a adoptat directivele de negociere pentru aceste negocieri. La 15 decembrie 2017, Consiliul European a adoptat orientări care le completează pe cele din 29 aprilie 2017 și care stabilesc principiile și condițiile pentru dispozițiile tranzitorii, după care, la 29 ianuarie 2018, Consiliul a adoptat directive suplimentare de negociere.

Negocierile au fost purtate în lumina orientărilor Consiliului European menționate mai sus și în conformitate cu directivele de negociere emise de Consiliu, precum și cu respectarea rezoluțiilor Parlamentului European din 5 aprilie 2017, 3 octombrie 2017, 13 decembrie 2017 și 14 martie 2018.

Negocierile au fost încheiate și parafate la nivel de negociatori-șefi la 14 noiembrie 2018.

Un acord privind viitoarele relații dintre Uniune și Regatul Unit poate fi încheiat numai după ce Regatul Unit devine o țară terță. Cu toate acestea, articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că, în cadrul acordului care stabilește condițiile de retragere, trebuie ținut seama de viitoarele relații ale statului respectiv cu Uniunea. În cadrul negocierilor purtate în temeiul articolului 50 a fost identificată o înțelegere de ansamblu privind cadrul viitoarelor relații în Declarația politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, care a fost aprobată de Consiliul European la 25 noiembrie 2018 1 . 

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Acordul de retragere respectă pe deplin tratatele și menține integritatea și autonomia ordinii juridice a Uniunii. Acesta promovează valorile, obiectivele și interesele Uniunii și asigură coerența, eficacitatea și continuitatea politicilor și acțiunilor sale. În special, articolul 4 din Acordul de retragere stabilește metodele și principiile referitoare la efectul, punerea în aplicare și executarea acordului care asigură același efect juridic al dispozițiilor dreptului Uniunii puse în aplicare prin Acordul de retragere în Regatul Unit ca și în Uniune și în statele sale membre.

Drepturile fundamentale

În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor. Totodată, drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.

Aceste drepturi, libertăți și principii sunt pe deplin conservate și protejate în Uniune după retragerea Regatului Unit din Uniune. În plus, Acordul de retragere garantează că, ori de câte ori se face trimitere la dispoziții sau concepte ale dreptului Uniunii, acestea sunt interpretate și aplicate utilizând metodele și principiile generale de interpretare aplicabile în cadrul Uniunii, inclusiv interpretarea coerentă cu Carta drepturilor fundamentale. Acest lucru este deosebit de relevant pentru partea din acord referitoare la drepturile cetățenilor, care se bazează în mare măsură pe dreptul Uniunii.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temeiul juridic

Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană. În consecință, articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană constituie temeiul juridic pentru încheierea unui acord de retragere. Se reamintește că, în conformitate cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană se aplică și Comunității Europene a Energiei Atomice.

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Acordul de retragere se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European.

Proporționalitatea

Acordul de retragere clarifică toate aspectele legate de dezlegarea Regatului Unit de Uniune și stabilește în mod clar termenii și condițiile tranziției și durata acesteia. Astfel, Acordul de retragere este adecvat și proporțional cu obiectivul de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune.

Alegerea instrumentului

În conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, condițiile de retragere trebuie stabilite printr-un acord între statul care se retrage și Uniune; încheierea unui astfel de acord este decisă printr-o decizie a Consiliului.

3.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Întrucât Acordul de retragere asigură faptul că atât Uniunea, cât și Regatul Unit respectă obligațiile financiare care rezultă din întreaga perioadă în care Regatul Unit a fost membru al Uniunii, singurul impact bugetar al Acordului de retragere asupra Uniunii rezultă din instituirea Comitetului mixt, alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și ai Regatului Unit. Comitetul mixt va supraveghea și va facilita, printre altele, punerea în aplicare și executarea Acordului de retragere. Comitetul mixt se va reuni cel puțin o dată pe an, la cererea oricăreia dintre părți. În plus, ar putea apărea și costuri legate de posibila deschidere a unei proceduri de arbitraj în temeiul dispozițiilor privind soluționarea litigiilor prevăzute de acord. În cazul prelungirii perioadei de tranziție, Regatul Unit va contribui pentru această nouă perioadă la bugetul Uniunii, contribuția respectivă fiind tratată ca „venituri generale”. Fișa financiară legislativă anexată la prezenta propunere oferă detalii suplimentare privind impactul financiar estimat pentru bugetul Uniunii.

4.ALTE ELEMENTE

Planurile de punere în aplicare și măsurile de monitorizare, evaluare și raportare

Titlul 2 din partea a șasea a Acordului de retragere instituie un comitet mixt care va monitoriza în permanență punerea în aplicare și executarea prezentului acord. Comitetul mixt este alcătuit din reprezentanți ai Uniunii și reprezentanți ai Regatului Unit care se vor reuni cel puțin o dată pe an, vor supraveghea și facilita punerea în aplicare și executarea acordului, vor decide cu privire la sarcinile comitetelor specializate, vor supraveghea activitatea acestora și vor modifica acordul în cazul în care acordul în sine prevede în mod expres acest lucru. Comitetul mixt poate lua decizii și formula recomandări doar dacă Uniunea și Regatul Unit sunt ambele de acord cu acest lucru. Comitetul mixt nu poate în niciun caz să restricționeze procesul decizional la nivelul Uniunii. Uniunea și Regatul Unit pot decide, prin intermediul Comitetului mixt, să modifice anumite aspecte ale acordului, numai în cazurile în care acest lucru este prevăzut în mod expres în acord. Atunci când părțile aprobă o astfel de decizie, aceasta trebuie să facă obiectul cerințelor și procedurilor lor interne respective aplicabile.

Sub controlul Comitetului mixt își vor desfășura activitatea următoarele comitete specializate, respectiv un subcomitet pentru fiecare dintre părțile principale ale Acordului de retragere:

(a)Comitetul privind drepturile cetățenilor;

(b)Comitetul privind celelalte dispoziții de separare;

(c)Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord;

(d)Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind zonele de suveranitate din Cipru;

(e)Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Gibraltarul și

(f)Comitetul privind dispozițiile financiare.

Propunerea prevede, de asemenea, un rol pentru Comitetul mixt în ceea ce privește soluționarea litigiilor, chestiune abordată în titlul 3 din partea a șasea a Acordului de retragere.

Punerea în aplicare și executarea Acordului de retragere în Uniune

În conformitate cu articolul 216 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele membre. Punerea în aplicare și executarea Acordului de retragere în Uniune ar trebui să se efectueze cu respectarea deplină a alocării sarcinilor între Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și între diferitele instituții ale Uniunii, pe de altă parte. Prin urmare, în virtutea sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisiei i-ar reveni în principal rolul de a acționa în numele Uniunii și al Euratom. În anumite cazuri și în conformitate cu funcția de definire a politicilor a Consiliului stabilită la articolul 16 alineatul (1) din TUE, Consiliul va acționa în numele Uniunii și al Euratom.

De exemplu, acolo unde acordul prevede că Uniunea furnizează Regatului Unit informații sau notificări specifice, această sarcină ar trebui, în principiu, să fie efectuată de Comisie în numele Uniunii, dacă este necesar, pe baza informațiilor furnizate de statele membre sau de alte instituții, organisme sau entități relevante ale Uniunii. Cele de mai sus se aplică în special următoarelor dispoziții ale acordului:

(a)articolul 18 alineatul (1) litera (c): notificarea de către Uniune a unor probleme tehnice care împiedică statul-gazdă să înregistreze cererea sau să emită certificatul care atestă solicitarea menționat la litera (b) a articolului respectiv;

(b)articolul 33 alineatul (2): notificarea de către Uniune a datei de intrare în vigoare a acordurilor menționate la articolul 33 alineatul (1);

(c)articolul 36 alineatul (1): informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit cu privire la actele noi sau de modificare a legislației relevante privind dispozițiile în materie de securitate socială;

(d)articolul 36 alineatul (4): informații care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit în cadrul Comitetului mixt cu privire la propunerile de adaptare a anexei relevante la acord în scopul alinierii la deciziile și recomandările Comisiei administrative privind securitatea socială;

(e)articolul 55 alineatul (3): comunicarea de către Uniune Regatului Unit a informațiilor necesare pentru înregistrarea sau acordarea în Regatul Unit a drepturilor de proprietate intelectuală menționate la articolul 54 alineatul (1) sau (2);

(f)articolul 96 alineatul (6): informațiile furnizate de Uniune la cererea Regatului Unit pentru ca acesta să își respecte obligația de raportare prevăzută la articolul 7 din Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, precum și să aplice sancțiuni în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 și cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009;

(g)articolul 102: notificarea Regatului Unit de către Uniune atunci când incintele, imobilele, bunurile și activele Uniunii nu mai sunt în uz oficial sau au fost retrase din Regatul Unit;

(h)articolul 103: notificarea Regatului Unit de către Uniune cu privire la retragerea din Regatul Unit a oricăreia dintre arhivele Uniunii;

(i)articolul 116 alineatul (3): notificarea autorităților de către Uniune cu privire la statutul oricărei persoane care este relevant pentru dreptul persoanei în cauză la un privilegiu sau la o imunitate în temeiul titlului respectiv;

(j)articolul 119: notificarea Regatului Unit de către Uniune cu privire la data de finalizare a transferului agențiilor;

(k)articolul 127 alineatul (7) litera (b): notificarea Regatului Unit de către Uniune atunci când, în timpul perioadei de tranziție, Regatul Unit nu va fi considerat drept stat membru în scopul unui schimb de informații, al unei proceduri sau al unui program care continuă să fie pus (pusă) în aplicare sau care începe după încheierea perioadei de tranziție și în cazul în care această participare ar oferi acces la informații sensibile din punct de vedere al securității de care numai statele membre pot să aibă cunoștință;

(l)articolul 134: informațiile care trebuie furnizate de Uniune entităților relevante cărora le-a încredințat realizarea auditului, comunicate de Regatul Unit;

(m)articolul 140 alineatele (2) și (3): informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit cu privire la valoarea angajamentelor restante menționate în dispozițiile respective;

(n)articolul 142 alineatele (3), (4) și (5): informațiile care trebuie furnizate Regatului Unit cu privire la datoriile Uniunii la sfârșitul anului 2020 menționate în dispozițiile respective;

(o)articolul 143 alineatul (1) litera (b) și alineatele (2), (3) și (4): rapoartele și informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit cu privire la datoriile financiare contingente relevante legate de împrumuturile pentru asistență financiară, FEIS, FEDD și mandatul de acordare a împrumuturilor externe menționate în dispozițiile respective;

(p)articolul 144 alineatul (1): informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit privind instrumentele financiare executate în cadrul gestiunii directe sau indirecte care sunt finanțate prin programele din CFM 2014-2020 sau în cadrul perspectivelor financiare anterioare;

(q)articolul 147 alineatul (2): informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit privind datoriile contingente legate de cauze juridice;

(r)articolul 148 alineatul (2): informațiile care trebuie furnizate de Uniune Regatului Unit în temeiul acestei dispoziții privind plățile de după 2020;

(s)articolul 159 alineatul (2): informațiile anuale pe care Uniunea trebuie să le furnizeze Comitetului specializat privind drepturile cetățenilor;

(t)articolul 185: notificarea adresată Regatului Unit în numele Uniunii cu privire la orice stat membru care a declarat, în conformitate cu această dispoziție, că, în cursul perioadei de tranziție, statul membru respectiv nu va preda propriii resortisanți în temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI.

În anumite cazuri, Acordul de retragere identifică o altă instituție sau organism al Uniunii care trebuie să transmită aceste informații, de exemplu:

(a)articolul 149: rambursarea de către Banca Centrală Europeană a capitalului subscris și vărsat sau

(b)articolul 150 alineatul (4): rambursarea de către Banca Europeană de Investiții a capitalului subscris și vărsat.

În cazul în care acordul prevede că Uniunea poate decide să invite Regatul Unit, în cursul perioadei de tranziție, să participe, în mod excepțional, la anumite reuniuni ale comitetelor sau grupurilor de experți sau la reuniuni ale organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii [articolul 128 alineatul (5) din acord] sau la reuniunile internaționale de negociere și consultare [articolul 129 alineatul (2) litera (b) și articolul 130 alineatul (3) din acord], astfel de invitații adresate Regatului Unit ar trebui, în principiu, să fie transmise de Comisie în numele Uniunii. În cazul în care reuniunea este organizată de organe, oficii sau agenții ale Uniunii, aceste organe, oficii sau agenții ale Uniunii sunt cele care vor trimite invitațiile corespunzătoare. Astfel de invitații pot fi transmise numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acord. Comisia intenționează să elaboreze orientări în acest sens, astfel încât să asigure aplicarea consecventă a dispozițiilor în cauză.

În cazul în care acordul prevede că Uniunea trebuie să consulte Regatul Unit în cursul perioadei de tranziție: o astfel de consultare ar trebui, de asemenea, să fie realizată de Comisie în numele Uniunii. Acest lucru se aplică în special următoarelor dispoziții ale acordului: 

(a)articolul 128 alineatul (7): obligația Uniunii de a consulta Regatul Unit cu privire la proiectele de acte ale Uniunii care identifică sau menționează în mod direct autorități, proceduri sau documente specifice ale unui stat membru;

(b)articolul 129 alineatul (5): posibilitatea de a consulta Regatul Unit în temeiul acestei dispoziții;

(c)articolul 130 alineatul (1): obligația Uniunii de a consulta Regatul Unit, în temeiul acestei dispoziții, cu privire la posibilitățile de pescuit legate de apele din UE și din afara UE;

(d)articolul 130 alineatul (2): obligația Uniunii de a oferi Regatului Unit posibilitatea de a prezenta observații în temeiul acestei dispoziții.

Comisia va fi, de asemenea, cea care trebuie să convină cu Regatul Unit modalitățile administrative, cum ar fi cele menționate la articolul 134 (dispoziții administrative între auditorii din Uniune și din Regatul Unit pentru a facilita procesul de audit) sau la articolul 12 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord (modalități administrative necesare pentru punerea în aplicare corectă a dispozițiilor protocolului privind ajutoarele de stat).

De asemenea, Comisia va acționa în numele Uniunii în toate etapele procedurii de soluționare a litigiilor în temeiul titlului III din partea a șasea a acordului.

Explicarea detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Textul proiectului de propunere al Comisiei pentru Acordul de retragere cuprinde 185 de articole structurate în șase părți (împărțite apoi în titluri și capitole), trei protocoale și nouă anexe, după cum se explică mai jos.

Partea întâi (Dispoziții comune) conține dispozițiile comune ale Acordului de retragere (denumit în continuare „acordul”), inclusiv definițiile, domeniul de aplicare teritorial al Acordului de retragere, metodele și principiile referitoare la efectele, punerea în aplicare și executarea acordului.

Partea a doua (Drepturile cetățenilor) stabilește dispozițiile privind protejarea statutului și a drepturilor derivate din dreptul Uniunii ale cetățenilor UE și ale resortisanților Regatului Unit, precum și ale membrilor lor de familie, care sunt afectați de retragerea Regatului Unit. Partea a doua cuprinde 4 titluri: titlul I (Dispoziții generale), titlul II (Drepturi și obligații), titlul III (Coordonarea sistemelor de securitate socială) și titlul IV (Alte dispoziții).

Partea a treia (Dispoziții privind separarea) stabilește dispozițiile privind alte aspecte legate de dezlegarea Regatului Unit de Uniune. Partea a treia cuprinde 13 titluri: Titlul I (Mărfurile introduse pe piață), titlul II (Regimuri vamale în curs), titlul III (Aspecte curente privind taxa pe valoarea adăugată și accizele), titlul IV (Proprietatea intelectuală), titlul V (Acțiuni de cooperare polițienească și judiciară în materie penală aflate în desfășurare), titlul VI (Acțiuni de cooperare judiciară în materie civilă și comercială aflate în desfășurare), titlul VII (Date și informații prelucrate sau obținute înainte de încheierea perioadei de tranziție sau în temeiul prezentului acord), titlul VIII (Proceduri de achiziții publice și proceduri similare aflate în desfășurare), titlul IX (Aspecte referitoare la Euratom), titlul X (Proceduri judiciare și administrative ale uniunii), titlul XI (Proceduri de cooperare administrativă între statele membre și Regatul Unit), titlul XII (Privilegii și imunități) și titlul XIII (Alte aspecte referitoare la funcționarea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii).

Partea a patra (Dispoziții tranzitorii) stabilește o perioadă de tranziție în care întregul acquis al UE se va aplica Regatului Unit, cu unele excepții. În timpul tranziției, Regatul Unit nu va mai fi reprezentat în instituțiile Uniunii și nu va mai participa la procesul Uniunii de elaborare și luare a deciziilor. În plus, partea a patra stabilește dispozițiile tranzitorii aplicabile Regatului Unit în ceea ce privește acordurile internaționale încheiate de Uniune sau de statele membre, acționând în numele său, sau de Uniune și statele sale membre, acționând împreună. În conformitate cu articolul 129, Regatului Unit îi vor reveni obligații care rezultă din acordurile respective. Articolul 130 prevede un mecanism de consultare pentru stabilirea posibilităților de pescuit ale Regatului Unit în perioada de tranziție. Articolul 131 va asigura menținerea competenței depline a tuturor instituțiilor Uniunii în ceea ce privește Regatul Unit, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Articolul 132 prevede posibilitatea adoptării unei decizii unice de prelungire a perioadei de tranziție cu până la unul sau doi ani.

Partea a cincea (Dispoziții financiare) stabilește norme detaliate privind decontul financiar, inclusiv norme detaliate privind componentele decontului financiar, precum și norme pentru calcularea valorii decontului financiar și a modalităților de plată. Se stabilesc, de asemenea, norme privind modalitățile de participare în continuare a Regatului Unit la programele actualului cadru financiar multianual (CFM) până la încheierea acestora.

Partea a șasea (Dispoziții instituționale și finale) stabilește norme pentru interpretarea și aplicarea coerentă a acordului și instituie un comitet mixt, precum și un mecanism de soluționare a litigiilor. Această parte conține, de asemenea, obligația părților de a depune toate eforturile pentru a încerca să ajungă la un acord privind relațiile lor viitoare înainte de sfârșitul perioadei de tranziție, precum și dispozițiile privind intrarea în vigoare a acordului.

Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord și cele 10 anexe ale sale prevăd dispozițiile necesare pentru așa-numita „soluție de ultim recurs” pentru evitarea unei frontiere strict controlate între Irlanda și Irlanda de Nord. Protocolul nu se aplică decât cu excepția cazului în care și până în momentul în care este înlocuit, integral sau parțial, printr-un acord ulterior. Protocolul creează un teritoriu vamal unic UE-Regatul Unit. Astfel se va evita necesitatea impunerii unor tarife, a unor cote sau a unor controale privind regulile de origine între UE și Regatul Unit. Protocolul prevede, de asemenea, o serie de măsuri care să asigure condiții de concurență echitabile între UE și Regatul Unit. În plus, protocolul asigură aplicarea în continuare în Irlanda de Nord a Codului vamal al Uniunii (CVU) care stabilește, printre altele, dispozițiile privind punerea în liberă circulație a produselor în UE. Acest lucru va garanta faptul că întreprinderile din Irlanda de Nord nu se vor confrunta cu restricții la introducerea de produse pe piața unică a UE. Protocolul prevede, de asemenea, că Regatul Unit, în ceea ce privește Irlanda de Nord, se va alinia în continuare la un set limitat de norme legate de piața unică a UE și care sunt indispensabile pentru evitarea unei frontiere strict controlate: legislația privind mărfurile, normele sanitare și fitosanitare („normele SPS”), normele privind producția agricolă, TVA-ul și accizele, precum și normele privind ajutoarele de stat. Există, de asemenea, dispoziții privind menținerea pieței unice a energiei electrice pe insula Irlanda. În temeiul protocolului, zona comună de călătorie dintre Irlanda și Regatul Unit, precum și drepturile și privilegiile asociate acesteia vor continua să se aplice în conformitate cu dreptul UE, în special în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor UE. De asemenea, cooperarea nord-sud va continua conform dispozițiilor protocolului, inclusiv în domeniul mediului, al sănătății, al agriculturii, al transporturilor, al educației și al turismului, precum și în domeniul energiei, al telecomunicațiilor, al radiodifuziunii, al pescuitului în apele interioare, al justiției și securității, al învățământului superior și al sportului.

Acordul de retragere include, de asemenea, un protocol referitor la zonele de suveranitate ale Regatului Unit în Cipru (protocolul privind zonele de suveranitate). Întrucât relațiile dintre Uniune și zonele de suveranitate din Cipru urmează să fie definite ținând seama de statutul Republicii Cipru de stat membru al Uniunii, protocolul privind zonele de suveranitate ar trebui să stabilească mecanisme adecvate pentru a atinge, după retragerea Regatului Unit din Uniune, obiectivele regimului prevăzut în Protocolul 3 la Actul de aderare a Republicii Cipru la Uniune. Astfel cum s-a subliniat în Declarația comună din 19 iunie 2018, atât Uniunea, cât și Regatul Unit s-au angajat să instituie măsuri corespunzătoare pentru zonele de suveranitate, „în special cu scopul de a proteja interesele cetățenilor ciprioți care trăiesc și lucrează în zonele de suveranitate după retragerea Regatului Unit din Uniune, cu respectarea deplină a drepturilor și obligațiilor care decurg din Tratatul de constituire.” Uniunea și Regatul Unit au convenit asupra termenilor unui protocol care va pune în aplicare acest lucru și care este anexat la Acordul de retragere. Obiectivul protocolului este de a asigura faptul că dreptul UE, în domeniile prevăzute de Protocolul 3 la Actul de aderare a Ciprului, va continua să se aplice în zonele de suveranitate, fără nicio întrerupere sau pierdere a drepturilor, în special pentru cei aproximativ 11 000 de cetățeni ciprioți civili care trăiesc și lucrează în zonele de suveranitate. Acest lucru este valabil pentru o serie de domenii de politică precum fiscalitatea, mărfurile, agricultura, pescuitul, normele veterinare și fitosanitare. Protocolul conferă Republicii Cipru o responsabilitate referitoare la punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului Uniunii în ceea ce privește majoritatea domeniilor vizate, cu excepția securității și a chestiunilor militare.

Acordul de retragere include un protocol privind Gibraltarul care abordează aspectele specifice pe care retragerea Regatului Unit din Uniune le creează în legătură cu Gibraltarul. Potrivit orientărilor Consiliului European din 29 aprilie 2017, „ niciun acord dintre UE și Regatul Unit nu se poate aplica teritoriului Gibraltar fără un acord între Regatul Spaniei și Regatul Unit”. Acest lucru a fost reamintit în cadrul directivelor suplimentare de negociere ale Consiliului din 29 ianuarie 2018 și al orientărilor Consiliului European din 14 martie 2018. În declarațiile din procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din 25 noiembrie 2018 a fost inclusă următoarea declarație a Consiliului European și a Comisiei: „După retragerea Regatului Unit din Uniune, Gibraltarul nu va fi inclus în domeniul de aplicare teritorial al acordurilor care urmează să fie încheiate între Uniune și Regatul Unit. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea de a avea acorduri separate între Uniune și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul. Fără a aduce atingere competențelor Uniunii și cu deplina respectare a integrității teritoriale a statelor sale membre, astfel cum se garantează la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel de acorduri separate vor necesita un acord prealabil al Regatului Spaniei”. În plus, cu aceeași ocazie, Consiliul European și Comisia au emis o declarație interpretativă referitoare la articolul 184 din Acordul de retragere și la domeniul de aplicare teritorial al viitoarelor acorduri.

În prezent, negocierile bilaterale dintre Spania și Regatul Unit s-au încheiat. La Acordul de retragere este anexat un protocol referitor la aceste acorduri bilaterale. Protocolul constă dintr­un pachet de memorandumuri bilaterale de înțelegere între Spania și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul. Sunt vizate cooperarea bilaterală privind drepturile cetățenilor, tutunul și alte produse, mediul, aspectele polițienești și vamale, precum și un acord bilateral privind fiscalitatea și protecția intereselor financiare. În ceea ce privește drepturile cetățenilor, protocolul stabilește baza cooperării administrative dintre autoritățile competente pentru punerea în aplicare a retragerii în ceea ce privește persoanele care locuiesc în zona Gibraltar și, în special, lucrătorii frontalieri. Referitor la legislația privind transportul aerian, protocolul prevede posibilitatea ca, în cazul unui acord între Spania și Regatul Unit privind utilizarea aeroportului din Gibraltar, Gibraltarului să i se aplice în perioada de tranziție dreptul Uniunii care anterior nu îi era aplicabil. În ceea ce privește aspectele fiscale și protecția intereselor financiare, protocolul stabilește baza cooperării administrative dintre autoritățile competente în vederea obținerii unei transparențe depline în ceea ce privește chestiunile fiscale, combaterea fraudei, a contrabandei și a spălării banilor. Regatul Unit se angajează, de asemenea, ca în Gibraltar să se respecte standardele internaționale în acest domeniu. În ceea ce privește tutunul, Regatul Unit se angajează să ratifice anumite convenții referitoare la Gibraltar și să instituie, până la 30 iunie 2020, un sistem de trasabilitate și măsuri de siguranță cu privire la țigări. În ceea ce privește alcoolul și benzina, Regatul Unit se angajează să se asigure că în Gibraltar este în vigoare un sistem fiscal care să prevină frauda. În ceea ce privește protecția mediului, pescuitul și cooperarea în domeniul polițienesc și vamal, protocolul stabilește baza cooperării administrative dintre autoritățile competente. Este instituit, de asemenea, un comitet specializat pentru supravegherea aplicării protocolului respectiv.

Acordul include, de asemenea, următoarele anexe:

·Anexa I privind coordonarea în materie de securitate socială;

·Anexa II privind dispozițiile din dreptul Uniunii menționate la articolul 41 alineatul (4);

·Anexa III privind termenele pentru situațiile sau regimurile vamale menționate la articolul 49 alineatul (1);

· Anexa IV privind lista rețelelor, sistemelor de informații și bazelor de date menționate la articolele 50, 53, 99 și 100;

·Anexa V privind EURATOM;

·Anexa VI privind lista procedurilor de cooperare administrativă menționate la articolul 98;

·Anexa VII privind lista actelor/dispozițiilor menționate la articolul 128 alineatul (6);

·Anexa VIII privind regulamentul de procedură al Comitetului mixt și al comitetelor specializate;

·Anexa IX privind regulamentul de procedură pentru soluționarea litigiilor.

Acordul intră în vigoare la 30 martie 2019.

2018/0427 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 50 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere acordul Parlamentului European,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)În conformitate cu Decizia (UE, Euratom) nr. ... a Consiliului, Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la data de ... .

(2)Acordul ar trebui aprobat în numele Uniunii Europene și al Comunității Europene a Energiei Atomice.

(3)Orice trimitere la Uniune în prezenta decizie ar trebui înțeleasă ca incluzând Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

(4)La data intrării în vigoare a acordului, mandatele tuturor membrilor instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii care au fost desemnați, numiți sau aleși în legătură cu apartenența Regatului Unit la Uniune se încheie în mod automat ca urmare a retragerii.

(5)Este necesar să se definească modalitățile în care Uniunea va fi reprezentată în cadrul Comitetului mixt instituit prin acord. În cazul în care Comitetul mixt este împuternicit în temeiul acordului să adopte acte cu efecte juridice, inclusiv pentru modificarea unor elemente neesențiale ale acordului, poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului mixt se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6)Atunci când poziția Uniunii care va fi luată în cadrul Comitetului mixt se referă la prelungirea perioadei de tranziție sau la revizuirea Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, Consiliul va acționa în conformitate cu orientările Consiliului European. Orice decizie privind prelungirea perioadei de tranziție va ține seama de îndeplinirea obligațiilor care decurg din acord, inclusiv din protocoalele la acesta.

(7)Ori de câte ori Uniunea trebuie să acționeze pentru a se conforma prevederilor acordului, o va face în conformitate cu dispozițiile tratatelor, cu respectarea limitelor competențelor conferite fiecărei instituții. Prin urmare, Comisiei îi revine sarcina de a transmite Regatului Unit informațiile sau notificările necesare în temeiul acordului, cu excepția cazului în care acordul se referă la alte instituții, organe, oficii și agenții specifice ale Uniunii, de a se consulta cu Regatul Unit cu privire la probleme specifice, de a invita reprezentanții Regatului Unit să participe, ca parte a delegației Uniunii, la reuniunile internaționale de consultare sau de negociere ori de a reprezenta Uniunea în fața unei comisii de arbitraj, în cazul în care un litigiu este supus arbitrajului în conformitate cu articolul 170 din acord. În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia ar trebui să informeze Consiliul cu privire la orice astfel de litigiu. Din același motiv, Comisiei ar trebui să îi revină sarcina de a ajunge la un acord cu Regatul Unit cu privire la dispozițiile administrative precum cele prevăzute la articolul 134 din acord.

(8)În declarația sa consemnată în procesul-verbal al reuniunii Consiliului din 29 ianuarie 2018, Comisia a indicat că va publica, după consultarea Consiliului, un document de orientare cu privire la aplicarea coerentă a articolului 128 alineatul (5) din acord.

(9)În temeiul articolului 129 alineatului (4) din acord, în cursul perioadei de tranziție, Regatul Unit poate negocia, semna și ratifica acorduri internaționale încheiate în nume propriu în domeniile de competență exclusivă a Uniunii, cu condiția ca acordurile în cauză să nu intre în vigoare sau să nu se aplice în cursul perioadei de tranziție, cu excepția cazului în care Uniunea autorizează acest lucru. Este necesar să se stabilească condițiile și procedura de acordare a acestor autorizații. Având în vedere importanța politică a deciziilor de acordare a acestor autorizații, este oportun să i se acorde Consiliului competența de a le adopta prin acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

(10)Acordul abordează, în cadrul unor protocoale separate, situațiile speciale din Irlanda/Irlanda de Nord, din zonele de suveranitate ale Regatului Unit aflate în Cipru și din Gibraltar. Având în vedere eventuala necesitate ca Irlanda, Republica Cipru și, respectiv, Regatul Spaniei să încheie astfel de acorduri bilaterale cu Regatul Unit pentru buna funcționare a regimului prevăzut de aceste protocoale specifice, este necesar să se stabilească condițiile și procedura de autorizare pentru ca statul membru respectiv să negocieze și să încheie astfel de acorduri bilaterale în cazul în care acestea se referă la domeniile de competență exclusivă a Uniunii. Având în vedere importanța politică a deciziilor de acordare a acestor autorizații, este oportun să i se acorde Consiliului competența de a le adopta prin acte de punere în aplicare, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

(11)Articolul 18 alineatele (1) și (4) din acord prevede obligația statului membru gazdă de a le elibera resortisanților Regatului Unit, membrilor lor de familie și altor persoane care se încadrează în domeniul de aplicare al titlului II din partea a doua din acord un document care să le ateste statutul de rezident în conformitate cu acordul. Articolul 26 din acord prevede obligația statului membru de desfășurare a activității profesionale de a le elibera resortisanților Regatului Unit care au drepturi în calitate de lucrători frontalieri în temeiul acordului un document care să le ateste statutul de lucrător frontalier în temeiul acordului. În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a acestor dispoziții în cadrul Uniunii, cu scopul de a facilita recunoașterea unor astfel de documente, în special de către autoritățile de control la frontieră, și de a împiedica falsificarea și contrafacerea prin elemente de securitate la nivel înalt, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare în scopul de a stabili perioada de valabilitate și formatul, inclusiv specificațiile tehnice, precum și declarația comună pe care documentele eliberate în temeiul articolelor 18 și 26 din acord ar trebui să le poarte, care să indice faptul că acestea au fost eliberate în conformitate cu acordul. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 2 . În acest sens, Comisia ar trebui să fie asistată de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului 3 . Dacă este necesar, astfel de acte de punere în aplicare pot fi protejate prin orice măsură corespunzătoare de prevenire a riscului de contrafacere și falsificare. În acest caz, acestea ar trebui să fie puse la dispoziție numai organismelor desemnate de către statele membre ca fiind responsabile pentru tipărire și persoanelor autorizate în mod corespunzător de către un stat membru sau de către Comisie. Astfel de acte de punere în aplicare nu ar trebui să aducă atingere niciunei măsuri speciale asupra căreia Irlanda poate conveni cu Regatul Unit, în temeiul acordului, cu privire la circulația persoanelor în zona comună de călătorie.

(12)Articolul 4 alineatul (1) și articolul 13 din anexa 3 la Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord prevede că Uniunea stabilește modelul și notele explicative pentru certificatul de circulație a mărfurilor A. UK. și, respectiv, modelul de etichetă care se aplică pe trimiterile poștale menționate la aceste articole. Este necesar ca aceste modele să se utilizeze ca documente care dovedesc faptul că un bun se încadrează în domeniul de aplicare al anexei 2 din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord. În acest scop, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili formatul acestor modele și note explicative, inclusiv specificațiile tehnice. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. În acest sens, Comisia ar trebui să fie asistată de Comitetul Codului vamal instituit prin articolul 285 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 4 .

(13)În conformitate cu articolul 50 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Regatul Unit nu participă la discuțiile din cadrul Consiliului cu privire la prezenta decizie și nici la adoptarea acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii și al Comunității Europene a Energiei Atomice, Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („acordul”).

Orice trimitere la Uniune în prezenta decizie se înțelege ca incluzând Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Articolul 2

1.Comisia reprezintă Uniunea în cadrul Comitetului mixt și al comitetelor sale specializate prevăzute la articolele 164 și 165 din acord, precum și în orice alte comitete specializate care pot fi instituite în conformitate cu articolul 164 alineatul (2) litera (b).

1.1.Irlanda, Republica Cipru și, respectiv, Regatul Spaniei pot solicita ca reprezentantul Comisiei să fie însoțit de:

(a)un reprezentant al Irlandei la reuniunile Comitetului specializat în aspecte legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord;

(b)un reprezentant al Republicii Cipru la reuniunile Comitetului specializat în aspecte legate de punerea în aplicare a Protocolului privind zonele de suveranitate din Cipru;

(c)un reprezentant al Regatului Spaniei la reuniunile Comitetului specializat în aspecte legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Gibraltarul.

2.Comisia se asigură că programul reuniunilor și agendele menționate la articolul 164 alineatul (2), articolul 165 alineatele (2) și (4) și anexa VIII sunt transmise Consiliului cu suficient timp înainte în scopul informării, consultării și derulării procesului decizional necesare în cadrul Consiliului. De asemenea, Consiliul este informat cu privire la rezultatele reuniunilor Comitetului mixt.

3.În primii cinci ani de la intrarea în vigoare a acordului, Comisia transmite un raport anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare și executarea acordului, în special a părții a doua.

Articolul 3

1.Consiliul poate autoriza Regatul Unit să își exprime consimțământul, în nume propriu, ca un acord internațional destinat să intre în vigoare sau să se aplice în cursul perioadei de tranziție să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, într-un domeniu de competență exclusivă a Uniunii. O astfel de autorizație poate fi acordată numai în cazul în care:

(a)    Regatul Unit a demonstrat un interes specific ca acordul internațional în cauză să intre în vigoare sau să se aplice deja în cursul perioadei de tranziție;

(b)    acordul internațional în cauză este compatibil cu legislația Uniunii aplicabilă Regatului Unit și pe teritoriul Regatului Unit, în conformitate cu articolul 127 din acord, și cu obligațiile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din acord; și

(c)    intrarea în vigoare și aplicarea acordului internațional în cauză în cursul perioadei de tranziție nu periclitează atingerea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul vizat și nici nu prejudiciază în alt mod interesele Uniunii.

2.O autorizație acordată în temeiul alineatului (1) poate fi condiționată de includerea în acordul în cauză sau de retragerea din acesta a oricărei dispoziții sau de suspendarea aplicării vreunei dispoziții din acordul menționat, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura coerența cu condițiile stabilite la alineatul (1).

3.Regatul Unit îi notifică Comisiei intenția de a-și exprima consimțământul, în nume propriu, ca acordul internațional destinat să intre în vigoare sau să se aplice în cursul perioadei de tranziție să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, într-un domeniu de competență exclusivă a Uniunii. Comisia informează de îndată Consiliul cu privire la orice notificare din partea Regatului Unit cu privire la intenția acestuia din urmă de a-și exprima consimțământul, în nume propriu, ca acordul internațional în cauză să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește.

4.Consiliul adoptă deciziile menționate la alineatul (1) prin intermediul unor acte de punere în aplicare, la propunerea Comisiei. Propunerea Comisiei include o evaluare care stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (1). Dacă informațiile furnizate de Regatul Unit nu sunt suficiente pentru evaluare, Comisia poate solicita informații suplimentare.

5.Consiliul informează Parlamentul European cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

1.La cererea justificată corespunzător a Irlandei, a Republicii Cipru sau, respectiv, a Regatului Spaniei, Consiliul poate autoriza aceste state membre să negocieze acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care țin de competența exclusivă a Uniunii. O astfel de autorizație poate fi acordată numai în cazul în care:

(a)statul membru în cauză a furnizat informații care demonstrează că acordul în cauză este necesar pentru buna funcționare a regimului prevăzut în Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, Protocolul privind zonele de suveranitate ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Cipru și, respectiv, Protocolul privind Gibraltar și respectă principiile și obiectivele acordului;

(b)pe baza informațiilor furnizate de statul membru, se constată că acordul preconizat este compatibil cu dreptul Uniunii; și

(c)acordul preconizat nu periclitează atingerea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul vizat și nici nu prejudiciază în alt mod interesele Uniunii.

2.O autorizație acordată în temeiul alineatului (1) poate fi condiționată de includerea în acordul în cauză sau de retragerea din acesta a oricărei dispoziții sau de suspendarea aplicării vreunei dispoziții din acordul menționat, dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura coerența cu condițiile stabilite la alineatul (1).

3.Statul membru în cauză informează Comisia cu privire la intenția sa de a iniția negocieri cu Regatul Unit. Comisia informează prompt Consiliul cu privire la acestea. Statul membru în cauză îi furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite la alineatul (1).

4.Statul membru în cauză invită Comisia să monitorizeze îndeaproape negocierile.

5.Înainte de semnarea acordului bilateral, statul membru în cauză îi notifică rezultatul negocierilor și îi transmite textul acordului preconizat Comisiei, care informează de îndată Consiliul. Statul membru în cauză poate să își exprime consimțământul ca acordul bilateral în cauză să aibă caracter obligatoriu în ceea ce îl privește, cu condiția primirii unei autorizări în acest sens din partea Consiliului.

6.Consiliul adoptă deciziile menționate la alineatele (1) și (5) prin intermediul unor acte de punere în aplicare, la propunerea Comisiei.

Propunerea Comisiei include o evaluare care stabilește dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) și menționate la alineatul (2). Dacă informațiile furnizate de statul membru în cauză nu sunt suficiente pentru evaluare, Comisia poate solicita informații suplimentare.

7.În cazul în care Consiliul acordă o autorizație în temeiul alineatelor (1) și (5), statul membru în cauză îi notifică Comisiei intrarea în vigoare a acordului bilateral vizat și orice modificări ulterioare ale statutului respectivului acord.

8.Consiliul informează Parlamentul European cu privire la orice decizie luată în temeiul alineatelor (1) și (5).

Articolul 5

Comisia stabilește perioada de valabilitate și formatul, inclusiv elementele de securitate și declarația comună, ale documentelor pe care statele membre le eliberează în temeiul articolului 18 alineatele (1) și (4) și al articolului 26 din acord. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7.

Articolul 6

Comisia stabilește formatul și notele explicative, inclusiv specificațiile tehnice ale modelelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 13 din anexa 3 la Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord la acord. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7.

Articolul 7

1.Comisia este asistată de:

(a)Comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 5;

(b)Comitetul instituit prin articolul 285 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru adoptarea actelor de punere în aplicare menționate la articolul 6.

Aceste comitete reprezintă comitete în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să depună în numele Uniunii notificarea prevăzută la articolul 185 din Convenție.

Articolul 9

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu,

   Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)

1.3.Obiectul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) general(e)

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e)

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

1.4.4.Indicatori de performanță

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

1.5.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

1.5.5.Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

1.6.Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIUNE

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control

2.2.1.Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse

2.2.2.Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor

2.2.3.Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere)

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale

3.2.2.Realizările preconizate finanțate din credite operaționale

3.2.3.Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual

3.2.5.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

1.2.Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) 

25 – Coordonarea politicilor Comisiei și consultanță juridică

1.3.Obiectul propunerii/inițiativei 

 o acțiune nouă 

 o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare 5  

 prelungirea unei acțiuni existente 

 o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) general(e)

Acordul are drept temei articolul 50 alineatul (2) din TUE. În conformitate cu orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017, Acordul de retragere vizează:

   să asigure claritatea și securitatea juridică în ceea ce privește situațiile create de retragerea Regatului Unit din Uniune atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi, părțile interesate și partenerii internaționali;

   să protejeze cetățenii care și-au construit viața pe baza drepturilor care decurg din apartenența Regatului Unit la Uniune;

   să stabilească dezlegarea Regatului Unit de Uniune și de toate drepturile și obligațiile care decurg pentru Regatul Unit din angajamentele asumate în calitate de stat membru;

   să definească o serie de dispoziții tranzitorii aplicabile pe o durată limitată care să fie în interesul Uniunii;

   să garanteze că atât Uniunea, cât și Regatul Unit respectă obligațiile financiare care rezultă din întreaga perioadă a apartenenței Regatului Unit la Uniune;

   să asigure gestionarea, punerea în aplicare și executarea eficace a acordului, inclusiv prin structuri instituționale și un mecanism eficace de soluționare a litigiilor, care să mențină rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene ca ultim arbitru în ceea ce privește dreptul Uniunii;

   să sprijine în continuare obiectivul de pace și reconciliere consacrat în Acordul din Vinerea Mare, în toate părțile sale, precum și să sprijine și să protejeze realizările, beneficiile și angajamentele procesului de pace de pe insula Irlanda;

   să protejeze interesele ciprioților care trăiesc și muncesc în zonele de suveranitate și să garanteze că nu se va produce nicio întrerupere și pierdere a drepturilor după retragerea Regatului Unit;

   să asigure o cooperare strânsă între Spania și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul în cadrul punerii în aplicare a Acordului de retragere, în special a părții referitoare la drepturile cetățenilor, precum și în alte domenii de politică.

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e)

Obiectiv(e) specific(e)

N/A

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/ grupurilor vizate.

Acordul de retragere dintre Uniune și Regatul Unit va oferi cetățenilor europeni, întreprinderilor și partenerilor internaționali garanția că retragerea Regatului Unit din Uniune nu va fi dezordonată și necontrolată.

Singurul impact bugetar al Acordului de retragere rezultă din înființarea Comitetului mixt, compus din reprezentanți ai Uniunii și ai Regatului Unit. Comitetul mixt va supraveghea și va facilita punerea în aplicare și executarea Acordului de retragere, va decide cu privire la sarcinile comitetelor specializate, va supraveghea activitatea acestora și va modifica acordul în cazul în care acordul în sine prevede în mod expres acest lucru. Acordul prevede, de asemenea, un rol pentru Comitetul mixt în ceea ce privește soluționarea litigiilor, chestiune abordată în titlul 3 din partea a șasea a Acordului de retragere.

Comitetul mixt se va reuni cel puțin o dată pe an, la cererea oricăreia dintre părți. Sub controlul Comitetului mixt își vor desfășura activitatea următoarele comitete specializate, respectiv un subcomitet pentru fiecare dintre părțile principale ale Acordului de retragere:

(a)    Comitetul privind drepturile cetățenilor;

(b)    Comitetul privind celelalte dispoziții de separare;

(c)    Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord;

(d)    Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind zonele de suveranitate din Cipru;

(e)    Comitetul privind aspectele legate de punerea în aplicare a Protocolului privind Gibraltarul și

(f)    Comitetul privind dispozițiile financiare.

1.4.4.Indicatori de performanță

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

N/A

1.5.Motivele propunerii/inițiativei 

1.5.1.Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

Asigurarea retragerii ordonate a Regatului Unit din Uniune.

1.5.2.Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

O retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune este în interesul atât al Uniunii, cât și al Regatului Unit, în special prin asigurarea securității juridice pentru cetățenii și întreprinderile de pe ambele părți ale Canalului Mânecii. Acordul de retragere este necesar pentru a atenua efectele negative asupra economiei europene și a bugetului Uniunii, pentru a proteja drepturile cetățenilor europeni care trăiesc și lucrează în Regatul Unit, precum și pentru a proteja obiectivul de pace și reconciliere de pe insula Irlanda, astfel cum este consacrat în Acordul din Vinerea Mare.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențe anterioare similare

N/A

1.5.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual și posibilele sinergii cu alte instrumente corespunzătoare

N/A

1.5.5.Evaluarea diferitelor opțiuni de finanțare disponibile, inclusiv a posibilităților de realocare a creditelor

N/A

1.6.Durata și impactul financiar ale propunerii/inițiativei

 durată determinată

   de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

   impact financiar din AAAA până în AAAA pentru creditele de angajament și din AAAA până în AAAA pentru creditele de plată

 durată nedeterminată

punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare la capacitate maximă.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 6  

 Gestiune directă asigurată de Comisie

   de către serviciile sale, inclusiv prin intermediul personalului din delegațiile Uniunii;

   de către agențiile executive;

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

BEI și Fondului european de investiții;

organismelor menționate la articolele 70 și 71 din Regulamentul financiar;

organismelor de drept public;

organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

2.MĂSURI DE GESTIUNE 

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și de raportare 

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții

Comitetul mixt va emite un raport anual privind funcționarea acordului.

2.2.Sistemul (sistemele) de gestiune și de control 

2.2.1.Justificarea modului (modurilor) de gestiune, a mecanismului (mecanismelor) de punere în aplicare a finanțării, a modalităților de plată și a strategiei de control propuse

N/A

2.2.2.Informații privind riscurile identificate și sistemul (sistemele) de control intern instituit(e) pentru atenuarea lor

N/A

2.2.3.Estimarea și justificarea raportului cost-eficacitate al controalelor (raportul dintre costurile controalelor și valoarea fondurilor aferente gestionate) și evaluarea nivelurilor preconizate ale riscurilor de eroare (la plată și la închidere) 

N/A

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor 

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate, de exemplu din strategia antifraudă.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate) 

·Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul
cheltuielilor

Contribuție

Număr
5
[Rubrica Administrație]

Dif./ Nedif. 7

Țări AELS 8

Țări candidate 9

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

XX 01 01 01 Cheltuieli cu funcționarii și agenții temporari care lucrează cu instituția

Nedif.

NU

NU

NU

NU

XX 01 02 11 01 Cheltuieli pentru efectuarea de delegații și cheltuieli de reprezentare

Nedif.

NU

NU

NU

NU

·Noile linii bugetare solicitate

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul
cheltuielilor

Contribuție

Număr
[…]
[Rubrica….………………………………….]

Dif./ Nedif.

Țări AELS

Țări candidate

Țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

[…][XX.YY.YY.YY]

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.Impactul financiar estimat al propunerii asupra creditelor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra creditelor operaționale 

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

Număr

DG: <…….>

Anul
N 10

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

• Credite operaționale

Linia bugetară 11

Angajamente

(1a)

Plăți

(2a)

Linia bugetară

Angajamente

(1b)

Plăți

(2b)

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice 12  

Linia bugetară

(3)

TOTAL credite
pentru DG <…….>

Angajamente

=1a+1b +3

Plăți

=2a+2b

+3

TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

(6)

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII <….>
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici operaționale, a se repeta secțiunea de mai sus:

•TOTAL credite operaționale (toate rubricile operaționale)

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice (toate rubricile operaționale)

(6)

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-4
din cadrul financiar multianual

TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul unor programe specifice

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

Această secțiune ar trebui completată utilizând „datele bugetare cu caracter administrativ” care trebuie introduse mai întâi în anexa la fișa financiară legislativă (anexa V la normele interne), încărcată în DECIDE pentru consultarea interservicii.

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

DG: SG (și posibil SJ, …)

• Resurse umane

286 000

286 000

286 000

286 000

• Alte cheltuieli administrative

2 000

2 000

2 000

2 000

TOTAL DG

Credite

288 000

288 000

288 000

288 000

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
 

(Total angajamente = Total plăți)

288 000

288 000

288 000

288 000

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 13

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-5
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

288 000

288 000

288 000

288 000

Plăți

288 000

288 000

288 000

288 000

3.2.2.Realizările preconizate finanțate din credite operaționale 

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

REALIZĂRI

Tip 14

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr total

Costuri totale

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 15

- Realizare

- Realizare

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 2…

- Realizare

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 2

COSTURI TOTALE

3.2.3.Sinteza impactului estimat asupra creditelor administrative 

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N 16

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

TOTAL

RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

286 000

286 000

286 000

286 000

Alte cheltuieli administrative

2 000

2 000

2 000

2 000

Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

288 000

288 000

288 000

288 000

În afara RUBRICII 5 17
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
în afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual

TOTAL

288 000

288 000

288 000

288 000

Necesarul de credite în materie de resurse umane și de alte cheltuieli de natură administrativă va fi acoperit de creditele DG­ului care sunt deja alocate pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

3.2.3.1.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

   Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

Anul
N

Anul
N+1

Anul N+2

Anul N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

•Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în reprezentanțele Comisiei)

2

2

2

2

XX 01 01 02 (în delegații)

XX 01 05 01/11/21 (cercetare indirectă)

10 01 05 01/11 (cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 18

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JPD în delegații)

XX 01 04 yy  19

- la sediu

- în delegații

XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - cercetare indirectă)

10 01 05 02/12 (AC, END, INT - cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

2

2

2

2

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

Pregătirea reuniunilor Comitetului mixt, participarea la acestea și luarea de măsuri subsecvente. Pregătirea și adoptarea unui raport anual privind funcționarea acordului.

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu actualul cadru financiar multianual 

Propunerea/inițiativa:

   poate fi finanțată integral prin realocarea creditelor în cadrul rubricii relevante din cadrul financiar multianual (CFM)

Propunerea implică numai cheltuieli administrative care vor fi identificate prin realocarea creditelor în cursul exercițiului de alocare a resurselor.

   necesită utilizarea marjei nealocate din cadrul rubricii corespunzătoare din CFM și/sau utilizarea instrumentelor speciale, astfel cum sunt definite în Regulamentul privind CFM

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare vizate, sumele aferente și instrumentele propuse a fi utilizate.

   necesită revizuirea CFM.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

3.2.5.Contribuția terților 

Propunerea/inițiativa:

   nu prevede cofinanțare din partea terților.

   prevede cofinanțare din partea terților, estimată după cum urmează:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Anul
N 20

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate3.3.Impactul estimat asupra veniturilor 

   Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

asupra resurselor proprii

asupra altor venituri

vă rugăm să precizați dacă veniturile sunt alocate unor linii de cheltuieli

milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 21

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul …...

Pentru veniturile alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Alte observații (de exemplu, metoda/formula utilizată pentru calcularea impactului asupra veniturilor sau orice alte informații).

(1)     https://www.consilium.europa.eu/media/37100/20181121-cover-political-declaration.pdf
(2)    Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(3)    Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 164, 14.7.1995, p. 1).
(4)    Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(5)    Astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(6)    Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(7)    Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(8)    AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(9)    Țările candidate și, după caz, candidații potențiali din Balcanii de Vest.
(10)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021. Se procedează la fel pentru anii următori.
(11)    În conformitate cu nomenclatura bugetară oficială.
(12)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(13)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021. Se procedează la fel pentru anii următori.
(14)    Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
(15)    Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(16)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021. Se procedează la fel pentru anii următori.
(17)    Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(18)    AC= agent contractual; AL= agent local; END= expert național detașat. INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JPD= expert tânăr în delegații.
(19)    Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(20)    Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei. Vă rugăm să înlocuiți „N” cu primul an estimat de punere în aplicare (de exemplu: 2021). Se procedează la fel pentru anii următori.
(21)    În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 20 % pentru costuri de colectare.
Top