EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0413

Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 68, 13.3.2015, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/413/oj

13.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/9


DIRECTIVA (UE) 2015/413 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 11 martie 2015

de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Îmbunătățirea siguranței rutiere reprezintă un obiectiv central al politicii Uniunii în domeniul transporturilor. Uniunea urmărește o politică de îmbunătățire a siguranței rutiere, având ca obiectiv reducerea deceselor, a vătămărilor corporale și a daunelor materiale. Un element important al acestei politici îl constituie aplicarea consecventă a sancțiunilor pentru încălcările normelor de circulație săvârșite în Uniune care pun în pericol în mod semnificativ siguranța rutieră.

(2)

Cu toate acestea, ca urmare a lipsei unor proceduri adecvate și fără a se aduce atingere posibilităților existente în temeiul Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului (3) și în temeiul Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului (4) („Deciziile Prüm”), sancțiunile de natură financiară pentru anumite încălcări ale normelor de circulație adeseori nu sunt executate atunci când încălcările respective au fost săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârșit încălcarea. Prezenta directivă urmărește să garanteze că, și în astfel de cazuri, ar trebui asigurată cercetarea eficientă a încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.

(3)

Comisia a subliniat, în comunicarea sa din 20 iulie 2010, denumită „Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020”, că aplicarea normelor de trafic rutier reprezintă în continuare un factor-cheie în ceea ce privește crearea condițiilor necesare unei reduceri semnificative a numărului deceselor și vătămărilor corporale. În concluziile sale din 2 decembrie 2010 privind siguranța rutieră, Consiliul a solicitat, de asemenea, să se țină seama de faptul că este necesar să se consolideze și mai mult aplicarea normelor de circulație rutieră la nivelul statelor membre și, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. Consiliul a invitat Comisia să examineze posibilitățile de armonizare a normelor de circulație rutieră la nivelul Uniunii, dacă este cazul, și de adoptare a unor măsuri suplimentare pentru a facilita aplicarea transfrontalieră a normelor referitoare la încălcările normelor de circulație, în special a celor legate de accidentele rutiere grave.

(4)

La 19 martie 2008, Comisia a adoptat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, în temeiul articolului 71 alineatul (1) litera (c) din Tratatul de instituire a Comunității Europene [în prezent, articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)]. Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5) a fost adoptată însă în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea Curții de Justiție din 6 mai 2014 în cauza C-43/12 (6) a anulat Directiva 2011/82/UE, pe motiv că nu ar fi putut fi adoptată în mod valabil în temeiul articolului 87 alineatul (2) din TFUE. Hotărârea a menținut efectele Directivei 2011/82/UE până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil, care nu poate depăși douăsprezece luni de la data pronunțării hotărârii, a unei noi directive, bazate pe articolul 91 alineatul (1) litera (c) din TFUE. Prin urmare, ar trebui adoptată o nouă directivă în temeiul articolului respectiv.

(5)

Ar trebui încurajată o mai mare convergență a măsurilor de control între statele membre, iar Comisia ar trebui să verifice în acest sens dacă este necesară elaborarea unor norme comune privind echipamentul automat de control al siguranței rutiere.

(6)

Cetățenii Uniunii ar trebui sensibilizați cu privire la normele de circulație în materie de siguranță rutieră care sunt în vigoare în diferitele state membre și cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, în special prin măsuri adecvate, care să garanteze furnizarea de informații suficiente cu privire la consecințele nerespectării normelor de circulație în materie de siguranță rutieră în cazul deplasărilor într-un alt stat membru decât statul membru de înregistrare.

(7)

Pentru a îmbunătăți siguranța rutieră pe întreg teritoriul Uniunii și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce privește contravenienții rezidenți și nerezidenți, asigurarea punerii în aplicare ar trebui facilitată indiferent de statul membru în care este înmatriculat vehiculul. În acest scop, ar trebui utilizat un sistem de schimb transfrontalier de informații privind anumite încălcări identificate ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, indiferent de natura administrativă sau penală a acestora în temeiul dreptului statului membru implicat, care să acorde statului membru în care s-a săvârșit încălcarea acces la datele privind înmatricularea vehiculului de la statul membru de înmatriculare.

(8)

Un schimb transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculului mai eficient, care să faciliteze identificarea persoanelor suspectate de săvârșirea unei încălcări a normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, ar putea spori efectul disuasiv și ar putea determina un comportament mai prudent al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât statul membru în care s-a săvârșit încălcarea, prevenind astfel decesele și vătămările cauzate de accidente rutiere.

(9)

Încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră care intră sub incidența prezentei directive nu fac obiectul unui tratament uniform în statele membre. Unele state membre consideră aceste încălcări, în temeiul dreptului intern, drept încălcări de natură „administrativă”, în timp ce alte state membre le califică drept fapte „penale”. Prezenta directivă ar trebui să se aplice indiferent de modul în care sunt încadrate încălcările respective în dreptul intern.

(10)

Statele membre ar trebui să își acorde reciproc dreptul de acces la datele privind înmatricularea vehiculului, în scopul îmbunătățirii schimbului de informații și al accelerării procedurilor în vigoare. În acest scop, dispozițiile referitoare la specificațiile tehnice și la disponibilitatea schimbului automatizat de date prevăzute în Deciziile Prüm ar trebui preluate, într-o măsură cât mai mare, în prezenta directivă.

(11)

Decizia 2008/616/JAI stabilește elementele de securitate pentru aplicațiile informatice existente și cerințele tehnice conexe pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor. Fără a aduce atingere aplicabilității generale a respectivei decizii, din motive de eficiență practică și de reglementare, elementele de securitate și cerințele tehnice menționate ar trebui să fie utilizate în scopul prezentei directive.

(12)

Aplicațiile informatice existente ar trebui să constituie baza schimbului de date în temeiul prezentei directive și, în același timp, să faciliteze statelor membre raportarea către Comisie. Aceste aplicații ar trebui să permită un schimb rapid, sigur și confidențial între statele membre de date specifice privind înmatricularea vehiculului. Ar trebui să se profite de aplicația informatică a Sistemului european de informare privind vehiculele și permisele de conducere (Eucaris), care este obligatorie pentru statele membre în temeiul Deciziilor Prüm în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculului. Comisia ar trebui să efectueze o evaluare și să raporteze în legătură cu funcționarea aplicațiilor informatice utilizate în scopul prezentei directive.

(13)

Domeniul de aplicare al aplicațiilor informatice menționate ar trebui să fie limitat la procesele utilizate în schimbul de informații între punctele naționale de contact din statele membre. Procedurile și procesele automatizate în care se utilizează informațiile nu intră în domeniul de aplicare al acestor aplicații.

(14)

Strategia de gestionare a informațiilor pentru securitatea internă a UE urmărește să identifice soluțiile cele mai simple, mai ușor de urmărit și mai rentabile pentru schimbul de date.

(15)

Statele membre ar trebui să fie în măsură să contacteze proprietarul, deținătorul vehiculului implicat sau persoana identificată în alt mod, suspectată de săvârșirea unei încălcări a normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, pentru a transmite informații persoanei respective cu privire la procedurile aplicabile și la consecințele juridice ale încălcării în temeiul dreptului statului membru. În acest sens, statele membre ar trebui să aibă în vedere transmiterea informațiilor referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră în limba documentelor de înmatriculare sau în limba pe care, în modul cel mai probabil, persoana vizată o înțelege, pentru a asigura înțelegerea clară de către aceasta din urmă a informațiilor care i se comunică. Statele membre ar trebui să aplice procedurile adecvate pentru a se asigura că doar persoana în cauză este informată, și nu o terță parte. În acest scop, statele membre ar trebui să recurgă la înțelegeri detaliate similare celor adoptate pentru urmărirea unor astfel de încălcări, inclusiv la modalități precum, dacă este cazul, transmiterea în regim recomandat. Acest lucru va permite persoanei în cauză să răspundă la informații în mod adecvat, în special solicitând informații suplimentare, plătind amenda sau exercitându-și dreptul la apărare, în special în cazul în care s-a produs o eroare de identificare. Procedurile ulterioare fac obiectul instrumentelor juridice aplicabile, inclusiv al instrumentelor referitoare la asistența reciprocă și la recunoașterea reciprocă, de exemplu Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului (7).

(16)

Statele membre ar trebui să furnizeze traduceri echivalente în ceea ce privește scrisoarea de informare trimisă de statul membru în care s-a săvârșit încălcarea, astfel cum se prevede în Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(17)

În vederea aplicării unei politici de siguranță rutieră care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a utilizatorilor drumurilor din Uniune și care să țină seama de diversitatea situațiilor din cadrul Uniunii, statele membre ar trebui să ia măsuri, fără a aduce atingere politicilor și dispozițiilor legislative mai restrictive, pentru a asigura o mai mare convergență a normelor de circulație rutieră și a aplicării acestora între statele membre. În cadrul raportului său destinat Parlamentului European și Consiliului referitor la aplicarea prezentei directive, Comisia ar trebui să analizeze necesitatea de a elabora standarde comune în vederea stabilirii unor metode, practici și standarde minime comparabile la nivelul Uniunii, luând în considerare cooperarea internațională și acordurile existente în domeniul siguranței rutiere, în special Convenția de la Viena privind circulația rutieră din 8 noiembrie 1968.

(18)

În raportul său destinat Parlamentului European și Consiliului referitor la aplicarea prezentei directive de către statele membre, Comisia ar trebui să examineze dacă este necesară elaborarea unor criterii comune privind procedurile ulterioare urmate de statele membre în cazul neplății unei sancțiuni pecuniare, în conformitate cu legislația și procedurile din statele membre. În raportul respectiv, Comisia ar trebui să abordeze chestiuni precum procedurile de transmitere a deciziei finale de impunere a unei sancțiuni și/sau a unei sancțiuni pecuniare, precum și recunoașterea și punerea în aplicare a acesteia, între autoritățile competente ale statelor membre.

(19)

În cadrul procesului de pregătire a revizuirii prezentei directive, Comisia ar trebui să consulte părțile interesate relevante, precum autoritățile responsabile de siguranța rutieră și cele de aplicare a legii sau organismele competente, asociații ale victimelor și alte organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere.

(20)

O mai strânsă cooperare între autoritățile de aplicare a legii ar trebui să fie însoțită de respectarea drepturilor fundamentale, în special a dreptului la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, garantate prin modalități speciale de protecție a datelor. Respectivele modalități ar trebui să țină seama de natura specifică a accesului transfrontalier online la bazele de date. Este necesar ca aplicațiile informatice care urmează să fie create să permită realizarea schimburilor de informații în condiții de siguranță și să asigure confidențialitatea datelor transmise. Datele colectate în temeiul prezentei directive nu ar trebui să fie utilizate în alte scopuri decât cele ale prezentei directive. Statele membre ar trebui să respecte obligațiile referitoare la condițiile de utilizare și de stocare temporară a datelor.

(21)

Prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută de prezenta directivă este necesară și adecvată pentru atingerea obiectivelor legitime urmărite de prezenta directivă în domeniul siguranței rutiere, și anume de a asigura un nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor din Uniune, prin facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și, așadar, prin aplicarea sancțiunilor, și nu depășește ceea ce este adecvat și necesar pentru atingerea obiectivelor menționate.

(22)

Datele referitoare la identificarea unui contravenient reprezintă date cu caracter personal. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) ar trebui să se aplice activităților de prelucrare a datelor desfășurate în scopul aplicării prezentei directive. Fără a se aduce atingere cerințelor procedurale pentru căile de atac judiciare ale statului membru în cauză, persoana ale cărei date cu caracter personal sunt vizate ar trebui informată în mod corespunzător, în momentul notificării cu privire la comiterea unei încălcări, cu privire la drepturile sale privind accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea și ștergerea acestora, precum și cu privire la perioada legală maximă de stocare a datelor. În acest context, persoana ale cărei date cu caracter personal sunt vizate ar trebui să aibă, de asemenea, dreptul de a obține corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau ștergerea imediată a oricăror date înregistrate în mod ilegal.

(23)

În cadrul Deciziilor Prüm, prelucrarea de date privind înmatricularea vehiculului care conțin date cu caracter personal face obiectul unor dispoziții specifice privind protecția datelor prevăzute în Decizia 2008/615/JAI. În acest sens, statele membre pot să aplice respectivele dispoziții specifice în cazul datelor cu caracter personal care sunt prelucrate și în scopul prezentei directive, cu condiția să garanteze că prelucrarea datelor aferente tuturor încălcărilor reglementate de prezenta directivă respectă dispozițiile naționale de punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

(24)

Țările terțe ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la schimbul de date privind înmatricularea vehiculului, cu condiția să fi încheiat un acord cu Uniunea în acest sens. Un astfel de acord ar trebui să cuprindă dispozițiile necesare cu privire la protecția datelor.

(25)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare.

(26)

În vederea realizării obiectivului privind schimbul de informații între statele membre prin mijloace interoperabile, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei cu scopul de a lua în considerare modificările relevante ale Deciziilor Prüm sau în cazul în care acte juridice ale Uniunii cu relevanță directă pentru actualizarea anexei I prevăd acest lucru. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să își urmeze practica uzuală și să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(27)

Comisia ar trebui să analizeze aplicarea prezentei directive pentru a identifica și alte măsuri eficace și eficiente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Fără a aduce atingere obligațiilor de transpunere a prezentei directive, Danemarca, Irlanda și Regatul Unit ar trebui, de asemenea, să coopereze în aceste eforturi cu Comisia, după caz, pentru a asigura raportarea promptă și completă în această privință.

(28)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor din Uniune, prin facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, atunci când aceste încălcări sunt săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât cel în care s-a săvârșit încălcarea, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(29)

Având în vedere că Danemarca, Irlanda și Regatul Unit nu sunt vizate de Directiva 2011/82/UE și, prin urmare, nu au transpus respectiva directivă, ar trebui să se acorde respectivelor state membre un interval de timp suplimentar pentru a transpune dispozițiile.

(30)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (10) și a emis un aviz la 3 octombrie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectiv

Prezenta directivă urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție pentru toți utilizatorii drumurilor din Uniune, facilitând schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și facilitând, prin acesta, executarea sancțiunilor, atunci când încălcările respective sunt săvârșite cu un vehicul înmatriculat în alt stat membru decât statul membru în care s-a săvârșit încălcarea.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică următoarelor încălcări ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră:

(a)

excesul de viteză;

(b)

nefolosirea centurii de siguranță;

(c)

nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;

(d)

conducerea sub influența alcoolului;

(e)

conducerea sub influența drogurilor;

(f)

nefolosirea căștii de protecție;

(g)

utilizarea unei benzi interzise;

(h)

folosirea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a)

„vehicul” înseamnă orice vehicul acționat de motor, inclusiv motociclete, care este utilizat în mod normal pentru transportul rutier de persoane sau bunuri;

(b)

„statul membru în care s-a săvârșit încălcarea” înseamnă statul membru în care a avut loc săvârșirea încălcării;

(c)

„statul membru de înmatriculare” înseamnă statul membru în care este înmatriculat vehiculul cu care s-a săvârșit încălcarea;

(d)

„exces de viteză” înseamnă depășirea limitelor de viteză în vigoare în statul în care s-a săvârșit încălcarea pentru sectorul de drum respectiv sau pentru tipul de vehicul în cauză;

(e)

„nefolosirea centurii de siguranță” înseamnă nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță sau de a folosi dispozitive de siguranță pentru copii în conformitate cu Directiva 91/671/CEE a Consiliului (11) și cu dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(f)

„nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului” înseamnă conducerea fără oprire la culoarea roșie a semaforului sau la orice alt semnal de oprire echivalent, astfel cum este definit în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(g)

„conducerea sub influența alcoolului” înseamnă conducerea sub influența alcoolului, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(h)

„conducerea sub influența drogurilor” înseamnă conducerea sub influența drogurilor sau a altor substanțe cu efecte similare, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(i)

„nefolosirea căștii de protecție” înseamnă nerespectarea obligației de a purta cască de protecție, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(j)

„utilizarea unei benzi interzise” înseamnă utilizarea ilegală a unui sector de drum (precum o bandă de urgență, o bandă rezervată transportului public sau o bandă închisă temporar din motive de congestionare sau ca urmare a desfășurării unor lucrări), astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(k)

„folosirea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii” înseamnă utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii, astfel cum este definită în dreptul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea;

(l)

„punct național de contact” înseamnă o autoritate competentă desemnată pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculului;

(m)

„căutare automatizată” înseamnă o procedură de acces online pentru consultarea bazei de date a unuia/uneia, a mai multor sau a tuturor statelor membre sau țărilor participante;

(n)

„deținătorul vehiculului” înseamnă persoana pe numele căreia este înmatriculat vehiculul, astfel cum este definită în dreptul statului membru de înmatriculare.

Articolul 4

Procedura pentru schimbul de informații între statele membre

(1)   În vederea cercetării încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră menționate la articolul 2, statele membre permit accesul punctelor naționale de contact ale altor state membre, astfel cum sunt menționate la alineatul (2) din prezentul articol, la următoarele date privind înmatricularea vehiculului, autorizându-le să efectueze căutări automatizate cu privire la:

(a)

date privind vehiculele; și

(b)

date privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor.

Elementele datelor menționate la literele (a) și (b) care sunt necesare pentru efectuarea căutărilor trebuie să fie conforme cu anexa I.

(2)   În scopul schimbului de date precum cele menționate la alineatul (1), fiecare stat membru desemnează un punct național de contact. Competențele punctelor naționale de contact sunt reglementate de dreptul aplicabil al statului membru în cauză.

(3)   Orice căutări sub formă de cerere transmisă se efectuează de către punctul național de contact al statului membru în care s-a săvârșit încălcarea prin utilizarea unui număr de înmatriculare complet.

Căutările respective se efectuează în conformitate cu procedurile descrise în capitolul 3 din anexa la Decizia 2008/616/JAI, cu excepția punctului 1 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI, în cazul căruia se aplică anexa I la prezenta directivă.

Statul membru în care s-a săvârșit încălcarea utilizează, în temeiul prezentei directive, datele obținute în scopul de a stabili persoana răspunzătoare pentru încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră enumerate la articolul 2 din prezenta directivă.

(4)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura realizarea schimbului de informații prin mijloace electronice interoperabile, fără să aibă loc un schimb de date între alte baze de date care nu sunt utilizate în scopul prezentei directive. Statele membre se asigură că acest schimb de informații se realizează în mod sigur și eficient din punctul de vedere al costurilor. Statele membre garantează securitatea și protecția datelor transmise, prin utilizarea, într-o măsură cât mai mare, a aplicațiilor informatice existente, precum cea menționată la articolul 15 din Decizia 2008/616/JAI, precum și a versiunilor modificate ale aplicațiilor informatice respective, în concordanță cu anexa I la prezenta directivă și cu punctele 2 și 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI. Versiunile modificate ale aplicațiilor informatice permit atât schimbul online în timp real, cât și schimbul de loturi de date, acesta din urmă facilitând schimbul de cereri sau de răspunsuri multiple în cadrul unui singur mesaj.

(5)   Fiecare stat membru suportă costurile proprii care decurg din administrarea, utilizarea și întreținerea aplicațiilor informatice menționate la alineatul (4).

Articolul 5

Scrisoarea de informare privind încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

(1)   Statul membru în care s-a săvârșit încălcarea decide dacă să inițieze sau nu proceduri ulterioare referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră enumerate la articolul 2.

Dacă decide să inițieze astfel de proceduri, statul membru în care s-a săvârșit încălcarea informează în consecință, în conformitate cu dreptul său intern, proprietarul, deținătorul vehiculului sau persoana identificată în alt mod, suspectată că a săvârșit încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră.

În conformitate cu normele de drept intern, informarea prezintă consecințele juridice ale încălcării normelor respective pe teritoriul statului membru în care s-a săvârșit încălcarea în temeiul dreptului statului membru respectiv.

(2)   Atunci când transmite scrisoarea de informare proprietarului, deținătorului vehiculului sau persoanei identificate în alt mod, suspectate că a săvârșit încălcarea normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, statul membru în care s-a săvârșit încălcarea include, în conformitate cu dreptul intern, orice informații relevante, în special natura respectivei încălcări a normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, locul, data și ora la care a fost săvârșită, o trimitere la dispozițiile aplicabile (inclusiv titlul acestora) din dreptul intern care au fost nerespectate și sancțiunea aferentă, precum și, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea încălcării. În acest scop, statul membru în care s-a săvârșit încălcarea poate utiliza modelul prevăzut în anexa II.

(3)   În cazul în care decide să inițieze proceduri ulterioare referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră enumerate la articolul 2, statul membru în care s-a săvârșit încălcarea transmite scrisoarea de informare, în scopul garantării respectării drepturilor fundamentale, în limba documentului de înmatriculare a vehiculului, dacă acesta este disponibil, sau într-una din limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare.

Articolul 6

Rapoartele statelor membre către Comisie

Fiecare stat membru transmite Comisiei un raport complet până la 6 mai 2016 și, ulterior, la fiecare doi ani.

Respectivul raport complet indică numărul de cereri de căutare automatizată efectuate de statul membru în care s-a săvârșit încălcarea și adresate punctului național de contact al statului membru de înmatriculare în urma încălcărilor săvârșite pe teritoriul celui dintâi, precum și natura încălcărilor pentru care au fost depuse cereri și numărul cererilor respinse.

Raportul complet include și o descriere a situației de la nivel național în legătură cu măsurile ulterioare luate cu privire la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, pe baza proporției încălcărilor care au făcut obiectul unor scrisori de informare.

Articolul 7

Protecția datelor

(1)   Dispozițiile privind protecția datelor prevăzute de Directiva 95/46/CE se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive.

(2)   Statele membre se asigură mai ales că datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt, într-un interval de timp adecvat, rectificate în cazul în care sunt incorecte, șterse sau blocate în cazul în care nu mai sunt necesare, în conformitate cu articolele 6 și 12 din Directiva 95/46/CE, și că se stabilește un termen limită de stocare a datelor în conformitate cu articolul 6 din directiva respectivă.

Statele membre se asigură, de asemenea, că toate datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentei directive sunt utilizate numai pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 1 din prezenta directivă și că persoanele vizate au aceleași drepturi la informare, la acces, la rectificare, la ștergere, la blocare, la despăgubire și la căi judiciare ca cele adoptate în temeiul normelor de drept intern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante din Directiva 95/46/CE.

(3)   Toate persoanele vizate au dreptul să obțină informații cu privire la care date cu caracter personal înregistrate în statul membru de înmatriculare au fost transmise statului membru în care s-a săvârșit încălcarea, inclusiv data solicitării și autoritatea competentă din statul membru în care s-a săvârșit încălcarea.

Articolul 8

Informații destinate utilizatorilor drumurilor din Uniune

(1)   Comisia publică pe pagina sa de internet, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, o sinteză a normelor în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de prezenta directivă. Statele membre furnizează Comisiei informații referitoare la aceste norme.

(2)   Statele membre furnizează utilizatorilor drumurilor informațiile necesare privind normele aplicabile pe teritoriul lor și măsurile de punere în aplicare a prezentei directive în colaborare cu, printre alte organizații, organismele responsabile de siguranța rutieră, organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice.

Articolul 9

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10 în ceea ce privește actualizarea anexei I din perspectiva progreselor tehnice, în scopul de a lua în considerare modificările relevante ale Deciziilor Prüm sau în cazul în care acte legislative ale Uniunii cu relevanță directă pentru actualizarea anexei I prevăd acest lucru.

Articolul 10

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 13 martie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea acestor acte delegate, Comisia să își urmeze practica curentă și să desfășoare consultări cu experți, inclusiv cu experții din statele membre. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 11

Revizuirea directivei

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf, până la 7 noiembrie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive de către statele membre. În raportul său, Comisia acordă atenție în special aspectelor următoare și, dacă este cazul, prezintă propuneri referitoare la acestea:

o evaluare a necesității de a include în domeniul de aplicare al prezentei directive și alte încălcări ale normelor de circulație care afectează siguranța rutieră;

o evaluare a eficacității prezentei directive în ceea ce privește reducerea numărului de decese pe drumurile din Uniune;

o evaluare a necesității de a se elabora standarde comune privind echipamentele automate de control și privind procedurile. În acest context, Comisia este invitată să dezvolte la nivelul Uniunii orientări în materie de siguranță rutieră în cadrul politicii comune în domeniul transporturilor, în vederea asigurării unei mai mari convergențe a aplicării normelor de trafic rutier de către statele membre prin metode și practici comparabile. Aceste orientări pot acoperi cel puțin încălcările enumerate la articolul 2 literele (a)-(d);

o evaluare a necesității de a se consolida executarea sancțiunilor în cazul încălcărilor normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și de a se propune criterii comune legate de procedurile ulterioare în cazul neplății unei sancțiuni pecuniare, în cadrul tuturor politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv al politicii comune în domeniul transporturilor;

posibilități de armonizare a normelor de circulație, dacă este cazul;

o evaluare a aplicațiilor informatice menționate la articolul 4 alineatul (4), în vederea asigurării unei puneri în aplicare corecte a prezentei directive, precum și a garantării unui schimb eficace, rapid, sigur și confidențial de date specifice privind înmatricularea vehiculului.

Articolul 12

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 6 mai 2015. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile menționate, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Prin derogare de la primul paragraf, Regatul Danemarcei, Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pot prelungi termenul menționat la primul paragraf până la 6 mai 2017.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 13

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a patra zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 12, 15.1.2015, p. 115.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 februarie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 2 martie 2015.

(3)  Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).

(4)  Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 12).

(5)  Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 288, 5.11.2011, p. 1).

(6)  Hotărârea în cauza Comisia/Parlamentul European și Consiliul, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare (JO L 76, 22.3.2005, p. 16).

(8)  Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, p. 1).

(9)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(11)  Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule (JO L 373, 31.12.1991, p. 26).


ANEXA I

Elementele datelor necesare pentru efectuarea căutării menționate la articolul 4 alineatul (1)

Intrare

O/F (1)

Observații

Date privind vehiculul

O

 

Statul membru de înmatriculare

O

 

Numărul de înmatriculare

O

[A (2)]

Date privind încălcarea

O

 

Statul membru în care s-a săvârșit încălcarea

O

 

Data de referință a încălcării

O

 

Ora de referință a încălcării

O

 

Scopul căutării

O

Cod pentru indicarea tipului de încălcare astfel cum este menționat la articolul 2

1

=

Excesul de viteză

2

=

Conducerea sub influența alcoolului

3

=

Nefolosirea centurii de siguranță

4

=

Nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului

5

=

Utilizarea unei benzi interzise

10

=

Conducerea sub influența drogurilor

11

=

Nefolosirea căștii de protecție

12

=

Folosirea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii

Elementele datelor furnizate ca rezultat al căutării efectuate în temeiul articolului 4 alineatul (1)

Partea I.   Date privind vehiculele

Intrare

O/F (3)

Observații

Numărul de înmatriculare

O

 

Număr șasiu/VIN

O

 

Statul membru de înmatriculare

O

 

Marca

O

[D.1 (4)] de exemplu, Ford, Opel, Renault

Modelul vehiculului

O

(D.3) de exemplu, Focus, Astra, Megane

Cod categorie UE

O

(J) de exemplu, motorete, motociclete, autoturisme

Partea II.   Date privind deținătorii sau proprietarii vehiculelor

Intrare

O/F (5)

Observații

Date privind deținătorul vehiculului

 

[C.1 (6)]

Datele se referă la deținătorul certificatului de înmatriculare.

Numele deținătorului certificatului de înmatriculare/denumirea societății

O

(C.1.1)

Se folosesc câmpuri separate pentru nume, infixe, titluri etc. și se comunică numele în format imprimabil.

Prenume

O

(C.1.2)

Se folosesc câmpuri separate pentru prenume și inițiale și se comunică numele în format imprimabil.

Adresă

O

(C.1.3)

Se folosesc câmpuri separate pentru stradă, număr și anexe, cod poștal, locul de reședință, țara de reședință etc. și se comunică adresa în format imprimabil.

Sex

F

Masculin, feminin

Data nașterii

O

 

Entitate juridică

O

Persoană fizică, asociație, întreprindere, societate etc.

Locul nașterii

F

 

Număr de identificare

F

Un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă.

Date privind proprietarul vehiculului

 

(C.2) Datele se referă la proprietarul vehiculului.

Numele proprietarului (denumirea societății)

O

(C.2.1)

Prenume

O

(C.2.2)

Adresă

O

(C.2.3)

Sex

F

Masculin, feminin

Data nașterii

O

 

Entitate juridică

O

Persoană fizică, asociație, întreprindere, societate etc.

Locul nașterii

F

 

Număr de identificare

F

Un element de identificare care identifică doar persoana sau societatea respectivă.

 

 

În cazul vehiculelor casate, al vehiculelor sau al plăcuțelor de înmatriculare furate sau al certificatelor de înmatriculare a căror valabilitate a fost depășită, nu se furnizează informații referitoare la proprietar/deținător. În schimb, se transmite mesajul „Informații necomunicate”.


(1)  O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.

(2)  Cod armonizat, a se vedea Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).

(3)  O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.

(4)  Cod armonizat, a se vedea Directiva 1999/37/CE.

(5)  O = obligatoriu, în cazul în care informația este disponibilă în registrul național, F = facultativ.

(6)  Cod armonizat, a se vedea Directiva 1999/37/CE.


ANEXA II

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Image

Textul imaginii

Top