Help Print this page 

Document 32015L0652

Title and reference
Directiva (UE) 2015/652 a Consiliului din 20 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei
  • In force
OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/26


DIRECTIVA (UE) 2015/652 A CONSILIULUI

din 20 aprilie 2015

de stabilire a metodelor de calcul și a cerințelor de raportare în temeiul Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (1), în special articolul 7a alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Metoda de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanți și de alte forme de energie provenind din surse nebiologice care urmează să fie instituită în temeiul articolului 7a alineatul (5) din Directiva 98/70/CE ar trebui să asigure raportarea cu suficientă precizie, astfel încât Comisia să poată evalua în mod critic performanțele furnizorilor în ceea ce privește respectarea obligațiilor care le revin în temeiul articolului 7a alineatul (2) din directiva menționată. Metoda de calcul ar trebui să asigure precizia ținând cont, de asemenea, de complexitatea cerințelor administrative aferente. În același timp, aceasta ar trebui să stimuleze furnizorii să reducă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanții pe care îi furnizează. De asemenea, ar trebui să se acorde o atenție deosebită impactului metodei de calcul asupra rafinăriilor în Uniune. Prin urmare, metoda de calcul ar trebui să se bazeze pe intensitățile medii ale emisiilor de gaze cu efect de seră reprezentând o valoare medie pe industrie care este tipică pentru un anumit carburant. Aceasta ar avea avantajul de a reduce sarcina administrativă asupra furnizorilor și asupra statelor membre. În prezenta etapă, metoda de calcul propusă nu ar trebui să impună diferențierea intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanți pe baza sursei de materii prime, întrucât acest lucru ar putea afecta investițiile actuale în anumite rafinării în Uniune.

(2)

Cerințele de raportare pentru furnizorii care sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (2), ar trebui să fie reduse cât mai mult posibil în contextul articolului 7a alineatul (1) din Directiva 98/70/CE. În mod similar, importatorii de benzină și motorină rafinate în afara Uniunii nu ar trebui să fie obligați să furnizeze informații detaliate privind sursele de țiței utilizat pentru producerea carburanților respectivi, întrucât este posibil ca informațiile să nu fie disponibile sau să fie greu de obținut.

(3)

Pentru a stimula în continuare reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, economiile obținute din reducerile emisiilor generate în amonte (UER), inclusiv din arderi și evacuarea în atmosferă, ar trebui incluse în calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de furnizori. Pentru a facilita obținerea economiilor din UER de către furnizori, ar trebui permisă utilizarea unor sisteme diferite de calculare și de certificare a reducerilor de emisii. Numai proiectele privind UER care debutează ulterior datei de stabilire a standardului de carburant menționat la articolul 7a alineatul (5) litera (b) din Directiva 98/70/CE, și anume 1 ianuarie 2011, ar trebui să fie eligibile.

(4)

Media ponderată a valorilor implicite de gaze cu efect de seră care reprezintă țițeiul consumat în Uniune oferă o metodă simplă de calcul prin care furnizorii pot determina conținutul de gaze cu efect de seră generate de carburanții pe care îi furnizează.

(5)

UER ar trebui să fie estimate și validate în conformitate cu principiile și standardele identificate în standardele internaționale, în special în ISO 14064, ISO 14065 și ISO 14066.

(6)

În plus, este oportun să se faciliteze punerea în aplicare de către statele membre a legislației în ceea ce privește UER, inclusiv din arderi și evacuarea în atmosferă. În acest scop ar trebui elaborate, sub auspiciile Comisiei, orientări fără caracter legislativ cu privire la abordările privind cuantificarea, verificarea, validarea, monitorizarea și raportarea unor astfel de UER (inclusiv reduceri ale emisiilor din arderi și evacuări în atmosferă în unitățile de producție) înainte de încheierea perioadei de transpunere prevăzute de în articolul 7 din prezenta directivă.

(7)

Articolul 7a alineatul (5) litera (b) din Directiva 98/70/CE prevede stabilirea unei metode pentru determinarea standardului de carburant care se bazează pe emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de combustibilii fosili în 2010. Standardul de carburant ar trebui să se bazeze pe cantitățile de motorină, benzină, motorină fără destinație rutieră, gaz petrolier lichefiat (GPL) și gaz natural comprimat (GNC) consumate care utilizează date raportate de statele membre în mod oficial în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind schimbările climatice (CCONUSC) din 2010. Standardul de carburant nu ar trebui să fie carburantul fosil de referință utilizat pentru calcularea reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți, care ar trebui să rămână astfel cum este prevăzut în anexa IV la Directiva 98/70/CE.

(8)

Întrucât compoziția amestecului relevant de combustibili fosili variază puțin de la un an la altul, variația totală a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii fosili de la un an la altul va fi, de asemenea, redusă. Prin urmare, este oportun ca standardul de carburant să se bazeze pe datele privind consumul mediu al Uniunii pentru 2010, astfel cum au fost raportate de către statele membre în cadrul CCONUSC.

(9)

Standardul de carburant ar trebui să reprezinte o intensitate medie a gazelor cu efect de seră generate în amonte și intensitatea carburantului unei rafinării de complexitate medie pentru combustibilii fosili. În consecință, standardul de carburant ar trebui să se calculeze utilizând respectivele valori medii implicite pentru carburanți. Standardul de carburant ar trebui să rămână neschimbat în perioada până în 2020, pentru a oferi securitate juridică furnizorilor în ceea ce privește obligațiile lor de a reduce intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanții pe care îi furnizează.

(10)

Articolul 7a alineatul (5) litera (d) din Directiva 98/70/CE prevede adoptarea unei metode de calcul al contribuției vehiculelor rutiere electrice pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață. În temeiul articolului menționat, metoda de calcul ar trebui să fie compatibilă cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Pentru a se asigura compatibilitatea, ar trebui utilizat același factor de corecție pentru eficiența sistemului de propulsie.

(11)

Electricitatea furnizată destinată utilizării în transportul rutier poate fi raportată de furnizori, astfel cum prevede articolul 7a alineatul (1) din Directiva 98/70/CE, ca parte a rapoartelor lor anuale către statele membre. Pentru limitarea costurilor administrative, este adecvat ca metoda de calcul să se bazeze mai mult pe o estimare decât pe o măsurare efectivă a consumului de electricitate în cazul unui vehicul rutier electric sau al unei motociclete în scopul raportării din partea furnizorilor.

(12)

Este adecvat să se includă o abordare detaliată pentru a estima cantitatea și intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți în cazul în care prelucrarea unui biocarburant și a unui combustibil fosil are loc în timpul aceluiași proces. Este necesară o metodă specifică deoarece cantitatea de biocarburantului nu poate fi măsurată, cum ar fi în cazul co-hidrotratamentului uleiurilor de origine vegetală cu un combustibil fosil. Articolul 7d alineatul (1) din Directiva 98/70/CE prevede că emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți pe durata ciclului de viață se calculează, în sensul articolului 7a și al articolului 7b alineatul (2) din directiva respectivă, prin aceeași metodă. Prin urmare, certificarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme voluntare recunoscute este la fel de valabilă atât în scopurile articolului 7a cât și în scopurile articolului 7b alineatul (2) din Directiva 98/70/CE.

(13)

Cerința de raportare impusă furnizorilor prevăzută la articolul 7a alineatul (1) din Directiva 98/70/CE ar trebui completată cu un format armonizat și definiții armonizate ale datelor care urmează să fie raportate. Armonizarea definițiilor datelor este necesară pentru efectuarea în mod corespunzător a calculului intensității gazelor cu efect de seră în raport cu obligațiile de raportare ale unui anumit furnizor, întrucât datele reprezintă elemente cheie în metoda de calcul armonizată în conformitate cu articolul 7a alineatul (5) litera (a) din Directiva 98/70/CE. Datele includ identificarea furnizorului, cantitatea de carburant sau de energie introdusă pe piață și tipul de carburant sau de energie introdus pe piață.

(14)

Cerința de raportare impusă furnizorilor prevăzută la articolul 7a alineatul (1) din Directiva 98/70/CE ar trebui să fie completată cu cerințe armonizate de raportare, un format de raportare și definiții armonizate pentru raportarea din partea statelor membre către Comisie cu privire la performanța în materie de emisii de gaze cu efect de seră generate de carburanții consumați în Uniune. În special, cerințele de raportare vor permite actualizarea carburantului fosil de referință descris la punctul 19 din partea C a anexei IV la Directiva 98/70/CE și la punctul 19 din partea C a anexei V la Directiva 2009/28/CE și vor facilita raportarea prevăzută la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) din Directiva 98/70/CE, precum și actualizarea metodei de calcul în funcție de progresul tehnic și științific, pentru a se asigura că aceasta îndeplinește scopul preconizat. Datele ar trebui să includă cantitatea de carburant sau de energie introdusă pe piață și tipul de carburant sau energie, locul de achiziționare și originea carburantului sau a energiei introduse pe piață.

(15)

Este oportun ca statele membre să permită furnizorilor să își îndeplinească cerințele de raportare bazându-se pe date echivalente colectate în temeiul altor acte legislative naționale sau ale Uniunii, în vederea reducerii sarcinii administrative, cu condiția ca raportarea să se efectueze în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa IV și cu definițiile prevăzute în anexele I și III.

(16)

Pentru a facilita raportarea de către grupuri de furnizori în temeiul articolului 7a alineatul (4) din Directiva 98/70/CE, articolul 7a alineatul (5) litera (c) din directiva respectivă permite stabilirea oricăror norme necesare. Este de dorit să se faciliteze acest tip de raportare pentru a se evita orice perturbare a deplasărilor fizice ale carburantului, întrucât furnizori diferiți introduc pe piață carburanți diferiți în proporții diferite și, prin urmare, este posibil să se dovedească necesară mobilizarea unor niveluri diferite de resurse în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin urmare, este necesar să se armonizeze definițiile privind identificarea furnizorului, cantitatea de carburant sau de energie introdusă pe piață, tipul de carburant sau de energie, locul de achiziționare și originea carburantului sau a energiei introduse pe piață. De asemenea, pentru a evita contabilizarea dublă în cazul raportării în comun de către furnizori în temeiul articolului 7a alineatul (4), este oportun să se armonizeze punerea în aplicare a metodei de calcul și de raportare în statele membre, inclusiv în ceea ce privește raportarea către Comisie, astfel încât informațiile solicitate din partea unui grup de furnizori să se refere la un anumit stat membru.

(17)

În temeiul articolului 8 alineatul (3) din Directiva 98/70/CE, statele membre prezintă anual un raport cu datele naționale privind calitatea carburanților pentru anul calendaristic precedent în conformitate cu formatul stabilit în Decizia 2002/159/CE a Comisiei (4). Pentru a acoperi modificările introduse în Directiva 98/70/CE prin Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) și cerințele ulterioare suplimentare de raportare pentru statele membre și pentru eficacitate și armonizare, este necesar să se clarifice ce informații ar trebui raportate și, de asemenea, să se adopte un format pentru transmiterea datelor de către furnizori și statele membre.

(18)

Comisia a prezentat un proiect de măsură comitetului înființat prin Directiva 98/70/CE la 23 februarie 2012. Comitetul nu a reușit să adopte avizul cu majoritatea calificată necesară. Prin urmare, este oportun ca Comisia să prezinte Consiliului o propunere în temeiul articolului 5a alineatul (4) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului (6),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă stabilește norme privind metodele de calcul și cerințele de raportare în conformitate cu Directiva 98/70/CE.

(2)   Prezenta directivă se aplică carburanților utilizați pentru propulsia vehiculelor rutiere, a echipamentelor mobile fără destinație rutieră (inclusiv navele de navigație interioară atunci când nu se află pe mare), a tractoarelor agricole și forestiere și a ambarcațiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și electricității destinate utilizării de către vehiculele rutiere.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive și în plus față de definițiile cuprinse deja în Directiva 98/70/CE, se aplică definițiile următoare:

1.

„emisii generate în amonte” înseamnă toate emisiile de gaze cu efect de seră care sunt generate înainte ca materiile prime să ajungă la o rafinărie sau la o instalație de prelucrare unde a fost produs carburantul, astfel cum se menționează în anexa I;

2.

„bitum natural” înseamnă orice sursă de materii prime de rafinărie:

(a)

care prezintă o greutate API (American Petroleum Institute – Institutul American al Petrolului) de 10 grade sau mai puțin atunci când se află într-un zăcământ la locul de extracție, definită în conformitate cu metoda de testare a Societății americane pentru testare și materiale (ASTM) (7) D287;

(b)

care are o vâscozitate medie anuală la temperatura din rezervor mai mare decât cea calculată prin ecuația: Vâscozitate (Centipoise) = 518,98e-0,038T, unde T reprezintă temperatura exprimată în grade Celsius;

(c)

care intră sub incidența definiției nisipurilor bituminoase conform codului din nomenclatura combinată (NC) 2714, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (8); și

(d)

la care mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic, unde energia termică este derivată în principal din alte surse decât însăși sursa de materii prime;

3.

„șisturi bituminoase” înseamnă orice sursă de materii prime pentru rafinării situată într-o formațiune de roci, care conține kerogen solid și care intră sub incidența definiției șistului bituminos conform codului NC 2714 stabilit în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87. Mobilizarea sursei de materii prime este realizată prin extracție minieră sau prin drenaj gravitațional îmbunătățit din punct de vedere termic;

4.

„standard de carburant” înseamnă un standard de carburant care se bazează pe ciclul de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră pe unitate de energie generate de combustibili fosili în 2010;

5.

„țiței convențional” înseamnă orice materie primă pentru rafinării care prezintă o greutate API mai mare de 10 grade atunci când este situată într-un zăcământ la locul de origine, măsurată în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287, și care nu intră sub incidența definiției aferente codului NC 2714 astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

Articolul 3

Metoda de calcul a intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanți, alții decât biocarburanții, și a energiei furnizate și de raportare de către furnizori

(1)   În sensul articolului 7a alineatul (2) din Directiva 98/70/CE, statele membre se asigură că furnizorii utilizează metoda de calcul stabilită în anexa I la prezenta directivă pentru a determina intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanții pe care îi furnizează.

(2)   În sensul articolului 7a alineatul (1) al doilea paragraf și al articolului 7a alineatul (2) din Directiva 98/70/CE, statele membre impun furnizorilor să raporteze datele utilizând definițiile și metoda de calcul prevăzute în anexa I la prezenta directivă. Datele se raportează anual utilizând modelul prevăzut în anexa IV la prezenta directivă.

(3)   În sensul articolului 7a alineatul (4) din Directiva 98/70/CE, orice stat membru se asigură că un grup de furnizori care alege să fie considerat drept furnizor unic își îndeplinește obligația care îi revine în temeiul articolului 7a alineatul (2) în statul membru respectiv.

(4)   Statele membre aplică metoda simplificată prevăzută în anexa I la prezenta directivă pentru furnizorii care sunt IMM-uri.

Articolul 4

Calcularea standardului de carburant și a reducerii intensității gazelor cu efect de seră

Pentru a verifica respectarea de către furnizori a obligației care le revine în temeiul articolului 7a alineatul (2) din Directiva 98/70/CE, statele membre impun furnizorilor să compare reducerile pe care le-au obținut în emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanți și de electricitate cu standardul de carburant stabilit în anexa II la prezenta directivă.

Articolul 5

Raportarea din partea statelor membre

(1)   Atunci când prezintă rapoarte Comisiei în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Directiva 98/70/CE, statele membre furnizează Comisiei date referitoare la conformitatea cu articolul 7a din prezenta directivă, astfel cum sunt prevăzute în anexa III la prezenta directivă.

(2)   Statele membre utilizează instrumentele ReportNet ale Agenției Europene de Mediu, disponibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (9), pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa III la prezenta directivă. Datele se transmit de către statele membre, prin transfer electronic de date, către arhiva centrală de date gestionată de Agenția Europeană de Mediu.

(3)   Datele se transmit anual utilizându-se modelul prevăzut în anexa IV. Statele membre îi comunică Comisiei data transmiterii și denumirea punctului de contact din cadrul autorității competente responsabile cu verificarea și raportarea datelor către Comisie.

Articolul 6

Sancțiuni

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea lor în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei până la 21 aprilie 2017, notificând fără întârziere și orice modificare ulterioară a acestora.

Articolul 7

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 aprilie 2017 cel târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a respectivei trimiteri.

(3)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor măsuri de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 20 aprilie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58.

(2)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(3)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(4)  Decizia 2002/159/CE a Comisiei din 18 februarie 2002 privind elaborarea unui format comun pentru prezentarea sintezelor de date naționale privind calitatea carburanților (JO L 53, 23.2.2002, p. 30).

(5)  Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE (JO L 140, 5.6.2009, p. 88).

(6)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

(7)  Societatea americană pentru testare și materiale, http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind nomenclatura tarifară și statistică și tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare pentru mediu (JO L 126, 21.5.2009, p. 13).


ANEXA I

METODA DE CALCUL ȘI DE RAPORTARE DE CĂTRE FURNIZORI A INTENSITĂȚII GAZELOR CU EFECT DE SERĂ GENERATE PE DURATA CICLULUI DE VIAȚĂ DE CARBURANȚII ȘI ENERGIA FURNIZATE

Partea 1

Calculul intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanții și energia furnizate de un furnizor

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburanți și energie se exprimă în grame de echivalent de dioxid de carbon pe MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

1.

Gazele cu efect de seră luate în considerare în scopul calculării intensității gazelor cu efect de seră generate de carburanți sunt dioxidul de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O) și metanul (CH4). În vederea calculării echivalenței în CO2, emisiile gazelor se evaluează în emisii de echivalent de CO2 după cum urmează:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente utilizate în extracția, producția, rafinarea și consumul de combustibili fosili nu se iau în considerare în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră.

3.

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de un furnizor pe durata ciclului de viață al emisiilor de gaze cu efect de seră generate de toți carburanții furnizați și de toată energia furnizată se calculează în conformitate cu formula de mai jos:

Formula

unde

(a)

„#” reprezintă identificarea furnizorului (identificarea entității obligate la plata accizei), definită în Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (1) ca fiind numărul de acciză al operatorului [numărul de înregistrare din cadrul sistemului de schimb de date privind accizele (SEED) sau numărul de identificare aferent taxei pe valoare adăugată (TVA) din tabelul 1 punctul 5 litera (a) din anexa I la respectivul regulament pentru codurile tipului de destinație 1-5 și 8], care este, de asemenea, entitatea responsabilă cu plata accizelor în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului (2) în momentul în care accizele au devenit exigibile în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2008/118/CE. Dacă identificarea nu este posibilă, statele membre trebuie să se asigure că este stabilit un mijloc de identificare echivalent în conformitate cu un sistem de raportare a accizei naționale;

(b)

„x” reprezintă tipurile de carburant și de energie care intră sub incidența prezentei directive, astfel cum se prezintă în tabelul 1 – punctul 17 litera (c) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009. În cazul în care datele nu sunt disponibile, statele membre colectează date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel național;

(c)

„MJx” reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x” comunicate, exprimată în megajouli. Calculul se face după cum urmează:

(i)

Cantitatea din fiecare carburant pe tip de carburant

Aceasta este obținută din datele raportate în conformitate cu tabelul 1 – punctul 17 literele (d), (f) și (o) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 684/2009. Cantitățile de biocarburanți sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în anexa III la Directiva 2009/28/CE. Cantitățile de carburanți de origine nebiologică sunt transformate într-un conținut energetic cu o putere calorifică inferioară în conformitate cu densitățile energetice prevăzute în apendicele 1 la raportul „Well-to-Tank” (versiunea 4) din iulie 2013 (3) al Centrului comun de cercetare – EUCAR-CONCAWE (JEC) (4);

(ii)

Coprelucrarea simultană a combustibililor fosili și a biocarburanților

Prelucrarea include orice modificare pe durata ciclului de viață al carburanților sau al energiei furnizate, care determină o modificare a structurii moleculare a produsului. Adăugarea unui denaturant nu intră sub incidența prelucrării. Cantitatea de biocarburanți coprelucrați alături de carburanți de origine nebiologică reflectă starea biocarburanților ulterioară prelucrării. Cantitatea de biocarburant coprelucrat este determinată în funcție de bilanțul energetic și eficiența procesului de coprelucrare, astfel cum se prevede în partea C punctul 17 din anexa IV la Directiva 98/70/CE.

În cazul în care se amestecă mai mulți biocarburanți și combustibili fosili, cantitatea din fiecare carburant și tipul acestuia sunt luate în considerare la efectuarea calculului și sunt raportate de către furnizori statelor membre.

Cantitatea de biocarburant furnizată care nu îndeplinește criteriile de durabilitate menționate la articolul 7b alineatul (1) din Directiva 98/70/CE este considerat a fi combustibil fosil.

Amestecul benzină-etanol E85 va fi calculat drept carburant separat în sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

În cazul în care cantitățile nu sunt colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 684/2009, statele membre colectează date echivalente în conformitate cu un sistem de raportare a accizelor stabilit la nivel național.

(iii)

Cantitatea de electricitate consumată

Aceasta reprezintă cantitatea de electricitate consumată de vehicule rutiere sau motociclete, în cazul în care un furnizor de energie raportează respectiva cantitate de energie către autoritatea competentă din fiecare stat membru în conformitate cu următoarea formulă:

Electricitatea consumată = distanța parcursă (km) × eficiența consumului de electricitate (MJ/km).

(d)

Reducerea emisiilor generate în amonte (UER)

„UER” reprezintă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în amonte obținută de un furnizor măsurată în gCO2eq, dacă aceasta este cuantificată și raportată în conformitate cu următoarele cerințe:

(i)

Eligibilitate

UER se aplică numai emisiilor generate în amonte din valorile medii implicite pentru benzină, motorină, GNC sau GPL.

UER care provine din orice țară poate fi considerată drept o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în raport cu carburanții proveniți din orice sursă de materii prime furnizată de orice furnizor.

UER este luată în calcul doar dacă aceasta este asociată cu proiectele care au început după 1 ianuarie 2011.

Nu este necesar să se dovedească dacă UER nu s-ar mai fi produs în lipsa cerinței de raportare prevăzute la articolul 7a din Directiva 98/70/CE;

(ii)

Calcul

UER se estimează și se validează în conformitate cu principiile și standardele identificate în standardele internaționale, în special în ISO 14064, ISO 14065 și ISO 14066.

UER și emisiile de referință vor trebui monitorizate, raportate și verificate în conformitate cu standardul ISO 14064, iar rezultatele furnizate vor trebui să prezinte un grad de fiabilitate echivalent cu cel prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei (6) și Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (7). Verificarea metodelor pentru estimarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie efectuată în conformitate cu standardul ISO 14064-3, iar organizația care efectuează verificarea trebuie să fie acreditată în conformitate cu standardul ISO 14065;

(e)

„GHGix” reprezintă intensitatea gazelor cu efect de seră generate de carburantul sau energia „x”, exprimată în gCO2eq/MJ. Furnizorii calculează intensitatea gazelor cu efect de seră generate de fiecare carburant sau energie după cum urmează:

(i)

intensitatea gazelor cu efect de seră a carburanților de origine nebiologică este „intensitatea ponderată a gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață” pentru fiecare tip de carburant enumerat în ultima coloană a tabelului din partea 2 punctul 5 din prezenta anexă;

(ii)

electricitatea este calculată conform descrierii din partea 2 punctul 6;

(iii)

intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți care îndeplinește cerințele de durabilitate menționate la articolului 7b alineatul (1) din Directiva 98/70/CE se calculează în conformitate cu articolul 7d din directiva respectivă. În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de biocarburanți au fost obținute în conformitate cu un acord sau un sistem care a făcut obiectul unei decizii în temeiul articolului 7c alineatul (4) din Directiva 98/70/CE cu privire la articolul 7b alineatul (2) din directiva respectivă, datele respective sunt utilizate, de asemenea, la stabilirea intensității gazelor cu efect de seră generate de biocarburanți în temeiul articolului 7b alineatul (1) din directiva respectivă. Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții care nu îndeplinesc cerințele de durabilitate menționate la articolul 7b alineatul (1) din Directiva 98/70/CE este egală cu intensitatea gazelor cu efect de seră generate de respectivul combustibil fosil derivat din țiței convențional sau din gaz;

(iv)

Coprelucrarea simultană a carburanților de origine nebiologică și a biocarburanților

Intensitatea gazelor cu efect de seră generate de biocarburanții coprelucrați cu combustibili fosili reflectă starea ulterioară prelucrării a biocarburanților.

(f)

„AF” reprezintă factorii de ajustare pentru eficiența sistemului de propulsie:

Tehnologia predominantă de transformare

Factor de eficiență

Motor cu ardere internă

1

Sistem de propulsie electric cu baterie

0,4

Sistem de propulsie electric cu pilă de combustie cu hidrogen

0,4

Partea 2

Raportarea de către furnizori a carburanților, alții decât biocarburanții

1.   UER de combustibili fosili

Pentru ca UER să fie eligibile în sensul prezentei metode de calcul și de raportare, furnizorii trebuie să raporteze autorității desemnate de către statele membre următoarele:

(a)

data de începere a proiectului, care trebuie să fie ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;

(b)

reducerile emisiilor anuale în gCO2eq;

(c)

durata pentru care au avut loc reducerile;

(d)

locul de desfășurare a proiectului cel mai apropiat de sursa emisiilor în grade de latitudine și longitudine cu patru zecimale;

(e)

emisiile anuale de referință generate înaintea adoptării măsurilor de reducere și emisiile anuale generate după punerea lor în aplicare, exprimate în gCO2eq/MJ de materii prime produse;

(f)

numărul de certificat cu utilizare unică, care identifică fără echivoc sistemul și reducerile gazelor cu efect de seră pretinse;

(g)

numărul cu utilizare unică, care identifică fără echivoc metoda de calcul și schema conexă;

(h)

în cazul în care proiectul se referă la extracția petrolului, media istorică și anuală a raportului gaz-petrol (gas-to-oil ratio – GOR) în soluție, presiunea din rezervor, adâncimea și debitul din sondă al țițeiului.

2.   Originea

„Originea” înseamnă denumirea comercială a materiilor prime enumerate în partea 2 punctul 7 din prezenta anexă, dar numai în cazul în care furnizorii dețin informațiile necesare întrucât:

(a)

sunt persoane sau întreprinderi care importă țiței din țări terțe sau primesc livrări de țiței dintr-un alt stat membru în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2964/95 al Consiliului (8); sau

(b)

există modalități de a face schimb de informații convenite cu alți furnizori.

În toate celelalte cazuri, originea se referă la faptul dacă respectivul carburant este de origine din UE sau din afara UE.

Informațiile colectate și raportate de furnizorii către statele membre cu privire la originea carburanților sunt confidențiale, însă acest lucru nu împiedică publicarea de către Comisie a unor informații generale sau de sinteză, care nu conțin informații privind întreprinderile individuale.

În cazul biocarburanților, originea se referă la filiera de producție a biocarburanților, astfel cum este prevăzută în anexa IV la Directiva 98/70/CE.

În cazul în care sunt utilizate mai multe materii prime, furnizorii raportează cantitatea în tone metrice de produs finit din fiecare materie primă obținut în unitatea de prelucrare în cursul anului de raportare.

3.   Locul de achiziție

„Locul de achiziție” se referă la țara și la denumirea unității de prelucrare unde carburantul sau forma de energie au fost supuse ultimei transformări substanțiale utilizate pentru a conferi originea carburantului sau a energiei în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (9).

4.   IMM-uri

Prin derogare pentru furnizorii care sunt IMM-uri, „originea” și „locul de achiziție” sunt din UE sau din afara UE, după caz, indiferent dacă aceștia importă țiței sau furnizează uleiuri din petrol sau uleiuri obținute din materiale bituminoase.

5.   Media valorilor implicite ale gazelor cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanții furnizați, alții decât biocarburanții, și de electricitatea furnizată

Sursa de materii prime și prelucrarea

Tipul de carburant introdus pe piață

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO2eq/MJ)

Intensitatea ponderată a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață (gCO2eq/MJ)

Țiței convențional

Petrol

93,2

93,3

Lichefierea gazului natural

94,3

Lichefierea cărbunelui

172

Bitum natural

107

Șisturi bituminoase

131,3

Țiței convențional

Combustibil diesel sau motorină

95

95,1

Lichefierea gazului natural

94,3

Lichefierea cărbunelui

172

Bitum natural

108,5

Șisturi bituminoase

133,7

Orice surse fosile

Gaz petrolier lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

73,6

73,6

Gaze naturale, amestec UE

Gaz natural comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

69,3

69,3

Gaze naturale, amestec UE

Gaz lichefiat la un motor cu aprindere prin scânteie

74,5

74,5

Reacție Sabatier a hidrogenului din electroliza energiei din surse regenerabile nebiologice

Metan sintetic comprimat la un motor cu aprindere prin scânteie

3,3

3,3

Gaze natural care utilizează reformarea cu abur

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

104,3

104,3

Electroliză alimentată integral cu energie din surse regenerabile nebiologice

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

9,1

9,1

Cărbune

Pilă de combustie cu hidrogen comprimat

234,4

234,4

Cărbune cu captarea carbonului și stocarea emisiilor de proces

Pilă de combustie cu hidrogen

52,7

52,7

Deșeuri de plastic derivate din materii prime fosile

Benzină, combustibil diesel sau motorină

86

86

6.   Electricitate

În ceea ce privește raportarea de către furnizorii de energie a cantității de electricitate consumate de vehiculele electrice și motociclete, statele membre ar trebui să calculeze valorile implicite ale ciclului de viață mediu la nivel național în conformitate cu standardele internaționale corespunzătoare.

În mod alternativ, statele membre pot permite furnizorilor lor să stabilească valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră (gCO2eq /MJ) generate de electricitatea din datele raportate de statele membre în baza:

(a)

Regulamentului (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (10),

(b)

Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11), sau

(c)

Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei (12).

7.   Denumirea comercială a materiilor prime

Țara

Denumirea comercială a materiilor prime

API

Sulf (% în greutate)

Abu Dhabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dhabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dhabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dhabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dhabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dhabi

Arzanah

44

0

Abu Dhabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dhabi

Murban Bottoms

21,4

DATE NEDISPONIBILE (DN)

Abu Dhabi

Top Murban

21

DN

Abu Dhabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Algeria

Arzew

44,3

0,1

Algeria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Algeria

Zarzaitine

43

0,1

Algeria

Algerian

44

0,1

Algeria

Skikda

44,3

0,1

Algeria

Saharan Blend

45,5

0,1

Algeria

Hassi Ramal

60

0,1

Algeria

Algerian Condensate

64,5

DN

Algeria

Algerian Mix

45,6

0,2

Algeria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Algeria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Algeria

Top Algerian

24,6

DN

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (vest)

26

DN

Angola

Cavala-1

42,3

DN

Angola

Sulele (sud-1)

38,7

DN

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (nord)

30

DN

Angola

Malongo (sud)

25

DN

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

DN

Angola

Kuito

20

DN

Angola

Hungo

28,8

DN

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

DN

Argentina

Santa Cruz

26,9

DN

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenia

Armenian Miscellaneous

DN

DN

Australia

Jabiru

42,3

0,03

Australia

Kooroopa (jurasic)

42

DN

Australia

Talgeberry (jurasic)

43

DN

Australia

Talgeberry (cretacic superior)

51

DN

Australia

Woodside Condensate

51,8

DN

Australia

Saladin-3 (Top Barrow)

49

DN

Australia

Harriet

38

DN

Australia

Skua-3 (Challis Field)

43

DN

Australia

Barrow Island

36,8

0,1

Australia

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australia

Jackson Blend

41,9

0

Australia

Cooper Basin

45,2

0,02

Australia

Griffin

55

0,03

Australia

Buffalo Crude

53

DN

Australia

Cossack

48,2

0,04

Australia

Elang

56,2

DN

Australia

Enfield

21,7

0,13

Australia

Gippsland (Strâmtoarea Bass)

45,4

0,1

Azerbaidjan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrain

Bahrain Miscellaneous

DN

DN

Belarus

Belarus Miscellaneous

DN

DN

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

DN

DN

Belize

Belize Light Crude

40

DN

Belize

Belize Miscellaneous

DN

DN

Bolivia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilia

Garoupa

30,5

0,1

Brazilia

Sergipano

25,1

0,4

Brazilia

Bazinul Campos

20

DN

Brazilia

Urucu (cursul superior al Amazonului)

42

DN

Brazilia

Marlim

20

DN

Brazilia

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazilia

Roncador

28,3

0,58

Brazilia

Roncador Heavy

18

DN

Brazilia

Albacora East

19,8

0,52

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

Brunei

Champion

24,4

0,1

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunei

Brunei Condensate

65

DN

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

Camerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Camerun

Lokele

21,5

0,5

Camerun

Moudi Light

40

DN

Camerun

Moudi Heavy

21,3

DN

Camerun

Ebome

32,1

0,35

Camerun

Cameroon Miscellaneous

DN

DN

Canada

Peace River Light

41

DN

Canada

Peace River Medium

33

DN

Canada

Peace River Heavy

23

DN

Canada

Manyberries

36,5

DN

Canada

Rainbow Light și Medium

40,7

DN

Canada

Pembina

33

DN

Canada

Bells Hill Lake

32

DN

Canada

Fosterton Condensate

63

DN

Canada

Rangeland Condensate

67,3

DN

Canada

Redwater

35

DN

Canada

Lloydminster

20,7

2,8

Canada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Canada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Canada

Fosterton

21,4

3

Canada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Canada

Midale

29

2,4

Canada

Milk River Pipeline

36

1,4

Canada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Canada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Canada

Ipl Condensate

55

0,3

Canada

Aurora Light

39,5

0,4

Canada

Aurora Condensate

65

0,3

Canada

Reagan Field

35

0,2

Canada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Canada

Cold Lake

13,2

4,1

Canada

Cold Lake Blend

26,9

3

Canada

Canadian Federated

39,4

0,3

Canada

Chauvin

22

2,7

Canada

Gcos

23

DN

Canada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Canada

Light Sour Blend

35

1,2

Canada

Lloyd Blend

22

2,8

Canada

Peace River Condensate

54,9

DN

Canada

Sarnium Condensate

57,7

DN

Canada

Saskatchewan Light

32,9

DN

Canada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Canada

Syncrude

32

0,1

Canada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Canada

Northblend Nevis

34

DN

Canada

Canadian Common Condensate

55

DN

Canada

Canadian Common

39

0,3

Canada

Waterton Condensate

65,1

DN

Canada

Panuke Condensate

56

DN

Canada

Federated Light și Medium

39,7

2

Canada

Wabasca

23

DN

Canada

Hibernia

37,3

0,37

Canada

BC Light

40

DN

Canada

Boundary

39

DN

Canada

Albian Heavy

21

DN

Canada

Koch Alberta

34

DN

Canada

Terra Nova

32,3

DN

Canada

Echo Blend

20,6

3,15

Canada

Western Canadian Blend

19,8

3

Canada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Canada

White Rose

31,0

0,31

Canada

Access

22

DN

Canada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

DN

Canada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Canada

Christina Lake

20,5

3

Canada

CNRL

34

DN

Canada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Canada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Canada

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Canada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Canada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Canada

Peace Sour

33

DN

Canada

Western Canadian Resid

20,7

DN

Canada

Christina Dilbit Blend

21,0

DN

Canada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Ciad

Doba Blend (producție timpurie)

24,8

0,14

Ciad

Doba Blend (producție ulterioară)

20,8

0,17

Chile

Chile Miscellaneous

DN

DN

China

Taching (Daqing)

33

0,1

China

Shengli

24,2

1

China

Beibu

DN

DN

China

Chengbei

17

DN

China

Lufeng

34,4

DN

China

Xijiang

28

DN

China

Wei Jingsheng, Zhou

39,9

DN

China

Liu Hua

21

DN

China

Boz Hong

17

0,282

China

Peng Lai

21,8

0,29

China

Xi Xiang

32,18

0,09

Columbia

Onto

35,3

0,5

Columbia

Putamayo

35

0,5

Columbia

Rio Zulia

40,4

0,3

Columbia

Orito

34,9

0,5

Columbia

Cano-Limon

30,8

0,5

Columbia

Lasmo

30

DN

Columbia

Cano Duya-1

28

DN

Columbia

Corocora-1

31,6

DN

Columbia

Suria Sur-1

32

DN

Columbia

Tunane-1

29

DN

Columbia

Casanare

23

DN

Columbia

Cusiana

44,4

0,2

Columbia

Vasconia

27,3

0,6

Columbia

Castilla Blend

20,8

1,72

Columbia

Cupiaga

43,11

0,082

Columbia

South Blend

28,6

0,72

Congo (Brazaville)

Emeraude

23,6

0,5

Congo (Brazaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Congo (Brazaville)

Viodo Marina-1

26,5

DN

Congo (Brazaville)

Nkossa

47

0,03

Congo (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

Congo (Kinshasa)

Congo/Zair

31,7

0,1

Congo (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

Côte d'Ivoire

Espoir

31,4

0,3

Côte d'Ivoire

Lion Côte

41,1

0,101

Danemarca

Dan

30,4

0,3

Danemarca

Gorm

33,9

0,2

Danemarca

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubai

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubai

Margham Light

50,3

0

Ecuador

Oriente

29,2

1

Ecuador

Quito

29,5

0,7

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

Ecuador

Limoncoha-1

28

DN

Ecuador

Frontera-1

30,7

DN

Ecuador

Bogi-1

21,2

DN

Ecuador

Napo

19

2

Ecuador

Napo Light

19,3

DN

Egipt

Belayim

27,5

2,2

Egipt

El Morgan

29,4

1,7

Egipt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egipt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egipt

Geysum

19,5

DN

Egipt

East Gharib (J-1)

37,9

DN

Egipt

Mango-1

35,1

DN

Egipt

Rhas Budran

25

DN

Egipt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egipt

East Zeit Mix

39

0,87

Guineea Ecuatorială

Zafiro

30,3

DN

Guineea Ecuatorială

Alba Condensate

55

DN

Guineea Ecuatorială

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

DN

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

DN

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

DN

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

DN

DN

Georgia

Georgian Miscellaneous

DN

DN

Ghana

Bonsu

32

0,1

Ghana

Salt Pond

37,4

0,1

Guatemala

Coban

27,7

DN

Guatemala

Rubelsanto

27

DN

India

Bombay High

39,4

0,2

Indonezia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezia

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezia

Attaka

42,3

0,1

Indonezia

Suri

18,4

0,2

Indonezia

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezia

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezia

Walio

34,1

0,7

Indonezia

Arimbi

31,8

0,2

Indonezia

Poleng

43,2

0,2

Indonezia

Handil

32,8

0,1

Indonezia

Jatibarang

29

0,1

Indonezia

Cinta

33,4

0,1

Indonezia

Bekapai

40

0,1

Indonezia

Katapa

52

0,1

Indonezia

Salawati

38

0,5

Indonezia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezia

Sembakung

37,5

0,1

Indonezia

Badak

41,3

0,1

Indonezia

Arun Condensate

54,5

DN

Indonezia

Udang

38

0,1

Indonezia

Klamono

18,7

1

Indonezia

Bunya

31,7

0,1

Indonezia

Pamusian

18,1

0,2

Indonezia

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezia

Melahin

24,7

0,3

Indonezia

Bunyu

31,7

0,1

Indonezia

Camar

36,3

DN

Indonezia

Cinta Heavy

27

DN

Indonezia

Lalang

40,4

DN

Indonezia

Kakap

46,6

DN

Indonezia

Sisi-1

40

DN

Indonezia

Giti-1

33,6

DN

Indonezia

Ayu-1

34,3

DN

Indonezia

Bima

22,5

DN

Indonezia

Padang Isle

34,7

DN

Indonezia

Intan

32,8

DN

Indonezia

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezia

Widuri

32

0,1

Indonezia

Belida

45,9

0

Indonezia

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

DN

DN

Irak

Basrah Light (Golful Persic)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Golful Persic)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Golful Persic)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Golful Persic)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Golful Persic)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Golful Persic)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Golful Persic)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Golful Persic)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

DN

Irak

Basrah Light (Marea Roșie)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Marea Roșie)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Marea Roșie)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Marea Roșie)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Marea Roșie)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Marea Roșie)

24,7

3,5

Irak

Basrah Heavy (Marea Roșie)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Marea Roșie)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turcia)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turcia)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turcia)

28

DN

Irak

Bai Hasson (Turcia)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turcia)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turcia)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turcia)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turcia)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazahstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuweit

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuweit

Magwa (jurasicul timpuriu)

38

DN

Kuweit

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libia

Bu Attifel

43,6

0

Libia

Amna (punct de curgere ridicat)

36,1

0,2

Libia

Brega

40,4

0,2

Libia

Sirtica

43,3

0,43

Libia

Zueitina

41,3

0,3

Libia

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libia

El Hofra

42,3

0,3

Libia

Dahra

41

0,4

Libia

Sarir

38,3

0,2

Libia

Zueitina Condensate

65

0,1

Libia

El Sharara

42,1

0,07

Malaysia

Miri Light

36,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,5

DN

Malaysia

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaysia

Tapis

44,3

0,1

Malaysia

Tembungo

37,4

0

Malaysia

Bintulu

26,5

0,1

Malaysia

Bekok

49

DN

Malaysia

Pulai

42,6

DN

Malaysia

Dulang

39

0,037

Mauritania

Chinguetti

28,2

0,51

Mexic

Isthmus

32,8

1,5

Mexic

Maya

22

3,3

Mexic

Olmeca

39

DN

Mexic

Altamira

16

DN

Mexic

Topped Isthmus

26,1

1,72

Țările de Jos

Alba

19,59

DN

Zonă neutră

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Zonă neutră

Hout

32,8

1,9

Zonă neutră

Khafji

28,5

2,9

Zonă neutră

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Zonă neutră

Ratawi

23,5

4,1

Zonă neutră

Neutral Zone Mix

23,1

DN

Zonă neutră

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigeria

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigeria

Escravos

36,2

0,1

Nigeria

Brass River

40,9

0,1

Nigeria

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigeria

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigeria

Pennington

36,6

0,1

Nigeria

Bomu

33

0,2

Nigeria

Bonny Light

36,7

0,1

Nigeria

Brass Blend

40,9

0,1

Nigeria

Gilli Gilli

47,3

DN

Nigeria

Adanga

35,1

DN

Nigeria

Iyak-3

36

DN

Nigeria

Antan

35,2

DN

Nigeria

OSO

47

0,06

Nigeria

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigeria

Yoho

39,6

DN

Nigeria

Okwori

36,9

DN

Nigeria

Bonga

28,1

DN

Nigeria

ERHA

31,7

0,21

Nigeria

Amenam Blend

39

0,09

Nigeria

Akpo

45,17

0,06

Nigeria

EA

38

DN

Nigeria

Agbami

47,2

0,044

Norvegia

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegia

Tor

42

0,1

Norvegia

Statfjord

38,4

0,3

Norvegia

Heidrun

29

DN

Norvegia

Norwegian Forties

37,1

DN

Norvegia

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegia

Oseberg

32,5

0,2

Norvegia

Norne

33,1

0,19

Norvegia

Troll

28,3

0,31

Norvegia

Draugen

39,6

DN

Norvegia

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Papua-Noua Guinee

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

DN

Peru

Bayovar

22,6

DN

Peru

Low Cold Test

34,3

DN

Peru

Carmen Central-5

20,7

DN

Peru

Shiviyacu-23

20,8

DN

Peru

Mayna

25,7

DN

Filipine

Nido

26,5

DN

Filipine

Philippines Miscellaneous

DN

DN

Qatar

Dukhan

41,7

1,3

Qatar

Qatar Marine

35,3

1,6

Qatar

Qatar Land

41,4

DN

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

DN

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

DN

DN

Rusia

Urals

31

2

Rusia

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusia

M100

17,6

2,02

Rusia

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusia

Siberian Light

37,8

0,4

Rusia

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusia

E4 Heavy

18

2,35

Rusia

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusia

Sokol

39,7

0,18

Arabia Saudită

Light (Golful Persic)

33,4

1,8

Arabia Saudită

Heavy (Golful Persic) (Safaniya)

27,9

2,8

Arabia Saudită

Medium (Golful Persic) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Arabia Saudită

Extra Light (Golful Persic) (Berri)

37,8

1,1

Arabia Saudită

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Arabia Saudită

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Arabia Saudită

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Arabia Saudită

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Arabia Saudită

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Sharjah

Mubarek. Sharjah

37

0,6

Sharjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapore

Rantau

50,5

0,1

Spania

Amposta Marina North

37

DN

Spania

Casablanca

34

DN

Spania

El Dorado

26,6

DN

Siria

Syrian Straight

15

DN

Siria

Thayyem

35

DN

Siria

Omar Blend

38

DN

Siria

Omar

36,5

0,1

Siria

Syrian Light

36

0,6

Siria

Souedie

24,9

3,8

Thailanda

Erawan Condensate

54,1

DN

Thailanda

Sirikit

41

DN

Thailanda

Nang Nuan

30

DN

Thailanda

Bualuang

27

DN

Thailanda

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad și Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad și Tobago

Trintopec

24,8

DN

Trinidad și Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad și Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisia

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisia

Ashtart

29

1

Tunisia

El borma

43,3

0,1

Tunisia

Ezzaouia-2

41,5

DN

Turcia

Turkish Miscellaneous

DN

DN

Ucraina

Ukraine Miscellaneous

DN

DN

Regatul Unit

Auk

37,2

0,5

Regatul Unit

Beatrice

38,7

0,05

Regatul Unit

Brae

33,6

0,7

Regatul Unit

Buchan

33,7

0,8

Regatul Unit

Claymore

30,5

1,6

Regatul Unit

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Regatul Unit

Tartan

41,7

0,6

Regatul Unit

Tern

35

0,7

Regatul Unit

Magnus

39,3

0,3

Regatul Unit

Dunlin

34,9

0,4

Regatul Unit

Fulmar

40

0,3

Regatul Unit

Hutton

30,5

0,7

Regatul Unit

N.W. Hutton

36,2

0,3

Regatul Unit

Maureen

35,5

0,6

Regatul Unit

Murchison

38,8

0,3

Regatul Unit

Ninian Blend

35,6

0,4

Regatul Unit

Montrose

40,1

0,2

Regatul Unit

Beryl

36,5

0,4

Regatul Unit

Piper

35,6

0,9

Regatul Unit

Forties

36,6

0,3

Regatul Unit

Brent Blend

38

0,4

Regatul Unit

Flotta

35,7

1,1

Regatul Unit

Thistle

37

0,3

Regatul Unit

S.V. (Ninian)

38

0,3

Regatul Unit

Argyle

38,6

0,2

Regatul Unit

Heather

33,8

0,7

Regatul Unit

South Birch

38,6

DN

Regatul Unit

Wytch Farm

41,5

DN

Regatul Unit

Cormorant. North

34,9

0,7

Regatul Unit

Cormorant. South (Cormorant „A”)

35,7

0,6

Regatul Unit

Alba

19,2

DN

Regatul Unit

Foinhaven

26,3

0,38

Regatul Unit

Schiehallion

25,8

DN

Regatul Unit

Captain

19,1

0,7

Regatul Unit

Harding

20,7

0,59

Alaska, S.U.A.

ANS

DN

DN

Colorado, S.U.A.

Niobrara

DN

DN

New Mexico, S.U.A.

Four Corners

DN

DN

Dakota de Nord, S.U.A.

Bakken

DN

DN

Dakota de Nord, S.U.A.

North Dakota Sweet

DN

DN

Texas, S.U.A.

WTI

DN

DN

Texas, S.U.A.

Eagle Ford

DN

DN

Utah, S.U.A.

Covenant

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană (US Federal OCS)

Beta

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Carpinteria

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Dos Cuadras

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Hondo

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Hueneme

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Pescado

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Point Arguello

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Point Pedernales

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Sacate

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Santa Clara

DN

DN

Platforma continentală exterioară americană

Sockeye

DN

DN

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

DN

DN

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

DN

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21.9

21,9

DN

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

DN

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

DN

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

DN

Venezuela

BCF-Medium

22

DN

Venezuela

Caripito Blend

17,8

DN

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

DN

Venezuela

Morichal

10,6

DN

Venezuela

Pedenales

20,1

DN

Venezuela

Quiriquire

16,3

DN

Venezuela

Tucupita

17

DN

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

DN

Venezuela

Curazao Blend

18

DN

Venezuela

Santa Barbara

36,5

DN

Venezuela

Cerro Negro

15

DN

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

DN

Venezuela

Zuata 20

25

DN

Venezuela

Zuata 30

35

DN

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

DN

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

DN

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (Tigrul Alb)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Marele Urs)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Leul Negru)

36,8

0,05

Yemen

North Yemeni Blend

40,5

DN

Yemen

Alif

40,4

0,1

Yemen

Maarib Lt.

49

0,2

Yemen

Masila Blend

30-31

0,6

Yemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Orice țară

Șisturi bituminoase

DN

DN

Orice țară

Șisturi bituminoase

DN

DN

Orice țară

Gaze naturale: furnizate de la sursă

DN

DN

Orice țară

Gaze naturale: furnizate din gaze naturale lichefiate

DN

DN

Orice țară

Șisturi bituminoase: furnizate de la sursă

DN

DN

Orice țară

Cărbune

DN

DN


(1)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

(2)  Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (JO L 9, 14.1.2009, p. 12).

(3)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(4)  Consorțiul JEC aduce împreună Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene (JRC), EUCAR (Consiliul European pentru Cercetarea și Dezvoltarea de Automobile) și CONCAWE („Asociația europeană pentru mediu, sănătate și siguranță la rafinare și distribuție” a companiilor petroliere).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 181, 12.7.2012, p. 30).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 2964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor și a livrărilor de țiței în cadrul Comunității (JO L 310, 22.12.1995, p. 5).

(9)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei (JO L 304, 14.11.2008, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice și de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165, 18.6.2013, p. 13).

(12)  Regulamentul delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de stabilire a cerințelor substanțiale pentru un sistem de inventariere al Uniunii pe baza modificărilor potențialelor de încălzire globală și a orientărilor privind inventarierea convenite la nivel internațional în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 179, 19.6.2014, p. 26).


ANEXA II

CALCULAREA STANDARDULUI DE CARBURANT PENTRU COMBUSTIBILII FOSILI

Metoda de calcul

(a)

Standardului de carburant se calculează în funcție de consumul mediu la nivelul Uniunii de combustibili fosili precum benzina, combustibilul diesel, motorina, GPL și GNC, după cum urmează:

Formula

unde:

 

„x” reprezintă diferiții carburanți și diferitele forme de energie care intră sub incidența prezentei directive și care sunt definiți în tabelul de mai jos

 

„GHGix” reprezintă intensitatea pe unitate a gazelor cu efect de seră provenite din livrările anuale vândute pe piața carburanților „x” sau vectorul energetic care intră sub incidența prezentei directive, exprimat în gCO2eq/MJ. Sunt utilizate valorile pentru combustibilii fosili prezentate la punctul 5 din partea 2 a anexei I.

 

„MJx” reprezintă cantitatea totală de energie furnizată și transformată din volumele de carburant „x” comunicate, exprimate în megajouli.

(b)

Date privind consumul

Datele privind consumul utilizate pentru calcularea valorii sunt după cum urmează:

Carburant

Consum de energie (MJ)

Origine

combustibil diesel

7 894 969 × 106

Raportul statelor membre către CCONUSC din 2010

motorină fără destinație rutieră

240 763 × 106

benzină

3 844 356 × 106

GPL

217 563 × 106

GNC

51 037 × 106

Intensitatea gazelor cu efect de seră

Standardul de carburant pentru 2010 este: 94,1 gCO2eq/MJ


ANEXA III

RAPORTAREA DIN PARTEA STATELOR MEMBRE CĂTRE COMISIE

1.

Până la data de 31 decembrie, în fiecare an, statele membre prezintă un raport cu privire la datele enumerate la punctul 3. Datele respective trebuie să fie raportate pentru toți carburanții și toate formele de energie introduse pe piață în fiecare stat membru. În cazul în care se amestecă mai mulți biocarburanți și combustibili fosili, trebuie să fie furnizate datele pentru fiecare biocarburant.

2.

Datele enumerate la punctul 3 sunt raportate separat pentru carburanții sau energia introduse pe piață de furnizori într-un anumit stat membru (inclusiv furnizorii comuni care operează într-un singur stat membru).

3.

Pentru fiecare carburant și fiecare formă de energie, statele membre prezintă un raport Comisiei privind următoarele date, astfel cum au fost agregate în conformitate cu punctul 2 și cum sunt definite în anexa I:

(a)

tipul de carburant sau de energie;

(b)

volumul sau cantitatea de carburant sau de electricitate;

(c)

intensitatea gazelor cu efect de seră;

(d)

UER;

(e)

originea;

(f)

locul de achiziție.


ANEXA IV

MODEL PENTRU RAPORTAREA INFORMAȚIILOR PRIVIND COERENȚA DATELOR RAPORTATE

Carburant – furnizori unici

Articol

Raportare comună (DA/NU)

Țară

Furnizor1

Tip de carburant7

Cod NC carburant7

Cantitate2

Intensitatea medie a gazelor cu efect de seră

Reducerea emisiilor generate în amonte5

Reducerea față de media din 2010

în litri

de energie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod NC

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

Materii prime

Cod NC

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

sustenabil (DA/NU)

 

Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.m (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod NC2

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

Materii prime

Cod NC2

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

sustenabil (DA/NU)

 

Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.m (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

 


Carburant – furnizori comuni

Articol

Raportare comună (DA/NU)

Țară

Furnizor1

Tip de combustibil7

Cod NC combustibil7

Cantitate2

Intensitatea medie a gazelor cu efect de seră

Reducerea emisiilor generate în amonte5

Reducerea față de media din 2010

în litri

de energie

I

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

Cod NC

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

Materii prime

Cod NC

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

sustenabil (DA/NU)

 

Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.m (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

Cod NC2

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

Materii prime

Cod NC2

Intensitatea gazelor cu efect de seră4

sustenabil (DA/NU)

 

Componenta F.1 (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.1 (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

Componenta F.n (Componenta „combustibili fosili”)

Componenta B.m (Componenta „biocarburanți”)

 

 

 

 

 

 

 

 


Electricitate

Raportare comună (DA/NU)

Țară

Furnizor1

Tip de energie7

Cantitate6

Intensitatea gazelor cu efect de seră

Reducerea față de media din 2010

de energie

NU

 

 

 

 

 

 


Informații comune privind furnizorii

 

Țară

Furnizor1

Tip de energie7

Cantitate6

Intensitatea gazelor cu efect de seră

Reducerea față de media din 2010

de energie

DA

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal

 

 

 

 

 


Origine – furnizori unici8

Articol 1

componenta F.1

Articol 1

componenta F.n

Articol k

componenta F.1

Articol k

componenta F.n

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articol 1

componenta B.1

Articol 1

componenta B.m

Articol k

componenta B.1

Articol k

componenta B.m

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Origine– furnizori comuni8

Articol l

componenta F.1

Articol l

componenta F.n

Articol X

componenta F.1

Articol X

componenta F.n

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

Denumirea comercială a materiilor prime

Greutate API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articol l

componenta B.1

Articol l

componenta B.m

Articol X

componenta B.1

Articol X

componenta B.m

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

Filiera de producție a biocarburanților

Greutate API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Locul de achiziție9

Plasarea sub regim vamal

Componentă

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

Denumirea rafinăriei/ unității de prelucrare

Țară

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Energia totală raportată și reducerea realizată pe stat membru

Volum (ca energie)

Intensitatea gazelor cu efect de seră

Reducerea față de media din 2010

 

 

 

Formatul notelor

Modelul de raport destinat furnizorilor este identic cu modelul de raport destinat statelor membre.

Celulele hașurate nu trebuie completate.

1.

Identificarea furnizorului este definită în partea 1 punctul 3 litera (a) din anexa I.

2.

Cantitatea de carburant este definită în partea 1 punctul 3 litera (c) din anexa I.

3.

Greutatea API este definită în conformitate cu metoda de testare ASTM D 287.

4.

Intensitatea gazelor cu efect de seră este definită în partea 1 punctul 3 litera (e) din anexa I.

5.

UER este definită în partea 1 punctul 3 litera (d) din anexa I; specificațiile de raportare sunt definite în partea 2 punctul 1 din anexa I.

6.

Cantitatea de electricitate este definită în partea 2 punctul 6 din anexa I.

7.

Tipurile de carburant și codurile NC corespunzătoare sunt definite în partea 1 punctul 3 litera (b) din anexa I.

8.

Originea este definită în partea 2 punctele 2 și 4 din anexa I.

9.

Locul de achiziție este definit în partea 2 punctele 3 și 4 din anexa I.

10.

Cantitatea totală de energie (carburant și electricitate) consumată.


Top