Help Print this page 

Document 52017DC0227

Title and reference
COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea progreselor realizate

COM/2017/0227 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, 2.5.2017

COM(2017) 227 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea progreselor realizate


I.Introducere

La 12 aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare intitulată „Stadiul actual și posibile căi de urmat în ceea ce privește situația de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii vizelor” 1 . În comunicarea respectivă se preciza că au fost soluționate, cu sprijinul activ al Comisiei, marea majoritate a cazurilor de nereciprocitate notificate în legătură cu opt țări terțe. Cu toate acestea, dacă țara terță în cauză nu elimina, până la 12 aprilie 2016, obligativitatea vizelor, Comisia avea, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001, astfel cum a fost modificat de Parlamentul European și de Consiliu prin Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 din 11 decembrie 2013 2 , obligația de a adopta un act delegat care suspendă, pe o perioadă de 12 luni, exonerarea cetățenilor țării terțe respective de obligația de a deține viză. Regulamentul impune, de asemenea, Comisiei să ia în considerare consecințele produse de suspendarea exonerării de obligația de a deține viză asupra relațiilor externe ale UE și ale statelor sale membre. În comunicarea menționată s-au evaluat impactul și consecințele produse de suspendarea exonerării de obligația de a deține viză asupra cetățenilor și a întreprinderilor din UE, precum și asupra resortisanților țărilor terțe în cauză. În cadrul comunicării, Comisia a invitat, de asemenea, Parlamentul European și Consiliul să examineze cea mai bună cale de urmat.

Comisia a prezentat apoi două comunicări privind măsurile ulterioare, în iulie 3 și, respectiv, în decembrie 4 2016. În comunicarea privind măsurile ulterioare din decembrie s-a salutat prezentarea de către Canada a unui calendar clar privind realizarea reciprocității depline în materie de vize pentru toți cetățenii UE. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, Comisia s-a angajat să relanseze fără întârziere eforturile pe lângă noua administrație pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize, în coordonare cu cele cinci state membre în cauză, cu scopul de a ajunge la un acord în prima jumătate a anului 2017 privind calea de urmat pentru realizarea acestui obiectiv. În plus, Comisia s-a angajat să continue să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a se asigura că Uniunea Europeană are o poziție unitară în această chestiune importantă și să prezinte un raport privind progresele realizate înainte de sfârșitul lunii iunie a anului 2017.

Prezenta comunicare definește poziția Comisiei în sensul articolului 265 din TFUE ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 2 martie referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 5 și, ca urmare a comunicărilor anterioare, trece în revistă evoluțiile înregistrate în acest domeniu începând din decembrie 2016.

II.    Poziții adoptate ca răspuns la comunicări

La 2 martie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție fără caracter legislativ referitoare la „obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 539/2001”. În rezoluția sa, Parlamentul European consideră că Comisia este obligată din punct de vedere juridic să adopte un act delegat care să suspende temporar exonerarea de la obligația de a deține viză pentru cetățenii țărilor terțe care nu au eliminat obligația de a deține viză pentru cetățenii anumitor state membre până la 12 aprilie 2016. Comisia este invitată, de asemenea, ca, pe baza articolului 265 din TFUE, să adopte actul delegate necesar în termen de cel mult două luni de la data adoptării rezoluției.

După cum s-a indicat deja, Consiliul nu a discutat această chestiune nici în ultimele patru luni.

III.    Evoluții și calea de urmat

Canada (notificări transmise de Bulgaria și România)

În ceea ce privește Canada, în comunicarea privind măsurile ulterioare din decembrie s-au raportat progrese semnificative. Înaintea celei de a 16-a reuniuni la nivel înalt UE-Canada, care a avut loc la 30 octombrie 2016 la Bruxelles, Canada a prezentat un calendar clar privind realizarea reciprocității depline în materie de vize. Guvernul canadian a anunțat eliminarea obligativității vizelor de la 1 mai 2017 pentru cetățenii bulgari și români care au deținut o viză de ședere temporară în Canada în ultimii 10 ani sau care dețin o viză valabilă pentru Statele Unite ale Americii eliberată în alte scopuri decât emigrarea. Într-o a doua etapă, Canada s-a angajat, de asemenea, să acorde acces fără viză tuturor cetățenilor bulgari și români de la 1 decembrie 2017.

Comisia salută faptul că, în conformitate cu angajamentul asumat, Canada a eliminat, la 1 mai 2017, obligativitatea vizelor pentru categoriile de cetățeni bulgari și români menționate anterior. În prezent, acești cetățeni pot călători în Canada sau pot tranzita această țară pe baza unui sistem electronic de autorizare a călătoriilor (eTA) în loc de viză. Înainte de eliminarea vizelor, Comisia, Canada și guvernele Bulgariei și României au stabilit numeroase contacte la nivel politic și tehnic, a fost organizată o campanie de informare a cetățenilor acestor țări și au avut loc consultări cu principalele agenții de turism și companii aeriene din ambele state membre.

Canada a prezentat informații actualizate privind stadiul punerii în aplicare a exonerării de obligația de a deține viză în cadrul consultărilor comune privind migrația și azilul care au avut loc la Bruxelles, la 28 aprilie 2017, între Comisie și departamentul guvernului canadian privind imigrația, refugiații și cetățenia (Immigration, Refugees and Citizenship Canada).

Comisia va rămâne în strânsă legătură cu Bulgaria, România și Canada, atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, astfel încât să asigure realizarea reciprocității depline a vizelor până la 1 decembrie 2017.

Statele Unite ale Americii (notificări transmise de Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România)

În comunicarea privind măsurile ulterioare din decembrie s-a luat act de faptul că Statele Unite nu au realizat progrese în vederea eliminării obligativității vizelor pentru cetățenii bulgari, croați, ciprioți, polonezi și români. Prin urmare, Comisia s-a angajat să relanseze eforturile pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize, în strânsă coordonare cu cele cinci state membre în cauză, cu scopul de a ajunge la un acord în prima jumătate a anului 2017 privind calea de urmat pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

În ultimele luni, contactele la nivel politic și tehnic au fost intensificate. Comisarul Avramopoulos a reiterat solicitarea UE de a se asigura reciprocitatea deplină în materie de vize în cadrul reuniunii sale cu secretarul pentru securitate internă, domnul Kelly, care a avut loc la Washington la 8 februarie 2017. Comisarul Avramopoulos a purtat, de asemenea, o discuție ulterioară constructivă cu interlocutori din cadrul Departamentului de stat al Statelor Unite. Interlocutorii din Statele Unite au fost de acord să lanseze un proces orientat spre rezultate în vederea includerii celor cinci state membre în Programul de scutire de vize.

În plus, comisarul Avramopoulos a organizat o reuniune cu miniștrii celor cele cinci state membre în cauză pentru a discuta calea de urmat în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize cu Statele Unite. În cadrul reuniunii, miniștrii s-au angajat să lucreze împreună în spirit constructiv și pozitiv, în strânsă coordonare cu Comisia și Statele Unite, în vederea realizării reciprocității depline a vizelor cât mai curând posibil, inclusiv prin identificarea unor măsuri intermediare reciproc acceptabile. Comisarul a discutat cu miniștrii despre măsurile care ar putea fi luate la nivelul UE pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize în beneficiul reciproc al cetățenilor UE și al cetățenilor SUA, precum și despre relațiile strategice strânse, în general.

La nivel tehnic, reciprocitatea în materie de vize a făcut, de asemenea, obiectul discuțiilor din cadrul reuniunii la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și al afacerilor interne din UE și SUA, desfășurată în Malta în perioada 1-2 martie 2017, în care Statele Unite și-au reconfirmat angajamentul de a include cele cinci state membre în Programul de scutire de vize. Cu toate acestea, Statele Unite au subliniat, de asemenea, faptul că aceste state membre nu îndeplinesc încă toate cerințele prevăzute în legislația americană. Statele Unite au indicat, de asemenea, că simpla adoptare de către Comisie a unui act delegat privind suspendarea exonerării de obligația de a deține viză pentru cetățenii americani ar provoca imediat adoptarea de către Statele Unite a unor măsuri de retorsiune constând în reintroducerea obligației de a deține viză pentru toți cetățenii UE. S-a reamintit și faptul că, în temeiul legislației actuale, Programul de scutire de vize nu permite admisia de noi țări decât dacă acestea îndeplinesc toate cerințele.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cerințelor care nu sunt încă îndeplinite de cele cinci state membre, Comisia a lansat un exercițiu de colectare de informații de la statele membre și de la Statele Unite ale Americii.

Cea mai recentă reuniune tripartită cu Statele Unite a avut loc la 25 aprilie 2017. Obiectivul reuniunii a fost să se evalueze stadiul îndeplinirii cerințelor prevăzute în Programul de scutire de vize și să se accelereze lucrările în ceea ce privește cerințele neîndeplinite încă. Deși principalul obstacol pentru patru state membre rămâne pragul de 3 % al ratei de refuz al acordării vizelor 6 , prevăzut în Legea privind imigrația și cetățenia din SUA, alte cerințe, cum ar fi raportarea zilnică în baza de date a Interpol privind documentele de călătorie furate și pierdute și semnarea și punerea în aplicare deplină a Acordului privind prevenirea și combaterea criminalității grave 7 , nu sunt încă îndeplinite de unele dintre statele membre în cauză. În cursul reuniunii, s-a ajuns la un acord cu Statele Unite ca în următoarele săptămâni să se accelereze lucrările legate de cerințele neîndeplinite din Programul de scutire de vize.

În săptămânile următoare, Comisia, în strânsă cooperare cu cele cinci state membre în cauză, va colabora cu Statele Unite pentru a consolida calea de urmat care urmează să fie aprobată printr-o declarație comună în urma reuniunii miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA din iunie 2017. Contactele și reuniunile la nivel înalt, cum ar fi summitul NATO și summitul G7 din mai, reuniunea miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA din iunie, summitul G20 din iulie și reuniunea la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și al afacerilor interne din UE și SUA din septembrie, vor oferi posibilități și ocazii de a asigura realizarea de progrese.

IV.    Concluzii

Comisia își menține angajamentul de a realiza, cu prioritate, reciprocitatea deplină în materie de vize pentru toate statele membre.

Comisia salută faptul că, în conformitate cu angajamentul asumat, Canada a eliminat, la 1 mai 2017, obligativitatea vizelor pentru cetățenii bulgari și români care au deținut o viză de ședere temporară în Canada în ultimii 10 ani sau care dețin o viză valabilă pentru Statele Unite eliberată în alte scopuri decât emigrarea. Comisia va continua să colaboreze cu Bulgaria, România și Canada pentru a se asigura că termenul de 1 decembrie 2017 prevăzut pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize va fi, de asemenea, respectat.

În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, Comisia constată lansarea procesului orientat spre rezultate. Comisia consideră că acest proces, pe care îl tratează în strânsă cooperare cu cele cinci state membre în cauză, este, în momentul de față, cea mai bună cale de urmat. Se vor accelera progresele dacă toate părțile implicate își reafirmă angajamentul față de acest proces și colaborează în mod constructiv. În acest context, este esențial să se garanteze faptul că Uniunea Europeană are o poziție unitară în această chestiune importantă.

Prin urmare, Comisia consideră că, având în vedere mai ales progresele înregistrate în cursul anului trecut și lucrările în desfășurare, adoptarea unui act delegat care suspendă temporar exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru resortisanții Canadei și Statelor Unite ar fi contraproductivă în acest moment și nu ar contribui la realizarea obiectivului de a institui un regim de călătorii fără viză pentru toți cetățenii UE.

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea realizării reciprocității depline în materie de vize și să raporteze cu privire la evoluțiile ulterioare înainte de sfârșitul lunii decembrie a anului 2017.

_________

(1)

     COM(2016) 221 final, 12 aprilie 2016.

(2)

     Regulamentul (UE) nr. 1289/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, JO L 347, 11.12.2013, p. 74.

(3)

     COM(2016) 481 final, 12 iulie 2016.

(4)

     COM(2016) 816 final, 21 decembrie 2016.

(5)

      http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0060+0+DOC+XML+V0//RO .

(6)

     Printre altele, în cadrul reuniunii tripartite, Statele Unite au prezentat statisticile privind refuzul acordării vizei în 2016: Bulgaria: 16,86 % (2015: 17,26 %); Croația: 6,78 % (2015: 5,29 %); Cipru: 2,03 % (2015: 3,53 %); Polonia: 5,37 % (2015: 6,37 %); România: 11,43 % (2015: 11,16 %). Deși Cipru a respectat cerința privind rata de refuz al acordării vizelor de 3 %, Statele Unite au semnalat faptul că iau în considerare toate circumstanțele relevante și că divizarea insulei reprezintă în continuare o provocare deosebită.

(7)

     Acordul PCSC privind intensificarea cooperării în materie de aplicare a legii în scopul prevenirii și combaterii criminalității grave.

Top