EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0771-20160615

Consolidated text: Regulamentul (CE) nr . 771/2008 al Comisiei din 1 august 2008 de stabilire a normelor de organizare și de procedură ale Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice (Text cu relevanță pentru SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/2016-06-15

2008R0771 — RO — 15.06.2016 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 771/2008 AL COMISIEI

din 1 august 2008

de stabilire a normelor de organizare și de procedură ale Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 206 2.8.2008, p. 5)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/823 AL COMISIEI din 25 mai 2016

  L 137

4

26.5.2016
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 771/2008 AL COMISIEI

din 1 august 2008

de stabilire a normelor de organizare și de procedură ale Camerei de recurs a Agenției Europene pentru Produse Chimice

(Text cu relevanță pentru SEE)CAPITOLUL I

Organizarea Camerei de recursSecțiunea 1

Camera de recurs

Articolul 1

Componența

(1)  Asupra fiecărei contestații trebuie să se pronunțe trei membri ai Camerei de recurs a agenției, denumită în continuare „Camera de recurs”.

Cel puțin unul dintre membri trebuie să aibă calificare juridică și cel puțin un membru trebuie să aibă o calificare tehnică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1238/2007.

(2)  Președintele Camerei de recurs sau unul dintre supleanții săi prezidează în cadrul tuturor procedurilor de contestație.

(3)  Președintele asigură calitatea și consecvența deciziilor Camerei de recurs.

▼M1

(4)  Pentru a garanta prelucrarea contestațiilor într-un ritm satisfăcător, președintele, după consultarea Consiliului de administrație al agenției, poate atribui contestația unor membri supleanți sau suplimentari. În astfel de cazuri, președintele poate desemna un președinte supleant

Articolul 1a

Acord amiabil

În interesul procedurii, președintele Camerei de recurs poate invita părțile să ajungă la un acord amiabil. În acest caz, președintele desemnează un membru unic pentru a facilita acordul amiabil. Președintele comunică părților decizia de a numi un membru unic.

În cazul în care părțile ajung la un acord amiabil, membrul unic închide procedurile, iar un rezumat al acordului amiabil este publicat pe site-ul web al agenției. În absența unui acord amiabil în termen de 2 luni de la decizia de a atribui cauza unui membru unic, cauza este trimisă spre rejudecare Camerei de recurs.

Articolul 1b

Retragerea unei contestații

În cazul în care o contestație este retrasă, președintele încheie procedurile.

▼B

Articolul 2

Excluderea membrilor

Atunci când este aplicată procedura prevăzută la articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, membrul Camerei de recurs vizat este invitat să-și prezinte observațiile cu privire la motivele invocate în sprijinul oricărei recuzări formulate în conformitate cu articolul 90 alineatul (6) din acel regulament, înainte de luarea unei decizii.

Procedura este suspendată până la pronunțarea unei decizii în temeiul articolului 90 alineatul (7) din acel regulament.

Articolul 3

Înlocuirea membrilor

(1)  Camera de recurs înlocuiește un membru printr-un supleant în cazul în care decide să îl excludă pe acesta de la proceduri în conformitate cu articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)  Președintele poate înlocui orice membru al Camerei de recurs, la cererea acestuia din urmă, printr-un supleant, în caz de concediu, boală, angajamente inevitabile ale membrului sau în cazul în care, din alte motive, acest membru este împiedicat să ia parte la proceduri. Criteriile de alegere a unui supleant sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (3).

În cazul în care un membru se află în imposibilitate de a cere înlocuirea sa, președintele îl poate înlocui din proprie inițiativă.

Președintele poate respinge cererea de înlocuire doar printr-o decizie motivată.

În cazul în care președintele nu poate lua parte la procedură, acesta trebuie să își desemneze supleantul. În cazul în care președintele se află în imposibilitate de a face acest lucru, membrul cu cea mai mare vechime dintre cei care se pronunță cu privire la contestație sau, în cazul în care membrii au aceeași vechime în cadrul Camerei de recurs, membrul cel mai în vârstă desemnează membrul supleant.

(3)  În cazul în care un membru este înlocuit înainte ca o audiere să aibă loc, procedurile nu sunt suspendate, iar înlocuirea sa nu aduce atingere niciunei etape procedurale deja parcurse.

În cazul în care un membru este înlocuit după ce o audiere a avut loc, audierea trebuie să fie repetată, cu excepția cazului în care părțile, supleantul și ceilalți doi membri care se pronunță cu privire la contestație cad de acord cu privire la altă soluție.

(4)  În cazul în care un membru este înlocuit, supleantul este ținut de orice decizie provizorie luată anterior înlocuirii.

(5)  Absența unui membru, după ce Camera de recurs a luat o decizie definitivă, nu împiedică Camera de recurs să îndeplinească etapele procedurale rămase până la încheierea procedurii.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate de a semna decizia sau nu poate să ducă la bun sfârșit celelalte etape procedurale rămase, membrul cu cea mai mare vechime dintre cei care se pronunță cu privire la contestație sau, în cazul în care membrii au aceeași vechime în cadrul Camerei de recurs, membrul cel mai în vârstă va îndeplini următoarele etape în numele președintelui.

Articolul 4

Raportorul

(1)  Președintele desemnează unul dintre ceilalți membri care se pronunță cu privire la o contestație ca raportor al cauzei sau îndeplinește această funcție el însuși, având în vedere necesitatea asigurării unei distribuiri echilibrate a volumului de muncă între toți membrii.

(2)  Raportorul realizează un studiu preliminar asupra contestației.

(3)  Camera de recurs poate, pe baza unei propuneri din partea raportorului, să ordone oricare dintre măsurile procedurale prevăzute la articolul 15.

Punerea în aplicare a acestor măsuri poate fi încredințată raportorului.

(4)  Raportorul redactează un proiect de decizie.Secțiunea 2

Grefa

Articolul 5

Grefa și grefierul

(1)  În cadrul agenției, pe lângă Camera de recurs, se înființează o grefă. Persoana numită ca grefier în temeiul alineatului (5) este conducătorul grefei.

(2)  Atribuțiile grefei constau în recepția, transmiterea și păstrarea documentelor și efectuarea altor servicii în conformitate cu prezentul regulament.

(3)  La grefă se păstrează un registru al contestațiilor în care sunt înregistrate toate cererile introductive ale contestațiilor și documentele conexe.

▼M1

(4)  Personalul grefei, inclusiv grefierul, nu ia parte la nicio procedură a agenției referitoare la deciziile care pot fi contestate în temeiul articolului 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau al articolului 77 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 4 ).

(5)  Camera de recurs este asistată în exercitarea îndatoririlor sale de către un grefier, care este numit de către președinte.

Președintele are competențele manageriale și organizatorice de a da instrucțiuni grefierului cu privire la aspectele care țin de exercitarea funcțiilor Camerei de recurs.

▼B

(6)  Grefierul verifică dacă termenul limită și alte condiții de formă referitoare la înaintarea contestațiilor sunt respectate.

(7)  Instrucțiunile generale pentru grefier se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (3).CAPITOLUL II

Procedura

Articolul 6

Cererea introductivă a contestației

(1)  Cererea introductivă a contestației trebuie să conțină următoarele informații:

(a) numele și adresa reclamantului;

(b) în cazul în care reclamantul a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională ale acestuia din urmă;

(c) o adresă la care pot fi trimise notificările sau comunicările, dacă diferă de cele menționate la literele (a) și (b);

(d) referința deciziei contestate și măsura corectivă solicitată de reclamant;

(e) motivele și argumentele de fapt și de drept invocate;

(f) dacă este cazul, probele propuse și o declarație care explică situația de fapt în dovedirea căreia sunt aduse elementele de probă;

▼M1

(g) dacă este cazul, o mențiune care să precizeze informațiile cuprinse în cererea introductivă a contestației care trebuie considerate ca fiind informații confidențiale și motivul pentru aceasta;

▼B

(h) mențiunea dacă reclamantul consimte sau nu ca el sau, după caz, reprezentantul său să primească comunicările prin fax, poștă electronică sau alte mijloace tehnice de comunicare.

▼M1

(2)  Dovada plății redevenței pentru introducerea acțiunii în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 sau, după caz, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei ( 5 ) trebuie anexată cererii introductive a contestației.

▼B

(3)  În cazul în care cererea introductivă a contestației nu îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(d) și la alineatul (2), grefierul stabilește un termen rezonabil pentru ca reclamantul să se conformeze acestora. Grefierul poate stabili un astfel de termen o singură dată.

▼M1

Pe parcursul acestei perioade, timpul nu trebuie să treacă în sensul termenului limită stabilit la articolul 93 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

▼B

(4)  În cazul în care se constată o neregularitate care poate atrage inadmisibilitatea contestației, grefierul trimite de îndată un aviz motivat președintelui.

În cazul în care grefierul stabilește un termen în conformitate cu alineatul (3), acesta trimite un astfel de aviz după expirarea termenului respectiv, în cazul în care neregularitatea nu a fost îndreptată.

(5)  Cererea introductivă a contestației se comunică de îndată agenției de către grefier.

▼M1

În cazul în care reclamantul nu este destinatarul deciziei contestate, grefierul îl informează pe acesta din urmă cu privire la depunerea unei contestații împotriva respectivei decizii.

▼B

(6)  Un comunicat este publicat pe pagina de internet a agenției, indicând data înregistrării cererii introductive care declanșează procedura, numele și adresele părților, obiectul procedurii, măsura corectivă solicitată de reclamant și un rezumat al motivelor și al principalelor argumente invocate.

▼M1

Fără a aduce atingere primului paragraf, președintele decide dacă informația menționată de către reclamant în conformitate cu alineatul (1) litera (g) trebuie considerată ca fiind confidențială și asigură faptul că orice informație care este considerată ca fiind confidențială nu este publicată în anunț. Detaliile practice ale publicării sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (3).

▼B

Articolul 7

Memoriu în apărare

(1)  În termen de două luni de la comunicarea cererii introductive a contestației, agenția depune un memoriu în apărare.

În împrejurări excepționale, acest termen poate fi prelungit de către președinte la cererea motivată a agenției.

(2)  Memoriul în apărare cuprinde:

(a) în cazul în care agenția a desemnat un reprezentant, numele și adresa profesională ale acestuia din urmă;

(b) motivele și argumentele de fapt și de drept invocate;

(c) dacă este cazul, probele propuse și o declarație care explică situația de fapt în dovedirea căreia sunt aduse elementele de probă;

▼M1

(d) dacă este cazul, o mențiune care să precizeze informațiile cuprinse în memoriul în apărare care trebuie considerate ca fiind informații confidențiale și motivul pentru aceasta;

▼B

(e) mențiunea dacă agenția consimte sau nu ca aceasta sau, după caz, reprezentantul său să primească comunicările prin fax, poștă electronică sau alte mijloace tehnice de comunicare.

(3)  În cazul în care, deși a fost îndeplinită procedura de comunicare, agenția nu depune memoriul în apărare în scris, procedura continuă fără acesta.

▼M1

Articolul 8

Intervenția

(1)  Orice persoană care dovedește că are un interes în soluționarea litigiului supus Camerei de recurs poate interveni în procedură înaintea Camerei de recurs.

Prin derogare de la primul alineat, în litigiile legate de titlul VI capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, statul membru a cărui autoritate competentă a desfășurat evaluarea substanței poate interveni fără a fi nevoie de stabilirea unui interes în rezultatul litigiului.

(2)  Cererea arătând împrejurările care justifică dreptul de a interveni este depusă în termen de trei săptămâni de la publicarea comunicatului prevăzut la articolul 6 alineatul (6).

(3)  Intervenția poate avea ca obiect numai susținerea sau respingerea, în tot sau în parte, a măsurii corective solicitate de una dintre părți.

Intervenția nu conferă aceleași drepturi procedurale care le sunt conferite părților și este secundară procedurii principale. Intervenția rămâne fără obiect atunci când cauza este radiată din registrul Camerei de recurs ca urmare a unei desistări sau a unui acord amiabil intervenit între părți ori atunci când cererea introductivă a contestației este declarată inadmisibilă.

Intervenienții acceptă cauza în stadiul în care se află în momentul intervenției lor.

(4)  Cererea de intervenție cuprinde:

(a) descrierea cauzei;

(b) numele părților;

(c) numele și adresa intervenientului;

(d) în cazul în care intervenientul a desemnat un reprezentant în conformitate cu articolul 9, numele și adresa profesională ale acestuia din urmă;

(e) o adresă de serviciu, dacă diferă de cele menționate la literele (c) și (d);

(f) măsura corectivă solicitată de una sau mai multe dintre părți, în susținerea căreia intervenientul solicită să intervină;

(g) expunerea împrejurărilor care justifică dreptul de a interveni;

(h) mențiunea dacă intervenientul consimte sau nu ca el sau, după caz, reprezentantul său să primească comunicările prin fax, poștă electronică sau alte mijloace tehnice de comunicare.

Cererea de intervenție se notifică părților în vederea obținerii eventualelor observații cu privire la cererea respectivă înaintea deciziei Camerei de recurs cu privire la aceasta.

(5)  În cazul în care Camera de recurs decide să permită intervenția, intervenientului i se comunică toate actele de procedură notificate părților, furnizate de părți Camerei de recurs în acest scop. Actele sau documentele confidențiale sunt excluse de la această comunicare.

(6)  Camera de recurs se pronunță cu privire la admisibilitatea cererii de intervenție.

În cazul în care Camera de recurs permite intervenția, președintele stabilește un termen în care intervenientul poate depune un memoriu în intervenție.

Memoriul în intervenție cuprinde:

(a) indicarea măsurii corective solicitate de intervenient privind susținerea sau respingerea, în tot sau în parte, a măsurii corective solicitate de una dintre părți;

(b) motivele și argumentele de fapt și de drept invocate;

(c) elementele de probă propuse, dacă este cazul;

(d) dacă este cazul, o mențiune care să precizeze informațiile cuprinse în cererea de intervenție care trebuie considerate ca fiind informații confidențiale și motivul pentru aceasta.

După depunerea memoriului în intervenție, președintele poate stabili termenul în care părțile pot răspunde la acest memoriu.

(7)  Intervenienții suportă propriile cheltuieli.

Articolul 9

Reprezentarea

În cazul în care una dintre părți sau un intervenient a desemnat un reprezentant, reprezentantul în cauză trebuie să furnizeze un mandat eliberat de partea reprezentată sau de intervenient.

▼B

Articolul 10

Depunerea actelor de procedură

(1)  Toate actele de procedură sunt semnate și sunt datate.

(2)  În scopul calculării termenelor, înscrisurile sunt considerate a fi depuse doar de la momentul primirii de către grefă.

(3)  Părțile și intervenienții depun înscrisurile la grefă personal sau prin poștă. Cu toate acestea, Camera de recurs poate permite depunerea înscrisurilor unei părți sau unui intervenient prin fax, poștă electronică sau prin orice alte mijloace tehnice de comunicare.

Normele care reglementează utilizarea mijloacelor tehnice de comunicare, inclusiv utilizarea semnăturii electronice, se adoptă în conformitate cu procedura stabilită la articolul 27 alineatul (3).

Articolul 11

Admisibilitatea contestației

(1)  Cauzele de inadmisibilitate a contestației cuprind următoarele:

(a) cererea introductivă a contestației nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(d) și alineatul (2) și la articolul 9 din prezentul regulament;

(b) reclamantul a depășit termenul pentru depunerea contestației astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

▼M1

(c) contestația nu este formulată împotriva unei decizii dintre cele menționate la articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau la articolul 77 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 528/2012;

▼B

(d) reclamantul nu este unul dintre destinatarii deciziei contestate și nici nu face dovada unui interes direct și personal în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)  În cazul în care președintele nu se pronunță cu privire la admisibilitatea contestației în termenul stabilit la articolul 93 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, contestația este transmisă Camerei de recurs pentru examinarea motivelor invocate și a admisibilității. Decizia referitoare la admisibilitate face parte integrantă din decizia finală.

Articolul 12

Examinarea contestațiilor

(1)  Nicio probă nu mai poate fi introdusă după primul schimb de memorii scrise, cu excepția cazului în care Camera de recurs decide că întârzierea în prezentarea elementelor de probă este temeinic justificată.

(2)  Niciun nou motiv nu mai poate fi invocat după primul schimb de memorii scrise, cu excepția cazului în care Camera de recurs decide că acesta se întemeiază pe elemente de drept sau de fapt care au apărut în cursul procedurii.

(3)  Dacă este cazul, Camera de recurs solicită părților să depună comentarii cu privire la notificările emise de către Camera de recurs sau cu privire la comunicările celeilalte părți sau ale intervenienților.

Camera de recurs stabilește un termen rezonabil pentru depunerea acestor comentarii.

(4)  Camera de recurs notifică părțile cu privire la încheierea procedurii scrise.

Articolul 13

Audierile

(1)  Camera de recurs organizează o audiere în cazul în care consideră necesar sau la cererea uneia dintre părți.

Cererea părții este înaintată în termen de două săptămâni de la notificarea părții respective cu privire la încheierea procedurii scrise. Președintele poate extinde acest termen.

(2)  Convocările la audiere sunt comunicate părților de către grefă.

(3)  În cazul în care, deși a fost îndeplinită procedura de convocare, o parte nu se prezintă conform convocării, procedura poate continua în lipsa acelei părți.

▼M1

(4)  Audierile în fața Camerei de recurs sunt publice, cu excepția cazului în care Camera de recurs decide altfel din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, numai atunci când acest lucru se justifică în mod corespunzător.

▼B

(5)  Dezbaterile sunt deschise și conduse de către președinte, care exercită poliția ședinței.

Președintele și ceilalți membri pot adresa întrebări părților și reprezentanților acestora.

(6)  Grefierul este responsabil cu redactarea procesului-verbal pentru fiecare audiere.

Procesele-verbale sunt semnate de către președinte și grefier și constituie acte autentice.

Înaintea semnării proceselor-verbale, martorilor sau experților li se dă posibilitatea de a verifica și confirma conținutul părților din procesul-verbal care consemnează depozițiile lor.

(7)  Audierea se poate desfășura prin videoconferință sau prin utilizarea altor tehnologii de comunicare, dacă mijloacele tehnice sunt disponibile.

Articolul 14

Regimul lingvistic

(1)  Limba de procedură este cea în care este depusă cererea introductivă a contestației.

În cazul în care reclamantul este destinatarul deciziei contestate, cererea introductivă a contestației trebuie depusă în limba de redactare a deciziei respective sau într-una din limbile oficiale ale Comunității care apare în documentele care au condus la emiterea deciziei, inclusiv în orice informație transmisă în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)  Limba de procedură este utilizată în procedura scrisă și în cea orală, precum și în procesele-verbale și deciziile Camerei de recurs.

Orice înscris redactat în altă limbă este însoțit de o traducere a acestuia în limba de procedură.

În cazul documentelor lungi, traducerile pot fi limitate la anumite pasaje. Cu toate acestea, Camera de recurs poate solicita în orice moment, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, o traducere mai extinsă sau o traducere completă.

(3)  La cererea uneia dintre părți și după ascultarea celeilalte părți, Camera de recurs poate autoriza utilizarea unei limbi oficiale a Comunității, alta decât limba de procedură, pentru întreaga procedură sau doar pentru o parte a acesteia.

(4)  La cererea unui intervenient și după ascultarea părților, Camera de recurs poate autoriza intervenientul să utilizeze o limbă oficială a Comunităților, alta decât limba de procedură.

(5)  În cazul în care un martor sau un expert susține că nu se poate exprima adecvat în limba de procedură, Camera de recurs poate autoriza ca acesta să utilizeze o altă limbă oficială a Comunităților.

(6)  În cazul în care Camera de recurs autorizează folosirea unei limbi, alta decât limba de procedură, grefa organizează procesul de traducere sau interpretare.

Articolul 15

Măsuri de organizare a procedurii

(1)  Camera de recurs poate dispune măsuri de organizare a procedurii în orice moment al acesteia.

(2)  Măsurile de organizare a procedurii au ca scop, în special:

(a) asigurarea bunei desfășurări a procedurii și facilitarea obținerii probelor;

(b) identificarea punctelor în privința cărora părțile trebuie să își completeze argumentele;

(c) clarificarea măsurilor corective solicitate de părți, a motivelor și a argumentelor invocate, precum și a punctelor în litigiu;

▼M1

(d) pentru a facilita un acord amiabil între părți.

▼B

(3)  Măsurile de organizare a procedurii pot consta în special în:

(a) punerea de întrebări părților;

(b) solicitarea adresată părților de a se pronunța, în scris sau oral, cu privire la anumite aspecte ale litigiului;

(c) solicitarea de informații părților sau terților;

(d) solicitarea adresată părților de a prezenta înscrisuri referitoare la cauză;

(e) convocarea la întâlniri a părților sau a reprezentanților acestora;

(f) îndreptarea atenției asupra aspectelor care par să aibă o semnificație specială sau asupra faptului că anumite întrebări par a nu mai fi litigioase;

(g) observații care pot contribui la concentrarea asupra aspectelor esențiale pe parcursul procedurii.

Articolul 16

Probe

(1)  În cadrul procedurii înaintea Camerei de recurs, mijloacele de obținere a probelor pot include:

(a) solicitarea de informații;

(b) prezentarea de documente și de obiecte;

(c) audierea părților sau a martorilor;

(d) opinii ale experților.

Normele detaliate privind obținerea probelor sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (3).

(2)  În cazul în care Camera de recurs consideră necesar ca o parte, un martor sau un expert să depună mărturie orală, aceasta convoacă persoana în cauză să se înfățișeze înaintea sa.

(3)  Părțile sunt informate atunci când un martor sau un expert urmează să fie audiat de către Camera de recurs. Acestea au dreptul de a fi prezente și de a pune întrebări martorului sau expertului.

Părțile pot să recuze un expert sau un martor, invocând lipsa de competență a acestuia în ceea ce privește contestația. Atunci când este invocată recuzarea, Camera de recurs se pronunță cu privire la aceasta.

(4)  Înainte de a depune mărturie, fiecare expert sau martor declară orice interes personal pe care îl poate avea legat de cauză, dacă a mai fost implicat ca reprezentant al uneia dintre părți sau dacă a participat la luarea deciziei care face obiectul contestației.

În cazul în care expertul sau martorul nu face el însuși această declarație, părțile pot supune aceste aspecte atenției Camerei de apel.

(5)  Recuzarea unui martor sau a un expert se propune în termen de două săptămâni de la notificarea părților cu privire la convocarea martorului sau numirea expertului. Partea trebuie să arate motivele recuzării și să indice probele propuse.

(6)  În cazul în care un martor sau expert a depus mărturie, această mărturie este consemnată în procesul-verbal.

Articolul 17

Costurile aferente obținerii probelor

(1)  Martorii și experții convocați de Camera de recurs și care se înfățișează înaintea acesteia au dreptul la rambursarea adecvată a cheltuielilor de deplasare și de ședere.

Martorii convocați de Camera de recurs și care se înfățișează înaintea acesteia au, de asemenea, dreptul la o despăgubire pentru beneficiul nerealizat.

Experții care nu fac parte din personalul agenției au dreptul la o indemnizație pentru activitatea lor.

(2)  Plățile către martori se efectuează după depunerea mărturiei, iar cele către experți sunt efectuate după ce aceștia și-au îndeplinit îndatoririle și sarcinile. Cu toate acestea, se poate efectua și o plată în avans.

(3)  Consiliul de administrație al agenției stabilește normele de calcul al sumelor și al avansului care trebuie plătit.

(4)  Norme detaliate sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (3) și de comun acord cu Consiliul de administrație, privind următoarele:

(a) cine este obligat la plata cheltuielilor aferente obținerii probelor;

(b) aranjamentele referitoare la orice plată în scopul rambursării, al compensării și privind indemnizațiile pentru martori și experți.

(5)  Normele menționate la alineatele (3) și (4) iau în considerare, după caz, normele similare existente în alte domenii ale dreptului comunitar.

▼M1

Articolul 17 a

Costuri

Părțile suportă propriile cheltuieli.

▼B

Articolul 18

Competență

În cazul în care Camera de recurs înaintează cauza organului competent al agenției, în conformitate cu articolul 93 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, acesta din urmă este ținut de motivarea deciziei Camerei de recurs, cu excepția cazului în care a avut loc o modificare a împrejurărilor.

Articolul 19

Deliberări

(1)  Numai cei trei membri ai Camerei de recurs care se pronunță asupra contestației iau parte la deliberările referitoare la aceasta. Deliberările sunt și rămân secrete.

(2)  În timpul deliberărilor, fiecare membru își exprimă opinia și o motivează.

Raportorul își exprimă primul opinia, iar președintele ultimul, exceptând cazul în care este el însuși raportor.

Articolul 20

Votul

Dacă se impune votul, voturile se exprimă în ordinea prevăzută la articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf. Cu toate acestea, în cazul în care președintele este și raportor, acesta trebuie să voteze ultimul.

Deciziile sunt luate cu majoritate de voturi.

Abținerile nu sunt permise.

Articolul 21

Decizii

(1)  Decizia conține:

(a) mențiunea că este adoptată de către Camera de recurs;

(b) data pronunțării;

(c) numele membrilor Camerei de recurs care au participat la procedură;

(d) numele părților și al intervenienților și ale reprezentanților lor în procedură;

(e) concluziile părților;

(f) expunerea faptelor;

(g) motivele;

▼M1

(h) ordinul Camerei de recurs, inclusiv, atunci când este cazul, o repartizare a costurilor pentru obținerea de probe și o decizie referitoare la rambursarea indemnizațiilor în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 340/2008 sau al articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 564/2013.

▼B

(2)  Președintele și grefierul semnează decizia. Semnătura poate fi electronică.

Originalul deciziei este depozitat la grefă.

(3)  Decizia este comunicată părților în conformitate cu articolul 22.

(4)  Decizia este însoțită de o mențiune conform căreia împotriva acesteia poate fi formulată o acțiune în conformitate cu articolul 230 din tratat și cu articolul 94 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Respectiva mențiune include și termenul limită pentru introducerea acelei acțiuni.

Neincluderea acestei mențiuni nu atrage lipsa de validitate a deciziei.

(5)  Deciziile definitive ale Camerei de recurs se publică integral într-o formă adecvată, cu excepția cazului în care președintele decide altfel, la cererea motivată a unei părți.

▼M1

(6)  Președintele decide dacă informațiile furnizate de reclamant în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (g), de agenție în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (d) sau de un intervenient în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) litera (d) urmează să fie considerate confidențiale. Președintele se asigură că orice informație care este considerată confidențială nu este publicată în cadrul deciziei finale.

▼B

Articolul 22

Notificarea sau comunicarea actelor

Comunicarea deciziilor și a comunicărilor Camerei de recurs către părți și intervenienți se realizează prin grija grefierului.

Comunicarea se face printr-unul dintre următoarele mijloace:

1. scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

2. înmânare contra unei dovezi de primire;

3. prin orice mijloc tehnic de comunicare aflat la dispoziția Camerei de recurs pe care partea sau reprezentantul său a fost de acord să îl accepte în acest scop.

Articolul 23

Termenele

(1)  Termenele procedurale prevăzute sau fixate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau cu prezentul regulament se calculează în conformitate cu alineatele (2)-(6) din prezentul articol.

(2)  În cazul termenelor pe zile, pe săptămâni, pe luni sau pe ani care încep să curgă de la momentul producerii unui eveniment sau al efectuării unui act, ziua producerii evenimentului sau a efectuării actului nu intră în calculul acelui termen.

(3)  Un termen pe săptămâni, pe luni sau pe ani expiră la sfârșitul zilei care, în ultima săptămână, în ultima lună sau în ultimul an, are aceeași denumire sau aceeași cifră cu ziua producerii evenimentului sau a efectuării actului de la care începe să curgă termenul.

În cazul termenelor pe luni sau pe ani, dacă ziua corespunzătoare expirării termenului nu există în ultima lună, termenul expiră la sfârșitul ultimei zile a acelei luni.

(4)  În cazul unui termen pe luni și pe zile, se socotesc, în primul rând, lunile întregi și apoi zilele.

(5)  Termenele includ zilele de sărbătoare legală ale agenției, duminicile și sâmbetele.

(6)  În cazul în care termenul expiră într-o sâmbătă, într-o duminică sau într-o zi de sărbătoare legală, acesta se prelungește până la sfârșitul zilei lucrătoare care urmează.

Articolul 24

Prelungirea și depășirea termenelor

(1)  Termenele fixate în conformitate cu prezentul regulament pot fi prelungite de autoritatea care le-a stabilit.

(2)  Depășirea termenelor nu aduce atingere niciunui drept al unei părți, cu condiția ca partea în cauză să aducă dovezi suficiente pentru a convinge Camera de recurs cu privire la existența unor circumstanțe neprevăzute sau de forță majoră.

Articolul 25

Suspendarea procedurii

La cererea unei părți sau din oficiu, Camera de recurs poate suspenda procedura, după ascultarea părților.

În cazul în care oricare dintre părți se opune suspendării procedurii, decizia de suspendare trebuie motivată.

Articolul 26

Rectificarea

Camera de recurs poate, după ascultarea părților, din oficiu sau la cererea uneia din părți, depusă în termen o lună de la comunicarea deciziei, să rectifice erorile materiale, de calcul și inexactitățile vădite din decizie.CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Articolul 27

Măsuri de punere în aplicare

(1)  Normele suplimentare de natură procedurală necesare pentru prelucrarea eficientă a contestațiilor și normele necesare pentru organizarea activității Camerei de recurs, inclusiv regulile referitoare la alocarea cauzelor între membri, pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).

(2)  Instrucțiunile practice adresate părților și intervenienților și instrucțiunile referitoare la pregătirea și desfășurarea audierilor înaintea Camerei de recurs, precum și cele referitoare la depunerea și comunicarea actelor de procedură și a comentariilor scrise pot fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).

(3)  Președintele și ceilalți doi membri numiți în conformitate cu primul paragraf al articolului 89 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 adoptă normele și măsurile prevăzute în prezentul regulament cu majoritate de voturi.

Articolul 28

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.( 1 ) JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului (JO L 304, 22.11.2007, p. 1).

( 2 ) JO L 280, 24.10.2007, p. 10.

( 3 ) JO L 107, 17.4.2008, p. 6.

( 4 ) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

( 5 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2013 al Comisiei din 18 iunie 2013 cu privire la taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 19.6.2013, p. 17).

Top