EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1628

Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 252, 16.9.2016, p. 53–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj

16.9.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/53


REGULAMENTUL (UE) 2016/1628 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 septembrie 2016

privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. În acest scop, prin Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) s-au stabilit măsuri pentru reducerea poluării atmosferice provenind de la motoarele care urmează a fi instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră. Este adecvat să se depună eforturi în vederea dezvoltării și funcționării pieței interne a Uniunii.

(2)

Piața internă ar trebui să se bazeze pe norme transparente, simple și coerente, care să asigure securitate și claritate juridică și de care să poată beneficia întreprinderile și consumatorii deopotrivă.

(3)

A fost introdusă o nouă abordare de reglementare în ceea ce privește legislația Uniunii privind omologarea de tip a motoarelor, în vederea simplificării și accelerării adoptării unei astfel de legislații. În temeiul abordării respective, legiuitorul stabilește normele și principiile fundamentale și conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare privind detaliile tehnice suplimentare. Prin urmare, în ceea ce privește cerințele de fond, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispozițiile esențiale privind emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și să confere Comisiei competența de a stabili specificațiile tehnice în acte delegate și de punere în aplicare.

(4)

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) a stabilit un cadru de reglementare pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere. Având în vedere similitudinea domeniilor și experiența pozitivă ce derivă din aplicarea Regulamentului (UE) nr. 167/2013, multe dintre drepturile și obligațiile prevăzute de acest regulament ar trebui să fie luate în considerare în ceea ce privește echipamentele mobile fără destinație rutieră. Cu toate acestea, este esențial să se adopte un set distinct de norme pentru a lua în calcul în întregime cerințele specifice referitoare la motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră.

(5)

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) stabilește cerințele esențiale de sănătate și siguranță referitoare la proiectare și fabricare în vederea îmbunătățirii siguranței echipamentelor introduse pe piață. Cu toate acestea, directiva respectivă nu stabilește cerințe privind emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante pentru motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. Prin urmare, ar trebui să se stabilească anumite obligații specifice pentru producătorii de echipamente mobile fără destinație rutieră pentru a se asigura faptul că instalarea motoarelor pe astfel de echipamente este efectuată într-un mod care să nu afecteze negativ performanța motoarelor în ceea ce privește emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante. Anumite obligații referitoare la aspecte legate de limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante provenind de la motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră sunt, de asemenea, necesare pentru a se asigura eficacitatea limitelor emisiilor pentru motoarele prevăzute în prezentul regulament.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să conțină cerințe de fond referitoare la limitele emisiilor și la procedurile de omologare UE de tip pentru motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. Principalele elemente ale cerințelor relevante ale prezentului regulament se bazează pe rezultatele evaluării impactului din 20 noiembrie 2013 efectuate de Comisie, în cadrul căreia au fost analizate diferite opțiuni prin enumerarea avantajelor și dezavantajelor posibile din punct de vedere economic, ecologic, al siguranței și al aspectelor societale, precum și al efectelor asupra sănătății. În respectiva evaluare au fost abordate atât aspectele calitative, cât și cele cantitative.

(7)

În vederea asigurării funcționării pieței interne, prezentul regulament ar trebui să instituie norme armonizate pentru omologarea UE de tip a motoarelor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. În acest scop, ar trebui să se stabilească noi limite de emisii și să fie aplicate în cazul motoarelor pentru echipamente mobile fără destinație rutieră precum și al echipamentelor agricole și forestiere, care să reflecte progresele tehnologice și să asigure convergența cu politicile Uniunii în sectorul rutier. Aceste noi limite de emisii ar trebui stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii privind calitatea aerului și a reducerii emisiilor provenite de la echipamentele mobile fără destinație rutieră și de la vehiculele agricole și forestiere, diminuând astfel proporția emisiilor echipamentelor mobile fără destinație rutieră în raport cu emisiile vehiculelor rutiere. În consecință, domeniul de aplicare al legislației Uniunii din acest sector ar trebui extins pentru a îmbunătăți armonizarea pieței la nivelul Uniunii și la nivel internațional și pentru a reduce la minimum riscul de distorsiuni pe piață și efectele negative asupra sănătății.

(8)

Pe lângă extinderea domeniului de aplicare a legislației Uniunii în domeniul armonizării pieței, cu reducerea la minimum, în același timp, a riscului de distorsiuni pe piață, prezentul regulament urmărește simplificarea cadrului juridic actual, inclusiv prin stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative, și îmbunătățirea condițiilor generale de punere în aplicare a unei astfel de legislații, în special prin consolidarea reglementărilor privind supravegherea pieței.

(9)

Cartea albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată„Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” subliniază rolul deosebit pe care îl vor juca căile ferate și căile navigabile interioare în atingerea obiectivelor în materie de climă. Având în vedere faptul că evoluția acestor modalități de transport rămâne inferioară față de cea a altor sectoare în ceea ce privește îmbunătățirea calității aerului, Comisia și autoritățile statelor membre ar trebui să ofere, în domeniul lor de competență, diferite modalități de sprijinire a inovațiilor în domeniul tehnologiilor emisiilor, astfel încât creșterea continuă a volumului mărfurilor transferate pe căile ferate și pe căile navigabile interioare să fie însoțită de o îmbunătățire a calității aerului în Europa.

(10)

Cerințele privind motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ar trebui să respecte principiile prevăzute în Comunicarea Comisiei din 5 iunie 2002 intitulată „Planul de acțiune” Simplificarea și ameliorarea mediului de reglementare„”.

(11)

Al șaptelea Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu, astfel cum a fost adoptat prin Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6) reiterează faptul că Uniunea a convenit să atingă niveluri ale calității aerului care nu provoacă impacturi negative semnificative asupra sănătății umane și a mediului și nici riscuri pentru acestea. Legislația Uniunii a stabilit limite adecvate de emisii privind calitatea aerului înconjurător în vederea protejării sănătății umane și a persoanelor sensibile, în mod special, precum și cu privire la plafoanele naționale de emisii (7). Ca urmare a comunicării sale din 4 mai 2001, prin care a fost stabilit Programul „Aer curat pentru Europa” (CAFE), la 21 septembrie 2005 Comisia a adoptat o altă comunicare, intitulată „Strategie tematică privind poluarea aerului”. Una dintre concluziile strategiei tematice este aceea că, pentru a realiza obiectivele Uniunii privind calitatea aerului, este necesară reducerea suplimentară a emisiilor provenind din sectorul transporturilor (transport aerian, maritim și terestru), de la gospodării și din sectoarele energetic, agricol și industrial. În acest context, sarcina reducerii emisiilor provenind de la motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră ar trebui abordată în cadrul unei strategii globale. Noile limite de emisii denumite „etapa V” se numără printre măsurile care vizează reducerea emisiilor actuale de poluanți atmosferici, precum particulele poluante și precursorii ozonului, cum ar fi oxizii de azot (NOx) și hidrocarburile.

(12)

La 12 iunie 2012, Organizația Mondială a Sănătății, prin intermediul Agenției Internaționale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului, a reclasificat emisiile de evacuare ale motoarelor diesel drept „cancerigene pentru om” (Grupa 1), pe baza unor dovezi suficiente care atestă faptul că expunerea la acestea este asociată unui risc ridicat de cancer pulmonar.

(13)

În vederea îmbunătățirii calității aerului din Uniune și pentru atingerea obiectivelor sale privind protecția aerului într-o manieră durabilă din prezent până în 2020 și după această dată, este necesar un efort continuu în vederea reducerii emisiilor provenite de la diferite tipuri de motoare. Din acest motiv, ar trebui ca producătorilor să li se furnizeze în prealabil informații clare și cuprinzătoare cu privire la viitoarele valori-limită ale emisiilor și să li se acorde o perioadă de timp adecvată pentru respectarea acestora și realizarea progreselor tehnice necesare.

(14)

Este important ca, la stabilirea limitelor emisiilor, să se ia în considerare implicațiile pentru competitivitatea piețelor și a producătorilor, costurile directe și indirecte pentru operatorii economici și creșterea beneficiilor prin stimularea inovațiilor, îmbunătățirea calității aerului, reducerea costurilor pentru sănătate și creșterea speranței de viață.

(15)

Reducerea într-o manieră durabilă a emisiilor provenite de la motoare necesită intensificarea constantă a cooperării directe dintre producători și întreprinderi conexe, pe de o parte, și instituțiile de cercetare științifică consacrate, pe de altă parte. Această cooperare joacă un rol semnificativ în dezvoltarea de noi produse și tehnologii, care contribuie într-un mod pozitiv la îmbunătățirea calității aerului.

(16)

Emisiile provenind de la motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră constituie o proporție semnificativă din totalul emisiilor de anumiți poluanți atmosferici nocivi generate de om. Motoarele responsabile pentru o contribuție semnificativă la poluarea aerului cu NOx și particule ar trebui să facă obiectul noilor limite privind emisiile.

(17)

Pentru a garanta un nivel optim de protecție a persoanelor care lucrează în apropierea echipamentelor și pentru a menține la un nivel cât mai redus expunerea cumulativă a persoanelor care lucrează în apropierea mai multor echipamente și utilaje mobile, ar trebui să se folosească tehnologii de ultimă oră pentru a reduce la minimum emisiile.

(18)

Comisia ar trebui să evalueze constant situația emisiilor care nu sunt reglementate în prezent și care survin drept consecință a utilizării pe scară mai largă a noilor compoziții ale carburanților, a tehnologiilor pentru motoare și a sistemelor de control al emisiilor. Dacă este cazul, Comisia ar trebui să înainteze o propunere Parlamentului European și Consiliului în vederea reglementării acestor emisii.

(19)

Este necesar să se încurajeze introducerea motoarelor cu alimentare alternativă, care pot produce emisii scăzute de NOx și de particule poluante. Prin urmare, valorile-limită pentru totalul hidrocarburilor ar trebui să fie adaptate pentru a lua în considerare emisiile de hidrocarburi nemetanice și de metan.

(20)

Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili, în conformitate cu tratatele, cerințele pe care le consideră necesare pentru asigurarea protecției publicului și a lucrătorilor în timpul utilizării echipamentelor mobile fără destinație rutieră menționate în prezentul regulament, cu condiția ca aceste cerințe să nu afecteze introducerea pe piață a motoarelor pentru astfel de echipamente.

(21)

Pentru a asigura reglementarea emisiilor de particule poluante ultrafine (cu o dimensiune de 0,1 μm și chiar mai mici), Comisia ar trebui să fie autorizată să adopte o abordare în funcție de numărul de particule poluante emise, alături de abordarea utilizată în prezent în funcție de masa acestora. Abordarea în funcție de număr ar trebui să se bazeze pe rezultatele Programului de măsurare a particulelor al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și să corespundă obiectivelor ambițioase care există în materie de mediu.

(22)

Pentru realizarea respectivelor obiective de mediu, este necesar să se prevadă în prezentul regulament probabilitatea ca limitele privind numărul de particule să reflecte cele mai înalte niveluri de performanță obținute în prezent cu filtrele de particule, utilizând cea mai bună tehnologie disponibilă.

(23)

Având în vedere durata de viață îndelungată a echipamentelor mobile fără destinație rutieră, este adecvat să se aibă în vedere postechiparea motoarelor aflate deja în funcțiune. O astfel de postechipare ar trebui să vizeze în special zonele urbane dens populate, reprezentând o modalitate de a facilita respectarea de către statele membre a legislației Uniunii în domeniul calității aerului. Pentru a garanta un nivel comparabil și ambițios de postechipare, statele membre ar trebui să ia în considerare principiile Regulamentului UNECE nr. 132.

(24)

Dacă este cazul și în situațiile de interconectare a tehnologiilor, ar trebui stabilite sinergii între reducerea emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante provenite de la motoarele pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și limitele emisiilor aplicate în cazul vehiculelor grele. O astfel de acțiune ar putea contribui la îmbunătățirea economiilor de scară și a calității aerului.

(25)

Comisia ar trebui să adopte cicluri de încercare armonizate la nivel mondial în cadrul procedurilor de încercare care constituie baza regulamentelor privind emisiile în vederea omologării UE de tip. Ar trebui să se ia în calcul și aplicarea unor sisteme portabile de măsurare a emisiilor pentru monitorizarea emisiilor reale din timpul funcționării.

(26)

Pentru a aborda emisiile reale din timpul funcționării și pentru a pregăti procesul de conformitate în circulație, ar trebui adoptată, într-un calendar adecvat, o metodologie de încercare pentru monitorizarea respectării cerințelor de performanță privind emisiile, pe baza utilizării sistemelor portabile de măsurare a emisiilor.

(27)

Funcționarea corectă a sistemului de posttratare a gazelor de evacuare, mai precis în cazul NOx, este esențială pentru respectarea limitelor stabilite pentru emisiile poluante. În acest context, ar trebui introduse măsuri care vizează asigurarea funcționării corespunzătoare a sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare care se bazează pe utilizarea oricărui agent consumabil sau nerecuperabil.

(28)

Pompele portative de incendiu sunt esențiale în anumite situații de urgență, atunci când alimentarea cu apă de la rețea nu este disponibilă. Instalarea de sisteme de posttratare a gazelor de evacuare pe motoarele acestor tipuri de echipamente ar spori în asemenea măsură greutatea și temperaturile de funcționare ale acestora, încât acestea ar deveni periculoase pentru operator și ar fi imposibil de transportat manual. Prin urmare, pompele portative de incendiu ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(29)

Modificările aduse unui motor, precum inactivarea sistemului de posttratare a gazelor de evacuare al acestuia sau creșterea puterii sale, ar putea avea consecințe grave asupra performanței motorului în materie de emisii și a durabilității. Persoanele juridice care efectuează astfel de modificări ar trebui, prin urmare, să fie responsabile de asigurarea respectării limitelor aplicabile ale emisiilor.

(30)

Ar trebui să se permită introducerea pe piață în statele membre a motoarelor care respectă noile norme privind limitele emisiilor și procedurile de omologare UE de tip stabilite de prezentul regulament și care fac obiectul acestora. Astfel de motoare nu ar trebui să facă obiectul altor cerințe naționale privind emisiile în ceea ce privește introducerea lor pe piață. Ar trebui ca acest lucru să nu aducă atingere dreptului statelor membre de a încuraja sau de a restricționa utilizarea motoarelor care au fost deja introduse pe piață, cu condiția ca criteriile aplicate să nu fie discriminatorii și să fie justificate obiectiv. Statele membre care acordă omologări UE de tip ar trebui să întreprindă măsuri de verificare pentru a asigura identificarea motoarelor produse conform procedurilor omologării UE de tip.

(31)

Motoarele destinate exportului și utilizării de către forțele armate nu ar trebui să facă obiectul limitelor de emisii stabilite în prezentul regulament. Cu toate acestea, pentru a diferenția astfel de motoare de motoarele care fac obiectul acestor limite de emisii, ar trebui impuse marcaje în anumite cazuri.

(32)

Pentru a se ține seama de constrângerile logistice privind aprovizionarea și pentru a se permite derularea unui flux de producție „exact la timp” („just in time”) precum și pentru a se evita costurile inutile și sarcina administrativă, producătorilor ar trebui să li se permită, cu consimțământul producătorului de echipamente originale, să livreze un motor separat de sistemul de posttratare a gazelor de evacuare.

(33)

Unele echipamente mobile fără destinație rutieră funcționează în condiții de natură extremă care implică riscuri pentru viață sau pentru sănătate sau fac obiectul unor cerințe tehnice foarte severe. Având în vedere aceste circumstanțe speciale și numărul relativ mic de motoare pentru echipamente mobile fără destinație rutieră, ar trebui prevăzute anumite derogări de la cerințele privind limitele de emisie prevăzute în prezentul regulament pentru motoarele destinate a fi utilizate în atmosfere potențial explozive și pe vehiculele care lansează bărci de salvare.

(34)

Pentru a permite desfășurarea de activități de încercare pe teren de către producători, care sunt inerente procesului de concepție a motorului, ar trebui să fie permisă introducerea temporară pe piață a motoarelor care nu au primit omologarea UE de tip în etapa respectivă. Ar trebui, de asemenea, să fie permise derogări care să permită introducerea temporară pe piață a motoarelor în scopul încercării pe teren a prototipurilor.

(35)

Pentru a se ține seama de proiectele pe termen lung din sectorul feroviar care necesită investiții majore, ar trebui prevăzută o derogare, în conformitate cu Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), în cazul motoarelor incluse în proiecte care au fost lansate înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament și care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare.

(36)

Este esențial ca inovarea tehnică privind performanța în materie de emisii a motoarelor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră să nu fie împiedicată de cerințe care nu sunt prevăzute, în prezent, de procedurile administrative existente pentru omologarea de tip. Prin urmare, este necesar să se prevadă anumite derogări și norme pentru motoarele care încorporează tehnologii sau concepte noi.

(37)

Producătorii de echipamente originale care produc un număr limitat de unități pe an se confruntă cu dificultăți majore în ceea ce privește reproiectarea flotei proprii în perioada standard de tranziție. Acești producători sunt de regulă întreprinderi mici și mijlocii (IMM) cu o capacitate limitată în materie de inginerie și care deseori obțin informațiile referitoare la motoarele de nouă generație mai târziu decât alți producători de echipamente originale. Acest lucru este valabil, în special, în cazul producătorilor de echipamente agricole care produc un număr limitat de unități pe an, care s-ar confrunta cu o problemă structurală gravă atunci când efectuează tranziția către limitele de emisii din etapa V. Prin urmare, este necesar să se prevadă norme specifice cu privire la astfel de cazuri.

(38)

Introducerea pe piață a motoarelor destinate înlocuirii motoarelor care sunt deja instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră și care respectă limite de emisii mai scăzute decât cele prevăzute în prezentul regulament ar trebui permisă în scopul de a se permite producătorilor să își îndeplinească obligațiile de garanție și de a se asigura disponibilitatea unui număr suficient de astfel de motoare pe piață.

(39)

Conform estimărilor actuale, un număr de locomotive pentru linii cu ecartament larg vor trebui înlocuite între 2016 și 2025. Locomotivele cu motor de mare putere compatibile cu rețeaua feroviară cu ecartamentul de 1 520 mm nu sunt disponibile pe piața Uniunii. Soluțiile specifice ar spori în mod semnificativ costurile unei noi locomotive și ar descuraja operatorii feroviari să își reînnoiască flotele. În cadrul procedurilor de omologare UE de tip ar trebui să fie luate în considerare restricțiile tehnice și economice aferente rețelei feroviare cu ecartamentul de 1 520 mm. Pentru a facilita și a accelera înverzirea sectorului feroviar din statele membre afectate și pentru a promova utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile în prezent pe piață, ar trebui să se acorde o derogare temporară cu privire la anumite cerințe pentru locomotivele respective din rețeaua feroviară. O astfel de derogare ar putea permite reducerea impactului traficului feroviar asupra mediului.

(40)

Producția de bumbac din interiorul Uniunii este limitată la un număr foarte redus de state membre. Din cauza costurilor ridicate ale noilor utilaje de recoltare a bumbacului și pentru a evita impunerea unei sarcini financiare suplimentare sectorului producției de bumbac, care ar amenința și mai mult viabilitatea economică a acestuia, operatorii ar trebui să aibă acces la o gamă largă de echipamente uzate pentru recoltat bumbac. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice dreptul intern, pentru o perioadă de timp limitată, în cazul motoarelor instalate pe aceste echipamente.

(41)

În ceea ce privește supravegherea pieței, prezentul regulament ar trebui să impună obligații autorităților naționale care să fie mai specifice decât obligațiile corespunzătoare ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(42)

Pentru a se asigura faptul că procedura de monitorizare a conformității producției, care reprezintă un element-cheie al sistemului de omologare UE de tip, a fost corect pusă în aplicare și funcționează corespunzător, producătorii ar trebui să fie controlați periodic de autoritatea competentă desemnată sau de un serviciu tehnic calificat, desemnat în acest scop.

(43)

Uniunea este o parte contractantă la Acordul UNECE privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și la condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații (denumit în continuare „Acordul revizuit din 1958”). În consecință, omologările acordate în temeiul regulamentelor UNECE și modificările acestora în favoarea cărora Uniunea a votat sau la care Uniunea a aderat, în temeiul Deciziei Consiliului 97/836/CE (10), ar trebui recunoscute ca echivalent al omologărilor UE de tip acordate în temeiul prezentului regulament. Prin urmare, pentru a asigura coerența și alinierea dintre legislația Uniunii și legislația UNECE, Comisiei ar trebui să i se acorde competențe pentru adoptarea actelor delegate pentru a determina ce regulamente UNECE se aplică omologărilor UE de tip.

(44)

În vederea completării prezentului regulament cu dispoziții tehnice mai detaliate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește monitorizarea performanțelor privind emisiile în timpul funcționării, încercările tehnice și procedurile de măsurare, conformitatea producției, livrarea separată a sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare ale motoarelor, motoarele pentru încercare pe teren, motoarele pentru utilizare în atmosfere explozive, echivalența omologărilor UE de tip ale motoarelor, informațiile pentru producătorii de echipamente originale și pentru utilizatorii finali și standardele și evaluarea serviciilor tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (11). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinați cu pregătirea actelor delegate.

(45)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12).

(46)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(47)

Pentru a lua în considerare progresele tehnice în curs și ultimele descoperiri din domeniile cercetării și inovației, ar trebui identificat potențialul de reducere suplimentară a emisiilor poluante ale motoarelor instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră. Aceste evaluări ar trebui să se axeze pe categoriile de motoare care intră pentru prima dată sub incidența prezentului regulament și pe acele categorii pentru care valorile-limită ale emisiilor rămân neschimbate în temeiul prezentului regulament.

(48)

Valorile-limită, procedurile de încercare și cerințele privind emisiile poluante specifice prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, motoarelor pentru tractoarele agricole și forestiere care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013. Având în vedere efectul combinat al amânării etapei IV pentru tractoarele agricole aparținând categoriilor T2, T4.1 și C2 și datele pentru punerea în aplicare a etapei V, etapa IV ar avea o durată foarte scurtă pentru intervalul de putere 56-130 kW. Pentru a evita ineficiența și o sarcină inutilă, data omologării UE de tip obligatorii pentru etapa IV ar trebui amânată cu un an, iar cantitatea care face obiectul flexibilității ar trebui majorată în mod corespunzător. În plus, clauzele tranzitorii din prezentul regulament în raport cu cerințele de aplicare pentru etapa V ar trebui să se aplice, totodată, și motoarelor din etapa IIIB. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 167/2013 și Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei (13) ar trebui modificate în consecință.

(49)

Din motive de claritate, predictibilitate, raționalizare și simplificare, precum și pentru a reduce sarcinile pentru producătorii de motoare și echipamente mobile fără destinație rutieră, prezentul regulament ar trebui să conțină un număr limitat de etape de punere în aplicare pentru introducerea unor noi niveluri ale emisiilor și a unor noi proceduri de omologare UE de tip. Definirea în timp util a cerințelor este esențială pentru a asigura o marjă de timp suficientă pentru ca producătorii să elaboreze, să încerce și să pună în aplicare soluții tehnice privind motoarele produse în serie și pentru ca producătorii și autoritățile de omologare să instituie sistemele administrative necesare.

(50)

Directiva 97/68/CE a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Din motive de claritate, predictibilitate, raționalizare și simplificare, directiva respectivă ar trebui abrogată și înlocuită cu un regulament și un număr limitat de acte delegate și de punere în aplicare. Adoptarea unui regulament garantează că dispozițiile sale sunt direct aplicabile în special producătorilor, autorităților de omologare și serviciilor tehnice și că pot fi modificate mult mai rapid și mai eficient pentru a ține cont mai bine de progresele tehnice.

(51)

Prin urmare, Directiva 97/68/CE ar trebui abrogată începând cu o dată care să ofere industriei suficient timp pentru a se adapta la prezentul regulament și la specificațiile tehnice și administrative ce urmează a fi stabilite prin actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

(52)

Directiva 97/68/CE nu prevede o derogare pentru motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră care urmează a fi utilizate în atmosfere potențial explozive. Pentru a se ține seama de cerințele tehnice stricte care sunt esențiale pentru siguranța funcțională a unor astfel de motoare, Directiva 97/68/CE ar trebui să fie modificată pentru a permite aplicarea unor derogări pentru aceste motoare până la abrogarea respectivei directive.

(53)

Schimbul de date și informații referitoare la omologările UE de tip trebuie să fie îmbunătățit, astfel încât prezentul regulament să poată fi aplicat în mod eficace și rapid. Prin urmare, autorităților naționale ar trebui să li se impună să coopereze eficient unele cu celelalte și cu Comisia și să facă schimb de date și informații cu privire la omologările UE de tip prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (denumit în continuare „IMI”) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (14). Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să fie stabilit un modul al IMI special conceput pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. De asemenea, ar trebui ca producătorii și serviciile tehnice să poată utiliza IMI pentru schimbul de date și informații privind motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră.

(54)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume stabilirea de norme armonizate privind cerințele administrative și tehnice referitoare la limitele de emisii și la procedurile privind omologarea UE de tip a motoarelor pentru echipamente mobile fără destinație rutieră, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament stabilește, pentru toate motoarele menționate la articolul 2 alineatul (1), limitele emisiilor pentru poluanții gazoși și particulele poluante, precum și cerințele administrative și tehnice privind omologarea UE de tip.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, anumite obligații în ceea ce privește echipamentele mobile fără destinație rutieră pe care urmează a fi instalat sau a fost instalat un motor menționat la articolul 2 alineatul (1), în ceea ce privește limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante provenind de la astfel de motoare.

(2)   Prezentul regulament stabilește totodată cerințele de supraveghere a pieței pentru motoarele menționate la articolul 2 alineatul (1) care sunt instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră sau care sunt destinate instalării pe astfel de echipamente și care fac obiectul omologării UE de tip.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică tuturor motoarelor care intră în categoriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1), care sunt instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră sau care sunt destinate instalării pe astfel de echipamente, precum și, în măsura în care sunt vizate limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante provenind de la astfel de motoare, echipamentelor mobile fără destinație rutieră respective.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică motoarelor destinate pentru:

(a)

propulsia vehiculelor menționate la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

(b)

propulsia tractoarelor agricole și forestiere, astfel cum au fost definite la articolul 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013;

(c)

propulsia vehiculelor menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (16);

(d)

echipamentele staționare;

(e)

navele maritime care necesită un certificat valabil de navigație sau siguranță;

(f)

construcțiile navale, astfel cum au fost definite în Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului (17) și care nu intră în domeniul de aplicare al acesteia;

(g)

propulsia navelor de navigație interioară cu o putere netă mai mică de 19 kW sau unor scopuri auxiliare;

(h)

ambarcațiuni, astfel cum au fost definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (18);

(i)

aeronave, astfel cum au fost definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (19);

(j)

vehiculele de agrement, cu excepția snowmobilelor, a vehiculelor pentru toate tipurile de teren și a vehiculelor „side-by-side”;

(k)

vehiculele și echipamentele utilizate exclusiv sau destinate utilizării exclusiv în competiții;

(l)

pompele portative de incendiu astfel cum au fost definite și incluse în standardul european privind pompele portative de incendiu (20);

(m)

modele sau replici la scară redusă ale vehiculelor sau echipamentelor, dacă respectivele modele sau replici au o putere netă mai mică de 19 kW.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„echipament mobil fără destinație rutieră” înseamnă orice echipament mobil, utilaj sau vehicul transportabil cu sau fără caroserie sau roți, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri și care include echipamentul instalat pe șasiul vehiculelor destinate transportului rutier de pasageri sau de mărfuri;

2.

„omologare UE de tip” înseamnă procedura prin care autoritatea de omologare certifică faptul că un tip de motor sau o familie de motoare respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice relevante din prezentul regulament;

3.

„poluanți gazoși” înseamnă următorii poluanți în starea lor gazoasă emiși de un motor: monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile totale (HC) și oxizii de azot (NOx), NOx fiind oxidul nitric (NO) și dioxidul de azot (NO2), exprimați în NO2 echivalenți;

4.

„particule solide” sau „PM” înseamnă masa oricărui material conținut de gazul emis de un motor care este colectat pe un anumit mediu de filtrare după diluarea cu aer filtrat curat a gazului, astfel încât temperatura să nu depășească 325 K (52 °C);

5.

„numărul de particule” sau „PN” înseamnă numărul de particule solide emise de un motor cu diametrul mai mare de 23 nm;

6.

„particule poluante” înseamnă orice materie emisă de un motor, care se măsoară în PM sau PN;

7.

„motor cu ardere internă” sau „motor” înseamnă un convertizor de energie, diferit de o turbină pe gaz, proiectat pentru a transforma energia chimică (intrare) în energie mecanică (ieșire) printr-un proces de combustie internă; acesta include, în cazul în care au fost instalate, sistemul de control al emisiilor și interfața de comunicare (hardware și mesaje) între unitatea (unitățile) electronică (electronice) de control a motorului și orice alt sistem de propulsie sau unitate de control a echipamentului mobil fără destinație rutieră necesare în vederea respectării capitolelor II și III;

8.

„tip de motor” înseamnă un grup de motoare care nu diferă în privința unor caracteristici esențiale;

9.

„familie de motoare” înseamnă o grupare de către producător a tipurilor de motoare, care, prin concepția lor, au caracteristici similare de emisie de gaze de evacuare și care respectă valorile-limită aplicabile ale emisiilor;

10.

„motor-prototip” înseamnă un tip de motor selectat dintr-o familie de motoare astfel încât caracteristicile sale în ceea ce privește emisiile să fie reprezentative pentru familia de motoare respectivă;

11.

„motor de înlocuire” înseamnă un motor care:

(a)

este utilizat exclusiv cu scopul de a înlocui un motor deja introdus pe piață și instalat pe un echipament mobil fără destinație rutieră; și

(b)

corespunde unei etape de emisii care este inferioară celei aplicabile la data înlocuirii motorului;

12.

„motor în circulație” înseamnă un motor care funcționează într-un echipament mobil fără destinație rutieră conform modurilor, condițiilor și sarcinilor utile normale de funcționare și care este utilizat pentru efectuarea încercărilor privind monitorizarea emisiilor menționate la articolul 19;

13.

„motor CI” înseamnă un motor care funcționează pe principiul aprinderii prin compresie („CI”);

14.

„motor SI” înseamnă un motor care funcționează pe principiul aprinderii prin scânteie („SI”);

15.

„motor SI portabil” înseamnă un motor SI prevăzut cu o putere de referință mai mică de 19 kW și utilizat într-un echipament care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a)

este purtat de operator în timpul executării funcției (funcțiilor) pentru care este conceput;

(b)

funcționează în multiple poziții, cum ar fi cu susul în jos sau pe laterală în vederea executării funcției (funcțiilor) pentru care este conceput;

(c)

greutatea sa uscată, incluzând motorul, este mai mică de 20 kg și respectă cel puțin una din următoarele condiții:

(i)

operatorul susține fizic sau, în mod alternativ, cară echipamentul în timpul executării funcției (funcțiilor) sale;

(ii)

operatorul asigură susținerea fizică sau controlul echipamentului în timpul executării funcției (funcțiilor) sale;

(iii)

este folosit pentru un generator sau o pompă;

16.

„combustibil lichid” înseamnă un combustibil care există în stare lichidă în condiții ambientale standard (298 K, presiune ambiantă absolută 101,3 kPa);

17.

„combustibil gazos” înseamnă orice tip de combustibil care este în întregime gazos în condiții ambientale standard (298 K, presiune ambiantă absolută 101,3 kPa);

18.

„motor cu dublă alimentare” înseamnă un motor care este proiectat să funcționeze simultan cu combustibil lichid și combustibil gazos, ambii combustibili fiind măsurați separat, cantitatea consumată dintr-un combustibil în raport cu celălalt combustibil putând varia în funcție de funcționarea motorului;

19.

„motor cu un singur tip de alimentare” înseamnă un motor care nu este un motor cu dublă alimentare;

20.

„GER (raport gaz/energie)” înseamnă, în cazul unui motor cu dublă alimentare, conținutul energetic al combustibilului gazos împărțit la conținutul energetic al ambilor combustibili; în cazul unui motor cu un sigur tip de alimentare, GER este 1 sau 0, în funcție de tipul de combustibil;

21.

„motor cu turație constantă” înseamnă un motor a cărui omologare UE de tip este limitată la funcționarea la turație constantă, excluzând motoarele a căror funcție de turație constantă a regulatorului este eliminată sau dezactivată; acesta poate fi prevăzut cu o caracteristică de funcționare la ralanti care poate fi utilizată la pornire sau la oprire și poate fi echipat cu un regulator care poate fi setat la o turație alternativă atunci când motorul este oprit;

22.

„motor cu turație variabilă” înseamnă un motor care nu este un motor cu turație constantă;

23.

„funcționare la turație constantă” înseamnă funcționarea motorului cu un regulator care controlează automat cererea operatorului de a menține constantă turația motorului, chiar în condiții de modificare a sarcinii;

24.

„motor auxiliar” înseamnă un motor instalat sau destinat instalării pe un echipament mobil fără destinație rutieră care nu furnizează propulsie în mod direct sau indirect;

25.

„putere netă” înseamnă puterea motorului în kW obținută pe un banc de încercare la capătul arborelui cotit, sau echivalentul acesteia, măsurată în conformitate cu metoda de măsurare a puterii motoarelor cu ardere internă prevăzută în Regulamentul UNECE nr. 120 folosind un combustibil de referință sau o combinație de combustibili prevăzută la articolul 25 alineatul (2);

26.

„putere de referință” înseamnă puterea netă care este folosită pentru a determina valorile-limită aplicabile ale emisiilor unui motor;

27.

„putere netă nominală” înseamnă puterea netă în kW a motorului astfel cum a fost specificată de producător, la turație nominală;

28.

„putere netă maximă” înseamnă cea mai mare valoare a puterii nete pe curba de putere în sarcină maximă nominală pentru un tip de motor;

29.

„turația nominală” înseamnă turația maximă în sarcină maximă permisă de regulatorul motorului, astfel cum a fost proiectată de producător, sau, în cazul absenței regulatorului, turația la care se obține puterea netă maximă a motorului, conform specificațiilor producătorului;

30.

„data de fabricație a motorului” înseamnă data, exprimată în lună și an, la care motorul a trecut verificarea finală după ce a părăsit linia de producție și este gata de livrare sau de includere în stoc;

31.

„perioadă de tranziție” înseamnă primele 24 de luni de la datele stabilite în anexa III pentru introducerea pe piață a motoarelor din etapa V;

32.

„motor de tranziție” înseamnă un motor a cărui dată de fabricație este anterioară datei stabilite în anexa III pentru introducerea pe piață a motoarelor din etapa V și care:

(a)

respectă cele mai recente limite ale emisiilor aplicabile, definite în legislația relevantă, la 5 octombrie 2016; sau

(b)

se încadrează într-un interval de putere sau este utilizat sau destinat a fi utilizat într-o aplicație care nu a făcut obiectul limitelor de emisii poluante și omologării de tip la nivelul Uniunii la 5 octombrie 2016;

33.

„data de fabricație a echipamentului mobil fără destinație rutieră” înseamnă luna și anul indicate pe marcajul reglementar al echipamentului sau, în absența marcajului reglementar, luna și anul în care echipamentul trece verificarea finală după ce a părăsit linia de producție;

34.

„navă de navigație interioară” înseamnă o construcție navală ce intră sub incidența Directivei (UE) 2016/1629;

35.

„grup electrogen” înseamnă un echipament mobil fără destinație rutieră independent, care nu face parte dintr-un grup motopropulsor și a cărui destinație principală este de a produce energie electrică;

36.

„echipament staționar” înseamnă echipamentul proiectat pentru a fi instalat permanent într-un singur loc la prima utilizare și care nu este destinat a fi deplasat, pe cale rutieră sau altfel, cu excepția expedierii de la locul de fabricație la locul primei instalări;

37.

„instalat permanent” înseamnă prins cu bolțuri sau fixat efectiv prin alte mijloace, astfel încât să nu poată fi îndepărtat fără utilizarea unor scule sau a unui echipament special, de o fundație sau de un suport alternativ proiectat să permită funcționarea motorului într-un singur loc într-o clădire, structură, resursă sau instalație;

38.

„snowmobile” înseamnă un echipament autopropulsat proiectat pentru deplasarea pe teren accidentat, în principal pe zăpadă, acționat prin șine care intră în contact cu zăpada și a cărui direcție este asigurată cu ajutorul unui schi sau a unor schiuri care intră în contact cu zăpada, având o masă maximă fără încărcătură, în funcționare, de 454 kg (inclusiv echipamentul standard, agentul de răcire, lubrifianții, combustibilul și uneltele, însă excluzând accesoriile opționale și șoferul);

39.

„vehicul pentru toate tipurile de teren” sau „ATV” înseamnă un vehicul motorizat, propulsat de un motor, proiectat în principal pentru deplasarea pe suprafețe nepavate, pe patru sau mai multe roți cu anvelope de joasă presiune, având numai un scaun destinat ocupării de către șofer sau un scaun destinat ocupării de către șofer și un scaun pentru maximum un pasager, precum și ghidon pentru direcționare;

40.

„vehicul side-by-side” sau „SbS” înseamnă un vehicul autopropulsat, nearticulat, controlat de un operator, proiectat în principal pentru deplasarea pe suprafețe nepavate, pe patru sau mai multe roți, având o masă minimă fără încărcătură, în stare de funcționare, de 300 kg (inclusiv echipamentul standard, agentul de răcire, lubrifianții, combustibilul, uneltele, însă excluzând accesoriile opționale și șoferul) și o viteză nominală maximă de 25 km/h sau mai mare; un astfel de vehicul este de asemenea destinat transportului de persoane și/sau marfă și/sau tractării și împingerii de echipamente, este controlat cu ajutorul unui dispozitiv de comandă altul decât un ghidon, este destinat utilizării în scop recreațional sau utilitar și poate transporta maximum șase persoane, inclusiv șoferul, așezate una lângă alta pe unul sau mai multe scaune care nu sunt de tip șa;

41.

„vehicul feroviar” înseamnă un echipament mobil fără destinație rutieră, care funcționează exclusiv pe liniile de cale ferată;

42.

„locomotivă” înseamnă un vehicul feroviar proiectat pentru a furniza, fie direct prin intermediul roților proprii, fie indirect folosind roțile altor vehicule feroviare, puterea de tracțiune necesară pentru a se autopropulsa și pentru a propulsa alte vehicule feroviare care sunt proiectate pentru transportul de mărfuri, pasageri și alte echipamente, care nu este el însuși proiectat pentru sau destinat transportului de mărfuri sau pasageri, cu excepția persoanelor care îl operează;

43.

„automotor” înseamnă un vehicul feroviar proiectat pentru a furniza, fie direct prin intermediul roților proprii, fie indirect folosind roțile altor vehicule feroviare, puterea de tracțiune necesară pentru a se autopropulsa, care este proiectat în mod special pentru a transporta mărfuri sau pasageri, sau atât mărfuri, cât și pasageri, și nu este o locomotivă;

44.

„vehicul feroviar auxiliar” înseamnă un vehicul feroviar care nu este nici automotor, nici locomotivă, inclusiv, fără a se limita la, un vehicul feroviar destinat în special realizării de lucrări de întreținere sau construcție sau operațiuni de ridicare asociate liniilor de cale ferată sau altor elemente de infrastructură ale căilor ferate;

45.

„macara mobilă” înseamnă o macara autopropulsată cu braț, capabilă să se deplaseze pe șosele sau în afara acestora, și care se stabilizează cu ajutorul gravitației și care funcționează pe anvelope, șenile sau alte mijloace mobile;

46.

„freză de zăpadă” înseamnă un utilaj autopropulsat conceput exclusiv pentru deszăpezirea unei suprafețe pavate prin colectarea unei cantități de zăpadă și proiectarea cu forță a acesteia prin intermediul unei guri de aruncare;

47.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui motor sau a unui echipament mobil fără destinație rutieră pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

48.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție pe piața Uniunii a unui motor sau a unui echipament mobil fără destinație rutieră;

49

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică responsabilă în fața autorității de omologare de toate aspectele procesului de autorizare sau de omologare UE de tip a motorului și de asigurarea conformității producției motorului și care este, de asemenea, responsabilă de aspectele legate de supravegherea pieței pentru motoarele pe care le produce, indiferent dacă persoana fizică sau juridică respectivă este sau nu direct implicată în toate etapele de proiectare și construcție a unui motor supus procedurii de omologare UE de tip;

50.

„reprezentant al producătorului” sau „reprezentant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită pe teritoriul Uniunii care a fost desemnată în mod corespunzător de producător prin mandat scris să îl reprezinte în fața autorității de omologare sau a autorității de supraveghere a pieței și să acționeze în numele producătorului în chestiuni care țin de domeniul de aplicare al prezentului regulament;

51.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care introduce pe piață un motor provenind dintr-o țară terță, indiferent dacă motorul este deja instalat sau nu pe echipamentul mobil fără destinație rutieră;

52.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un motor;

53.

„operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul producătorului, importatorul sau distribuitorul;

54.

„producător de echipamente originale” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce echipamente mobile fără destinație rutieră;

55.

„autoritate de omologare” înseamnă autoritatea unui stat membru stabilită sau desemnată de către statul membru și notificată de acesta Comisiei și care este responsabilă de:

(a)

toate aspectele omologării UE de tip a unui tip de motor sau a unei familii de motoare;

(b)

procesul de autorizare;

(c)

acordarea și, după caz, retragerea sau refuzul omologării UE de tip și eliberarea certificatelor de omologare UE de tip;

(d)

legătura cu autoritățile competente în materie de omologare ale altor state membre;

(e)

desemnarea serviciilor tehnice; și

(f)

supravegherea respectării de către producător a obligațiilor în materie de conformitate a producției;

56.

„serviciu tehnic” înseamnă organizația sau organismul desemnat de autoritatea de omologare drept laborator de încercări în vederea efectuării de încercări sau drept organism de evaluare a conformității în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele autorității de omologare, sau autoritatea care îndeplinește ea însăși aceste funcții;

57.

„supravegherea pieței” înseamnă activitățile desfășurate de autoritățile naționale și măsurile luate de acestea pentru a se asigura că motoarele puse la dispoziție pe piață respectă legislația de armonizare relevantă a Uniunii;

58.

„autoritate de supraveghere a pieței” înseamnă o autoritate a unui stat membru care este responsabilă cu supravegherea pieței pe teritoriul acestuia;

59.

„autoritate națională” înseamnă o autoritate de omologare sau orice altă autoritate implicată sau responsabilă de supravegherea pieței, controlul la frontieră sau introducerea pe piață într-un stat membru, în ceea ce privește motoarele ce urmează a fi instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră sau echipamentele mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate motoare;

60.

„utilizator final” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, alta decât producătorul, producătorul de echipamente originale, importatorul sau distribuitorul, care este responsabilă cu exploatarea unui motor instalat pe un echipament mobil fără destinație rutieră;

61.

„strategie de control al emisiilor” înseamnă un element sau un set de elemente de proiectare încorporat în proiectul general al unui motor sau într-un echipament mobil fără destinație rutieră pe care motorul este instalat și utilizat în scopul controlului emisiilor;

62.

„sistem de control al emisiilor” înseamnă orice dispozitiv, sistem sau element de concepție care controlează sau reduce emisiile;

63.

„strategie de invalidare” înseamnă o strategie de control al emisiilor care reduce eficiența sistemului de control al emisiilor în cadrul unor condiții de mediu sau de funcționare ale motorului, întâlnite în timpul funcționării normale a echipamentului sau în afara procedurilor de încercare pentru omologarea UE de tip;

64.

„unitate de control electronică” înseamnă dispozitivul electronic al unui motor care face parte din sistemul de control al emisiilor și care folosește datele provenite de la senzorii motorului pentru a controla parametrii motorului;

65.

„recircularea gazelor de evacuare” înseamnă un dispozitiv tehnic care face parte din sistemul de control al emisiilor și care reduce emisiile prin redirecționarea gazelor de evacuare eliminate din camera (camerele) de ardere înapoi către motor pentru a fi amestecate cu aerul de admisie înaintea sau în timpul arderii, cu excepția cazului în care se utilizează temporizarea supapei pentru a crește cantitatea de gaze de evacuare reziduale din camera (camerele) de ardere amestecate cu aerul de admisie înaintea sau în timpul arderii;

66.

„sistem de posttratare a gazelor de evacuare” înseamnă un catalizator, un filtru de particule, un sistem deNOx, un filtru de particule deNOx combinat sau orice alt dispozitiv de reducere a emisiilor, cu excepția sistemelor de recirculare a gazelor de evacuare și a turbocompresoarelor, care face parte din sistemul de control al emisiilor, dar care este instalat în aval de galeriile de evacuare ale motorului;

67.

„modificare neautorizată” înseamnă inactivarea, ajustarea sau modificarea sistemului de control al emisiilor, inclusiv a oricăror elemente de software sau de control logic ale unui astfel de sistem, care conduce, intenționat sau nu, la scăderea performanței motorului în ceea ce privește emisiile;

68.

„ciclu de încercare” înseamnă o secvență de puncte de încercare, fiecare cu o turație și un cuplu definite, care trebuie urmate de motor la încercarea în regim stabilizat sau în condiții de funcționare tranzitorii;

69.

„ciclu de încercare în regim stabilizat” înseamnă un ciclu de încercare în cadrul căruia turația și cuplul motorului sunt menținute la un set definit de valori constante din punct de vedere nominal; ciclurile de încercare în regim stabilizat reprezintă încercări în mod discret sau încercări în regim continuu;

70.

„ciclu de încercare în regim tranzitoriu” înseamnă un ciclu de încercare cu o secvență de turație normalizată și cu valori ale cuplului care variază la fiecare secundă în funcție de timp;

71.

„carter” înseamnă spațiile din interiorul sau exteriorul unui motor care sunt conectate la baia de ulei prin conducte interioare sau exterioare prin care pot fi emise gaze sau vapori;

72.

„regenerare” înseamnă un eveniment în timpul căruia nivelurile emisiilor se modifică în timp ce performanța sistemului de posttratare a gazelor de evacuare este restabilită prin proiectare și care poate fi clasificată ca regenerare continuă sau regenerare ocazională (periodică);

73.

„perioadă de durabilitate a emisiilor” înseamnă numărul de ore sau, după caz, distanța folosită pentru a determina factorii de deteriorare;

74.

„factori de deteriorare” înseamnă un set de factori care indică relația dintre emisiile de la începutul și de la sfârșitul perioadei de durabilitate a emisiilor;

75.

„încercare virtuală” înseamnă simulări pe calculator, inclusiv calcule, efectuate pentru a demonstra nivelul de performanță al unui motor în vederea sprijinirii procesului decizional, fără a necesita utilizarea unui motor fizic.

Articolul 4

Categoriile de motoare

(1)   În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele categorii de motoare, divizate în subcategoriile prevăzute în anexa I:

1.   „categoria NRE”:

(a)

motoare pentru echipamente mobile fără destinație rutieră destinate și adecvate pentru a se deplasa sau pentru a fi deplasate, pe căi rutiere sau altfel, care nu sunt excluse conform articolului 2 alineatul (2) și nu sunt incluse în niciuna dintre categoriile prevăzute la punctele 2-10 din prezentul alineat;

(b)

motoare având o putere de referință mai mică de 560 kW utilizate în locul motoarelor din categoriile IWP, IWA, RLL sau RLR din etapa V;

2.   „categoria NRG”: motoare cu o putere de referință mai mare de 560 kW, destinate exclusiv utilizării în grupuri electrogene; motoarele pentru grupuri electrogene, altele decât cele care prezintă caracteristicile respective, sunt incluse în categoriile NRE sau NRS, conform caracteristicilor acestora;

3.   „categoria NRSh”: motoare SI portabile, cu o putere de referință mai mică de 19 kW, destinate exclusiv utilizării pe echipamente portabile;

4.   „categoria NRS”: motoare SI cu o putere de referință mai mică de 56 kW, care nu sunt incluse în categoria NRSh;

5.   „categoria IWP”:

(a)

motoare destinate exclusiv utilizării pe navele de navigație interioară, pentru propulsia directă sau indirectă a acestora sau destinate propulsiei directe sau indirecte a acestora, cu o putere de referință mai mare sau egală cu 19 kW;

(b)

motoare utilizate în locul motoarelor din categoria IWA, cu condiția respectării articolului 24 alineatul (8);

6.   „categoria IWA”: motoare auxiliare destinate exclusiv utilizării pe navele de navigație interioară, cu o putere de referință mai mare sau egală cu 19 kW;

7.   „categoria RLL”: motoare destinate exclusiv utilizării pe locomotive, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora;

8.   „categoria RLR”:

(a)

motoare destinate exclusiv utilizării pe automotoare, pentru propulsia acestora sau destinate propulsiei acestora;

(b)

motoare utilizate în locul motoarelor din categoria RLL din etapa V;

9.   „categoria SMB”: motoare SI destinate exclusiv utilizării pe snowmobile; motoarele pentru snowmobile, altele decât motoarele SI, sunt incluse în categoria NRE;

10.   „categoria ATS”: motoare SI destinate exclusiv utilizării pe ATV-uri și SbS-uri; motoarele pentru ATV și SbS, altele decât motoarele SI, sunt incluse în categoria NRE.

(2)   Un motor cu turație variabilă dintr-o anumită categorie poate fi folosit în locul unui motor cu turație constantă din aceeași categorie.

Motoarele cu turație variabilă din categoria IWP folosite pentru funcționarea la turație constantă trebuie să respecte și articolul 24 alineatul (7) sau articolul 24 alineatul (8), după caz.

(3)   Motoarele pentru vehiculele feroviare auxiliare și motoarele auxiliare pentru automotoare și locomotive sunt incluse în categoriile NRE sau NRS, conform caracteristicilor acestora.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚII GENERALE

Articolul 5

Obligațiile statelor membre

(1)   Statele membre instituie sau desemnează autoritățile de omologare, precum și autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Statele membre notifică Comisiei instituirea și desemnarea autorităților de omologare și de supraveghere a pieței menționate la alineatul (1), inclusiv denumirile acestora, adresa poștală și cea electronică și domeniile de competență. Comisia publică pe site-ul său internet o listă cuprinzând autoritățile de omologare, precum și detalii cu privire la acestea.

(3)   Statele membre permit numai introducerea pe piață a:

(a)

motoarelor care fac obiectul unei omologări UE de tip valabile, acordate în conformitate cu prezentul regulament, indiferent dacă acestea sunt deja instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră; și

(b)

echipamentelor mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate motoarele menționate la litera (a).

(4)   Statele membre nu interzic, nu limitează și nu împiedică introducerea pe piață a:

(a)

motoarelor, din motive legate de aspecte privind construcția și funcționarea lor care fac obiectul prezentului regulament, dacă respectivele motoare respectă cerințele acestuia;

(b)

echipamentelor mobile fără destinație rutieră, din motive legate de emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante provenind de la motoarele instalate pe aceste echipamente, în cazul în care motoarele respective intră sub incidența prezentului regulament și respectă cerințele acestuia.

(5)   Statele membre organizează și efectuează supravegherea pieței, precum și inspecția motoarelor de pe piață în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 6

Obligațiile autorităților de omologare

(1)   Autoritățile de omologare se asigură că producătorii care solicită omologarea UE de tip respectă prezentul regulament.

(2)   Autoritățile de omologare acordă omologarea UE de tip numai pentru tipurile de motoare sau familiile de motoare care respectă prezentul regulament.

(3)   Autoritățile de omologare publică, prin intermediul IMI, un registru al tuturor tipurilor de motoare și familiilor de motoare pentru care au fost acordate, extinse sau retrase omologări UE de tip sau cu privire la care o cerere de omologare UE de tip a fost respinsă.

Registrul respectiv conține cel puțin următoarele informații:

(a)

denumirea și adresa producătorului și denumirea societății, dacă diferă;

(b)

denumirea comercială sau marca comercială (mărcile comerciale) aparținând producătorului;

(c)

desemnarea tipurilor de motoare care fac obiectul omologării UE de tip a tipului de motor sau, după caz, al omologării UE de tip a familiei de motoare;

(d)

categoria motorului;

(e)

numărul omologării UE de tip, inclusiv numărul oricărei extinderi;

(f)

data acordării, extinderii, refuzului sau retragerii omologării UE de tip; și

(g)

conținutul secțiunilor „Informații generale privind motorul” și „Rezultatul final privind emisiile” din raportul de încercare menționat la articolul 24 alineatul (12).

Articolul 7

Obligațiile autorităților de supraveghere a pieței

(1)   Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează verificări ale documentației și, unde este cazul, verificări fizice și încercări de laborator ale motoarelor, la scară adecvată și pe baza unor eșantioane adecvate. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile țin seama atât de principiile consacrate în materie de evaluare a riscului, cât și de reclamații și de orice alte informații relevante.

(2)   Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita operatorilor economici să le pună la dispoziție anumite documente și informații considerate necesare în vederea desfășurării activităților autorităților.

Articolul 8

Obligații generale ale producătorilor

(1)   La introducerea pe piață a motoarelor, producătorii se asigură că acestea sunt fabricate și omologate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   În cazul în care producătorii modifică un motor care face obiectul omologării UE de tip în așa fel încât acesta să îndeplinească condițiile pentru a se încadra ulterior într-o categorie sau subcategorie diferită, aceștia sunt responsabili de asigurarea conformității motorului respectiv cu cerințele aplicabile respectivei categorii sau subcategorii.

În cazul în care o persoană juridică modifică un motor în așa fel încât acesta nu mai respectă limitele emisiilor aplicabile conform categoriei sau subcategoriei acestuia, persoana respectivă este considerată a fi responsabilă de restabilirea respectării acestor limite ale emisiilor.

(3)   Producătorii răspund în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare UE de tip și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă aceștia sunt sau nu implicați direct în toate etapele fabricării unui motor.

(4)   Producătorii se asigură că au fost instituite proceduri care să asigure faptul că producția de serie rămâne în conformitate cu tipul omologat, precum și pentru monitorizarea emisiilor generate de motoarele în circulație, în conformitate cu articolul 19.

Modificările în proiectarea sau caracteristicile unui tip de motor, precum și modificările cerințelor în raport cu care un tip de motor este declarat conform sunt luate în considerare în conformitate cu capitolul VI.

(5)   Pe lângă marcajul reglementar menționat la articolul 32, producătorii indică pe motoarele pe care le-au fabricat și le-au introdus pe piață sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește motorul, numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată și adresa din Uniune la care pot fi contactați.

(6)   Pe baza unei cereri motivate, producătorii furnizează producătorului de echipamente originale un duplicat al marcajului reglementar menționat la articolul 15 alineatul (4).

(7)   Producătorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu afectează conformitatea cu prezentul capitol și cu capitolul III.

(8)   Producătorii pun la dispoziția autorităților de omologare, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a unui motor, certificatul de omologare UE de tip împreună cu anexele acestuia, astfel cum sunt menționate la articolul 23 alineatul (1), și, după caz, copia declarației de conformitate menționate la articolul 31.

(9)   Producătorii furnizează autorităților naționale, pe baza unei cereri motivate și prin intermediul autorității de omologare, o copie a certificatului de omologare UE de tip pentru un motor. Copia respectivă este redactată într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea națională solicitantă.

(10)   În scopul omologării UE de tip a motoarelor, producătorii stabiliți în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune pentru a îi reprezenta în fața autorității de omologare.

(11)   În scopul supravegherii pieței, producătorii stabiliți în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune, care poate fi reprezentantul menționat la alineatul (10).

Articolul 9

Obligațiile producătorilor privind motoarele care nu sunt conforme

(1)   Un producător care are motive să creadă sau consideră că unul dintre motoarele sale introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprinde neîntârziat o anchetă pentru a identifica natura neconformității suspectate și probabilitatea de producere a acesteia.

Pe baza rezultatului anchetei, producătorul adoptă măsuri corective pentru a asigura restabilirea la timp a conformității motoarelor aflate în producție cu tipul de motor sau familia de motoare omologate.

Producătorul informează fără întârziere despre anchetă autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip, furnizând, în special, detalii cu privire la neconformitate și la măsurile corective întreprinse.

(2)   În pofida alineatului (1), producătorul nu este obligat să adopte măsuri corective cu privire la motoarele care nu sunt în conformitate cu prezentul regulament ca urmare a unor modificări care nu au fost autorizate de producător și care au fost realizate după ce motorul a fost introdus pe piață.

Articolul 10

Obligațiile reprezentanților producătorilor pentru supravegherea pieței

Ca un minim necesar, reprezentanții producătorilor pentru supravegherea pieței îndeplinesc următoarele sarcini care sunt specificate în mandatul scris primit de la producător:

(a)

asigură punerea la dispoziția autorităților de omologare a certificatului de omologare UE de tip și a anexelor acestuia, astfel cum sunt menționate la articolul 23 alineatul (1) și, după caz, a unei copii a declarației de conformitate menționate la articolul 31, pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la introducerea pe piață a unui motor;

(b)

furnizează autorității de omologare, pe baza unei cereri motivate, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea producției unui motor;

(c)

cooperează cu autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă în temeiul mandatului.

Articolul 11

Obligațiile generale ale importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piață numai motoare conforme, care au primit omologarea UE de tip.

(2)   Înainte de introducerea pe piață a unui motor care deține o omologare UE de tip, importatorii se asigură că:

(a)

certificatul de omologare UE de tip și anexele acestuia, astfel cum sunt menționate la articolul 23 alineatul (1), sunt disponibile;

(b)

motorul poartă marcajul reglementar menționat la articolul 32;

(c)

motorul respectă articolul 8 alineatul (5).

(3)   Dacă este cazul, importatorii păstrează la dispoziția autorităților de omologare și de supraveghere a pieței, pentru o perioadă de zece ani de la introducerea pe piață a motorului, o copie a declarației de conformitate menționate la articolul 31 și se asigură că certificatul de omologare UE de tip și anexele acestuia, astfel cum sunt menționate la articolul 23 alineatul (1), pot fi puse la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(4)   Importatorii indică pe motor sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește motorul, numele lor, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa la care pot fi contactați.

(5)   Importatorii se asigură că motorul este însoțit de instrucțiunile și informațiile menționate la articolul 43.

(6)   Importatorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu afectează conformitatea cu prezentul capitol sau cu capitolul III.

(7)   Importatorii furnizează autorității naționale solicitante, pe baza unei cereri motivate, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui motor. Informațiile și documentația respective sunt redactate într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea națională solicitantă.

Articolul 12

Obligațiile importatorilor privind motoarele care nu sunt conforme

(1)   Importatorul care are motive să creadă sau consideră că un motor nu respectă prezentul regulament și, în special, că acesta nu corespunde omologării UE de tip nu introduce motorul pe piață atât timp cât conformitatea acestuia nu a fost restabilită.

Importatorul informează cu privire la acest lucru, fără întârzieri nejustificate, producătorul, autoritățile de supraveghere a pieței, precum și autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip.

(2)   Importatorul care are motive să creadă sau consideră că un motor pe care l-a introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprinde neîntârziat o anchetă pentru a identifica natura neconformității suspectate și probabilitatea de producere a acesteia.

Pe baza rezultatului anchetei, importatorul adoptă măsuri corective și informează producătorul în legătură cu acest lucru pentru a asigura restabilirea la timp a conformității motoarelor aflate în producție cu tipul de motor sau familia de motoare omologate.

Articolul 13

Obligațiile generale ale distribuitorilor

(1)   Atunci când pun un motor la dispoziție pe piață, distribuitorii acționează cu diligența necesară în ceea ce privește cerințele prezentului regulament.

(2)   Înainte de punerea la dispoziție pe piață a unui motor, distribuitorii verifică dacă:

(a)

producătorul a respectat articolul 8 alineatul (5);

(b)

după caz, importatorul a respectat articolul 11 alineatele (2) și (4);

(c)

motorul poartă marcajul reglementar menționat la articolul 32;

(d)

informațiile și instrucțiunile menționate la articolul 43 sunt disponibile într-o limbă ușor de înțeles de producătorul de echipamente originale.

(3)   Distribuitorii se asigură că, pe toată perioada în care un motor se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu afectează conformitatea cu prezentul capitol sau cu capitolul III.

(4)   În urma unei cereri motivate, distribuitorii se asigură că producătorul furnizează autorității naționale solicitante documentele specificate la articolul 8 alineatul (8) sau că importatorul furnizează autorității naționale solicitante documentele specificate la articolul 11 alineatul (3).

Articolul 14

Obligațiile importatorilor privind motoarele care nu sunt conforme

(1)   În cazul în care un distribuitor are motive să creadă sau consideră că un motor nu respectă prezentul regulament, acesta nu pune motorul la dispoziție pe piață atât timp cât conformitatea acestuia nu a fost restabilită.

(2)   Distribuitorul informează producătorul sau reprezentantul producătorului dacă are motive să creadă sau consideră că motorul pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament pentru a se asigura că sunt adoptate măsurile corective necesare, în conformitate cu articolul 9 sau 12, pentru a restabili conformitatea motoarelor aflate în producție cu tipul de motor sau familia de motoare omologate.

Articolul 15

Obligațiile producătorilor de echipamente originale privind instalarea motoarelor

(1)   Producătorii de echipamente originale instalează motoare care dețin o omologare UE de tip pe echipamente mobile fără destinație rutieră conform instrucțiunilor furnizate de producător în temeiul articolului 43 alineatul (2) și într-un mod care să nu afecteze negativ performanța motorului în ceea ce privește emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante.

(2)   În cazul în care un producător de echipamente originale nu urmează instrucțiunile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau modifică un motor în cursul instalării pe un echipament mobil fără destinație rutieră într-un mod care afectează în mod negativ performanța motorului în ceea ce privește emisiile de poluanți gazoși și de particule poluante, producătorul de echipamente originale respectiv este considerat ca fiind un producător în sensul prezentului regulament și, în special, face obiectul obligațiilor prevăzute la articolele 8 și 9.

(3)   Producătorii de echipamente originale instalează motoare care dețin o omologare UE de tip pe echipamente mobile fără destinație rutieră doar în conformitate cu tipurile de utilizare exclusivă prevăzute la articolul 4.

(4)   În cazul în care marcajul reglementar al motorului menționat la articolul 32 nu este vizibil fără a demonta unele componente, producătorul de echipamente originale aplică pe echipamentul mobil fără destinație rutieră, în mod vizibil, un duplicat al marcajului menționat la articolul respectiv și în actul de punere în aplicare relevant, respectivul duplicat fiind furnizat de producător.

(5)   În cazul în care un echipament mobil fără destinație rutieră cu un motor de tranziție instalat este introdus pe piață în conformitate cu articolul 58 alineatul (5), producătorii de echipamente originale indică data de fabricație a echipamentului mobil fără destinație rutieră ca parte a marcajului de pe echipament.

(6)   În cazul în care un producător furnizează unui producător de echipamente originale un motor separat de sistemul de posttratare a gazelor de evacuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (3), producătorul de echipamente originale furnizează, după caz, producătorului informațiile referitoare la asamblarea motorului și a sistemului de posttratare a gazelor de evacuare al acestuia.

Articolul 16

Aplicarea obligațiilor producătorilor în cazul importatorilor și al distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor care pune la dispoziție pe piață un motor sub numele sau marca sa ori care modifică un astfel de motor în așa fel încât conformitatea sa cu cerințele aplicabile poate fi afectată este considerat ca fiind un producător în sensul prezentului regulament și, în special, face obiectul obligațiilor prevăzute la articolele 8 și 9.

Articolul 17

Obligația de notificare a operatorilor economici și producătorilor de echipamente originale

Operatorii economici și producătorii de echipamente originale, la cerere, notifică autorităților de omologare și de supraveghere a pieței, pentru o perioadă de cinci ani de la data introducerii pe piață:

(a)

orice operator economic care le-a furnizat un motor;

(b)

orice operator economic sau, în cazul în care poate fi identificat, orice producător de echipamente originale căruia i-au furnizat un motor.

CAPITOLUL III

CERINȚE DE FOND

Articolul 18

Cerințele privind emisiile de gaze de evacuare pentru omologarea UE de tip

(1)   Producătorii se asigură că tipurile de motoare și familiile de motoare sunt proiectate, construite și asamblate astfel încât să se asigure conformitatea cu cerințele prevăzute în capitolul II și în prezentul capitol.

(2)   Începând cu datele introducerii pe piață a motoarelor stabilite în anexa III, tipurile de motoare și familiile de motoare nu depășesc valorile-limită ale emisiilor de gaze de evacuare denumite „etapa V” și prevăzute în anexa II.

În cazul în care, conform parametrilor de definire a familiei de motoare din actul de punere în aplicare relevant, o familie de motoare acoperă mai mult de un interval de putere, motorul-prototip (în scopul omologării UE de tip) și toate tipurile de motoare din aceeași familie (în scopul conformității producției) trebuie, cu privire la intervalele de putere aplicabile:

(a)

să fie conforme cu cele mai exigente valori-limită ale emisiilor;

(b)

să fie încercate în baza ciclurilor de încercări care corespund celor mai exigente valori-limită ale emisiilor;

(c)

să facă obiectul primelor date aplicabile pentru omologarea UE de tip și introducerea pe piață prevăzute în anexa III.

(3)   Emisiile de gaze de evacuare ale tipurilor de motoare și familiilor de motoare se măsoară pe baza ciclurilor de încercare prevăzute la articolul 24 și în conformitate cu articolul 25.

(4)   Tipurile de motoare și familiile de motoare sunt proiectate și prevăzute cu strategii de control al emisiilor, astfel încât să se prevină modificările neautorizate pe cât posibil. Folosirea strategiilor de invalidare este interzisă.

(5)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc detaliile referitoare la parametrii care urmează să fie utilizați în definirea tipurilor de motoare și familiilor de motoare, inclusiv a modurilor de operare ale acestora, precum și detaliile tehnice privind prevenirea modificărilor neautorizate menționate la alineatul (4) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 19

Monitorizarea emisiilor motoarelor în circulație

(1)   Emisiile de poluanți gazoși provenite de la motoarele care aparțin tipurilor de motoare sau familiilor de motoare din etapa V a emisiilor care au făcut obiectul unei omologări de tip în conformitate cu prezentul regulament se monitorizează prin încercarea motoarelor în circulație instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră și operate în cicluri normale de funcționare. Astfel de încercări se efectuează, sub responsabilitatea producătorului și în conformitate cu cerințele autorității de omologare, pe motoare întreținute corespunzător conform prevederilor privind selectarea motoarelor, procedurile de încercare și raportarea rezultatelor pentru diferitele categorii de motoare.

Comisia derulează programe-pilot în vederea elaborării unor proceduri de încercare corespunzătoare pentru categoriile și subcategoriile de motoare pentru care nu sunt disponibile astfel de proceduri de încercare.

Comisia desfășoară programe de monitorizare pentru fiecare categorie de motoare pentru a determina în ce măsură emisiile măsurate în ciclul de încercare corespund emisiilor măsurate în condiții normale de funcționare. Aceste programe și rezultatele lor fac obiectul unei prezentări anuale destinate statelor membre și, ulterior, unei comunicări publice.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul completării prezentului regulament cu măsuri detaliate pentru selectarea motoarelor, procedurile de încercare și raportarea rezultatelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

CAPITOLUL IV

PROCEDURI DE OMOLOGARE UE DE TIP

Articolul 20

Cererea de omologare UE de tip

(1)   Producătorii depun o cerere separată de omologare UE de tip pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare la autoritatea de omologare dintr-un stat membru, iar fiecare cerere este însoțită de dosarul informativ menționat la articolul 21. Pentru un anumit tip de motor sau, după caz, pentru o anumită familie de motoare se depune o singură cerere la o singură autoritate de omologare.

(2)   Producătorii pun la dispoziția serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor de omologare UE de tip un motor care are caracteristicile tipului de motor sau, în cazul unei familii de motoare, ale motorului-prototip descrise în dosarul informativ menționat la articolul 21.

(3)   În cazul unei cereri de omologare UE de tip pentru o familie de motoare, dacă autoritatea de omologare hotărăște că, în ceea ce privește motorul-prototip selectat, menționat la alineatul (2) din prezentul articol, cererea depusă nu reprezintă în totalitate familia de motoare descrisă în dosarul informativ menționat la articolul 21, producătorii pun la dispoziție un motor-prototip alternativ și, dacă este necesar, unul suplimentar, care este considerat de către autoritatea competentă ca fiind reprezentativ pentru familia de motoare.

(4)   În termen de o lună de la începerea producției tipului de motor omologat sau a familiei de motoare omologate, producătorii prezintă planul inițial de monitorizare a motoarelor în circulație autorității de omologare de tip care a acordat omologarea UE de tip pentru respectivul tip de motor sau, după caz, pentru o familie de motoare.

Articolul 21

Dosarul informativ

(1)   Solicitantul prezintă autorității de omologare un dosar informativ care cuprinde următoarele elemente:

(a)

un document informativ, inclusiv o listă a combustibililor de referință și, dacă acest lucru este solicitat de către producător, a altor combustibili specificați, amestecuri de combustibili sau emulsii de combustibil menționate la articolul 25 alineatul (2) și descrise în conformitate cu actele delegate menționate la articolul 25 alineatul (4) (denumit în continuare „documentul informativ”);

(b)

toate datele, schițele, fotografiile și alte informații relevante, referitoare la tipul de motor sau, după caz, la motorul-prototip;

(c)

orice informație suplimentară cerută de autoritatea de omologare în contextul procedurii de solicitare a omologării UE de tip.

(2)   Dosarul informativ poate fi furnizat pe suport de hârtie sau într-o formă electronică care este acceptată de serviciul tehnic și de autoritatea de omologare.

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modele pentru documentul informativ și dosarul informativ. Actele de punere în aplicare respective se adoptă, până la 31 decembrie 2016, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

CAPITOLUL V

DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE UE DE TIP

Articolul 22

Dispoziții generale

(1)   Autoritatea de omologare căreia i se înaintează cererea acordă omologarea UE de tip pentru toate tipurile de motoare sau familiile de motoare care respectă următoarele elemente:

(a)

datele din dosarul informativ;

(b)

cerințele prezentului regulament, și în special conformitatea măsurilor de producție menționate la articolul 26.

(2)   Atunci când un motor respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritățile de omologare nu impun nicio altă cerință referitoare la omologarea UE de tip cu privire la emisiile de gaze de evacuare pentru echipamente mobile fără destinație rutieră pe care este instalat un astfel de motor.

(3)   După datele omologării UE de tip a motoarelor prevăzute în anexa III pentru fiecare subcategorie de motoare, autoritățile de omologare nu acordă omologarea UE de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare care nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul regulament.

(4)   Certificatele de omologare UE de tip se numerotează în conformitate cu un sistem armonizat care urmează să fie stabilit de Comisie.

(5)   Prin intermediul IMI, autoritatea de omologare:

(a)

pune la dispoziția autorităților de omologare din celelalte state membre o listă a omologărilor UE de tip acordate sau, după caz, extinse, în termen de o lună de la eliberarea certificatului de omologare UE de tip corespunzător;

(b)

pune la dispoziția autorităților de omologare din celelalte state membre, fără întârziere, o listă a omologărilor UE de tip refuzate sau retrase, precizând motivele deciziei sale;

(c)

trimite autorității de omologare, în termen de o lună de la primirea unei cereri din partea autorității de omologare a unui alt stat membru, un exemplar al certificatului de omologare UE de tip privind tipul de motor sau familia de motoare, dacă există, însoțit de dosarul de omologare menționat la alineatul (6) pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare căreia i-a acordat, a refuzat să îi acorde sau i-a retras omologarea UE de tip.

(6)   Autoritatea de omologare pregătește un dosar de omologare constând în dosarul informativ însoțit de raportul de încercare și orice alt document adăugat de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării funcțiilor care le revin (denumit în continuare „dosarul de omologare”).

Dosarul de omologare cuprinde un opis al conținutului acestuia, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să poată fi identificate clar toate paginile și formatul fiecărui document pentru a prezenta o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării UE de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor.

Autoritatea de omologare se asigură că informațiile cuprinse în dosarul de omologare sunt disponibile timp de cel puțin 25 de ani de la încetarea valabilității omologării UE de tip în cauză.

(7)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc:

(a)

metoda de stabilire a sistemului armonizat de numerotare menționat la alineatul (4);

(b)

modelele și structura datelor pentru schimbul de date menționat la alineatul (5).

Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 23

Dispoziții speciale privind certificatul de omologare UE de tip

(1)   Certificatul de omologare UE de tip conține următoarele anexe:

(a)

dosarul de omologare;

(b)

după caz, numele și specimenul de semnătură al persoanelor autorizate să semneze declarațiile de conformitate menționate la articolul 31 și precizarea funcției lor în cadrul societății.

(2)   Comisia stabilește un model pentru certificatul de omologare UE de tip.

(3)   Pentru fiecare tip de motor omologat sau pentru fiecare familie de motoare care a fost omologată, autoritatea de omologare efectuează următoarele operații:

(a)

completează toate secțiunile relevante ale certificatului de omologare UE de tip și anexează raportul de încercare;

(b)

redactează opisul dosarului de omologare;

(c)

eliberează solicitantului fără întârziere certificatul completat, însoțit de anexele sale.

(4)   În cazul în care o omologare UE de tip, în conformitate cu articolul 35, a fost supusă unor restricții de valabilitate sau în cazul în care tipul de motor sau familia de motoare a făcut obiectul unor derogări de la anumite cerințe ale prezentului regulament, certificatul de omologare UE de tip menționează restricțiile sau derogările respective.

(5)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește modelul certificatului de omologare UE de tip menționat la alineatul (2) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 24

Încercările necesare pentru omologarea UE de tip

(1)   Conformitatea cu specificațiile tehnice stabilite prin prezentul regulament este demonstrată prin intermediul încercărilor relevante efectuate de către serviciile tehnice desemnate. Procedurile de măsurare și de încercare, precum și echipamentul și instrumentele specifice pentru desfășurarea acestor încercări sunt cele stabilite la articolul 25.

(2)   Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare numărul de motoare necesare în temeiul actelor de punere în aplicare relevante pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.

(3)   Încercările necesare se desfășoară pe motoare reprezentative pentru tipul de motor sau, după caz, motorul-prototip al familiei de motoare care urmează să fie omologat.

În pofida primului paragraf, producătorul poate alege, cu acordul autorității de omologare, un motor care, deși nu este reprezentativ pentru tipul de motor sau, după caz, motorul-prototip al familiei de motoare care urmează să fie omologat, include o parte dintre cele mai nefavorabile caracteristici cu privire la nivelul de performanță impus. Pot fi folosite metode de încercare virtuală pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.

(4)   Ciclurile de încercare aplicabile în scopul efectuării încercărilor de omologare UE de tip sunt cele prevăzute în anexa IV. Ciclurile de încercare aplicabile fiecărui tip de motor inclus în omologarea UE de tip se indică în documentul informativ.

(5)   Motorul care este reprezentativ pentru tipul de motor sau, după caz, pentru motorul-prototip al familiei de motoare, sau motorul selectat în conformitate cu alineatul (3) al doilea paragraf este încercat pe un dinamometru, folosind ciclul de încercare aplicabil efectuat în regim stabilizat pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, care este identificat în tabelele IV-1 până la IV-10 din anexa IV. Producătorul poate alege să efectueze respectiva încercare folosind metoda de încercare discretă sau metoda de încercare în regim continuu. Cu excepția situațiilor menționate la alineatele (7) și (8), un motor cu turație variabilă dintr-o anumită categorie folosit în condiții de funcționare la turație constantă aplicabile aceleiași categorii nu este necesar a fi încercat prin aplicarea ciclului de încercare în regim stabilizat la turație constantă.

(6)   În cazul unui motor cu turație constantă cu regulator care poate fi reglat la o turație alternativă, cerințele de la alineatul (5) trebuie îndeplinite la fiecare valoare constantă a turației, iar documentul informativ indică turațiile aplicabile pentru fiecare tip de motor.

(7)   În cazul unui motor din categoria IWP destinat utilizării atât în condiții de funcționare cu turație variabilă, cât și cu turație constantă, cerințele de la alineatul (5) trebuie îndeplinite pentru fiecare ciclu individual de încercare în regim stabilizat, iar documentul informativ indică fiecare ciclu de încercare în regim stabilizat pentru care s-au îndeplinit cerințele respective.

(8)   În cazul unui motor din categoria IWP care este destinat utilizării în locul unui motor din categoria IWA în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), cerințele de la alineatul (5) din prezentul articol trebuie îndeplinite separat pentru fiecare ciclu de încercare în regim stabilizat menționat în tabelele IV-5 și IV-6 din anexa IV, iar documentul informativ indică fiecare ciclu de încercare în regim stabilizat pentru care s-au îndeplinit cerințele respective.

(9)   Cu excepția motoarelor cărora li s-a acordat o omologare de tip conform articolului 34 alineatele (5) și (6), motoarele cu turație variabilă din categoria NRE cu o putere netă mai mare sau egală cu 19 kW, dar care nu depășește 560 kW, se încearcă, în plus față de îndeplinirea cerințelor de la alineatul (5) din prezentul articol, pe un dinamometru care utilizează ciclul de încercări în regim tranzitoriu definit în tabelul IV-11 din anexa IV.

(10)   Motoarele din subcategoriile NRS-v-2b și NRS-v-3 cu o turație maximă mai mică sau egală cu 3 400 rot./min., în plus față de îndeplinirea cerințelor de la alineatul (5), se încearcă și pe un dinamometru care utilizează ciclul de încercări în regim tranzitoriu identificat în tabelul IV-12 din anexa IV.

(11)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 pentru completarea prezentului regulament prin stabilirea specificațiilor tehnice detaliate și a caracteristicilor ciclurilor de încercare în regim stabilizat și ale ciclurilor de încercare în regim tranzitoriu menționate la prezentul articol, inclusiv a metodei corespunzătoare pentru stabilirea sarcinii motorului și a setărilor privind turația. Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

(12)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care se stabilește formatul unic al raportului de încercare necesar pentru omologarea UE de tip. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 25

Efectuarea măsurătorilor și a încercărilor pentru omologarea UE de tip

(1)   Rezultatele finale ale încercărilor privind emisiile de gaze de evacuare pentru motoarele care intră sub incidența prezentului regulament se calculează prin aplicarea tuturor elementelor următoare la rezultatele încercărilor de laborator:

(a)

emisiile de gaze de carter, în cazurile prevăzute la alineatul (3) și în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în măsurătoarea efectuată în laborator;

(b)

orice factor de ajustare necesar, în cazurile prevăzute la alineatul (3) și în cazul în care motorul include un sistem de posttratare a gazelor de evacuare cu regenerare;

(c)

pentru toate motoarele, factorii de deteriorare corespunzători perioadelor de durabilitate a emisiilor specificate în anexa V.

(2)   Încercarea unui tip de motor sau unei familii de motoare pentru a determina dacă respectă valorile-limită ale emisiilor stabilite în prezentul regulament se efectuează folosind următorii combustibili de referință sau combinații de combustibili, după caz:

(a)

motorină;

(b)

benzină;

(c)

amestec benzină/ulei, pentru motoare cu aprindere prin scânteie în doi timpi;

(d)

gaz natural/biometan;

(e)

gaz petrolier lichefiat (GPL);

(f)

etanol.

Tipul de motor sau familia de motoare respectă, în plus, limitele privind emisiile de gaze de evacuare stabilite în prezentul regulament cu privire la orice alți combustibili specificați, amestecuri de combustibili sau emulsii de combustibil incluse de producător în cererea de omologare UE de tip și descrise în dosarul informativ.

(3)   În ceea ce privește efectuarea măsurătorilor și încercărilor, trebuie îndeplinite cerințele tehnice cu privire la:

(a)

aparatele și procedurile pentru efectuarea încercărilor;

(b)

aparatele și procedurile pentru măsurarea și eșantionarea emisiilor;

(c)

metodele de evaluare a datelor și calculare;

(d)

metodele de stabilire a factorilor de deteriorare;

(e)

pentru motoarele din categoriile NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB și ATS conforme cu limitele de emisii din etapa V prevăzute în anexa II:

(i)

metodele de luare în considerare a emisiilor de gaze de carter;

(ii)

metodele de determinare și luare în considerare a regenerării continue sau neregulate a sistemelor de posttratare a gazelor de evacuare;

(f)

pentru motoarele comandate electronic din categoriile NRE, NRG, IWP, IWA, RLL și RLR conforme cu limitele de emisii din etapa V prevăzute în anexa II și care utilizează controlul electronic pentru stabilirea atât a cantității, cât și a intervalului de injecție cu combustibil sau care utilizează controlul electronic pentru a activa, dezactiva sau modula sistemul de control al emisiilor folosit pentru a reduce NOx:

(i)

strategiile de control al emisiilor, inclusiv documentația necesară pentru dovedirea strategiilor respective;

(ii)

măsurile de control al NOx, inclusiv metoda folosită pentru a demonstra măsurile de control respective;

(iii)

domeniul asociat ciclului de testare relevant efectuat în regim stabilizat pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, în cadrul căruia este permisă depășirea limitelor emisiilor prevăzute în anexa II la un nivel care este controlat;

(iv)

selectarea de către serviciul tehnic a unor puncte suplimentare de măsurători din domeniul de control, în cadrul încercării de determinare a emisiilor pe banc.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 pentru completarea prezentului regulament prin care să precizeze:

(a)

metodologia de adaptare a rezultatelor încercărilor de laborator privind emisiile pentru includerea factorilor de deteriorare menționați la alineatul (1) litera (c);

(b)

caracteristicile tehnice ale combustibililor de referință menționați la alineatul (2) și, după caz, cerințele privind descrierea altor combustibili specificați, amestecuri de combustibili sau emulsii de combustibil descrise în dosarul informativ;

(c)

cerințele și caracteristicile tehnice detaliate pentru efectuarea măsurătorilor și încercărilor menționate la alineatul (3);

(d)

metoda folosită pentru măsurarea PN, cu luarea în considerare a specificațiilor din seria 06 a Regulamentului UNECE nr. 49;

(e)

cerințele tehnice detaliate aplicabile încercărilor motoarelor cu dublă alimentare sau a motoarelor cu combustibili gazoși și cu un singur tip de alimentare, menționate în anexa II.

Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

Articolul 26

Măsuri privind conformitatea producției

(1)   O autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip ia măsurile necesare cu privire la omologarea UE de tip respectivă pentru a verifica, dacă este necesar în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea motoarelor în producție cu tipul omologat, în ceea ce privește cerințele prezentului regulament.

(2)   O autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip ia măsurile necesare cu privire la omologarea UE de tip respectivă pentru a verifica dacă declarațiile de conformitate eliberate de producător respectă articolul 31.

(3)   O autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip ia măsurile necesare cu privire la omologarea UE de tip respectivă pentru a verifica, dacă este necesar în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol continuă să fie adecvate astfel încât motoarele aflate în producție să continue să fie conforme cu tipul omologat, iar declarațiile de conformitate, după caz, să continue să respecte articolul 31.

(4)   Pentru a verifica conformitatea unui motor cu tipul omologat, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip poate efectua orice verificare sau încercare impusă pentru omologarea UE de tip pe eșantioane prelevate la sediul producătorului, inclusiv la unitățile de producție ale acestuia.

(5)   În cazul în care o autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip constată că măsurile menționate la alineatul (1) nu sunt aplicate, se abat semnificativ de la măsurile convenite astfel cum se menționează la alineatul (1), au încetat să mai fie aplicate sau nu mai sunt considerate adecvate, deși producția nu a fost întreruptă, autoritatea de omologare respectivă fie ia măsurile necesare pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect, fie retrage omologarea UE de tip.

(6)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate conform articolului 55 pentru completarea prezentului regulament prin stabilirea măsurilor detaliate care urmează să fie luate și a procedurilor care să fie urmate de către autoritățile de omologare pentru a se asigura că motoarele aflate în producție sunt în conformitate cu tipul omologat. Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

CAPITOLUL VI

MODIFICAREA ȘI VALABILITATEA OMOLOGĂRILOR UE DE TIP

Articolul 27

Dispoziții generale

(1)   Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare.

În cazul unei astfel de modificări, respectiva autoritate de omologare decide care dintre procedurile prevăzute la articolul 28 trebuie urmată.

Dacă este necesar, autoritatea de omologare poate decide, în urma consultării cu producătorul, că trebuie acordată o nouă omologare UE de tip.

(2)   O cerere de modificare a unei omologări UE de tip este înaintată numai autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip inițială.

(3)   În cazul în care constată că, pentru efectuarea unei modificări, inspecțiile sau încercările trebuie repetate, autoritatea de omologare îl informează pe producător în consecință.

Procedurile stabilite la articolul 28 se aplică numai dacă, pe baza acestor inspecții sau încercări, autoritatea de omologare ajunge la concluzia că cerințele pentru omologarea UE de tip continuă să fie îndeplinite.

Articolul 28

Revizuirile și extinderile omologărilor UE de tip

(1)   În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, fără a fi necesară repetarea inspecțiilor sau încercărilor, o astfel de modificare este denumită „revizuire”.

În cazul unei astfel de revizuiri, autoritatea de omologare revizuiește, fără întârzieri nejustificate, paginile relevante din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și precizează data revizuirii și include un opis revizuit al dosarului de omologare. Cerința de la prezentul alineat se consideră îndeplinită prin întocmirea unei versiuni consolidate și actualizate a dosarului de omologare, însoțite de o descriere detaliată a modificării.

(2)   O modificare astfel cum este menționată la alineatul (1) este denumită „extindere” în cazul în care datele din dosarul de omologare au fost modificate și survine una dintre situațiile de mai jos:

(a)

sunt necesare noi inspecții sau încercări;

(b)

oricare dintre informațiile incluse în certificatul de omologare UE de tip, cu excepția anexelor, s-a modificat;

(c)

o nouă cerință prevăzută în prezentul regulament sau într-un act delegat sau act de punere în aplicare adoptat în temeiul prezentului regulament devine aplicabilă tipului de motor sau familiei de motoare omologate.

În cazul unei extinderi, autoritatea de omologare stabilește un certificat de omologare UE de tip actualizat, însoțit de un număr de extindere, care crește în concordanță cu numărul de extinderi succesive acordate anterior. Certificatul de omologare UE de tip respectiv specifică în mod clar motivul și data extinderii.

(3)   Ori de câte ori sunt modificate pagini din dosarul de omologare sau se stabilește o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare UE de tip se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

(4)   Nu este necesară nicio modificare a omologării UE de tip a unui tip de motor sau familii de motoare în cazul în care o nouă cerință menționată la alineatul (2) litera (c) este irelevantă din punct de vedere tehnic pentru respectivul tip de motor sau respectiva familie de motoare din punctul de vedere al performanței în materie de emisii.

Articolul 29

Eliberarea și notificarea modificărilor

(1)   În cazul revizuirii unei omologări UE de tip, autoritatea de omologare eliberează solicitantului, fără întârzieri nejustificate, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată și actualizată, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, astfel cum este menționat la articolul 28 alineatul (1) al doilea paragraf.

(2)   În cazul extinderii unei omologări UE de tip, autoritatea de omologare eliberează solicitantului, fără întârzieri nejustificate, certificatul de omologare UE de tip actualizat menționat la articolul 28 alineatul (2) al doilea paragraf, inclusiv anexele sale, precum și opisul dosarului de omologare.

(3)   Autoritatea de omologare notifică autorităților de omologare ale celorlalte state membre, prin intermediul IMI, orice modificare adusă omologărilor UE de tip, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5).

Articolul 30

Valabilitatea omologării UE de tip

(1)   Omologarea UE de tip se eliberează pe durată nelimitată.

(2)   Valabilitatea unei omologări UE de tip acordate pentru un motor încetează în oricare dintre situațiile următoare:

(a)

în cazul în care noi cerințe aplicabile tipului de motor omologat sau, după caz, familiei de motoare devin obligatorii pentru introducerea pe piață, iar omologarea UE de tip nu poate fi extinsă sau revizuită în consecință;

(b)

în cazul în care producția tipului de motor omologat sau a familiei de motoare omologate este suspendată definitiv și în mod voluntar;

(c)

în cazul în care valabilitatea omologării UE de tip expiră ca urmare a unei restricții în conformitate cu articolul 35 alineatul (3);

(d)

în cazul în care omologarea UE de tip a fost retrasă în conformitate cu articolul 26 alineatul (5), articolul 39 alineatul (1) sau articolul 40 alineatul (3).

(3)   În cazul în care condițiile pentru valabilitatea omologării UE de tip nu mai sunt respectate cu privire la un singur tip de motor dintr-o familie de motoare, valabilitatea omologării UE de tip a respectivei familii de motoare încetează numai cu privire la tipul de motor în cauză.

(4)   În cazul în care producția unui tip de motor sau, după caz, a unei familii de motoare este întreruptă definitiv, producătorul notifică întreruperea autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip corespunzătoare.

În termen de o lună de la primirea notificării respective, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip pentru tipul de motor sau familia de motoare în cauză informează în consecință autoritățile de omologare ale celorlalte state membre.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (4), în cazurile în care valabilitatea unei omologări UE de tip pentru un tip de motor sau, după caz, o familie de motoare urmează să înceteze, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip corespunzătoare.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip comunică fără întârziere toate informațiile relevante autorităților de omologare din celelalte state membre.

Comunicarea respectivă specifică în special data de fabricație și numărul de identificare ale ultimului motor produs.

(6)   Cerințele de notificare menționate la alineatele (4) și (5) se consideră îndeplinite la încărcarea informațiilor relevante în IMI.

CAPITOLUL VII

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE ȘI MARCAJELE

Articolul 31

Declarația de conformitate

(1)   Producătorul, în calitate de titular al unei omologări UE de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare, furnizează o declarație de conformitate (denumită în continuare „declarația de conformitate”) care să însoțească motoarele care sunt introduse pe piață, pe baza:

(a)

unei derogări menționate la articolul 34 alineatul (2), (4), (5), (6), (7) sau (8), la articolul 35 alineatul (4); sau

(b)

unei dispoziții tranzitorii menționate la articolul 58 alineatul (9), (10) sau (11).

Declarația de conformitate precizează caracteristicile speciale și restricțiile care se aplică motorului, se furnizează gratuit, împreună cu motorul, și, dacă este cazul, însoțește echipamentul mobil fără destinație rutieră pe care este instalat motorul. Furnizarea certificatului nu este condiționată de o cerere explicită sau de transmiterea de informații suplimentare producătorului. Declarația de conformitate poate fi furnizată și sub forma unui fișier electronic securizat.

În decursul unei perioade de 10 ani de la data de fabricație a motorului, producătorul eliberează, la cererea utilizatorului final, un duplicat al declarației de conformitate contra plății unei sume care nu depășește costurile de eliberare. Cuvântul „duplicat” trebuie să fie vizibil în mod clar pe oricare duplicat al declarației de conformitate.

(2)   Declarația de conformitate se redactează cel puțin într-una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

Orice stat membru poate solicita producătorului traducerea declarației de conformitate în limba sau limbile sale oficiale.

(3)   Persoana sau persoanele autorizate să semneze declarații de conformitate aparțin organizației producătorului și sunt autorizate de către conducerea organizației respective să angajeze întreaga responsabilitate juridică a producătorului în ceea ce privește proiectarea și construcția sau conformitatea producției motorului.

(4)   Declarația de conformitate se completează integral și nu conține restricții de utilizare a motorului diferite de cele prevăzute de prezentul regulament.

(5)   Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care se stabilește modelul declarației de conformitate, inclusiv specificațiile pentru prevenirea falsificării și pentru verificarea fișierului electronic securizat. În acest scop, actele de punere în aplicare includ elementele de siguranță utilizate pentru protejarea declarației de conformitate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 32

Marcajul reglementar al motoarelor

(1)   Producătorul aplică un marcaj pe fiecare motor fabricat în conformitate cu tipul omologat (denumit în continuare „marcajul reglementar”).

(2)   În ceea ce privește următoarele motoare, marcajul reglementar include informații suplimentare care indică faptul că motorul face obiectul derogării sau al dispoziției tranzitorii relevante:

(a)

motoarele destinate exportului în țări terțe în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) care sunt fabricate fie în Uniune, fie în afara Uniunii și instalate ulterior pe echipamente mobile fără destinație rutieră în Uniune;

(b)

motoarele introduse pe piață în conformitate cu articolul 34 alineatul (2), (5), (6) sau (8);

(c)

motoarele introduse temporar pe piață în conformitate cu articolul 34 alineatul (4);

(d)

motoarele de tranziție introduse pe piață în conformitate cu articolul 58 alineatul (5);

(e)

motoarele de înlocuire introduse pe piață în conformitate cu articolul 34 alineatul (7), articolul 58 alineatul (10) sau (11).

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește modelul pentru marcajul reglementar, inclusiv informațiile esențiale obligatorii ale acestuia prevăzute a fi specificate în momentul în care motorul părăsește linia de producție, informațiile esențiale obligatorii ale acestuia prevăzute a fi specificate înaintea introducerii pe piață a motorului și, după caz, informațiile suplimentare menționate la alineatul (2) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 33

Marcajul reglementar al motoarelor

(1)   Producătorul aplică un marcaj temporar pe fiecare motor fabricat în conformitate cu tipul omologat care este introdus pe piață în temeiul articolului 34 alineatul (3).

(2)   Motorului care nu este încă în conformitate cu tipul omologat și care este livrat unui producător al respectivului motor i se aplică doar un marcaj temporar.

(3)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește modelul pentru marcajele temporare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, inclusiv informațiile esențiale obligatorii indicate de acestea. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

CAPITOLUL VIII

DEROGĂRI

Articolul 34

Derogări generale

(1)   Cu excepția articolului 32 alineatul (2) litera (a), motoarele destinate exportului către țări terțe nu fac obiectul prezentului regulament.

(2)   Cu excepția articolului 32 alineatul (2) litera (b), motoarele destinate utilizării de către forțele armate nu fac obiectul prezentului regulament.

În sensul prezentului alineat, serviciile de pompieri, serviciile de protecție civilă, forțele de menținere a ordinii publice și serviciile medicale de urgență nu sunt considerate ca făcând parte din forțele armate.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 32, un producător poate livra un motor separat de sistemul de posttratare a gazelor de evacuare unui producător de echipamente originale cu consimțământul acestuia din urmă.

(4)   În pofida articolului 5 alineatul (3), statele membre autorizează introducerea temporară pe piață, în scopul încercării pe teren, a motoarelor care nu dețin o omologare UE de tip în conformitate cu prezentul regulament.

(5)   În pofida articolului 18 alineatul (2) și a articolului 22 alineatul (3), statele membre acordă omologarea UE de tip și autorizează introducerea pe piață a motoarelor care respectă valorile-limită ale emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante stabilite pentru motoarele cu destinație specială prevăzute în anexa VI, cu condiția ca motoarele respective să fie destinate instalării pe echipamente mobile fără destinație rutieră dedicate utilizării în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (21).

(6)   În pofida articolului 18 alineatul (2) și a articolului 22 alineatul (3), statele membre pot acorda, la cerere, omologarea UE de tip și pot autoriza introducerea pe piață a motoarelor care respectă valorile-limită ale emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante stabilite pentru motoarele cu destinație specială prevăzute în anexa VI, cu condiția ca motoarele respective să fie destinate instalării pe echipamente mobile fără destinație rutieră utilizate exclusiv pentru lansarea și recuperarea bărcilor de salvare operate de către un serviciu național de salvare.

(7)   În pofida articolului 5 alineatul (3) și articolului 18 alineatul (2), pentru motoarele din categoriile RLL sau RLR care au fost introduse pe piața Uniunii cel târziu la 31 decembrie 2011, statele membre pot autoriza introducerea pe piață a motoarelor de înlocuire dacă autoritatea de omologare, cu ocazia examinării, recunoaște și constată faptul că instalarea unui motor care respectă limitele aplicabile ale emisiilor prevăzute în tabelele II-7 și II-8 din anexa II va crea dificultăți tehnice semnificative. În acest caz, motoarele de înlocuire respectă limitele emisiilor pe care ar fi trebuit să le respecte în vederea introducerii lor pe piața Uniunii la 31 decembrie 2011 sau respectă limite mai stricte ale emisiilor.

În ceea ce privește motoarele din categoriile RLL și RLR care au fost introduse pe piața Uniunii după 31 decembrie 2011, statele membre pot autoriza introducerea pe piață a motoarelor de înlocuire care respectă limitele emisiilor pe care motoarele care urmează să fie înlocuite au trebuit să le îndeplinească în momentul introducerii lor inițiale pe piața Uniunii.

(8)   În cazul motoarelor din categoriile RLL sau RLR, statele membre pot autoriza introducerea pe piață a motoarelor care respectă cele mai recente limite aplicabile ale emisiilor, definite în legislația relevantă aplicabilă la 5 octombrie 2016, cu condiția ca:

(a)

motoarele respective să facă parte dintr-un proiect care se află într-un stadiu avansat de dezvoltare la 6 octombrie 2016, astfel cum este definit în Directiva 2008/57/CE; și

(b)

utilizarea motoarelor care respectă limitele aplicabile ale emisiilor prevăzute în anexa II tabelele II-7 sau II-8 să conducă la costuri disproporționate.

Până la 17 septembrie 2017, fiecare stat membru transmite Comisiei lista oricăror astfel de proiecte.

(9)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate conform articolului 55 în scopul completării prezentului regulament cu specificațiile tehnice detaliate și condițiile pentru:

(a)

livrarea de către un producător a unui motor separat de sistemul de posttratare a gazelor de evacuare către un producător de echipamente originale, astfel cum este menționat la alineatul (3);

(b)

introducerea temporară pe piață, în scopul încercării pe teren, a motoarelor care nu au primit omologarea UE de tip în conformitate cu prezentul regulament, astfel cum este menționat la alineatul (4);

(c)

acordarea omologării UE de tip și autorizarea introducerii pe piață a motoarelor care respectă valorile-limită ale emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante aferente motoarelor cu destinație specială menționate în anexa VI, astfel cum este menționat la alineatele (5) și (6).

Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

Articolul 35

Derogările pentru tehnologii sau concepte noi

(1)   Producătorul poate solicita o omologare UE de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare care include tehnologii noi sau concepte noi și care, ca urmare a respectivelor tehnologii noi sau concepte noi, sunt incompatibile cu una sau mai multe dintre cerințele prezentului regulament.

(2)   Autoritatea de omologare acordă omologarea UE de tip menționată la alineatul (1) dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

în cerere se menționează motivele pentru care tehnologiile noi sau conceptele noi fac ca tipul de motor sau familia de motoare să fie incompatibilă cu una sau mai multe dintre cerințele prezentului regulament;

(b)

în cerere sunt descrise implicațiile de mediu ale noilor tehnologii sau ale noilor concepte și măsurile luate pentru a se garanta că este asigurat un nivel de protecție a mediului care este cel puțin echivalent cu nivelul prevăzut de cerințele prezentului regulament pentru care se solicită derogare;

(c)

sunt prezentate descrieri și rezultate ale încercărilor care dovedesc că este îndeplinită condiția specificată la litera (b).

(3)   Acordarea omologării UE de tip menționate la alineatul (1) face obiectul unei autorizații din partea Comisiei.

După caz, autorizația din partea Comisiei precizează dacă face obiectul vreunei restricții.

Autorizația se acordă printr-un act de punere în aplicare.

(4)   În așteptarea deciziei Comisiei privind autorizarea în temeiul alineatului (3), autoritatea de omologare poate elibera o omologare UE de tip provizorie valabilă:

(a)

numai pe teritoriul statului membru în cauză;

(b)

numai pentru un tip de motor sau o familie de motoare care face obiectul derogării solicitate; și

(c)

pentru o perioadă de minimum 36 de luni.

Atunci când eliberează o omologare UE de tip provizorie, autoritatea de omologare informează neîntârziat Comisia și celelalte state membre prin intermediul unui dosar care conține informațiile menționate la alineatul (2).

Caracterul provizoriu și valabilitatea teritorială limitată a unei astfel de omologări UE de tip provizorii figurează în titlul certificatului de omologare UE de tip și în titlul declarației de conformitate corespunzătoare.

(5)   În cazul în care o autoritate de omologare decide să accepte pe teritoriul său o omologare UE de tip provizorie menționată la alineatul (4), aceasta informează autoritatea de omologare competentă și Comisia cu privire la acest lucru, în scris.

(6)   În cazul în care Comisia decide să nu acorde autorizația menționată la alineatul (3), autoritatea de omologare notifică de îndată deținătorul omologării UE de tip provizorii menționate la alineatul (4) că omologarea UE de tip provizorie va fi revocată în termen de șase luni de la data refuzului Comisiei.

În pofida deciziei Comisiei de a nu acorda autorizația menționată la alineatul (3), motoarele fabricate conform omologării UE de tip provizorii înainte ca aceasta să își piardă valabilitatea pot fi introduse pe piață în orice stat membru a cărui autoritate de omologare a acceptat omologarea UE de tip provizorie.

(7)   Cerințele menționate la alineatul (4) al doilea paragraf și la alineatul (5) se consideră îndeplinite la încărcarea informațiilor relevante în IMI.

(8)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește autorizația menționată la alineatul (3) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

(9)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modelele armonizate pentru certificatul de omologare UE de tip și pentru declarația de conformitate menționate la alineatul (4) din prezentul articol, inclusiv informațiile esențiale obligatorii ale acestora. Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 36

Adaptarea ulterioară a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare

(1)   În cazul în care Comisia autorizează acordarea unei derogări în temeiul articolului 35, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnologic a actelor delegate sau a actelor de punere în aplicare în cauză.

În cazul în care derogarea acordată în temeiul articolului 35 se referă la un aspect reglementat de regulamentul UNECE, Comisia propune o modificare a regulamentului respectiv, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului din 1958 revizuit.

(2)   De îndată ce actele delegate sau de punere în aplicare relevante menționate la alineatul (1) au fost modificate, Comisia ridică orice restricție impusă prin decizia de autorizare a derogării.

În cazul în care măsurile necesare adaptării actelor delegate sau de punere în aplicare nu au fost adoptate, Comisia poate, la cererea statului membru care a acordat omologarea UE de tip provizorie, să autorizeze statul membru respectiv să o extindă printr-o decizie sub forma unui act de punere în aplicare adoptat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

CAPITOLUL IX

RAPORTAREA PRODUCȚIEI ȘI VERIFICAREA

Articolul 37

Obligațiile producătorilor cu privire la raportarea producției

(1)   Producătorul transmite autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip o listă cu numărul de motoare pentru fiecare tip de motor și subcategorie de motoare produsă în conformitate cu prezentul regulament și cu omologarea UE de tip de la data transmiterii ultimei raportări a producției sau din momentul în care cerințele prezentului regulament au devenit aplicabile pentru prima dată.

Lista respectivă se transmite:

(a)

în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic;

(b)

imediat după fiecare dintre datele pentru introducerea pe piață a motoarelor, menționate în anexa III; și

(c)

până la orice altă dată pe care autoritatea de omologare o poate stipula.

(2)   Lista menționată la alineatul (1) specifică modul cum se corelează numerele de identificare cu tipul de motor și, după caz, familia de motoare corespunzătoare și cu numerele omologărilor UE de tip în cazul în care respectivele corelații nu reies din sistemul de codare al motoarelor.

(3)   Lista menționată la alineatul (1) indică orice situație în care producătorul întrerupe producția unui tip de motor omologat sau a unei familii de motoare omologate.

(4)   Producătorul păstrează o copie a listei menționate la alineatul (1) timp de cel puțin 20 de ani după încetarea valabilității omologării UE de tip în cauză.

(5)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește formatul listei menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele respective de punere în aplicare se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

Articolul 38

Măsurile de verificare

(1)   Autoritatea de omologare a unui stat membru care a acordat omologarea UE de tip ia măsurile necesare, dacă este cazul în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, pentru a se asigura că numerele de identificare privind omologarea UE de tip sunt alocate corect producătorilor și sunt utilizate corespunzător de aceștia, înainte de introducerea pe piață sau punerea la dispoziție pe piață a motorului care deține o omologare de tip.

(2)   Se poate efectua o verificare suplimentară a numerelor de identificare, alături de controlul conformității producției prevăzută la articolul 26.

(3)   În ceea ce privește verificarea numerelor de identificare, producătorul sau reprezentantul acestuia furnizează autorității de omologare responsabile, la cerere și fără întârziere, toate informațiile necesare referitoare la achizitorii producătorului, împreună cu numerele de identificare ale motoarelor raportate ca fiind produse în conformitate cu articolul 37. Dacă motoarele sunt puse la dispoziția unui producător de echipamente originale, nu sunt solicitate informații suplimentare producătorului.

(4)   Dacă, în urma unei cereri din partea autorității de omologare, producătorul nu poate să demonstreze respectarea cerințelor privind marcajul reglementar, autoritatea de omologare poate retrage omologarea UE de tip acordată tipului de motor sau familiei de motoare corespunzătoare. Autoritățile de omologare se informează reciproc, în termen de o lună, în legătură cu orice retragere a omologării UE de tip și în legătură cu motivele respectivei retrageri, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5).

CAPITOLUL X

CLAUZE DE SIGURANȚĂ

Articolul 39

Motoarele neconforme cu tipul omologat

(1)   În cazul în care motoarele prevăzute cu un marcaj reglementar și, după caz, însoțite de o declarație de conformitate nu sunt în conformitate cu tipul de motor sau familia de motoare omologată, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip ia măsurile necesare pentru a se asigura că motoarele aflate în producție sunt aduse în conformitate cu tipul de motor sau familia de motoare omologată. Astfel de măsuri pot include retragerea omologării UE de tip dacă măsurile de remediere luate de producător sunt insuficiente.

Autoritatea de omologare relevantă informează autoritățile de omologare din celelalte state membre cu privire la măsurile luate.

(2)   În sensul alineatului (1), abaterile de la specificațiile din certificatul de omologare UE de tip sau din dosarul de omologare, în măsura în care nu au fost autorizate în conformitate cu capitolul VI, sunt interpretate ca nerespectare a tipului de motor sau familiei de motoare omologate.

(3)   În cazul în care o autoritate de omologare constată că motorul însoțit de o declarație de conformitate, dacă este cazul, sau purtând o marcă de omologare de tip eliberată în alt stat membru nu este în conformitate cu tipul de motor sau familia de motoare omologată, aceasta poate solicita autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip să verifice dacă motoarele în curs de fabricație se conformează în continuare tipului de motor sau familiei de motoare omologate. La primirea unei solicitări în acest sens, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip ia măsurile menționate la alineatul (1) în cel mai scurt timp posibil și în termen de cel mult trei luni de la data solicitării.

(4)   Autoritățile de omologare se informează reciproc, în termen de o lună, în legătură cu orice retragere a omologării UE de tip și în legătură cu motivele respectivei retrageri, în conformitate cu articolul 22 alineatul (5).

(5)   În cazul în care autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, statele membre în cauză depun eforturi pentru soluționarea diferendului.

Autoritatea de omologare informează Comisia cu privire la acest lucru și Comisia organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înțelegere.

Articolul 40

Rechemarea motoarelor

(1)   În cazul în care un producător căruia i s-a acordat o omologare UE de tip are obligația, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, să recheme motoarele introduse pe piață, indiferent dacă sunt sau nu instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră, datorită faptului că motoarele reprezintă un risc grav la adresa protecției mediului sau a sănătății publice, respectivul producător:

(a)

informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip; și

(b)

propune autorității de omologare respective un ansamblu de soluții adecvate pentru a gestiona riscul grav.

(2)   Autoritatea de omologare comunică fără întârziere autorităților de omologare ale celorlalte state membre și Comisiei soluțiile propuse.

Autoritățile de omologare se asigură că soluțiile sunt puse în practică eficient pe teritoriul respectivului stat membru.

(3)   În cazul în care o autoritate de omologare consideră că soluțiile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, aceasta informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip.

În cazul în care, ulterior, producătorul nu propune și nu implementează măsuri eficace de remediere, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip ia toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării UE de tip.

În cazul retragerii omologării UE de tip, în termen de o lună de la respectiva retragere, autoritatea de omologare notifică producătorul, autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia în legătură cu acest lucru, prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente.

Articolul 41

Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibile

(1)   Următoarele tipuri de decizii sau deciziile adoptate pentru următoarele scopuri se motivează:

(a)

cele adoptate în conformitate cu prezentul regulament;

(b)

cele privind refuzul sau retragerea unei omologări UE de tip;

(c)

cele care solicită rechemarea unui motor de pe piață;

(d)

cele care interzic, restricționează sau împiedică introducerea pe piață a unui motor; sau

(e)

cele care interzic, restricționează sau împiedică introducerea pe piață a unui echipament mobil fără destinație rutieră pe care este instalat un motor care intră sub incidența prezentului regulament.

(2)   Autoritățile de omologare notifică partea în cauză cu privire la:

(a)

orice decizie menționată la alineatul (1);

(b)

căile de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru respectiv, precum și cu privire la termenele aplicabile căilor de atac respective.

CAPITOLUL XI

REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE ȘI FURNIZAREA INFORMAȚIILOR TEHNICE

Articolul 42

Acceptarea omologărilor de tip echivalente pentru motoare

(1)   Uniunea poate recunoaște, în contextul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Uniune și țări terțe, echivalența dintre condițiile și dispozițiile pentru acordarea omologării UE de tip a motoarelor prevăzute de prezentul regulament și cele din procedurile prevăzute de reglementările internaționale sau ale țărilor terțe.

(2)   Omologările de tip acordate și marcajele reglementare care sunt conforme cu regulamentele UNECE sau modificările la acestea, în cazul cărora Uniunea a votat pentru sau la care a aderat conform dispozițiilor din actul delegat menționat la alineatul 4 litera (a) sunt recunoscute ca fiind echivalente cu omologările UE de tip acordate și cu marcajele reglementare prevăzute de prezentul regulament.

(3)   Omologările UE de tip acordate în temeiul actelor Uniunii, astfel cum sunt enumerate în actul delegat menționat la alineatul (4) litera (b), sunt recunoscute ca fiind echivalente omologărilor UE de tip acordate conform prezentului regulament.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 pentru completarea prezentului regulament prin care se prevede:

(a)

lista regulamentelor UNECE sau a modificărilor la acestea, inclusiv orice cerință stabilită de acestea care se referă la aplicarea lor, în cazul cărora Uniunea a votat pentru sau la care a aderat și care urmează a fi aplicate în cazul omologării UE de tip a tipurilor de motoare și a familiilor de motoare ce urmează să fie instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră;

(b)

lista actelor Uniunii în temeiul cărora se acordă omologări UE de tip, inclusiv orice cerință stabilită de acestea care se referă la aplicarea lor.

Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

Articolul 43

Informații și instrucțiuni destinate producătorilor de echipamente originale și utilizatorilor finali

(1)   Un producător nu transmite producătorilor de echipamente originale sau utilizatorilor finali niciun fel de date tehnice referitoare la elementele specifice prevăzute în prezentul regulament care se abat de la cele omologate de către autoritatea de omologare.

(2)   Producătorul pune la dispoziția producătorilor de echipamente originale toate informațiile și instrucțiunile relevante necesare pentru instalarea corectă a motorului pe echipamentul mobil fără destinație rutieră, inclusiv o descriere a oricăror condiții speciale sau limitări referitoare la instalarea sau utilizarea motorului.

(3)   Producătorul pune la dispoziția producătorilor de echipamente originale toate informațiile relevante și instrucțiunile necesare destinate utilizatorului final, inclusiv o descriere a oricăror condiții sau limitări speciale referitoare la utilizarea unui motor.

(4)   Producătorii pun la dispoziția producătorilor de echipamente originale valoarea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) măsurată în cadrul procedurii de omologare UE de tip și solicită producătorilor de echipamente originale să comunice informația respectivă, împreună cu informații explicative privind condițiile de încercare, utilizatorilor finali ai echipamentului mobil fără destinație rutieră pe care urmează să fie instalat motorul.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 pentru completarea prezentului regulament prin care se prevăd detaliile legate de informațiile și instrucțiunile menționate la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol. Actele delegate respective se adoptă până la 31 decembrie 2016.

Articolul 44

Schimbul de date și informații prin intermediul IMI

(1)   Schimbul de date și informații referitoare la omologările UE de tip între autoritățile naționale sau între autoritățile naționale și Comisie în cadrul prezentului regulament se efectuează în format electronic prin intermediul IMI.

(2)   Toate informațiile relevante referitoare la omologările UE de tip acordate conform prezentului regulament se colectează la nivel central și se pun la dispoziția autorităților naționale și a Comisiei prin intermediul IMI.

(3)   Comisia se asigură că IMI, de asemenea:

(a)

permite schimbul de date și informații între producători sau serviciile tehnice, pe de o parte, și autoritățile naționale sau Comisie, pe de altă parte;

(b)

asigură accesul public la anumite informații și date privind rezultatele omologărilor de tip și ale monitorizării motoarelor în circulație;

(c)

în cazul în care acest lucru este adecvat și fezabil din punct de vedere tehnic și economic și cu acordul statelor membre în cauză, facilitează transferul automat de date între bazele de date naționale existente și IMI.

(4)   Utilizările IMI menționate la alineatul (3) sunt opționale.

(5)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc cerințele tehnice detaliate și procedurile necesare pentru interconectarea IMI cu bazele de date naționale existente astfel cum se menționează la alineatul (3) litera (c) din prezentul articol. Actele respective de punere în aplicare se adoptă până la 31 decembrie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).

CAPITOLUL XII

DESEMNAREA ȘI NOTIFICAREA SERVICIILOR TEHNICE

Articolul 45

Cerințe legate de serviciile tehnice

(1)   Serviciul tehnic este desemnat de autoritatea de omologare în conformitate cu articolul 47 și îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.

(2)   Serviciul tehnic se instituie în conformitate cu dreptul intern al statului membru și are personalitate juridică.

(3)   Serviciul tehnic este o parte terță independentă de procesul de proiectare, fabricare, furnizare sau întreținere a motoarelor pe care le evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea motoarelor pe care le evaluează, le supune încercărilor sau le inspectează poate fi considerat ca îndeplinind cerințele de la primul paragraf, cu condiția să demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)   Serviciul tehnic, inclusiv personalul său din conducerea superioară și personalul responsabil cu îndeplinirea categoriilor de activități pentru care serviciul tehnic este numit în conformitate cu articolul 47 alineatul (1), nu trebuie să aibă calitatea de proiectant, producător, furnizor, instalator sau operator de întreținere pentru motoarele pe care le evaluează și nu reprezintă părți angajate în aceste activități. Această restricție nu exclude utilizarea motoarelor evaluate, menționate la alineatul (3) din prezentul articol, care sunt necesare pentru operarea serviciului tehnic sau utilizarea unor astfel de motoare în scopuri personale.

Serviciul tehnic se asigură că activitățile filialelor sale sau ale subcontractanților săi nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea sa cu privire la categoriile de activități pentru care a fost desemnat.

(5)   Serviciul tehnic îndeplinește categoriile de activități pentru care a fost desemnat la cel mai înalt nivel de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv, iar personalul său este liber de orice presiune și stimulent, îndeosebi financiare, care i-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților sale de evaluare și, în special, de presiunile și stimulentele din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(6)   Serviciul tehnic demonstrează autorității de omologare care l-a desemnat că este capabil să îndeplinească toate categoriile de activități pentru care solicită să fie desemnat în conformitate cu articolul 47 alineatul (1), asigurându-se că dispune de:

(a)

personal cu competențele corespunzătoare, cu cunoștințe tehnice specifice și formare profesională, precum și cu experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile;

(b)

descrierea procedurilor relevante pentru categoriile de activități pentru care solicită să fie desemnat, garantând transparența și reproductibilitatea acestor proceduri;

(c)

proceduri pentru îndeplinirea categoriilor de activități pentru care solicită să fie desemnat, care să ia în considerare nivelul de complexitate a tehnologiei motorului în cauză și dacă motorul este fabricat conform unui proces de producție în masă sau în serie; și

(d)

mijloacele necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor legate de categoriile de activități pentru care solicită să fie desemnat și accesul la toate echipamentele și instalațiile necesare.

(7)   Serviciul tehnic, inclusiv personalul său din conducerea superioară și personalul de evaluare, este imparțial și nu se implică în niciun fel de activitate care ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește categoriile de activități pentru care a fost desemnat serviciul tehnic.

(8)   Serviciul tehnic încheie o asigurare de răspundere pentru activitățile pe care le desfășoară, cu excepția cazului în care răspunderea revine statului membru, în conformitate cu dreptul intern, sau a cazului în care statul membru este direct responsabil de evaluare.

(9)   Personalul unui serviciu tehnic păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament sau al oricărei dispoziții de drept intern de punere în aplicare a acestuia.

Personalul serviciului tehnic nu este ținut să respecte obligația menționată la primul paragraf în privința schimbului de informații cu autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea sau în cazul în care un astfel de schimb este prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul intern.

Drepturile de proprietate sunt protejate.

Articolul 46

Filialele și subcontractanții serviciilor tehnice

(1)   Serviciul tehnic poate subcontracta anumite sarcini legate de categoriile de activități pentru care a fost desemnat în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) sau poate delega aceste activități unei filiale, doar cu aprobarea autorității de omologare care le-a desemnat.

În astfel de cazuri, serviciul tehnic se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 45 și informează autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea în acest sens.

(2)   Serviciul tehnic își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de oricare dintre subcontractanții sau filialele sale, indiferent de locul de stabilire a acestora.

(3)   Serviciul tehnic pune la dispoziția autorității de omologare care l-a desemnat documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind sarcinile îndeplinite de acestea.

Articolul 47

Desemnarea serviciilor tehnice

(1)   Autoritățile de omologare desemnează servicii tehnice pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de activități, în conformitate cu domeniul lor de competență:

(a)   categoria A: efectuarea încercărilor menționate în prezentul regulament în unitățile care aparțin serviciului tehnic în cauză;

(b)   categoria B: supravegherea încercărilor menționate în prezentul regulament, în cazul în care astfel de încercări au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;

(c)   categoria C: evaluarea și monitorizarea cu regularitate a procedurilor producătorului de asigurare a conformității producției;

(d)   categoria D: supravegherea sau efectuarea încercărilor sau inspecțiilor pentru asigurarea conformității producției.

(2)   Autoritatea de omologare poate acționa în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre categoriile de activități menționate la alineatul (1).

(3)   Serviciile tehnice dintr-o țară terță, altele decât cele desemnate în conformitate cu prezentul articol, pot face obiectul unei notificări în temeiul articolului 50, dacă o astfel de recunoaștere a serviciilor tehnice este prevăzută printr-un acord bilateral încheiat între Uniune și țara terță în cauză.

Cu toate acestea, un serviciu tehnic instituit în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) poate să stabilească filiale în țări terțe, cu condiția ca filialele să fie gestionate și controlate direct de serviciul tehnic respectiv.

Articolul 48

Proceduri pentru standardele de performanță și evaluarea serviciilor tehnice

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 55 pentru completarea prezentului regulament prin care se stabilesc:

(a)

standardele pe care trebuie să le respecte serviciile tehnice; și

(b)

procedura de evaluare a serviciilor tehnice, inclusiv raportul corespunzător, în conformitate cu articolul 49.

Articolul 49

Evaluarea competențelor serviciilor tehnice

(1)   Autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea întocmește un raport de evaluare prin care demonstrează că serviciul tehnic candidat a fost evaluat în ceea ce privește respectarea prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia. Raportul de evaluare poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare, care să certifice că serviciul tehnic îndeplinește cerințele prezentului regulament.

Evaluarea care stă la baza raportului de evaluare se efectuează în conformitate cu dispozițiile stabilite într-un act delegat menționat la articolul 48.

(2)   Autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea revizuiește raportul de evaluare cel puțin o dată la trei ani.

(3)   Autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea comunică raportul de evaluare Comisiei, la cererea acesteia. În cazurile în care evaluarea nu se bazează pe un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare național, autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea furnizează Comisiei documente justificative care certifică următoarele:

(a)

competențele serviciului tehnic;

(b)

măsurile luate pentru a asigura faptul că serviciul tehnic este monitorizat periodic de autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea; și

(c)

faptul că serviciul tehnic îndeplinește cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate adoptate în temeiul acestuia.

(4)   Autoritatea de omologare care intenționează să funcționeze ca serviciu tehnic în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) documentează conformitatea printr-o evaluare efectuată de auditori independenți de activitatea supusă evaluării. Auditorii pot aparține aceleiași organizații, cu condiția de a fi administrați în mod separat față de personalul implicat în activitatea evaluată.

Articolul 50

Procedurile de notificare

(1)   Referitor la fiecare serviciu tehnic pe care l-au desemnat, statele membre notifică Comisiei următoarele:

(a)

numele serviciului tehnic;

(b)

adresa, inclusiv adresa electronică;

(c)

persoanele responsabile;

(d)

categoria de activități; și

(e)

orice modificare referitoare la desemnarea menționată la articolul 47.

(2)   Un serviciu tehnic poate exercita activitățile menționate la articolul 47 alineatul (1) în numele autorității de omologare însărcinate cu desemnarea, numai dacă respectivul serviciu tehnic a fost notificat în prealabil Comisiei, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Același serviciu tehnic poate fi desemnat de mai multe autorități de omologare însărcinate cu desemnarea și notificat de statele membre cărora le aparțin respectivele autorități de omologare însărcinate cu desemnarea, indiferent de categoria sau categoriile de activități pe care acesta urmează să le desfășoare în conformitate cu articolul 47 alineatul (1).

(4)   În cazul în care, în aplicarea unui act delegat, trebuie desemnată o organizație specifică sau un organism competent care să desfășoare o activitate ce nu este inclusă la articolul 47 alineatul (1), statul membru în cauză notifică Comisiei în conformitate cu prezentul articol.

(5)   Comisia publică pe site-ul său internet o listă și detalii privind serviciile tehnice care au făcut obiectul unei notificări în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 51

Modificările desemnărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de omologare însărcinată cu desemnarea a constatat sau a fost informată că un serviciu tehnic desemnat de aceasta nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, aceasta restricționează, suspendă sau revocă desemnarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.

Statul membru care notifică respectivul serviciu tehnic Comisiei în conformitate cu articolul 50 alineatul (1) informează fără întârziere Comisia cu privire la orice astfel de restricționare, suspendare sau revocare.

Comisia modifică în consecință informațiile publicate, menționate la articolul 50 alineatul (5).

(2)   În caz de restricționare, suspendare sau revocare a desemnării menționate la alineatul (1) sau în cazul în care serviciul tehnic și-a încetat activitatea, autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea ia măsurile necesare pentru a se asigura că dosarele serviciului tehnic respectiv fie sunt tratate de un alt serviciu tehnic, fie sunt puse la dispoziția autorității de omologare însărcinate cu desemnarea sau a autorităților de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 52

Contestarea competenței serviciilor tehnice

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui serviciu tehnic sau continuarea îndeplinirii de către un serviciu tehnic a cerințelor și responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru căruia îi aparține autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la baza pentru desemnare sau la menținerea desemnării serviciului tehnic în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care constată că un serviciu tehnic nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru desemnarea sa, Comisia informează statul membru căruia îi aparține autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea, în vederea adoptării, în cooperare cu statul membru respectiv, a măsurilor corective necesare și solicită statului membru respectiv să aplice aceste măsuri corective, inclusiv, dacă este necesar, să revoce desemnarea.

Articolul 53

Obligațiile privind activitatea serviciilor tehnice

(1)   Serviciile tehnice prestează categoriile de activități pentru care au fost desemnate în numele autorității de omologare însărcinate cu desemnarea și în conformitate cu procedurile de evaluare și încercare prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate și de punere în aplicare.

Serviciile tehnice supraveghează efectuarea încercărilor sau efectuează propriile încercări necesare pentru omologarea UE de tip sau pentru inspecțiile stabilite prin prezentul regulament sau unul dintre actele delegate sau de punere în aplicare, cu excepția cazului în care sunt permise proceduri alternative.

Serviciile tehnice nu efectuează încercări, evaluări sau inspecții pentru care nu au fost desemnate.

(2)   Serviciile tehnice iau, în orice moment, următoarele măsuri:

(a)

permit autorității de omologare însărcinate cu desemnarea să îi observe atunci când își realizează evaluările, în cazul în care respectiva autoritate consideră că este necesar; și

(b)

fără a aduce atingere articolului 45 alineatul (9) și articolului 54, furnizează autorității de omologare însărcinate cu desemnarea informațiile care pot fi solicitate cu privire la categoriile de activități pe care le desfășoară și care intră sub incidența prezentului regulament.

(3)   În cazul în care un serviciu tehnic constată că producătorul nu a îndeplinit cerințele stabilite în prezentul regulament, acesta raportează acest lucru autorității de omologare însărcinate cu desemnarea care, la rândul său, solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate.

Autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea nu eliberează un certificat de omologare UE de tip până când producătorul nu a luat măsurile corective necesare, considerate satisfăcătoare de autoritatea de omologare respectivă.

(4)   În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității producției, după eliberarea certificatului de omologare UE de tip, un serviciu tehnic care acționează în numele autorității de omologare însărcinate cu desemnarea constată că un tip de motor sau o familie de motoare nu mai respectă prezentul regulament, acesta informează, în consecință, autoritatea de omologare însărcinată cu desemnarea.

Autoritatea de omologare ia măsurile necesare, astfel cum este prevăzut la articolul 26.

Articolul 54

Obligațiile serviciilor tehnice privind informarea

(1)   Serviciile tehnice informează autoritățile de omologare însărcinate cu desemnarea cu privire la orice:

(a)

neconformitate care poate implica refuzarea, restricționarea, suspendarea sau retragerea omologării UE de tip;

(b)

circumstanță care afectează domeniul de aplicare sau condițiile desemnării lor;

(c)

cerere de informare cu privire la activitățile lor din partea autorităților de supraveghere a pieței.

(2)   La cererea autorității de omologare însărcinate cu desemnarea, serviciile tehnice furnizează informații privind activitățile care fac obiectul desemnării, precum și privind orice altă activitate desfășurată, inclusiv activitățile și subcontractările transfrontaliere.

CAPITOLUL XIII

ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 55

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 alineatul (2), articolul 24 alineatul (11), articolul 25 alineatul (4), articolul 26 alineatul (6), articolul 34 alineatul (9), articolul 42 alineatul (4), articolul 43 alineatul (5) și articolul 48 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 6 octombrie 2016.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 19 alineatul (2), la articolul 24 alineatul (11), la articolul 25 alineatul (4), la articolul 26 alineatul (6), la articolul 34 alineatul (9), la articolul 42 alineatul (4), la articolul 43 alineatul (5) și la articolul 48 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (2), articolului 24 alineatul (11), articolului 25 alineatul (4), articolului 26 alineatul (6), articolului 34 alineatul (9), articolului 42 alineatul (4), articolului 43 alineatul (5) și articolului 48 intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la data notificării actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 56

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul tehnic pentru autovehicule (CTAV) instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 57

Sancțiuni

(1)   Statele membre stabilesc sancțiuni pentru nerespectarea prezentului regulament și a actelor delegate sau de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament de către operatorii economici sau de către producătorii de echipamente originale. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

Statele membre notifică normele respectivele Comisiei până la 7 octombrie 2018 și îi notifică acesteia, fără întârziere, orice modificări ulterioare privind aceste norme.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate.

(2)   Încălcările care fac obiectul unei sancțiuni includ:

(a)

falsul în declarații, în special în timpul procedurilor de omologare UE de tip, al procedurilor care determină rechemarea sau al procedurilor referitoare la derogări;

(b)

falsificarea rezultatelor încercărilor privind omologarea UE de tip sau monitorizarea motoarelor în circulație;

(c)

nefurnizarea datelor sau a specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemarea motoarelor, refuzul sau retragerea omologării UE de tip;

(d)

utilizarea strategiilor de invalidare;

(e)

refuzul de a furniza accesul la informații;

(f)

introducerea pe piață a unor motoare supuse omologării UE de tip fără omologarea UE de tip sau cu falsificarea documentelor sau a marcajelor reglementare în acest scop;

(g)

introducerea pe piață a motoarelor de tranziție și a echipamentelor mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate astfel de motoare cu încălcarea dispozițiilor referitoare la derogări;

(h)

încălcarea restricțiilor prevăzute la articolul 35 alineatele (3) și (4);

(i)

introducerea pe piață a unui motor modificat în așa fel încât acesta nu mai este conform cu specificațiile omologării UE de tip;

(j)

instalarea motorului pe un echipament mobil fără destinație rutieră destinat unei alte utilizări decât cea exclusivă prevăzută la articolul 4;

(k)

introducerea pe piață a unui motor cu destinație specială conform articolului 34 alineatul (5) sau (6), în scopul utilizării pe un alt echipament mobil fără destinație rutieră decât cel prevăzut la alineatele respective;

(l)

introducerea pe piață a unui motor conform articolului 34 alineatul (7) sau (8) și articolului 58 alineatul (9), (10) sau (11) în scopul utilizării pe un alt echipament decât cel prevăzut la alineatele respective;

(m)

introducerea pe piață a unor echipamente mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate motoare supuse omologării UE de tip în temeiul prezentului regulament, în lipsa unei astfel de omologări;

(n)

introducerea pe piață a unor echipamente mobile fără destinație rutieră care încalcă restricțiile privind echipamentele mobile fără destinație rutieră stabilite la articolul 34 alineatul (8).

Articolul 58

Dispoziții tranzitorii

(1)   Fără a aduce atingere capitolelor II și III, prezentul regulament nu anulează nicio omologare UE de tip ori derogare anterior datelor de introducere pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III.

(2)   Autoritățile de omologare pot continua să acorde omologări UE de tip conform legislației relevante aplicabile la 5 octombrie 2016 până la datele obligatorii pentru omologarea UE de tip a motoarelor prevăzute în anexa III și pot continua să acorde derogări în conformitate cu legislația respectivă până la datele obligatorii pentru introducerea pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III.

Statele membre pot continua să permită introducerea pe piață a motoarelor conform legislației relevante aplicabile la 5 octombrie 2016 până la datele obligatorii pentru introducerea pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III.

(3)   Prin derogare de la prezentul regulament, motoarele care au primit o omologare UE de tip conform legislației relevante aplicabile la 5 octombrie 2016 sau care îndeplinesc cerințele prevăzute de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR) și adoptate sub denumirea CCNR etapa II, în contextul Convenției revizuite privind navigația pe Rin, pot fi introduse pe piață în continuare până la datele introducerii pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III.

În acest caz, autoritățile naționale nu interzic, nu restricționează și nu îngreunează introducerea pe piață a motoarelor conforme cu tipul omologat.

(4)   Motoarele care la 5 octombrie 2016 nu intrau sub incidența Directivei 97/68/CE pot fi introduse pe piață în continuare pe baza normelor naționale în vigoare, dacă există, până la datele introducerii pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III.

(5)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (3), articolului 18 alineatul (2) și, după caz, Directivei 2008/57/CE și Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei (22), motoarele de tranziție și, dacă este cazul, echipamentele mobile fără destinație rutieră pe care sunt instalate respectivele motoare de tranziție pot fi introduse pe piață în continuare în perioada de tranziție, cu condiția ca data de fabricație a echipamentului pe care este instalat motorul de tranziție să fie nu mai târziu de 18 luni de la debutul perioadei de tranziție.

Pentru motoarele din categoria NRE, statele membre autorizează prelungirea perioadei de tranziție și a perioadei de 18 luni la care se face referire la primul paragraf cu un interval suplimentar de 12 luni pentru producătorii de echipamente originale cu o producție totală anuală sub 100 de unități de echipamente mobile fără destinație rutieră echipate cu motoare cu ardere internă. În scopul calculării respectivei producții totale anuale, toți producătorii de echipamente originale aflați sub controlul aceleiași persoane fizice sau juridice vor fi considerați drept unul și același producător de echipamente originale.

Pentru motoarele din categoria NRE utilizate pe macarale mobile, perioada de tranziție și perioada de 18 luni menționate la primul paragraf se prelungesc cu 12 luni.

Pentru motoarele din categoria NRS cu o putere a motorului sub 19 kW utilizate pe frezele de zăpadă, perioada de tranziție și perioada de 18 luni menționate la primul paragraf se prelungesc cu 24 de luni.

(6)   Sub rezerva alineatului (5) din prezentul articol, motoarele de tranziție respectă cel puțin una dintre următoarele cerințe:

(a)

sunt conforme cu tipurile de motoare sau familiile de motoare a căror omologare UE de tip nu mai este valabilă conform articolului 30 alineatul (2) litera (a) și sunt, la data de fabricație a motoarelor, acoperite de o omologare UE de tip valabilă care respectă cele mai recente limite aplicabile ale emisiilor, astfel cum sunt definite în legislația relevantă aplicabilă la 5 octombrie 2016;

(b)

aparțin unui interval de putere care nu a făcut obiectul unei omologări de tip în materie de emisii poluante la nivelul Uniunii la 5 octombrie 2016; sau

(c)

sunt utilizate sau destinate utilizării într-o aplicație care nu a făcut obiectul unei omologări de tip în materie de emisii poluante la nivelul Uniunii la 5 octombrie 2016.

(7)   Perioada pentru introducerea pe piață a motoarelor de tranziție este limitată la:

(a)

24 de luni de la data aplicabilă pentru introducerea pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III, în situația menționată la alineatul (5) primul paragraf;

(b)

36 de luni de la data aplicabilă pentru introducerea pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III, în situația menționată la alineatul (5) al doilea paragraf;

(c)

48 de luni de la data aplicabilă pentru introducerea pe piață a motoarelor prevăzute în anexa III, în situația menționată la alineatul (5) al patrulea paragraf.

(8)   Producătorii se asigură că motoarele de tranziție introduse pe piață în perioada de tranziție respectă marcajul menționat la articolul 32 alineatul (2) litera (d).

(9)   În pofida articolului 5 alineatul (3), articolului 18 alineatul (2) și articolului 22, statele membre pot, pentru o perioadă care se va încheia cel târziu la 17 septembrie 2026, să autorizeze introducerea pe piață a motoarelor din categoria RLL cu o putere netă maximă mai mare de 2 000 kW care nu respectă limitele emisiilor prevăzute în anexa II și care urmează să fie instalate pe locomotive care circulă doar într-o rețea feroviară de 1 520 mm izolată din punct de vedere tehnic. În această perioadă, motoarele introduse pe piață respectă cel puțin limitele emisiilor pe care motoarele trebuiau să le îndeplinească pentru a fi introduse pe piață la 31 decembrie 2011. Autoritățile de omologare din statele membre acordă omologarea UE de tip pentru aceste motoare și autorizează introducerea lor pe piață.

(10)   În pofida articolului 5 alineatul (3) și a articolului 18 alineatul (2), statele membre autorizează introducerea pe piață a motoarelor de înlocuire, pentru o perioadă care să nu depășească 15 ani de la datele aplicabile pentru introducerea pe piață a motoarelor din etapa V prevăzute în anexa III, cu condiția ca acestea să aparțină unei categorii echivalente cu NRS cu o putere de referință de cel puțin 19 kW sau să aparțină unei categorii echivalente cu NRG, atunci când motorul de înlocuire și motorul inițial aparțin unei categorii de motoare sau unui interval de putere care nu au făcut obiectul omologării de tip la nivelul Uniunii la 31 decembrie 2016.

(11)   În pofida articolului 5 alineatul (3) și a articolului 18 alineatul (2), statele membre autorizează introducerea pe piață a motoarelor de înlocuire, pentru o perioadă de cel mult 20 de ani de la datele aplicabile pentru introducerea pe piață a motoarelor din etapa V prevăzute în anexa III, cu condiția ca acestea:

(a)

să aparțină categoriei NRE, să aibă o putere de referință de cel puțin 19 kW și cel mult 560 kW și să se încadreze într-o etapă de emisii care a expirat cu cel mult 20 de ani înainte de introducerea pe piață a motoarelor respective și care este cel puțin la fel de strictă ca limitele de emisii pe care trebuia să le respecte motorul care urma să fie înlocuit atunci când a fost introdus inițial pe piață;

(b)

să aparțină unei categorii echivalente cu NRE și cu o putere de referință peste 560 kW, atunci când motorul de înlocuire și motorul inițial aparțin unei categorii de motoare sau unui interval de putere care nu au făcut obiectul omologării de tip la nivelul Uniunii la 31 decembrie 2016.

(12)   Statele membre pot decide să nu aplice prezentul regulament, pentru o perioadă care se încheie până la data de 17 septembrie 2026, pentru motoarele instalate pe mașini de recoltat bumbac.

(13)   Producătorii se asigură că motoarele de înlocuire respectă marcajul menționat la articolul 32 alineatul (2) litera (e).

Articolul 59

Raportarea

(1)   Până la 31 decembrie 2021, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare UE de tip prevăzute în prezentul regulament.

(2)   Până la 31 decembrie 2022, pe baza informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Articolul 60

Revizuirea

(1)   Până la 31 decembrie 2018, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la evaluarea posibilității de a stabili măsuri armonizate pentru instalarea dispozitivelor de postechipare pentru controlul emisiilor pe motoarele instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră deja introduse pe piața Uniunii. Respectivul raport abordează, de asemenea, măsuri tehnice și planuri de stimulente financiare, pentru a ajuta statele membre să se conformeze cu legislația Uniunii în domeniul calității aerului prin evaluarea acțiunilor posibile împotriva poluării aerului în zonele dens populate și cu respectarea corespunzătoare a normelor Uniunii privind ajutorul de stat.

(2)   Până la 31 decembrie 2020, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului privind:

(a)

evaluarea potențialului de reducere în continuare a emisiilor poluante, pe baza tehnologiilor disponibile și a analizei cost-beneficii.

În special, în cazul motoarelor din categoriile IWP și IWA, evaluarea fezabilității din punct de vedere tehnologic și economic a următoarelor:

(i)

o reducere suplimentară a valorii-limită a emisiilor pentru PN și emisiile de NOx;

(ii)

o reducere suplimentară a factorului A pentru motoarele alimentate integral sau parțial cu combustibili gazoși în cadrul unei funcționări neutre din punct de vedere climatic în comparație cu motoarele alimentate cu motorină; și

(iii)

o adăugare a unor valori-limită ale PN la acele categorii de motoare pentru care astfel de valori nu au fost stabilite în anexa II la prezentul regulament;

(b)

identificării tipurilor de poluanți potențial relevante, neacoperite de prezentul regulament.

(3)   Până la 31 decembrie 2025, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la utilizarea clauzelor de derogare prevăzute la articolul 34 alineatele (4) și (5) și monitorizarea rezultatelor încercărilor referitoare la emisii prevăzute la articolul 19 și concluziile acestora.

În plus, raportul evaluează încercările necesare pentru omologarea UE de tip prevăzută la articolele 24 și 25, cu un accent deosebit asupra măsurii în care aceste încercări corespund condițiilor reale de funcționare a motoarelor, și evaluează, de asemenea, fezabilitatea introducerii încercărilor pentru emisiile de particule poluante în cadrul încercării motoarelor în circulație, prevăzute la articolul 19.

(4)   Rapoartele menționate la alineatele (2) și (3):

(a)

se bazează pe o consultare cu părțile interesate relevante;

(b)

iau în considerare standardele Uniunii și internaționale existente în materie; și

(c)

sunt însoțite, atunci când este cazul, de propuneri legislative.

Articolul 61

Modificarea Directivei 97/68/CE

Directiva 97/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (4a) se adaugă următoarele paragrafe:

„Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot acorda, la cererea unui producător de echipamente originale, introducerea pe piață a motoarelor care respectă valorile-limită ale emisiilor din etapa III A, cu condiția ca motoarele respective să fie destinate instalării pe echipamente mobile fără destinație rutieră care urmează a fi utilizate în atmosfere potențial explozive, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*).

Producătorii furnizează autorității de omologare dovezi care să ateste că motoarele sunt instalate exclusiv pe echipamente mobile fără destinație rutieră certificate ca îndeplinind aceste cerințe. O etichetă cu mențiunea «Motor destinat utilizării restricționate pe echipamente fabricate de», urmată de numele producătorului de echipamente originale și de referința unică a derogării aferente se aplică pe orice astfel de motor alături de marcajul reglementar al motorului prevăzut în secțiunea 3 din anexa I.

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot acorda omologarea UE de tip și pot autoriza introducerea pe piață a motoarelor din categoria RLL cu o putere netă maximă mai mare de 2 000 kW care nu respectă limitele emisiilor prevăzute în anexa II și care urmează să fie instalate pe locomotive care circulă doar într-o rețea feroviară cu ecartamentul de 1 520 mm izolată din punct de vedere tehnic. Aceste motoare respectă cel puțin limitele emisiilor pe care motoarele trebuia să le îndeplinească pentru a fi introduse pe piață la 31 decembrie 2011.

(*)  Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 96, 29.3.2014, p. 309).”;"

2.

La articolul 10 se adaugă următorul alineat:

„(8)   Statele membre pot decide să nu aplice prezenta directivă pentru motoarele instalate pe mașini de recoltat bumbac.”

Articolul 62

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 se adaugă următorul punct:

„9.

Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și de abrogare a Directivei 97/68/CE (**): Articolul 44.

Articolul 63

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 167/2013

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Se aplică dispozițiile privind categoriile de motoare, limitele emisiilor de gaze de evacuare, ciclurile de încercare, perioadele de durabilitate a emisiilor, cerințele privind emisiile de gaze de evacuare, monitorizarea emisiilor motoarelor în circulație și efectuarea măsurătorilor și a încercărilor, precum și dispozițiile tranzitorii și dispozițiile care permit omologarea UE de tip timpurie și introducerea pe piață timpurie a motoarelor din etapa V prevăzute pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră în Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului (***) și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia.

În sensul introducerii pe piață, înregistrării sau punerii în funcțiune a tractoarelor din categoriile T2, T4.1 și C2, motoarele din intervalul de putere 56-130 kW care îndeplinesc cerințele etapei IIIB sunt considerate motoare de tranziție, conform definiției de la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (UE) 2016/1628.

(***)  Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 și a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 53).”"

2.

La alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la principiul enunțat în al doilea paragraf, Comisia este împuternicită să modifice până la 31 decembrie 2016 Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei (****), astfel încât:

(a)

în scopul omologării UE de tip pentru tractoarele din categoriile T2, T4.1 și C2, perioada de amânare prevăzută la articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2015/96 să fie de patru ani;

(b)

în cadrul regimului de flexibilitate menționat la articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2015/96, flexibilitatea permisă în temeiul punctului 1.1.1 din anexa V la regulamentul delegat menționat anterior să fie majorată la 150 % pentru tractoarele din categoriile T2, T4.1 și C2.

(****)  Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei din 1 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere (JO L 16, 23.1.2015, p. 1).”"

Articolul 64

Abrogare

(1)   Fără a aduce atingere articolului 58 alineatele (1)-(4) din prezentul regulament, Directiva 97/68/CE se abrogă începând cu 1 ianuarie 2017.

(2)   Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 65

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2017, cu excepția articolului 61, care se aplică de la 6 octombrie 2016.

Începând de la 6 octombrie 2016, autoritățile de omologare nu refuză acordarea unei omologări UE de tip pentru un nou tip de motor sau o nouă familie de motoare și nici nu interzic introducerea pe piață a tipului de motor sau a familiei de motoare dacă acestea sunt conforme cu capitolele II, III, IV și VIII și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 14 septembrie 2016.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


(1)  Avizul Comitetului Economic și Social European din 18 februarie 2015 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 5 iulie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iulie 2016.

(3)  Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (JO L 59, 27.2.1998, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, p.1).

(5)  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24).

(6)  Decizia 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” (JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

(7)  Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (JO L 242, 10.9.2002, p.1); Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (JO L 152, 11.6.2008, p.1).

(8)  Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (JO L 191, 18.7.2008, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(10)  Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 în vederea aderării Comunității Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”) (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).

(11)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  Regulamentul delegat (UE) 2015/96 al Comisiei din 1 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere (JO L 16, 23.1.2015, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).

(15)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).

(17)  Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (a se vedea pagina 118 din prezentul Jurnal Oficial).

(18)  Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (JO L 354, 28.12.2013, p. 90).

(19)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(20)  Standardul european EN 14466+A1: 2009 (Pompe de incendiu – Pompe portative – Cerințe de securitate și performanță, încercări).

(21)  Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 96, 29.3.2014, p. 309).

(22)  Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (JO L 356, 12.12.2014, p. 228).


ANEXA I

Definirea subcategoriilor de motoare menționate la articolul 4

Tabelul I-1: Subcategoriile aferente categoriei NRE de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

NRE

CI

variabilă

0 < P < 8

NRE-v-1

Puterea netă maximă

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

toate

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

constantă

0 < P < 8

NRE-c-1

Puterea netă nominală

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

toate

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Tabelul I-2: Subcategoriile aferente categoriei NRG de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 2

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

NRG

toate

variabilă

P > 560

NRG-v-1

Puterea netă maximă

constantă

P > 560

NRG-c-1

Puterea netă nominală


Tabelul I-3: Subcategoriile aferente categoriei NRSh de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 3

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Cilindree (cm3)

Subcategorie

Putere de referință

NRSh

SI

variabilă sau constantă

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Puterea netă maximă

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Tabelul I-4: Subcategoriile aferente categoriei NRS de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 4

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Cilindree (cm3)

Subcategorie

Putere de referință

NRS

SI

variabilă, ≥ 3 600  rpm; sau constantă

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Puterea netă maximă

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

variabilă, < 3 600  rpm

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

variabilă sau constantă

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Puterea netă maximă

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

oricare

NRS-v-3

Puterea netă maximă

În cazul motoarelor cu o putere mai mică de 19 kW și SV < 80 cm3 instalate pe alte echipamente decât cele portabile, se folosesc motoare din categoria NRSh.

Tabelul I-5: Subcategoriile aferente categoriei IWP de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 5

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

IWP

toate

variabilă

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Puterea netă maximă

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

constantă

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Puterea netă nominală

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4


Tabelul I-6: Subcategoriile aferente categoriei IWA de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 6

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

IWA

toate

variabilă

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Puterea netă maximă

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

constantă

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Puterea netă nominală

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4


Tabelul I-7: Subcategoriile aferente categoriei RLL de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 7

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

RLL

toate

variabilă

P > 0

RLL-v-1

Puterea netă maximă

constantă

P > 0

RLL-c-1

Puterea netă nominală


Tabelul I-8: Subcategoriile aferente categoriei RLR de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 8

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

RLR

toate

variabilă

P > 0

RLR-v-1

Puterea netă maximă

constantă

P > 0

RLR-c-1

Puterea netă nominală


Tabelul I-9: Subcategoriile aferente categoriei SMB de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 9

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

SMB

SI

variabilă sau constantă

P > 0

SMB-v-1

Puterea netă maximă


Tabelul I-10: Subcategoriile aferente categoriei ATS de motoare definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 10

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Putere de referință

ATS

SI

variabilă sau constantă

P > 0

ATS-v-1

Puterea netă maximă


ANEXA II

Limitele de emisii de gaze de evacuare menționate la articolul 18 alineatul (2).

Tabelul II-1: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria NRE de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Etapa V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Etapa V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

toate

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

toate

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Etapa V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

toate

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00


Tabelul II-2: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria NRG de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 2

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

toate

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00


Tabelul II-3: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria NRSh de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 3

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

NRSh-v-1a

0 < P < 19

SI

805

50

Etapa V

NRSh-v-1b

603

72


Tabelul II-4: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria NRS de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 4

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

Etapa V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Etapa V

NRS-v-2a

19 ≤ P ≤ 30

610

8

Etapa V

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*)

2,70 (*)


Tabelul II-5: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria IWP de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 5

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

toate

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Etapa V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

toate

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Etapa V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

toate

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Etapa V

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

toate

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tabelul II-6: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria IWA de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 6

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

toate

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Etapa V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

toate

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Etapa V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

toate

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Etapa V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

toate

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tabelul II-7: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria RLL de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 7

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

toate

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00


Tabelul II-8: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria RLR de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Etapa V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

toate

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00


Tabelul II-9: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria SMB de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 9

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Etapa V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75


Tabelul II-10: Limitele de emisii din etapa V pentru categoria ATS de motoare definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 10

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Etapa V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Dispoziții specifice privind limitele totale de hidrocarburi (HC) pentru motoarele alimentate integral sau parțial cu combustibili gazoși

1.

Pentru subcategoriile unde este definit un factor A, limita HC pentru motoarele alimentate integral sau parțial cu combustibili gazoși indicată în tabelele II-1-II-10 se înlocuiește cu o limită calculată pe baza următoarei formule:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

unde GER este media raportului gaz/energie pe durata ciclului de încercare corespunzător. Acolo unde se aplică atât ciclul de încercare în regim stabilizat, cât și cel în regim tranzitoriu, GER se determină pe baza ciclului de încercare în regim tranzitoriu cu pornire la cald. Acolo unde se aplică mai multe cicluri de încercare în regim stabilizat, media GER se determină pentru fiecare ciclu în parte.

Dacă limita calculată pentru HC depășește valoarea de 0,19 + A, limita pentru HC se stabilește la 0,19 + A.

Image

2.

Pentru subcategoriile cu o limită combinată de HC și NOx, valoarea limitei combinate pentru HC și NOx se reduce cu 0,19 g/kWh și se aplică numai pentru NOx.

3.

Formula nu se aplică în cazul motoarelor care nu sunt alimentate cu combustibili gazoși.


(1)  0,60 pentru motoarele cu injecție directă, răcite cu aer, cu pornire manuală

(*)  Opțional, ca alternativă, orice combinație de valori care respectă ecuația: (HC + NOx) × CO0,784 ≤ 8,57, precum și următoarele condiții: CO ≤ 20,6 g/kWh și (HC + NOx) ≤ 2,7 g/kWh.


ANEXA III

Calendarul punerii în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește omologarea UE de tip și introducerea pe piață

Tabelul III-1: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria NRE de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

toate

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1 ianuarie 2019

1 ianuarie 2020

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


Tabelul III-2: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria NRG de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

NRG

toate

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


Tabelul III-3: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria NRSh de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


Tabelul III-4: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria NRS de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


Tabelul III-5: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria IWP de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

IWP

toate

19 ≤ P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1 ianuarie 2019

1 ianuarie 2020


Tabelul III-6: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria IWA de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

IWA

toate

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019

P ≥ 300

IWA-v-4

IWA-c-4

1 ianuarie 2019

1 ianuarie 2020


Tabelul III-7: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria RLL de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

RLL

toate

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1 ianuarie 2020

1 ianuarie 2021


Tabelul III-8: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria RLR de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

RLR

toate

P > 0

RLR-v-1

RLR-c-1

1 ianuarie 2020

1 ianuarie 2021


Tabelul III-9: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria SMB de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

SMB

SI

P > 0

SMB-v-1

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


Tabelul III-10: Datele de punere în aplicare a prezentului regulament pentru categoria ATS de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Interval de putere (kW)

Subcategorie

Data obligatorie de punere în aplicare a prezentului regulament pentru

 

 

 

 

Omologarea UE de tip a motoarelor

Introducerea pe piață a motoarelor

ATS

SI

P > 0

ATS-v-1

1 ianuarie 2018

1 ianuarie 2019


ANEXA IV

Cicluri de încercare în regim stabilizat pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRSC)

Tabelul IV-1: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria NRE

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

NRE

variabilă

Motor cu turație variabilă având o putere de referință mai mică de 19 kW

NRE-v-1

NRE-v-2

G2 sau C1

Motor cu turație variabilă având o putere de referință mai mare sau egală cu 19 kW, ce nu depășește însă 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

C1

Motor cu turație variabilă având o putere de referință mai mare de 560 kW

NRE-v-7

C1

constantă

Motor cu turație constantă

NRE-c-1

NRE-c-2

NRE-c-3

NRE-c-4

NRE-c-5

NRE-c-6

NRE-c-7

D2


Tabelul IV-2: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria NRG

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

NRG

variabilă

Motor cu turație variabilă pentru grup electrogen

NRG-v-1

C1

constantă

Motor cu turație constantă pentru grup electrogen

NRG-c-1

D2


Tabelul IV-3: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria NRSh

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

NRSh

variabilă sau constantă

Motor având o putere de referință de maximum 19 kW, pentru utilizare pe echipamente portabile

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

G3


Tabelul IV-4: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria NRS

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

NRS

variabilă < 3 600  rpm

Motor cu turație variabilă având o putere de referință de maximum 19 kW, destinat funcționării la turații < 3 600  rpm

NRS-vi-1a

NRS-vi-1b

G1

variabilă ≥ 3 600  rpm; sau constantă

Motor cu turație variabilă având o putere de referință de maximum 19 kW, destinat funcționării la turații ≥ 3 600  rpm; motor cu turație constantă având o putere de referință de maximum 19 kW

NRS-vr-1a

NRS-vr-1b

G2

variabilă sau constantă

Motor având o putere de referință între 19 kW și 30 kW și o capacitate cilindrică mai mică de 1 litru

NRS-v-2a

G2

Motor având o putere de referință mai mare de 19 kW, exceptând motoarele care au o putere de referință între 19 kW și 30 kW și o capacitate cilindrică mai mică de 1 litru

NRS-v-2b

NRS-v-3

C2


Tabelul IV-5: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria IWP

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

IWP

variabilă

Motor cu turație variabilă proiectat pentru propulsie, care funcționează pe o curbă cu elice cu pas fix

IWP-v-1

IWP-v-2

IWP-v-3

IWP-v-4

E3

constantă

Motor cu turație constantă proiectat pentru propulsie, care funcționează cu elice cu pas controlabil sau cuplată electric

IWP-c-1

IWP-c-2

IWP-c-3

IWP-c-4

E2


Tabelul IV-6: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria IWA

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

IWA

variabilă

Motor cu turație variabilă destinat utilizării auxiliare pe nave de navigație interioară

IWA-v-1

IWA-v-2

IWA-v-3

IWA-v-4

C1

constantă

Motor cu turație constantă destinat utilizării auxiliare pe nave de navigație interioară

IWA-c-1

IWA-c-2

IWA-c-3

IWA-c-4

D2


Tabelul IV-7: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria RLL

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

RLL

variabilă

Motor cu turație variabilă pentru propulsia locomotivelor

RLL-v-1

F

constantă

Motor cu turație constantă pentru propulsia locomotivelor

RLL-c-1

D2


Tabelul IV-8: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria RLR

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

RLR

variabilă

Motor cu turație variabilă pentru propulsia automotoarelor

RLR-v-1

C1

constantă

Motor cu turație constantă pentru propulsia automotoarelor

RLR-c-1

D2


Tabelul IV-9: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria SMB

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

SMB

variabilă sau constantă

Motoare pentru propulsia snowmobilelor

SMB-v-1

H


Tabelul IV-10: Cicluri de încercare NRSC pentru motoare din categoria ATS

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

NRSC

ATS

variabilă sau constantă

Motoare pentru propulsia vehiculelor ATV sau SbS

ATS-v-1

G1

Cicluri de încercare în regim tranzitoriu pentru motoare instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră

Tabelul IV-11: Ciclul de încercare în regim tranzitoriu pentru motoare instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră din categoria NRE

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

 

NRE

variabilă

Motor cu turație variabilă având o putere de referință mai mare sau egală cu 19 kW, ce nu depășește însă 560 kW

NRE-v-3

NRE-v-4

NRE-v-5

NRE-v-6

NRTC


Tabelul IV-12: Ciclul de încercare în regim tranzitoriu pentru motoare instalate pe echipamente mobile fără destinație rutieră din categoria NRS (1)

Categorie

Mod de funcționare a turației

Scop

Subcategorie

 

NRS

variabilă sau constantă

Motor având o putere de referință mai mare de 19 kW, exceptând motoarele care au o putere de referință între 19 kW și 30 kW și o capacitate cilindrică mai mică de 1 litru

NRS-v-2b

NRS-v-3

LSI-NRTC


(1)  Se aplică doar în cazul motoarelor cu o turație de încercare maximă ≤ 3 400 rpm.


ANEXA V

Perioada de durabilitate a emisiilor (EDP) menționată la articolul 25 alineatul (1).

Tabelul V-1: EDP pentru motoare din categoria NRE

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

NRE

CI

variabilă

0 < P < 8

NRE-v-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

5 000

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

8 000

toate

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-v-6

P > 560

NRE-v-7

CI

constantă

0 < P < 8

NRE-c-1

3 000

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-c-4

8 000

toate

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P ≤ 560

NRE-c-6

P > 560

NRE-c-7


Tabelul V-2: EDP pentru categoria NRG de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

NRG

toate

constantă

P > 560

NRG-v-1

8 000

variabilă

NRG-c-1


Tabelul V-3: EDP pentru categoria NRSh de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Cilindree (cm3)

Subcategorie

EDP (ore)

NRSh

SI

variabilă sau constantă

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

50/125/300 (1)

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Tabelul V-4: EDP pentru categoria NRS de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Cilindree (cm3)

Subcategorie

EDP (ore)

NRS

SI

variabilă, ≥ 3 600  rpm; sau constantă

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

125/250/500 (2)

variabilă < 3 600  rpm

NRS-vi-1a

variabilă, ≥ 3 600  rpm; sau constantă

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

250/500/1 000  (2)

variabilă < 3 600  rpm

NRS-vi-1b

variabilă sau constantă

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

1 000

SV > 1 000

NRS-v-2b

5 000

30 ≤ P < 56

oricare

NRS-v-3

5 000


Tabelul V-5: EDP pentru categoria IWP de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

IWP

toate

variabilă

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -v-2

130 ≤ P < 300

IWP -v-3

P ≥ 300

IWP -v-4

constantă

19 ≤ P < 75

IWP -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWP -c-2

130 ≤ P < 300

IWP -c-3

P ≥ 300

IWP -c-4


Tabelul V-6: EDP pentru categoria IWA de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

IWA

toate

variabilă

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -v-2

130 ≤ P < 300

IWA -v-3

P ≥ 300

IWA -v-4

constantă

19 ≤ P < 75

IWA -c-1

10 000

75 ≤ P < 130

IWA -c-2

130 ≤ P < 300

IWA -c-3

P ≥ 300

IWA -c-4


Tabelul V-7: EDP pentru categoria RLL de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

RLL

toate

variabilă

P > 0

RLL-v-1

10 000

constantă

P > 0

RLL-c-1


Tabelul V-8: EDP pentru categoria RLR de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

RLR

toate

variabilă

P > 0

RLR-v-1

10 000

constantă

P > 0

RLR-c-1


Tabelul V-9: EDP pentru categoria SMB

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

SMB

SI

variabilă sau constantă

P > 0

SMB-v-1

400 (3)


Tabelul V-10: EDP pentru categoria ATS de motoare

Categorie

Tipul aprinderii

Mod de funcționare a turației

Interval de putere (kW)

Subcategorie

EDP (ore)

ATS

SI

variabilă sau constantă

P > 0

ATS-v-1

500/1 000  (4)


(1)  Orele EDP corespund categoriilor EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3, astfel cum sunt acestea definite în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament.

(2)  Orele EDP corespund categoriilor EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3, astfel cum sunt acestea definite în actele delegate adoptate în temeiul prezentului regulament.

(3)  în mod alternativ, este permisă o perioadă de durabilitate a emisiilor de 8 000 km

(4)  Orele EDP corespund următoarelor capacități cilindrice totale ale motorului: < 100 cm3/≥ 100 cm3.


ANEXA VI

Valorile-limită pentru emisiile motoarelor cu destinație specială (SPE) menționate la articolul 34 alineatul (5)

Tabelul VI-1: Valorile-limită ale emisiilor SPE pentru categoria NRE de motoare

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,6

7,5

0,4

6,0

SPE

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,5

7,5

0,6

6,0

SPE

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,0

4,7

0,4

6,0

SPE

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

toate

5,0

4,0

0,3

6,0

SPE

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P ≤ 560

toate

3,5

4,0

0,2

6,0

SPE

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

toate

3,5

6,4

0,2

6,0


Tabelul VI-2: Valorile-limită ale emisiilor SPE pentru categoria NRG de motoare

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

NRG-c-1

P > 560

toate

3,5

6,4

0,2

6,0

NRG-v-1


Tabelul VI-3: Valorile-limită ale emisiilor SPE pentru categoria RLL de motoare

Etapa de emisii

Subcategoria de motoare

Interval de putere

Tipul aprinderii

CO

HC

NOx

Masă PM

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

 

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P ≤ 560

toate

3,5

(HC + NOx ≤ 4,0)

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 560 kW

toate

3,5

0,5

6,0

0,2

6,0

SPE

RLL-v-1

RLL-c-1

P > 2 000  kW și SVc (1) > 5 litri

toate

3,5

0,4

7,4

0,2

6,0


(1)  Capacitate cilindrică per cilindru.


Top