EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0018-20140101

Consolidated text: Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/2014-01-01

2004L0018 — RO — 01.01.2014 — 013.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

(JO L 134, 30.4.2004, p.114)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*)

  L 326

17

29.10.2004

►M2

DIRECTIVA 2005/51/CE A COMISIEI Text cu relevanță pentru SEE din 7 septembrie 2005

  L 257

127

1.10.2005

 M3

DIRECTIVA 2005/75/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 noiembrie 2005

  L 323

55

9.12.2005

 M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 2083/2005 AL COMISIEI din 19 decembrie 2005

  L 333

28

20.12.2005

►M5

DIRECTIVA 2006/97/CE A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2006

  L 363

107

20.12.2006

 M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 1422/2007 AL COMISIEI din 4 decembrie 2007

  L 317

34

5.12.2007

►M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007

  L 74

1

15.3.2008

►M8

DECIZIA COMISIEI din 9 decembrie 2008

  L 349

1

24.12.2008

►M9

REGULAMENTUL (CE) NR. 596/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M10

DIRECTIVA 2009/81/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI Text cu relevanță pentru SEE din 13 iulie 2009

  L 216

76

20.8.2009

 M11

REGULAMENTUL (CE) NR. 1177/2009 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2009

  L 314

64

1.12.2009

 M12

REGULAMENTUL (UE) NR. 1251/2011 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2011

  L 319

43

2.12.2011

►M13

DIRECTIVA 2013/16/UE A CONSILIULUI din 13 mai 2013

  L 158

184

10.6.2013

►M14

REGULAMENTUL (UE) NR. 1336/2013 AL COMISIEI din 13 decembrie 2013

  L 335

17

14.12.2013(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de serviciiPARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei ( 1 ),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ( 2 ),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor ( 3 ),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat ( 4 ), având în vedere proiectul aprobat de comitetul de conciliere la 9 decembrie 2003,

întrucât:

(1)

Cu ocazia noilor modificări aduse Directivei 92/50/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii ( 5 ), Directivei 93/36/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri ( 6 ) și Directivei 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1933 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări ( 7 ), modificări care sunt necesare pentru a răspunde cerințelor de simplificare și de modernizare formulate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în răspunsurile la Cartea verde adoptată de Comisie la 27 noiembrie 1996, directivele menționate anterior trebuie reformulate, în vederea clarității, într-un singur text. Prezenta directivă se fondează pe jurisprudența Curții de Justiție, în special jurisprudența privind criteriile de atribuire, care precizează posibilitatea autorităților contractante de a răspunde nevoilor publicului vizat, inclusiv în domeniul mediului și social, cu condiția ca respectivele criterii să aibă legătură cu obiectul contractului, să nu confere autorității contractante o libertate nelimitată de alegere, să fie menționate în mod expres și să respecte principiile fundamentale prevăzute la motivul 2.

(2)

Atribuirea contractelor încheiate în statele membre în numele statului, al colectivităților teritoriale și al altor organisme de drept public trebuie să respecte principiile prevăzute de tratat, în special principiul liberei circulații a mărfurilor, principiul libertății de stabilire și principiul libertății de a presta servicii, precum și principiile care decurg din acestea, precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Cu toate acestea, în ceea ce privește contractele de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, se recomandă elaborarea unor dispoziții de coordonare comunitară a procedurilor interne de atribuire a contractelor fondate pe aceste principii, pentru a le putea garanta efectele și pentru a asigura un mediu concurențial în ceea ce privește achizițiile publice. Prin urmare, aceste dispoziții de coordonare trebuie interpretate în conformitate cu normele și principiile menționate anterior și în conformitate cu celelalte norme prevăzute de tratat.

(3)

Aceste dispozițiile de coordonare trebuie să respecte, în măsura posibilului, procedurile și practicile în vigoare în fiecare dintre statele membre.

(4)

Statele membre trebuie să se asigure că participarea unui organism de drept public în calitate de ofertant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice nu duce la o denaturare a concurenței în ceea ce privește ofertanții privați.

(5)

În conformitate cu articolul 6 din tratat, cerințele de protecție a mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Comunității menționate la articolul 3 din tratat, în special în vederea promovării unei dezvoltări durabile. Prin urmare, prezenta directivă clarifică modul în care autoritățile contractante pot contribui la protecția mediului și la promovarea unei dezvoltări durabile, garantându-le totodată posibilitatea de a obține cel mai bun raport calitate/preț pentru contractele lor.

(6)

Nici una dintre dispozițiile prevăzute de prezenta directivă nu trebuie să interzică impunerea sau aplicarea unor măsuri necesare pentru a proteja ordinea, moralitatea și siguranța publică, sănătatea, viața oamenilor, animalelor și plantelor, în special în vederea unei dezvoltări durabile, cu condiția ca respectivele măsuri să fie conforme cu tratatul.

(7)

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, cu privire la probleme de competența sa, a acordurilor de negocieri comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay (1986-1994) ( 8 ), a aprobat în special acordul OMC privind achizițiile publice, denumit în continuare „acord”, al cărui scop este stabilirea unui cadru multilateral de drepturi și obligații echilibrate în domeniul contractelor de achiziții publice, în vederea liberalizării și extinderii comerțului mondial.

Ținând seama de drepturile și angajamentele internaționale ale Comunității ce decurg din acceptarea acordului, regimul aplicabil ofertanților și produselor din țările terțe semnatare este cel definit de acord. Acordul în cauză nu are efect direct. Prin urmare, autoritățile contractante prevăzute de acord, care respectă prezenta directivă și o aplică operatorilor economici din țările terțe semnatare ale acordului, trebuie să respecte, în egală măsură, și respectivul acord. De asemenea, aceste dispoziții de coordonare trebuie să garanteze operatorilor economici din Comunitate condiții de participare la procedurile de achiziții publice la fel de favorabile ca cele rezervate operatorilor economici din țările terțe semnatare ale acordului.

(8)

Înainte de lansarea unei proceduri de atribuire a unui contract, autoritățile contractante pot solicita sau accepta, prin intermediul unui „dialog tehnic”, o recomandare care să poată fi folosită la pregătirea unui caiet de sarcini, cu condiția ca respectiva recomandare să nu aibă ca efect împiedicarea concurenței.

(9)

Ținând seama de diversitatea contractelor de achiziții publice, este necesar ca autoritățile contractante să poată prevedea atât atribuirea separată, cât și atribuirea comună a contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor. Prezenta directivă nu urmărește să indice o atribuire separată sau comună a contractelor de achiziții publice. Decizia de atribuire separată sau comună a contractelor trebuie să fie determinată de criterii cantitative și economice care pot fi definite în dreptul intern.

(10)

Un contract poate fi considerat contract de achiziții publice de lucrări numai în cazul în care obiectul său urmărește în mod special realizarea activităților prevăzute de anexa I, chiar dacă contractul în cauză poate cuprinde alte servicii necesare pentru realizarea respectivelor activități. În anumite cazuri, contractele de achiziții publice de servicii, în special în domeniul serviciilor de gestionare a proprietăților, pot include și lucrări. Cu toate acestea, respectivele lucrări, în măsura în care sunt auxiliare și constituie, prin urmare, o eventuală consecință sau o completare a obiectului principal al contractului, nu pot justifica clasificarea contractului în categoria contractelor de achiziții publice de lucrări.

(11)

Trebuie prevăzută o definiție comunitară a acordurilor-cadru, precum și a normelor speciale pentru acordurile-cadru încheiate pentru contractele care intră în domeniul de aplicare a prezentei directive. În conformitate cu respectivele norme, în cazul în care o autoritate contractantă încheie, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de prezenta directivă, un acord-cadru privind, în special, publicitatea, termenele și condițiile de depunere a ofertelor, respectiva autoritate contractantă poate încheia, pe durata acestui acord-cadru, contracte bazate pe un astfel de acord-cadru, fie aplicând condițiile stabilite în respectivul acord-cadru, fie, în cazul în care prin acordul-cadru nu au fost stabilite anterior toate condițiile, după relansarea concurenței între părțile la acordul-cadru în ceea ce privește condițiile nestabilite. Restabilirea concurenței trebuie să răspundă anumitor norme destinate să garanteze flexibilitatea necesară și respectarea principiilor generale, în special a principiului egalității de tratament. Din aceste motive, durata acordurilor-cadru trebuie limitată și nu trebuie să depășească patru ani, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător de autoritățile contractante.

(12)

Unele tehnici electronice noi de achiziție sunt în continuă dezvoltare. Astfel de tehnici permit extinderea concurenței și ameliorarea eficienței comenzii publice, în special în ceea ce privește economia de timp și bani pe care le implică utilizarea lor. Autoritățile contractante pot utiliza tehnici electronice de achiziție, cu condiția ca utilizarea acestora să fie conformă cu normele stabilite de prezenta directivă și principiul egalității de tratament, principiul nediscriminării și principiul transparenței. În această măsură, depunerea unei oferte de către un ofertant, în special în cazul restabilirii concurenței în temeiul unui acord-cadru sau al punerii în aplicare a unui sistem dinamic de achiziție, poate lua forma unui catalog electronic al respectivului ofertant, în cazul în care acesta folosește mijloacele de comunicare alese de autoritatea contractantă în conformitate cu articolul 42.

(13)

Ținând seama de extinderea rapidă a sistemelor electronice de achiziție, ar trebui deja prevăzute norme adecvate care să permită autorităților contractante să profite pe deplin de posibilitățile oferite de respectivele sisteme. În această perspectivă, trebuie definit un sistem dinamic de achiziție în totalitate electronic pentru achizițiile de uz curent și trebuie stabilite norme speciale de punere în aplicare și de funcționare a unui astfel de sistem pentru a garanta tratamentul echitabil al fiecărui operator economic care dorește să participe. Orice operator economic trebuie să poată adera la un astfel de sistem, din momentul în care depune o ofertă indicativă conform caietului de sarcini și îndeplinește criteriile de selecție. Prin crearea unei liste de ofertanți deja selectați și prin posibilitatea acordată noilor ofertanți de a se înscrie pe respectiva listă, această tehnică de achiziție permite autorităților contractante să dispună de o gamă largă de oferte – grație mijloacelor electronice utilizate – și, prin urmare, să asigure o utilizare optimă a fondurilor publice printr-o concurență extinsă.

(14)

Deoarece licitațiile electronice reprezintă o tehnică din ce în ce mai utilizată, trebuie prevăzută o definiție comunitară a respectivelor licitații, care trebuie încadrate prin norme speciale care să garanteze desfășurarea lor în deplină conformitate cu principiile egalității de tratament, nediscriminării și transparenței. În acest scop, trebuie să se prevadă ca respectivele licitații electronice să aibă ca obiect numai contractele de lucrări, de furnizare de bunuri și de servicii pentru care specificațiile pot fi stabilite cu precizie. Acesta poate fi cazul contractelor de bunuri, lucrări și servicii recurente. În același scop, trebuie să se prevadă, de asemenea, ca respectiva clasificare a ofertanților să poată fi realizată în orice moment al licitației electronice. Utilizarea licitațiilor electronice permite autorităților contractante să le solicite ofertanților să prezinte prețuri noi, corectate în jos, și, în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, să îmbunătățească elemente din oferte, altele decât prețurile. Pentru a asigura respectarea principiului transparenței, numai elementele care pot fi evaluate automat, prin mijloace electronice, fără intervenția și evaluarea autorității contractante, pot face obiectul licitațiilor electronice, și anume numai elementele care sunt cuantificabile astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau în procente. În schimb, acele aspecte din oferte care implică evaluarea unor elemente necuantificabile nu trebuie să facă obiectul licitațiilor electronice. Prin urmare, anumite contracte de lucrări și de servicii care implică activități intelectuale, cum ar fi proiectarea unei lucrări, nu trebuie să facă obiectul licitațiilor electronice.

(15)

În statele membre s-au dezvoltat unele tehnici de achiziție centralizată. Mai multe autorități contractante sunt răspunzătoare de realizarea de achiziții sau de atribuirea unor contracte de achiziții publice/acorduri-cadru destinate altor autorități contractante. Dată fiind importanța volumului de achiziții, aceste tehnici permit extinderea concurenței și îmbunătățirea eficienței comenzii publice. Prin urmare, trebuie prevăzută o definiție comunitară a organismului central de achiziție, pentru uzul autorităților contractante. De asemenea, trebuie definite condițiile în care se poate considera că, în vederea respectării principiilor nediscriminării și egalității de tratament, autoritățile contractante care achiziționează lucrări, bunuri și servicii recurgând la un organism central de achiziție, îndeplinesc dispozițiile prezentei directive.

(16)

Pentru a ține seama de diversitatea circumstanțelor existente în statele membre, trebuie lăsat la latitudinea acestora din urmă să decidă dacă autoritățile contractante din statele respective pot recurge la acorduri-cadru, la organisme centrale de achiziție, la sisteme dinamice de achiziție, la licitații electronice și la procedura dialogului competitiv, astfel cum sunt definite și reglementate în prezenta directivă.

(17)

Sporirea numărului de praguri de aplicare a dispozițiilor de coordonare reprezintă o complicație pentru autoritățile contractante. Mai mult, în contextul uniunii monetare, respectivele praguri trebuie fixate în euro. Prin urmare, trebuie fixate praguri, în euro, pentru a simplifica aplicarea dispozițiilor în cauză, asigurând totodată respectarea pragurilor prevăzute de acord, care sunt exprimate în drepturi speciale de tragere. În acest context, trebuie prevăzută, de asemenea, o revizuire periodică a pragurilor exprimate în euro, pentru a le adapta, dacă este necesar, în funcție de posibilele variații în valoarea monedei euro în raport cu dreptul special de tragere.

(18)

În scopul punerii în aplicare a normelor prevăzute de prezenta directivă și în vederea supravegherii, domeniul serviciilor poate fi cel mai bine definit prin împărțirea în categorii corespunzătoare unor anumite poziții dintr-o nomenclatură comună și gruparea lor în două anexe, II A și II B, în conformitate cu regimul la care sunt supuse. În ceea ce privește serviciile prevăzute de anexa II B, dispozițiile aplicabile, prevăzute de prezenta directivă, nu trebuie să aducă atingere punerii în aplicare a normelor comunitare specifice serviciilor în cauză.

(19)

În ceea ce privește contractele de achiziții publice de servicii, aplicarea integrală a prezentei directive trebuie limitată, pe o perioadă tranzitorie, la contractele în cazul cărora dispozițiile prezentei directive permit realizarea tuturor posibilităților de amplificare a schimburilor comerciale transfrontaliere. Contractele pentru alte servicii trebuie monitorizate în decursul perioadei tranzitorii, înainte de luarea unei decizii privind aplicarea integrală a prezentei directive. În acest scop, trebuie definit mecanismul respectivei monitorizări. Acest mecanism trebuie să permită, în același timp, accesul celor interesați la informațiile relevante.

(20)

Contractele de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante care își desfășoară activitatea în sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale și care se înscriu în cadrul acestor activități sunt reglementate de Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor în sectorul apei, al energiei, al transporturilor și al serviciilor poștale ( 9 ). Cu toate acestea, contractele atribuite de autoritățile contractante în cadrul activităților lor de prestare de servicii în sectorul transportului maritim, de coastă sau fluvial trebuie să intre în domeniul de aplicare a prezentei directive.

(21)

Ținând seama de situația concurenței efective a piețelor din sectorul telecomunicațiilor ca urmare a punerii în aplicare a normelor comunitare destinate să liberalizeze acest sector, contractele de achiziții publice din sectorul în cauză trebuie excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, în măsura în care sunt destinate în principal să permită autorităților contractante să întreprindă anumite activități în sectorul telecomunicațiilor. Aceste activități sunt definite în conformitate cu definițiile utilizate la articolele 1, 2 și 8 din Directiva 93/38/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor ( 10 ), astfel încât prezenta directivă nu se aplică contractelor care au fost excluse din domeniul de aplicare a Directivei 93/38/CEE în temeiul articolului 8 din respectiva directivă.

(22)

Trebuie prevăzute cazurile în care este posibil să nu se aplice măsurile de coordonare a procedurilor din motive de siguranță sau de păstrare a secretului de stat sau din cauza aplicabilității unor norme speciale de atribuire a contractelor, care sunt reglementate prin acorduri internaționale, care privesc staționarea trupelor sau care sunt specifice organizațiilor internaționale.

(23)

În conformitate cu articolul 163 din tratat, încurajarea cercetării și dezvoltării tehnologice constituie unul dintre mijloacele de consolidare a bazelor științifice și tehnologice ale industriei Comunității, iar deschiderea contractelor de achiziții publice de servicii contribuie la realizarea acestui obiectiv. Prezenta directivă nu reglementează cofinanțarea programelor de cercetare; prin urmare, prezenta directivă nu reglementează contractele de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii aparțin exclusiv autorității contractante pentru a fi utilizate în scopuri proprii și în exercitarea propriilor activități, cu condiția ca serviciile prestate să fie în întregime remunerate de către autoritatea contractantă.

(24)

În cadrul serviciilor, contractele de achiziție sau de locațiune de bunuri imobile sau de drepturi asupra unor astfel de bunuri prezintă caracteristici speciale, care fac inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

(25)

Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru anumite servicii audiovizuale în domeniul radiodifuziunii trebuie să țină seama de aspecte de importanță culturală și socială, care fac inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor. Din aceste motive, trebuie prevăzută o excepție pentru contractele de achiziții publice de servicii care urmăresc cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe gata de difuzare și de alte servicii pregătitoare, precum cele privind scenariile sau alte prestații artistice necesare pentru realizarea programului, precum și contractele privind timpii de emisie. Cu toate acestea, această excludere nu trebuie să se aplice furnizării de echipamente tehnice necesare pentru producția, coproducția și emisia respectivelor programe. Prin „emisie” se înțelege transmisia și difuzarea prin intermediul oricărei rețele electronice.

(26)

Serviciile de arbitraj și de conciliere sunt furnizate, de obicei, de organisme sau de persoane desemnate sau selectate într-un mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice.

(27)

În conformitate cu acordul, serviciile financiare prevăzute de prezenta directivă nu includ instrumente de politică monetară, cursurile de schimb, datorii publice, gestionarea rezervelor și de alte politici care implică operațiuni cu titluri sau cu alte instrumente financiare, în special țoperaiunile autorităților contractante de strângere de bani sau de capital. În consecință, contractele referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea sau transferul de titluri sau de alte instrumente financiare nu fac obiectul prezentei directive. Serviciile furnizate de băncile centrale sunt, de asemenea, excluse.

(28)

Încadrarea în muncă și munca sunt elemente esențiale ce garantează șanse egale pentru toți și contribuie la integrarea în societate. În acest context, atelierele protejate și programele de ocupare protejate contribuie în mod eficient la promovarea integrării sau reintegrării persoanelor cu handicap pe piața muncii. Cu toate acestea, este posibil ca astfel de ateliere să nu fie în măsură să obțină contracte în condiții normale de concurență. Prin urmare, trebuie să se prevadă ca statele membre să rezerve respectivelor ateliere dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau să rezerve executarea acestora în cadrul programelor de ocupare protejate.

(29)

Specificațiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită exercitarea concurenței în domeniul achizițiilor publice. În acest scop, trebuie să fie posibilă prezentarea unor oferte care să reflecte diversitatea de soluții tehnice. Prin urmare, pe de o parte, specificațiile tehnice trebuie să poată fi stabilite în termeni de performanță și cerințe funcționale, și, pe de altă parte, în cazul în care se face trimitere la standardul european – sau, dacă un astfel de standard nu există, la standardul național – autoritățile contractante trebuie să ia în considerare și ofertele bazate pe alte soluții echivalente. Pentru a demonstra echivalența, ofertanții trebuie să poată utiliza orice mijloc de probă. Autoritățile contractante trebuie să poată motiva orice decizie conform căreia nu există o echivalență într-un caz dat. Autoritățile contractante care doresc să definească nevoile de mediu în specificațiile tehnice ale unui anumit contract pot prevedea caracteristicile de mediu, cum ar fi o anumită metodă de producție și efectele specifice asupra mediului pe care le au grupele de produse sau de servicii. Autoritățile contractante pot utiliza, dar nu sunt obligate în acest sens, specificațiile corespunzătoare, definite de etichetele ecologice, cum sunt eticheta ecologică europeană, eticheta ecologică multinațională sau orice altă etichetă ecologică, cu condiția ca cerințele privind etichetele să fie definite și adoptate pe baza unor informații științifice printr-o procedură la care pot participa părțile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii sau organizațiile de mediu, și ca eticheta să fie accesibilă și disponibilă tuturor părților interesate. În măsura posibilului, autoritățile contractante trebuie să stabilească specificații tehnice care să ia în considerare criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toate categoriile de utilizatorii. Specificațiile tehnice trebuie menționate în mod clar, astfel încât toți ofertanții să știe la ce se referă criteriile stabilite de către autoritatea contractantă.

(30)

Informațiile suplimentare privind contractele trebuie menționate, astfel cum se obișnuiește în statele membre, în caietul de sarcini aferent fiecărui contract sau în orice document echivalent.

(31)

Autoritățile contractante care realizează proiecte complexe se pot afla, fără a li se imputa ceva în acest sens, în imposibilitatea obiectivă de a defini mijloacele care pot răspunde necesităților lor sau de a evalua ce le poate oferi contractul în termeni de soluții tehnice și de soluții financiare/juridice. Această situație poate apărea în special în ceea ce privește realizarea unor importante infrastructuri integrate de transport, a marilor rețele informatice sau a proiectelor ce implică o finanțare complexă și structurată, a căror natură financiară și juridică nu poate fi evaluată în prealabil. În măsura în care recurgerea la proceduri deschise sau restrânse nu permite atribuirea unor astfel de contracte, trebuie prevăzută o procedură flexibilă de care să protejeze nu numai concurența între operatorii economici, ci și necesitatea autorităților contractante de a discuta toate aspectele referitoare la contract cu fiecare candidat. Cu toate acestea, această procedură nu trebuie utilizată în așa fel încât să restrângă sau să denatureze concurența, în special prin modificarea unor elemente fundamentale ale ofertelor, prin impunerea de noi cerințe importante ofertantului selectat sau prin implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(32)

Pentru a încuraja participarea întreprinderilor mici și mijlocii la contractele de achiziții publice, trebuie prevăzute dispoziții privind subcontractarea.

(33)

Condițiile de executare a unui contract sunt compatibile cu prezenta directivă, cu condiția să nu aibă, fie direct, fie indirect, un caracter discriminatoriu, și să fie anunțate în anunțul de participare sau în caietul de sarcini. Ele pot avea ca obiectiv, în special, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a persoanelor cu dificultăți speciale de integrare, lupta împotriva șomajului sau protecția mediului. Printre altele se poate menționa, ca exemplu, obligația – aplicabilă pe perioada de executare a contractului – de recrutare a șomerilor de lungă durată sau de punere în aplicare a unor acțiuni de formare a șomerilor sau a tinerilor, de respectare pe fond a dispozițiilor prevăzute de convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), în cazul în care acestea nu au fost deja puse în aplicare în dreptul intern sau de recrutare a unui număr mai mare de persoane cu handicap decât cel impus de legislația internă.

(34)

Actele cu putere de lege, actele administrative și convențiile colective, atât cele interne, cât și cele comunitare, care sunt în vigoare în domeniul condițiilor de muncă și al securității muncii, se aplică pe perioada de executare a unui contract de achiziții publice, cu condiția ca astfel de norme, precum și punerea lor în aplicare, să fie conforme cu dreptul comunitar. În situațiile transfrontaliere, în care lucrătorii unui stat membru prestează servicii într-un alt stat membru în cadrul unui contract de achiziții publice, Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ( 11 ) prevede condițiile minime care trebuie respectate în țara gazdă în ceea ce privește lucrătorii detașați. În cazul în care dreptul intern prevede dispoziții în acest sens, nerespectarea acestor obligații poate fi considerată o abatere gravă sau o încălcare a eticii profesionale de către operatorul economic și care poate duce la excluderea respectivului operator economic din procedura de atribuire a unui contract de achiziții publice.

(35)

Ținând seama de noile tehnologii în domeniul informațiilor și comunicației, precum și de simplificările pe care acestea le pot aduce la nivelul promovării contractelor și în termeni de eficiență și de transparență a procedurilor de atribuire, mijloacele electronice trebuie să se afle pe picior de egalitate cu mijloacele clasice de comunicare și de schimb de informații. În măsura posibilului, alegerea mijlocului de comunicare și a tehnologiei trebuie să asigure compatibilitatea cu tehnologiile utilizate în celelalte state membre.

(36)

Pentru a se asigura dezvoltarea unei concurențe efective în domeniul achizițiilor publice, este necesară o publicitate comunitară a anunțurilor de participare stabilite de autoritățile contractante ale statelor membre. Informațiile cuprinse în respectivele anunțuri trebuie să permită operatorilor economici din Comunitate să aprecieze în cazul în care sunt interesați de contractele propuse. În acest scop, trebuie să li se prezinte informații suficiente privind obiectul contractului și condițiile aferente. Prin urmare, trebuie să se asigure o mai mare vizibilitate a anunțurilor publicate prin mijloace corespunzătoare, precum formularele standard pentru anunțurile de participare și vocabularul comun privind achizițiile publice (Common Procurement Vocabulary, CPV), prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului ( 12 ) ca fiind nomenclatura de referință pentru achizițiile publice. În procedurile restrânse, publicitatea urmărește, în special, să permită operatorilor economici din statele membre să își manifeste interesul pentru contracte, solicitând autorităților contractante o invitație de participare la procedură în condițiile solicitate.

(37)

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice ( 13 ) și Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte de ordin juridic ale serviciilor societății informaționale, în special comerțul electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”) ( 14 ) trebuie, în cadrul prezentei directive, să se aplice transmiterii de informații pe cale electronică. Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice și normele aplicabile concursurilor de servicii necesită un nivel de securitate și confidențialitate mai ridicat decât cel prevăzut de directivele menționate anterior. Prin urmare, dispozitivele de primire pe cale electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum și a planurilor și proiectelor trebuie să răspundă unor cerințe suplimentare speciale. În acest scop, utilizarea semnăturilor electronice, în special a semnăturilor electronice avansate, trebuie, în măsura posibilului, încurajată. Mai mult, existența programelor voluntare de acreditare ar putea constitui un cadru favorabil pentru îmbunătățirea nivelului de servicii de certificare pentru aceste dispozitive.

(38)

Utilizarea mijloacelor electronice antrenează economii de timp. Prin urmare, trebuie prevăzute reduceri ale perioadelor minime în care se utilizează astfel de mijloace electronice, cu condiția să fie compatibile, cu toate acestea, cu modalitățile de transmitere speciale prevăzute la nivel comunitar.

(39)

Verificarea îndeplinirii cerințelor de către ofertanți, în cazul procedurilor deschise, respectiv de către candidați, în cazul procedurilor restrânse și de negociere cu publicarea unui anunț de participare și în cazul dialogului competitiv, precum și selectarea acestora trebuie efectuate în condiții de transparență. În acest scop, trebuie precizate criteriile nedisriminatorii pe care autoritățile contractante le pot utiliza în vederea selectării concurenților și mijloacele pe care le pot utiliza operatorii economici pentru a dovedi că îndeplinesc respectivele criterii. În același spirit de transparență, autorității contractante trebuie să i se solicite să indice, în momentul lansării unei invitații de participare la o procedură de achiziții publice, criteriile de selectare pe care le va folosi în vederea selectării, precum și nivelul capacităților specifice pe care le poate eventual solicita din partea operatorilor economici pentru a-i accepta în procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

(40)

O autoritate contractantă poate limita numărul de candidați la procedurile restrânse și de negociere cu publicarea unui anunț de participare, precum și la dialogul competitiv. Limitarea numărului de candidați trebuie să se realizeze pe baza unor criterii obiective, precizate în țanunul de participare. Respectivele criterii obiective nu implică în mod necesar ponderări. În ceea ce privește criteriile referitoare la situația personală a operatorului economic, este suficient ca în anunțul de participare să se facă o trimitere generală la situațiile menționate la articolul 45.

(41)

În dialogul competitiv și în procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de participare, având în vedere flexibilitatea care poate fi necesară, precum și costurile prea ridicate referitoare la astfel de metode de atribuire a contractelor, trebuie ca autoritățile contractante să poată prevedea o desfășurare a procedurii în etape succesive, pentru a reduce în mod progresiv, pe baza unor criterii de atribuire stabilite în prealabil, numărul de oferte pe care urmează să le discute sau negocieze. Reducerea trebuie să asigure o concurență reală, în măsura în care numărul de soluții sau de candidați corespunzători permite acest lucru.

(42)

Normele comunitare relevante în materie de recunoaștere reciprocă a diplomelor, a certificatelor și a altor titluri de calificare oficială sunt aplicabile în cazul în care este necesară prezentarea unor acte doveditoare privind o anumită calificare pentru a participa la o procedură de atribuire a unui contract sau la un concurs.

(43)

Trebuie evitată atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici care au participat la o organizație criminală sau care au fost găsiți vinovați de corupție sau de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene sau de spălare de bani. Autoritățile contractante trebuie să ceară candidaților/ofertanților, după caz, să prezinte documente corespunzătoare și, în cazul în care au incertitudini cu privire la situația personală a acestor candidați/ofertanți, pot solicita cooperarea autorităților competente ale statului membru în cauză. Excluderea unor astfel de operatori economici trebuie să intervină în cazul în care autoritatea contractantă are la cunoștință o hotărâre privind delictele menționate anterior, pronunțată conform dreptului intern și cu caracter definitiv, care îi conferă autoritatea de lucru judecat. În cazul în care dreptul intern prevede dispoziții în acest sens, nerespectarea legislației privind mediul sau a legislației privind înțelegerile ilegale în contractele de achiziții publice, care au făcut obiectul unei hotărâri cu caracter definitiv sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerată o încălcare a eticii profesionale de către operatorul economic sau ca o abatere gravă.

Nerespectarea dispozițiilor interne de aplicare a Directivelor 2000/78/CE ( 15 ) și 76/207/CEE ( 16 ) ale Consiliului privind egalitatea de tratament al lucrătorilor, care a făcut obiectul unei hotărâri cu caracter definitiv sau al unei decizii cu efecte echivalente, poate fi considerată o încălcare a eticii profesionale de către operatorul economic sau ca o abatere gravă.

(44)

În cazurile corespunzătoare, în care natura lucrărilor și serviciilor justifică aplicarea unor măsuri sau a unor sisteme de gestionare a mediului în timpul executării contractului de achiziții publice, se poate solicita aplicarea unor astfel de măsuri sau sisteme. Sistemele de gestionare a mediului, fie că sunt sau nu înregistrate conform instrumentelor comunitare precum Regulamentul (CE) nr. 761/2001 ( 17 ) (EMAS), pot demonstra capacitatea tehnică a operatorului economic de a executa contractul. Mai mult, o descriere a măsurilor aplicate de operatorul economic pentru a asigura același nivel de protecție a mediului trebuie să fie acceptată ca formă de dovadă alternativă la sistemele de gestionare a mediului înregistrate.

(45)

Prezenta directivă prevede posibilitatea statelor membre de a elabora liste oficiale de contractanți, de furnizori sau de prestatori de servicii sau un sistem de certificare de către organismele publice sau private, precum și efectele unei astfel de înregistrări sau certificări în cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice într-un alt stat membru. În ceea ce privește listele oficiale de operatori economici agreați, trebuie să se țină seama de jurisprudența Curții de Justiție în cazul în care un operator economic care face parte dintr-un grup își asumă capacitățile economice, financiare sau tehnice ale altor societăți din grup în sprijinul cererii sale de înscriere. În acest caz, operatorul economic este cel care trebuie să dovedească faptul că dispune efectiv de respectivele resurse pe întreaga perioadă de valabilitate a înscrierii. În scopul înregistrării, un stat membru poate, prin urmare, să determine nivelul de cerințe care trebuie atins și în special, de exemplu, în cazul în care operatorul economic își asumă capacitatea financiară a unei alte societăți din grup, răspunderea, solidară dacă este cazul, a respectivei societăți.

(46)

Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care asigură respectarea principiilor de transparență, de nediscriminare și de egalitate de tratament și care garantează aprecierea ofertelor în condiții eficiente de concurență. Prin urmare, trebuie admisă numai aplicarea a două criterii de atribuire, și anume criteriul „prețului cel mai scăzut” și criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic”.

Pentru a garanta respectarea principiului egalității de tratament în atribuirea contractelor, trebuie prevăzută obligația – consacrată în jurisprudență – de a se asigura transparența necesară pentru a permite fiecărui ofertant să fie informat în mod rezonabil cu privire la criteriile și modalitățile ce urmează să fie aplicate în vederea identificării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Prin urmare, autorităților contractante le revine responsabilitatea de a preciza în timp util criteriile de atribuire a contractelor, precum și ponderea relativă pe care o are fiecare dintre respectivele criterii, astfel încât ofertanții să poată ține seama de ele în pregătirea ofertelor. Autoritățile contractante pot deroga de la obligația de a indica ponderea criteriilor de atribuire a contractelor în cazuri justificate corespunzător și pe care le pot motiva, în cazul în care respectiva pondere nu poate fi stabilită în prealabil, în special ca urmare a complexității contractului. În acest caz, trebuie să indice respectivele criterii în ordinea descrescătoare a importanței lor.

În cazul în care aleg să atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritățile contractante evaluează ofertele pentru a stabili care dintre ele prezintă cel mai bun raport calitate/preț. În acest sens, autoritățile contractante determină criteriile economice și calitative care, luate împreună, trebuie să permită determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic pentru respectiva autoritate contractantă. Determinarea criteriilor depinde de obiectul contractului în măsura în care permit evaluarea nivelului de performanță prezentat de fiecare ofertă în raport cu obiectul contractului, astfel cum este definit în specificațiile tehnice, precum și măsurarea raportului calitate/preț prezentat de fiecare ofertă.

Pentru a garanta egalitatea de tratament, criteriile de atribuire trebuie să permită compararea și evaluarea ofertelor în mod obiectiv. În cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite, criteriile economice și calitative de atribuire, ca și îndeplinirea cerințelor de mediu, pot permite autorității contractante să răspundă necesităților colectivității publice vizate, astfel cum sunt ele exprimate în specificațiile contractului. În aceleași condiții, o autoritate contractantă poate utiliza criterii care urmăresc satisfacerea cerințelor sociale ce răspund în special necesităților – definite în specificațiile contractului – specifice unor categorii de populație defavorizate din care fac parte beneficiarii/utilizatorii lucrărilor, bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.

(47)

În cazul contractelor de achiziții publice de servicii, criteriile de atribuire nu trebuie să aducă atingere punerii în aplicare a dispozițiilor interne privind remunerarea anumitor servicii ca, de exemplu, prestațiile arhitecților, ale inginerilor sau ale avocaților și, în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, punerea în aplicare a dispozițiilor interne care stabilesc un preț fix pentru cărțile școlare.

(48)

Anumite condiții tehnice, în special cele privind anunțurile, rapoartele statistice, precum și nomenclatura utilizată și condițiile de trimitere la respectiva nomenclatură trebuie adoptate și modificate în funcție de evoluția necesităților tehnice. Listele autorităților contractante prevăzute de anexe trebuie, de asemenea, actualizate. Prin urmare, trebuie prevăzută o procedură de adoptare flexibilă și rapidă în acest scop.

(49)

Trebuie adoptate măsurile necesare de punere în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei ( 18 ).

(50)

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea normelor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor ( 19 ) trebuie să se aplice la calcularea termenelor prevăzute de prezenta directivă.

(51)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere și de aplicare a Directivelor 92/50/CEE, 93/36/CEE și 93/37/CEE, prevăzute de anexa XI,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:CUPRINS

TITLUL I

Definiții și principii generale

Articolul 1

 Definiții

Articolul 2

 Principii de atribuire a contractelor

Articolul 3

 Acordarea de drepturi speciale sau exclusive: clauza de nediscriminare

TITLUL II

Norme privind contractele de achiziții publice

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 4

 Operatori economici

Articolul 5

 Condiții referitoare la acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

Articolul 6

 Confidențialitatea

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Secțiunea 1 – Praguri

Articolul 7

 Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice

Articolul 8

 Contracte subvenționate cu peste 50 % de autoritățile contractante

Articolul 9

 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice, a acordurilor-cadru și a sistemelor dinamice de achiziție

Secțiunea 2 – Situații speciale

Articolul 10

 Contracte în domeniul apărării

Articolul 11

 Contracte de achiziții publice și acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de achiziție

Secțiunea 3 – Excluderea unor contracte

Articolul 12

 Contracte din sectorul apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Articolul 13

 Excluderi speciale în domeniul telecomunicațiilor

Articolul 14

 Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de siguranță

Articolul 15

 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Articolul 16

 Excluderi speciale

Articolul 17

 Concesionări de servicii

Articolul 18

 Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Secțiunea 4 – Regim special

Articolul 19

 Contracte rezervate

CAPITOLUL III

Regimul aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii

Articolul 20

 Contracte de servicii prevăzute de anexa II A

Articolul 21

 Contracte de servicii prevăzute de anexa II B

Articolul 22

 Contracte mixte de servicii prevăzute de anexa II A și de servicii prevăzute de anexa II B

CAPITOLUL IV

Norme speciale privind caietul de sarcini și documentele contractului

Articolul 23

 Specificații tehnice

Articolul 24

 Variante

Articolul 25

 Subcontractarea

Articolul 26

 Condiții de executare a contractului

Articolul 27

 Obligații referitoare la impozite, protecția mediului, dispozițiile de protecție și condițiile de muncă

CAPITOLUL V

Proceduri

Articolul 28

 Utilizarea procedurilor deschise, restrânse și de negociere, precum și a dialogului competitiv

Articolul 29

 Dialogul competitiv

Articolul 30

 Cazuri care justifică recurgerea la procedura de negociere prin publicarea unui anunț de participare

Articolul 31

 Cazuri care justifică recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare

Articolul 32

 Acorduri-cadru

Articolul 33

 Sisteme dinamice de achiziție

Articolul 34

 Contracte de achiziții publice de lucrări: norme speciale privind planurile de locuințe sociale

CAPITOLUL VI

Norme de publicitate și transparență

Secțiunea 1 – Publicarea anunțurilor

Articolul 35

 Anunțuri

Articolul 36

 Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor

Articolul 37

 Publicarea neobligatorie

Secțiunea 2 – Termene

Articolul 38

 Termene de primire a cererilor de participare și a ofertelor

Articolul 39

 Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și informații suplimentare

Secțiunea 3 – Conținutul și mijloacele de transmitere a informațiilor

Articolul 40

 Invitații de depunere a ofertelor, de participare la dialog sau negociere

Articolul 41

 Informarea candidaților și ofertanților

Secțiunea 4 – Comunicări

Articolul 42

 Norme aplicabile comunicărilor

Secțiunea 5 – Procese-verbale

Articolul 43

 Conținutul proceselor-verbale

CAPITOLUL VII

Desfășurarea procedurii

Secțiunea 1 – Dispoziții generale

Articolul 44

 Verificarea respectării cerințelor și selecția participanților, atribuirea contractelor

Secțiunea 2 – Criterii calitative de selecție

Articolul 45

 Situația personală a candidatului sau a ofertantului

Articolul 46

 Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Articolul 47

 Capacitate economică și financiară

Articolul 48

 Capacități tehnice și profesionale

Articolul 49

 Standarde de garantare a calității

Articolul 50

 Standarde de gestionare a mediului

Articolul 51

 Documente și informații suplimentare

Articolul 52

 Liste oficiale ale operatorilor economici desemnați și certificarea de către organismele de drept public sau privat

Secțiunea 3 – Atribuirea contractului

Articolul 53

 Criterii de atribuire a contractelor

Articolul 54

 Utilizarea licitațiilor electronice

Articolul 55

 Oferte anormal de scăzute

TITLUL III

Norme în domeniul concesionării lucrărilor publice

CAPITOLUL I

Norme aplicabile concesionărilor de lucrări publice

Articolul 56

 Domeniul de aplicare

Articolul 57

 Excluderi din domeniul de aplicare

Articolul 58

 Publicarea anunțului privind concesionările de lucrări publice

Articolul 59

 Termene

Articolul 60

 Subcontractarea

Articolul 61

 Atribuirea de lucrări suplimentare concesionarului

CAPITOLUL II

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care sunt autorități contractante

Articolul 62

 Norme aplicabile

CAPITOLUL III

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care nu sunt autorități contractante

Articolul 63

 Norme de publicitate: prag și excepții

Articolul 64

 Publicarea anunțului

Articolul 65

 Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru primirea ofertelor

TITLUL IV

Norme aplicabile concursurilor de soluții în domeniul serviciilor

Articolul 66

 Dispoziții generale

Articolul 67

 Domeniul de aplicare

Articolul 68

 Excluderi din domeniul de aplicare

Articolul 69

 Anunțuri

Articolul 70

 Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor privind concursurile

Articolul 71

 Mijloace de comunicare

Articolul 72

 Selectarea concurenților

Articolul 73

 Compunerea juriului

Articolul 74

 Decizia juriului

TITLUL V

Obligații statistice, competențe de aplicare și dispoziții finale

Articolul 75

 Obligații statistice

Articolul 76

 Conținutul raportului statistic

Articolul 77

 Comitetul consultativ

Articolul 78

 Revizuirea pragurilor

Articolul 79

 Modificări

Articolul 80

 Punerea în aplicare

Articolul 81

 Mecanisme de control

Articolul 82

 Abrogări

Articolul 83

 Intrarea în vigoare

Articolul 84

 Destinatari

ANEXE

Anexa I

 Lista activităților prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Anexa II

 Servicii prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Anexa II A

Anexa II B

Anexa III

 Lista organismelor și a categoriilor de organisme de drept public prevăzute la articolul 1 alineatul (9) al doilea paragraf

Anexa IV

 Autorități guvernamentale centrale

Anexa V

 Lista produselor prevăzute la articolul 7, în ceea ce privește contractele atribuite de către autoritățile contractante în domeniul apărării

Anexa VI

 Definiții privind anumite specificații tehnice

Anexa VII

 Informații care trebuie incluse în anunțuri

Anexa VII A

 Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare la achizițiile publice

Anexa VII B

 Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare la concesionările de lucrări publice

Anexa VII C

 Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare ale concesionarilor care nu sunt autorități contractante

Anexa VII D

 Informații care trebuie incluse în anunțurile de participare la concursurile de servicii

Anexa VIII

 Caracteristici privind publicarea

Anexa IX

 Registre

Anexa IX A

 Contracte de achiziții publice de lucrări

Anexa IX B

 Contracte de achiziții publice de bunuri

Anexa IX C

 Contracte de achiziții publice de servicii

Anexa X

 Cerințe privind echipamentele de primire pe cale electronică a ofertelor, a cererilor de participare sau a planurilor și proiectelor în cazul concursurilor

Anexa XI

 Termene de transpunere și aplicare (articolul 80)

Anexa XII

 Tabel de corespondențăTITLUL I

DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Articolul 1

Definiții

(1)  În sensul prezentei directive, se aplică definițiile prevăzute la alineatele (2)-(15).

(2)  

(a) „Contractele de achiziții publice” sunt contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în sensul prezentei directive.

(b) „Contractele de achiziții publice de lucrări” sunt contracte de achiziții publice, având ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unor lucrări referitoare la una dintre activitățile menționate la anexa I sau a unei lucrări, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care să răspundă unor necesități precizate de autoritatea contractantă. O „lucrare” este rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcție sau de lucrări publice destinată să îndeplinească ea însăși o funcție economică sau tehnică.

(c) „Contractele de achiziții publice de bunuri” sunt contracte de achiziții publice, altele decât cele prevăzute la litera (b), care au ca obiect achiziția de produse, cumpărarea lor în rate, închirierea sau leasingul, cu sau fără opțiune de cumpărare.

Un contract de achiziții publice care are ca obiect furnizarea de produse și care acoperă, în mod accesoriu, lucrări de montaj și de instalare, este considerat „contract de achiziții publice de bunuri”.

(d) „Contractele de achiziții publice de servicii” sunt contracte de achiziții publice, altele decât contractele de achiziții publice de lucrări sau de bunuri, care au ca obiect prestarea de servicii prevăzute în anexa II.

Un contract de achiziții publice care are ca obiect atât produse, cât și servicii prevăzute în anexa II este considerat „contract de achiziții publice de servicii”, în cazul în care valoarea serviciilor în cauză este mai mare decât valoarea produselor cuprinse în contract.

Un contract de achiziții publice care are ca obiect servicii în înțelesul anexei II și care cuprinde numai incidental activități în înțelesul anexei I, în raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de achiziții publice de servicii.

(3)  „Concesionarea lucrărilor publice” este un contract care prezintă aceleași caracteristici ca un contract de achiziții publice de lucrări, cu excepția compensației pentru lucrările efectuate, care poate consta fie exclusiv în dreptul de exploatare a lucrării, fie în dreptul de exploatare și o plată.

(4)  „Concesionarea serviciilor” este un contract care prezintă aceleași caracteristici ca un contract de achiziții publice de servicii, cu excepția compensației pentru serviciile prestate, care poate consta fie exclusiv în dreptul de exploatare a serviciilor, fie în dreptul de exploatare și o plată.

(5)  Un „acord-cadru” este un acord încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, având ca obiect stabilirea condițiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate, în special în ceea ce privește prețurile și, după caz, cantitățile prevăzute.

(6)  Un „sistem dinamic de achiziție” este un proces de achiziție, în întregime electronic, a bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici, disponibile în general pe piață, îndeplinesc cerințele autorității contractante, fiind limitat în timp și deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplinește criteriile de selecție și care depune o ofertă indicativă, conform caietului de sarcini.

(7)  O „licitație electronică” este un proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor prețuri și a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permițând clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare.

Prin urmare, unele contracte de servicii și de lucrări care au ca scop activități intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitațiilor electronice.

(8)  Termenii „executant de lucrări”, „furnizor” și „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane și/sau organisme care prezintă pe piață o ofertă de realizare a unor lucrări și opere, produse sau servicii.

Termenul „operator economic” se referă atât la noțiunea de executant de lucrări, cât și la noțiunile de furnizor și prestator de servicii. Acesta este utilizat exclusiv în scopul simplificării.

Operatorul economic care a depus o ofertă se numește „ofertant”. Cel care a solicitat o invitație de participare la o licitație restrânsă sau prin negociere sau la un dialog competitiv se numește „candidat”.

(9)  „Autorități contractante” înseamnă statul, colectivitățile teritoriale, organismele de drept public și asociațiile formate din una sau mai multe din aceste colectivități sau unul sau mai multe organisme de drept public.

„Organism de drept public” înseamnă orice organism:

(a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerințe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial;

(b) care are personalitate juridică;

(c) a cărui activitate este finanțată în cea mai mare parte de stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora din urmă sau al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alcătuit din membri desemnați în proporție de peste 50 % de către stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public.

Liste neexhaustive ale organismelor și ale categoriilor de organisme de drept public care îndeplinesc criteriile enumerate la paragraful al doilea literele (a), (b) și (c) sunt prezentate în anexa III. Statele membre informează periodic Comisia cu privire la modificările intervenite în listele acestora.

(10)  Un „organism central de achiziție” este o autoritate contractantă care:

 achiziționează bunuri și servicii destinate autorităților contractante sau

 atribuie contracte de achiziții publice sau încheie acorduri-cadru de lucrări, de bunuri sau de servicii destinate autorităților contractante.

(11)  

(a) „Licitațiile deschise” înseamnă procedurile în cadrul cărora orice operator economic interesat poate depune o ofertă;

(b) „Licitațiile restrânse” înseamnă procedurile la care orice operator economic poate solicita să participe și în cadrul cărora numai operatorii economici invitați de autoritățile contractante își pot depune ofertele;

(c) „Dialogul competitiv” este o procedură la care orice operator economic poate solicita să participe și în cadrul căreia autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidații admiși la această procedură, în vederea dezvoltării uneia sau mai multor soluții capabile să răspundă necesităților și pe baza căreia sau cărora candidații selectați urmează să fie invitați să își depună ofertele.

În sensul recurgerii la procedura prevăzută în primul paragraf, un contract de achiziții publice este considerat „deosebit de complex”, în cazul în care autoritatea contractantă:

 nu este în măsură să definească, din motive obiective, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) litera (b), (c) sau (d), mijloacele tehnice care pot răspunde necesităților și obiectivelor sale și

 nu este în măsură să stabilească, din motive obiective, natura juridică și financiară a unui proiect;

(d) „Proceduri negociate” înseamnă procedurile în cadrul cărora autoritățile contractante consultă operatorii economici cu privire la opțiunile lor și negociază condițiile contractuale cu unul sau mai mulți dintre ei;

(e) „Concursurile” înseamnă proceduri care permit autorității contractante să achiziționeze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al urbanismului, al arhitecturii și ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu după lansarea sa în competiție, cu sau fără atribuirea de premii.

(12)  Termenii „scris(ă)” sau „în scris” înseamnă orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și apoi comunicat. Ansamblul poate include informații transmise și stocate prin mijloace electronice.

(13)  Un „mijloc electronic” înseamnă un mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare (inclusiv compresia digitală) și stocare a datelor, care sunt difuzate, transmise și recepționate prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

(14)  „Vocabularul comun privind achizițiile publice” (Common Procurement Vocabulary, CPV) desemnează nomenclatura de referință aplicabilă contractelor de achiziții publice, adoptată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2195/2002, asigurând totodată echivalența cu celelalte nomenclaturi existente.

În cazul unor diferențe de interpretare în ceea ce privește domeniul de aplicare a prezentei directive, datorită unor eventuale divergențe între nomenclatura CPV și nomenclatorul NACE prevăzută în anexa I sau între nomenclatura CPV și nomenclatura CPC (versiunea provizorie) prevăzută în anexa II, nomenclatorul NACE și, respectiv, nomenclatura CPC sunt prioritare.

(15)  În sensul articolului 13, al articolului 57 litera (a) și al articolului 68 litera (b), se înțelege prin:

(a) „rețea publică de telecomunicații” – infrastructura publică de telecomunicații care permite trimiterea de semnale între puncte terminus definite ale rețelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

(b) „punct terminus al rețelei” – ansamblul de conexiuni fizice și specificații tehnice de acces care fac parte din rețeaua publică de telecomunicații și sunt necesare pentru a avea acces la respectiva rețea publică și pentru a comunica în mod eficient prin intermediul său;

(c) „servicii publice de telecomunicații” – serviciile de telecomunicații furnizate de una sau mai multe entități de telecomunicații desemnate în mod special de statele membre;

(d) „servicii de telecomunicații” – serviciile care constau, integral sau parțial, în transmisia și transmiterea de semnale în rețeaua publică de telecomunicații prin procedee de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și televiziunii.

Articolul 2

Principii de atribuire a contractelor

Autoritățile contractante tratează operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează potrivit principiului transparenței.

Articolul 3

Acordarea de drepturi speciale sau exclusive: clauza de nediscriminare

În cazul în care o autoritate contractantă acordă unei entități, alta decât o autoritate contractantă, drepturi speciale sau exclusive de exercitare a unei activități de servicii publice, actul prin care se acordă acest drept prevede că entitatea în cauză trebuie să respecte, în ceea ce privește contractele de bunuri pe care le încheie cu terții în cadrul activității în cauză, principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate.TITLUL II

NORME PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIȚII PUBLICECAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 4

Operatori economici

(1)  Candidații sau ofertanții care, în temeiul legislației statului membru în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze serviciul în cauză, nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice, fie persoane juridice.

Cu toate acestea, pentru contractele de achiziții publice de servicii și de lucrări, precum și pentru contractele de achiziții publice de bunuri care implică, în plus, servicii și lucrări de montaj și de instalații, persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau cererilor lor de participare, numele și calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestației în cauză.

(2)  Grupurile de operatori economici pot depune oferte sau se pot prezenta în calitate de candidați. Pentru depunerea unei oferte sau a unei cereri de participare, autoritățile contractante nu pot impune ca grupurile de operatori economici să aibă o anumită formă juridică, dar grupul selectat poate fi constrâns să dobândească o anumită formă juridică în cazul în care i s-a atribuit contractul, în măsura în care această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului.

Articolul 5

Condiții referitoare la acordurile încheiate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului

În scopul atribuirii unui contract de achiziții publice de către autoritățile contractante, statele membre aplică în relațiile lor condiții la fel de favorabile ca cele pe care le aplică operatorilor economici din țările terțe în temeiul acordului privind contractele de achiziții publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay (denumit în continuare „acordul”). În acest scop, statele membre se consultă cu privire la măsurile pe care urmează să le ia în scopul punerii în aplicare a acordului, în cadrul Comitetului consultativ pentru achiziții publice prevăzut la articolul 77.

Articolul 6

Confidențialitatea

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, în special celor privind obligațiile în materie de publicitate a contractelor atribuite și de informare în legătură cu candidații și ofertanții, prevăzute la articolul 35 alineatul (4) și la articolul 41 și, în conformitate cu dreptul intern căruia i se supune autoritatea contractantă, aceasta din urmă nu divulgă informațiile comunicate de operatorii economici cu titlu confidențial; respectivele informații cuprind în special secrete tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor.CAPITOLUL II

Domeniul de aplicareSecțiunea 1

Praguri

Articolul 7

Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice

Prezenta directivă se aplică contractelor de achiziții publice care nu sunt excluse în temeiul exceptărilor prevăzute la articolele 10 și 11 și articolele 12-18 și a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA), este egală sau mai mare decât următoarele praguri:

(a)  ►M14  134 000 EUR ◄ , pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii, altele decât cele prevăzute la litera (b) a treia liniuță, atribuite de autoritățile contractante care sunt autorități guvernamentale centrale enumerate de anexa IV; în ceea ce privește contractele de achiziții publice de bunuri atribuite de autoritățile contractante care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, prezenta dispoziție nu se aplică decât pentru contractele pentru produsele menționate la anexa V;

(b)  ►M14  207 000 EUR ◄ :

 pentru contractele de achiziții publice de bunuri și de servicii atribuite de autoritățile contractante, altele decât cele prevăzute la anexa IV;

 pentru contractele de achiziții publice de bunuri atribuite de autoritățile contractante menționate la anexa IV care își desfășoară activitatea în domeniul apărării, în cazul în care respectivele contracte se referă la produse care nu sunt menționate la anexa V;

 pentru contractele de achiziții publice atribuite de o autoritate contractantă care au ca obiect servicii din categoria 8 din anexa II A, servicii de telecomunicații din categoria 5 ale căror poziții din CVP sunt echivalente cu numerele de referință CPC 7524, 7525 și 7526 și servicii menționate la anexa II B;

(c)  ►M14  5 186 000 EUR ◄ , pentru contractele de achiziții publice de lucrări.

Articolul 8

Contracte subvenționate cu peste 50 % de autoritățile contractante

Prezenta directivă se aplică în cazul atribuirii:

(a) contractelor subvenționate direct cu peste 50 % de autoritățile contractante și a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de ►M14  5 186 000 EUR ◄ :

 în cazul în care respectivele contracte se referă la activități de lucrări publice în sensul anexei I;

 în cazul în care respectivele contracte se referă la lucrări de construcție pentru spitale, echipamente sportive, recreative și de agrement, construcții școlare și universitare și construcții cu destinație administrativă;

(b) contractelor de servicii subvenționate direct cu peste 50 % de autoritățile contractante și a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de ►M14  207 000 EUR ◄ , în cazul în care respectivele contracte implică un contract de lucrări în sensul literei (a).

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca autoritățile contractante care acordă respectivele subvenții să asigure respectarea prezentei directive, în cazul în care contractele sunt atribuite de una sau mai multe entități, altele decât ele însele, sau respectă prezenta directivă, în cazul în care atribuie ele însele contractele pentru și în numele celorlalte autorități.

Articolul 9

Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice, a acordurilor-cadru și a sistemelor dinamice de achiziție

(1)  Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziții publice se bazează pe valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă. Acest calcul ține seama de valoarea totală estimată, inclusiv de orice formă de opțiune posibilă și de eventualele reînnoiri ale contractului.

În cazul în care prevede prime sau plăți în beneficiul candidaților sau ofertanților, autoritatea contractantă ține seama de acestea la calcularea valorii estimate a contractului.

(2)  Estimarea trebuie să fie valabilă în momentul expedierii anunțului de participare, prevăzut la articolul 35 alineatul (2) sau, în cazul în care un astfel de anunț nu este necesar, în momentul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de atribuire a contractului.

(3)  Nici un proiect de lucrări și nici un proiect de achiziții cu scopul obținerii unei anumite cantități de bunuri și de servicii nu poate fi împărțit în vederea sustragerii de la aplicarea dispozițiilor prezentei directive.

(4)  Pentru contractele de achiziții publice de lucrări, la calcularea valorii estimate se ține seama de valoarea lucrărilor, precum și de valoarea totală estimată a bunurilor necesare pentru execuția lucrărilor și puse la dispoziția executantului de lucrări de către autoritățile contractante.

(5)  

(a) În cazul în care o lucrare preconizată sau un proiect de achiziții de servicii poate duce la atribuirea simultană a contractelor sub formă de loturi separate, se ține seama de valoarea globală estimată a totalității respectivelor loturi.

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la articolul 7, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

Cu toate acestea, autoritățile contractante pot deroga de la o astfel de aplicare în cazul loturilor a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR pentru servicii și 1 milion EUR pentru lucrări, cu condiția ca valoarea cumulată a respectivelor loturi să nu depășească 20 % din valoarea cumulată a tuturor loturilor;

(b) în cazul în care un proiect de achiziții de bunuri omogene poate duce la atribuirea simultană a contractelor sub formă de loturi separate, se ține seama de valoarea estimată a tuturor loturilor în temeiul articolului 7 literele (a) și (b).

În cazul în care valoarea cumulată a loturilor este egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la articolul 7, prezenta directivă se aplică la atribuirea fiecărui lot.

Cu toate acestea, autoritățile contractante pot deroga de la o astfel de aplicare în cazul loturilor a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică de 80 000 EUR, cu condiția ca valoarea cumulată a respectivelor loturi să nu depășească 20 % din valoarea cumulată a tuturor loturilor.

(6)  Pentru contractele de achiziții publice de bunuri care au ca obiect leasingul, locațiunea sau cumpărarea cu plata în rate de produse, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este următoarea:

(a) în cazul contractelor de achiziții publice pe perioadă determinată, în cazul în care durata este de maximum 12 luni inclusiv, valoarea totală estimată pentru durata contractului sau, în măsura în care durata contractului este mai mare de 12 luni, valoarea totală care include valoarea estimată a valorii reziduale;

(b) în cazul contractelor de achiziții publice pe perioadă nedeterminată sau în cazul în care durata contractelor nu poate fi determinată, valoarea lunară, înmulțită cu 48.

(7)  În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii caracterizate prin regularitate sau destinate să fie reînnoite în decursul unei anumite perioade, se consideră ca bază de calcul a valorii estimate a contractului:

(a) fie valoarea reală globală a contractelor succesive analoge, atribuite în decursul celor 12 luni anterioare sau din exercițiul anterior, corectată, în cazul în care este posibil, pentru a ține seama de modificările de cantitate sau de valoare posibil să apară în decursul celor 12 luni de după contractul inițial;

(b) fie valoarea estimată globală a contractelor succesive atribuite în decursul celor 12 luni de la prima livrare sau pe perioada exercițiului, în măsura în care acesta depășește 12 luni.

Alegerea metodei folosite pentru a determina valoarea estimată a contractului public nu se poate face cu intenția excluderii din domeniul de aplicare a prezentei directive.

(8)  În cazul contractelor de achiziții publice de servicii, valoarea de care se ține seama ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este, după caz, următoarea:

(a) pentru următoarele tipuri de servicii:

(i) servicii de asigurări: prima plătibilă și celelalte metode de remunerare;

(ii) servicii bancare și alte servicii financiare: onorariile, comisioanele, dobânzile și alte metode de remunerare;

(iii) contracte de proiectare: onorarii, comisioane plătibile și alte metode de remunerare.

(b) Pentru contractele de achiziții publice care nu indică un preț total:

(i) în cazul contractelor pe perioadă determinată, în măsura în care aceasta este egală sau mai mică de 48 luni: valoarea totală estimată pentru întreaga perioadă;

(ii) în cazul contractelor pe perioadă nedeterminată sau mai mare de 48 de luni: valoarea lunară înmulțită cu 48.

(9)  În cazul acordurilor-cadru și al sistemelor dinamice de achiziție, valoarea care trebuie luată în considerare este valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor previzibile în decursul perioadei totale de aplicare a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziție.Secțiunea 2

Situații speciale

▼M10

Articolul 10

Contracte atribuite în domeniile apărării și securității

Sub rezerva articolului 296 din tratat, prezenta directivă se aplică contractelor publice atribuite în domeniile apărării și securității, cu excepția contractelor reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității ( 20 ).

Prezenta directivă nu se aplică contractelor excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2009/81/CE, în temeiul articolelor 8, 12 și 13 din aceasta.

▼B

Articolul 11

Contracte de achiziții publice și acorduri-cadru atribuite de organismele centrale de achiziție

(1)  Statele membre pot prevedea posibilitatea autorităților contractante de a achiziționa lucrări, bunuri și servicii prin intermediul organismelor centrale de achiziție.

(2)  Se consideră că autoritățile contractante care achiziționează lucrări, bunuri și servicii prin intermediul unui organism central de achiziție, în cazurile prevăzute la articolul 1 alineatul (10), au respectat dispozițiile prezentei directive în măsura în care și respectivul organism central de achiziție le-a respectat.Secțiunea 3

Excluderea unor contracte

Articolul 12

Contracte din sectorul apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

Prezenta directivă nu se aplică în cazul contractelor de achiziții publice care, în cadrul Directivei 2004/17/CE, sunt atribuite de autorități contractante care desfășoară una sau mai multe din activitățile prevăzute la articolele 3-7 din directiva menționată anterior și sunt atribuite pentru respectivele activități, nici contractelor de achiziții publice care sunt excluse din domeniul de aplicare a respectivei directive în temeiul articolului 5 alineatul (2) și articolelor 19, 26 și 30 din aceeași directivă.

Cu toate acestea, prezenta directivă continuă să se aplice contractelor de achiziții publice care sunt atribuite de autorități contractante care desfășoară una sau mai multe din activitățile menționate la articolul 6 din Directiva 2004/17/CE și care sunt atribuite pentru respectivele activități, atâta timp cât statul membru în cauză profită de opțiunea prevăzută la articolul 71 din directiva menționată anterior pentru a-i amâna punerea în aplicare.

Articolul 13

Excluderi speciale în domeniul telecomunicațiilor

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice în urma cărora autoritățile contractante pot pune la dispoziție sau pot exploata rețelele publice de telecomunicații sau pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicații.

Articolul 14

Contracte secrete sau care necesită măsuri speciale de siguranță

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice, în cazurile în care acestea sunt declarate secrete, executarea lor trebuie însoțită de măsuri speciale de siguranță, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru în cauză, sau protejarea intereselor esențiale ale respectivului stat membru impune acest lucru.

Articolul 15

Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice reglementate de norme procedurale diferite și atribuite:

(a) în temeiul unui acord internațional încheiat, în conformitate cu tratatul, între un stat membru și una sau mai multe țări terțe privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării în comun a unei lucrări de către statele semnatare sau serviciile necesare realizării sau exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare; toate acordurile sunt comunicate Comisiei, care poate consulta Comitetul consultativ cu privire la contractele de achiziții publice prevăzute în articolul 77;

(b) în temeiul unui acord internațional referitor la staționarea trupelor și privind angajamentele unui stat membru sau ale unei țări terțe;

(c) în temeiul procedurii specifice a unei organizații internaționale.

Articolul 16

Excluderi speciale

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice de servicii:

(a) care au ca obiect achiziția sau locațiunea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau referitoare la drepturile asupra respectivelor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în paralel, înainte sau simultan cu contractul de achiziție sau de închiriere, indiferent de formă, sunt reglementate de prezenta directivă;

(b) care au ca obiect achiziția, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării de către organele de radiodifuziune și privind timpii de emisie;

(c) care au ca obiect servicii de arbitraj și de conciliere;

(d) care au ca obiect servicii financiare referitoare la emisiunea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare, în special operațiunile de strângere de bani sau de capital ale autorităților contractante, precum și servicii furnizate de băncile centrale;

(e) care au ca obiect contractele de muncă;

(f) care au ca obiect servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităților contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie integral remunerat de către autoritatea contractantă.

Articolul 17

Concesionări de servicii

Fără a aduce atingere punerii în aplicare a dispozițiilor prevăzute la articolul 3, prezenta directivă nu se aplică în cazul concesionărilor de servicii definite la articolul 1 alineatul (4).

Articolul 18

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Prezenta directivă nu se aplică contractelor de achiziții publice atribuite de o autoritate contractantă unei alte autorități contractante sau unei asocieri de autorități contractante pe baza unui drept exclusiv de care acestea dispun în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative publicate, cu condiția ca respectivele acte să fie compatibile cu tratatul.Secțiunea 4

Regim special

Articolul 19

Contracte rezervate

Statele membre pot rezerva dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice atelierelor protejate sau pot rezerva executarea contractelor în cadrul programelor de ocupare protejate, în cazul în care majoritatea lucrătorilor implicați sunt persoane cu handicap care, din cauza naturii sau gravității deficiențelor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

În anunțul de participare se menționează prezenta dispoziție.CAPITOLUL III

Regimul aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii

Articolul 20

Contracte de servicii prevăzute de anexa II A

Contractele care au ca obiect serviciile prevăzute de anexa II A se atribuie în conformitate cu articolele 23-55.

Articolul 21

Contracte de servicii prevăzute de anexa II B

Atribuirea contractelor care au ca obiect serviciile prevăzute în anexa II B se realizează exclusiv în conformitate cu articolul 23 și articolul 35 alineatul (4).

Articolul 22

Contracte mixte de servicii prevăzute de anexa II A și de servicii prevăzute de anexa II B

Contractele care au ca obiect atât servicii prevăzute de anexa II A, cât și servicii prevăzute de anexa II B se atribuie în conformitate cu articolele 23-55, în cazul în care valoarea serviciilor menționate de anexa II A este mai mare decât cea a serviciilor menționate de anexa II B. În caz contrar, contractul se atribuie în conformitate cu articolul 23 și articolul 35 alineatul (4).CAPITOLUL IV

Norme speciale privind caietul de sarcini și documentele contractului

Articolul 23

Specificații tehnice

(1)  Specificațiile tehnice definite de anexa VI punctul 1 sunt menționate în documentele contractului, precum anunțurile de participare, caietul de sarcini sau documentele suplimentare. Ori de câte ori este posibil, respectivele specificații tehnice trebuie stabilite astfel încât să țină seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap sau proiectarea pentru toți utilizatorii.

(2)  Specificațiile tehnice trebuie să permită accesul egal al ofertanților și să nu aibă ca efect impunerea unor obstacole nejustificate în calea concurenței în ceea ce privește lansarea procedurilor de achiziții publice.

(3)  Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern, în măsura în care sunt compatibile cu dreptul comunitar, specificațiile tehnice sunt formulate:

(a) fie prin trimitere la specificațiile tehnice definite de anexa VI și, în ordinea preferințelor, la standardele naționale care transpun standardele europene, la acordurile tehnice europene, la specificațiile tehnice comune, la standardele internaționale sau la alte sisteme tehnice de referință stabilite de organismele europene de standardizare sau, în cazul în care acestea nu există, la standardele naționale, la acordurile tehnice naționale sau la specificațiile tehnice naționale în materie de proiectare, calcul și execuție a lucrărilor, precum și de utilizare a produselor. Fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”;

(b) fie în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale; acestea pot include caracteristici de mediu. Cu toate acestea, specificațiile tehnice trebuie să fie suficient de exacte pentru ca ofertanții să poată determina obiectul contractului și pentru ca autoritățile contractante să poată atribui contractul;

(c) fie în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale, prevăzute la litera (b), făcând trimitere la specificațiile menționate la litera (a) ca mijloc de prezumție a conformității cu respectivele performanțe sau cerințe funcționale;

(d) fie prin trimitere la specificațiile prevăzute la litera (a), pentru anumite caracteristici, și la performanțele sau cerințele funcționale prevăzute la litera (b), pentru alte caracteristici.

(4)  În cazul în care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificațiile prevăzute la alineatul (3) litera (a), autoritățile contractante nu pot respinge o ofertă pe motiv că produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile la care au făcut trimitere, dacă ofertantul dovedește în oferta sa, într-un mod care să răspundă cerințelor autorității contractante, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerințele definite în specificațiile tehnice.

Prin mijloc adecvat se poate înțelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(5)  În cazul în care se folosesc de posibilitatea, prevăzută în alineatul (3), de a stabili performanțe sau cerințe funcționale de îndeplinit, autoritățile contractante nu pot respinge o ofertă de lucrări, de produse sau de servicii conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem tehnic de referință elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații se referă la performanțele sau cerințele funcționale pe care le-au impus.

În oferta sa, ofertantul trebuie să dovedească, într-un mod care să răspundă cerințelor autorității contractante și prin orice mijloace adecvate, că lucrările, produsele sau serviciile conforme cu standardul răspund performanțelor sau cerințelor funcționale ale autorității contractante.

Prin mijloc adecvat se poate înțelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(6)  În cazul în care prevăd caracteristici de mediu în termeni de performanțe sau de cerințe funcționale, astfel cum sunt menționate la alineatul (3) litera (b), autoritățile contractante pot utiliza specificațiile detaliate sau, dacă este necesar, părți din acestea, conform etichetelor ecologice europene sau (multi)naționale sau conform oricăror alte etichete ecologice, cu condiția ca:

 respectivele specificații să fie adecvate astfel încât să definească caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

 cerințele etichetei să fie elaborate pe baza unor informații științifice;

 etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părțile implicate, precum organismele guvernamentale, consumatorii, producătorii, distribuitorii și organizațiile de mediu;

 specificațiile să fie accesibile tuturor părților interesate.

Autoritățile contractante pot preciza că produsele sau serviciile care prezintă etichete ecologice sunt considerate ca respectând specificațiile tehnice definite în caietul de sarcini; autoritățile contractante trebuie să accepte orice alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut.

(7)  În sensul prezentului articol, se înțelege prin „organisme recunoscute” – laboratoarele de testare și de calibrare, organismele de inspecție și de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile.

Autoritățile contractante acceptă certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre.

(8)  Cu excepția cazului în care sunt justificate de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu pot preciza o producție determinată, o origine determinată sau un procedeu determinat, și nici nu se pot referi la o marcă comercială, la un brevet, la un tip, la o origine sau la o producție determinată, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. Această mențiune sau referire este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului contractului, în conformitate cu alineatele 3 și 4; o astfel de mențiune sau referire este însoțită de cuvintele „sau echivalent”.

Articolul 24

Variante

(1)  În cazul în care criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritățile contractante pot autoriza ofertanții să prezinte variante.

(2)  Autoritățile contractante precizează în anunțul de participare dacă autorizează sau nu variantele; variantele nu pot fi autorizate în lipsa acestei mențiuni.

(3)  Autoritățile contractante care autorizează variantele menționează în caietul de sarcini cerințele minime pe care trebuie să le respecte acestea, precum și cerințele de prezentare.

(4)  Autoritățile contractante iau în considerare numai variantele care îndeplinesc cerințele minime impuse.

În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri sau de servicii, autoritățile contractante care au autorizat variante nu pot respinge o variantă din simplul motiv că ar conduce, în cazul în care ar fi selectată, fie la un contract de achiziții publice de servicii în locul unui contract de achiziții publice de bunuri, fie la un contract de achiziții publice de bunuri în locul unui contract de achiziții publice de servicii.

Articolul 25

Subcontractarea

În caietul de sarcini, autoritatea contractantă poate solicita sau poate fi obligată de un stat membru să solicite ofertantului să indice, în oferta sa, partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.

Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilității operatorului economic principal.

Articolul 26

Condiții de executare a contractului

Autoritățile contractante pot prevedea condiții speciale privind executarea contractului, cu condiția să fie compatibile cu dreptul comunitar și să fie menționate în anunțul de participare sau în caietul de sarcini. Condițiile de executare a unui contract se pot referi, în special, la aspecte sociale și de mediu.

Articolul 27

Obligații referitoare la impozite, protecția mediului, dispozițiile de protecție și condițiile de muncă

(1)  Autoritatea contractantă poate indica sau poate fi obligată de un stat membru să indice în caietul de sarcini organismul sau organismele de la care candidații sau ofertanții pot obține informații pertinente privind obligațiile referitoare la impozite, protecția mediului, dispozițiile de protecție și condițiile de muncă în vigoare în statul membru, în regiunea sau în localitatea în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile și care se vor aplica lucrărilor efectuate pe șantier sau serviciilor furnizate în decursul perioadei de executare a contractului.

(2)  Autoritatea contractantă care furnizează informațiile prevăzute la alineatul (1) solicită ofertanților sau candidaților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice să menționeze că, la elaborarea ofertei, au ținut seama de obligațiile referitoare la dispozițiile privind protecția și condițiile de muncă în vigoare în locul în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile.

Primul paragraf nu aduce atingere punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 55 privind verificarea ofertelor anormal de scăzute.CAPITOLUL V

Proceduri

Articolul 28

Utilizarea procedurilor deschise, restrânse și de negociare, precum și a dialogului competitiv

Pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, autoritățile contractante aplică proceduri de drept intern, adaptate în sensul prezentei directive.

Autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice prin procedură deschisă sau procedură restrânsă. În situațiile speciale prevăzute în mod expres la articolul 29, autoritățile contractante pot atribui contractele de achiziții publice prin dialog competitiv. În cazurile și situațiile speciale prevăzute în mod expres la articolele 30 și 31, pot recurge la o procedură de negociere, cu sau fără publicarea unui anunț de participare.

Articolul 29

Dialogul competitiv

(1)  În cazul în care un contract este deosebit de complex, statele membre pot prevedea posibilitatea ca autoritatea contractantă, în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise sau restrânse nu permite atribuirea contractului, să poată recurge la dialogul competitiv în conformitate cu prezentul articol.

Atribuirea contractului de achiziții publice se face exclusiv pe baza criteriului de atribuire ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(2)  Autoritățile contractante publică un anunț de participare în care își fac cunoscute necesitățile și cerințele, pe care le definesc în același anunț și într-un document descriptiv.

(3)  Autoritățile contractante deschid, cu candidații selectați în conformitate cu dispozițiile aplicabile prevăzute la articolele 44-52, un dialog competitiv al cărui obiect este identificarea și definirea mijloacelor celor mai potrivite care să răspundă necesităților lor. În decursul acestui dialog, pot discuta cu candidații selectați toate aspectele contractului.

În cadrul dialogului, autoritățile contractante asigură egalitate de tratament pentru fiecare ofertant. În special, autoritățile contractante nu prezintă, în mod discriminatoriu, informații care pot avantaja anumiți ofertanți în raport cu ceilalți.

Autoritățile contractante nu pot dezvălui celorlalți participanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia.

(4)  Autoritățile contractante pot prevedea ca procedura să se desfășoare în etape succesive, pentru a reduce numărul de soluții care trebuie discutate în etapa de dialog, aplicând criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare sau în documentul descriptiv. Recursul la această opțiune se menționează în anunțul de participare sau documentul descriptiv.

(5)  Autoritățile contractante continuă dialogul până când sunt în măsură să identifice soluția sau soluțiile, după caz după ce le-au comparat, care pot răspunde necesităților lor.

(6)  După ce au declarat încheierea dialogului și după ce au informat participanții, autoritățile contractante îi invită să prezinte ofertele finale pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și specificate în cursul dialogului. Ofertele trebuie să cuprindă toate elementele solicitate și necesare pentru realizarea proiectului.

Ofertele pot fi clarificate, precizate și perfecționate la cererea autorității contractante. Totodată, precizările, clarificările, perfecționările sau informațiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de bază ale ofertei sau ale cererii de ofertă, ale căror variații pot denatura concurența sau pot avea un efect discriminatoriu.

(7)  Autoritățile contractante evaluează ofertele primite în funcție de criteriile de atribuire stabilite în anunțul de participare sau în documentul descriptiv și aleg oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în conformitate cu articolul 53.

La cererea autorității contractante, ofertantul identificat ca având oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic poate fi invitat să clarifice unele aspecte din oferta sa sau să confirme angajamentele prezentate în ofertă, cu condiția ca acest lucru să nu ducă la modificarea unor elemente importante ale ofertei sau ale cererii de ofertă, la denaturarea concurenței sau la situații discriminatorii.

(8)  Autoritățile contractante pot prevedea prețuri sau plăți pentru participanții la dialog.

Articolul 30

Cazuri care justifică recurgerea la procedura de negociere prin publicarea unui anunț de participare

(1)  Autoritățile contractante pot atribui contracte de achiziții publice printr-o procedură de negociere, după publicarea unui anunț de participare, în următoarele cazuri:

(a) în cazul unor oferte neregulate sau în cazul depunerii unor oferte inacceptabile în temeiul dispozițiilor de drept intern compatibile cu articolele 4, 24, 25, 27 și articolele din capitolul VII, depuse ca răspuns la o procedură deschisă sau restrânsă sau la un dialog competitiv, în cazul în care condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial.

Autoritățile contractante pot opta să nu publice un anunț de participare în cazul în care includ în procedura de negociere toți ofertanții și numai ofertanții care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolele 45-52 și care au depus, cu ocazia procedurii deschise sau restrânse anterioare sau a dialogului competitiv anterior, oferte conforme cu cerințele formale ale procedurii de atribuire;

(b) în cazuri excepționale, în cazul în care este vorba de lucrări, de bunuri sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă și globală a prețurilor;

(c) în domeniul serviciilor, în special în sensul categoriei 6 din anexa II A, și al prestațiilor intelectuale, precum proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor care urmează să fie prestate, specificațiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform normelor privind procedura deschisă sau procedura restrânsă;

(d) în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, pentru lucrările care sunt realizate exclusiv în vederea cercetării, experimentării sau dezvoltării, și nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare și de dezvoltare.

(2)  În cazurile prevăzute la alineatul (1), autoritățile contractante negociază cu ofertanții ofertele depuse de aceștia, pentru a le adapta la cerințele exprimate în anunțul de participare, în caietul de sarcini și în eventualele documente suplimentare, și pentru a găsi oferta cea mai avantajoasă în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).

(3)  În cursul negocierilor, autoritățile contractante asigură egalitatea de tratament pentru toți ofertanții. În special, autoritățile contractante nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care pot avantaja anumiți ofertanți în raport cu ceilalți.

(4)  Autoritățile contractante pot prevedea ca procedura negociată să se desfășoare în etape succesive pentru a reduce numărul de oferte care trebuie negociate, aplicând criteriile de atribuire menționate în anunțul de participare sau în caietul de sarcini. Recurgerea la această opțiune este menționată în anunțul de participare sau în caietul de sarcini.

Articolul 31

Cazuri care justifică recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare

Autoritățile contractante pot atribui contractele de achiziții publice printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în următoarele cazuri:

1. în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii:

(a) în cazul în care nici o ofertă ori nici o ofertă adecvată sau nici o candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură deschisă sau restrânsă, atât timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanțial și un raport este transmis Comisiei, la cererea sa;

(b) în cazul în care, din motive tehnice, artistice sau referitoare la protecția drepturilor de exclusivitate, contractul nu poate fi atribuit decât unui anumit operator economic;

(c) în cazul în care, într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritățile contractante în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedurile deschise, restrânse sau negociate cu publicarea unui anunț de participare prevăzute la articolul 30. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie în nici unul dintre cazuri atribuite autorităților contractante;

2. în cazul contractelor de achiziții publice de bunuri:

(a) în cazul în care bunurile în cauză sunt produse numai în scopul cercetării, experimentării, studierii sau dezvoltării; prezenta dispoziție nu se aplică producției cantitative care urmărește să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze costurile de cercetare și dezvoltare;

(b) pentru livrările suplimentare efectuate de furnizorul inițial și destinate fie pentru înlocuirea parțială a bunurilor sau instalațiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau instalațiilor existente, în cazul în care schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziționeze un material tehnic cu caracteristici diferite care duce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere; ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum și cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de trei ani;

(c) pentru bunurile cotate și achiziționate la o bursă de materii prime;

(d) pentru cumpărarea de bunuri în condiții deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale, fie de la curatori sau lichidatori ai unui faliment, ai unui concordat judiciar sau ai unei proceduri de aceeași natură în temeiul legislațiilor sau reglementărilor interne;

3. în cazul contractelor de achiziții publice de servicii, în cazul în care contractul în cauză este urmarea unui concurs și trebuie, conform normelor aplicabile, să fie atribuit câștigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului; în acest ultim caz, toți câștigătorii concursului trebuie invitați să participe la negocieri;

4. în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări și al contractelor de achiziții publice de servicii:

(a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat inițial și nici în contractul inițial și care au devenit necesare, ca urmare a unei situații neprevăzute, pentru execuția lucrării sau serviciilor descrise de acestea, cu condiția atribuirii contractului operatorului economic care execută respectiva lucrare sau serviciu:

 în cazul în care respectivele lucrări sau servicii suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic sau economic de contractul inițial fără a constitui un inconvenient major pentru autoritățile contractante

 sau

 în cazul în care respectivele lucrări sau servicii, chiar dacă pot fi separate de executarea contractului inițial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia.

Cu toate acestea, valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 50 % din valoarea contractului inițial;

(b) pentru lucrări sau servicii noi, constând în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredințate de către aceleași autorități contractante operatorului economic câștigător al contractului inițial, cu condiția ca respectivele lucrări sau servicii să fie conforme cu un proiect de bază și ca acesta să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit prin procedură deschisă sau restrânsă.

Posibilitatea de a se recurge la această procedură este indicată o dată cu intrarea în concurență a primei operații, iar autoritățile contractante țin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea lucrărilor sau serviciilor, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 7.

La această procedură se poate recurge numai în termen de trei ani de la încheierea contractului inițial.

Articolul 32

Acorduri-cadru

(1)  Statele membre pot prevedea posibilitatea autorităților contractante de a încheia acorduri-cadru.

(2)  În vederea încheierii unui acord-cadru, autoritățile contractante respectă regulamentul de procedură prevăzut de prezenta directivă în toate etapele, până la atribuirea contractelor fondate pe respectivul acord-cadru. Părțile la acordul-cadru sunt alese prin aplicarea criteriilor de atribuire stabilite în conformitate cu articolul 53.

Contractele bazate pe un acord-cadru se atribuie în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (3) și (4). Respectivele proceduri sunt aplicabile numai între autoritățile contractante și operatorii economici care sunt părți inițiale la acordul-cadru.

La atribuirea contractelor bazate pe un acord-cadru, părțile nu pot în nici unul dintre cazuri să aducă modificări importante la termenii stabiliți, în respectivul acord-cadru, în special în cazul prevăzut la alineatul (3).

Durata unui acord-cadru nu poate fi mai mare de patru ani, cu excepția unor cazuri excepționale justificate corespunzător, în special prin obiectul acordului-cadru.

Autoritățile contractante nu pot recurge la acorduri-cadru în mod abuziv sau pentru a împiedica, pentru a restrânge sau pentru a denatura concurența.

(3)  În cazul în care un acord-cadru este încheiat cu un singur operator economic, contractele bazate pe respectivul acord-cadru sunt atribuite în limitele termenilor stabiliți în acordul-cadru.

Pentru atribuirea unor astfel de contracte, autoritățile contractante pot consulta în scris operatorul economic care este parte la acordul-cadru, solicitându-i să își completeze, dacă este necesar, oferta.

(4)  În cazul în care acordul-cadru se încheie cu mai mulți operatori economici, numărul acestora trebuie să fie cel puțin egal cu trei, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care să îndeplinească criteriile de selecție și de oferte care să corespundă criteriilor de atribuire.

Contractele bazate pe acorduri-cadru încheiate cu mai mulți operatori economici se pot atribui:

 fie prin aplicarea termenilor stabiliți în acordul-cadru, fără restabilirea concurenței;

 fie, în cazul în care în acordul-cadru nu sunt stabiliți toți termenii, după restabilirea concurenței între părți pe baza acelorași termeni, dacă este necesar prin precizarea acestora, și, după caz, pe baza altor termeni menționați în caietul de sarcini al acordului-cadru, în conformitate cu procedura următoare:

 

(a) pentru fiecare contract care urmează să fie atribuit, autoritățile contractante consultă în scris operatorii economici care sunt capabili să realizeze obiectul contractului;

(b) autoritățile contractante stabilesc un termen suficient de prezentare a ofertelor referitoare la fiecare contract, ținând seama de elemente precum complexitatea obiectului contractului și timpul necesar pentru depunerea ofertelor;

(c) ofertele se depun în scris, iar conținutul lor rămâne confidențial până la expirarea termenului de răspuns prevăzut;

(d) autoritățile contractante atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriilor de atribuire enumerate în caietul de sarcini al acordului-cadru.

Articolul 33

Sisteme dinamice de achiziție

(1)  Statele membre pot prevedea posibilitatea autorităților contractante de a recurge la sisteme dinamice de achiziție.

(2)  Pentru realizarea unui sistem dinamic de achiziție, autoritățile contractante urmează normele procedurii deschise în toate etapele sale, până la atribuirea contractelor care trebuie atribuite în cadrul respectivului sistem. Sunt admiși în sistem toți ofertanții care îndeplinesc criteriile de selecție și au prezentat o ofertă indicativă conformă cu caietul de sarcini și cu eventualele documente suplimentare; ofertele indicative pot fi îmbunătățite în orice moment, cu condiția să fie în continuare conforme cu caietul de sarcini. Pentru punerea în aplicare a sistemului și pentru atribuirea contractelor în cadrul acestui sistem, autoritățile contractante utilizează exclusiv mijloace electronice, în conformitate cu articolul 42 alineatele (2)-(5).

(3)  În scopul punerii în aplicare a sistemului dinamic de achiziție, autoritățile contractante:

(a) publică un anunț de participare, în care precizează că este vorba de un sistem dinamic de achiziție;

(b) precizează, în caietul de sarcini, printre altele, natura achizițiilor estimate care fac obiectul sistemului în cauză, precum și toate informațiile necesare privind sistemul de achiziție, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare;

(c) oferă prin mijloace electronice, de la publicarea anunțului și până la expirarea sistemului, accesul liber, direct și total la caietul de sarcini și la toate documentele suplimentare și indică în anunț adresa de Internet la care pot fi consultate respectivele documente.

(4)  Autoritățile contractante acordă fiecărui operator economic, pe toată durata sistemului dinamic de achiziție, posibilitatea de a prezenta o ofertă indicativă pentru a fi admis în sistem în condițiile prevăzute la alineatul (2). Autoritățile contractante încheie evaluarea în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii ofertei indicative. Cu toate acestea, pot prelungi perioada de evaluare, cu condiția ca, între timp, să nu fie eliberată nici o invitație de participare la licitație.

Autoritatea contractantă informează în cel mai scurt timp posibil ofertantul menționat la primul paragraf cu privire la admiterea sa în sistemul dinamic de achiziție sau la respingerea ofertei sale indicative.

(5)  Fiecare contract special trebuie să facă obiectul unei invitații de participare. Înainte de lansarea unei astfel de invitații, autoritățile contractante publică un anunț de participare simplificat, prin care invită toți operatorii economici interesați să prezinte o ofertă indicativă, în conformitate cu alineatul (4), într-un termen care nu poate depăși 15 zile de la data trimiterii anunțului simplificat. Autoritățile contractante lansează invitația de participare numai după ce au evaluat toate ofertele indicative depuse până la expirarea termenului.

(6)  Autoritățile contractante invită pe toți ofertanții admiși în sistem să prezinte o ofertă pentru fiecare contract care urmează să fie atribuit în cadrul sistemului. În acest scop, stabilesc un termen de depunere a ofertelor.

Autoritățile contractante atribuie contractul ofertantului care a prezentat oferta cea mai avantajoasă, pe baza criteriilor de atribuire enumerate în anunțul de participare în scopul punerii în aplicare a sistemului dinamic de achiziție. După caz, respectivele criterii pot fi precizate în invitația menționată la primul paragraf.

(7)  Durata unui sistem dinamic de achiziție nu poate fi mai mare de patru ani, cu excepția unor cazuri excepționale justificate corespunzător.

Autoritățile contractante nu pot recurge la sistemul în cauză pentru a împiedica, pentru a restrânge sau pentru a denatura concurența.

Operatorilor economici interesați sau părților la sistem nu li se cere nici o sumă drept cheltuieli administrative.

Articolul 34

Contracte de achiziții publice de lucrări: normele speciale privind planurile de locuințe sociale

În cazul contractelor de achiziții publice referitoare la proiectarea și construirea unui ansamblu de locuințe sociale ale cărui dimensiune, complexitate și durată estimată a lucrărilor impun ca planificarea să se bazeze încă de la început pe stricta colaborare în cadrul unei echipe alcătuite din delegații autorităților contractante, din experți și din executantul de lucrări care urmează să fie responsabil cu execuția lucrărilor, se poate recurge la o procedură specială de atribuire, care urmărește să selecteze executantul de lucrări cel mai în măsură să fie integrat în echipă.

În special, autoritățile contractante includ în anunțul de participare o descriere cât mai exactă a lucrărilor, pentru a permite executanților de lucrări interesați să aprecieze în mod real proiectul care urmează să fie executat. Mai mult, autoritățile contractante menționează în respectivul anunț de participare, conform criteriilor de selecție calitative prevăzute la articolele 45-52, condițiile personale, tehnice, economice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații.

În cazul în care recurg la o astfel de procedură, autoritățile contractante aplică articolele 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 și 45-52.CAPITOLUL VI

Norme de publicitate și transparențăSecțiunea 1

Publicarea anunțurilor

Articolul 35

Anunțuri

(1)  Autoritățile contractante fac cunoscut, prin intermediul unui anunț de informare prealabilă, publicat de ele sau de Comisie, „profilul cumpărătorului” prevăzut în anexa VIII punctul 2 litera (b):

(a) în ceea ce privește bunurile, valoarea totală estimată a contractelor sau a acordurilor-cadru pe grupe de produse pe care intenționează să le atribuie în decursul următoarelor 12 luni, în cazul în care valoarea totală estimată, ținând seama de articolele 7 și 9, este egală sau mai mare de 750 000 EUR.

Autoritățile contractante stabilesc grupele de produse făcând trimitere la pozițiile din CVP;

(b) în ceea ce privește serviciile, valoarea totală estimată a contractelor sau a acordurilor-cadru, pentru fiecare categorie de servicii enumerate în anexa II A, pe care intenționează să le atribuie în decursul următoarelor 12 luni, în cazul în care valoarea totală estimată, ținând seama de articolele 7 și 9, este egală sau mai mare de 750 000 EUR;

(c) în ceea ce privește lucrările, caracteristicile esențiale ale contractelor sau ale acordurilor-cadru pe care intenționează să le atribuie și ale căror valori estimate sunt egale sau mai mari decât pragul prevăzut la articolul 7, ținând seama de dispozițiile articolului 9.

Anunțurile prevăzute la literele (a) și (b) sunt trimise Comisiei sau publicate pentru profilul cumpărătorului în cel mai scurt timp posibil după începerea exercițiului bugetar.

Anunțul prevăzut la litera (c) este trimis Comisiei sau publicat pentru profilul cumpărătorului în cel mai scurt timp posibil după decizia de aprobare a programului în care se înscriu contractele de lucrări sau contractele-cadru pe care autoritățile contractante intenționează să le atribuie.

Autoritățile contractante care publică anunțul de informare prealabilă privind profilul cumpărătorului trimit Comisiei, pe cale electronică, în conformitate cu formatul și modalitățile de trimitere prevăzute de anexa VIII punctul 3, un anunț prin care anunță publicarea unui anunț de informare prealabilă privind un profil de cumpărător.

Publicarea anunțurilor prevăzute la literele (a), (b) și (c) este obligatorie numai în cazul în care autoritățile contractante au recurs la opțiunea de a reduce termenul de primire a ofertelor în conformitate cu articolul 38 alineatul (4).

Prezentul alineat nu se aplică procedurilor de negociere fără publicarea unui anunț de participare.

(2)  Autoritățile contractante care doresc să atribuie un contract de achiziții publice sau un acord-cadru printr-o procedură deschisă, restrânsă sau, în condițiile prevăzute la articolul 30, printr-o procedură de negociere prin publicarea unui anunț de participare sau, în condițiile prevăzute la articolul 29, printr-un dialog competitiv, își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de participare.

(3)  Autoritățile contractante care doresc să realizeze un sistem dinamic de achiziție își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de participare.

Autoritățile contractante care doresc să atribuie un contract de achiziții publice bazat pe un sistem dinamic de achiziții își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de participare simplificat.

(4)  Autoritățile contractante care au atribuit un contract de achiziții publice sau au încheiat un acord-cadru trimit un anunț privind rezultatele procedurii de atribuire în termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea contractului sau de la încheierea acordului-cadru.

În cazul acordurilor-cadru încheiate în conformitate cu articolul 32, autoritățile contractante nu sunt obligate să trimită un anunț privind rezultatele procedurii de atribuire a fiecărui contract bazat pe acordul-cadru.

Autoritățile contractante trimit un anunț privind rezultatele procedurii de atribuire a contractelor bazate pe un sistem dinamic de achiziție în termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea fiecărui contract. Cu toate acestea, autoritățile contractante pot regrupa respectivele anunțuri în mod trimestrial. În acest caz, trimit respectivele anunțuri regrupate în termen de cel mult 48 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

În cazul contractelor de achiziții publice de servicii menționate de anexa II B, autoritățile contractante indică în anunț dacă acceptă publicarea. Pentru respectivele contracte de servicii, Comisia stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2), normele privind elaborarea rapoartelor statistice pe baza anunțurilor în cauză și publicarea respectivelor rapoarte.

Se poate ca unele informații privind atribuirea contractului sau încheierea acordului-cadru să nu fie publicate, în cazul în care dezvăluirea lor ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privați sau ar aduce atingere concurenței loiale între aceștia.

Articolul 36

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor

(1)  Anunțurile cuprind informațiile menționate de anexa VII A și, după caz, orice altă informație pe care autoritatea contractantă o consideră utilă, în forma formularelor standard adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2).

(2)  Anunțurile trimise Comisiei de autoritățile contractante sunt transmise fie pe cale electronică, în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate în anexa VIII punctul 3, fie prin alte mijloace. În cazul în care se recurge la procedura accelerată prevăzută la articolul 38 alineatul (8), anunțurile trebuie trimise fie prin fax, fie pe cale electronică, în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3.

Anunțurile se publică în conformitate cu caracteristicile tehnice de publicare menționate de anexa VIII punctul 1 literele (a) și (b).

(3)  Anunțurile trimise pe cale electronică, în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3, se publică în termen de cel mult cinci zile de la data trimiterii.

Anunțurile care nu sunt trimise pe cale electronică în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3 se publică în termen de cel mult doisprezece zile de la data trimiterii sau, în cazul procedurii accelerate prevăzute la articolul 38 alineatul (8), în termen de cel mult cinci zile de la data trimiterii.

(4)  Anunțurile de participare se publică integral în una dintre limbile oficiale ale Comunității, aleasă de autoritatea contractantă, versiunea în limba originală fiind singura autentică. Un rezumat al elementelor importante din fiecare anunț se publică în celelalte limbi oficiale.

Cheltuielile de publicare a respectivelor anunțuri de către Comisiei sunt suportate de Comisie.

(5)  Anunțurile și conținutul acestora nu pot fi publicate la nivel național înainte de data la care sunt trimise Comisiei.

Anunțurile publicate la nivel național nu trebuie să cuprindă alte informații decât cele cuprinse în anunțurile trimise Comisiei sau publicate pentru un profil de cumpărător în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) primul paragraf și trebuie să menționeze data la care anunțul a fost trimis Comisiei sau data publicării pentru profilul cumpărătorului.

Anunțurile de informare prealabilă nu pot fi publicate pentru un profil de cumpărător înainte de data trimiterii la Comisie a anunțului de publicare a acestora sub această formă și trebuie să menționeze data respectivei trimiteri.

(6)  Conținutul anunțurilor care nu sunt trimise pe cale electronică în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3 este limitat la aproximativ 650 de cuvinte.

(7)  Autoritățile contractante trebuie să poată dovedi data trimiterii anunțurilor.

(8)  Comisia confirmă autorității contractante publicarea informațiilor trimise, menționând data publicării. Confirmarea constituie dovada publicării.

Articolul 37

Publicarea neobligatorie

Autoritățile contractante pot publica, în conformitate cu articolul 36, anunțurile privind contractele de achiziții publice a căror publicare nu este obligatorie în temeiul prezentei directive.Secțiunea 2

Termene

Articolul 38

Termene de primire a cererilor de participare și a ofertelor

(1)  Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor și a cererilor de participare, autoritățile contractante țin seama în special de complexitatea contractului și de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor, fără a aduce atingere termenelor stabilite de prezentul articol.

(2)  În cazul procedurilor deschise, termenul de primire a ofertelor este de 52 de zile de la data trimiterii anunțului de participare.

(3)  În cazul procedurilor restrânse, al procedurilor de negociere cu publicarea unui anunț de participare prevăzute la articolul 30 și al dialogului competitiv:

(a) termenul minim de primire a cererilor de participare este de 37 de zile de la data trimiterii anunțului de participare;

(b) în cazul procedurilor restrânse, termenul minim de primire a ofertelor este de 40 de zile de la data trimiterii invitației.

(4)  În cazul în care autoritățile contractante au publicat un anunț de informare prealabilă, termenul minim de primire a ofertelor prevăzut la alineatul (2) și la alineatul (3) litera (b) poate fi redus, ca regulă generală, la 36 de zile, dar, în nici un caz, la mai puțin de 22 de zile.

Termenul curge de la data trimiterii anunțului de participare, în cazul procedurilor deschise, și de la data trimiterii invitației, în cazul procedurilor restrânse.

Termenul redus menționat la primul paragraf este permis cu condiția ca anunțul de informare prealabilă să fi cuprins toate informațiile necesare pentru anunțul de participare prevăzut de anexa VII A, în cazul în care respectivele informații sunt disponibile în momentul publicării anunțului și în care respectivul anunț de informare prealabilă a fost trimis spre publicare cu minimum 52 de zile și maximum 12 luni înainte de data trimiterii anunțului de participare.

(5)  În cazul în care anunțurile sunt pregătite și trimise pe cale electronică în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3, termenele de primire a ofertelor prevăzute la alineatele (2) și (4), în cazul procedurilor deschise, și termenele de primire a cererilor de participare prevăzute la alineatul (3) litera (a), în cazul procedurilor restrânse și de negociere și în cazul dialogului competitiv, pot fi reduse cu 7 zile.

(6)  Termenele de primire a ofertelor prevăzute la alineatul (2) și la alineatul (3) litera (b) pot fi reduse cu 5 zile în cazul în care autoritatea contractantă asigură, pe cale electronică și începând de la data publicării anunțului în conformitate cu anexa VIII, accesul liber, direct și total la caietul de sarcini și la orice documente suplimentare, menționând în textul anunțului adresa de Internet la care pot fi consultate respectivele documente.

Această reducere se poate cumula cu cea prevăzută la alineatul (5).

(7)  În cazul în care, indiferent de motiv, caietul de sarcini și documentele sau informațiile suplimentare, deși solicitate în timp util, nu au fost furnizate în termenele stabilite la articolele 39 și 40 sau în care ofertele nu pot fi formulate decât în urma unei vizite la fața locului sau după consultarea pe loc a unor documente anexate la caietul de sarcini, termenele de primire a ofertelor sunt prelungite astfel încât toți operatorii economici interesați să poată avea acces la toate informațiile necesare pentru formularea ofertelor.

(8)  În cazul procedurilor restrânse și de negociere cu publicarea unui anunț de participare prevăzute la articolul 30, în cazul în care nu se pot respecta termenele minime stabilite de prezentul articol, datorită naturii urgente a situației, autoritățile contractante pot stabili:

(a) un termen de primire a cererilor de participare care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data trimiterii anunțului sau care nu poate fi mai mic de 10 zile, în cazul în care anunțul este trimis pe cale electronică în conformitate cu formatul și modalitățile de transmitere menționate de anexa VIII punctul 3;

(b) și, în cazul procedurilor restrânse, un termen de primire a ofertelor care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data trimiterii invitației ofertantului.

Articolul 39

Proceduri deschise: caiete de sarcini, documente și informații suplimentare

(1)  În procedurile deschise, în cazul în care autoritățile contractante nu asigură, pe cale electronică, în conformitate cu articolul 38 alineatul (6), accesul liber, direct și total la caietul de sarcini și la orice document suplimentar, caietele de sarcini și documentele suplimentare sunt trimise operatorilor economici în termen de șase zile de la data primirii cererii, în cazul în care respectiva cerere a fost făcută în timp util înainte de termenul de prezentare a ofertelor.

(2)  Informațiile suplimentare privind caietele de sarcini și documentele suplimentare sunt comunicate de autoritățile contractante sau de serviciile competente cu cel mult șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor, în cazul în care au fost solicitate în timp util.Secțiunea 3

Conținutul și mijloacele de transmitere a informațiilor

Articolul 40

Invitații de prezentare a ofertelor, de participare la dialog sau de negociere

(1)  În procedurile restrânse, dialogul competitiv și procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de participare în sensul articolului 30, autoritățile contractante invită simultan și în scris candidații selectați să își prezinte ofertele sau să negocieze sau, în cazul dialogului competitiv, să participe la dialog.

(2)  Invitația adresată candidaților cuprinde:

 fie un exemplar din caietul de sarcini sau din documentul descriptiv și din orice document suplimentar;

 fie o trimitere pentru accesarea caietului de sarcini și a altor documente menționate la prima liniuță, în cazul în care sunt disponibile în mod direct pe cale electronică, în conformitate cu articolul 38 alineatul (6).

(3)  În cazul în care o entitate, alta decât autoritatea contractantă responsabilă cu procedura de atribuire, dispune de caietul de sarcini, de documentul descriptiv și de documentele suplimentare, invitația precizează adresa serviciului de la care poate fi solicitat respectivul caiet de sarcini, respectivul document descriptiv sau respectivele documente suplimentare și, după caz, termenul în care se pot solicita documentele în cauză, precum și valoarea și modalitățile de plată a sumei care trebuie plătită pentru a obține documentele. Serviciile competente trimit operatorilor economici documentația menționată anterior de îndată după primirea cererii în acest sens.

(4)  Informațiile suplimentare privind caietele de sarcini, documentul descriptiv sau documentele suplimentare sunt comunicate de autoritățile contractante sau de serviciile competente cu cel mult șase zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor, în cazul în care au fost solicitate în timp util. În cazul procedurii restrânse sau de negociere accelerată, termenul este de patru zile.

(5)  În afară de aceasta, invitația de prezentare a unei oferte, de participare la dialog sau de negociere cuprinde cel puțin:

(a) o trimitere la anunțul de participare publicat;

(b) termenul de primire a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele și limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;

(c) în cazul dialogului competitiv, data și adresa stabilite pentru începerea etapei de consultare, precum și limbile folosite;

(d) o trimitere la documentele care pot fi anexate, fie în sprijinul declarațiilor care pot fi verificate, furnizate de candidat în conformitate cu articolul 44, fie în completarea informațiilor prevăzute la articolul menționat anterior și în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolele 47 și 48;

(e) ponderea relativă a criteriilor de atribuire a contractului sau, după caz, ordinea descrescătoare a importanței respectivelor criterii, în cazul în care nu sunt menționate în anunțul de participare, în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv.

Cu toate acestea, în cazul contractelor atribuite în conformitate cu normele prevăzute la articolul 29, informațiile menționate la litera (b) din prezentul alineat nu sunt incluse în invitația de participare la dialog, dar sunt menționate în invitația de prezentare a unei oferte.

Articolul 41

Informarea candidaților și ofertanților

(1)  Autoritățile contractante informează în cel mai scurt timp pe candidați și pe ofertanți cu privire la deciziile luate în ceea ce privește încheierea unui acord-cadru, atribuirea unui contract sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziție, inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis să renunțe la încheierea unui acord-cadru, la atribuirea unui contract pentru care lansaseră o invitație de participare și să reia procedura sau la aplicarea unui sistem dinamic de achiziție; în cazul în care autorităților contractante li se solicită acest lucru, informațiile sunt furnizate în scris.

(2)  La cererea părții în cauză, autoritatea contractantă comunică în cel mai scurt timp:

 fiecărui candidat respins, motivele respingerii candidaturii sale;

 fiecărui ofertant respins, motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, în cazurile prevăzute la articolul 23 alineatele (4) și (5), motivele deciziei de neechivalență sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile sau serviciile nu corespund performanțelor sau cerințelor funcționale;

 fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă, caracteristicile și avantajele referitoare la oferta selectată, precum și numele adjudecatarului sau al părților la acordul-cadru.

Termenele nu pot depăși în nici unul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise.

(3)  Cu toate acestea, autoritățile contractante pot decide să nu comunice anumite informații privind atribuirea contractelor, încheierea acordurilor-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziție, prevăzute la alineatul (1), în cazurile în care dezvăluirea respectivelor informații ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privați sau ar aduce atingere concurenței loiale între aceștia.Secțiunea 4

Comunicări

Articolul 42

Norme aplicabile comunicărilor

(1)  Toate comunicările, precum și toate schimburile de informații prevăzute de prezentul titlu pot fi realizate, la alegerea autorității contractante, prin poștă, prin fax, pe cale electronică în conformitate cu alineatelor (4) și (5), prin telefon, în cazul și condițiile prevăzute la alineatul (6), sau printr-o combinație între aceste mijloace.

(2)  Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie în general disponibile și, prin urmare, nu trebuie să limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

(3)  Comunicările, schimburile de informații și stocarea lor se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integrității datelor și confidențialitatea ofertelor și a cererilor de participare, precum și faptul că autoritățile contractante analizează conținutul ofertelor și al cererilor de participare numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.

(4)  Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronică, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să aibă un caracter nediscriminatoriu, să fie permanent disponibile publicului și să fie compatibile cu tehnologiile de informare și de comunicare general utilizate.

(5)  Următoarele norme se aplică dispozitivelor de transmisie și recepție electronică a ofertelor, precum și dispozitivelor de recepție electronică a cererilor de participare:

(a) informațiile privind specificațiile necesare prezentării ofertelor și cererilor de participare pe cale electronică, inclusiv încriptarea, trebuie să fie disponibile părților interesate. În plus, dispozitivele de primire în format electronic a ofertelor și a cererilor de participare trebuie să respecte cerințele prevăzute de anexa X;

(b) statele membre pot solicita, în temeiul articolului 5 din Directiva 1999/93/CE, ca ofertele electronice să fie însoțite de o semnătură electronică avansată în conformitate cu alineatul (1) din directiva menționată anterior;

(c) statele membre pot introduce sau menține programe voluntare de acreditare care urmăresc să îmbunătățească nivelul serviciului de certificare furnizat pentru aceste dispozitive;

(d) ofertanții sau candidații se angajează să depună, înainte de expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea ofertelor sau cererilor de participare, documentele, certificatele și declarațiile prevăzute la articolele 45-50 și la articolul 52, în cazul în care nu sunt disponibile în format electronic.

(6)  Următoarele norme se aplică transmiterii cererilor de participare:

(a) cererile de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice pot fi făcute în scris sau telefonic;

(b) în cazul în care cererea de participare este făcută telefonic, trebuie trimisă o confirmare scrisă înainte de expirarea termenului stabilit pentru primirea cererilor;

(c) autoritățile contractante pot solicita, dacă este necesar în vederea asigurării unor dovezi legale, ca cererile de participare trimise prin fax să fie confirmate prin poștă sau pe cale electronică. În acest caz, autoritățile contractante menționează în anunțul de participare această cerință, precum și termenul în care trebuie îndeplinită.Secțiunea 5

Procese-verbale

Articolul 43

Conținutul proceselor-verbale

Autoritățile contractante întocmesc, pentru fiecare contract, pentru fiecare acord-cadru și pentru fiecare inițiere a unui sistem dinamic de achiziție, un proces-verbal care să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

(a) denumirea și adresa autorității contractante, obiectul și valoarea contractului, acordului-cadru sau sistemului dinamic de achiziție;

(b) numele candidaților sau ofertanților selectați și justificarea alegerii lor;

(c) numele candidaților sau ofertanților respinși și motivele respingerii lor;

(d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute;

(e) numele adjudecatarului și justificarea selectării ofertei sale, precum și, dacă se cunoaște, partea din contract sau din acordul-cadru pe care acesta intenționează să o subcontracteze unor terți;

(f) în ceea ce privește procedurile de negociere, circumstanțele menționate la articolele 30 și 31 care justifică recurgerea la respectivele proceduri;

(g) în ceea ce privește dialogul competitiv, circumstanțele menționate la articolul 29 care justifică recurgerea la respectiva procedură;

(h) după caz, motivele pentru care autoritatea contractantă a renunțat să atribuie un contract sau un acord-cadru sau să inițieze un sistem dinamic de achiziție.

Autoritățile contractante adoptă măsurile adecvate pentru a asigura documentația privind desfășurarea procedurilor de atribuire realizate pe cale electronică.

Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei, la cererea acesteia.CAPITOLUL VII

Desfășurarea proceduriiSecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 44

Verificarea respectării cerințelor și selecția participanților, atribuirea contractelor

(1)  Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevăzute la articolele 53 și 55, ținând seama de articolul 24, după verificarea respectării cerințelor pentru operatorii economici care nu au fost respinși în temeiul articolelor 45 și 46, realizată de autoritățile contractante conform criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară, la cunoștințele sau capacitățile profesionale și tehnice prevăzute la articolele 47-52 și, după caz, în conformitate normelor și criteriilor nediscriminatorii prevăzute la alineatul (3).

(2)  Autoritățile contractante pot solicita candidaților și ofertanților să îndeplinească niveluri minime de capacități, în conformitate cu articolele 47 și 48.

Amploarea informațiilor prevăzute la articolele 47 și 48, precum și nivelurile minime de capacități necesare pentru un anumit contract trebuie raportate la și proporționale cu obiectul contractului.

Aceste niveluri minime sunt menționate în anunțul de participare.

(3)  În procedurile restrânse, procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de participare și dialogul competitiv, autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pe care îi vor invita să depună oferte, să negocieze sau să poarte un dialog, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați. Autoritățile contractante indică în anunțul de participare criteriile sau normele obiective și nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de candidați pe care estimează că îi vor invita și, după caz, numărul maxim.

În procedura restrânsă, numărul minim este de cinci. În procedura de negociere cu publicarea unui anunț de participare și dialogul competitiv, numărul minim este de trei. În orice caz, numărul de candidați invitați trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală.

Autoritățile contractante invită un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim prestabilit. În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție și nivelurile minime este mai mic decât numărul minim, autoritatea contractantă poate continua procedura, invitând candidatul sau candidații care au capacitățile solicitate. În cadrul aceleiași proceduri, autoritatea contractantă nu poate include alți operatori economici care nu au depus o cerere de participare sau alți candidați care nu au capacitățile solicitate.

(4)  În cazul în care se recurge la opțiunea de a reduce numărul de soluții pe care trebuie să le discute sau de oferte pe care trebuie să le negocieze, prevăzută la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 30 alineatul (4), autoritățile contractante acționează în acest sens aplicând criteriile de atribuire pe care le-au menționat în anunțul de participare, în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv. În etapa finală, acest număr trebuie să asigure o concurență reală, în măsura în care există un număr suficient de soluții sau de candidați corespunzători.Secțiunea 2

Criterii calitative de selecție

Articolul 45

Situația personală a candidatului sau a ofertantului

(1)  Orice candidat sau ofertant care a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă, de care autoritatea contractantă are cunoștință, este exclus de la participarea la o procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

(a) participarea la o organizație criminală, în sensul articolului 2 alineatul (1) din Acțiunea comună 98/773/JAI a Consiliului ( 21 );

(b) corupție, în sensul articolului 3 din Actul Consiliului din 26 mai 1997 ( 22 ) și respectiv în sensul articolului 3 alineatul (1) din Acțiunea comună 98/742/JAI a Consiliului ( 23 );

(c) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene ( 24 );

(d) spălare de bani, în sensul articolului 1 din Directiva 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor ( 25 ).

Statele membre precizează, în temeiul dreptului intern și cu respectarea dreptului comunitar, condițiile de aplicare a prezentului alineat.

Statele membre pot prevedea o derogare de la obligația prevăzută la primul paragraf pentru cerințele imperative de interes general.

În scopul punerii în aplicare a prezentului alineat, autoritățile contractante solicită candidaților sau ofertanților, după caz, să furnizeze documentele prevăzute la alineatul (3) și se pot adresa autorităților competente, în cazul în care au incertitudini în ceea ce privește situația personală a respectivilor candidați/ofertanți, pentru a obține informații pe care le consideră necesare privind situația personală a acestora. În cazul în care informațiile se referă la un candidat sau ofertant stabilit în alt stat membru decât cel al autorității contractante, autoritatea contractantă poate solicita cooperarea autorităților competente. În conformitate cu legislația internă a statului membru în care sunt stabiliți candidații sau ofertanții, solicitările se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.

(2)  Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic:

(a) care este în stare de faliment, de lichidare, de încetare a activității, de administrare judiciară sau de concordat preventiv sau în orice altă situație analoagă ce rezultă în urma unei proceduri similare în temeiul actelor cu putere de lege de drept intern;

(b) care face obiectul unei proceduri de declarare a falimentului, de administrare judiciară, de lichidare, de concordat preventiv sau al oricărei alte proceduri similare în temeiul actelor cu putere de lege de drept intern;

(c) care a făcut obiectul unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării, privind o faptă care aduce atingere eticii profesionale;

(d) care s-a făcut vinovat de o gravă abatere profesională, dovedită prin orice mijloace pe care autoritățile contractante le pot justifica;

(e) care nu și-a îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care este stabilit sau ale țării autorității contractante;

(f) care nu și-a îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor și taxelor, în conformitate cu dispozițiile legale ale țării în care este stabilit sau ale țării autorității contractante;

(g) care s-a făcut grav vinovat de declarații false prin furnizarea informațiilor solicitate în temeiul prezentei secțiuni sau care nu a furnizat respectivele informații.

Statele membre precizează, în temeiul dreptului intern și prin respectarea dreptului comunitar, condițiile de aplicare a prezentului alineat.

(3)  Autoritățile contractante acceptă ca dovezi suficiente care atestă că operatorul economic nu se încadrează în cazurile prevăzute la alineatul (1) și la alineatul (2) literele (a), (b), (c), (e) și (f) următoarele:

(a) în ceea ce privește alineatul (1) și alineatul (2) literele (a), (b) și (c), prezentarea unui extras din „cazierul judiciar” sau, în lipsa acestuia, a unui document echivalent eliberat de autoritatea judiciară sau administrativă competentă a țării de origine sau de proveniență, din care să rezulte că respectivele cerințe sunt îndeplinite;

(b) în ceea ce privește alineatul (2) literele (e) sau (f), un certificat eliberat de autoritatea competentă a statului membru în cauză.

În cazul în care țara în cauză nu eliberează un document sau un certificat sau nu menționează toate cazurile prevăzute la alineatul (1) și la alineatul (2) literele (a), (b) și (c), documentul sau certificatul poate fi înlocuit de o declarație pe propria răspundere sau, în statele membre în care nu există o astfel de răspundere, de o declarație solemnă făcută de persoana interesată în fața autorității judiciare sau administrative competente, a unui notar sau a unui organism profesional competent din țara de origine sau de proveniență.

(4)  Statele membre desemnează autoritățile și organismele care au competența de a elibera documentele, certificatele sau declarațiile menționate la alineatul (3) și le comunică Comisiei. Comunicarea nu aduce atingere dreptului aplicabil în materie de protecție a datelor.

Articolul 46

Capacitatea de exercitare a activității profesionale

Orice operator economic care dorește să participe la un contract de achiziții publice poate fi invitat să dovedească că este înregistrat în registrul profesiilor sau în registrul comerțului sau să prezinte o declarație pe propria răspundere sau un certificat, în sensul anexei IX A, pentru contractele de achiziții publice de lucrări, în sensul anexei IX B, pentru contractele de achiziții publice de bunuri, și în sensul anexei IX C, pentru contractele de achiziții publice de servicii, în conformitate cu condițiile prevăzute în statul membru în care este stabilit.

Pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii, în cazul în care candidații sau ofertanții au nevoie de o autorizație specială sau trebuie să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în țara lor de origine, autoritatea contractantă le poate solicita să demonstreze că dețin o astfel de autorizație sau că aparțin unei astfel de organizații.

Articolul 47

Capacitate economică și financiară

(1)  Dovada capacității economice și financiare a operatorului economic poate fi făcută, ca regulă generală, prin una sau mai multe dintre următoarele referințe:

(a) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovada unei asigurări a riscului profesional;

(b) prezentarea bilanțurilor sau a extraselor de bilanț, în cazul în care publicarea bilanțurilor este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic;

(c) o declarație privind cifra totală de afaceri și, după caz, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare, disponibile în funcție de data înființării sau începerii activităților operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

(2)  După caz, un operator economic poate pune în evidență, pentru un contract determinat, capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a relațiilor dintre acesta și respectivele entități. În acest caz, operatorul economic trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de mijloacele necesare prezentând, de exemplu, angajamentul respectivelor entități în acest sens.

(3)  În aceleași condiții, un grup de operatori economici prevăzut la articolul 4 poate menționa capacitățile membrilor grupului sau ale altor entități.

(4)  Autoritățile contractante precizează, în anunțul de participare sau în invitația ofertantului, ce referință sau referințe au ales, dintre cele prevăzute la alineatul (1), precum și celelalte referințe justificative care trebuie prezentate.

(5)  În cazul în care, din motive întemeiate, operatorul economic nu poate prezenta referințele solicitate de autoritatea contractantă, este autorizat să facă dovada capacității sale economice și financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră corespunzător.

Articolul 48

Capacități tehnice și profesionale

(1)  Capacitățile tehnice și/sau profesionale ale operatorilor economici sunt evaluate și verificate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(2)  Capacitățile tehnice ale operatorilor economici pot fi dovedite în unul din următoarele moduri, în funcție de natura, cantitatea sau importanța și utilizarea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor:

(a) 

(i) prezentarea listei de lucrări executate în decursul ultimilor cinci ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Respectivele certificate indică valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit; după caz, autoritatea competentă trimite certificatele direct autorității contractante;

(ii) prezentarea unei liste a principalelor livrări sau a principalelor servicii efectuate în decursul ultimilor trei ani, indicând valoarea, data și beneficiarii publici sau privați. Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite:

 în cazul în care beneficiarul a fost o autoritate contractantă, prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă,

 în cazul în care beneficiarul a fost un achizitor privat, prin certificarea din partea achizitorului sau, în lipsa acesteia, printr-o declarație a operatorului economic;

(b) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special a celor care răspund de controlul calității și, dacă este vorba de contracte de achiziții publice de lucrări, a celor de care va dispune contractantul în vederea execuției lucrărilor;

(c) descrierea echipamentului tehnic, a măsurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii în vederea asigurării calității și a resurselor sale de studiu și de cercetare;

(d) în cazul în care produsele sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe sau în care, cu titlu excepțional, sunt destinate unui anumit scop, un control efectuat de autoritatea contractantă sau, în numele acesteia, de un organism oficial competent din țara în care furnizorul sau prestatorul de servicii este stabilit, sub rezerva acordului respectivului organism; controlul urmărește capacitățile de producție ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului de servicii și, dacă este necesar, măsurile pe care urmează să le ia în vederea controlării calității;

(e) indicarea nivelurilor de studii și profesionale ale prestatorului de servicii sau ale contractantului și ale personalului din conducere și, în special, ale responsabilului sau responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrărilor;

(f) pentru contractele de achiziții publice de lucrări și de servicii și numai în cazuri adecvate, indicarea măsurilor de gestionare a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul executării contractului;

(g) o declarație care să indice efectivele medii anuale de personal ale prestatorului de servicii sau ale contractantului și numărul personalului din conducere pe o perioadă de trei ani;

(h) o declarație care să indice utilajele, materialele și echipamentul tehnic de care va dispune prestatorul de servicii sau executantul de lucrări pentru executarea contractului;

(i) indicarea părții din contract pe care prestatorul de servicii are intenția să o subcontracteze;

(j) în ceea ce privește produsele care urmează să fie furnizate:

(i) eșantioane, descrieri și fotografii a căror autenticitate poate fi dovedită la cererea autorității contractante;

(ii) certificate emise de instituțiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calității și cu competențe recunoscute, care să ateste conformitatea produselor clar identificată prin trimiterea la specificații sau standarde corespunzătoare.

(3)  După caz și pentru un contract determinat, un operator economic poate menționa capacitățile altor entități, indiferent de ce caracter legal au relațiile dintre el și respectivele entități. În acest caz, operatorul economic trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de mijloacele necesare prezentând, de exemplu, angajamentul respectivelor entități în acest sens.

(4)  În aceleași condiții, un grup de operatori economici prevăzut la articolul 4 poate menționa capacitățile membrilor grupului sau ale altor entități.

(5)  În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri care necesită lucrări de montaj sau de instalații, prestarea unor servicii și/sau execuția unor lucrări, capacitatea operatorilor economici de a furniza serviciile sau de a executa instalațiile sau lucrările poate fi evaluată în special în funcție de capacitățile, eficiența, experiența și fiabilitatea lor.

(6)  Autoritatea contractantă precizează, în anunțul de participare sau în invitația ofertantului, referințele pe care dorește să le primească, dintre cele de la alineatul (2).

Articolul 49

Standarde de garantare a calității

În cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde de garantare a calității, autoritățile contractante se raportează la sistemele de asigurare a calității fondate pe seriile de standarde europene relevante și certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. Autoritățile contractante recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, acestea acceptă și alte dovezi ale măsurilor echivalente de garantare a calității prezentate de operatorii economici.

Articolul 50

Standarde de gestionare a mediului

În cazul în care solicită, în cazurile prevăzute la articolul 48 alineatul (2) litera (f), prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că operatorul economic se conformează anumitor standarde de gestionare a mediului, autoritățile contractante se raportează la Sistemul Comunitar de Management Ecologic și Audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene sau internaționale în domeniu și certificate de organisme conforme cu legislația comunitară sau cu standardele europene sau internaționale privind certificarea. Autoritățile contractante recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. De asemenea, acestea acceptă și alte dovezi ale măsurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de operatorii economici.

Articolul 51

Documente și informații suplimentare

Autoritatea contractantă poate invita operatorii economici să completeze sau să clarifice certificatele și documentele prezentate în temeiul articolelor 45-50.

Articolul 52

Liste oficiale ale operatorilor economici desemnați și certificarea de către organismele de drept public sau privat

(1)  Statele membre pot elabora fie liste oficiale de executanți de lucrări, de furnizori sau de prestatori de servicii desemnați, fie o certificare de către organisme de certificare publice sau private.

Statele membre adaptează condițiile de înscriere pe respectivele liste, precum și condițiile privind eliberarea certificatelor de către organismele de certificare la articolul 45 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a)-(d) și (g), la articolul 46, la articolul 47 alineatele (1), (4) și (5), la articolul 48 alineatele (1), (2), (5) și (6), la articolul 49 și, după caz, la articolul 50.

De asemenea, statele membre adaptează respectivele condiții la articolul 47 alineatul (2) și la articolul 48 alineatul (3), în ceea ce privește cererile de înscriere prezentate de operatorii economici care fac parte dintr-un grup și care menționează mijloacele puse la dispoziție de către celelalte societăți din grup. Operatorii în cauză trebuie, în acest caz, să dovedească autorității care elaborează lista oficială că vor dispune de mijloacele respective pe toată perioada de valabilitate a certificatului care le atestă înscrierea pe lista oficială și că aceste societăți continuă, în aceeași perioadă, să îndeplinească cerințele în materie de selecție calitativă prevăzute de articolele menționate la paragraful al doilea, la care se referă operatorii economici în cauză în vederea înscrierii.

(2)  Operatorii economici înscriși pe listele oficiale sau care dețin un certificat pot prezenta autorităților contractante, cu ocazia fiecărui contract, un certificat de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent. Respectivele certificate indică referințele care au permis înscrierea pe listă/certificarea, precum și clasificarea inclusă în respectiva listă.

(3)  Înscrierea pe listele oficiale certificată de organismele competente sau certificatul eliberat de organismul de certificare nu implică, în ceea ce privește autoritățile contractante din alte state membre, confirmarea capacităților decât în raport cu articolul 45 alineatul (1) și alineatul (2) literele (a)-(d) și (g), articolul 46, articolul 47 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (i) și literele (b), (e), (g) și (h), pentru executanții de lucrări, alineatul (2) litera (a) punctul (ii) și literele (b), (c), (d) și (j), pentru furnizori și alineatul (2) litera (a) punctul (ii) și literele (c)-(i), pentru prestatorii de servicii.

(4)  Informațiile care pot fi deduse din înscrierea pe listele oficiale sau din certificare nu pot fi contestate fără justificare. În ceea ce privește plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor și taxelor, se poate solicita o adeverință suplimentară, cu ocazia fiecărui contract, de la fiecare operator economic.

Autoritățile contractante din alte state membre aplică alineatul (3) și primul paragraf din prezentul alineat numai în favoarea operatorilor economici stabiliți în statul membru care a întocmit lista oficială.

(5)  Pentru înscrierea operatorilor economici din alte state membre pe o listă oficială sau pentru certificarea de către organismele menționate la alineatul (1), nu se pot solicita alte dovezi și declarații decât cele solicitate operatorilor economici naționali și, în orice caz, nu se pot solicita alte dovezi și declarații decât cele prevăzute la articolele 45-49 și, după caz, la articolul 50.

Cu toate acestea, operatorilor economici din alte state membre nu li se poate impune o astfel de înscriere sau certificare în vederea participării la un contract de achiziții publice. Autoritățile contractante recunosc certificările echivalente ale organismelor stabilite în celelalte state membre. Autoritățile contractante acceptă, de asemenea, alte mijloace echivalente de probă.

(6)  Operatorii economici pot solicita în orice moment înscrierea pe o listă oficială sau eliberarea unui certificat. Aceștia trebuie să fie informați într-un termen rezonabil de scurt de la decizia autorității care întocmește lista sau a organismului de certificare competent.

(7)  Organismele de certificare prevăzute la alineatul (1) sunt organisme care respectă standardele europene de certificare.

(8)  Statele membre care au listele oficiale sau organismele de certificare prevăzute la alineatul (1) trebuie să comunice Comisiei și celorlalte state membre adresa organismului la care se pot prezenta cererile.Secțiunea 3

Atribuirea contractului

Articolul 53

Criterii de atribuire a contractelor

(1)  Fără a aduce atingere actelor cu putere de lege și actelor administrative de drept intern privind remunerarea anumitor servicii, criteriile pe baza cărora autoritățile contractante atribuie contractele de achiziții publice sunt următoarele:

(a) în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic din perspectiva autorității contractante, diverse criterii referitoare la obiectul contractului de achiziții publice în cauză: de exemplu, calitatea, prețul, valoarea tehnică, caracterul estetic și funcțional, caracteristicile de mediu, costurile de funcționare, rentabilitatea, serviciile post vânzare și asistența tehnică, data livrării și termenul de livrare sau de execuție sau

(b) numai prețul cel mai scăzut.

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor paragrafului al treilea, în cazul prevăzut la alineatul (1) litera (a), autoritatea contractantă menționează în anunțul de participare sau în caietul de sarcini sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, ponderea relativă pe care o conferă fiecăruia dintre criteriile selectate în vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

Ponderea poate fi exprimată printr-un punctaj întocmit corespunzător în ceea ce privește intervalul între maxim și minim.

În cazul în care, în opinia autorității contractante, ponderea nu este posibilă din motive care pot fi demonstrate, autoritatea contractantă menționează în anunțul de participare sau în caietul de sarcini sau, în cazul dialogului competitiv, în documentul descriptiv, criteriile, în ordinea descrescătoare a importanței lor.

Articolul 54

Utilizarea licitațiilor electronice

(1)  Statele membre prevăd posibilitatea autorităților contractante de a utiliza licitații electronice.

(2)  În procedurile deschise, restrânse sau de negociere, în cazul prevăzut la articolul 30 alineatul (1) litera (a), autoritățile contractante pot decide ca atribuirea unui contract de achiziții publice să fie precedată de o licitație electronică, în cazul în care specificațiile contractului pot fi stabilite cu exactitate.

În aceleași condiții, licitația electronică poate fi utilizată cu ocazia lansării unei invitații de participare către părțile la un acord-cadru prevăzut la articolul 32 alineatul (4) paragraful al doilea a doua liniuță și cu ocazia lansării unei invitații de participare la procedurile de atribuire a contractelor în cadrul sistemului dinamic de achiziție prevăzut la articolul 33.

Licitația electronică se bazează:

 fie exclusiv pe prețuri, în cazul în care contractul se atribuie ofertei cu prețul cel mai scăzut;

 fie pe prețurile și valorile elementelor ofertelor indicate în caietul de sarcini, în cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

(3)  Autoritățile contractante care decid să recurgă la o licitație electronică menționează acest lucru în anunțul de participare.

Caietul de sarcini cuprinde, printre altele, următoarele informații:

(a) elementele ale căror valori fac obiectul licitației electronice, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile, astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau în procente;

(b) eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezultă din specificațiile privind obiectul contractului;

(c) informațiile care vor fi puse la dispoziția ofertanților în cursul licitației electronice și, după caz, în ce moment vor fi disponibile;

(d) informațiile pertinente privind desfășurarea licitației electronice;

(e) condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferențele minime care, după caz, vor fi solicitate pentru licitare;

(f) informațiile pertinente privind dispozitivul electronic utilizat și modalitățile și specificațiile tehnice de conectare.

(4)  Înainte de inițierea unei licitații electronice, autoritățile contractante efectuează o primă evaluare completă a ofertelor, conform criteriilor de atribuire și ponderilor stabilite.

Toți ofertanții care au prezentat oferte acceptabile sunt invitați simultan, pe cale electronică, să prezinte noi prețuri și noi valori; invitația conține orice informație pertinentă pentru conectarea individuală la dispozitivul electronic utilizat și precizează data și ora începerii licitației electronice. Licitația electronică se poate desfășura în mai multe etape succesive. Licitația electronică nu poate începe mai devreme de două zile lucrătoare de la data trimiterii invitațiilor.

(5)  În cazul în care contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, invitația este însoțită de rezultatul evaluării complete a ofertei ofertantului în cauză, realizată conform ponderii prevăzute la articolul 53 alineatul (2) primul paragraf.

Invitația precizează, de asemenea, formula matematică ce va fi utilizată în licitația electronică pentru a se determina reclasările automate în funcție de noile prețuri și de noile valori prezentate. Formula cuprinde ponderea tuturor criteriilor stabilite pentru a determina oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, indicată în anunțul de participare sau în caietul de sarcini; în acest scop, eventualele intervale trebuie exprimate, în prealabil, printr-o valoare determinată.

În cazul în care sunt autorizate variantele de ofertă, formulele trebuie furnizate în mod separat pentru fiecare variantă.

(6)  În cursul fiecărei etape a licitației electronice, autoritățile contractante comunică simultan tuturor ofertanților cel puțin informațiile care le permit să cunoască în fiecare moment clasamentul respectiv. De asemenea, pot comunica alte informații privind celelalte prețuri sau valori prezentate, cu condiția ca acest lucru să fie menționat în caietul de sarcini. Totodată, acestea pot anunța, în fiecare moment, numărul de participanți la etapa respectivă din licitație. Cu toate acestea, în nici unul dintre cazuri, acestea nu pot dezvălui identitatea ofertanților în timpul desfășurării etapelor licitației electronice.

(7)  Autoritățile contractante închid licitația electronică în una sau mai multe dintre următoarele modalități:

(a) indică, în invitația de participare la licitație, data și ora stabilite în prealabil;

(b) în cazul în care nu mai primesc alte prețuri noi sau alte valori noi care să corespundă cerințelor privind diferențele minime. În acest caz, autoritățile contractante precizează în invitația de participare la licitație termenul pe care îl vor lăsa să treacă de la primirea ultimei oferte înainte să închidă licitația electronică;

(c) în cazul în care numărul de etape ale licitației, stabilit în invitația de participare la licitație, a fost realizat.

În cazul în care autoritățile contractante au decis să încheie licitația electronică în conformitate cu litera (c), după caz coroborat cu normele prevăzute la litera (b), invitația de participare la licitație menționează calendarele fiecărei etape a licitației.

(8)  După ce au încheiat licitația electronică, autoritățile contractante atribuie contractul în conformitate cu articolul 53, în funcție de rezultatele licitației electronice.

Autoritățile contractante nu pot recurge la licitațiile electronice în mod abuziv sau astfel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența sau să modifice obiectul contractului, astfel cum a fost anunțat prin publicarea unui anunț de participare și definit în caietul de sarcini.

Articolul 55

Oferte anormal de scăzute

(1)  În cazul în care, pentru un anumit contract, sunt prezentate oferte care par anormal de scăzute în raport cu bunurile, lucrările sau serviciile prestate, autoritatea contractantă, înainte de a putea respinge respectivele oferte, solicită, în scris, detalii privind elementele ofertei pe care le consideră relevante.

Respectivele detalii se pot referi în special la:

(a) economia procedeului de construcție, a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor;

(b) soluțiile tehnice adoptate și/sau condițiile excepțional de favorabile de care dispune ofertantul pentru execuția lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau pentru prestarea serviciilor;

(c) originalitatea lucrărilor, a bunurilor sau a serviciilor propuse de ofertant;

(d) respectarea dispozițiilor privind protecția și condițiile de muncă în vigoare în locul în care se prestează serviciile, lucrările sau bunurile;

(e) posibilitatea ca ofertantul să obțină un ajutor de stat.

(2)  Prin consultare cu ofertantul, autoritatea contractantă verifică elementele menționate anterior, ținând seama de dovezile furnizate.

(3)  Autoritatea contractantă care constată că o ofertă este anormal de scăzută, deoarece ofertantul a obținut un ajutor de stat, nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv cu excepția cazului în care consultă ofertantul în acest sens și acesta nu este în măsură să demonstreze, în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de autoritatea contractantă, că ajutorul în cauză a fost acordat în mod legal. Autoritatea contractantă care respinge o ofertă în aceste condiții informează Comisia cu privire la aceasta.TITLUL III

NORME ÎN DOMENIUL CONCESIONĂRII LUCRĂRILOR PUBLICECAPITOLUL I

Norme aplicabile concesionărilor de lucrări publice

Articolul 56

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol se aplică tuturor contractelor de concesionare a lucrărilor publice încheiate de autoritățile contractante, în cazul în care valoarea respectivelor contracte este egală cu sau mai mare de ►M14  5 186 000 EUR ◄ .

Valoarea menționată anterior se calculează în conformitate cu normele aplicabile contractelor de achiziții publice de lucrări definite la articolul 9.

Articolul 57

Excluderi din domeniul de aplicare

Prezentul titlu nu se aplică concesionărilor de lucrări publice:

(a) care sunt acordate pentru contracte de achiziții publice de lucrări în cazurile prevăzute la articolele 13, 14 și 15 din prezenta directivă;

(b) care sunt acordate de autoritățile contractante care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolele 3-7 din Directiva 2004/17/CE, în cazul în care concesionările sunt acordate în vederea realizării respectivelor activități.

Cu toate acestea, prezenta directivă continuă să se aplice concesionărilor de lucrări publice care sunt acordate de autoritățile contractante ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/17/CE și acordate pentru respectivele activități, atât timp cât statul membru în cauză profită de opțiunea prevăzută la articolul 71, paragraful al doilea, din directiva menționată anterior pentru a-i amâna punerea în aplicare.

Articolul 58

Publicarea anunțului privind concesionările de lucrări publice

(1)  Autoritățile contractante care doresc să atribuie un contract de concesionare a unor lucrări publice își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț.

(2)  Anunțurile privind concesionarea lucrărilor publice cuprind informațiile prevăzute de anexa VII C și, după caz, orice alte informații pe care autoritatea contractantă le consideră utile, conform formularelor standard adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2).

(3)  Anunțurile se publică în conformitate cu articolul 36 alineatele (2)-(8).

(4)  Articolul 37 privind publicarea anunțurilor se aplică, de asemenea, concesionărilor de lucrări publice.

Articolul 59

Termene

În cazul în care autoritățile contractante au recurs la concesionarea lucrărilor publice, termenul de prezentare a candidaturilor la concesionare nu este mai mic de 52 de zile de la data trimiterii anunțului, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 38 alineatul (5).

Articolul 38 alineatul (7) se aplică.

Articolul 60

Subcontractarea

Autoritatea contractantă poate:

(a) fie să impună concesionarului lucrărilor publice să atribuie unor terți contracte reprezentând un procent minim de 30 % din valoarea globală a lucrărilor care fac obiectul concesionării lucrărilor, lăsând candidaților posibilitatea de a majora procentul menționat anterior; acest procent minim trebuie menționat în contractul de concesionare a lucrărilor;

(b) fie să solicite candidaților concesionari să indice ei înșiși, în ofertele lor, procentul, dacă acesta există, din valoarea globală a lucrărilor care fac obiectul concesionării, pe care intenționează să îl atribuie unor terți.

Articolul 61

Atribuirea de lucrări suplimentare concesionarului

Prezenta directivă nu se aplică lucrărilor suplimentare care nu sunt menționate în proiectul de concesionare estimat inițial sau în contractul inițial și care au devenit necesare, ca urmare a unei situații neprevăzute, pentru execuția lucrării descrisă în acestea și pe care autoritatea contractantă a atribuit-o concesionarului, cu condiția atribuirii contractului operatorului economic care execută respectiva lucrare:

 în cazul în care respectivele lucrări suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic sau economic de contractul inițial fără a constitui un inconvenient major pentru autoritățile contractante sau

 în cazul în care respectivele lucrări, chiar dacă pot fi separate de executarea contractului inițial, sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia.

Cu toate acestea, valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 50 % din valoarea lucrării inițiale care face obiectul concesionării.CAPITOLUL II

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care sunt autorități contractante

Articolul 62

Norme aplicabile

În cazul în care concesionarul este o autoritate contractantă în sensul articolului 1 alineatul (9), acesta trebuie să respecte, în ceea ce privește lucrările care urmează să fie executate de terți, dispozițiile stabilite de prezenta directivă privind atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări.CAPITOLUL III

Norme aplicabile contractelor atribuite de concesionarii care nu sunt autorități contractante

Articolul 63

Norme privind publicitatea: prag și excepții

(1)  Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că toți concesionarii de lucrări publice care nu sunt autorități contractante aplică normele de publicitate definite de articolul 64 la atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări unor terți, în cazul în care valoarea respectivelor contracte este egală cu sau mai mare de ►M14  5 186 000 EUR ◄ .

Cu toate acestea, publicitatea nu este necesară în cazul în care un contract de lucrări îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 31.

Valoarea contractelor se calculează conform normelor aplicabile contractelor de achiziții publice de lucrări definite la articolul 9.

(2)  Nu sunt considerate terți întreprinderile care s-au grupat pentru a obține o concesionare și nici întreprinderile afiliate acestora.

Prin „întreprindere afiliată” se înțelege orice întreprindere asupra căreia concesionarul poate exercita, în mod direct sau indirect, o influență dominantă, sau orice întreprindere care poate exercita o influență dominantă asupra concesionarului sau care, ca și concesionarul, face obiectul influenței dominante a altei întreprinderi din punctul de vedere al proprietății, al participării financiare sau al normelor care o definesc. Influența unei întreprinderi asupra altei întreprinderi este considerată dominantă, în mod direct sau indirect, în cazul în care:

(a) deține majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;

(b) dispune de majoritatea voturilor aferente acțiunilor emise de întreprindere;

(c) poate desemna mai mult de jumătate din membrii organismului de administrare, de conducere sau de control al întreprinderii.

Lista exhaustivă a respectivelor întreprinderi este anexată la cererea de concesionare. Lista este actualizată în funcție de modificările care intervin ulterior în asocierile dintre întreprinderi.

Articolul 64

Publicarea anunțului

(1)  Concesionarii lucrărilor publice care nu sunt autorități contractante și care doresc să atribuie un contract de lucrări unor terți își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț.

(2)  Anunțurile cuprind informațiile menționate de anexa VII C și, după caz, orice alte informații pe care concesionarul lucrărilor publice le consideră utile, conform formularelor standard adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2).

(3)  Anunțurile se publică în conformitate cu articolul 36 alineatele (2)-(8).

(4)  Articolul 37 privind publicarea voluntară a anunțurilor este aplicabil, de asemenea.

Articolul 65

Termene pentru primirea cererilor de participare și pentru primirea ofertelor

În cazul contractelor de lucrări atribuite de concesionari de lucrări publice care nu sunt autorități contractante, concesionarii stabilesc termenul de primire a cererilor de participare, care nu poate fi mai mic de 37 de zile de la data trimiterii anunțului de participare, și termenul de primire a ofertelor, care nu poate fi mai mic de 40 de zile de la data trimiterii anunțului de participare sau a invitației de prezentare a unei oferte.

Articolul 38 alineatele (5), (6) și (7) este aplicabil.TITLUL IV

NORME APLICABILE CONCURSURILOR DE SOLUȚII ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

Articolul 66

Dispoziții generale

(1)  Normele privind organizarea unui concurs de soluții se stabilesc în conformitate cu articolele 66-74 și sunt puse la dispoziția celor interesați să participe la concurs.

(2)  Accesul participanților la concursurile de soluții nu poate fi limitat:

(a) la teritoriul sau la o parte din teritoriul unui stat membru;

(b) de faptul că, în temeiul legislației unui stat membru în care se organizează concursul, ar trebui să se prezinte fie persoane fizice, fie persoane juridice.

Articolul 67

Domeniul de aplicare

(1)  Concursurile de soluții sunt organizate în conformitate cu prezentul titlu:

(a) de autoritățile contractante care sunt enumerate de anexa IV ca autorități guvernamentale centrale, de la un prag egal cu sau mai mare de ►M14  134 000 EUR ◄ ;

(b) de autorități contractante care nu sunt enumerate de anexa IV, de la un prag egal cu sau mai mare de ►M14  207 000 EUR ◄ ;

(c) de toate autoritățile contractante, de la un prag egal cu sau mai mare de ►M14  207 000 EUR ◄ , în cazul în care concursul are ca obiect servicii din anexa II A categoria 8, servicii de telecomunicații din categoria 5 ale căror poziții în CVP sunt echivalente cu numerele de referință CPC 7524, 7525 și 7526 și/sau servicii prevăzute în anexa II B.

(2)  Prezentul titlu se aplică:

(a) concursurilor de soluții organizate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii;

(b) concursurilor de soluții cu premii și/sau plăți acordate participanților.

În cazurile prevăzute la litera (a), prin „prag” se înțelege valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziții publice de servicii, inclusiv eventualele prime de participare și plăți acordate participanților.

În cazurile prevăzute la litera (b), prin „prag” se înțelege valoarea totală a primelor și plăților, inclusiv valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziții publice de servicii care ar putea fi atribuit ulterior în conformitate cu articolul 31 alineatul (3), în cazul în care autoritatea contractantă nu exclude o astfel de atribuire prin anunțul de participare la concurs.

Articolul 68

Excluderi din domeniul de aplicare

Prezentul titlu nu se aplică:

(a) concursurilor de servicii în sensul Directivei 2004/17/CE organizate de autorități contractante care desfășoară una sau mai multe din activitățile prevăzute la articolele 3-7 din directiva menționată anterior și sunt organizate pentru respectivele activități, nici concursurilor excluse din domeniul de aplicare a respectivei directive.

Cu toate acestea, prezenta directivă continuă să se aplice concursurilor de servicii atribuite de autorități contractante care desfășoară una sau mai multe din activitățile prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/17/CE și care sunt atribuite pentru respectivele activități, atât timp cât statul membru în cauză profită de opțiunea prevăzută la articolul 71 din directiva menționată anterior pentru a-i amâna punerea în aplicare;

(b) concursurilor organizate în aceleași cazuri ca cele prevăzute la articolele 13, 14 și 15 din prezenta directivă pentru contractele de achiziții publice de servicii.

Articolul 69

Anunțuri

(1)  Autoritățile contractante care doresc să organizeze un concurs își fac cunoscută intenția prin intermediul unui anunț de participare la concurs.

(2)  Autoritățile contractante care au organizat un concurs de soluții trimit un anunț privind rezultatele acestuia în conformitate cu articolul 36 și trebuie să poată să facă dovada datei de trimitere a respectivului anunț.

În cazul în care divulgarea acestora ar împiedica punerea în aplicare a legislației, ar fi contrară interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale întreprinderilor publice sau private sau ar aduce atingere concurenței loiale între prestatorii de servicii, astfel de informații privind rezultatele concursului pot să nu fie publicate.

(3)  Articolul 37 privind publicarea anunțurilor se aplică, de asemenea, concursurilor.

Articolul 70

Forma și modalitățile de publicare a anunțurilor privind concursurile

(1)  Anunțurile prevăzute la articolul 69 cuprind informațiile prevăzute de anexa VII D, conform formularelor standard adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2).

(2)  Anunțurile se publică în conformitate cu articolul 36 alineatele (2)-(8).

Articolul 71

Mijloace de comunicare

(1)  Articolul 42 alineatele (1), (2) și (4) se aplică tuturor comunicărilor privind concursurile.

(2)  Comunicările, schimburile de informații și stocarea lor se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integrității datelor și confidențialitatea tuturor informațiilor transmise de participanții la concursuri, precum și faptul că juriul ia cunoștință de conținutul planurilor și proiectelor numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor.

(3)  Următoarele norme se aplică dispozitivelor de recepție electronică a planurilor și proiectelor:

(a) informațiile privind specificațiile necesare prezentării planurilor și proiectelor pe cale electronică, inclusiv încriptarea, trebuie să fie disponibile părților interesate. În plus, dispozitivele de primire în format electronic a planurilor și proiectelor trebuie să respecte cerințele prevăzute de anexa X;

(b) statele membre pot introduce sau menține programe voluntare de acreditare, care urmăresc să îmbunătățească nivelul serviciului de certificare furnizat pentru aceste dispozitive.

Articolul 72

Selectarea concurenților

În cazul în care concursurile reunesc un număr limitat de participanți, autoritățile contractante stabilesc criterii de selecție clare și nediscriminatorii. În toate cazurile, numărul de candidați invitați trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală.

Articolul 73

Compunerea juriului

Juriul este alcătuit exclusiv din persoane fizice independente de participanții la concurs. În cazul în care, pentru a participa la un concurs, este nevoie de o calificare profesională specială, cel puțin o treime din membrii juriului trebuie să dețină respectiva calificare sau o calificare echivalentă.

Articolul 74

Decizia juriului

(1)  Juriul dispune de autonomie de decizie sau de aviz.

(2)  Juriul analizează planurile și proiectele prezentate în mod anonim de candidați, bazându-se exclusiv pe criteriile prevăzute de anunțul de participare la concurs.

(3)  Juriul consemnează, într-un proces-verbal semnat de membrii săi, alegerile efectuate în funcție de meritele fiecărui proiect, precum și observațiile și orice alte puncte care trebuie clarificate.

(4)  Anonimatul trebuie respectat până când juriul și-a prezentat avizul sau decizia.

(5)  Candidații pot fi invitați, după caz, să răspundă întrebărilor pe care juriul le-a consemnat în procesul-verbal, în vederea clarificării oricărui aspect din proiecte.

(6)  Se elaborează un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului și candidați.TITLUL V

OBLIGAȚII STATISTICE, COMPETENȚE DE APLICARE ȘI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 75

Obligații statistice

Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii în aplicare a prezentei directive, statele membre comunică Comisiei, cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un raport statistic elaborat în conformitate cu articolul 76 și care are ca obiect, în mod separat, contractele de achiziții publice de bunuri, de servicii și de lucrări, atribuite de autoritățile contractante în decursul anului anterior.

Articolul 76

Conținutul raportului statistic

(1)  Pentru fiecare autoritate contractantă menționată de anexa IV, raportul statistic prezintă cel puțin:

(a) numărul și valoarea contractelor atribuite, reglementate de prezenta directivă;

(b) numărul și valoarea totală a contractelor atribuite în temeiul derogărilor de la acord.

În măsura posibilului, datele prevăzute la litera (a) din primul paragraf sunt clasificate în funcție de:

(a) procedurile de atribuire a contractelor utilizate;

(b) și, pentru fiecare din respectivele proceduri, lucrările menționate de anexa I și produsele și serviciile menționate de anexa II, identificate prin categoria din nomenclatura CPV;

(c) cetățenia sau naționalitatea operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul.

În cazul în care contractele au fost atribuite printr-o procedură de negociere, datele prevăzute la primul paragraf litera (a) sunt clasificate, în plus, în funcție de situațiile prevăzute la articolele 30 și 31 și precizează numărul și valoarea contractelor atribuite de statul membru și țara terță ale adjudecătorului.

(2)  Pentru fiecare categorie de autorități contractante, altele decât cele prevăzute de anexa IV, raportul statistic precizează cel puțin:

(a) numărul și valoarea contractelor atribuite, clasificate în conformitate cu alineatul (1) paragraful al doilea;

(b) valoarea totală a contractelor atribuite în temeiul derogărilor de la acord.

(3)  Raportul statistic menționează orice alte informații statistice solicitate în temeiul acordului.

Informațiile menționate la primul paragraf sunt determinate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77 alineatul (2).

▼M9

Articolul 77

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin Decizia 71/306/CEE a Consiliului ( 26 ).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie. Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la patru, două și, respectiv, șase săptămâni.

(5)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

▼B

Articolul 78

Revizuirea pragurilor

(1)   ►M9  Comisia verifică din doi în doi ani, începând cu 30 aprilie 2004, pragurile stabilite la articolul 7 și, în cazul în care este necesar, le revizuiește. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5). ◄

Calcularea valorii respectivelor praguri se bazează pe media valorii zilnice a monedei euro exprimată în DST, în decursul celor douăzeci și patru de luni care se încheie în ultima zi a lunii august anterioare revizuirii de la data de 1 ianuarie. Valoarea pragurilor astfel revizuite, se rotunjește, dacă este necesar, la mia de euro inferioară cifrei care rezultă din respectivul calcul, pentru a se asigura respectarea pragurilor în vigoare prevăzute de acord și exprimate în DST.

▼M9

(2)  Cu ocazia revizuirii prevăzute la alineatul (1), Comisia aliniază următoarele praguri:

(a) pragurile prevăzute la articolul 8 primul paragraf litera (a), la articolul 56 și la articolul 63 alineatul (1) primul paragraf pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de lucrări;

(b) pragurile prevăzute la articolul 67 alineatul (1) litera (a) pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de autoritățile contractante menționate în anexa IV;

(c) pragurile prevăzute la articolul 8 primul paragraf litera (b) și la articolul 67 alineatul (1) literele (b) și (c) pentru pragul revizuit aplicabil contractelor de achiziții publice de servicii atribuite de autoritățile contractante, altele decât cele menționate în anexa IV.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (4). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5).

▼B

(3)  Contravaloarea pragurilor stabilite în conformitate cu alineatul (1) în monedele naționale ale statelor membre care nu participă la uniune monetară este, în principiu, revizuită la fiecare doi ani începând cu 1 ianuarie 2004. Calcularea contravalorii se bazează pe media valorii zilnice a respectivelor monede exprimate în euro în decursul celor douăzeci și patru de luni care se încheie în ultima zi a lunii august anterioare revizuirii de la 1 ianuarie.

(4)  Comisia publică pragurile revizuite prevăzute la alineatul (1) și contravaloarea acestora în monedele naționale prevăzute la alineatul (3) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la începutul lunii noiembrie de după revizuire.

▼M9

Articolul 79

Modificări

(1)  Comisia poate modifica, în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 77 alineatul (2):

(a) modalitățile de elaborare, de transmitere, de primire, de traducere, de colectare și de distribuție a anunțurilor menționate la articolele 35, 58, 64 și 69, precum și a rapoartelor statistice prevăzute la articolul 35 alineatul (4) paragraful al patrulea și la articolele 75 și 76;

(b) modalitățile de transmitere și de publicare a datelor menționate în anexa VIII din motive privind progresul tehnic sau de ordin administrativ.

(2)  Comisia poate modifica următoarele elemente:

(a) procedurile tehnice aferente metodelor de calcul menționate la articolul 78 alineatul (1) paragraful al doilea și alineatul (3);

(b) procedurile privind trimiteri specifice în anunțuri la anumite poziții din nomenclatura CPV;

(c) listele organismelor și categoriilor de organisme de drept public menționate în anexa III, atunci când o astfel de modificare se dovedește necesară pe baza notificărilor efectuate de statele membre;

(d) listele autorităților guvernamentale centrale menționate în anexa IV ca urmare a adaptărilor care sunt necesare în conformitate cu acordul;

(e) numerele de referință ale nomenclaturii prevăzute în anexa I, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al prezentei directive, și procedurile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi;

(f) numerele de referință ale nomenclaturii prevăzute în anexa II, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul de aplicare material al prezentei directive, și procedurile de efectuare a trimiterii în anunțuri la anumite poziții ale acestei nomenclaturi în cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexa respectivă;

(g) detaliile și caracteristicile tehnice ale echipamentelor de primire pe cale electronică, menționate în anexa X literele (a), (f) și (g).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 77 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate aplica procedura de urgență menționată la articolul 77 alineatul (5).

▼B

Articolul 80

Punerea în aplicare

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 ianuarie 2006 cel târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 81

Mecanisme de control

În conformitate cu Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative privind aplicarea procedurilor căii de atac la atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări ( 27 ), statele membre garantează aplicarea prezentei directive prin mecanisme eficiente, accesibile și transparente.

În acest scop, statele membre pot, printre altele, să desemneze sau să înființeze un organism independent.

Articolul 82

Abrogări

Directiva 92/50/CEE, cu excepția articolului 41 și Directivele 93/36/CEE și 93/37/CEE se abrogă de la data prevăzută la articolul 80, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere și aplicare prevăzute de anexa XI.

Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII.

Articolul 83

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 84

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.
ANEXA I

LISTA ACTIVITĂȚILOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (b) ( 28 )

▼M7NACE (1)

COD CPV

SECȚIUNEA F

CONSTRUCȚIE

Diviziune

Grupă

Clasă

Descriere

Note

45

 
 

Construcție

Această diviziune cuprinde:

— construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente

45000000

 

45.1

 

Pregătirea șantierelor

 

45100000

 
 

45.11

Demolare și terasamente

Această clasă cuprinde:

— demolarea imobilelor și a altor construcții

— degajarea șantierelor

— lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săpare de șanțuri, îndepărtarea rocilor, dinamitare etc.

— pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră

— 

— îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere

Această clasă cuprinde, de asemenea:

— drenarea șantierelor de construcții

— drenarea terenurilor agricole și forestiere

45110000

 
 

45.12

Foraje și sondaje

Această clasă cuprinde:

— sondaje experimentale, foraje experimentale și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare

Această clasă nu cuprinde:

— forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale, a se vedea 11.20

— forarea puțurilor de apă, a se vedea 45.25

— săparea de puțuri, a se vedea 45.25

— prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice, a se vedea 74.20

45120000

 

45.2

 

Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

 

45200000

 
 

45.21

Lucrări de construcție

Această clasă cuprinde:

— construcția de clădiri de toate tipurile și construcția de lucrări publice

— poduri (inclusiv cele destinate să susțină șosele suspendate), viaducte, tuneluri și pasaje subterane

— 

— conducte de transport, linii de comunicații și linii de transport al energiei electrice pe distanțe mari

— conducte de transport, linii de comunicații și de transport al energiei electrice pentru rețele urbane

— lucrări conexe de amenajare urbană

— asamblarea și construcția de lucrări prefabricate pe șantiere

Această clasă nu cuprinde:

— servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale, a se vedea 11.20

— construcția de lucrări complet prefabricate din elemente, altele decât betonul, fabricate de unitatea care execută lucrările, a se vedea 20, 26 și 28

— construcția de echipamente (altele decât clădirile) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive, a se vedea 45.23

— lucrări de instalații, a se vedea 45.3

— lucrări de finisare, a se vedea 45.4

— activități de arhitectură și de inginerie, a se vedea 74.20

— gestionarea proiectelor de construcție, a se vedea 74.20

45210000

(cu excepția:

- 45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Ridicarea de șarpante și acoperișuri

Această clasă cuprinde:

— ridicarea de șarpante

— montarea acoperișurilor

— lucrări de etanșare

45261000

 
 

45.23

Construcția de șosele

Această clasă cuprinde:

— construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele și de alte căi de transport pentru vehicule și pietoni

— construcția de căi ferate

— construcția de piste de aterizare-decolare

— construcția de echipamente (altele decât clădiri) pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive

— marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare

Această clasă nu cuprinde:

— terasamentele prealabile, a se vedea 45.11

45212212 și DA03

45230000

cu excepția:

- 45231000

- 45232000

- 45234115

 
 

45.24

Lucrări hidrotehnice

Această clasă cuprinde:

construcția de:

— căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marinas), ecluze etc.

— baraje și diguri

— dragare

— lucrări subacvatice

45240000

 
 

45.25

Alte lucrări de construcție

Această clasă cuprinde:

— activitățile de construcție specializate referitoare la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate:

— 

— realizarea de fundații, inclusiv baterea piloților

— forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri

— montarea de structuri metalice nefabricate de către unitatea care execută lucrările

— arcuirea structurilor metalice

— așezarea cărămizilor și așezarea pietrelor

— montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate

— construcția de șemineuri și de cuptoare industriale

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de schele fără montare și demontare, a se vedea 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Lucrări de instalații

 

45300000

 
 

45.31

Lucrări de instalații electrice

Această clasă cuprinde:

instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— cabluri și aparate electrice

— sisteme de telecomunicații

— instalații electrice de încălzire

— antene pentru clădiri rezidențiale

— sisteme de alarmă împotriva incendiilor

— sisteme de alarmă antiefracție

— ascensoare și scări rulante

— paratrăsnete etc.

45213316

45310000

cu excepția:

- 45316000

 
 

45.32

Lucrări de izolare

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, de materiale de izolare termică, acustică și împotriva vibrațiilor

Această clasă nu cuprinde:

— lucrări de etanșare, a se vedea 45.22

45320000

 
 

45.33

Instalații

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— 

— instalații și echipamente sanitare

— echipamente pentru distribuția gazelor

— echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare

— instalarea de pulverizatoare automate împotriva incendiilor

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea sistemelor electrice de încălzire, a se vedea 45.31

45330000

 
 

45.34

Alte lucrări de instalații

Această clasă cuprinde:

— instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lucrări de finisare

 

45400000

 
 

45.41

Tencuire

Această clasă cuprinde:

— aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate

45410000

 
 

45.42

Tâmplărie și dulgherie

Această clasă cuprinde:

— instalarea de uși, ferestre, rame și tocuri pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, nefabricate de unitatea care execută lucrările

— amenajări interioare, precum plafoane, structuri de acoperire a pereților din lemn, compartimentări mobile etc.

Această clasă nu cuprinde:

— acoperirea cu parchet sau alte materiale de acoperire a podelelor din lemn, a se vedea 45.43

45420000

 
 

45.43

Îmbrăcarea podelelor și a pereților

Această clasă cuprinde:

— instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcție, a următoarelor elemente:

— 

— placaje ale pereților din ceramică, beton sau piatră

— parchete și alte materiale de acoperire a podelelor din lemn și mochete și alte materiale de acoperire a podelelor din linoleum, inclusiv din cauciuc sau din alte materiale plastice

— materiale de placare a podelelor și a pereților din granit, marmură sau ardezie

— tapete

45430000

 
 

45.44

Vopsitorie și montare de geamuri

Această clasă cuprinde:

— vopsirea interioară și exterioară a clădirilor

— vopsirea lucrărilor publice

— montarea sticlei, a oglinzilor etc.

Această clasă nu cuprinde:

— instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42

45440000

 
 

45.45

Alte lucrări de finisare

Această clasă cuprinde:

— instalarea piscinelor private

— curățirea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare

— celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor necuprinse în altă parte

Această clasă nu cuprinde:

— curățirea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții, a se vedea 74.70

45212212 și DA04

45450000

 

45.5

 

Închirierea de echipamente de construcție cu operator

 

45500000

 
 

45.50

Închirierea de echipamente de construcție cu operator

Această clasă nu cuprinde:

— închirierea de mașini și materiale de construcție sau demolare fără operator, a se vedea 71.32

 

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 761/93 al Comisiei (JO L 83, 3.4.1993, p. 1).

▼B
ANEXA II

SERVICII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (d)
ANEXA II A ( 29 )

▼M7Categorie nr.

Denumirea serviciilor

Numere de referință CPC (1)

Numere de referință CPV

1

Servicii de întreținere și reparare

6112, 6122, 633, 886

De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepția 50310000-1 la 50324200-4 și 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) și de la 51000000-9 la 51900000-1

2

Servicii de transport terestru (2), inclusiv serviciile de transport cu vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transportului de corespondență

712 (cu excepția 71235), 7512, 87304

De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepția 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) și de la 64120000-3 la 64121200-2

3

Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri și de marfă, cu excepția transportului de corespondență

73 (cu excepția 7321)

De la 60410000-5 la 60424120-3

(cu excepția 60411000-2, 60421000-5) și 60500000-3

De la 60440000-4 la 60445000-9

4

Transport de corespondență pe uscat (2) și aerian

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Servicii de telecomunicații

752

De la 64200000-8 la 64228200-2

72318000-7 și

de la 72700000-7 la 72720000-3

6

Servicii financiare:

(a)  servicii de asigurare

(b)  servicii bancare și de investiții (3)

ex 81, 812, 814

De la 66100000-1 la 66720000-3 (3)

7

Servicii informatice și servicii conexe

84

De la 50310000-1 la 50324200-4

De la 72000000-5 la 72920000-5

(cu excepția 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4

8

Servicii de cercetare și de dezvoltare (4)

85

De la 73000000-2 la 73436000-7

(cu excepția 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9

Servicii de contabilitate, de audit și de gestionare a registrelor contabile

862

De la 79210000-9 la 79223000-3

10

Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie

864

De la 79300000-7 la 79330000-6 și

79342310-9, 79342311-6

11

Servicii de consultanță în management (5) și servicii conexe

865, 866

De la 73200000-4 la 73220000-0

De la 79400000-8 la 79421200-3

și

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Servicii de arhitectură; servicii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisagistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică

867

De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepția 71550000-8) și 79994000-8

13

Servicii de publicitate

871

De la 79341000-6 la 79342200-5

(cu excepția 79342000-3 și 79342100-4

14

Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de administrare a proprietăților

874, 82201-82206

De la 70300000-4 la 70340000-6 și

De la 90900000-6 la 90924000-0

15

Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract

88442

De la 79800000-2 la 79824000-6

De la 79970000-6 la 79980000-7

16

Servicii de eliminare a deșeurilor menajere și a apelor menajere; servicii de igienizare și servicii similare

94

De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepția 90712200-3

De la 90910000-9 la 90920000-2 și

50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1)   Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

(2)   Cu excepția serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.

(3)   Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziția sau locațiunea, oricare ar fi modalitățile financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziția sau locațiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei directive.

(4)   Cu excepția contractelor de achiziții de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante și/sau entităților contractante în scopul utilizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă și/sau de entități contractante.

(5)   Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.

▼B
ANEXA II B ►M7   ( 30 ) ◄

▼M7Categorii

Denumirea serviciilor

Numere de referință CPC (1)

Numere de referință CPV

17

Servicii hoteliere și de restaurant

64

De la 55100000-1 la 55524000-9 și de la 98340000-8 la 98341100-6

18

Servicii de transport feroviar

711

De la 60200000-0 la 60220000-6

19

Servicii de transport naval

72

De la 60600000-4 la 60653000-0 și de la 63727000-1 la 63727200-3

20

Servicii de transport anexe și auxiliare

74

De la 63000000-9 la 63734000-3

(cu excepția 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 și de la 63727000-1, la

63727200-3) și 98361000-1

21

Servicii juridice

861

De la 79100000-5 la 79140000-7

22

Servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă (2)

872

De la 79600000-0 la 79635000-4

(cu excepția 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) și de la 98500000-8 la 98514000-9

23

Servicii de investigație și de siguranță, cu excepția serviciilor de transport cu vehicule blindate

873 (cu excepția 87304)

De la 79700000-1 la 79723000-8

24

Servicii de învățământ și de formare profesională

92

De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Servicii de sănătate și servicii de asistență socială

93

79611000-0 și de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepția 85321000-5 și 85322000-2

26

Servicii de recreere, culturale și sportive (3)

96

De la 79995000-5 la 79995200-7 și de la 92000000-1 la 92700000-8

(cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Alte servicii

 
 

(1)   Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.

(2)   Cu excepția contractelor de achiziții de muncă.

(3)   Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de achiziții privind timpul de emisie.

▼M8
ANEXA III

LISTA ORGANISMELOR ȘI A CATEGORIILOR DE ORGANISME DE DREPT PUBLIC PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (9) AL DOILEA PARAGRAF

I   BELGIA

Organisme

A

 Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile – Federaal Agentschapvoor Opvang van Asielzoekers

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FederaalAgentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaireControle

 Agence wallonne à l’Exportation

 Agence wallonne des Télécommunications

 Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées

 Aquafin

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

 Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Berlaymont 2000

 Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I

 Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid

 Bureau d’Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau

 Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau

C

 Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

 Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes”) – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)

 Centre d’Etude de l’Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

 Centre de recherches agronomiques de Gembloux

 Centre hospitalier de Mons

 Centre hospitalier de Tournai

 Centre hospitalier universitaire de Liège

 Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

 Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 Centre régional d’Aide aux Communes

 Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

 Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

 Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz – Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

 Comité national de l’Energie – Nationaal Comité voor de Energie

 Commissariat général aux Relations internationales

 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

 Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

 Conseil central de l’Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

 Conseil économique et social de la Région wallonne

 Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

 Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

 Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

 Conseil supérieur des Classes moyennes

 Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

 Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

 Dienst voor de Scheepvaart

 Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

 Domus Flandria

E

 Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté française

 Export Vlaanderen

F

 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

 Fonds bijzondere Jeugdbijstand

 Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

 Fonds culturele Infrastructuur

 Fonds de Participation

 Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

 Fonds d’Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

 Fonds de Construction d’Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

 Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

 Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

 Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d’Entreprises

 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

 Fonds Film in Vlaanderen

 Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

 Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

 Fonds piscicole de Wallonie

 Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

 Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

 Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

 Fonds voor flankerend economisch Beleid

 Fonds wallon d’Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d’Eau souterraine

G

 Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

 Grindfonds

H

 Herplaatsingfonds

 Het Gemeenschapsonderwijs

 Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

 Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

 Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

 Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

 Institut d’Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

 Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

 Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

 Institut d’Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

 Institut du Patrimoine wallon

 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

 Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

 Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

 Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

 Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

 Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

 Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimesde Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

 Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

 Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

 Institut pour l’Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

 Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

 Institut scientifique de Service public en Région wallonne

 Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

 Instituut voor het archeologisch Patrimonium

 Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

 Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

 Kind en Gezin

 Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

 Loterie nationale – Nationale Loterij

M

 Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

 Musée royal de l’Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

 Musées royaux d’Art et d’Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

 Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

 Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L’Emploi

 Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

 Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

 Office de la Naissance et de l’Enfance

 Office de Promotion du Tourisme

 Office de Sécurité sociale d’Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

 Office for Foreign Investors in Wallonia

 Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

 Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

 Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

 Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

 Office régional bruxellois de l’Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

 Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture

 Office régional pour le Financement des Investissements communaux

 Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

 Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

 Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

 Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

 Participatiemaatschappij Vlaanderen

 Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

 Radio et Télévision belge de la Communauté française

 Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

 Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

 Société belge d’Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

 Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l’Ouest du Brabant wallon

 Société de Garantie régionale

 Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

 Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées – Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabantwallon

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège

 Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

 Société publique de Gestion de l’Eau

 Société wallonne du Logement et sociétés agréées

 Sofibail

 Sofibru

 Sofico

T

 Théâtre national

 Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

 Toerisme Vlaanderen

 Tunnel Liefkenshoek

U

 Universitair Ziekenhuis Gent

V

 Vlaams Commissariaat voor de Media

 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 Vlaams Egalisatie Rente Fonds

 Vlaamse Hogescholenraad

 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

 Vlaamse interuniversitaire Raad

 Vlaamse Landmaatschappij

 Vlaamse Milieuholding

 Vlaamse Milieumaatschappij

 Vlaamse Onderwijsraad

 Vlaamse Opera

 Vlaamse Radio- en Televisieomroep

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

 Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

 Vlaams Fonds voor de Lastendelging

 Vlaams Fonds voor de Letteren

 Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

 Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- entechnologisch Onderzoek in de Industrie

 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

 Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

 Vlaams Zorgfonds

 Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II   BULGARIA

Organisme

 Икономически и социален съвет

 Национален осигурителен институт

 Национална здравноосигурителна каса

 Български червен кръст

 Българска академия на науките

 Национален център за аграрни науки

 Български институт за стандартизация

 Българско национално радио

 Българска национална телевизия

Categorii

Întreprinderi de stat în sensul articolului 62 alineatul (3) din Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

 Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 ДП „Пристанищна инфраструктура”

 ДП „Ръководство на въздушното движение”

 ДП „Строителство и възстановяване”

 ДП „Транспортно строителство и възстановяване”

 ДП „Съобщително строителство и възстановяване”

 ДП „Радиоактивни отпадъци”

 ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”

 ДП „Български спортен тотализатор”

 ДП „Държавна парично-предметна лотария”

 ДП „Кабиюк”, Шумен

 ДП „Фонд затворно дело”

 Държавни дивечовъдни станции

Universități de stat, înființate în temeiul articolului 13 din Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

 Аграрен университет – Пловдив

 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

 Академия на Министерството на вътрешните работи

 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

 Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна

 Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

 Военна академия „Г. С. Раковски” – София

 Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – София

 Икономически университет – Варна

 Колеж по телекомуникации и пощи – София

 Лесотехнически университет – София

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна

 Медицински университет – Плевен

 Медицински университет – Пловдив

 Медицински университет – София

 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София

 Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

 Национална спортна академия „Васил Левски” – София

 Национална художествена академия – София

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 Русенски университет „Ангел Кънчев”

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”

 Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София

 Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов

 Технически университет – Варна

 Технически университет – Габрово

 Технически университет – София

 Tракийски университет – Стара Загора

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

 Университет за национално и световно стопанство – София

 Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

 Университет по хранителни технологии – Пловдив

 Химико-технологичен и металургичен университет – София

 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

 Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Școli de stat și municipale în sensul Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Instituții culturale în sensul Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

 Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

 Българска национална фонотека

 Българска национална филмотека

 Национален фонд „Култура”

 Национален институт за паметниците на културата

 Театри (Teatre)

 Опери, филхармонии и ансамбли (Opere, orchestre filarmonice, ansambluri)

 Музеи и галерии (Muzee și galerii)

 Училища по изкуствата и културата (Școli de artă și cultură)

 Български културни институти в чужбина (Institutele culturale bulgare din străinătate)

Instituțiile medicale de stat și/sau municipale menționate la articolul 3 alineatul (1) din Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Instituțiile medicale menționate la articolul 5 alineatul (1) din Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

 Домове за медико-социални грижи за деца

 Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ

 Центрове за спешна медицинска помощ

 Центрове за трансфузионна хематология

 Болница „Лозенец”

 Военномедицинска академия

 Медицински институт на Министерство на вътрешните работи

 Лечебни заведения към Министерството на правосъдието

 Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Persoane juridice non-profit înființate cu scopul de a satisface nevoile de inters general, în temeiul Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), și de a îndeplini condițiile articolului 1, punctul 21 din Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

III   REPUBLICA CEHĂ

 Pozemkový fond și alte fonduri de stat

 Česká národní banka

 Česká televize

 Český rozhlas

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 Universități

și alte persoane juridice înființate printr-o lege specială, care utilizează, pentru propria funcționare și în conformitate cu reglementările privind bugetul, fonduri de la bugetul de stat, fonduri de stat, contribuții ale instituțiilor internaționale, fonduri de la bugetul autorităților regionale sau de la bugetele unităților teritoriale autonome.

IV   DANEMARCA

Organisme

 Danmarks Radio

 Det landsdækkende TV2

 Danmarks Nationalbank

 Sund og Bælt Holding A/S

 A/S Storebælt

 A/S Øresund

 Øresundskonsortiet

 Metroselskabet I/S

 Arealudviklingsselskabet I/S

 Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 Arbejdsmarkedets Tillægspension

 Arbejdsmarkedets Feriefond

 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 Naviair

Categorii

 De Almene Boligorganisationer (organizații pentru locuințe sociale)

 Andre forvaltningssubjekter (alte entități administrative publice)

 Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Universități, a se vedea Legea consolidată nr. 1368 din 7 decembrie 2007 privind universitățile)

V   GERMANIA

Categorii

Persoane juridice de drept public

Autorități, instituții și fundații de drept public înființate de stat, de Länder sau de autoritățile locale, în special în următoarele domenii:

(1) Autorități

 Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (instituții de învățământ superior științifice și asociații de studenți cu statut juridic),

 berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – (asociații profesionale reprezentând avocați, notari, consilieri fiscali, experți-contabili, arhitecți, medici și farmaciști),

 Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – (asociații cu caracter economic: camere de agricultură, camere de meserii, camere de industrie și comerț, organizații profesionale ale artizanilor, cooperative ale artizanilor),

 Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) – (asigurări sociale: fonduri de asigurări de sănătate, de pensie și împotriva accidentelor),

 kassenärztliche Vereinigungen – (asociații de medici de asigurări sociale),

 Genossenschaften und Verbände – (cooperative și alte asociații).

(2) Instituții și fundații

Entitățile care au un caracter altul decât industrial sau comercial, se află sub controlul statului și acționează în interes general, în special în următoarele domenii:

 Rechtsfähige Bundesanstalten – (birouri federale cu personalitate juridică),

 Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (instituții de solidaritate națională și uniuni universitare și școlare),

 Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (fundații cu caracter cultural, de binefacere și de ajutor).

Persoane juridice de drept privat

Unitățile care au un caracter altul decât industrial sau comercial, se află sub controlul statului și acționează în interes general, inclusiv Kommunale Versorgungsunternehmen (serviciile publice comunale):

 Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) – (sănătate: spitale, centre de tratament, centre de cercetare medicală, laboratoare de analiză și instalații de distrugere a carcaselor),

 Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – (cultură: teatre publice, orchestre, muzee, biblioteci, arhive, grădini zoologice și botanice),

 Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – (servicii sociale: grădinițe și centre de zi pentru copii, case de odihnă, case pentru copii și cămine pentru tineri, centre de agrement, centre comunitare și civice, centre pentru femei, cămine pentru vârstnici, adăposturi pentru persoanele fără locuință),

 Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – (sport: piscine, instalații și echipamente sportive),

 Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – (siguranță: unități de pompieri, servicii de urgență),

 Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) (educație: centre de reeducare profesională, centre pentru cursuri de formare, de perfecționare și de reciclare, universități populare),

 Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – (știință, cercetare și dezvoltare: centre de cercetare importante, societăți și asociații științifice, organisme de promovare a științei),

 Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – (servicii de igienizare: curățarea străzilor, eliminarea deșeurilor și a apelor uzate),

 Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – [construcții și locuințe: planificare urbană, dezvoltare urbană, întreprinderi de locuințe, (în măsura în care acționează în interes general), servicii de repartizare de locuințe],

 Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economie: societate de promovare a economiei),

 Friedhofs- und Bestattungswesen – (cimitire și servicii de înhumare),

 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – (cooperare cu țările în curs de dezvoltare: finanțare, cooperare tehnică, subvenții de dezvoltare, formare).

VI   — ESTONIA

 Eesti Kunstiakadeemia;

 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

 Eesti Maaülikool;

 Eesti Teaduste Akadeemia;

 Eesti Rahvusringhaaling;

 Tagatisfond;

 Kaitseliit;

 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;

 Eesti Haigekassa;

 Eesti Kultuurkapital;

 Notarite Koda;

 Rahvusooper Estonia;

 Eesti Rahvusraamatukogu;

 Tallinna Ülikool;

 Tallinna Tehnikaülikool;

 Tartu Ülikool;

 Eesti Advokatuur;

 Audiitorkogu;

 Eesti Töötukassa;

 Eesti Arengufond;

Categorii

Alte persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Legea achizițiilor publice (RT I 21.7.2007, 15, 76).

VII   IRLANDA

Organisme

 Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

 Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

 Industrial Development Authority

 FÁS [Industrial and employment training]

 Health and Safety Authority

 Bord Fáilte Éireann – [Tourism development]

 CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

 Irish Sports Council

 National Roads Authority

 Údarás na Gaeltachta – [Authority for Gaelic speaking regions]

 Teagasc [Agricultural research, training and development]

 An Bord Bia – [Food industry promotion]

 Irish Horseracing Authority

 Bord na gCon – [Greyhound racing support and development]

 Marine Institute

 Bord Iascaigh Mhara – [Fisheries Development]

 Equality Authority

 Legal Aid Board

 Forbas [Forbairt]

Categorii

 Health Service Executive (Consilii de sănătate)

 Hospitals and similar institutions of a public character (Spitale și alte instituții similare cu caracter public)

 Vocational Education Committees (Comitete educative tehnice și profesionale)

 Colleges and educational institutions of a public character (Colegii și instituții de învățământ cu caracter public)

 Central and Regional Fisheries Boards (Consilii centrale și regionale pentru pescuit)

 Regional Tourism Organisations (Organisme regionale de turism)

 National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (Organisme naționale de reglementare și de apel, de exemplu în sectorul telecomunicațiilor, în sectorul energiei, în sectorul urbanistic etc.)

 Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.] (organisme create pentru a îndeplini funcții speciale sau pentru a răspunde nevoilor din sectoarele publice, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.)

 Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law. (Alte organisme publice care corespund definiției unui organism de drept public.)

VIII   GRECIA

Categorii

 Întreprinderi publice, precum și entități publice

 Persoane juridice de drept privat care aparțin statului sau care primesc în mod constant, în conformitate cu dispozițiile aplicabile, cel puțin 50 % din bugetul lor anual sub formă de subvenții de stat sau al căror capital social este deținut în proporție de cel puțin 51 % de stat.

 Persoane juridice de drept privat care aparțin unor persoane juridice de drept public, unor autorități locale de orice nivel, inclusiv Asociației Centrale a Autorităților Locale Grecești (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), unor asociații locale ale „comunelor”, (unor zone administrative locale) sau unor întreprinderi sau entități publice ori unor persoane juridice prevăzute la litera (b) sau care primesc în mod constant cel puțin 50 % din bugetul lor anual sub formă de subvenții de la respectivele persoane juridice, în conformitate cu dispozițiile aplicabile sau cu propriile statute, sau persoanele juridice menționate anterior care dețin cel puțin 51 % din capitalul social al respectivelor persoane juridice de drept public.

IX   SPANIA

Categorii

 Organismele și entitățile de drept public care fac obiectul „Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del sector público” – (legislația spaniolă cu privire la achiziții) – în conformitate cu articolul 3 din aceasta, altele decât cele care fac parte din Administración General del Estado (administrația generală de stat), Administración de las Comunidades Autónomas (administrația regiunilor autonome) și Corporaciones Locales (autorități locale).

 Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (entitățile administrative și serviciile comune ale serviciilor de sănătate și asistență socială).

X   FRANȚA

Organisme

 Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture.

Categorii

(1) Organisme publice naționale:

 Académie des Beaux-arts

 Académie française

 Académie des inscriptions et belles-lettres

 Académie des sciences

 Académie des sciences morales et politiques

 Banque de France

 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

 Ecoles d’architecture

 Institut national de la consommation

 Reunion des musées nationaux

 Thermes nationaux – Aix-les-Bains

 Groupements d’intérêt public; exemples:

 Agence EduFrance

 ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

(2) Organisme publice regionale, departamentale și locale cu caracter administrativ:

 Collèges

 Lycées

 Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 Etablissements publics hospitaliers

 Offices publics de l’habitat

(3) Grupări de autorități teritoriale:

 Etablissements publics de coopération intercommunale

 Institutions interdépartementales et interrégionales

 Syndicat des transports d’Ile-de-France

▼M13

XI   CROAȚIA

Autoritățile contractante menționate la articolul 5 alineatul (1) punctul 3 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11), și anume persoanele juridice înființate anume în scopul de a răspunde necesităților de interes general, fără caracter industrial sau comercial și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

 sunt finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetul unei entități autonome locale sau regionale sau de la bugetele altor astfel de entități juridice în proporție de peste 50 %; sau

 fac obiectul controlului de gestiune din partea organismelor de stat, a entităților autonome locale și regionale sau a altor asemenea entități juridice; sau

 au un consiliu de supraveghere, un consiliu de administrație sau de conducere, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia fiind desemnați de autoritățile de stat, de entitățile autonome locale și regionale sau alte astfel de entități juridice.

De exemplu:

 Agenția Alan d.o.o.;

 APIS IT d.o.o. – Agenția pentru sprijinirea sistemelor și tehnologiilor informației;

 Ansamblul național de dans folcloric din Croația „Lado”;

 Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (Autostrada Rijeka-Zagreb);

 CARnet (Rețeaua academică și de cercetare croată);

 Centre de îngrijire și de asistență;

 Centre de ajutor social;

 Case de ajutor social;

 Centre de sănătate;

 Arhiva de stat;

 Institutul de stat pentru protecția naturii;

 Fondul pentru finanțarea activităților de dezafectare a centralei nucleare din Krško și de eliminare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat de la NEK;

 Fondul de indemnizare pentru bunurile confiscate;

 Fondul pentru reconstrucția și dezvoltarea orașului Vukovar;

 Fondul pentru reinserția profesională și angajarea persoanelor cu handicap;

 Fondul pentru protecția mediului și eficiența energetică;

 Academia croată de științe și arte;

 Banca croată pentru reconstrucție și dezvoltare;

 Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Compania croată de control aerian);

 Hrvatska lutrija d.o.o. (Loteria croată);

 Fundația pentru moștenirea croată;

 Camera de agricultură din Croația;

 Radioteleviziunea croată;

 Asociația croată de cultură tehnologică;

 Hrvatske autoceste d.o.o. (Compania croată de autostrăzi);

 Hrvatske ceste d.o.o. (Compania croată de drumuri);

 Hrvatske šume d.o.o. (Pădurile croate);

 Hrvatske vode (Societatea croată de gospodărire a apelor);

 Centrul audiovizual croat;

 Centrul croat pentru creșterea cailor – Hergheliile de stat Đakovo și Lipik;

 Centrul croat pentru agricultură, alimentație și afaceri rurale;

 Centrul croat de acțiune împotriva minelor;

 Centrul memorial și de documentare al războiului croat de independență;

 Comitetul olimpic croat;

 Operatorul pieței energiei din Croația;

 Comitetul paralimpic croat;

 Registrul naval croat;

 Institutul croat de restaurare;

 Federația sportivă croată pentru surzi;

 Institutul croat de medicină de urgență;

 Institutul național croat de sănătate publică;

 Institutul croat pentru sănătate mintală;

 Institutul croat pentru asigurări de pensii;

 Institutul croat de standardizare;

 Institutul croat de telemedicină;

 Institutul croat de toxicologie și antidoping;

 Institutul național croat pentru medicina transfuzională;

 Serviciul croat pentru ocuparea forței de muncă;

 Institutul croat pentru protecția sănătății și securitatea la locul de muncă;

 Institutul croat al asigurărilor de sănătate;

 Institutul croat al asigurărilor de sănătate pentru medicina muncii;

 Jadrolinija (companie de transport maritim);

 Centrul olimpic croat – instituție publică;

 Instituții publice de învățământ superior;

 Parcuri naționale – instituții publice;

 Parcuri naturale – instituții publice;

 Institute științifice publice;

 Teatre, muzee, galerii, biblioteci și alte instituții în domeniul culturii înființate de Republica Croația sau de entități guvernamentale locale și regionale autonome;

 Penitenciare;

 Spitale clinice;

 Centre clinice spitalicești;

 Clinici;

 Institutul lexicografic „Miroslav Krleža”;

 Autorități portuare;

 Sanatorii;

 Farmacii înființate de entități guvernamentale regionale autonome;

 Matica hrvatska (Matrix Croatia);

 Centrul internațional pentru arheologie submarină;

 Biblioteca națională și universitară;

 Fundația națională pentru sprijinirea standardului de viață al elevilor și studenților;

 Fundația națională pentru dezvoltarea societății civile;

 Fundația națională pentru știință, învățământ superior și dezvoltare tehnologică a Republicii Croația;

 Centrul național pentru evaluarea externă a învățământului;

 Consiliul național pentru învățământul superior;

 Consiliul național pentru știință;

 Monitorul Oficial (Narodne novine d.d.);

 Institute de învățământ/de corecție;

 Instituții de învățământ înființate de Republica Croația sau de entități autonome locale și regionale;

 Spitale generale;

 Plovput d.o.o. (societate deținută de stat responsabilă de siguranța navigației);

 Policlinici;

 Spitale speciale;

 Registrul central al persoanelor asigurate;

 Centrul universitar de calcul;

 Asociații sportive;

 Federații sportive;

 Instituții de tratament medical de urgență;

 Instituții de îngrijire paliativă;

 Instituții din domeniul asistenței medicale;

 Fundația de solidaritate a poliției;

 Închisori;

 Institutul pentru restaurarea orașului Dubrovnik;

 Institutul pentru semințe și răsaduri;

 Institute de sănătate publică;

 Centrul sehnic aeronautic (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);

 Servicii de administrare a drumurilor județene.

▼M8

XII   ITALIA

Organisme

 Società Stretto di Messina S.p.A.

 Mostra d’oltremare S.p.A.

 Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC

 Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. – ENAV

 ANAS S.p.A

Categorii

 Consorzi per le opere idrauliche (consorții pentru lucrări hidraulice)

 Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (universități de stat, instituții universitare de stat, consorții pentru lucrări de amenajare a universităților)

 Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (instituții publice de asistență și de binefacere)

 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (institute superioare științifice și culturale, observatoare astronomice, astrofizice, geofizice sau vulcanologice)

 Enti di ricerca e sperimentazione (organizații de cercetare și experimentare)

 Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agenții care gestionează sisteme obligatorii de programe de prevenire socială și asistență)

 Consorzi di bonifica (consorții de asanare a terenurilor)

 Enti di sviluppo e di irrigazione (agenții de dezvoltare și de irigare)

 Consorzi per le aree industriali (consorții pentru zonele industriale)

 Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizații prestatoare de servicii de interes public)

 Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (organisme publice care desfășoară activități de divertisment, sport, turism și agrement)

 Enti culturali e di promozione artistica (organisme care promovează activități culturale și artistice)

XIII   CIPRU

 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

 Εφοριακό Συμβούλιο

 Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Ένωση Δήμων

 Ένωση Κοινοτήτων

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

 Κεντρικό Ταμείο Αδειών

 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

 Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

 Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

 Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

 Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

 Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

 Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

 Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

 Συμβούλια Αποχετεύσεων [această categorie se referă la Συμβούλια Αποχετεύσεων care au fost înființate și funcționează în conformitate cu dispozițiile Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) of 1971]

 Συμβούλια Σφαγείων [această categorie se referă la Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων care sunt administrate de autoritățile locale și au fost înființate și funcționează în conformitate cu dispozițiile Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) of 2003]

 Σχολικές Εφορείες (această categorie se referă la Σχολικές Εφορείες care au fost înființate și funcționează în conformitate cu dispozițiile Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 of 2003)

 Ταμείο Θήρας

 Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

 Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

 Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

 Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

 Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

XIV   LETONIA

 Entitățile de drept privat care efectuează achiziții în conformitate cu Legea „Publisko iepirkumu likuma prasībām”

XV   LITUANIA

 Instituții de cercetare și de învățământ (instituții de învățământ superior, institute de cercetare științifică, parcuri tehnologice și de cercetare, precum și alte unități și instituții care își desfășoară activitatea în domeniul evaluării sau organizării cercetării și a învățământului)

 Instituții de învățământ (instituții de învățământ superior, colegii profesionale, școli de învățământ general, unități de învățământ preșcolar, instituții de învățământ informal, instituții de învățământ special și alte instituții)

 Instituții de cultură (teatre, muzee, biblioteci și alte instituții)

 Instituții naționale din sistemul lituanian de sănătate (instituții pentru protecția sănătății oamenilor, instituții pentru protecția sănătății publice, instituții din domeniul farmaceutic și alte instituții pentru protecția sănătății etc.)

 Instituții de asistență socială

 Instituții de educație fizică și sport (cluburi sportive, școli sportive, centre de sport, săli de sport și alte instituții)

 Instituții din sistemul de apărare națională

 Instituții de protecție a mediului

 Instituții de siguranță și ordine publică

 Instituții din sistemul de protecție civilă și intervenții

 Furnizori de servicii turistice (centre de informare turistică și alte instituții care furnizează servicii turistice)

 Alte persoane fizice și juridice, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Legea achizițiilor publice [„Valstybės žinios” (Monitorul Oficial) nr. 84-2000, 1996; No 4-102, 2006].

XVI   LUXEMBURG

 Établissements publics de l’État placés sous la surveillance d’un membre du gouvernement:

 

 Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg

 Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

 Fonds Belval

 Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

 Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

XVII   UNGARIA

Organisme

 Egyes költségvetési szervek (anumite organisme bugetare)

 Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organisme de administrare a diferitelor fonduri de stat)

 A közalapítványok (fundații publice)

 A Magyar Nemzeti Bank

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

 A közszolgálati műsorszolgáltatók (radiodifuziuni publice)

 Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (radiodifuziuni publice finanțate în cea mai mare parte de la buget)

 Az Országos Rádió és Televízió Testület

Categorii

 Organizații înființate cu scopul de a satisface nevoi de interes general, care nu au un caracter industrial sau comercial și care sunt controlate de entități publice sau sunt finanțate în cea mai mare parte de entități publice (de la bugetul public)

 Organizații înființate pe baza unei legi care stabilește misiunile și funcționarea acestora în domeniul public și sunt controlate de entități publice sau sunt finanțate în cea mai mare parte de entități publice (de la bugetul public)

 Organizații înființate de entități publice cu scopul de a desfășura anumite activități de bază și care sunt controlate de entități publice

XVIII   MALTA

 Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 

 Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

 Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).

 Industrial Projects and Services Ltd.

 Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

 Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 

 Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Malta Financial Services Authority).

 Borża ta’ Malta (Malta Stock Exchange).

 Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).

 Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Malta Statistics Authority).

 Sezzjoni ta’ Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).

 Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

 

 Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).

 Kunsilli Lokali (Local Councils).

 Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

 

 Junior College.

 Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).

 Università' ta’ Malta (University of Malta).

 Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).

 Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (Foundation for Tomorrow’s Schools).

 Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).

 Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation).

 Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).

 Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies).

 Kunsill Malti għall-Isport.

 Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).

 Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).

 Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 

 Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).

 Heritage Malta.

 Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).

 Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).

 Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).

 Teatru Manoel (Manoel Theatre).

 Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).

 Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).

 Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).

 Fondazzjoni Patrimonju Malti.

 Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).

 Awtorità' ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).

 Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority).

 Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).

 Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 

 Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).

 Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).

 Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).

 Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).

 Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority).

 Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).

 Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 

 Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Malta National Laboratory).

 MGI/Mimcol.

 Gozo Channel Co. Ltd.

 Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).

 MITTS

 Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).

 Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).

 Malta Enterprise.

 Malta Industrial Parks.

 Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 

 Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

 Wasteserv Malta Ltd.

 Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 

 Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

 Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).

 Sedqa.

 Appoġġ.

 Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b’Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).

 Sapport.

 Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 

 Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).

XIX   ȚĂRILE DE JOS

Organisme

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

 Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

 25 afzonderlijke politieregio’s – (25 de departamente regionale ale poliției)

 Stichting ICTU

 Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

 Ministerie van Economische Zaken

 

 Stichting Syntens

 Van Swinden Laboratorium B.V.

 Nederlands Meetinstituut B.V.

 Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

 Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)

 LIOF (Compania de Dezvoltare a Investițiilor Limburg LIOF)

 Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)

 Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 Kamer van Koophandel Nederland

 Ministerie van Financiën

 

 De Nederlandse Bank N.V.

 Autoriteit Financiële Markten

 Pensioen- & Verzekeringskamer

 Ministerie van Justitie

 

 Stichting Reclassering Nederland (SRN)

 Stichting VEDIVO

 Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (Instituții de tutelă și de protecție a familiei)

 Stichting Halt Nederland (SHN)

 Particuliere Internaten – (Adăposturi private)

 Particuliere Jeugdinrichtingen – (Instituții penale pentru infractorii minori)

 Schadefonds Geweldsmisdrijven

 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 Landelijke organisaties slachtofferhulp

 College Bescherming Persoongegevens

 Raden voor de Rechtsbijstand

 Stichting Rechtsbijstand Asiel

 Stichtingen Rechtsbijstand

 Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

 Clara Wichman Instituut

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 Bureau Beheer Landbouwgronden

 Faunafonds

 Staatsbosbeheer

 Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

 Universiteit Wageningen

 Stichting DLO

 (Hoofd) productschappen – (Consilii pentru mărfuri)

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 Autoritățile competente ale următoarelor instituții:

 

 școli publice sau școli private finanțate din fonduri publice pentru învățământ primar în sensul Wet op het primair onderwijs (Legea privind învățământul primar);

 școli publice sau școli private finanțate din fonduri publice pentru învățământ primar special în sensul Wet op het primair onderwijs (Legea privind învățământul primar);

 școli și instituții publice sau școli și instituții private finanțate din fonduri publice pentru învățământ special și gimnazial în sensul Wet op de expertisecentra (Legea privind Centrele de resurse);

 școli și instituții publice sau școli și instituții private finanțate din fonduri publice pentru învățământ gimnazial în sensul Wet op het voortgezet onderwijs (Legea privind învățământul gimnazial);

 școli și instituții publice sau școli și instituții private finanțate din fonduri publice în sensul Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Legea privind învățământul și învățământul profesional);

 Universități și instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, Universitatea deschisă și spitalele universitare în sensul Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Legea privind învățământul superior și cercetarea științifică);

 Servicii de consiliere școlară în sensul Wet op het primair onderwijs (Legea privind învățământul primar) și Wet op de exertisecentra (Legea privind centrele de resurse);

 Centre naționale ale cadrelor didactice în sensul Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Legea privind subvențiile pentru activități naționale de susținere a cadrelor didactice);

 Organisme de radiodifuziune în sensul Mediawet (Legea privind mass-media), în măsura în care aceste organisme sunt finanțate în proporție de peste 50 % de către Ministerul Învățământului, Culturii și Științei;

 Servicii în sensul Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Legea privind privatizarea serviciilor naționale);

 Alte organisme și instituții din domeniul învățământului, culturii și științei care primesc fonduri în proporție de peste 50 % de la Ministerul Învățământului, Culturii și Științei.

 Toate organismele care sunt subvenționate în proporție de peste 50 % de către Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de exemplu:

 

 Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

 Commissariaat voor de Media (CvdM);

 Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

 Koninklijke Bibliotheek (KB);

 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

 Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

 Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

 Fonds voor de scheppende toonkunst;

 Mondriaanstichting;

 Nederlands fonds voor de film;

 Stimuleringsfonds voor de architectuur;

 Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

 Fonds voor de letteren;

 Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

 Nederlandse Omroepstichting (NOS);

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

 Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

 Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

 Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

 Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

 Stichting ICT op school;

 Stichting Anno;

 Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

 Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

 Stichting Kennisnet;

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

 Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

 Stichting Ether Reclame (STER);

 Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

 Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

 Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

 Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

 Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

 Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

 Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

 Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

 Nederlandse Taalunie.

 Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

 Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

 Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

 Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep

 Nederlandse Programmastichting

 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

 Stichting Lezen

 Centrum voor innovatie van opleidingen

 Instituut voor Leerplanontwikkeling

 Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

 Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

 BVE-Raad

 Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

 Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

 Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

 Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

 Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

 Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

 Stichting SoFoKles

 Europees Platform

 Stichting mobiliteitsfonds HBO

 Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

 Stichting minderheden Televisie Nederland

 Stichting omroep allochtonen

 Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht

 School der Poëzie

 Nederlands Perscentrum

 Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

 Bibliotheek voor varenden

 Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

 Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

 Nederlandse luister- en braillebibliotheek

 Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 Bibliotheek Le Sage Ten Broek

 Doe Maar Dicht Maar

 ElHizjra

 Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

 Fund for Central and East European Bookprojects

 Jongeren Onderwijs Media

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 Sociale Verzekeringsbank

 Sociaal Economische Raad (SER)

 Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

 Centrale organisatie voor werk en inkomen

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 RDW, Dienst Wegverkeer

 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

 Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

 Regionale Loodsencorporatie (RLC)

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

 Kadaster

 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

 Stichting Bureau Architectenregister

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

 College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

 Commissies voor gebiedsaanwijzing

 College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

 Zorgonderzoek Nederland (ZON)

 Organisme de control în temeiul Wet medische hulpmiddelen

 N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

 College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

 College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

 Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

 Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

 Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

 Stichting Sanquin Bloedvoorziening

 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

 Ziekenfondsen

 Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

 Regionale Indicatieorganen (RIO’s)

XX   AUSTRIA

 Toate organismele care se află sub controlul bugetar al „Rechnungshof” (Curtea de Conturi) cu excepția celor de natură industrială sau comercială.

XXI   POLONIA

(1)   Universități publice și școli academice

 Uniwersytet w Białymstoku

 Uniwersytet w Gdańsku

 Uniwersytet Śląski

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Katolicki Uniwersytet Lubelski

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 Uniwersytet Łódzki

 Uniwersytet Opolski

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Uniwersytet Szczeciński

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Rzeszowski

 Uniwersytet Wrocławski

 Uniwersytet Zielonogórski

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

 Politechnika Białostocka

 Politechnika Częstochowska

 Politechnika Gdańska

 Politechnika Koszalińska

 Politechnika Krakowska

 Politechnika Lubelska

 Politechnika Łódzka

 Politechnika Opolska

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 Politechnika Szczecińska

 Politechnika Śląska

 Politechnika Świętokrzyska

 Politechnika Warszawska

 Politechnika Wrocławska

 Akademia Morska w Gdyni

 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 Szkoła Główna Handlowa

 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

 Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

 Akademia Podlaska w Siedlcach

 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

 Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Akademia Rolnicza w Lublinie

 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 Akademia Rolnicza w Szczecinie

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 Akademia Medyczna w Białymstoku

 Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 Akademia Medyczna w Gdańsku

 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Akademia Medyczna w Lublinie

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 Akademia Medyczna w Warszawie

 Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 Akademia Obrony Narodowej

 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

 Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

 Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

 Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2)   Instituții culturale ale unităților autonome regionale și locale

(3)   Parcuri naționale

 Babiogórski Park Narodowy

 Białowieski Park Narodowy

 Biebrzański Park Narodowy

 Bieszczadzki Park Narodowy

 Drawieński Park Narodowy

 Gorczański Park Narodowy

 Kampinoski Park Narodowy

 Karkonoski Park Narodowy

 Magurski Park Narodowy

 Narwiański Park Narodowy

 Ojcowski Park Narodowy

 Park Narodowy „Bory Tucholskie”

 Park Narodowy Gór Stołowych

 Park Narodowy „Ujście Warty”

 Pieniński Park Narodowy

 Poleski Park Narodowy

 Roztoczański Park Narodowy

 Słowiński Park Narodowy

 Świętokrzyski Park Narodowy

 Tatrzański Park Narodowy

 Wielkopolski Park Narodowy

 Wigierski Park Narodowy

 Woliński Park Narodowy

(4)   Școli publice primare și gimnaziale

(5)   Posturi publice de radio și televiziune

 Telewizja Polska S.A. (Televiziunea poloneză)

 Polskie Radio S.A. (Radiodifuziunea poloneză)

(6)   Muzee, teatre, biblioteci și alte instituții culturale cu caracter public

 Muzeum Narodowe w Krakowie

 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Muzeum Narodowe w Warszawie

 Zamek Królewski w Warszawie

 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

 Muzeum Żup Krakowskich

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 Państwowe Muzeum na Majdanku

 Muzeum Stutthof w Sztutowie

 Muzeum Zamkowe w Malborku

 Centralne Muzeum Morskie

 Muzeum „Łazienki Królewskie”

 Muzeum Pałac w Wilanowie

 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 Muzeum Wojska Polskiego

 Teatr Narodowy

 Narodowy Stary Teatr Kraków

 Teatr Wielki – Opera Narodowa

 Filharmonia Narodowa

 Galeria Zachęta

 Centrum Sztuki Współczesnej

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 Instytut im, Adama Mickiewicza

 Dom Pracy Twórczej w Wigrach

 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 Instytut Dziedzictwa Narodowego

 Biblioteka Narodowa

 Instytut Książki

 Polski Instytut Sztuki Filmowej

 Instytut Teatralny

 Filmoteka Narodowa

 Narodowe Centrum Kultury

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 Muzeum Historii Polski w Warszawie

 Centrum Edukacji Artystycznej

(7)   Instituții publice de cercetare, instituții de cercetare și dezvoltare și alte instituții de cercetare

(8)   Unități publice autonome de gestionare a sănătății al căror organism fondator este o autoritate autonomă regională sau locală sau o asociație de astfel de autorități

(9)   Altele

 Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

XXII   PORTUGALIA

 Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (instituții publice care nu au un caracter industrial sau comercial),

 Serviços públicos personalizados – (servicii publice cu personalitate juridică)

 Fundações públicas – (fundații publice),

 Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (instituții publice pentru educație, cercetare științifică și sănătate),

 INGA (Institutul Național de Intervenție și Garantare în Agricultură/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

 Instituto do Consumidor

 Instituto de Meteorologia

 Instituto da Conservação da Natureza

 Instituto da Agua

 ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal

 Instituto do Sangue

XXIII   ROMÂNIA

 Academia Română

 Biblioteca Națională a României

 Arhivele Naționale

 Institutul Diplomatic Român

 Institutul Cultural Român

 Institutul European din România

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

 Institutul de Memorie Culturală

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior

 Comisia Națională a României pentru UNESCO

 Societatea Română de Radiodifuziune

 Societatea Română de Televiziune

 Societatea Națională pentru Radiocomunicații

 Centrul Național al Cinematografiei

 Studioul de Creație Cinematografică

 Arhiva Națională de Filme

 Muzeul Național de Artă Contemporană

 Palatul Național al Copiilor

 Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate

 Agenția pentru Sprijinirea Studenților

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român

 Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)

 Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)

 Institutul Național de Cercetare pentru Sport

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989

 Secretariatul de Stat pentru Culte

 Agenția Națională pentru Locuințe

 Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Inspecția Muncii

 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 Agenția Națională de Consultanță Agricolă

 Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie

 Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

 Institutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar

 Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară

 Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

 Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor

 Banca de Resurse Genetice Vegetale

 Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonele Miniere

 Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase

 Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice

 Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” Tulcea

 Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)

 Administrația Națională a Rezervelor de Stat

 Administrația Națională Apele Române

 Administrația Națională de Meteorologie

 Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor

 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic

 Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet”

 Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale

 Inspectoratul Navigației Civile (INC)

 Regia Autonomă Registrul Auto Român

 Agenția Spațială Română

 Școala Superioară de Aviație Civilă

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

 Aeroclubul României

 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni

 Centrul Român de Comerț Exterior

 Centrul de Formare și Management București

 Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN

 Asociația Română de Standardizare (ASRO)

 Asociația de Acreditare din România (RENAR)

 Comisia Națională de Prognoză (CNP)

 Institutul Național de Statistică (INS)

 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)

 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 Consiliul Economic și Social (CES)

 Agenția Domeniilor Statului

 Oficiul Național al Registrului Comerțului

 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 Avocatul Poporului

 Institutul Național de Administrație (INA)

 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor

 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

 Oficiul Național al Monumentelor Istorice

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)

 Biroul Român de Metrologie Legală

 Inspectoratul de Stat în Construcții

 Compania Națională de Investiții

 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare

 Garda Financiară

 Garda Națională de Mediu

 Institutul Național de Expertize Criminalistice

 Institutul Național al Magistraturii

 Școala Națională de Grefieri

 Administrația Generală a Penitenciarelor

 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

 Autoritatea Națională a Vămilor

 Banca Națională a României

 Regia Autonomă „Monetăria Statului”

 Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale”

 Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

 Oficiul Român pentru Adopții

 Oficiul Român pentru Imigrări

 Compania Națională „Loteria Română”

 Compania Națională „ROMTEHNICA”

 Compania Națională „ROMARM”

 Agenția Națională pentru Romi

 Agenția Națională de Presă „ROMPRESS”

 Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

 Institute și centre de cercetare

 Instituții de învățământ de stat

 Universități de stat

 Muzee

 Biblioteci de stat

 Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură

 Reviste

 Edituri

 Inspectorate școlare, de cultură, de culte

 Complexuri, federații și cluburi sportive

 Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță

 Unități de asistență socială

 Tribunale

 Judecătorii

 Curți de apel

 Penitenciare

 Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești

 Unități militare

 Instanțe militare

 Inspectorate de poliție

 Centre de odihnă

XXIV   SLOVENIA

 Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (instituții publice din domeniul îngrijirii copilului, învățământului și sportului)

 Javni zavodi s področja zdravstva (instituții publice din domeniul sănătății)

 Javni zavodi s področja socialnega varstva (instituții publice din domeniul securității sociale)

 Javni zavodi s področja kulture (instituții publice din domeniul culturii)

 Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (instituții publice din domeniul științei și cercetării)

 Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (instituții publice din domeniul agriculturii și silviculturii)

 Javni zavodi s področja okolja in prostora (instituții publice din domeniul mediului și amenajării teritoriului)

 Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (instituții publice din domeniul activităților economice)

 Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (instituții publice din domeniul întreprinderilor mici și turismului)

 Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (instituții publice din domeniul siguranței și ordinii publice)

 Agencije (agenții)

 Skladi socialnega zavarovanja (fonduri de asigurări sociale)

 Javni skladi na ravni države in na ravni občin (fonduri publice la nivelul guvernului central și al comunităților locale)

 Družba za avtoceste v RS

 Entități create de stat sau de organismele locale și finanțate din bugetul Republicii Slovenia sau al autorităților locale

 Alte persoane juridice care se încadrează în definiția de persoană de interes public, prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din ZJN-2.

XXV   SLOVACIA

 Orice persoană juridică constituită sau înființată printr-o reglementare juridică specială sau o măsură administrativă cu scopul de a satisface nevoi de interes general, care nu are caracter industrial sau comercial și care îndeplinește în același timp cel puțin una dintre următoarele condiții:

 

 este finanțată integral sau parțial de o autoritate contractantă, și anume de către o autoritate guvernamentală, comunală, a unei regiuni autonome sau orice altă persoană juridică, și îndeplinește în același timp condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (9) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

 este administrată sau controlată de o autoritate contractantă, și anume de către o autoritate guvernamentală, comunală, a unei regiuni autonome sau orice alt organism de drept public, care îndeplinește în același timp condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (9) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

 autoritatea contractantă, și anume autoritatea guvernamentală, comunală, a unei regiuni autonome sau orice altă persoană juridică, ce îndeplinește în același timp condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (9) literele (a), (b) sau (c) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și care își desemnează sau alege peste jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau de supraveghere.

Aceste persoane juridice sunt organisme de drept public care își desfășoară activitatea după cum urmează:

 În temeiul Legii nr. 16/2004 Coll. privind Televiziunea Slovacă,

 În temeiul Legii nr. 619/2003 Coll. privind Radiodifuziunea Slovacă,

 În temeiul Legii nr. 581/2004 Coll. privind societățile de asigurare de sănătate, în termenii Legii nr. 719/2004 Coll. privind asigurările de sănătate publică în temeiul Legii nr. 580/2004 Coll. privind asigurările de sănătate, în termenii Legii nr. 718/2004 Coll.,

 În temeiul Legii nr. 121/2005 Coll., prin care a fost promulgat textul consolidat al Legii nr. 461/2003 Coll. privind asigurările sociale, cu modificările ulterioare.

XXVI   FINLANDA

Organismele sau întreprinderile publice sau cele aflate sub control public, cu excepția celor de natură industrială sau comercială.

XXVII   SUEDIA

Toate organismele necomerciale ale căror contracte de achiziții publice se află sub supravegherea Oficiului Național pentru Concurență.

XXVIII   REGATUL UNIT

Organisme

 Design Council

 Health and Safety Executive

 National Research Development Corporation

 Public Health Laboratory Service Board

 Advisory, Conciliation and Arbitration Service

 Commission for the New Towns

 National Blood Authority

 National Rivers Authority

 Scottish Enterprise

 Ordnance Survey

 Financial Services Authority

Categorii

 Maintained schools (școli subvenționate)

 Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (universități și colegii finanțate în cea mai mare parte de alte autorități contractante)

 National Museums and Galleries (muzee naționale și galerii)

 Research Councils (consilii pentru cercetare)

 Fire Authorities (autorități responsabile cu combaterea incendiilor)

 National Health Service Strategic Health Authorities (autorități sanitare strategice ale serviciului național de sănătate)

 Police Authorities (autorități polițienești)

 New Town Development Corporations (societăți de dezvoltare a orașelor noi)

 Urban Development Corporations (societăți de dezvoltare urbană)
ANEXA IV

Autorități guvernamentale centrale ( 31 )

BELGIA1.  Services publics fédéraux (Ministere):

1.  Federale Overheidsdiensten (Ministere):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.  Régie des Bâtiments;

2.  Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

BULGARIA

 Администрация на Народното събрание

 Aдминистрация на Президента

 Администрация на Министерския съвет

 Конституционен съд

 Българска народна банка

 Министерство на външните работи

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на държавната администрация и административната реформа

 Министерство на извънредните ситуации

 Министерство на земеделието и храните

 Министерство на здравеопазването

 Министерство на икономиката и енергетиката

 Министерство на културата

 Министерство на образованието и науката

 Министерство на околната среда и водите

 Министерство на отбраната

 Министерство на правосъдието

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 Министерство на транспорта

 Министерство на труда и социалната политика

 Министерство на финансите

Agenții de stat sau comisii de stat, agenții executive sau alte autorități publice instituite printr-o lege sau printr-un decret al Consiliului de Miniștri și care au o funcție legată de exercitarea puterii executive:

 Агенция за ядрено регулиране

 Висшата атестационна комисия

 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 Държавна комисия по сигурността на информацията

 Комисия за защита на конкуренцията

 Комисия за защита на личните данни

 Комисия за защита от дискриминация

 Комисия за регулиране на съобщенията

 Комисия за финансов надзор

 Патентно ведомство на Република България

 Сметна палата на Република България

 Агенция за приватизация

 Агенция за следприватизационен контрол

 Български институт по метрология

 Държавна агенция „Архиви”

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

 Държавна агенция „Национална сигурност”

 Държавна агенция за бежанците

 Държавна агенция за българите в чужбина

 Държавна агенция за закрила на детето

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 Държавна агенция за младежта и спорта

 Държавна агенция по горите

 Държавна агенция по туризма

 Държавна комисия по стоковите борси и тържища

 Институт по публична администрация и европейска интеграция

 Национален статистически институт

 Национална агенция за оценяване и акредитация

 Националната агенция за професионално образование и обучение

 Национална комисия за борба с трафика на хора

 Агенция „Митници”

 Агенция за държавна и финансова инспекция

 Агенция за държавни вземания

 Агенция за социално подпомагане

 Агенция за хората с увреждания

 Агенция по вписванията

 Агенция по геодезия, картография и кадастър

 Агенция по енергийна ефективност

 Агенция по заетостта

 Агенция по обществени поръчки

 Българска агенция за инвестиции

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”

 Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция „Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция за национален строителен контрол

 Държавна комисия по хазарта

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

 Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”

 Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация”

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

 Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната”

 Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”

 Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества”

 Изпълнителна агенция „Морска администрация”

 Изпълнителна агенция „Национален филмов център”

 Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”

 Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

 Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”

 Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 Изпълнителна агенция по лекарствата

 Изпълнителна агенция по лозата и виното

 Изпълнителна агенция по околна среда

 Изпълнителна агенция по почвените ресурси

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 Изпълнителна агенция по трансплантация

 Изпълнителна агенция по хидромелиорации

 Комисията за защита на потребителите

 Контролно-техническата инспекция

 Национален център за информация и документация

 Национален център по радиобиология и радиационна защита

 Национална агенция за приходите

 Национална ветеринарномедицинска служба

 Национална служба „Полиция”

 Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”

 Национална служба за растителна защита

 Национална служба за съвети в земеделието

 Национална служба по зърното и фуражите

 Служба „Военна информация”

 Служба „Военна полиция”

 Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”

 Авиоотряд 28

REPUBLICA CEHĂ

 Ministerstvo dopravy

 Ministerstvo financí

 Ministerstvo kultury

 Ministerstvo obrany

 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Ministerstvo spravedlnosti

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Ministerstvo vnitra

 Ministerstvo zahraničních věcí

 Ministerstvo zdravotnictví

 Ministerstvo zemědělství

 Ministerstvo životního prostředí

 Poslanecká sněmovna PČR

 Senát PČR

 Kancelář prezidenta

 Český statistický úřad

 Český úřad zeměměřičský a katastrální

 Úřad průmyslového vlastnictví

 Úřad pro ochranu osobních údajů

 Bezpečnostní informační služba

 Národní bezpečnostní úřad

 Česká akademie věd

 Vězeňská služba

 Český báňský úřad

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Správa státních hmotných rezerv

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 Česká národní banka

 Energetický regulační úřad

 Úřad vlády České republiky

 Ústavní soud

 Nejvyšší soud

 Nejvyšší správní soud

 Nejvyšší státní zastupitelství

 Nejvyšší kontrolní úřad

 Kancelář Veřejného ochránce práv

 Grantová agentura České republiky

 Státní úřad inspekce práce

 Český telekomunikační úřad

DANEMARCA

 Folketinget

 Rigsrevisionen

 Statsministeriet

 Udenrigsministeriet

 Beskæftigelsesministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 departamente și instituții)

 Domstolsstyrelsen

 Finansministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 departamente și instituții)

 Forsvarsministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 departamente și instituții)

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (mai multe agenții și instituții, inclusiv Statens Serum Institut)

 Justitsministeriet

 Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Șeful Poliției Naționale, procuratura, 1 direcție generală și mai multe departamente)

 Kirkeministeriet

 10 stiftsøvrigheder (10 autorități diocezane)

 Kulturministeriet – Ministerul Culturii

 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departamente și mai multe instituții)

 Miljøministeriet

 5 styrelser (5 departamente)

 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

 1 styrelse (1 departament)

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 4 direktoraterog institutioner (4 directorate și instituții)

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (mai multe departamente și instituții, inclusiv Laboratorul Național Risoe și unitățile naționale de cercetare și de educare)

 Skatteministeriet

 1 styrelse og institutioner (1 departament și mai multe instituții)

 Velfærdsministeriet

 3 styrelser og institutioner (3 departamente și mai multe instituții)

 Transportministeriet

 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 departamente și instituții, inclusiv Øresundsbrokonsortiet)

 Undervisningsministeriet

 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 departamente, 4 unități de învățământ și 5 alte instituții)

 Økonomi- og Erhvervsministeriet

 Adskilligestyrelser og institutioner (mai multe departamente și instituții)

 Klima- og Energiministeriet

 3 styrelse og institutioner (3 departament și instituții)

GERMANIA

 Auswärtiges Amt

 Bundeskanzleramt

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 Bundesministerium für Bildung und Forschung

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 Bundesministerium der Finanzen

 Bundesministerium des Innern (doar bunuri pentru uz civil)

 Bundesministerium für Gesundheit

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 Bundesministerium der Justiz

 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

 Bundesministerium der Verteidigung (cu excepția bunurilor pentru uz militar)

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA

 Vabariigi Presidendi Kantselei;

 Eesti Vabariigi Riigikogu;

 Eesti Vabariigi Riigikohus;

 Riigikontroll;

 Õiguskantsler;

 Riigikantselei;

 Rahvusarhiiv;

 Haridus- ja Teadusministeerium;

 Justiitsministeerium;

 Kaitseministeerium;

 Keskkonnaministeerium;

 Kultuuriministeerium;

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

 Põllumajandusministeerium;

 Rahandusministeerium;

 Siseministeerium;

 Sotsiaalministeerium;

 Välisministeerium;

 Keeleinspektsioon;

 Riigiprokuratuur;

 Teabeamet;

 Maa-amet;

 Keskkonnainspektsioon;

 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

 Muinsuskaitseamet;

 Patendiamet;

 Tarbijakaitseamet;

 Riigihangete Amet;

 Taimetoodangu Inspektsioon;

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

 Veterinaar- ja Toiduamet

 Konkurentsiamet;

 Maksu –ja Tolliamet;

 Statistikaamet;

 Kaitsepolitseiamet;

 Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

 Piirivalveamet;

 Politseiamet;

 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

 Keskkriminaalpolitsei;

 Päästeamet;

 Andmekaitse Inspektsioon;

 Ravimiamet;

 Sotsiaalkindlustusamet;

 Tööturuamet;

 Tervishoiuamet;

 Tervisekaitseinspektsioon;

 Tööinspektsioon;

 Lennuamet;

 Maanteeamet;

 Veeteede Amet;

 Julgestuspolitsei;

 Kaitseressursside Amet;

 Kaitseväe Logistikakeskus;

 Tehnilise Järelevalve Amet.

IRLANDA

 President's Establishment

 Houses of the Oireachtas – (Parlamentul)

 Department of the Taoiseach – (Prim-ministru)

 Central Statistics Office

 Department of Finance

 Office of the Comptroller and Auditor General

 Office of the Revenue Commissioners

 Office of Public Works

 State Laboratory

 Office of the Attorney General

 Office of the Director of Public Prosecutions

 Valuation Office

 Office of the Commission for Public Service Appointments

 Public Appointments Service

 Office of the Ombudsman

 Chief State Solicitor's Office

 Department of Justice, Equality and Law Reform

 Courts Service

 Prisons Service

 Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

 Department of the Environment, Heritage and Local Government

 Department of Education and Science

 Department of Communications, Energy and Natural Resources

 Department of Agriculture, Fisheries and Food

 Department of Transport

 Department of Health and Children

 Department of Enterprise, Trade and Employment

 Department of Arts, Sports and Tourism

 Department of Defence

 Department of Foreign Affairs

 Department of Social and Family Affairs

 Department of Community, Rural and Gaeltacht [Ministerul pentru Comunitate, Mediu Rural și Gaeltacht (regiuni cu populație vorbitoare de irlandeză)]

 Arts Council

 National Gallery.

GRECIA

 Υπουργείο Εσωτερικών;

 Υπουργείο Εξωτερικών;

 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

 Υπουργείο Ανάπτυξης;

 Υπουργείο Δικαιοσύνης;

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

 Υπουργείο Πολιτισμού;

 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

 Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

 Γενική Γραμματεία Ισότητας;

 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

 Εθνικό Τυπογραφείο;

 Γενικό Χημείο του Κράτους;

 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

 Πανεπιστήμιο Πατρών;

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

 Πολυτεχνείο Κρήτης;

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

 Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

 Αρεταίειο Νοσοκομείο;

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

 Γενικό Επιτελείο Στρατού;

 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

SPANIA

 Presidencia de Gobierno

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 Ministerio de Justicia

 Ministerio de Defensa

 Ministerio de Economía y Hacienda

 Ministerio del Interior

 Ministerio de Fomento

 Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 Ministerio de Trabajo e Inmigración

 Ministerio de la Presidencia

 Ministerio de Administraciones Públicas

 Ministerio de Cultura

 Ministerio de Sanidad y Consumo

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 Ministerio de Vivienda

 Ministerio de Ciencia e Innovación

 Ministerio de Igualdad

FRANȚA

(1) Ministere

 Services du Premier ministre

 Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 Ministère chargé de la justice

 Ministère chargé de la défense

 Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 Ministère chargé de l'éducation nationale

 Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 Secrétariat d'Etat aux transports

 Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 Ministère chargé de la culture et de la communication

 Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 Ministère chargé du logement et de la ville

 Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

 Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,

 Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 Secrétariat d'Etat à la solidarité

 Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

 Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

 Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

(2) Instituții, autorități și jurisdicții independente

 Présidence de la République

 Assemblée Nationale

 Sénat

 Conseil constitutionnel

 Conseil économique et social

 Conseil supérieur de la magistrature

 Agence française contre le dopage

 Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

 Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

 Autorité de sûreté nucléaire

 Autorité indépendante des marchés financiers

 Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

 Commission d'accès aux documents administratifs

 Commission consultative du secret de la défense nationale

 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

 Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

 Commission nationale de déontologie de la sécurité

 Commission nationale du débat public

 Commission nationale de l'informatique et des libertés

 Commission des participations et des transferts

 Commission de régulation de l'énergie

 Commission de la sécurité des consommateurs

 Commission des sondages

 Commission de la transparence financière de la vie politique

 Conseil de la concurrence

 Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

 Conseil supérieur de l'audiovisuel

 Défenseur des enfants

 Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

 Haute autorité de santé

 Médiateur de la République

 Cour de justice de la République

 Tribunal des Conflits

 Conseil d'Etat

 Cours administratives d'appel

 Tribunaux administratifs

 Cour des Comptes

 Chambres régionales des Comptes

 Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

(3) Instituții publice naționale

 Académie de France à Rome

 Académie de marine

 Académie des sciences d'outre-mer

 Académie des technologies

 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

 Agence de biomédicine

 Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

 Agence française de sécurité sanitaire des aliments

 Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

 Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

 Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

 Agences de l'eau

 Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 Bibliothèque publique d'information

 Bibliothèque nationale de France

 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 Caisse des Dépôts et Consignations

 Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 Caisse de garantie du logement locatif social

 Casa de Velasquez

 Centre d'enseignement zootechnique

 Centre d'études de l'emploi

 Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

 Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

 Centre hospitalier des Quinze-Vingts

 Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 Centre des Monuments Nationaux

 Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 Centre national des arts plastiques

 Centre national de la cinématographie

 Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 Centre national du livre

 Centre national de documentation pédagogique

 Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 Centre national professionnel de la propriété forestière

 Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 Collège de France

 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 Conservatoire National des Arts et Métiers

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 École centrale de Lille

 École centrale de Lyon

 École centrale des arts et manufactures

 École française d'archéologie d'Athènes

 École française d'Extrême-Orient

 École française de Rome

 École des hautes études en sciences sociales

 École du Louvre

 École nationale d'administration

 École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 École nationale des Chartes

 École nationale d'équitation

 Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 Écoles nationales d'ingénieurs

 Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 École nationale de la magistrature

 Écoles nationales de la marine marchande

 École nationale de la santé publique (ENSP)

 École nationale de ski et d'alpinisme

 École nationale supérieure des arts décoratifs

 École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

 École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 École nationale supérieure des beaux-arts

 École nationale supérieure de céramique industrielle

 École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

 École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 École nationale supérieure de la sécurité sociale

 Écoles nationales vétérinaires

 École nationale de voile

 Écoles normales supérieures

 École polytechnique

 École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

 École de sylviculture Crogny (Aube)

 École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

 École de viticulture – Avize (Marne)

 Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

 Fondation Carnegie

 Fondation Singer-Polignac

 Haras nationaux

 Hôpital national de Saint-Maurice

 Institut des hautes études pour la science et la technologie

 Institut français d'archéologie orientale du Caire

 Institut géographique national

 Institut National de l'origine et de la qualité

 Institut national des hautes études de sécurité

 Institut de veille sanitaire

 Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 Institut National d'Horticulture

 Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 Institut national des jeunes aveugles – Paris

 Institut national des jeunes sourds – Bordeaux

 Institut national des jeunes sourds – Chambéry

 Institut national des jeunes sourds – Metz

 Institut national des jeunes sourds – Paris

 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 Institut national de la propriété industrielle

 Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

 Institut national de recherches archéologiques préventives

 Institut National des Sciences de l'Univers

 Institut National des Sports et de l'Education Physique

 Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

 Instituts nationaux polytechniques

 Instituts nationaux des sciences appliquées

 Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 Institut de Recherche pour le Développement

 Instituts régionaux d'administration

 Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 Institut supérieur de mécanique de Paris

 Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 Musée de l'armée

 Musée Gustave-Moreau

 Musée national de la marine

 Musée national J.-J.-Henner

 Musée du Louvre

 Musée du Quai Branly

 Muséum National d'Histoire Naturelle

 Musée Auguste-Rodin

 Observatoire de Paris

 Office français de protection des réfugiés et apatrides

 Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 Office national de la chasse et de la faune sauvage

 Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 Ordre national de la Légion d'honneur

 Palais de la découverte

 Parcs nationaux

 Universités

(4) Alte organisme publice naționale

 Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

▼M13

CROAȚIA

(1) Organisme de stat din Republica Croația

 Parlamentul croat;

 Președintele Republicii Croația;

 Cabinetul președintelui Republicii Croația;

 Cabinetul președintelui Republicii Croația după expirarea mandatului;

 Guvernul Republicii Croația;

 Birourile Guvernului Republicii Croația;

 Ministerele;

 Birourile de stat;

 Organizațiile administrative de stat;

 Birourile județene ale administrației de stat;

 Curtea Constituțională a Republicii Croația;

 Curtea Supremă a Republicii Croația;

 Instanțele;

 Consiliul Judiciar de Stat;

 Birourile procurorilor;

 Consiliul Procurorilor;

 Birourile Avocatului Poporului;

 Comisia de stat pentru supravegherea procedurilor de achiziții publice;

 Banca Națională a Croației;

 Curtea de Conturi.

(2) Agenții și birouri ale statului

 Agenția de aviație civilă croată;

 Agenția pentru mijloace electronice de comunicare;

 Agenția pentru investigarea accidentelor și a incidentelor aviatice;

 Agenția pentru parteneriat public-privat;

 Agenția pentru calitate și acreditare în domeniul asistenței medicale;

 Agenția pentru produse și echipamente de uz medical;

 Agenția pentru mobilitate și programele UE;

 Agenția pentru liniile de coastă și traficul maritim;

 Agenția pentru reconstrucția fortului Tvrđa din Osijek;

 Agenția pentru educație și învățământ pedagogic;

 Agenția pentru echipamente sub presiune;

 Agenția de garantare a drepturilor salariale ale lucrătorilor în cazul falimentului angajatorului;

 Agenția de plăți pentru agricultură, pescuit și dezvoltare rurală;

 Agenția pentru terenuri agricole;

 Agenția pentru tranzacții și intermedieri de bunuri imobile;

 Agenția pentru ariile periculoase cu atmosferă explozivă;

 Agenția pentru dezvoltare regională a Republicii Croația;

 Agenția de reglementare a pieței feroviare;

 Agenția pentru auditul sistemului de implementare a programelor Uniunii Europene;

 Agenția pentru siguranța transporturilor feroviare;

 Agenția pentru educație și formare profesională și învățământ pentru adulți;

 Agenția pentru administrarea proprietăților statului;

 Agenția pentru căile navigabile interioare;

 Agenția de mediu din Croația;

 Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal;

 Agenția croată pentru concurență;

 Agenția pentru științe și învățământ superior;

 Agenția de stat pentru garantarea depozitelor și reabilitarea băncilor;

 Agenția financiară;

 Agenția croată pentru alimente;

 Agenția croată pentru întreprinderi mici;

 Agenția croată de supraveghere în domeniul serviciilor financiare;

 Agenția croată pentru rezervele de petrol obligatorii;

 Agenția croată pentru poștă și comunicații electronice;

 Agenția croată de acreditare;

 Agenția croată de reglementare în domeniul energiei;

 Agenția croată de știri;

 Agenția agricolă croată;

 Agenția centrală de plăți și contractare.

▼M8

ITALIA

(1) Entități achizitorii

 Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Ministero degli Affari Esteri

 Ministero dell'Interno

 Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

 Ministero della Difesa

 Ministero dell'Economia e delle Finanze

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

 Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

 Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(2) Alte organisme publice naționale:

 CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

CIPRU

 Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

 

 Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

 Υπουργικό Συμβούλιο

 Βουλή των Αντιπροσώπων

 Δικαστική Υπηρεσία

 Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

 Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

 Γραφείο Προγραμματισμού

 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

 Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

 Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

 Υπουργείο Άμυνας

 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 Τμήμα Γεωργίας

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 Τμήμα Δασών

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

 Μετεωρολογική Υπηρεσία

 Τμήμα Αναδασμού

 Υπηρεσία Μεταλλείων

 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 

 Αστυνομία

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

 Τμήμα Φυλακών

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 

 Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 Τμήμα Εργασίας

 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

 Υπουργείο Εσωτερικών

 

 Επαρχιακές Διοικήσεις

 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 Πολιτική Άμυνα

 Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

 Υπηρεσία Ασύλου

 Υπουργείο Εξωτερικών

 Υπουργείο Οικονομικών

 

 Τελωνεία

 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

 Στατιστική Υπηρεσία

 Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 Κυβερνητικό Τυπογραφείο

 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

 

 Τμήμα Δημοσίων Έργων

 Τμήμα Αρχαιοτήτων

 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας