Help Print this page 

Document 52015JC0032

Title and reference
DECIZIE COMUNĂ A COMISIEI EUROPENE ȘI A ÎNALTULUI REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE privind participarea Uniunii Europene la diverse organizații de cooperare în scopul prevenirii și combaterii terorismului

JOIN/2015/032 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

DECIZIE COMUNĂ A COMISIEI EUROPENE ȘI A ÎNALTULUI
REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE

privind participarea Uniunii Europene la diverse organizații de cooperare în scopul prevenirii și combaterii terorismului


DECIZIE COMUNĂ A COMISIEI EUROPENE ȘI A ÎNALTULUI
REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE

privind participarea Uniunii Europene la diverse organizații de cooperare în scopul prevenirii și combaterii terorismului

COMISIA EUROPEANĂ ȘI ÎNALTUL REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 17 alineatul (1) și articolul 27 alineatul (2),

întrucât:

(1)Forumul mondial pentru combaterea terorismului îndeplinește rolul de for multilateral destinat să intensifice cooperarea internațională în materie de combatere a terorismului. Membrii participanți poartă dezbateri privind necesitatea de a mobiliza competențe și resurse și de a lua inițiative care vizează creșterea gradului de eficacitate al măsurilor de combatere a terorismului. În acest cadru, membrii au început prin a institui organisme internaționale specializate, pentru a aborda aspecte legate de prevenirea și combaterea extremismului violent: Centrul de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept și Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților.

(2)Centrul de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) a fost creat după ce s-a constatat necesitatea unui centru independent și multilateral care să fie consacrat formării profesionale, dialogului, colaborării și cercetării în scopul combaterii extremismului violent sub toate formele și manifestările sale și care să poată reuni experți, competențe și experiență din întreaga lume.

(3)Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept are misiunea de a organiza formări care să integreze chestiunea statului de drept, adresate legislatorilor, forțelor de poliție, procurorilor, judecătorilor, funcționarilor din administrația penitenciarelor și altor părți interesate din cadrul sistemului judiciar și având drept teme modalitățile de abordare a terorismului și a activităților infracționale conexe cu caracter transnațional, consolidarea sistemelor de justiție penală și crearea de rețele regionale între justiție, poliție și alți practicieni din domeniul justiției penale, în vederea promovării justiției, a securității și a drepturilor omului. De asemenea, institutul îndeplinește rolul de forum pentru alte activități similare de cooperare cu parteneri precum Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, Direcția executivă a Comitetului pentru combaterea terorismului al ONU și Forumul mondial pentru combaterea terorismului, printre alții.

(4)Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților a fost instituit în cadrul Forumului mondial pentru combaterea terorismului, cu scopul de a sprijini în mod complementar eforturile actuale și viitoare depuse de guverne și de organizații de la nivelul comunităților pentru a aborda extremismul violent și a încuraja reziliența la acțiunile bazate pe extremismul violent. Fondul își propune să sprijine inițiativele locale de combatere a extremismului violent întreprinse la nivelul comunităților.

(5)În calitate de membru fondator al Forumului mondial pentru combaterea terorismului, Uniunea Europeană, care s-a implicat îndeaproape și în înființarea Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), a Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept și a Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților, consideră că aceste organisme se află în centrul eforturilor sale de cooperare internațională în vederea combaterii extremismului violent, în general, și a terorismului, în special.

(6)Decizia de punere în aplicare a Comisiei de adoptare a Documentului de strategie tematic 2014-2020 și care însoțește Programul multianual indicativ 2014-2017 al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace [C (2014) 5607] din 11 august 2014 a stabilit o serie de măsuri privind acțiuni specifice de cooperare pe termen lung între Uniune și țările și regiunile partenere în scopul de a combate amenințările mondiale, transregionale și emergente, astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 230/2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace ( 1 ).

(7)Strategia, care consideră combaterea terorismului drept una dintre principalele sale priorități, invită Uniunea Europeană să contribuie la îndeplinirea propriului său obiectiv general de a promova multilateralismul eficient și de a acorda prioritate cooperării transregionale. Susținerea programelor specifice de cooperare în materie de combatere a terorismului elaborate în cadrul Organizației Națiunilor Unite sau în cadrul altor organizații multilaterale, precum Forumul mondial pentru combaterea terorismului, este menționată în mod expres ca fiind una dintre opțiunile prevăzute de Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace.

(8)Bazându-se pe strategia menționată mai sus, Programul indicativ multianual 2014­2017 a acordat prioritate promovării cooperării multilaterale pe termen lung în materie de combatere a terorismului, îndeosebi în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al Forumului mondial pentru combaterea terorismului, precum și sprijinului pentru mobilizarea și dialogul la nivel mondial cu privire la prevenirea terorismului și la combaterea extremismului violent, inclusiv prin intermediul inițiativelor multilaterale, al guvernelor, al organizațiilor societății civile și al comunităților locale.

(9)În temeiul Deciziei de punere în aplicare a Comisiei de adoptare a Programului anual de acțiune pentru 2013 [C (2013) 4599], Comisia finanțează, prin intermediul Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept, acțiuni privind aspecte legate de combaterea terorismului întreprinse de sistemele de justiție penală din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, având în vedere cunoștințele de specialitate și mandatul institutului, care constă în promovarea reformelor justiției penale bazate pe statul de drept.

(10)Prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei de adoptare a Programului anual de acțiune pentru 2014 [C (2014) 5647], Comisia a decis că va participa la lucrările Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) și ale Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților. În temeiul deciziei respective, Comisia a acordat granturi atât Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), cât și Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților, pentru a le permite să finanțeze, prin acordarea de subgranturi, inițiative locale, întreprinse la nivelul comunităților, care vizează combaterea extremismului violent la nivel mondial, fructificând expertiza internațională și caracterul multilateral al acestor două organisme. Mai mult decât atât, aceeași decizie a prevăzut participarea Comisiei la lucrările Consiliului de administrație al Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților.

(11)Această abordare a fost validată și reiterată în concluziile Consiliului privind combaterea terorismului din 9 februarie 2015 2 , în care Consiliul a salutat, printre altele, „[s]prijinirea inițiativelor internaționale privind combaterea radicalizării și a terorismului, precum instituirea primului centru internațional de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) de la Abu Dhabi și a Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților (Global Community Engagement Resilience Fund - GCERF) de la Geneva [...].”

(12)De asemenea, Consiliul a declarat că „UE își va consolida în continuare implicarea în cadrul Forumului mondial pentru combaterea terorismului (GCTF), inclusiv prin contribuția activă la conceperea unor inițiative inspirate de GCTF precum Hedayah de la Abu Dhabi, Fondul de reziliență și angajament al comunității globale (GCERF) și Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept din Malta.” Acest aspect a fost subliniat și în declarația șefilor de stat și de guvern din 12 februarie 2015, emisă de membrii Consiliului European, în care s-a solicitat în mod insistent o implicare susținută și coordonată în relațiile cu ONU și cu Forumul mondial pentru combaterea terorismului, precum și în cadrul unor inițiative regionale relevante.

(13)În Orientările privind „participarea Comisiei în cadrul unor organisme de drept privat”, anexate la Decizia C (2004) 2958 din 4 august 2004, Comisia a stabilit, cu titlu de normă generală, că nu va participa la organisme de drept privat.

(14)Norma respectivă a fost adoptată ținându-se seama de gravele riscuri pe care le presupune participarea la astfel de organisme, și anume riscul la adresa imaginii Comisiei, riscul financiar, eventualul conflict de interese pentru funcționarii implicați, eventuala utilizare abuzivă a procedurilor financiare, riscul de nepotism și de clientelism în recrutarea personalului de către aceste organisme, riscul de captivitate și de ineficiență și riscul de concurență neloială cu alți prestatori de servicii.

(15)Comisia și-a rezervat, totuși, posibilitatea de a deroga de la această normă generală în situații excepționale în care se dovedește că o astfel de participare este deosebit de importantă. În cazul unei astfel de derogări, Comisia trebuie să ia în considerare anumite criterii generale și să aibă în vedere natura și obiectivele organismului în cauză.

(16)În ceea ce privește organismele consacrate cooperării internaționale, în cadrul căreia Comisia ar avea ca partenere state membre și țări terțe, orice participare a Comisiei trebuie să fie justificată de interese politice de prim ordin. Având în vedere caracterul cvasiguvernamental al acestor organisme, ar putea să se aibă în vedere o participare strânsă în cadrul organelor lor decizionale, atunci când este cazul, în conformitate cu articolul 4 litera a) din Orientările [C (2004) 2958].

(17)Pentru a confirma angajamentul consecvent al Comisiei Europene față de Centrul de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), de Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept și de Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților, în conformitate cu abordarea multilaterală a Uniunii Europene în materie de combatere a terorismului și în urma „Documentului de strategie tematic 2014-2020 care însoțește Programul multianual indicativ 2014-2017 al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace”, potrivit căruia cele trei organisme constituie o componentă determinantă a strategiei Uniunii Europene de combatere și prevenire a terorismului la nivel mondial, este esențial ca Uniunea Europeană să garanteze participarea sa deplină în cadrul consiliilor de administrație ale organismelor menționate mai sus. De asemenea, această participare este necesară pentru a influența deciziile legate de programare adoptate de aceste organisme, precum și, în cazul Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților, deciziile legate de finanțare, în funcție de prioritățile Uniunii Europene, precum și pentru a garanta coerența și complementaritatea activității acestor organizații cu propriile programe ale Uniunii și cu angajamentul asumat de aceasta prin intermediul Organizației Națiunilor Unite. În plus, concluziile Consiliului din 9 februarie 2015 privind combaterea terorismului solicită Uniunii Europene să își consolideze în continuare implicarea în cadrul celor trei organisme menționate anterior, în timp ce Strategia UE privind combaterea terorismului/luptătorii străini 3 , aprobată la 20 octombrie 2014 de către Consiliu și făcută publică la 16 ianuarie 2015, invită, de asemenea, Uniunea Europeană să ia parte la inițiativele relevante ale Forumului mondial pentru combaterea terorismului. Mai mult, organismele menționate mai sus oferă, de asemenea, UE , posibilitatea de a colabora cu diferiți parteneri, pentru a combate mai eficient terorismul. În ceea ce privește Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților, având în vedere caracterul său financiar și operațional și misiunea sa de a administra fonduri, este și în interesul financiar al Comisiei să facă parte din Consiliul de administrație și să dispună de drepturi depline de vot.

(18)Orice decizie a Comisiei privind o cerere de derogare de la norma generală de neparticipare (și anume, în cazul participării în calitate de membru cu drepturi depline sau în calitate de membru cu drept de vot) în cadrul unor organisme de drept privat ar trebui să respecte condițiile prevăzute la punctele 5 și 6 din orientările anexate la Decizia C (2004) 2958.

(19)Participarea Uniunii în cadrul Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept, recent înființat, al Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) și al Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților necesită adoptarea unei decizii comune specifice a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

DECID:

Articolul 1

Uniunea Europeană va participa la următoarele organizații care au ca misiune prevenirea și combaterea terorismului:

Centrul de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite;

Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept, Valletta, Republica Malta;

Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților, Geneva, Confederația Elvețiană.

Articolul 2

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate aprobă proiectul de schimb de scrisori anexat la prezenta decizie (apendicele I) ca document justificativ și întreprind demersurile necesare pentru ca Uniunea Europeană să obțină statutul de membru cu drepturi depline al consiliilor de administrație ale următoarelor organizații:

Centrul de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”), Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite;

Institutul Internațional pentru Justiție și Statul de Drept, Valletta, Republica Malta;

Fondul global pentru implicarea și reziliența comunităților, Geneva, Confederația Elvețiană.

Participarea Comisiei Europene la organismele menționate anterior este conformă cu orientările prevăzute în Decizia C (2004)2958 a Comisiei.

Articolul 3

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate aprobă acordurile de lucru anexate la prezenta decizie (anexa I).
Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisie,

Neven MIMICA

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Federica MOGHERINI

(1)

   Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care contribuie la stabilitate și pace. JO L 77, 15.3.2014.

(2)

   Documentul 6044/15, cea de a 3367-a reuniune a Consiliului (Afaceri Externe), Bruxelles, 9 februarie 2015.

(3)

   Documentul 5369/15, „Punctele principale ale strategiei de combatere a terorismului pentru Siria și Irak, cu accent deosebit asupra luptătorilor străini”, a 233494-a reuniune a Grupului de lucru privind terorismul (aspecte internaționale), Bruxelles, 15 ianuarie 2015.

Top

Bruxelles, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

ANEXĂ

la

DECIZIA COMUNĂ A COMISIEI EUROPENE ȘI A ÎNALTULUI
REPREZENTANT AL UNIUNII PENTRU AFACERI EXTERNE ȘI POLITICA DE SECURITATE

privind participarea Uniunii Europene la diverse organizații de cooperare în scopul prevenirii și combaterii terorismului


ANEXA I: MODALITĂȚI DE LUCRU

În ceea ce privește participarea Uniunii Europene în cadrul Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept, al Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) și al Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților, trebuie respectate următoarele dispoziții:

a)Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate / vicepreședintele Comisiei sau reprezentanții săi (din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă ori al serviciilor Comisiei) va reprezenta Uniunea în cadrul Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept și al Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”) . Comisia Europeană va reprezenta Uniunea în cadrul Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților.

Serviciul responsabil care reprezintă Uniunea în cadrul fiecăruia dintre cele trei organisme menționate mai sus va organiza reuniuni de coordonare cu toate serviciile relevante cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de fiecare reuniune a consiliilor de administrație ale celor trei organisme menționate mai sus.

b)Atunci când se examinează aspecte care țin de competența Comisiei și chestiuni cu implicații operaționale și financiare, Comisia trebuie să fie prezentă și reprezentată la reuniunile consiliilor de administrație al Institutului Internațional pentru Justiție și Statul de Drept și, respectiv, al Centrului de excelență pentru combaterea extremismului violent („Hedayah”).

În conformitate cu articolul 4 litera a) și cu articolul 5 literele a) și b) din Orientările Comisiei privind participarea în cadrul unor organisme de drept privat [C (2004) 2958], reprezentantul Comisiei Europene nu va avea nicio legătură ierarhică cu serviciile Comisiei responsabile de finanțarea din partea UE a organismelor menționate mai sus, cu excepția situației în care se aplică articolul 5 litera d) pentru cazurile în care cuantumul contribuției este stabilit printr-o decizie a Colegiului. În plus, reprezentantul Comisiei Europene nu va fi asociat la nicio procedură de ofertare la care participă organismele în cauză.

c)Atunci când se examinează chestiuni care țin de competența Înaltului Reprezentant și chestiuni referitoare la politica externă și de securitate comună sau legate de strategii și politici, la reuniunile Consiliului de administrație al Fondului global pentru implicarea și reziliența comunităților sunt prezenți și reprezentați reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

Top

Bruxelles, 27.8.2015

JOIN(2015) 32 final

ANEXĂ

APENDICE

la

Decizia comună a Comisiei Europene și a Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate

privind participarea Uniunii Europene la diverse organizații de cooperare în scopul prevenirii și combaterii terorismului


APENDICE

SCHIMB DE SCRISORI

Top