Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0307

Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/25


REGULAMENTUL (CE) NR. 307/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/40/CE privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE (2) prevede introducerea obligatorie pe autovehicule, începând din 2011, a sistemelor de climatizare cu potențial de încălzire globală scăzut. Regulamentul (CE) nr. 842/2006 prevede, ca măsură pe termen scurt, stabilirea normelor privind nivelul de calificare cerut pentru personalul responsabil de recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră conținute de astfel de sisteme.

(2)

Personalului înscris la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat ar trebui să i se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activitățile vizate de cursul de formare și pentru care este necesar un certificat, cu condiția ca acesta să fie supravegheat de personal titular al unui astfel de certificat.

(3)

Pentru ca personalul care lucrează în prezent în sectoarele reglementate de prezentul regulament să poată beneficia de formare și să obțină un certificat, fără întreruperea activității sale profesionale, este necesară o perioadă de tranziție adecvată, în cursul căreia personalul format în cadrul programelor de calificare existente sau care are experiență profesională să poată fi considerat calificat în mod corespunzător în sensul Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

(4)

În vederea evitării costurilor administrative excesive, ar trebui să se permită recunoașterea programelor de calificare existente, cu condiția ca aptitudinile și cunoștințele la care acestea se referă, precum și sistemul de calificare corespunzător să fie conforme cu standardele minime prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Organismele de certificare desemnate oficial trebuie să asigure respectarea cerințelor minime stabilite de prezentul regulament și, prin urmare, să contribuie la recunoașterea reciprocă efectivă și eficientă a certificatelor de formare în întreaga Comunitate.

(6)

Informațiile cu privire la sistemele de certificare în cadrul cărora se eliberează certificatele care fac obiectul recunoașterii comune ar trebui notificate Comisiei, conform modelului prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a modelului de notificare a programelor de formare și de certificare ale statelor membre (3). Informațiile cu privire la recunoașterea sistemelor de calificare existente sau a experienței profesionale, pentru o perioadă tranzitorie, ar trebui notificate Comisiei.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile minime pentru programele de formare a personalului responsabil de recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de seră conținute de sistemele de climatizare ale autovehiculelor, care intră în sfera de aplicare a Directivei 2006/40/CE, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor de formare eliberate în conformitate cu respectivele cerințe.

Articolul 2

Formarea personalului

(1)   Numai personalul titular al unui certificat de formare în sensul articolului 3 este considerat calificat în mod corespunzător pentru a desfășura activitatea prevăzută la articolul 1.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică pentru o perioadă de maximum 12 luni personalului înscris la un curs de formare în vederea obținerii unui certificat, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane considerate calificate în mod corespunzător.

(3)   Statele membre pot decide ca până la 4 iulie 2010 alineatul (1) să nu se aplice:

(a)

personalului titular al unui certificat eliberat în cadrul programelor de calificare existente pentru activitatea prevăzută la articolul 1 și recunoscut ca atare de statele membre; sau

(b)

personalului cu experiență profesională în activitatea prevăzută la articolul 1, acumulată până la 4 iulie 2008.

În cursul perioadei prevăzute la primul paragraf, personalul respectiv este considerat calificat în mod corespunzător să desfășoare activitatea prevăzută la articolul 1.

Articolul 3

Eliberarea de certificate de formare personalului

(1)   Se instituie un organism de certificare prin dispoziții legale sau naționale sau se desemnează de către autoritatea competentă din statul membru sau de către alte entități abilitate în acest sens.

(2)   Organismul de certificare prevăzut la alineatul (1) eliberează un certificat de formare personalului care urmat un curs de formare axat pe competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă.

(3)   Certificatul de formare conține cel puțin următoarele date:

(a)

numele organismului de certificare, numele complet al titularului și numărul de înregistrare;

(b)

activitatea pe care titularul certificatului de formare are dreptul să o desfășoare;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(4)   În cazul în care un curs de formare deja existent acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă, dar certificatul respectiv nu conține elementele prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, un organism de certificare prevăzut la alineatul (1) poate elibera un certificat de formare titularului unei astfel de calificări, fără ca acesta să repete cursul de formare.

Articolul 4

Notificare

(1)   Până la 4 iulie 2008, Comisei i se notifică de către statele membre intenția lor de a pune în aplicare litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (3) primul paragraf, prin identificarea sistemelor de calificare existente sau a cerințelor privind experiența profesională, pe baza cărora personalul este considerat calificat în mod corespunzător.

(2)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisiei i se notifică de către statele membre denumirea și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului prevăzut la articolul 3 alineatul (1), precum și titlul certificatelor de formare a personalului care îndeplinește cerințele de la articolul 3 alineatul (2) și din anexă, utilizând modelul stabilit de Regulamentul (CE) nr. 308/2008.

(3)   Statele membre actualizează notificarea trimisă în conformitate cu alineatul (2), incluzând orice noi informații relevante, și o trimit de îndată Comisiei.

Articolul 5

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Statele membre acordă recunoaștere reciprocă certificatelor de formare eliberate în alte state membre, în conformitate cu articolul 3.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate de formare eliberate în alt stat membru să prezinte o traducere a certificatului respectiv într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 161, 14.6.2006, p. 12.

(3)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime cu privire la competențele și cunoștințele care trebuie să fie acoperite de programele de formare

Cursul de formare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

un modul teoretic, indicat în coloana „Tipul de modul” prin litera „T”,

(b)

un modul practic, în cadrul căruia cel interesat îndeplinește sarcina corespunzătoare utilizând materialele, instrumentele și echipamentele relevante, indicat în coloana „Tipul de modul” prin litera „P”.


Competențe și cunoștințe minime

Tipul de modul

1.   

Modul de funcționare al sistemelor de climatizare care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, instalate în autovehicule, impactul asupra mediului al gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare și normele aferente privind mediul

1.1

Cunoștințe de bază privind modul de funcționare al sistemelor de climatizare ale autovehiculelor

T

1.2

Cunoștințe de bază cu privire la utilizarea și proprietățile gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca agenți de refrigerare în sistemele de climatizare ale autovehiculelor, impactul emisiilor de astfel de gaze asupra mediului (nivelul potențialului de încălzire globală al acestora în ceea ce privește schimbarea climatică)

T

1.3

Cunoștințe de bază cu privire la dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și ale Directivei 2006/40/CE

T

2.   

Recuperarea ecologică a gazelor fluorurate cu efect de seră

2.1

Cunoașterea procedurilor comune de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră

T

2.2

Manipularea unui cilindru cu agent de refrigerare

P

2.3

Conectarea și deconectarea unui dispozitiv de recuperare la și din gurile de ieșire ale unui sistem de climatizare dintr-un autovehicul, care conține gaze fluorurate cu efect de seră

P

2.4

Operarea dispozitivului de recuperare

P


Top