Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0304

Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/304/oj

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/12


REGULAMENTUL (CE) NR. 304/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă pentru certificarea societăților și a personalului în ceea ce privește sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În sensul cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, este necesar să se stabilească norme privind atestarea personalului care desfășoară, în locul de exploatare a sistemelor conținând anumite gaze fluorurate cu efect de seră, activități care pot influența scurgerea acestora.

(2)

Personalului care nu este încă certificat, dar este înscris la un curs de formare în scopul obținerii unui certificat, ar trebui să i se permită, pentru o perioadă limitată de timp, să desfășoare activități pentru care este necesară o asemenea certificare, în vederea obținerii competențelor practice necesare pentru susținerea examenului, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(3)

Până în prezent, o serie de state membre nu au instituit sisteme de atestare sau de certificare. Prin urmare, ar trebui ca societăților și personalului să li se acorde un termen determinat pentru obținerea certificatelor.

(4)

În scopul evitării costurilor administrative nejustificate, ar trebui să se permită crearea unui sistem de certificare pornind de la schemele de atestare deja existente, cu condiția ca acele competențe și cunoștințe incluse, precum și sistemul de atestare relevant, să fie echivalente cu standardele minime prevăzute în prezentul regulament.

(5)

Examenul constituie o modalitate eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care pot cauza direct scurgeri, precum și acțiunile care pot cauza indirect scurgeri.

(6)

Pentru a permite formarea și certificarea personalului care activează în prezent în domeniile vizate de prezentul regulament, fără a întrerupe activitatea profesională a acestuia, este necesară o perioadă corespunzătoare de provizorat în care certificarea ar trebui să se facă pe baza schemelor de atestare existente și a experienței profesionale.

(7)

Organisme de evaluare și certificare desemnate oficial ar trebui să asigure conformitatea cu cerințele minime stabilite prin prezentul regulament și, prin urmare, să contribuie la eficacitatea și eficiența recunoașterii reciproce a certificatelor pe întreg teritoriul Comunității.

(8)

Recunoașterea reciprocă nu ar trebui să se aplice în cazul certificatelor provizorii, întrucât condițiile de obținere a acestor certificate ar putea fi mult inferioare cerințelor existente în unele state membre.

(9)

Informațiile privind sistemul de certificare prin care se eliberează certificate care fac obiectul recunoașterii reciproce ar trebui notificate Comisiei conform modelului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre (2). De asemenea, informațiile privind sistemele de certificare provizorii ar trebui notificate Comisiei.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințele minime pentru certificarea prevăzută la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 cu privire la sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor și la extinctoarele care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, precum și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele în cauză.

Articolul 2

Sfera de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică personalului care desfășoară următoarele activități în ceea ce privește sistemele de protecție împotriva incendiilor:

(a)

verificări în vederea detectării scurgerilor la sistemele care conțin cel puțin 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră;

(b)

recuperare, de asemenea în ceea ce privește extinctoarele;

(c)

instalare;

(d)

întreținere sau service.

(2)   Prezentul regulament se aplică, de asemenea, societăților care desfășoară următoarele activități cu privire la sistemele de protecție împotriva incendiilor:

(a)

instalare;

(b)

întreținere sau service.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică niciunei activități de producție și reparație realizate în unitățile producătorului asupra containerelor sau a componentelor aferente de sisteme staționare de protecție împotriva incendiilor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„instalare” înseamnă conectarea pentru prima oară, în locul în care vor fi exploatate, a unuia sau a mai multor containere care conțin sau care sunt proiectate să conțină un agent de stingere pe bază de gaz fluorurat cu efect de seră cu componentele aferente, cu excepția componentelor care nu afectează izolarea agentului de stingere înainte de eliberarea acestuia pentru stingerea unui incendiu;

2.

„întreținere sau service” înseamnă toate activitățile care presupun realizarea unei intervenții la containere care conțin sau care sunt proiectate să conțină un agent de stingere pe bază de gaz fluorurat cu efect de seră sau la componentele aferente, cu excepția componentelor care nu afectează izolarea agentului de stingere înainte de eliberarea acestuia pentru stingerea unui incendiu.

Articolul 4

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) deține un certificat în sensul articolului 5 sau al articolului 6.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă de maximum 1 an, personalului care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) și care este înscris la un curs de formare în scopul obținerii unui certificat pentru activitatea relevantă, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane care deține un certificat pentru activitatea relevantă.

(3)   Statele membre pot decide că alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă care nu depășește data menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalului care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

În perioada prevăzută la primul paragraf, acest personal este considerat certificat pentru activitățile în cauză în sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 5

Certificate pentru personal

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 10, va elibera un certificat pentru personalul care a promovat un examen teoretic și practic organizat de un organism de evaluare, în sensul articolului 11, și care acoperă competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele complet al titularului, numărul certificatului și data expirării, dacă este cazul;

(b)

activitățile pe care are dreptul să le desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care sistemul de certificare prin examen acoperă competențele și cunoștințele minime care figurează în anexă și îndeplinește cerințele stabilite la articolele 10 și 11, însă forma de atestare aferentă nu conține elementele stabilite la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare, în sensul articolului 10, poate elibera un certificat titularului acestei forme de atestare fără a mai fi necesară repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare prin examen îndeplinește cerințele stabilite la articolele 10 și 11 și acoperă parțial competențele minime menționate în anexă, organismele de certificare pot elibera un certificat, cu condiția ca solicitantul să promoveze un examen suplimentar pentru verificarea competențelor și a cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă organizată de un organism de evaluare în sensul articolului 11.

Articolul 6

Certificate provizorii pentru personal

(1)   Statele membre pot utiliza un sistem de certificare provizorie pentru personalul menționat la articolul 2 alineatul (1) în conformitate cu prezentul articol alineatele (2) sau (3), sau cu prezentul articol alineatele (2) și (3).

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2010.

(2)   Se consideră că personalul care deține un atestat eliberat în cadrul unor scheme existente de atestare pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) deține un certificat provizoriu.

Statele membre definesc atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (1) și pe care titularul are dreptul să le desfășoare.

(3)   Personalului cu experiență profesională în activitățile în cauză, dobândită înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, i se eliberează un certificat provizoriu de către o entitate desemnată de statul membru.

Certificatul provizoriu menționează activitățile pentru care este eliberat și data expirării.

Articolul 7

Certificarea societăților

(1)   Societățile menționate la articolul 2 alineatul (2) dețin un certificat în sensul articolului 8 sau al articolului 9.

(2)   Statele membre pot decide că alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă care nu depășește data menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, societăților care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din prezentul regulament înainte de data menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Articolul 8

Certificate pentru societăți

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 10, eliberează unei societăți un certificat pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2), cu condiția ca aceasta să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

angajarea de personal certificat în conformitate cu articolul 5, pentru activitățile care necesită certificare, în număr suficient pentru a putea asigura desfășurarea volumului preconizat de activități;

(b)

dovada punerii la dispoziție a instrumentelor și a procedurilor necesare personalului implicat în activitățile pentru care este necesară certificarea.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele complet al titularului, numărul certificatului și data expirării, dacă este cazul;

(b)

activitățile pe care are dreptul să le desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

Articolul 9

Certificate provizorii pentru societăți

(1)   Statele membre pot aplica un sistem de certificare provizorie pentru societățile menționate la articolul 2 alineatul (2) în conformitate cu prezentul articol alineatele (2) sau (3) sau cu prezentul articol alineatele (2) și (3).

Certificatele provizorii menționate la alineatele (2) și (3) expiră cel târziu la 4 iulie 2010.

(2)   Se consideră că societățile certificate în cadrul unor scheme existente de certificare pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) dețin un certificat provizoriu.

Statele membre definesc atestatele care pot fi considerate certificate provizorii pentru activitățile menționate la articolul 2 alineatul (2) și pe care titularul are dreptul să le desfășoare.

(3)   Societăților care utilizează personal deținător de certificat pentru activitățile în cazul cărora certificarea este obligatorie în sensul articolului 2 alineatul (2) li se eliberează certificate provizorii de către o entitate desemnată de statul membru.

Certificatul provizoriu menționează activitățile pe care titularul are dreptul să le desfășoare, precum și data expirării.

Articolul 10

Organismul de certificare

(1)   Se instituie, printr-un act legislativ național, sau se desemnează de către autoritatea competentă a unui stat membru sau de către alte entități care dețin competențe în acest sens, un organism de certificare abilitat să elibereze certificate pentru personalul sau societățile care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 2.

Organismul de certificare acționează în mod independent și imparțial în desfășurarea activităților sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține evidențe care permit verificarea situației unei anumite persoane sau societăți certificate. Aceste evidențe reprezintă dovada faptului că procesul de certificare a fost dus la bun sfârșit. Evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 11

Organismul de evaluare

(1)   Un organism de evaluare, desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități care dețin competențe în acest sens, organizează examene pentru personalul menționat la articolul 2 alineatul (1). Un organism de certificare în sensul articolului 10 poate, de asemenea, îndeplini rolul de organism de evaluare.

Organismul de evaluare acționează în mod independent și imparțial în desfășurarea activităților sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și a cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de raportare și ține evidențe, astfel încât să permită documentarea rezultatelor individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare privind metodele și documentele de examinare aferente, precum și competențe corespunzătoare în domeniul în care se desfășoară proba. De asemenea, asigură disponibilitatea echipamentelor, a instrumentelor și a materialelor necesare pentru probele practice.

Articolul 12

Notificare

(1)   Până la 4 iulie 2008, statele membre notifică Comisiei intenția lor de a utiliza un sistem de certificare provizorie în conformitate cu articolul 6 sau cu articolul 9, sau cu amândouă.

(2)   Până la 4 ianuarie 2009, statele membre notifică Comisiei, dacă este cazul, entitățile desemnate autorizate să elibereze certificate provizorii, precum și dispozițiile naționale adoptate în temeiul cărora documentele eliberate în cadrul sistemelor existente de certificare sunt considerate certificate provizorii.

(3)   Până la 4 ianuarie 2009, statele membre notifică Comisiei denumirea și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului și a societăților, menționate la articolul 10, denumirea certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele de la articolul 5 și societăților care îndeplinesc cerințele de la articolul 8, conform modelului stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008.

(4)   Statele membre actualizează informațiile notificate în temeiul alineatului (3) cu informații pertinente noi și le înaintează fără întârziere Comisiei.

Articolul 13

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică numai certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 5, în ceea ce privește personalul, și cu articolul 8, în ceea ce privește societățile.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să pună la dispoziție o traducere a certificatului în altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 14

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de organismele de evaluare

Examenele menționate la articolul 5 alineatul (1) și articolul 11 alineatul (2) cuprind următoarele:

(a)

o probă teoretică, formată din una sau mai multe întrebări destinate să testeze competența sau cunoștințele relevante, indicată prin litera T în coloana „Tipul probei”;

(b)

o probă practică, în care candidatul îndeplinește sarcina în cauză cu ajutorul materialelor, al instrumentelor și al echipamentelor adecvate, indicată prin litera P în coloana „Tipul probei”.


Cunoștințe și competențe minime

Tipul probei

1.

Cunoștințe de bază privind aspecte de mediu relevante (schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto, potențialul gazelor fluorurate cu efect de seră de a influența încălzirea globală)

T

2.

Cunoștințe de bază privind standardele tehnice relevante

T

3.

Cunoștințe de bază privind dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 842/2006 și regulamentele relevante de punere în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 842/2006

T

4.

Cunoștințe aprofundate privind diversele tipuri disponibile pe piață de echipamente de protecție împotriva incendiilor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

T

5.

Cunoștințe aprofundate privind tipurile de valve, mecanismele de acționare, manevrarea în condiții de siguranță, prevenirea emisiilor și a scurgerilor

T

6.

Cunoștințe aprofundate privind echipamentul și instrumentele necesare pentru asigurarea metodelor de lucru și a manevrării în condiții de siguranță

T

7.

Capacitatea de a instala containere pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor care sunt proiectate să conțină gaze fluorurate cu efect de seră

P

8.

Cunoașterea metodelor corecte de deplasare a containerelor presurizate care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

T

9.

Capacitatea de a verifica registrul sistemului înainte de verificarea etanșeității și capacitatea de a identifica informațiile relevante privind orice probleme recurente sau zone cu probleme care necesită o atenție specială

T

10.

Capacitatea de a realiza o verificare vizuală și manuală a sistemului în vederea depistării eventualelor scurgeri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staționare de protecție împotriva incendiilor, care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

P

11.

Cunoștințe privind metodele ecologice de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră din sistemele de protecție împotriva incendiilor, precum și de încărcare a acestora

T


(1)  JO L 333, 19.12.2007, p. 4.


Top