Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0340

Regulamentul (CE) nr. 340/2008 al Comisiei din 16 aprilie 2008 privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 6–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 283 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj

17.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 340/2008 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2008

privind redevențele și drepturile plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 74 alineatul (1) și articolul 132,

întrucât:

(1)

Structura și cuantumul redevențelor și drepturilor colectate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „Agenția”, precum și regulile privind plata acestora ar trebui să fie stabilite.

(2)

Structura și cuantumul redevențelor ar trebui să ia în considerare activitățile care trebuie efectuate de către Agenție și autoritățile competente în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și ar trebui să fie stabilite la un nivel care să garanteze că venitul provenit din acestea, cumulat cu alte surse de venit ale Agenției în temeiul articolului 96 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, sunt suficiente pentru a acoperi costul serviciilor prestate. Redevențele pentru înregistrare ar trebui, de asemenea, să ia în considerare activitățile care pot fi întreprinse în temeiul titlului VI din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(3)

Ar trebui să se stabilească o redevență pentru înregistrarea substanțelor, care să depindă de intervalul cantitativ al acestor substanțe. Cu toate acestea, nu este necesar să se perceapă o redevență pentru înregistrările incluse la articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(4)

Redevențe specifice ar trebui să se perceapă în cazul înregistrărilor intermediarilor izolați care sunt transmiși în temeiul articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(5)

Solicitările prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui, de asemenea, să implice plata unei redevențe.

(6)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru actualizarea înregistrării. În special, ar trebui să se plătească o redevență pentru actualizarea intervalului cantitativ, pentru modificări ale identității solicitantului care implică schimbarea personalității juridice și pentru anumite modificări ale statutului informației conținute în înregistrare.

(7)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru notificarea informațiilor privind activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD), în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Ar trebui, de asemenea, să se perceapă un drept pentru orice solicitare de prelungire a perioadei de scutire PPORD.

(8)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru prezentarea unei cereri de autorizare. Redevența ar trebui să fie compusă dintr-o redevență de bază, care ar trebui să cuprindă o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant, și redevențe suplimentare pentru orice substanță, utilizare sau solicitant suplimentar inclus în cerere. Ar trebui, de asemenea, să se perceapă o redevență pentru prezentarea unui raport de revizuire.

(9)

Ar trebui să se stabilească redevențe și drepturi reduse în cazul anumitor transmiteri în comun. Redevențe și drepturi reduse ar trebui să se stabilească și pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în sensul Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2).

(10)

În cazul unui reprezentant unic, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor ar trebui să depindă de informațiile privind numărul de angajați, cifra de afaceri și bilanțul referitoare la producătorul, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunității care este reprezentat de reprezentantul unic respectiv în cadrul operațiunii în cauză, inclusiv informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunității, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

(11)

Reducerile prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice pe baza unei declarații din partea entității care revendică dreptul la reducerea respectivă. Furnizarea de informații false ar trebui descurajată prin perceperea de către Agenție a unei taxe administrative și, dacă este cazul, a unei amenzi descurajante aplicate de către statele membre.

(12)

Ar trebui să se perceapă o redevență pentru orice acțiune declarată în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Cuantumul redevenței ar trebui să țină cont și de complexitatea activității implicate.

(13)

Redevențele și drepturile ar trebui să fie impuse numai în moneda euro.

(14)

O parte din redevențele și drepturile colectate de Agenție ar trebui să fie transferate către autoritățile competente ale statelor membre, pentru a compensa activitatea raportorilor din cadrul comitetelor Agenției și, după caz, pentru alte activități prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Partea maximă a redevențelor și a drepturilor care vor fi transferate autorităților competente ale statelor membre ar trebui să fie stabilită de Consiliul de administrație al Agenției, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei.

(15)

La stabilirea sumelor care vor fi transferate către autoritățile competente ale statelor membre și la stabilirea oricăror remunerații necesare pentru alte activități aprobate și desfășurate pentru Agenție, Consiliul de administrație al Agenției ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare, astfel cum este definit la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3). Acesta ar trebui, de asemenea, să asigure faptul că Agenția continuă să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile, ținând cont de creditele bugetare existente și de estimările multianuale, și ar trebui să ia în considerare volumul de muncă implicat pentru autoritățile statelor membre.

(16)

Termenele de plată a redevențelor și a drepturilor impuse în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie stabilite ținând cont de termenele stabilite pentru proceduri în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În mod special, primul termen de plată a redevenței în legătură cu prezentarea dosarului de înregistrare sau transmiterea unei actualizări ar trebui stabilit luându-se în considerare termenele prevăzute pentru verificarea de către Agenție a caracterului complet al dosarelor. De asemenea, primul termen de plată a redevențelor pentru notificările privind scutirea de la obligația generală de înregistrare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese ar trebui stabilit luându-se în considerare termenul prevăzut la articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Cu toate acestea, un al doilea termen rezonabil ar trebui stabilit de către Agenție pentru plățile care nu au fost efectuate înainte de expirarea primului termen.

(17)

Redevențele și drepturile prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie adaptate pentru a lua în considerare inflația și, în acest scop, ar trebui utilizat indicele european al prețurilor de consum publicat de către Eurostat, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (4).

(18)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în baza articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cuantumul și normele de plată a redevențelor și drepturilor impuse de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, denumită în continuare „Agenția”, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„IMM” desemnează o microîntreprindere, o întreprindere mică sau mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

2.

„întreprindere mijlocie” desemnează o întreprindere mijlocie, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

3.

„întreprindere mică” desemnează o întreprindere mică, în sensul Recomandării 2003/361/CE;

4.

„microîntreprindere” desemnează o microîntreprindere, în sensul Recomandării 2003/361/CE.

CAPITOLUL II

REDEVENȚE ȘI DREPTURI

Articolul 3

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unei substanțe, în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unei substanțe într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)   Atunci când dosarul de înregistrare a unei substanțe întro cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unei substanțe într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa I.

(3)   În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa I.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa I la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este un IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa I.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, vor fi plătite în cursul a 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

(7)   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelor plătite pentru înregistrarea respectivă, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 4

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, nu se percepe nicio redevență pentru înregistrarea unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone atunci când dosarul de înregistrare conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Redevențele care fac obiectul prezentului articol se impun numai în cazul înregistrărilor intermediarilor izolați la locul de producere sau transportat care sunt transmiși în temeiul articolului 17 alineatul (2), al articolului 18 alineatul (2) sau (3) sau al articolului 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. În cazul înregistrărilor de substanțe intermediare care necesită transmiterea informațiilor prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se impun redevențele stabilite la articolul 3 la prezentul regulament.

(2)   Atunci când dosarul de înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate cuprinsă între 1 și 10 tone nu conține toate informațiile solicitate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

Agenția percepe o redevență pentru orice înregistrare a unui intermediar izolat la locul de producere sau transportat într-o cantitate mai mare sau egală cu 10 tone, astfel cum este specificat în anexa II.

(3)   În cazul transmiterii unei cereri în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant, astfel cum este specificat în anexa II.

Cu toate acestea, în cazul în care un solicitant prezintă, separat, o parte din informațiile relevante menționate la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Agenția percepe o redevență solicitantului respectiv pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa II la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa II.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

Cu toate acestea, facturile aferente înregistrării unei substanțe înregistrate anterior, care este transmisă Agenției în cursul ultimelor două luni dinaintea termenului de înregistrare corespunzător prevăzut la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, trebuie plătite în termen de 30 de zile de la data la care factura este notificată de către Agenție solicitantului înregistrării.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată. Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de înregistrare este respinsă.

(7)   Atunci când cererea de înregistrare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelor plătite pentru înregistrare, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 5

Redevențe pentru actualizarea unei înregistrări prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru actualizarea unei înregistrări, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Cu toate acestea, Agenția nu percepe nicio redevență pentru următoarele actualizări ale unei înregistrări:

(a)

o modificare de la un interval cantitativ mai mare la unul mai mic;

(b)

o modificare de la un interval cantitativ mai mic la unul mai mare, dacă solicitantul a plătit anterior redevența aferentă intervalului cantitativ mai mare;

(c)

o modificare a statutului sau a identității solicitantului, cu condiția ca aceasta să nu implice schimbarea personalității juridice;

(d)

o modificare a compoziției substanței;

(e)

informații despre noi utilizări, inclusiv utilizări nerecomandate;

(f)

informații despre noi riscuri asociate substanței;

(g)

o modificare a clasificării și etichetării substanței;

(h)

o modificare a raportului de securitate chimică;

(i)

modificare a notelor despre utilizarea în siguranță;

(j)

o notificare asupra faptului că trebuie să se efectueze o verificare menționată în anexa IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(k)

o cerere de acces la informații considerate anterior confidențiale.

(2)   Agenția percepe o redevență pentru actualizarea intervalului cantitativ, astfel cum este specificat în tabelele 1 și 2 din anexa III.

Pentru alte actualizări, Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelele 3 și 4 din anexa III.

(3)   În cazul actualizării unei cereri transmise în comun, Agenția percepe o redevență redusă pentru fiecare solicitant care transmite actualizarea, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul în care o parte din informațiile relevante menționate la articolul 10 litera (a) punctele (iv), (vi), (vii) și (ix), la articolul 17 alineatul (2) literele (c) și (d) sau la articolul 18 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt transmise separat, Agenția percepe o redevență pentru transmiterea individuală, astfel cum este specificat în anexa III la prezentul regulament.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în anexa III.

Cu toate acestea, în cazul actualizărilor care implică modificarea identității solicitantului, reducerea pentru IMM se aplică numai dacă noua entitate este IMM.

(5)   Redevențele datorate în conformitate cu alineatele (1)-(4) trebuie să fie plătite în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării facturii către solicitant de către Agenție.

(6)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererile de actualizare a intervalului cantitativ prezentate în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt respinse.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, pentru alte cereri de actualizare, acestea sunt respinse după ce Agenția trimite un avertisment formal solicitantului.

(7)   Atunci când cererea de actualizare este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată ale redevențelelor plătite pentru actualizare, nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sub altă formă.

Articolul 6

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol, pentru orice cerere prezentată în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe o redevență pentru fiecare element pentru care se prezintă o cerere, astfel cum este specificat în anexa IV.

În cazul unei solicitări referitoare la rezumate ale studiilor sau rezumate detaliate ale studiilor, Agenția percepe o redevență pentru fiecare rezumat al studiilor sau rezumat detaliat al studiilor solicitat.

(3)   În cazul unei solicitări care se referă la o transmitere în comun, Agenția percepe o redevență redusă fiecărui solicitant, astfel cum este specificat în anexa IV.

(4)   Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa IV.

(5)   Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere este considerată data primirii cererii.

Articolul 7

Redevențe și drepturi pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice notificare privind scutirea de la obligația generală de înregistrare pentru activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese, denumite în continuare „PPORD”, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când notificarea este prezentată de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 1 din anexa V.

(2)   Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede în tabelul 2 din anexa V la prezentul regulament, pentru orice solicitare de prelungire a perioadei de scutire de la obligația generală de înregistrare pentru PPORD, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Atunci când solicitantul este IMM, Agenția percepe un drept redus, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa V.

(3)   Redevențele datorate în temeiul alineatului (1) trebuie să fie plătite în termen de 7 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care transmite notificarea.

Drepturile datorate în temeiul alineatului (2) trebuie să fie plătite în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării de către Agenție a facturii către producătorul, importatorul sau fabricantul de articole care solicită prelungirea.

(4)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (3), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, cererea de prelungire va fi respinsă.

(5)   Atunci când cererea de notificare sau de prelungire este respinsă ca urmare a nerespectării de către solicitant a obligației de a prezenta informațiile lipsă sau ca urmare a nerespectării termenelor de plată, redevențele sau drepturile plătite în legătură cu acea notificare sau prelungire nu sunt rambursate sau returnate solicitantului sau notificatorului sub altă formă.

Articolul 8

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe o redevență de bază pentru orice cerere de autorizare a unei substanțe, astfel cum este specificat în anexa VI. Redevența de bază corespunde cererii de autorizare pentru o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant.

Agenția percepe o redevență suplimentară, astfel cum este specificat în anexa VI la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară, pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției grupului de substanțe, astfel cum este specificată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul cererii și pentru fiecare solicitant suplimentar inclus în cerere.

În sensul prezentului alineat, fiecare scenariu de expunere este considerat o utilizare diferită.

(3)   Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VI.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe o redevență de bază redusă și redevențe suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VI.

(4)   Data la care Agenția încasează redevența impusă pentru o cerere de autorizare este considerată data primirii cererii.

Articolul 9

Drepturi pentru revizuirea autorizațiilor prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe un drept, astfel cum se prevede la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, pentru orice transmitere a unui raport de revizuire prezentat în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Agenția percepe un drept de bază pentru orice raport de revizuire prezentat, astfel cum este specificat în anexa VII. Dreptul de bază corespunde prezentării unui raport de revizuire pentru o singură substanță, o singură utilizare și un singur solicitant.

Agenția percepe un drept suplimentar, astfel cum este specificat în anexa VII la prezentul regulament, pentru fiecare utilizare suplimentară, pentru fiecare substanță suplimentară care corespunde definiției grupului de substanțe, astfel cum este specificată la punctul 1.5 din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, și care face obiectul reportului de analiză și pentru fiecare entitate suplimentară care face obiectul raportului respectiv.

În sensul prezentului alineat, fiecare scenariu de expunere este considerat o utilizare diferită.

(3)   Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mijlocie sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mijlocie, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de o întreprindere mică sau două sau mai multe IMM-uri, dintre care cea mai mare este o întreprindere mică, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 3 din anexa VII.

Atunci când cererea este prezentată numai de una sau mai multe microîntreprinderi, Agenția percepe un drept de bază redus și drepturi suplimentare reduse, astfel cum este specificat în tabelul 4 din anexa VII.

(4)   Data la care Agenția încasează dreptul impus pentru prezentarea unui raport de revizuire este considerată data primirii raportului de revizuire.

Articolul 10

Redevențe pentru acțiuni împotriva unei decizii a Agenției exercitate în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

(1)   Agenția percepe o redevență, astfel cum se specifică în anexa VIII la prezentul regulament, pentru introducerea oricăror acțiuni împotriva unei decizii a Agenției, în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(2)   Atunci când acțiunea este introdusă de o IMM, Agenția percepe o redevență redusă, astfel cum este specificat în tabelul 2 din anexa VIII.

(3)   În cazul în care Camera de recurs consideră acțiunea drept inadmisibilă, redevența nu este rambursată.

(4)   Agenția rambursează redevențele impuse în temeiul alineatului (1) din prezentul articol în cazul în care directorul executiv al Agenției rectifică o decizie în temeiul articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau dacă se decide în favoarea recurentului.

(5)   Acțiunea nu este considerată drept primită de către Camera de recurs decât după încasarea redevenței aferente de către Agenție.

Articolul 11

Alte drepturi

(1)   Agenția poate percepe un drept pentru serviciile administrative și tehnice pe care le furnizează la cererea unei părți și care nu fac obiectul unor alte redevențe sau drepturi specificate în prezentul regulament. Nivelul la care este stabilit dreptul ia în considerare volumul de muncă implicat.

Cu toate acestea, nu se percep drepturi pentru furnizarea de asistență de către birourile sale de asistență tehnică și pentru sprijinul acordat statelor membre, astfel cum este specificat la articolului 77 alineatul (2) literele (h) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Directorul executiv al Agenției poate decide să nu perceapă niciun drept organizațiilor internaționale sau statelor care solicită asistență din partea Agenției.

(2)   Drepturile pentru serviciile administrative trebuie să fie plătite în termen de 30 zile calendaristice de la data notificării facturii de către Agenție.

(3)   Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (2), Agenția stabilește un al doilea termen de plată.

Atunci când plata nu se efectuează înainte de expirarea celui de-al doilea termen, Agenția respinge cererea.

(4)   În lipsa unei prevederi contractuale contrare, drepturile pentru servicii tehnice sunt plătite înainte de furnizarea acestora.

(5)   Consiliul de administrație al Agenției elaborează o clasificare a serviciilor și a drepturilor și o adoptă după obținerea avizului favorabil din partea Comisiei.

Articolul 12

Reprezentanții unici

În cazul unui reprezentant unic menționat la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, decizia de a aplica sau nu o reducere în cazul IMM-urilor depinde de informațiile privind numărul de angajați, cifra de afaceri și bilanțul referitoare la producătorul, producătorul unui preparat sau fabricantul de articole din afara Comunității care este reprezentat de reprezentantul unic respectiv în cadrul operațiunii în cauză, inclusiv informațiile relevante provenite de la societățile asociate și cele partenere ale producătorului, ale producătorului unui preparat sau ale fabricantului de articole din afara Comunității, în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE.

Articolul 13

Reduceri și scutire de la plata redevențelor

(1)   O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la o redevență sau la un drept redus în conformitate cu articolele 3-10 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării, actualizării înregistrării, solicitării, notificării, cererii, raportului de revizuire sau acțiunii care implică plata unei redevențe.

(2)   O persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la scutire de la plata redevenței în conformitate cu articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 trebuie să informeze Agenția despre acest drept la momentul prezentării înregistrării.

(3)   Agenția poate solicita, în orice moment, dovada faptului că se îndeplinesc condițiile necesare pentru reducerea redevențelor sau a drepturilor sau pentru scutire de la plata redevențelor.

(4)   Atunci când o persoană fizică sau juridică care revendică dreptul la reducerea sau scutirea de la plata unei redevențe nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere sau scutire, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Atunci când o persoană fizică sau juridică care a revendicat dreptul la o reducere a plătit deja o redevență sau un drept redus, dar nu poate să demonstreze că are dreptul la o astfel de reducere, Agenția percepe redevența sau dreptul integral, precum și o taxă administrativă.

Se aplică mutatis mutandis dispozițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (5) de la articolul 11.

CAPITOLUL III

PLATA REMUNERAȚIEI DE CĂTRE AGENȚIE

Articolul 14

Transferul fondurilor către statele membre

(1)   O parte din redevențele și drepturile colectate în temeiul prezentului regulament sunt transferate autorităților competente ale statelor membre, în cazurile următoare:

(a)

atunci când autoritatea competentă a statului membru notifică Agenția asupra încheierii unei proceduri de evaluare a unei substanțe, în conformitate cu articolul 46 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b)

atunci când autoritatea competentă a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(c)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru analiză socioeconomică care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de autorizare, inclusiv în contextul unei revizuiri;

(d)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(e)

atunci când autoritatea competentă a statului membru a numit un membru al Comitetului pentru evaluarea riscurilor, care acționează ca raportor în contextul unei proceduri de restricționare;

(f)

dacă este cazul, pentru celelalte sarcini îndeplinite de autoritățile competente la cererea Agenției.

Atunci când comitetele menționate la prezentul alineat decid să numească un coraportor, transferul se împarte între raportor și coraportor.

(2)   Sumele aferente fiecărei sarcini identificate în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol și proporția maximă a redevențelor și drepturilor care trebuie să fie transferate către autoritățile competente ale statelor membre, precum și toate măsurile necesare pentru efectuarea transferului sunt stabilite de Consiliul de administrație al Agenției, după obținerea unui aviz favorabil din partea Comisiei. La stabilirea sumelor care trebuie transferate, Consiliul de administrație al Agenției respectă principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie să asigure, de asemenea, faptul că Agenția continuă să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară, și trebuie să țină cont de volumul de muncă implicat pentru autoritățile competente ale statului membru.

(3)   Transferurile prevăzute la alineatul (1) trebuie să fie efectuate numai după ce raportul corespunzător a fost pus la dispoziția Agenției.

Cu toate acestea, Consiliul de administrație al Agenției poate decide să autorizeze prefinanțarea sau plățile intermediare, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(4)   Transferurile de fonduri prevăzute la literele (b)-(e) de la alineatul (1) au ca scop acordarea unei compensații autorităților competente ale statelor membre pentru activitatea raportorului sau a coraportorului și pentru orice consultanță științifică și tehnică, fără a aduce atingere obligației statelor membre de a nu oferi instrucțiuni incompatibile cu independența Agenției.

Articolul 15

Alte remunerații

La stabilirea cuantumului plăților efectuate pentru remunerarea specialiștilor sau a membrilor cooptați în comitete pentru activitatea desfășurată pentru Agenție, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Comitetul de administrație al Agenției trebuie să ia în considerare volumul de muncă implicat și să respecte principiile economiei, eficacității și eficienței, astfel cum sunt definite la articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Acesta trebuie, de asemenea, să asigure faptul că Agenția dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și desfășura activitățile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, având în vedere creditele bugetare existente și estimările multianuale ale veniturilor, inclusiv o subvenție comunitară.

CAPITOLUL IV

PLĂȚILE

Articolul 16

Modalități de plată

(1)   Redevențele și drepturile se plătesc în moneda euro.

(2)   Plata se efectuează numai după ce Agenția a emis o factură, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.

(3)   Plățile se efectuează prin transfer bancar în contul Agenției.

Articolul 17

Identificarea plății

(1)   Fiecare plată efectuată trebuie să indice numărul facturii în câmpul de referințe, cu excepția plăților datorate în temeiul articolului 10.

Plățile datorate în temeiul articolului 10 trebuie să indice în câmpul de referințe identitatea recurentului (a recurenților) și, în cazul în care este disponibil, numărul deciziei care face obiectul recursului.

(2)   Atunci când nu se poate stabili scopul unei plăți, Agenția stabilește un termen până la care plătitorul trebuie să îi notifice în scris scopul acelei plăți. Dacă Agenția nu primește nicio notificare cu privire la scopul plății înainte de expirarea termenului stabilit, plata nu este considerată valabilă, iar suma respectivă este rambursată plătitorului.

Articolul 18

Data plății

(1)   Data la care cuantumul integral al plății este depus în contul deschis în numele Agenției este considerată a fi data la care s-a efectuat plata.

(2)   Se consideră că plata a fost efectuată la termen atunci când există suficiente dovezi documentate conform cărora plătitorul a ordonanțat transferul în contul bancar indicat în factură, înainte de expirarea termenului stabilit.

Confirmarea ordinului bancar, eliberată de o instituție financiară, este considerată drept dovadă suficientă. Cu toate acestea, atunci când transferul bancar presupune folosirea metodei de plată bancară electronică SWIFT, confirmarea efectuării transferului bancar se obține sub forma unei copii a raportului SWIFT, ștampilată și semnată de către un reprezentant autorizat al unei instituții financiare.

Articolul 19

Plata insuficientă

(1)   Se consideră că termenul de plată este respectat numai atunci când cuantumul integral al redevenței sau al dreptului a fost achitat la timp.

(2)   Atunci când o factură are ca obiect un grup de operațiuni, Agenția poate atribui oricare plată parțială uneia dintre operațiunile relevante. Criteriile de atribuire a plăților trebuie să fie stabilite de Comitetul de administrație al Agenției.

Articolul 20

Rambursarea sumelor plătite în exces

(1)   Măsurile aferente rambursării sumelor plătite în exces pentru o redevență sau un drept către plătitor sunt stabilite de Directorul executiv al Agenției și sunt publicate pe pagina de Internet a Agenției.

Cu toate acestea, atunci când sumă plătită în exces este mai mică de 100 EUR și partea în cauză nu a solicitat rambursarea acesteia în mod expres, suma plătită în exces nu este rambursată.

(2)   Evidența oricăror sume plătite în exces în vederea unor plăți viitoare către Agenție nu este posibilă.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

Estimarea provizorie

Pentru estimarea cheltuielilor și a veniturilor totale pentru exercițiul financiar următor, în conformitate cu articolul 96 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Consiliul de administrație al Agenției include o estimare provizorie a veniturilor provenite din redevențe și drepturi, care sunt separate de orice subvenție din partea Comunității.

Articolul 22

Revizuire

(1)   Redevențele și drepturile prevăzute de prezentul regulament sunt revizuite anual în funcție de rata inflației astfel cum a fost măsurată cu ajutorul indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95. O primă revizuire va fi efectuată la 1 iunie 2009.

(2)   Comisia revizuiește, de asemenea, în mod continuu prezentul regulament, în funcție de informațiile semnificative care devin disponibile cu privire la ipotezele de bază referitoare la anticiparea veniturilor și a cheltuielilor Agenției. Comisia va revizui, până la 1 ianuarie 2013, prezentul regulament cu scopul de a-l modifica, în cazul în care acest lucru va fi necesar, luând în considerare în special costurile Agenției și costurile conexe aferente serviciilor furnizate de autoritățile competente ale statelor membre.

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007 al Consiliului (JO L 304, 22.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).

(4)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXA I

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolele 6, 7 sau 11 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 600

1 200

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 tone

4 300

3 225

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 tone

11 500

8 625

Redevență pentru substanțe în cantități peste 1 000 tone

31 000

23 250


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 1 la 10 tone

1 120

840

640

480

160

120

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 10 la 100 tone

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Redevență pentru substanțe în intervalul cantitativ de la 100 la 1 000 tone

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Redevență pentru substanțe în cantități peste 1 000 tone

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


ANEXA II

Redevențe pentru înregistrările prezentate în conformitate cu articolul 17 alineatul (2), articolul 18 alineatul (2) sau (3) sau articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Redevență

1 600

1 200


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Redevență

1 120

840

640

480

160

120


ANEXA III

Redevențe pentru actualizările înregistrărilor prezentate în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard pentru actualizarea intervalului cantitativ

(EUR)

 

Transmitere individuală

Transmitere în comun

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 tone

2 700

2 025

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

9 900

7 425

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

29 400

22 050

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

7 200

5 400

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

26 700

20 025

De la intervalul cantitativ 100-1 000 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

19 500

14 625


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri pentru actualizarea intervalului cantitativ

(EUR)

 

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 10-100 tone

1 890

1 418

1 080

810

270

203

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

De la intervalul cantitativ 1-10 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ 100-1 000 tone

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

De la intervalul cantitativ 10-100 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

De la intervalul cantitativ 100-1 000 tone la intervalul cantitativ peste 1 000 tone

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabelul 3

Redevențe pentru alte actualizări

(EUR)

Tipul actualizării

 

Modificare a identității solicitantului, care implică o modificare a personalității juridice

1 500

Tipul actualizării

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Modificare a accesului la informații acordat în cererea de autorizare (pe element)

1 500

1 125


Tabelul 4

Redevențe reduse pentru IMM-uri pentru alte actualizări

(EUR)

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

Întreprindere mică

Microîntreprindere

Modificare a identității solicitantului, care implică o modificare a personalității juridice

1 050

600

150

Tipul actualizării

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Modificare a accesului la informații acordat în cererea de autorizare (pe element)

1 050

788

600

450

150

113


ANEXA IV

Redevențe pentru cererile prezentate în conformitate cu articolul 10 litera (a) punctul (xi) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

Element pentru care se solicită confidențialitate

Transmitere individuală

Transmitere în comun

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

4 500

3 375

Intervalul cantitativ relevant

1 500

1 125

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

4 500

3 375

Informații din fișa cu date de securitate

3 000

2 250

Denumirea comercială a substanței

1 500

1 125

Denumirea IUPAC pentru substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizate)

1 500

1 125

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase folosite ca intermediari, în activitățile științifice sau în activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produs sau proces

1 500

1 125


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

Element pentru care se solicită confidențialitate

Întreprindere mijlocie

(Transmitere individuală)

Întreprindere mijlocie

(Transmitere în comun)

Întreprindere mică

(Transmitere individuală)

Întreprindere mică

(Transmitere în comun)

Microîntreprindere

(Transmitere individuală)

Microîntreprindere

(Transmitere în comun)

Gradul de puritate și/sau identitatea impurităților sau a aditivilor

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Intervalul cantitativ relevant

1 050

788

600

450

150

113

Un rezumat al studiilor sau un rezumat detaliat al studiilor

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Informații din fișa cu date de securitate

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Denumirea comercială a substanței

1 050

788

600

450

150

113

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase care nu beneficiază de un regim tranzitoriu (neetapizate)

1 050

788

600

450

150

113

Denumirea IUPAC pentru substanțele periculoase folosite ca intermediari, în activitățile științifice sau în activitățile de cercetare și dezvoltare orientate spre produs sau proces

1 050

788

600

450

150

113


ANEXA V

Redevențe și drepturile pentru notificările PPORD prezentate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe pentru notificări PPORD

(EUR)

Redevență standard

500

Redevență redusă pentru întreprinderi mijlocii

350

Redevență redusă pentru întreprinderi mici

200

Redevență redusă pentru microîntreprinderi

50


Tabelul 2

Drepturi pentru prelungirea perioadei de scutire PPORD

(EUR)

Drept standard

1 000

Drept redus pentru întreprinderi mijlocii

700

Drept redus pentru întreprinderi mici

400

Drept redus pentru microîntreprinderi

100


ANEXA VI

Redevențe pentru cererile de autorizare prezentate în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

Redevență de bază

50 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

10 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

10 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar nu este IMM:

37 500 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru întreprinderi mijlocii

Redevență de bază

40 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

8 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

8 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 3

Redevențe reduse pentru întreprinderi mici

Redevență de bază

25 000 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

5 000 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

5 000 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 4

Redevențe reduse pentru microîntreprinderi

Redevență de bază

7 500 EUR

Redevență suplimentară pe substanță

1 500 EUR

Redevență suplimentară pe utilizare

1 500 EUR

Redevență suplimentară pe solicitant

Solicitantul suplimentar: 5 625 EUR


ANEXA VII

Drepturi pentru revizuirea unei autorizații prezentate în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Drepturi standard

Drept de bază

50 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

10 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

10 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitant suplimentar nu este IMM:

37 500 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 2

Drepturi reduse pentru întreprinderi mijlocii

Drept de bază

40 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

8 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

8 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este întreprindere mijlocie:

30 000 EUR

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 3

Drepturi reduse pentru întreprinderi mici

Drept de bază

25 000 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

5 000 EUR

Drept suplimentar pe substanță

5 000 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este întreprindere mică:

18 750 EUR

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


Tabelul 4

Drepturi reduse pentru microîntreprinderi

Drept de bază

7 500 EUR

Drept suplimentar pe utilizare

1 500 EUR

Drept suplimentar pe substanță

1 500 EUR

Drept suplimentar pe persoană

Solicitantul suplimentar este microîntreprindere:

5 625 EUR


ANEXA VIII

Redevențe pentru acțiuni introduse în conformitate cu articolul 92 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Tabelul 1

Redevențe standard

(EUR)

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Redevență

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

2 200

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

4 400

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

6 600


Tabelul 2

Redevențe reduse pentru IMM-uri

(EUR)

Acțiune împotriva unei decizii adoptate în conformitate cu:

Redevență

Articolul 9 sau 20 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

1 800

Articolul 27 sau 30 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

3 600

Articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

5 400


Top