EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1272R(06)

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 ( JO L 353, 31.12.2008 )

OJ L 16, 20.1.2011, p. 1–6 (ES, DE, EL, HU, NL, RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/corrigendum/2011-01-20/5/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

20.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 16/1


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008 )

La pagina 331, în anexa VI secțiunea 1.1.2.1.1, tabelul 1.1 se citește astfel:

Tabelul 1.1

Clasa de pericol

Codurile pentru clasa de pericol și categoria de pericol

Exploziv

Unst. Expl.

Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Gaz inflamabil

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Aerosol inflamabil

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2

Gaz oxidant

Ox. Gas 1

Gaze sub presiune

Press. Gas (1)

Lichid inflamabil

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Solid inflamabil

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2

Substanță sau amestec autoreactiv

Self-react. A

Self-react. B

Self-react. CD

Self-react. EF

Self-react. G

Lichid piroforic

Pyr. Liq. 1

Solid piroforic

Pyr. Sol. 1

Substanță sau amestec care se autoîncălzește

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Substanță sau amestec care, în contact cu apa, emite gaze inflamabile

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Lichid oxidant

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Solid oxidant

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Peroxid organic

Org. Perox. A

Org. Perox. B

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Org. Perox. G

Substanță sau amestec corosiv pentru metale

Met. Corr. 1

Toxicitate acută

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Corodarea/iritarea pielii

Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Sensibilizarea pielii/căilor respiratorii

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Mutagenitatea celulelor embrionare

Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Cancerigenitate

Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Toxicitate pentru reproducere

Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată

STOT RE 1

STOT RE 2

Pericol prin aspirare

Asp. Tox. 1

Periculos pentru mediul acvatic

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Periculos pentru stratul de ozon

Ozone

La pagina 1352, în anexa VII secțiunea 1, tabelul 1.1 se citește astfel:

Tabelul 1.1

Corespondența între clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE și cea în conformitate cu prezentul regulament

Clasificarea în temeiul Directivei 67/548/CEE

Starea fizică a substanței, dacă este relevantă

Clasificarea în temeiul prezentului regulament

Notă

Clasa și categoria de pericol

Fraza de pericol

E; R2

 

Nu există corespondență directă.

E; R3

 

Nu există corespondență directă.

O; R7

 

Org. Perox. CD

H242

 

Org. Perox. EF

H242

 

O; R8

gaz

Ox. Gas 1

H270

 

O; R8

lichid, solid

Nu există corespondență directă.

O; R9

lichid

Ox. Liq. 1

H271

 

O; R9

solid

Ox. Sol. 1

H271

 

R10

lichid

Nu există corespondență directă.

Corespondența corectă pentru R10, lichid este:

Flam. Liq. 1, H224 dacă punctul de aprindere < 23 °C și punctul inițial de fierbere ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 dacă punctul de aprindere < 23 °C și punctul inițial de fierbere > 35 °C

Flam. Liq. 3, H226 dacă punctul de aprindere ≥ 23 °C

F; R11

lichid

Nu există corespondență directă.

Corespondența corectă pentru F; R11, lichid este:

Flam. Liq. 1, H224 dacă punctul inițial de fierbere ≤ 35 °C

Flam. Liq. 2, H225 dacă punctul inițial de fierbere > 35 °C

F; R11

solid

Nu există corespondență directă.

F+; R12

gaz

Nu există corespondență directă.

Corespondența corectă pentru F+; R12, gazos este fie Flam. Gas 1, H220, fie Flam. Gas 2, H221.

F+; R12

lichid

Flam. Liq. 1

H224

 

F+; R12

lichid

Self-react. CD

H242

 

Self-react. EF

H242

Self-react. G

nu

F; R15

 

Nu există corespondență.

F; R17

lichid

Pyr. Liq. 1

H250

 

F; R17

solid

Pyr. Sol. 1

H250

 

Xn; R20

gaz

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

vapori

Acute Tox. 4

H332

(1)

Xn; R20

praf/ceață

Acute Tox. 4

H332

 

Xn; R21

 

Acute Tox. 4

H312

(1)

Xn; R22

 

Acute Tox. 4

H302

(1)

T; R23

gaz

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R23

vapori

Acute Tox. 2

H330

 

T; R23

praf/ceață

Acute Tox. 3

H331

(1)

T; R24

 

Acute Tox. 3

H311

(1)

T; R25

 

Acute Tox. 3

H301

(1)

T+; R26

gaz

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R26

vapori

Acute Tox. 1

H330

 

T+; R26

praf/ceață

Acute Tox. 2

H330

(1)

T+; R27

 

Acute Tox. 1

H310

 

T+; R28

 

Acute Tox. 2

H300

(1)

R33

 

STOT RE 2

H373

(3)

C; R34

 

Skin Corr. 1B

H314

(2)

C; R35

 

Skin Corr. 1A

H314

 

Xi; R36

 

Eye Irrit. 2

H319

 

Xi; R37

 

STOT SE 3

H335

 

Xi; R38

 

Skin Irrit. 2

H315

 

T; R39/23

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/24

 

STOT SE 1

H370

(3)

T; R39/25

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/26

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/27

 

STOT SE 1

H370

(3)

T+; R39/28

 

STOT SE 1

H370

(3)

Xi; R41

 

Eye Dam. 1

H318

 

R42

 

Resp. Sens. 1

H334

 

R43

 

Skin Sens. 1

H317

 

Xn; R48/20

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/21

 

STOT RE 2

H373

(3)

Xn; R48/22

 

STOT RE 2

H373

(3)

T; R48/23

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/24

 

STOT RE 1

H372

(3)

T; R48/25

 

STOT RE 1

H372

(3)

R64

 

Lact.

H362

 

Xn; R65

 

Asp. Tox. 1

H304

 

R67

 

STOT SE 3

H336

 

Xn; R68/20

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/21

 

STOT SE 2

H371

(3)

Xn; R68/22

 

STOT SE 2

H371

(3)

Carc. Cat. 1; R45

 

Carc. 1A

H350

 

Carc. Cat. 2; R45

 

Carc. 1B

H350

 

Carc. Cat. 1; R49

 

Carc. 1A

H350i

 

Carc. Cat. 2; R49

 

Carc. 1B

H350i

 

Carc. Cat. 3; R40

 

Carc. 2

H351

 

Muta. Cat. 2; R46

 

Muta. 1B

H340

 

Muta. Cat. 3; R68

 

Muta. 2

H341

 

Repr. Cat. 1; R60

 

Repr. 1A

H360F

(4)

Repr. Cat. 2; R60

 

Repr. 1B

H360F

(4)

Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360D

(4)

Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1B

H360D

(4)

Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 2

H361f

(4)

Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 2

H361d

(4)

Repr. Cat. 1; R60-61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 2; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 1; R61

 

Repr. 1A

H360FD

 

Repr. Cat. 2; R60-61

 

Repr. 1B

H360FD

 

Repr. Cat. 3; R62-63

 

Repr. 2

H361fd

 

Repr. Cat. 1; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1A

H360Fd

 

Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63

 

Repr. 1B

H360Fd

 

Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1A

H360Df

 

Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62

 

Repr. 1B

H360Df

 

N; R50

 

Aquatic Acute 1

H400

 

N; R50-53

 

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

 

N; R51-53

 

Aquatic Chronic 2

H411

 

R52-53

 

Aquatic Chronic 3

H412

 

R53

 

Aquatic Chronic 4

H413

 

N; R59

 

Ozone

EUH059

 

Nota 1

Pentru aceste clase este posibilă utilizarea clasificării minime recomandate, astfel cum este definită în secțiunea 1.2.1.1 din anexa VI. Pot exista date sau alte informații care să indice oportunitatea reclasificării într-o categorie cu un grad mai ridicat de gravitate.

Nota 2

Se recomandă clasificarea în categoria 1B chiar dacă este posibilă aplicarea, în anumite cazuri, a categoriei 1C. Revenirea la datele originale nu lasă posibilitatea unei distincții între categoria 1B sau 1C, deoarece perioada de expunere a fost în mod normal de maximum 4 ore în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008. Cu toate acestea, pe viitor, când datele testelor rezultă în urma unei abordări secvențiale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008, categoria 1C ar trebui să fie luată în considerare.

Nota 3

Pe viitor, calea de expunere poate fi adăugată la fraza de pericol, dacă s-a demonstrat în mod concludent că nicio altă modalitate de expunere nu cauzează acest pericol.

Nota 4

Frazele de pericol H360 și H361 indică o îngrijorare generală pentru ambele proprietăți legate de reproducere referitoare la efectele asupra fertilității și dezvoltării: «Poate dăuna/Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului». În conformitate cu criteriile de clasificare (anexa I secțiunea 3.7), fraza de pericol generală poate fi înlocuită cu fraza de pericol care indică numai proprietatea care suscită îngrijorare, în cazul în care se demonstrează că efectele asupra fertilității sau asupra dezvoltării nu sunt relevante.”


(1)  A se vedea Nota U la secțiunea 1.1.3.”


Top