Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0493

Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 151, 12.6.2012, p. 9–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 314 - 326

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/493/oj

12.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 151/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 493/2012 AL COMISIEI

din 11 iunie 2012

de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (1), în special articolul 12 alineatul (6) litera (a),

întrucât:

(1)

Procesele de reciclare care, fiind parte a unei secvențe sau fiind procese autonome, reciclează deșeurile de baterii plumb-acid și nichel-cadmiu și cele provenite de la alte baterii și alți acumulatori trebuie să atingă nivelurile minime de eficiență a reciclării stabilite în partea B din anexa III la Directiva 2006/66/CE.

(2)

Trebuie stabilite norme detaliate de completare a părții B din anexa III la Directiva 2006/66/CE pentru calculul nivelurilor de eficiență a reciclării.

(3)

Este necesar să se definească procesul de reciclare ca fiind procesul care începe după colectarea și posibila sortare și/sau pregătirea pentru reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori obținute de o instalație de reciclare și care se finalizează atunci când fracțiile de ieșire sunt produse pentru a fi utilizate în scopul lor inițial sau în alte scopuri fără a fi supuse unei tratări ulterioare și care au încetat să mai fie deșeuri. Pentru a încuraja îmbunătățirea tehnologiilor existente și dezvoltarea tehnologiilor noi de reciclare și tratare, nivelurile de eficiență a reciclării trebuie să fie atinse de fiecare proces de reciclare.

(4)

Este necesar să se definească pregătirea pentru reciclare ca fiind o operație preliminară anterioară reciclării, în scopul de a o diferenția de procesul de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.

(5)

Nivelurile de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori trebuie calculate făcându-se trimitere la compoziția chimică a fracțiilor de intrare și ieșire și având în vedere cele mai recente progrese tehnice și științifice și trebuie puse la dispoziția publicului.

(6)

Este necesară armonizarea informațiilor care trebuie comunicate de reciclatori, în scopul de a monitoriza conformitatea cu cerințele privind nivelul de eficiență a reciclării aplicabile în întreaga Uniune Europeană.

(7)

Este necesar ca reciclatorii de deșeuri de baterii și acumulatori să aibă la dispoziție cel puțin 18 luni pentru a-și adapta procesele tehnologice la noile cerințe de calcul al nivelurilor de eficiență a reciclării.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2014 proceselor de reciclare la care sunt supuse deșeurile de baterii și acumulatori.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„proces de reciclare” înseamnă orice operațiune de reprelucrare menționată la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2006/66/CE, la care sunt supuse deșeurile de baterii și acumulatori cu plumb-acid și nichel-cadmiu și alte deșeuri de baterii și acumulatori, care are drept consecință producția de fracții de ieșire definite la punctul 5 din prezentul articol. Procesul de reciclare nu include sortarea și/sau pregătirea pentru reciclare/eliminare și poate fi desfășurat într-o singură instalație sau în mai multe instalații;

2.

„pregătirea pentru reciclare” înseamnă tratarea deșeurilor de baterii și/sau acumulatori înaintea procesului de reciclare care include, printre altele, depozitarea, manipularea, dezmembrarea ansamblurilor de baterii sau separarea fracțiilor care nu fac parte din baterie sau acumulator;

3.

„nivelul de eficiență a reciclării” într-un proces de reciclare înseamnă raportul exprimat ca procent obținut prin împărțirea masei fracțiilor de ieșire care reprezintă reciclarea la masa fracției de intrare a deșeurilor de baterii și acumulatori;

4.

„fracție de intrare” înseamnă masa deșeurilor de baterii și acumulatori colectate care intră în procesul de reciclare definit în anexa I;

5.

„fracție de ieșire” înseamnă masa materialelor care rezultă din fracția de intrare în urma procesului de reciclare definit în anexa I, fără a fi supuse unei tratări ulterioare, și care au încetat să mai fie deșeuri sau care vor fi utilizate în scopul lor inițial sau în alte scopuri, cu excepția recuperării energiei.

Articolul 3

Calculul nivelului de eficiență a reciclării

(1)   Metoda stabilită în anexa I se utilizează la calculul nivelului de eficiență a reciclării într-un proces de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori cu plumb-acid și nichel-cadmiu și a altor baterii și acumulatori.

(2)   Metoda stabilită în anexa II se utilizează la calculul ratei conținutului de plumb reciclat în orice proces de reciclare.

(3)   Metoda stabilită în anexa III se utilizează la calculul ratei conținutului de cadmiu reciclat în orice proces de reciclare.

(4)   Reciclatorii comunică anual informațiile indicate în anexa IV, anexa V și anexa VI, după caz, și le transmit autorităților competente din statul membru respectiv în termen de cel mult patru luni de la sfârșitul anului calendaristic în cauză. Până la 30 aprilie 2015, reciclatorii trimit primele rapoarte anuale.

(5)   Raportarea nivelului de eficiență a reciclării include toate etapele specifice ale reciclării și toate fracțiile de ieșire corespunzătoare.

(6)   În cazul în care un proces de reciclare se desfășoară în mai mult de o instalație, primul reciclator este responsabil pentru prezentarea informațiilor necesare prevăzute la punctul 4 către autoritățile competente din statul membru respectiv.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.


ANEXA I

Metoda de calcul al nivelului de eficiență a reciclării în procesul de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori

1.

Nivelul de eficiență a reciclării într-un proces de reciclare se calculează după cum urmează:

Formula, [mass %]

unde:

RE

=

nivelul calculat de eficiență a reciclării într-un proces de reciclare în sensul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2006/66/CE [exprimat în masă procentuală];

mieșire

=

masa fracțiilor de ieșire care reprezintă reciclarea pe an calendaristic;

mintrare

=

masa fracțiilor de intrare care intră în procesul de reciclare a bateriilor pe an calendaristic.

2.

Nivelul de eficiență a reciclării într-un proces de reciclare se calculează separat pentru următoarele tipuri de deșeuri de baterii:

baterii și acumulatori cu plumb-acid;

baterii și acumulatori care conțin nichel-cadmiu; și

alte baterii și acumulatori.

3.

Nivelul de eficiență a reciclării se calculează pe baza compoziției chimice generale (la nivel de element/compus) a fracțiilor de intrare și ieșire. Următoarele elemente se aplică în ceea ce privește fracția de intrare:

reciclatorii determină proporția diferitelor tipuri de deșeuri de baterii sau acumulatori prezente în fracția de intrare prin efectuarea unei analize de sortare a fracției (printr-o eșantionare continuă sau reprezentativă);

compoziția chimică a fiecărui tip de deșeu de baterie sau acumulator prezent în fracția de intrare se determină pe baza compoziției chimice a noilor baterii și acumulatori la introducerea acestora pe piață sau pe baza datelor disponibile ale reciclatorilor sau a informațiilor prezentate de producătorii de baterii;

reciclatorii determină compoziția chimică generală a fracției de intrare prin aplicarea analizei compoziției chimice la tipurile de baterii sau acumulatori prezente în fracția de intrare.

4.

Emisiile în atmosferă nu sunt luate în considerare pentru nivelul de eficiență a reciclării.

5.

Masa fracțiilor de ieșire care reprezintă reciclarea este masa, pe baza substanței uscate, a elementelor sau compușilor conținuți în fracțiile care rezultă în urma reciclării deșeurilor de baterii și acumulatori pe an calendaristic [exprimată în tone]. Următoarele elemente pot fi, printre altele, luate în considerare pentru fracțiile de ieșire:

carbonul care este utilizat efectiv ca agent reducător sau care este o componentă a fracției de ieșire a procesului de reciclare, în cazul în care rezultă din deșeurile de baterii și acumulatori de intrare, cu condiția să fie certificat de o autoritate științifică independentă și pus la dispoziția publicului. Carbonul care este utilizat pentru recuperarea energiei nu este luat în considerare pentru nivelul de eficiență a reciclării;

oxigenul, utilizat ca agent de oxidare, în cazul în care rezultă de la deșeurile de baterii și acumulatori de intrare și dacă este o componentă a fracției de ieșire a procesului de reciclare. Oxigenul care provine din atmosferă nu este luat în considerare pentru nivelul de eficiență a reciclării;

materialele provenite de la baterii și acumulatori conținute în zgură, care sunt adecvate și utilizate în scopurile reciclării definite la articolul 3 alineatul (8) din Directiva 2006/66/CE, altele decât construcția depozitelor de deșeuri sau operațiunile de umplere, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu cerințele naționale.

6.

Masa fracțiilor de intrare introduse în procesul de reciclare a bateriilor este masa deșeurilor de baterii și acumulatori colectate pe bază de substanță uscată care intră în procesul de reciclare pe an calendaristic [exprimată în tone], inclusiv:

fluide și acizi;

masa învelișului exterior al deșeurilor de baterii și acumulatori;

și exclusiv:

masa învelișurilor exterioare care aparțin ansamblurilor de baterii.


ANEXA II

Metoda de calcul al ratei conținutului de plumb reciclat

1.

Rata conținutului de plumb reciclat se calculează după cum urmează:

Formula, [mass %]

unde:

RPb

=

rata calculată a plumbului (Pb) reciclat în urma unui proces de reciclare în sensul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2006/66/CE [exprimată în masă procentuală];

mPb ieșire

=

masa de Pb în fracțiile de ieșire care reprezintă reciclarea este proporția de Pb conținut în aceste fracții care rezultă în urma reciclării bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid pe an calendaristic [exprimată în tone];

mPb intrare

=

masa de Pb în fracția de intrare care intră în procesul de reciclare a bateriilor este definită ca fiind conținutul mediu anual de Pb al deșeurilor de baterii și acumulatori cu plumb acid înmulțit cu masa de intrare a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid pe an calendaristic [exprimată în tone].

2.

În fracția de ieșire, plumbul (Pb) conținut în zgură la sfârșitul procesului de reciclare nu este luat în considerare în cazul ratei conținutului de plumb reciclat.


ANEXA III

Metoda de calcul al, ratei conținutului de cadmiu reciclat

1.

Rata conținutului de cadmiu reciclat se calculează după cum urmează:

Formula, [masă procentuală]

unde:

RCd

=

rata calculată a cadmiului reciclat (Cd) în urma unui proces de reciclare în sensul articolului 12 alineatul (4) din Directiva 2006/66/CE [exprimată în masă procentuală];

mCd ieșire

=

masa de Cd în fracțiile de ieșire care reprezintă reciclarea este proporția de Cd conținut în aceste fracții care rezultă în urma reciclării bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu pe an calendaristic [exprimată în tone].

mCd intrare

=

masa de Cd în fracția de intrare care intră în procesul de reciclare a bateriilor este definită ca fiind conținutul mediu anual de Cd al deșeurilor de baterii și acumulatori cu nichel-cadmiu înmulțit cu masa de intrare a bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu pe an calendaristic [exprimată în tone].

2.

În fracția de ieșire, cadmiul (Cd) conținut în zgură la sfârșitul procesului de reciclare nu este luat în considerare în cazul ratei conținutului de cadmiu reciclat.


ANEXA IV

Raportarea privind nivelurile de eficiență a reciclării pentru bateriile și acumulatorii cu plumb-acid

1.

Pentru intrarea bateriilor și acumulatorilor cu plumb-acid în procesul de reciclare, se raportează următoarele informații:

Nivelul de eficiență a reciclării în procesul de reciclare a bateriilor (bateriile cu plumb-acid)

An calendaristic

 

 

Instalație (1)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (2):


Intrarea în procesul complet de reciclare a bateriilor (3)

Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori

Codul din CED

(opțional)

Masă (4)

Compoziția generală a intrării

mintrare

t/a

Element sau compus

masă procentuală

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elemente sau compuși care nu fac parte din fracțiile de intrare

 

 

 

 

Impurități (8)

 

 

Învelișul exterior al ansamblului de baterii

 

Apă (H2O)

 

Altele

 

Elemente sau componente care fac parte din fracțiile de intrare

Plumb (Pb)

 

 

Acid sulfuric (H2SO4)

 

 

Materiale plastice

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

mintrare, total  (5)

 

 

 

 

mieșire, Pb  (5)

 

mieșire, total  (5)

 

 

Nivelul de eficiență a reciclării (RE) (6):

mieșire/mintrare

 

masă procentuală

Proporția de Pb reciclat (RPb) (7):

mPb ieșire/mPb intrare

 

masă procentuală

2.

Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid, se raportează următoarele informații:

Etapă proces

1

An calendaristic

 

 

Instalație (9)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea etapei specifice a procesului:


Intrare (deșeuri de baterii sau fracții de deșeuri de baterii) (10)

Descrierea intrării

Codul din CED

(opțional)

Masă

 

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieșire

1.   Fracții intermediare  (11)

Descrierea fracției

Codul din CED

(opțional)

Masă (12)

Tratare ulterioară

Recipient (13)

Etapa ulterioară a procesului

t/a

Denumire

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Fracțiile finale de ieșire care reprezintă reciclarea  (14)

Element sau compus (15)

Fracție (non-deșeu) care conține elementul sau compusul

Concentrația elementului sau a compusului din fracție

Masa elementului sau a compusului care rezultă în urma intrării bateriilor

Destinația fracției

masă procentuală

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieșire, Pb

 

 

mieșire, total

 


(1)  Instalație de tratare a deșeurilor de baterii și acumulatori după colectarea, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare.

(2)  Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent dacă este desfășurat de una sau mai multe instalații (inclusiv o descriere a etapelor specifice de reciclare și a fracțiilor de ieșire a acestora).

(3)  Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare.

(4)  Masa substanței umede a deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare (masa impurităților separate și a învelișului exterior al ansamblurilor de baterii, precum și conținutul de apă specificat în câmpul „compoziția generală” sunt scăzute pentru calcularea nivelului de eficiență a reciclării).

(5)  Date transferate din anexa IV punctul 2.

(6)  Calculată în funcție de formula pentru RE care se bazează pe datele raportate în conformitate cu anexa IV punctul 2.

(7)  Calculată în funcție de formula pentru RPb care se bazează pe datele raportate în conformitate cu anexa IV punctul 2.

(8)  Exemple de impurități includ plasticul, așchii de ebonită, elemente/bucăți din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente electronice, aluminiu topit.

(9)  Instalație care desfășoară o etapă specifică a procesului.

(10)  Pentru etapa 1 = aceeași ca intrarea în procesul complet de reciclare a bateriei.

Pentru etapele ulterioare = fracții intermediare din etapa anterioară a procesului.

(11)  Fracții intermediare = fracții destinate etapei (etapelor) ulterioare din procesul de reciclare.

(12)  Care rezultă ca urmare a intrării bateriilor (substanță uscată).

(13)  Instalația spre care este transmisă fracția intermediară sau – în cazul în care etapa următoare a procesului se desfășoară la nivel intern – aceeași ca la (1).

(14)  Fracțiile finale de ieșire care reprezintă reciclarea = care au încetat să mai fie deșeuri și care vor fi utilizate în scopul lor inițial sau în alte scopuri fără a fi supuse unei tratări ulterioare, cu excepția recuperării energiei; a se vedea, de asemenea, exemplele din anexa I punctul 5.

(15)  Elemente și compuși în cazul în care aceștia au fost componente ale intrării bateriilor (deșeu de baterii). A se vedea dispozițiile și exemplele speciale din anexa I punctul 5 Pentru plumbul (Pb) din zgură, a se vedea dispoziția din anexa II punctul 2 Plumbul trebuie să fie introdus ca „Pb”.


ANEXA V

Raportarea privind nivelurile de eficiență a reciclării pentru bateriile și acumulatorii cu nichel-cadmiu

1.

Pentru intrarea bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu în procesul de reciclare, se raportează următoarele informații:

Nivelul de eficiență a reciclării în procesul de reciclare a bateriilor (bateriile cu nichel-cadmiu)

An calendaristic

 

 

Instalație (1)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (2):


Intrarea în procesul complet de reciclare a bateriilor (3)

Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori

Codul din CED

(opțional)

Masă (4)

Compoziția generală a intrării

mintrare

t/a

Element sau compus

Masă procentuală

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elemente sau compuși care nu fac parte din fracțiile de intrare

 

 

 

 

Impurități (8)

 

 

Învelișul exterior al ansamblului de baterii

 

Apă (H2O)

 

Altele

 

Elemente sau compuși care fac parte din fracțiile de intrare

Cadmiu (Cd)

 

 

Nichel (Ni)

 

 

Fier (Fe)

 

 

Materiale plastice

 

 

Electrolit

 

 

 

 

 

mintrare, total  (5)

 

 

 

 

mieșire, Cd  (5)

 

mieșire, total  (5)

 

 

Nivelul de eficiență a reciclării (RE) (6):

mieșire/mintrare

 

masă procentuală

Proporția de Cd reciclat (RCd) (7):

mCd ieșire/mCd intrare

 

masă procentuală

2.

Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu, se raportează următoarele informații:

Etapă proces

1

An calendaristic

 

 

Instalație (9)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea etapei specifice a procesului:


Intrare (deșeuri de baterii sau fracții de deșeuri de baterii) (10)

Descrierea intrării

Codul din CED

(opțional)

Masă

 

t/a

 

 

 

Ieșire

1.   Fracții intermediare  (11)

Descrierea fracției

Codul din CED

(opțional)

Masă (12)

Tratare ulterioară

Recipient (13)

Etapa ulterioară a procesului

t/a

Denumire

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Fracții finale de ieșire care reprezintă reciclarea  (14)

Element sau compus (15)

Fracție (non-deșeu) care conține elementul sau compusul

Concentrația elementului sau a compusului din fracție

Masa elementului sau a compusului, care rezultă în urma intrării bateriilor

Destinația fracției

masă procentuală

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieșire, Cd

 

 

mieșire, total

 


(1)  Instalație de reprelucrare a deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare și eventuala sortare.

(2)  Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent dacă acesta se desfășoară în una sau mai multe instalații (inclusiv o descriere a etapelor specifice de reciclare și a fracțiilor de ieșire a acestora).

(3)  Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare.

(4)  Masa substanței umede a deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare și eventuala sortare (masa impurităților separate și a învelișului exterior al ansamblurilor de baterii, precum și conținutul de apă specificat în câmpul „compoziția generală” sunt scăzute pentru calcularea nivelului de eficiență a reciclării).

(5)  Date transferate din anexa V punctul 2.

(6)  Calculată în funcție de formula pentru RE care se bazează pe datele raportate în conformitate cu anexa V punctul 2.

(7)  Calculată în funcție de formula pentru RCd care se bazează pe datele raportate în conformitate cu anexa V punctul 2.

(8)  Exemple de impurități includ plasticul, așchii de ebonită, elemente/bucăți din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente electronice, aluminiu topit.

(9)  Instalație care desfășoară o etapă specifică a procesului.

(10)  Pentru etapa 1 = aceeași ca intrarea în procesul complet de reciclare a bateriilor.

Pentru etapele ulterioare = fracții intermediare din etapa anterioară a procesului.

(11)  Fracții intermediare = fracții destinate etapei sau etapelor ulterioare din procesul de reciclare.

(12)  Care rezultă ca urmare a intrării bateriilor (substanță uscată).

(13)  Instalația spre care este transmisă fracția intermediară sau – în cazul în care etapa ulterioară a procesului se desfășoară la nivel intern – aceeași ca la (1).

(14)  Fracțiile finale de ieșire care reprezintă reciclarea = care vor fi utilizate în scopul lor inițial sau în alte scopuri fără a fi supuse unei tratări ulterioare, a se vedea exemplele din anexa I punctul 5.

(15)  Elemente și compuși în cazul în care aceștia au fost componente ale intrării bateriilor (deșeu de baterii). A se vedea dispozițiile și exemplele speciale din anexa I punctul 5 Pentru cadmiul (Cd) din zgură, a se vedea dispozițiile din anexa III punctul 2 Cadmiul trebuie să fie introdus ca „Cd”.


ANEXA VI

Raportarea privind nivelurile de eficiență a reciclării pentru alte baterii și alți acumulatori

1.

Pentru intrarea altor baterii și acumulatori în procesul de reciclare, se raportează următoarele informații:

Nivelul de eficiență a reciclării într-un proces de reciclare a bateriilor (alte baterii)

An calendaristic

 

 

Instalație (1)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor (2):


Intrarea în procesul complet de reciclare a bateriilor (3)

Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori

Codul din CED

(opțional)

Masă (4)

Compoziția generală a intrării

mintrare

t/a

Element sau compus

Masă procentuală

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Elemente sau compuși care nu fac parte din fracțiile de intrare

 

 

 

 

Impurități (7)

 

 

Învelișul exterior al ansamblului de baterii

 

Apă (H2O)

 

Altele

 

Elemente sau compuși care fac parte din fracțiile de intrare

Metale (de exemplu, Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Mercur (Hg)

 

 

Carbon

 

 

Materiale plastice

 

 

Electrolit

 

 

 

 

 

mintrare, total  (5)

 

 

 

 

mieșire, total  (5)

 

 

Nivelul de eficiență a reciclării (RE) (6):

mieșire/mintrare

 

masă procentuală

2.

Pentru etapele specifice ale procesului de reciclare a altor baterii și acumulatori, se raportează următoarele informații:

Etapă proces

1

An calendaristic

 

 

Instalație (8)

Denumire

 

Stradă

 

Localitate

 

Țară

 

Persoană de contact

 

E-mail

 

Tel.

 

Descrierea etapei specifice a procesului:


Intrare (deșeuri de baterii sau fracții de deșeuri de baterii) (9)

Descrierea intrării

Codul din CED

(opțional)

Masă

 

t/a

 

 

 

Ieșire

1.   Fracții intermediare  (10)

Descrierea fracției

Codul din CED

(opțional)

Masă (11)

Tratare ulterioară

Recipient (12)

Etapa ulterioară a procesului

t/a

Denumire

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2.   Fracții finale de ieșire care reprezintă reciclarea  (13)

Element sau compus (14)

Fracție (non-deșeu) care conține elementul sau compusul

Concentrația elementului sau compusului din fracție

Masa elementului sau a compusului, care rezultă în urma intrării bateriilor

Destinația fracției

masă procentuală

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieșire, total

 

 


(1)  Instalație de tratare a deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare, eventuala sortare și pregătire pentru reciclare.

(2)  Descrierea procesului complet de reciclare a bateriilor, indiferent dacă este desfășurat în una sau mai multe instalații (inclusiv o descriere a etapelor specifice de reciclare și a fracțiilor lor de ieșire).

(3)  Descrierea deșeurilor de baterii și acumulatori după colectare, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare.

(4)  Masa substanței umede după colectare, eventuala sortare și pregătirea pentru reciclare (masa impurităților separate și a învelișului exterior al ansamblurilor de baterii, precum și conținutul de apă specificat în câmpul „compoziția generală” sunt scăzute la calcularea nivelului de eficiență a reciclării).

(5)  Date transferate din anexa VI punctul 2.

(6)  Calculată în funcție de formula pentru RE care se bazează pe datele raportate în conformitate cu anexa VI punctul 2.

(7)  Exemple de impurități includ plasticul, așchii de ebonită, elemente/bucăți din fier, fibre provenite de la resturile de echipamente electronice, aluminiu topit.

(8)  Instalație care desfășoară o etapă specifică a procesului.

(9)  Pentru etapa 1 = aceeași ca intrarea în procesul complet de reciclare a bateriilor.

Pentru etapele ulterioare = fracții intermediare din etapa anterioară a procesului.

(10)  Fracții intermediare = fracții destinate etapei (etapelor) ulterioare în procesul de reciclare.

(11)  Care rezultă ca urmare a intrării bateriilor (substanță uscată).

(12)  Instalația spre care este transmisă fracția intermediară sau – în cazul în care etapa ulterioară a procesului se desfășoară la nivel intern – aceeași ca la (1).

(13)  Fracțiile finale de ieșire care reprezintă reciclarea = care vor fi utilizate în scopul lor inițial sau în alte scopuri fără a fi supuse unei tratări ulterioare, a se vedea exemplele din anexa I punctul 5.

(14)  Elemente și compuși în cazul în care aceștia au fost componente ale intrării bateriilor (baterie uzată). A se vedea dispozițiile și exemplele speciale din anexa I punctul 5


Top