Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0056

Directiva 2013/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 329, 10.12.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/56/oj

10.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 329/5


DIRECTIVA 2013/56/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2013

de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) interzice introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili, inclusiv cei integrați în aparate, care conțin cadmiu într-o proporție mai mare de 0,002 % din greutate. Cu toate acestea, bateriile și acumulatorii portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir sunt exceptați de la interdicția respectivă.

(2)

Comisia a revizuit exceptarea respectivă în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2006/66/CE.

(3)

Revizuirea respectivă a condus la concluzia că, pentru a diminua treptat cantitatea de cadmiu eliminată în mediu, interzicerea folosirii cadmiului ar trebui să fie extinsă la bateriile și acumulatorii portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir, deoarece pe piață sunt disponibili înlocuitori adecvați fără cadmiu pentru asemenea utilizări, și anume tehnologii pentru baterii pe bază de hidrură de nichel și ioni de litiu.

(4)

Derogarea existentă pentru bateriile și acumulatorii portabili destinați utilizării în uneltele electrice fără fir ar trebui să se aplice în continuare până la 31 decembrie 2016, pentru a permite întreprinderilor din domeniul reciclării și consumatorilor din întregul lanț de creare a valorii economice să continue adaptarea la tehnologiile alternative relevante în toate regiunile Uniunii într-o manieră uniformă.

(5)

Directiva 2006/66/CE interzice introducerea pe piață a oricăror baterii sau acumulatori, încorporați sau nu în aparate, care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate. Cu toate acestea, bateriile tip „nasture” cu un conținut de mercur de maximum 2 % din greutate sunt exceptate de la această interdicție. Piața bateriilor tip „nasture” a Uniunii se află deja într-o fază de trecere spre baterii tip „nasture” fără mercur. Ar trebui, prin urmare, să se interzică comercializarea bateriilor tip „nasture” care conțin mercur într-o proporție mai mare de 0,0005 % din greutate.

(6)

Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesară alinierea competențelor conferite Comisiei în temeiul Directivei 2006/66/CE la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(7)

Pentru a completa sau modifica Directiva 2006/66/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește criteriile pentru evaluarea condițiilor echivalente de tratare și reciclare în afara Uniunii, indicarea capacității pe etichetele bateriilor și ale acumulatorilor portabili și auto și derogările de la cerințele de etichetare. Este deosebit de important ca în cursul lucrărilor pregătitoare Comisia să realizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și în mod adecvat a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(8)

Ori de câte ori este cazul, formatul și cerințele referitoare la înregistrarea producătorilor ar trebui să fie coerente cu formatul și normele de înregistrare stabilite în temeiul articolului 16 alineatul (3) și al părții A din anexa X la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(9)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a Directivei 2006/66/CE, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește măsurile tranzitorii referitoare la ratele minime de colectare, o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali, norme detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării, precum și un chestionar sau o schiță pentru rapoartele naționale de implementare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(10)

Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) a fost abrogată de Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), cu efect de la 12 decembrie 2010.

(11)

Prin urmare, Directiva 2006/66/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/66/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) litera (a) nu se aplică bateriilor tip «nasture» cu un conținut de mercur de maximum 2 % din greutate înainte de 1 octombrie 2015.”;

(b)

la alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

unelte electrice fără fir; această exceptare privind uneltele electrice fără fir se aplică până la 31 decembrie 2016.”;

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În ceea ce privește bateriile tip «nasture» pentru proteze auditive, Comisia continuă să evalueze exceptarea menționată la alineatul (2) și raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la disponibilitatea bateriilor tip «nasture» pentru proteze auditive care sunt conforme cu alineatul (1) litera (a) cel târziu până la 1 octombrie 2014. În cazurile justificate prin lipsa disponibilității bateriilor tip «nasture» pentru proteze auditive care sunt conforme cu alineatul (1) litera (a), Comisia își însoțește raportul de o propunere corespunzătoare în vederea extinderii exceptării menționate la alineatul (2) cu privire la bateriile tip «nasture» pentru proteze auditive.”

2.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Bateriile și acumulatorii care nu îndeplinesc cerințele prezentei directive, dar care au fost introduși pe piață în mod legal înainte de datele de aplicare a interdicțiilor respective menționate la articolul 4, pot fi comercializați în continuare până la epuizarea stocurilor.”

3.

La articolul 10, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, măsuri tranzitorii pentru a soluționa dificultățile cu care se confruntă un stat membru în ceea ce privește satisfacerea cerințelor de la alineatul (2) ca urmare a unor circumstanțe naționale specifice. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2).

Pentru a asigura aplicarea uniformă a prezentului articol, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali până la 26 septembrie 2007. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2).”

4.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Îndepărtarea deșeurilor de baterii și acumulatori

Statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi înlăturate cu ușurință. În cazul în care acestea nu pot fi înlăturate cu ușurință de utilizatorul final, statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel încât deșeurile de baterii și acumulatori să poată fi înlăturate cu ușurință de personal calificat care este independent de producător. Aparatele în care sunt încorporate baterii și acumulatori sunt însoțite de instrucțiuni în care se arată cum pot fi îndepărtate în siguranță de utilizatorul final sau de personal calificat independent. După caz, instrucțiunile informează, de asemenea, utilizatorul final cu privire la tipurile de baterii sau de acumulatori încorporat în aparat.

Dispozițiile prevăzute la primul paragraf nu se aplică atunci când, din motive de siguranță, de performanță, medicale sau de integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este indispensabilă și este nevoie de o conectare permanentă între aparat și baterie sau acumulator.”

5.

La articolul 12, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, norme detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării până la 26 martie 2010. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2).”

6.

La articolul 12, alineatul (7) se elimină.

7.

La articolul 15, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a în vederea stabilirii de norme detaliate pentru completarea prevederilor alineatului (2) de la prezentul articol, în special criterii pentru evaluarea condițiilor echivalente menționate la alineatul respectiv.”

8.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Înregistrare

Statele membre se asigură că fiecare producător este înregistrat. Înregistrarea se supune acelorași cerințe procedurale în fiecare stat membru în conformitate cu anexa IV.”

9.

La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre fac publice proiectele de măsuri de exceptare menționate la alineatul (1) și motivele care stau la baza propunerii acestora și le notifică Comisiei și celorlalte state membre.”

10.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009, capacitatea tuturor bateriilor și acumulatorilor portabili și auto este indicată pe acestea în mod vizibil, lizibil și de neșters. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a în vederea stabilirii de norme detaliate pentru completarea acestei cerințe, inclusiv metode armonizate de determinare a capacității și a utilizării adecvate până la 26 martie 2009.”;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23a în vederea acordării de derogări de la cerințele de etichetare stabilite în prezentul articol. Ca parte a pregătirii actelor delegate respective, Comisia consultă părțile interesate relevante, în special producătorii, colectorii, reciclatorii, operatorii de tratare, organizațiile de protecție a mediului, organizațiile consumatorilor și asociațiile lucrătorilor.”

11.

La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unei schițe. Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, chestionarul sau schița pentru rapoartele respective. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 24 alineatul (2). Chestionarul sau schița se transmite statelor membre cu șase luni înainte de începutul primei perioade de raportare.”

12.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (3) și la articolul 21 alineatele (2) și (7) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 30 decembrie 2013. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de sfârșitul fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 15 alineatul (3) și la articolul 21 alineatele (2) și (7) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 alineatul (3) și al articolului 21 alineatele (2) și (7) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea respectivului act către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

13.

Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8). Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și a Consiliului (9).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) paragraful al treilea din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(8)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3)."

(9)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

14.

Se introduce următoarea anexă:

„ANEXA IV

Cerințe procedurale pentru înregistrare

1.   Cerințe pentru înregistrare

Înregistrarea producătorilor de baterii și acumulatori se face la autoritățile naționale sau la organizațiile naționale competente în materie de responsabilitate a producătorilor autorizate de statele membre (denumite în continuare «organisme de înregistrare»), fie în format tipărit, fie în format electronic.

Procedura de înregistrare poate să facă parte dintr-o altă procedură de înregistrare a producătorilor.

Producătorii de baterii și acumulatori se înregistrează doar o singură dată într-un stat membru pe piața căruia introduc baterii și acumulatori pentru prima dată cu titlu profesional și, cu această ocazie, li se furnizează un număr de înregistrare.

2.   Informații furnizate de către producători

Producătorii de baterii și acumulatori furnizează organismelor de înregistrare următoarele informații:

(i)

denumirea producătorului și denumirea comercială a acestuia (după caz) sub care își desfășoară activitatea în respectivul stat membru;

(ii)

adresa (adresele) producătorului: codul poștal și localitatea, denumirea străzii și numărul, țara, URL, numărul de telefon, numele unei persoane de contact, numărul de fax și adresa de e-mail ale producătorului, dacă este cazul;

(iii)

precizări cu privire la tipurile de baterii și acumulatori introduși pe piață de producător: baterii și acumulatori portabili, baterii și acumulatori industriali sau baterii și acumulatori auto;

(iv)

informații cu privire la modul în care producătorul își îndeplinește obligațiile: printr-un sistem individual sau colectiv;

(v)

data cererii de înregistrare;

(vi)

codul național de identificare a producătorului, inclusiv numărul european de identificare fiscală sau numărul național de identificare fiscală al producătorului (opțional);

(vii)

o declarație prin care se precizează că informațiile furnizate sunt adevărate.

În cadrul procedurii de înregistrare menționate la punctul 1 al doilea paragraf, producătorii de baterii și acumulatori nu sunt obligați să furnizeze nicio altă informație în afara celor specificate la punctul 2 literele (i)-(vii).

3.   Taxe de înregistrare

Organismele de înregistrare pot să prevadă aplicarea unor taxe de înregistrare numai în cazul în care acestea sunt bazate pe costuri și sunt proporționale.

Organismele de înregistrare care prevăd aplicarea de taxe de înregistrare informează autoritățile naționale competente cu privire la metodologia de calculare a costurilor în ceea ce privește taxele.

4.   Modificarea datelor de înregistrare

Statele membre se asigură că, în cazul modificării datelor furnizate de producători în conformitate cu punctul 2 literele (i)-(vii), aceștia informează în acest sens organismul de înregistrare relevant în termen de maximum o lună de la data modificării.

5.   Radierea

În cazul în care producătorii își pierd calitatea de producători într-un stat membru, aceștia solicită radierea din evidențe, informând în acest sens organismul de înregistrare.”

Articolul 2

Abrogarea Deciziei 2009/603/CE a Comisiei

Decizia 2009/603/CE a Comisiei (10) se abrogă cu efect de la 1 iulie 2015.

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 din prezenta directivă până la 1 iulie 2015. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

(2)   Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi este comunicat de statele membre textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 20 noiembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 229, 31.7.2012, p. 140.

(2)  Poziția Parlamentului European din 10 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

(3)  Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1).

(4)  Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(6)  Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (JO L 114, 27.4.2006, p. 9).

(7)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(10)  Decizia 2009/603/CE a Comisiei din 5 august 2009 de instituire a cerințelor pentru înregistrarea producătorilor de baterii și acumulatori în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 206, 8.8.2009, p. 13).


Top