EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0532

Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C(2000) 1147]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 226, 6.9.2000, p. 3–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 151 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 69 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 26 - 47

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/532/oj

15/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

69


32000D0532


L 226/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 3 mai 2000

de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase

[notificată cu numărul C(2000) 1147]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2000/532/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE (2), în special articolul 1 litera (a),

având în vedere Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (3), în special articolul 1 alineatul (4) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Mai multe state membre au notificat categorii de deșeuri pe care le consideră ca prezentând una sau mai multe dintre caracteristicile enumerate în anexa III la Directiva 91/689/CEE.

(2)

Articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE obligă Comisia să examineze notificările primite de la statele membre în vederea modificării listei de deșeuri periculoase stabilită prin Decizia 94/904/CE a Consiliului (4).

(3)

Orice deșeu care figurează pe lista deșeurilor periculoase trebuie să figureze, de asemenea, în catalogul european al deșeurilor stabilit prin Decizia 94/3/CE a Comisiei (5). Este oportun, pentru a îmbunătăți transparența clasificării și a simplifica dispozițiile existente, să se stabilească o listă comunitară unică, conținând lista deșeurilor stabilită prin Decizia 94/3/CE și lista deșeurilor periculoase stabilită prin Decizia 94/904/CE.

(4)

Comisia este sprijinită în realizarea acestei sarcini de către comitetul instituit prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul exprimat de comitetul menționat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă lista anexată la prezenta decizie.

Articolul 2

Deșeurile clasificate drept periculoase se consideră că prezintă una sau mai multe din caracteristicile enumerate în anexa III a Directivei 91/689/CEE și, în ceea ce privește punctele de la H3 la H8, H10 (6) și H11 ale acestei anexe, una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

punctul de explozie este inferior sau egal cu 55 °C;

conțin una sau mai multe substanțe (7) clasificate ca foarte toxice cu o concentrație totală egală sau mai mare de 0,1 %;

conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca toxice cu o concentrație totală egală sau mai mare de 3 %;

conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca nocive cu o concentrație totală egală sau mai mare de 25 %;

conțin una sau mai multe substanțe corozive din clasa R35 cu o concentrație totală egală sau mai mare de 1 %;

conțin una sau mai multe substanțe corozive din clasa R34 cu o concentrație totală egală sau mai mare de 5 %;

conțin una sau mai multe substanțe iritante din clasa R41 cu o concentrație totală egală sau mai mare de 10 %;

conțin una sau mai multe substanțe iritante din clasele R36, R37, R38 cu o concentrație totală egală sau mai mare de 20 %;

conțin una sau mai multe dintre substanțele recunoscute ca fiind cancerigene (din categoriile 1 sau 2) cu o concentrație totală egală sau mai mare de 0,1 %;

conțin una sau mai multe dintre substanțele teratogene din categoriile 1 sau 2 din clasele R60, R61, cu o concentrație totală egală sau mai mare de 0,5 %;

conțin una sau mai multe dintre substanțele teratogene din categoria 3 din clasele R62, R63, cu o concentrație totală egală sau mai mare de 5 %;

conțin una sau mai multe dintre substanțele mutagene din categoriile 1 sau 2 din clasa R46, cu o concentrație totală egală sau mai mare de 0,1 %;

conțin una sau mai multe dintre substanțele mutagene din categoria 3 din clasa R40 la o concentrație totală egală sau mai mare de 1 %.

Articolul 3

Statele membre pot hotărî, în cazuri excepționale, pe baza probelor documentare furnizate într-o manieră corespunzătoare de către deținător, că un anumit deșeu indicat pe listă ca fiind periculos nu prezintă nici una dintre caracteristicile enumerate în anexa III la Directiva 91/689/CEE. Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (4) paragraful al doilea din Directiva 91/689/CEE, statele membre pot hotărî, de asemenea, în cazuri excepționale, dacă un deșeu indicat pe listă ca fiind nepericulos prezintă, cu toate acestea, una sau mai multe dintre caracteristicile enumerate în anexa III a Directivei 91/689/CEE. Deciziile luate de către statele membre în temeiul prezentului articol sunt comunicate anual Comisiei. Comisia adună toate deciziile în cauză și examinează dacă lista comunitară a deșeurilor și a deșeurilor periculoase ar trebui modificată în conformitate cu deciziile menționate anterior.

Articolul 4

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii până la 1 ianuarie 2002.

Articolul 5

Decizia 94/3/CE și Deciziile 94/904/CE sunt abrogate începând cu 1 ianuarie 2002.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2000.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 47.

(2)  JO L 78, 26.3.1991, p. 32.

(3)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20.

(4)  JO L 356, 31.12.1994, p. 14.

(5)  JO L 5, 7.1.1994, p. 15.

(6)  Directiva 92/32/CEE a Consiliului (JO L 154, 5.6.1992, p. 1) de modificare pentru a șaptea oară a Directivei 67/548/CEE a introdus termenul „toxic pentru reproducere”. Acest termen înlocuiește termenul „teratogen” cu o definiție mai precisă, fără a modifica conceptul. Termenul în cauză este în consecință echivalentul termenului „teratogen” definit la punctul H10 din anexa III la Directiva 91/689/CEE.

(7)  Clasificarea și numerele R se referă la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967) și la modificările sale ulterioare. Limitele concentrațiilor se referă la cele stabilite de Directiva 88/379/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 187, 16.7.1988, p. 14) și la modificările sale ulterioare.


ANEXĂ

Lista deșeurilor stabilită în temeiul articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE privind deșeurile și cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase

Introducere

1.

Prezenta listă de deșeuri este o listă armonizată. Aceasta va fi revăzută periodic și, în caz de nevoie, remaniată conform procedurii prevăzute la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE. Este important să se specifice că înscrierea pe listă nu înseamnă că materia sau obiectul în cauză este deșeu în toate cazurile. Înregistrarea este valabilă doar dacă materia sau obiectul în cauză răspunde definiției termenului de „deșeu” care figurează în articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE.

2.

Deșeurile care figurează pe listă sunt supuse dispozițiilor Directivei 75/442/CEE, exceptând situația în care se aplică articolul 2 alineatul (1) litera (b).

3.

Diferitele tipuri de deșeuri care figurează pe listă sunt definite într-o manieră completă prin codul de șase cifre pentru rubricile de deșeuri și prin codurile cuprinzând între două și patru cifre pentru titlurile de capitole și secțiuni. Pentru a găsi rubrica în care este clasificat un deșeu pe listă, este necesar să se parcurgă în consecință următoarele etape:

3.1.

Reperarea sursei care produce deșeul în capitolele de la 01 la 12 sau de la 17 la 20 și reperarea codului corespunzător de șase cifre (cu excepția codurilor din capitolele care se termină cu 99). Este necesar să se ia în considerare faptul că o instalație specifică poate fi nevoită să își clasifice activitățile pe mai multe capitole: de exemplu, o uzină de mașini poate să producă deșeuri evidențiate în capitolele 12 (deșeuri rezultate în urma procesului de dare de formă și în urma tratării suprafeței metalelor), 11 (deșeuri anorganice conținând metale, provenind din tratarea și căptușirea metalelor) și 08 (deșeuri provenind din utilizarea căptușelilor) pentru că diferite capitole corespund unor etape diferite ale procesului de producție.

3.2.

În cazul în care nici un cod corespunzător deșeurilor nu poate fi găsit în capitolele 01 - 12 sau 17 - 20, se verifică dacă unul dintre capitolele 13, 14 sau 15 este potrivit pentru clasificarea deșeului în cauză.

3.3.

În cazul în care nici unul dintre aceste coduri de deșeuri nu se aplică, clasificarea deșeului trebuie să se facă în capitolul 16.

3.4.

În cazul în care deșeul respectiv nu este inclus nici în capitolul 16, se clasifică în rubrica al cărui cod se termină cu 99 (deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie) în capitolul listei care corespunde activităților reperate în prima etapă.

4.

Deșeurile care figurează pe listă și sunt însoțite de un asterisc (*) sunt deșeuri periculoase în sensul articolului 1 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 91/689/CEE. Aceste deșeuri sunt supuse dispozițiilor Directivei 91/689/CEE privind deșeurile periculoase, exceptând cazul în care se aplică articolul 1 alineatul (5) din prezenta directivă.

5.

În sensul prezentei directive se înțelege prin „substanță periculoasă” o substanță care a fost sau care va fi clasată ca periculoasă prin Directiva 67/548/CEE sau prin modificările ei ulterioare; prin „metal greu” se înțelege orice compus de antimoniu, arsenic, cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu, telur, taliu și cositor, precum și acele metale sub formă metalică clasificate ca substanțe periculoase.

6.

În cazul în care deșeurile sunt indicate ca periculoase printr-o mențiune specifică sau generală a substanțelor periculoase, aceste deșeuri nu sunt periculoase decât dacă substanțele sunt prezente în concentrații (procentaj în puncte) suficiente pentru ca deșeurile să prezinte una sau mai multe din caracteristicile enumerate în anexa III a Directivei 91/689/CEE. În ceea ce privește punctele de la H3 la H8, H10 și H11, se aplică articolul 2 din prezenta decizie. În ceea ce privește caracteristicile de la punctele H1, H2, H9 și punctele de la H12 la H14, articolul 2 din prezenta decizie nu prevede în prezent nici o specificare.

7.

Regulile aplicate pentru numerotarea rubricilor listei sunt următoarele: pentru deșeurile care au rămas neschimbate, numerele codului utilizat sunt cele din Decizia 94/3/CE. Codurile deșeurilor care au fost modificate au fost suprimate și nu se mai utilizează pentru a se evita orice confuzie după punerea în aplicare a noii liste. Deșeurile adăugate poartă coduri care nu au fost utilizate în Decizia 94/3/CE.

INDEX

Capitolele din listă

(poziții de două cifre)

01

Deșeuri rezultate din prospecțiuni, minerit, exploatări de carieră, precum și din prepararea și tratarea ulterioară a mineralelor

02

Deșeuri din producția primară din agricultură, horticultură, acvacultură, activități forestiere, vânătoare și pescuit, prepararea și procesarea alimentelor

03

Deșeuri din prelucrarea lemnului și din producerea hârtiei, a cartonului, a celulozei, a placajelor și a mobilei

04

Deșeuri din industria pielăriei, blănăriei și din industria textilă

05

Deșeuri din rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și din tratarea pirolitică a carbonului

06

Deșeuri din procese chimice anorganice

07

Deșeuri din procese chimice organice

08

Deșeuri din fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) materialelor de acoperire (vopsele, lacuri și smalțuri vitrificate), chituri și cerneluri tipografice

09

Deșeuri din industria fotografică

10

Deșeuri anorganice din procese termice

11

Deșeuri anorganice conținând metale, din tratarea și din acoperirea metalelor și a altor materiale; deșeuri din industria hidrometalurgică neferoasă

12

Deșeuri din turnarea metalelor și din tratarea mecanică de suprafață a metalelor și a materialelor plastice

13

Uleiuri uzate (exceptând uleiurile alimentare și categoriile 05 și 12)

14

Deșeuri din substanțele organice folosite ca solvenți (exceptând categoriile 07 și 08)

15

Ambalaje și deșeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale textile pentru șters, materiale de filtrare și echipament de protecție (neincluse în nici o altă categorie)

16

Deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie din listă

17

Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv construirea de drumuri)

18

Deșeuri din activități de asistență medicală pentru om și animale și/sau din cercetări în acest domeniu (cu excepția deșeurilor menajere de la gospodării sau restaurante care nu rezultă direct din astfel de activități)

19

Deșeuri din instalații de tratare a deșeurilor, din instalații de tratare ex situ a apelor reziduale și din industria apei

20

Deșeuri municipale și deșeuri asimilate provenind din activități comerciale, din industrii și administrație, inclusiv fracțiunile colectate separat


01

DEȘEURI REZULTATE DIN PROSPECȚIUNI, MINERIT, EXPLOATĂRI DE CARIERĂ, PRECUM ȘI DIN PREPARAREA ȘI TRATAREA ULTERIOARĂ A MINERALELOR

01 01

deșeuri din extracția mineralelor

01 01 01

deșeuri din extracția mineralelor metalifere

01 01 02

deșeuri din extracția mineralelor nemetalifere

01 02

deșeuri din prepararea mineralelor

01 02 01

deșeuri din prepararea mineralelor metalifere

01 02 02

deșeuri din prepararea mineralelor nemetalifere

01 03

deșeuri din prelucrarea fizică și chimică ulterioară a mineralelor metalifere

01 03 01

sterile

01 03 02

deșeuri de prafuri și pudre

01 03 03

nămoluri roșii rezultate din producția de aluminiu

01 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

01 04

deșeuri din prelucrarea fizică și chimică ulterioară a mineralelor nemetalifere

01 04 01

deșeuri de pietrișuri și resturi de piatră

01 04 02

deșeuri de nisip și argilă

01 04 03

deșeuri sub formă de prafuri și pudre

01 04 04

deșeuri rezultate din prelucrarea potasiului și sărurilor minerale

01 04 05

deșeuri din spălarea și curățarea mineralelor

01 04 06

deșeuri din cioplirea și tăierea cu fierăstrăul a pietrelor

01 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

01 05

nămoluri de foraj și alte deșeuri de foraj

01 05 01

nămoluri și alte deșeuri de foraj conținând hidrocarburi

01 05 02

nămoluri și alte deșeuri de foraj conținând săruri de bariu

01 05 03

nămoluri și alte deșeuri de foraj conținând cloruri

01 05 04

nămoluri și alte deșeuri de foraj conținând apă dulce

01 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02

DEȘEURI DIN PRODUCȚIA PRIMARĂ DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, ACTIVITĂȚI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01

deșeuri din producția primară

02 01 01

nămoluri din spălare și curățare

02 01 02

deșeuri din țesuturi animale

02 01 03

deșeuri din țesuturi vegetale

02 01 04

deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)

02 01 05*

deșeuri agrochimice

02 01 06

excremente, urină și bălegar (inclusiv paiele uzate), efluenți colectați separat și tratați ex situ

02 01 07

deșeuri din exploatarea resurselor forestiere

02 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 02

deșeuri din prepararea și prelucrarea cărnii, a peștelui și a altor alimente de origine animală

02 02 01

nămoluri din activitățile de spălare și curățare

02 02 02

deșeuri din țesuturi animale

02 02 03

materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 02 04

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 03

deșeuri din prepararea și prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, pudrei de cacao și a cafelei, din producerea conservelor și a tutunului

02 03 01

nămoluri din spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare

02 03 02

deșeuri din agenții de conservare

02 03 03

deșeuri din extracția cu solvenți

02 03 04

materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 03 05

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 04

deșeuri din prelucrarea zahărului

02 04 01

pământ din curățarea și spălarea sfeclei-de-zahăr

02 04 02

carbonat de calciu declasat

02 04 03

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 05

deșeuri din industria produselor lactate

02 05 01

materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 05 02

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 06

deșeuri de la brutării, patiserii, cofetării

02 06 01

materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 06 02

deșeuri din agenții de conservare

02 06 03

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

02 07

deșeuri din producția de băuturi alcoolice și nealcoolice (cu excepția cafelei, a ceaiului și a pudrei de cacao)

02 07 01

deșeuri din spălarea, curățarea și reducerea mecanică a materiei prime

02 07 02

deșeuri de la distilarea alcoolului

02 07 03

deșeuri de la tratarea chimică

02 07 04

materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 07 05

nămoluri de la tratarea efluenților in situ

02 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

03

DEȘEURI DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI DIN PRODUCEREA HÂRTIEI, A CARTONULUI, A CELULOZEI, A PLACAJELOR ȘI A MOBILEI

03 01

deșeuri de la prelucrarea lemnului și de la producerea de placaje și mobilă

03 01 01

deșeuri de scoarță și de plută

03 01 02

rumeguș

03 01 03

așchii, căderi, deșeuri de lemn, de scânduri de particule și de placaje de lemn

03 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

03 02

deșeuri din produsele de protecție a lemnului

03 02 01*

compuși organici nehalogenați de protecție a lemnului

03 02 02*

compuși organocloriți de protecție a lemnului

03 02 03*

compuși organometalici de protecție a lemnului

03 02 04*

compuși anorganici de protecție a lemnului

03 03

deșeuri din producerea și prelucrarea hârtiei, a cartonului și a pastei de hârtie

03 03 01

coajă

03 03 02

drojdie și leșii verzi (din tratamentul leșiilor negre)

03 03 03

nămoluri de albire din procedeele pe bază de hipoclorit și clor

03 03 04

nămoluri de albire din alte procedee de albire

03 03 05

nămoluri de albire din reciclarea hârtiei

03 03 06

nămoluri de hârtie și fibră

03 03 07

refuzuri din reciclarea hârtiei și cartonului

03 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

04

DEȘEURI DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ȘI DIN INDUSTRIA TEXTILĂ

04 01

deșeuri din industria pielăriei și a blănăriei

04 01 01

deșeuri de descărnare și spintecare

04 01 02

reziduuri de cenușărire

04 01 03*

deșeuri de degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă

04 01 04

soluție de tăbăcire cu conținut de crom

04 01 05

soluție de tăbăcire fără crom

04 01 06

nămoluri, în special rezultate din tratarea in situ a efluenților, cu conținut de crom

04 01 07

nămol, în special rezultat din tratarea in situ a efluenților, fără crom

04 01 08

deșeuri de piele tăbăcită (deșeuri de la spintecare, eliminarea striurilor din piele, luări de probe, prafuri de șlefuire), cu conținut de crom

04 01 09

deșeuri din acoperiri și finisări

04 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

04 02

deșeuri din industria textilă

04 02 01

fibre textile nefasonate și alte substanțe fibroase naturale de origine în esență vegetală

04 02 02

fibre textile nefasonate de origine în esență animală

04 02 03

fibre textile nefasonate artificiale sau sintetice

04 02 04

fibre textile nefasonate amestecate înainte de filare și țesere

04 02 05

fibre textile fasonate de origine în esență vegetală

04 02 06

fibre textile fasonate de origine în esență animală

04 02 07

fibre textile fasonate artificiale sau sintetice prin esență

04 02 08

fibre textile fasonate amestecate

04 02 09

deșeuri din materiale compozite (materiale textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organice rezultate din produse naturale (de exemplu, grăsime sau ceară)

04 02 14*

deșeuri din finisaje cu conținut de solvenți organici

04 02 15

deșeuri din finisaje altele decât cele menționate la punctul 04 02 14

04 02 16*

coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase

04 02 17

coloranți și pigmenți alții decât cei menționați la punctul 04 02 16

04 02 19*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

04 02 20

nămoluri de la tratarea efluenților in situ, altele decât cele menționate la punctul 04 02 19

04 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05

DEȘEURI DIN RAFINAREA PETROLULUI, DIN PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ȘI DIN TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI

05 01

nămoluri și deșeuri cu conținut de hidrocarburi

05 01 02

nămoluri de desalinizare

05 01 03*

nămoluri de pe fundul bazinelor

05 01 04*

nămoluri alchilice acide

05 01 05*

hidrocarburi răspândite în mod accidental

05 01 06

nămoluri din echipamente și din operațiuni de întreținere

05 01 07*

gudroane acide

05 01 08*

alte gudroane și bitum

05 01 09*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

05 01 10

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele menționate la 05 01 09

05 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05 02

nămoluri și deșeuri solide care nu conțin hidrocarburi

05 02 01

nămoluri din tratarea apei de alimentare a cazanelor

05 02 02

deșeuri din coloanele de răcire

05 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05 04

argile de filtrare uzate

05 04 01*

argile de filtrare uzate

05 05

deșeuri din desulfurarea hidrocarburilor

05 05 01

deșeuri cu conținut de sulf

05 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05 06

deșeuri de la tratarea pirolitică a cărbunelui

05 06 01*

gudroane acide

05 06 02

asfalt

05 06 03*

alte gudroane

05 06 04

deșeuri din coloanele de răcire

05 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05 07

deșeuri de la purificarea gazului natural

05 07 01*

nămoluri cu conținut de mercur

05 07 02

deșeuri cu conținut de sulf

05 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

05 08

deșeuri care provin din regenerarea uleiului

05 08 01*

argile de filtrare uzate

05 08 02*

gudroane acide

05 08 03*

alte gudroane

05 08 04*

deșeuri lichide apoase care provin din regenerarea uleiului

05 08 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06

DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 01

deșeuri de soluții acide

06 01 01*

acid sulfuric și acid sulfuros

06 01 02*

acid clorhidric

06 01 03*

acid fluorhidric

06 01 04*

acid fosforic și acid fosforos

06 01 05*

acid nitric și acid azotos

06 01 99*

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 02

deșeuri de soluții alcaline

06 02 01*

hidroxid de calciu

06 02 02*

sodă

06 02 03*

amoniac

06 02 99*

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 03

deșeuri din săruri și soluțiile lor

06 03 01

carbonați (exceptând rubrica 02 04 02)

06 03 02

soluții saline cu conținut de sulfați, sulfiți sau sulfuri

06 03 03

săruri solide cu conținut de sulfați, sulfiți sau sulfuri

06 03 04

soluții saline cu conținut de cloruri, fluoruri și alte halogenuri

06 03 05

săruri solide cu conținut de cloruri, fluoruri sau alte halogenuri

06 03 06

soluții saline cu conținut de fosfați și săruri solide derivate

06 03 07

fosfați și săruri solide derivate

06 03 08

soluții saline cu conținut de nitrați și compuși derivați

06 03 09

săruri solide cu conținut de nitruri (nitrometalice)

06 03 10

săruri solide cu conținut de amoniu

06 03 11*

săruri și soluții cu conținut de cianuri

06 03 12

săruri și soluții cu conținut de compuși organici

06 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 04

deșeuri cu conținut de metale

06 04 01

oxizi metalici

06 04 02*

săruri metalice (exceptând rubrica 06 03)

06 04 03*

deșeuri cu conținut de metale

06 04 04*

deșeuri cu conținut de mercur

06 04 05*

deșeuri cu conținut de alte metale grele

06 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 05

deșeuri de la tratarea efluenților in situ

06 05 02*

deșeuri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

06 05 03

deșeuri de la tratarea efluenților in situ, altele decât cele menționate la rubrica 06 05 02

06 06

deșeuri din chimia sulfului (producere și prelucrare) și din procese de desulfurare

06 06 01

deșeuri cu conținut de sulf

06 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 07

deșeuri din chimia halogenilor

06 07 01

deșeuri cu conținut de azbest din procesele de electroliză

06 07 02*

deșeuri de carbon activat din procesul de producere a clorului

06 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 08

deșeuri din producerea siliciului și a derivaților siliciului

06 08 01

deșeuri din producerea siliciului și a derivaților siliciului

06 09

deșeuri din chimia fosforului

06 09 01

fosfogips

06 09 02

zgură de fosfor

06 09 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 10

deșeuri din chimia azotului și din producția de îngrășăminte chimice

06 10 01

deșeuri care provin din chimia azotului și din producția de îngrășăminte chimice

06 11

deșeuri din fabricarea pigmenților anorganici și a opacizanților

06 11 01

gips din producția de dioxid de titan

06 11 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

06 13

deșeuri din alte procese chimice anorganice

06 13 01*

pesticide anorganice, biocide și agenți de conservare a lemnului

06 13 02*

carbon activat uzat (cu excepția rubricii 06 07 02)

06 13 03

negru de fum

06 13 04*

deșeuri de la prelucrarea azbestului

06 13 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07

DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01

deșeuri care provin din fabricarea, formularea, distribuirea și utilizarea (FFDU) produselor organice de bază

07 01 01

soluții apoase de spălare și soluții-mamă apoase

07 01 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 01 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 01 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 01 08

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 01 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 01 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 01 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 01 12*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 01 11

07 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 02

deșeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului și a fibrelor sintetice

07 02 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 02 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 02 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 02 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 02 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 02 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 02 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 02 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 02 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 02 11

07 02 13

deșeuri de mase plastice

07 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 03

deșeuri care provin de la FFDU a vopselelor și pigmenților organici (cu excepția celor de la rubrica 06 11)

07 03 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 03 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 03 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 03 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 03 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 03 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 03 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 03 11

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 03 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 03 11

07 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 04

deșeuri care provin de la FFDU a pesticidelor organice (cu excepția rubricii 02 01 05)

07 04 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 04 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 04 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 04 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 04 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 04 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 04 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 04 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 04 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 04 11

07 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 05

deșeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 05 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 05 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 05 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 05 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 05 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 05 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 05 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 05 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 05 11

07 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 06

deșeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice

07 06 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 06 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 06 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 06 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 06 08*

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 06 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 06 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 06 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 06 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 06 11

07 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

07 07

deșeuri care provin de la FFDU a produselor chimice de sinteză fină și a produselor chimice neincluse în altă categorie

07 07 01*

soluții de spălare și soluții-mamă apoase

07 07 03*

solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice halogenate

07 07 04*

alți solvenți, soluții de spălare și soluții-mamă organice

07 07 07*

reziduuri de reacție și reziduuri de distilare halogenate

07 07 08 *

alte reziduuri de reacție și reziduuri de distilare

07 07 09*

turte de filtrare și absorbanți uzați halogenați

07 07 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

07 07 11*

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților cu conținut de substanțe periculoase

07 07 12

nămoluri de la tratarea in situ a efluenților, altele decât cele de la rubrica 07 07 11

07 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08

DEȘEURI DIN FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUIREA ȘI UTILIZAREA (FFDU) MATERIALELOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI SMALȚURI VITRIFICATE), CHITURI ȘI CERNELURI TIPOGRAFICE

08 01

deșeuri care provin de la FFDU și din decaparea vopselelor și a lacurilor

08 01 11*

deșeuri din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 12

deșeuri din vopsele sau lacuri, altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 11

08 01 13*

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 14

nămoluri care provin din vopsele sau lacuri, altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 13

08 01 15*

nămoluri apoase care conțin vopsele sau lacuri având în compoziție solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 16

nămoluri apoase care conțin vopsele sau lacuri, altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 15

08 01 17*

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 18

deșeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 17

08 01 19*

suspensii apoase care conțin vopsele sau lacuri având în compoziție solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 01 20

suspensii apoase care conțin vopsele sau lacuri, altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 19

08 01 21*

deșeuri din decapanți de vopsele sau lacuri

08 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08 02

deșeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01

deșeuri sub formă de pudră din produse de acoperire

08 02 02

nămoluri apoase care conțin materiale ceramice

08 02 03

suspensii apoase care conțin materiale ceramice

08 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08 03

deșeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 01*

deșeuri de cerneală cu conținut de solvenți halogenați

08 03 02*

deșeuri de cerneală cu conținut de solvenți nehalogenați

08 03 03

deșeuri care provin din cerneală cu apă

08 03 04

cerneală uscată

08 03 05*

nămoluri de cerneală cu conținut de solvenți halogenați

08 03 06*

nămoluri de cerneală cu conținut de solvenți nehalogenați

08 03 07

nămoluri apoase cu conținut de cerneală

08 03 08

deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneală

08 03 09

deșeuri de toner de imprimare (inclusiv cartușurile)

08 03 10*

deșeuri de solvenți organici folosiți pentru curățat

08 03 11*

deșeuri de soluții de gravură pe bază de apă tare (acid azotic)

08 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08 04

deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)

08 04 09*

deșeuri de adezivi și chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 10

deșeuri de adezivi și chituri altele decât cele prevăzute la rubrica 08 04 09

08 04 11*

nămoluri de adezivi și chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 12

nămoluri de adezivi și chituri altele decât cele prevăzute la rubrica 08 04 11

08 04 13*

nămoluri apoase care conțin adezivi sau chituri conținând la rândul lor solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 14

nămoluri apoase care conțin adezivi și chituri altele decât cele prevăzute la rubrica 08 04 13

08 04 15*

deșeuri lichide apoase care conțin adezivi sau chituri conținând la rândul lor solvenți organici sau alte substanțe periculoase

08 04 16

deșeuri lichide apoase care conțin adezivi sau chituri altele decât cele prevăzute la rubrica 08 04 15

08 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08 05

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

08 05 01*

deșeuri de izocianați

09

DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ

09 01

deșeuri din industria fotografică

09 01 01*

soluții apoase de developare conținând un activator

09 01 02*

soluții apoase de developare pentru plăci offset

09 01 03*

soluții apoase de developare pe bază de solvenți

09 01 04*

soluții de fixare

09 01 05*

soluții de albire și soluții de albire/fixare

09 01 06*

deșeuri care conțin argint de la tratarea in situ a deșeurilor fotografice

09 01 07

peliculă și hârtie fotografică cu conținut de argint sau de compuși ai argintului

09 01 08

peliculă și hârtie fotografică fără conținut de argint sau de compuși ai argintului

09 01 10

aparate fotografice de unică folosință fără baterii

09 01 11*

aparate fotografice de unică folosință cu baterii din cele cuprinse în rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12

aparate fotografice de unică folosință conținând baterii altele decât cele prevăzute la rubrica 09 01 11

09 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10

DEȘEURI ANORGANICE DIN PROCESE TERMICE

10 01

deșeuri provenite din centrale electrice sau alte instalații de ardere (cu excepția categoriei 19)

10 01 01

zguri de cărbune

10 01 02

cenușă volantă de cărbune

10 01 03

cenușă volantă de turbă și de lemn (netratat)

10 01 04*

cenușă volantă de hidrocarburi

10 01 05

deșeuri solide din reacții pe bază de calciu, provenind din desulfurarea gazelor de fum

10 01 06

alte deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 01 07

nămoluri din reacții pe bază de calciu, provenind din desulfurarea gazelor de fum

10 01 08

alte nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 01 09*

acid sulfuric

10 01 11

nămoluri apoase provenind din curățarea cazanelor

10 01 12

căptușeli de cuptor și produse refractare uzate

10 01 13*

cenușă volantă provenită din hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 02

deșeuri din industria siderurgică

10 02 01

deșeuri de zgură de la furnale și oțelării

10 02 02

zgură netratată

10 02 05

alte nămoluri

10 02 06

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 02 07*

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor cuptoarelor electrice cu arc conținând substanțe periculoase

10 02 08

deșeuri solide de la tratarea gazelor cuptoarelor electrice cu arc altele decât cele prevăzute la rubrica 10 02 07

10 02 09

deșeuri solide de la tratarea gazelor de la alte procese siderurgice

10 02 10

arsuri de laminare

10 02 11*

deșeuri provenind din epurarea apelor de răcire cu conținut de hidrocarburi

10 02 12

alte deșeuri provenind din epurarea apelor de răcire

10 02 13*

nămoluri provenind din tratarea gazelor conținând substanțe periculoase

10 02 14

nămoluri provenind din tratarea gazelor altele decât cele prevăzute la rubrica 10 02 13

10 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 03

deșeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 01*

gudroane și alte deșeuri carbonatate din fabricarea anozilor

10 03 02

deșeuri de anozi

10 03 04*

scorie din prima fuziune/zgură albă

10 03 05

pulberi de alumină

10 03 06

benzi de carbon uzat și materiale ignifuge provenind din electroliză

10 03 07*

componentă călită

10 03 08*

scorii murdare din a doua fuziune

10 03 09*

zguri negre din a doua fuziune

10 03 10*

deșeuri din tratarea scoriilor murdare și a zgurii negre

10 03 11

pulberi de tratarea gazelor

10 03 12

alte particule și pulberi (inclusiv minereurile fine rezultate din mărunțirea zgurilor)

10 03 13

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 03 14

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 03 15*

spume inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

10 03 16

spume altele decât cele prevăzute la rubrica 10 03 15

10 03 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 04

deșeuri provenind din pirometalurgia plumbului

10 04 01*

scorii (prima și a doua fuziune)

10 04 02*

zguri și spume (prima și a doua fuziune)

10 04 03*

arseniat de calciu

10 04 04*

praf de la tratarea gazelor

10 04 05*

alte particule și pulberi

10 04 06*

deșeuri solide de la tratarea gazelor

10 04 07*

nămoluri de la tratarea gazelor

10 04 08

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 04 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 05

deșeuri provenind din pirometalurgia zincului

10 05 01*

scorii (prima și a doua fuziune)

10 05 02

zguri și spume (prima și a doua fuziune)

10 05 03*

praf de la tratarea gazelor

10 05 04

alte particule și pulberi

10 05 05*

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 05 06*

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 05 07

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 06

deșeuri provenind din pirometalurgia cuprului

10 06 01

scorii (prima și a doua fuziune)

10 06 02

zguri și spume (prima și a doua fuziune)

10 06 03*

pulberi de tratarea gazelor

10 06 04

alte particule și pulberi

10 06 05*

deșeuri din rafinarea electrolitică

10 06 06*

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 06 07*

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 06 08

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 07

deșeuri provenind din pirometalurgia argintului, aurului și platinei

10 07 01

scorii (prima și a doua fuziune)

10 07 02

zguri și spume (prima și a doua fuziune)

10 07 03

deșeuri solide de la tratarea gazelor

10 07 04

alte particule și pulberi

10 07 05

nămoluri de la tratarea gazelor

10 07 06

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 08

deșeuri provenind din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 01

scorii (prima și a doua fuziune)

10 08 02

zguri și spume (prima și a doua fuziune)

10 08 03

praf de la tratarea gazelor

10 08 04

alte particule și pulberi

10 08 05

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 08 06

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 08 07

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 08 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 09

deșeuri rezultate din topirea metalelor feroase

10 09 01

miezuri de turnare și forme de turnătorie conținând lianți organici care nu au fost încă turnați

10 09 02

miezuri de turnare și forme de turnătorie conținând lianți organici care au fost turnați

10 09 03

zgură de la cuptoarele de topit

10 09 04

pulberi de la cuptoarele de topit

10 09 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 10

deșeuri rezultate din topirea metalelor neferoase

10 10 01

miezuri de turnare și forme de turnătorie conținând lianți organici care nu au fost încă turnați

10 10 02

miezuri de turnare și forme de turnătorie conținând lianți organici care au fost turnați

10 10 03

zgură de la cuptoarele de topit

10 10 04

pulberi de la cuptoarele le de topit

10 10 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 11

deșeuri de la fabricarea sticlei și a produselor din sticlă

10 11 01

deșeuri de preparare înainte de coacere

10 11 02

deșeuri de sticlă

10 11 03

deșeuri de materiale pe bază de fibră de sticlă

10 11 04

pulberi de tratarea gazelor

10 11 05

alte fibre și pulberi

10 11 06

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 11 07

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 11 08

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 11 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 12

deșeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a cărămizilor, a pardoselilor și a materialelor de construcție

10 12 01

deșeuri de preparare înainte de prelucrarea termică

10 12 02

pulberi de tratarea gazelor

10 12 03

alte particule și pulberi

10 12 04

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 12 05

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 12 06

matrițe uzate

10 12 07

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 12 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

10 13

deșeuri provenind din fabricarea cimentului, varului și ghipsului și a produselor și articolelor derivate

10 13 01

deșeuri de preparare înainte de prelucrarea termică

10 13 02

deșeuri provenind din fabricarea azbocimentului

10 13 03

deșeuri provenind din fabricarea materialelor compozite pe bază de ciment

10 13 04

deșeuri de calcinare și de hidratare a varului

10 13 05

deșeuri solide provenind din tratarea gazelor

10 13 06

alte fibre și pulberi

10 13 07

nămoluri provenind din tratarea gazelor

10 13 08

produse de acoperire și produse refractare uzate

10 13 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

11

DEȘEURI ANORGANICE CONȚINÂND METALE, DIN TRATAREA ȘI DIN ACOPERIREA METALELOR ȘI A ALTOR MATERIALE, DEȘEURI DIN INDUSTRIA HIDROMETALURGICĂ NEFEROASĂ

11 01

deșeuri lichide și nămoluri din tratarea și acoperirea metalelor (de exemplu, procedee de galvanizare, de acoperire cu zinc, de decapare, de gravură, de fosfatare și degresare alcalină)

11 01 01*

deșeuri cianurate (alcaline) conținând metale grele altele decât cromul

11 01 02*

deșeuri cianurate (alcaline) care nu conțin metale grele

11 01 03*

deșeuri necianurate conținând crom

11 01 04

deșeuri necianurate care nu conțin crom

11 01 05*

soluții de decapaj acid

11 01 06*

acizi nespecificați în altă parte

11 01 07*

soluții alcaline nespecificate în altă parte

11 01 08*

nămoluri de fosfatare

11 02

deșeuri și nămoluri din procesele hidrometalurgice cu metale neferoase

11 02 01

nămoluri din hidrometalurgia cuprului

11 02 02*

nămoluri din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarozit și goethit)

11 02 03

deșeuri din producția de anozi pentru procedeele de electroliză apoasă

11 02 04

nămoluri nespecificate în altă parte

11 03

nămoluri și solide din procesele de călire

11 03 01*

deșeuri cianurate

11 03 02*

alte deșeuri

11 04

alte deșeuri anorganice conținând metale nespecificate în altă parte

11 04 01

alte deșeuri anorganice conținând metale nespecificate în altă parte

12

DEȘEURI DIN TURNAREA METALELOR ȘI DIN TRATAREA MECANICĂ DE SUPRAFAȚĂ A METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01

deșeuri din punerea în formă (forjă, sudură, presă, întindere, turnare, decupare, găurire)

12 01 01

pilitură și șutaje de metale feroase

12 01 02

alte particule de metale feroase

12 01 03

pilitură și șutaje de metale neferoase

12 01 04

alte particule de metale neferoase

12 01 05

particule de materii plastice

12 01 06*

uleiuri uzate folosite în procesul de fabricație, conținând halogeni (cu excepția emulsiilor)

12 01 07*

uleiuri uzate folosite în procesul de fabricație, fără halogeni (cu excepția emulsiilor)

12 01 08*

emulsii de prelucrare, conținând halogeni

12 01 09*

emulsii de prelucrare, fără halogeni

12 01 10*

uleiuri sintetice de prelucrare

12 01 11*

nămoluri de fabricație

12 01 12*

deșeuri de ceară și grăsimi

12 01 13

deșeuri de sudură

12 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

12 02

deșeuri din tratarea mecanică a suprafețelor (curățire cu alice, șlefuire, ascuțire, lustruire)

12 02 01

deșeuri de curățire cu alice

12 02 02

nămoluri provenind din șlefuire și ascuțire

12 02 03

nămoluri de lustruire

12 02 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

12 03

deșeuri provenind din degresarea cu apă și cu aburi (cu excepția celor din categoria 11)

12 03 01*

lichide apoase de curățare

12 03 02*

deșeuri de degresare cu aburi

13

ULEIURI UZATE (cu excepția uleiurilor comestibile și a categoriilor 05 și 12)

13 01

uleiuri hidraulice și lichide de frână uzate

13 01 01*

uleiuri hidraulice conținând PCB sau PCT

13 01 02*

alte uleiuri hidraulice clorurate (în afara emulsiilor)

13 01 03*

alte uleiuri hidraulice neclorurate (în afara emulsiilor)

13 01 04*

alte uleiuri hidraulice clorurate (emulsii)

13 01 05*

uleiuri hidraulice neclorurate (emulsii)

13 01 06*

uleiuri hidraulice minerale

13 01 07*

alte uleiuri hidraulice

13 01 08*

lichide de frână

13 02

uleiuri uzate de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere

13 02 01*

uleiuri de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere clorurate

13 02 02*

uleiuri de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere neclorurate

13 02 03*

alte uleiuri de motor, de cutie de viteze și de lubrifiere

13 03

uleiuri uzate izolante, fluide suport și alte lichide

13 03 01*

uleiuri izolante și fluide suport și alte lichide conținând PCB sau PCT

13 03 02*

alte uleiuri izolante, fluide suport și alte lichide clorurate

13 03 03*

uleiuri izolante, fluide suport și alte lichide neclorurate

13 03 04*

uleiuri izolante, fluide suport și alte lichide de sinteză

13 03 05*

uleiuri izolante, fluide suport și alte fluide de origine minerală

13 04

hidrocarburi de pe fundul calei

13 04 01*

hidrocarburi de pe fundul calei provenind din navigația fluvială

13 04 02*

hidrocarburi de pe fundul calei provenind din canalele colectoare de la dane

13 04 03*

hidrocarburi de pe fundul calei provenind din alte tipuri de navigație

13 05

conținut de separator apă/hidrocarburi

13 05 01*

deșeuri solide provenind de la separatorii apă/hidrocarburi

13 05 02*

nămoluri provenind de la separatorii apă/hidrocarburi

13 05 03*

nămoluri provenind de la separatorii uleiurilor

13 05 04*

nămoluri sau emulsii de desalinare

13 05 05*

alte emulsii

13 06

uleiuri uzate nespecificate în altă parte

13 06 01*

uleiuri uzate nespecificate în altă parte

14

DEȘEURI PROVENITE DE LA SUBSTANȚELE ORGANICE FOLOSITE CA SOLVENȚI (cu excepția categoriilor 07 și 08)

14 01

deșeuri provenind din degresarea metalelor și din întreținerea mașinilor

14 01 01*

clorofluorocarboni

14 01 02*

alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați

14 01 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 01 04*

amestecuri apoase de solvenți halogenați

14 01 05*

amestecuri apoase de solvenți nehalogenați

14 01 06*

nămoluri sau deșeuri solide conținând solvenți halogenați

14 01 07*

nămoluri sau deșeuri solide fără solvenți halogenați

14 02

deșeuri provenind din curățarea textilelor și din degresarea produselor naturale

14 02 01*

solvenți și amestecuri de solvenți halogenați

14 02 02*

amestecuri de solvenți sau lichide organice fără solvenți halogenați

14 02 03*

nămoluri sau deșeuri solide conținând solvenți halogenați

14 02 04*

nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți

14 03

deșeuri provenind din industria electronică

14 03 01*

clorofluorocarboni

14 03 02*

alți solvenți halogenați

14 03 03*

solvenți și amestecuri de solvenți fără solvenți halogenați

14 03 04*

nămoluri sau deșeuri solide conținând solvenți halogenați

14 03 05*

nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți

14 04

deșeuri de refrigerenți și de gaze propulsoare de aerosoli și de spumă

14 04 01*

clorofluorocarboni

14 04 02*

alți solvenți și amestecuri de solvenți halogeni

14 04 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 04 04*

nămoluri sau deșeuri solide conținând solvenți halogeni

14 04 05*

nămoluri sau deșeuri solide conținând alți solvenți

14 05

deșeuri provenind din recuperarea solvenților și refrigerenților (reziduuri de distilare)

14 05 01*

clorofluorocarboni

14 05 02*

alți solvenți și amestecuri de solvenți halogenați

14 05 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

14 05 04*

nămoluri conținând solvenți halogenați

14 05 05*

nămoluri conținând alți solvenți

15

AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ȘTERS, MATERIALE DE FILTRARE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE (NEINCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE)

15 01

ambalaje și deșeuri din ambalaje

15 01 01

ambalaje din hârtie/carton

15 01 02

ambalaje din materiale plastice

15 01 03

ambalaje din lemn

15 01 04

ambalaje metalice

15 01 05

ambalaje compozite

15 01 06

amestec de ambalaje

15 01 07

ambalaje din sticlă

15 01 08*

ambalaje conținând reziduuri de substanțe periculoase sau contaminate cu astfel de reziduuri

15 02

absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție

15 02 02*

absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție contaminate cu substanțe periculoase

15 02 03

absorbanți, materiale filtrante, materiale textile pentru șters și echipament de protecție altele decât cele menționate la rubrica 15 02 02

16

DEȘEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ CATEGORIE DIN LISTĂ

16 01

vehicule scoase din uz și piesele lor

16 01 03

pneuri scoase din uz

16 01 04

vehicule casate

16 01 06

vehicule scoase din uz din care s-au extras lichidele și alte componente periculoase

16 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

16 02

echipamente casate și componentele lor

16 02 09*

transformatori și acumulatori conținând PCB sau PCT

16 02 10*

alte echipamente casate cu conținut de PCB sau PCT sau contaminate cu astfel de substanțe altele decât cele enunțate în rubrica 16 02 09

16 02 11*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi

16 02 12*

echipamente casate cu conținut de azbest liber

16 02 13*

echipamente casate cu conținut de compuși periculoși alții decât cei prevăzuți la rubricile de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14

echipamente casate altele decât cele vizate la rubricile de la 16 02 09 la 16 02 13

16 02 15*

compuși periculoși extrași din echipamentele casate

16 02 16

compuși periculoși extrași din echipamentele casate alții decât cei prevăzuți la rubrica 16 02 15

16 03

rebuturi de fabricare

16 03 01

rebuturi de fabricare de origine minerală

16 03 02

rebuturi de fabricare de origine organică

16 04

deșeuri de explozibili

16 04 01*

deșeuri de muniții

16 04 02*

deșeuri de artificii

16 04 03*

alte deșeuri de explozibili

16 05

produse chimice și gaze în recipiente

16 05 01

gaze industriale îmbuteliate la înaltă presiune, butelii de gaz cu presiune joasă și aerosoli industriali (inclusiv halonii)

16 05 02

alte deșeuri conținând produse chimice anorganice, de exemplu, produse chimice de laborator nespecificate în altă parte, pudre de extinctori

16 05 03

alte deșeuri conținând produse chimice organice, de exemplu, produse chimice de laborator nespecificate în altă parte

16 06

baterii și acumulatori

16 06 01*

acumulatori cu plumb

16 06 02*

acumulatori Ni-Cd

16 06 03*

baterii conținând mercur

16 06 04

baterii alcaline (cu excepția rubricii 16 06 03)

16 06 05

alte baterii și alți acumulatori

16 06 06*

electroliți de baterii și acumulatori

16 07

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de transport și stocare (cu excepția categoriilor 05 și 12)

16 07 01*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de transport maritim, conținând produse chimice

16 07 02*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de transport maritim, conținând hidrocarburi

16 07 03*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de transport feroviar și rutier conținând hidrocarburi

16 07 04*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de transport feroviar și rutier conținând produse chimice

16 07 05*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de stocare, conținând produse chimice

16 07 06*

deșeuri provenind din curățarea cuvelor de stocu conținut deând hidrocarburi

16 07 07

deșeuri solide de la nave

16 07 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

16 08

catalizatori uzați

16 08 01

catalizatori uzați conținând aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (exceptând rubrica 16 08 07)

16 08 02*

catalizatori uzați conținând metale (1) sau compuși ai metalelor de tranziție periculoase

16 08 03

catalizatori uzați conținând alte metale (2) sau compuși ai metalelor de tranziție (exceptând rubrica 16 08 07)

16 08 04

catalizatori uzați din cracarea catalitică pe strat fluidizat

16 08 05*

catalizatori uzate conținând acid fosforic

16 08 06*

lichide uzate folosite pe post de catalizatori

16 08 07*

catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

17

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV CONSTRUCȚIA RUTIERĂ)

17 01

beton, cărămizi, țigle, ceramică și materiale pe bază de ghips

17 01 01

beton

17 01 02

cărămizi

17 01 03

țiglă și ceramică

17 01 04

materiale de construcție pe bază de ghips

17 01 05

materiale de construcție pe bază de azbest

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

lemn

17 02 02

sticlă

17 02 03

materiale plastice

17 03

asfalt, gudron, bitum și produse gudronate

17 03 01

asfalt conținând gudron, bitum

17 03 02

asfalt (fără gudron, bitum)

17 03 03

gudron și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

aluminiu

17 04 03

plumb

17 04 04

zinc

17 04 05

fier și oțel

17 04 06

cositor

17 04 07

metale de amestec

17 04 08

cabluri

17 05

pământ și nămoluri de dragaj

17 05 03*

pământ și pietriș conținând substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de dragaj conținând substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de dragaj altele decât cele prevăzute la rubrica 17 05 05

17 06

materiale de izolație

17 06 01*

materiale de izolație conținând azbest

17 06 02

alte materiale de izolație

17 07

deșeuri de construcție și de demolare în amestec

17 07 02*

deșeuri de construcție și de demolare în amestec sau fracțiuni separate conținând substanțe periculoase

17 07 03

deșeuri de construcție și de demolare în amestec altele decât cele prevăzute la rubrica 17 07 02

18

DEȘEURI DIN ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PENTRU OM ȘI ANIMALE ȘI/SAU DIN CERCETĂRI ÎN ACEST DOMENIU (cu excepția deșeurilor menajere de la gospodării sau restaurante care nu rezultă direct din astfel de activități)

18 01

deșeuri provenind din activități de asistență natală, de diagnostic, tratament și prevenire a bolilor la om

18 01 01

obiecte care înțeapă și taie (cu excepția rubricii 18 01 03)

18 01 02

deșeuri anatomice și organe, inclusiv saci de sânge și rezerve de sânge (cu excepția rubricii 18 01 03)

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție (de exemplu, îmbrăcăminte, ghips, cearșafuri, îmbrăcăminte de unică folosință, lenjerii)

18 01 06*

produse chimice pe bază de sau conținând substanțe periculoase

18 01 07

produse chimice altele decât cele prevăzute la rubrica18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

18 01 09

medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 18 01 08

18 01 10*

deșeuri de amalgam dentar

18 02

deșeuri provenind din cercetarea, diagnosticarea, tratarea sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01

obiecte care înțeapă și taie (cu excepția rubricii 18 02 02)

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu necesită prescripții speciale în ceea ce privește riscurile de infecție

18 02 05*

produse chimice pe bază de sau conținând substanțe periculoase

18 02 06

produse chimice altele decât cele prevăzute la rubrica18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

18 02 08

medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 18 02 07

19

DEȘEURI DIN INSTALAȚII DE TRATARE A DEȘEURILOR, DIN INSTALAȚII DE TRATARE EX SITU A APELOR REZIDUALE ȘI DIN INDUSTRIA APEI

19 01

deșeuri din incinerarea sau piroliza deșeurilor

19 01 02

deșeuri din purificarea de impurități feroase a zgurilor de cărbune

19 01 05*

turtă de filtrare provenită din tratarea gazelor

19 01 06*

deșeuri lichide apoase din tratarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase

19 01 07*

deșeuri uscate din tratarea gazelor

19 01 10*

carbon activ uzat provenit din epurarea gazelor de fum

19 01 11*

zguri de cărbune și corpuri vitroase conținând substanțe periculoase

19 01 12

zguri de cărbune și corpuri vitroase alții decât cei prevăzuți la rubrica 19 01 11

19 01 13*

cenușă volantă conținând substanțe periculoase

19 01 14

cenușă volantă altele decât cele prevăzute la rubrica 19 01 13

19 01 15*

cenuși de sub cazane conținând substanțe periculoase

19 01 16

cenuși de sub cazane altele decât cele prevăzute la rubrica 19 01 15

19 01 17*

deșeuri de piroliză conținând substanțe periculoase

19 01 18

deșeuri de piroliză altele decât cele prevăzute la rubrica 19 01 17

19 01 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 02

deșeuri provenind din tratările fizico - chimice specifice deșeurilor industriale (de exemplu decromatare, decianurare, neutralizare)

19 02 01*

nămoluri de hidroxizi metalici și alte nămoluri provenind din alte procedee de insolubilizare a metalelor

19 02 03

deșeuri preamestecate compuse doar din deșeuri necatalogate ca nefiind periculoase

19 02 04*

deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu catalogat ca fiind periculoase

19 03

deșeuri stabilizate/solidificate  (3)

19 03 04*

deșeuri parțial stabilizate catalogate ca periculoase (4)

19 03 05

deșeuri stabilizate altele decât cele prevăzute la rubrica 19 03 04

19 03 06*

deșeuri solidificate catalogate drept periculoase

19 03 07

deșeuri solidificate altele decât cele prevăzute la rubrica 19 03 06

19 04

deșeuri vitroase și deșeuri provenind din vitrificare

19 04 01

deșeuri vitroase

19 04 02*

cenușă volantă și alte deșeuri din tratarea gazelor de fum

19 04 03*

fază solidă nevitroasă

19 04 04

deșeuri lichide apoase provenind din călirea deșeurilor vitroase

19 05

deșeuri din realizarea compostului

19 05 01

fracțiunea care nu a fost transformată în compost din deșeurile municipale și deșeurile asimilate

19 05 02

fracțiunea care nu a fost transformată în compost din deșeurile animale și vegetale

19 05 03

compost declasat

19 05 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 06

deșeuri din tratarea anaerobă a deșeurilor

19 06 01

nămoluri de tratare anaerobă a deșeurilor municipale și asimilate

19 06 02

nămoluri de tratare anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

19 06 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 07

resturi rezultate în urma extracției prin dizolvare

19 07 01

resturi rezultate în urma extracției prin dizolvare

19 08

deșeuri de la instalațiile de tratare a apelor reziduale care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 08 01

deșeuri din declorurare

19 08 02

deșeuri din decantarea cu pat de nisip

19 08 03*

amestecuri de grăsime și ulei provenind din separarea ulei/ape uzate

19 08 04

nămoluri provenind din tratarea apelor reziduale industriale

19 08 05

nămoluri provenind din tratarea apelor reziduale urbane

19 08 06*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 08 07*

soluții și nămoluri provenind din regenerarea schimbătorilor de ioni

19 08 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 09

deșeuri provenite din prepararea apei potabile sau a apei de uz industrial

19 09 01

deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare

19 09 02

nămoluri de purificare a apei

19 09 03

nămoluri de decarbonatare

19 09 04

carbon activ uzat

19 09 05

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

19 09 06

soluții și nămoluri provenind din regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99

deșeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie

19 10

deșeuri din sfărâmarea deșeurilor care conțin metale

19 10 01

deșeuri de fier sau oțel

19 10 02

deșeuri de metale neferoase

19 10 03*

fracțiune ușoară de reziduuri de sfărâmare conținând substanțe periculoase

19 10 04

fracțiune ușoară de reziduuri de sfărâmare altele decât cele prevăzute la rubrica 19 10 03

19 10 05*

pulberi și alte fracțiuni conținând substanțe periculoase

19 10 06

pulberi și alte fracțiuni altele decât cele prevăzute la rubrica 19 10 05

20

DEȘEURI MUNICIPALE ȘI DEȘEURI ASIMILATE PROVENIND DIN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, DIN INDUSTRII ȘI ADMINISTRAȚIE, INCLUSIV FRACȚIUNILE COLECTATE SEPARAT

20 01

fracțiuni colectate separat

20 01 01

hârtie și carton

20 01 02

sticlă

20 01 03

mici deșeuri din materiale plastice

20 01 04

alte materiale plastice

20 01 05

mici metale (cutii de conserve etc.)

20 01 06

alte metale

20 01 07

lemn

20 01 08

deșeuri organice de bucătărie

20 01 10

haine

20 01 11

textile

20 01 13*

solvenți

20 01 14*

acizi

20 01 15*

deșeuri bazice

20 01 17*

produse chimice de fotografie

20 01 19*

pesticide

20 01 21*

tuburi fluorescente și alte deșeuri conținând mercur

20 01 22

aerosoli

20 01 23*

echipamente casate conținând clorofluorocarburi

20 01 25

uleiuri și grăsimi alimentare

20 01 26*

uleiuri și grăsimi altele decât cele prevăzute la rubrica 20 01 25

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini altele decât cele prevăzute la rubrica 20 01 27

20 01 29*

detergenți conținând substanțe periculoase

20 01 30

detergenți conținând substanțe periculoase alții decât cei prevăzuți la rubrica 20 01 29

20 01 31*

medicamente citotoxice și citostatice

20 01 32

medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 20 01 31

20 01 33*

baterii și acumulatori în amestec conținând baterii sau acumulatori inclușii în rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

20 01 34

baterii și acumulatori alții decât cei prevăzuți la rubrica 20 01 33

20 01 35*

echipamente casate conținând compuși periculoși alții decât cei din rubricile 20 01 21 și 20 01 23

20 01 36

echipamente casate altele decât cele din rubricile 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

20 02

deșeuri provenite din grădini și parcuri (inclusiv deșeurile din cimitire)

20 02 01

fracțiune care poate transformată în compost

20 02 02

pământ și pietriș

20 02 03

alte deșeuri care nu pot fi transformate în compost

20 03

alte deșeuri municipale

20 03 01

deșeuri municipale în amestec

20 03 02

deșeuri din piețe

20 03 03

deșeuri de la curățarea străzilor

20 03 04

nămoluri din fosele septice


(1)  Metalele de tranziție sunt următoarele: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden, tantal și reniu.

(2)  A se vedea nota 1.

(3)  Procesele de stabilizare modifică periculozitatea constituenților deșeurilor și transformă astfel deșeuri periculoase în deșeuri nepericuloase. Procedeele de solidificare modifică numai starea fizică a deșeurilor prin intermendiul aditivilor (spre exemplu, trecerea de la starea lichidă la cea solidă) fără să modifice proprietățile lor chimice.

(4)  Un deșeu este considerat parțial stabilizat dacă, după procesul de stabilizare, riscă încă să elibereze în mediul înconjurător, pe termen scurt, mediu sau lung, constituenți periculoși care nu au fost transformați în totalitate în constituenți nepericuloși.


Top