Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0086

Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor

OJ L 294, 10.11.2001, p. 22–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 21 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/86/oj

06/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

134


32001L0086


L 294/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2001/86/CE A CONSILIULUI

din 8 octombrie 2001

de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea modificată a Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât:

(1)

Pentru realizarea obiectivelor tratatului, Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului (4) definește statutul societății europene (SE).

(2)

Acest regulament își propune să pună bazele unui cadru juridic uniform, în care societățile din diferite state membre trebuie să își poată planifica și să poată întreprinde reorganizarea activităților lor la nivel comunitar.

(3)

Pentru promovarea obiectivelor sociale ale Comunității, este necesar să se adopte dispoziții speciale, cu precădere în ceea ce privește implicarea lucrătorilor, pentru a garanta că înființarea unei SE nu atrage după sine dispariția sau diminuarea practicilor referitoare la implicarea lucrătorilor, existente în societățile care participă la crearea unei SE. Acest obiectiv trebuie urmărit prin stabilirea unui set de norme în domeniu, care să completeze dispozițiile din regulament.

(4)

Obiectivele acțiunii propuse, așa cum au fost descrise mai sus, nu pot fi realizate suficient de către statele membre, având în vedere că obiectivul constă în stabilirea unui set de norme privind implicarea lucrătorilor, care să se aplice SE și care, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, date fiind magnitudinea și impactul acțiunii propuse. Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În temeiul principiului proporționalității enunțat la articolul 5, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(5)

Marea diversitate de norme și practici care există în statele membre cu privire la modul în care reprezentanții salariaților sunt implicați în luarea deciziilor la nivelul unei societăți face inoportună introducerea unui model european unic de implicare a salariaților, aplicabil unei SE.

(6)

Cu toate acestea, în toate cazurile de înființare a unei SE, este necesar să se asigure proceduri de informare și consultare la nivel transnațional.

(7)

În cazul în care există drepturi de participare în cadrul uneia sau al mai multor societăți care înființează o SE, acestea trebuie menținute prin transferarea lor către SE, odată înființată, cu excepția cazului în care părțile decid altfel.

(8)

Procedurile concrete de informare și consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, precum și, după caz, de participare, aplicabile fiecărei SE, trebuie definite cu prioritate printr-un acord încheiat între părțile interesate sau, în absența acestuia, prin punerea în aplicare a unui set de norme subsidiare.

(9)

Neaplicarea dispozițiilor de referință cu privire la participare în caz de fuziune trebuie să rămână la latitudinea statelor membre, având în vedere diversitatea sistemelor naționale de implicare a salariaților. Sistemele și practicile de participare existente, după caz, la nivelul societăților participante trebuie menținute în acest caz prin adaptarea normelor de înregistrare.

(10)

Normele de votare în cadrul grupului special de reprezentare a lucrătorilor la negocieri, în special în cazul în care se încheie acorduri prin care se instituie un nivel de participare inferior celui existent într-una sau mai multe dintre societățile participante trebuie să fie proporționale cu riscul dispariției sau restrângerii sistemelor și practicilor de participare existente. Riscul este mai mare în cazul unei SE înființate prin transformare sau prin fuziune, decât prin înființarea unei societăți holding sau a unei filiale obișnuite.

(11)

În absența unui acord în urma negocierilor între reprezentanții lucrătorilor și organele competente ale societăților participante, este necesar să se prevadă anumite cerințe standard care să se aplice SE de îndată ce este înființată. Cerințele standard trebuie să asigure practici eficiente de informare și consultare a lucrătorilor la nivel transnațional, precum și de participare a lor în organele competente ale SE, în cazul în care o astfel de participare a existat înainte de instituirea ei la nivelul societăților participante.

(12)

Trebuie să se prevadă că reprezentanții lucrătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul stabilit de directivă beneficiază, în momentul exercitării funcțiilor ce le revin, de protecție și de garanții similare cu cele prevăzute pentru reprezentanții lucrătorilor în legislația și practica țării care i-a angajat. Aceștia nu trebuie să fie supuși nici unei discriminări ca efect al exercitării legitime a activităților ce le revin și trebuie să beneficieze de protecție adecvată în caz de concediere sau de alte sancțiuni.

(13)

Este necesar să se păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile chiar și după expirarea mandatului reprezentanților lucrătorilor și să se adopte dispoziții care să permită organului competent al SE să nu dezvăluie informații care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar dăuna grav funcționării SE.

(14)

În cazul în care o SE, filialele și unitățile sale se află sub incidența Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (5), dispozițiile directivei menționate, precum și dispozițiile prin care este transpusă în legislația internă nu se aplică SE, nici filialelor și unităților sale, în afara cazului în care organul special de negociere decide să nu inițieze negocieri sau să pună capăt negocierilor deja inițiate.

(15)

Normele stabilite de prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere altor drepturi existente cu privire la implicarea lucrătorilor sau altor structuri de reprezentare existente prevăzute de dreptul comunitar și național și de practicile corespunzătoare.

(16)

Statele membre trebuie să adopte măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute de prezenta directivă.

(17)

Tratatul nu prevede alte împuterniciri necesare pentru adoptarea propunerii de directivă de către Comunitate, în afara celor menționate la articolul 308.

(18)

Asigurarea drepturilor dobândite de către lucrători cu privire la implicarea în procesul decizional al societății respective reprezintă un principiu fundamental și obiectivul declarat al prezentei directive. Drepturile lucrătorilor existente înainte de constituirea SE trebuie să stea la baza elaborării drepturilor lucrătorilor de a fi implicați în procesul decizional al SE (principiul „înainte și după”). În consecință, această abordare trebuie să se aplice nu numai constituirii inițiale a unei SE, ci și transformărilor de ordin structural introduse într-o SE existentă, precum și societăților afectate de procesele de transformare structurală.

(19)

Statele membre trebuie să fie în măsură să prevadă că reprezentanții sindicatelor pot fi membri ai unui grup special de negociere, indiferent dacă sunt sau nu salariați ai unei societăți care participă la crearea unei SE. În acest context, statele membre trebuie să fie în măsură de a introduce acest drept în cazurile în care reprezentanții sindicatelor au dreptul, în temeiul legislației interne, de a participa și de a vota în cadrul organelor de control sau de administrație ale societății.

(20)

În mai multe state membre, implicarea lucrătorilor și alte aspecte ale relațiilor între partenerii sociali se bazează pe legislația și practica națională, care, în acest context, se presupune că se referă și la convențiile colective la diferite niveluri: național, sectorial și al societății,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta directivă reglementează implicarea lucrătorilor în activitățile societăților anonime europene (Societas Europaea, denumite în continuare „SE”), la care face referire Regulamentul (CE) nr. 2157/2001.

(2)   În acest scop, modalitățile referitoare la implicarea lucrătorilor sunt adoptate de fiecare SE, în conformitate cu procedura de negociere menționată la articolele 3-6 sau, în cazurile prevăzute la articolul 7, în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

„SE” înseamnă o societate înființată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2157/2001;

(b)

„societăți participante” înseamnă societățile care participă direct la înființarea unei SE;

(c)

„filiala” unei societăți înseamnă o întreprindere asupra căreia societatea respectivă exercită o influență dominantă, în sensul articolului 3 alineatele (2)-(7) din Directiva 94/45/CE;

(d)

„filiala sau unitatea aferentă” înseamnă o filială sau unitate a unei societăți participante, care devine filială sau unitate a SE în momentul înființării acesteia;

(e)

„reprezentanți ai lucrătorilor” înseamnă reprezentanții lucrătorilor prevăzuți de legislația și practica națională;

(f)

„organ de reprezentare” înseamnă organul care îi reprezintă pe lucrători, înființat în baza acordurilor la care se face referire la articolul 4 sau în conformitate cu dispozițiile anexei, în scopul informării și consultării a lucrătorilor dintr-o SE și din filialele și unitățile sale situate în Comunitate și, după caz, în scopul exercitării drepturilor de participare referitoare la SE;

(g)

„grup special de negociere” înseamnă grupul constituit în conformitate cu articolul 3 pentru a negocia cu organul competent al societăților participante stabilirea modalităților de implicare a salariaților în cadrul unei SE;

(h)

„implicarea lucrătorilor” înseamnă informarea, consultarea și participarea și orice alt mecanism prin care reprezentanții lucrătorilor pot să exercite o influență asupra deciziilor ce urmează a fi luate în cadrul societății;

(i)

„informare” înseamnă informarea organului care îi reprezintă pe lucrători și reprezentanții lucrătorilor de către organul competent al SE cu privire la problemele de interes pentru SE și pentru oricare dintre filialele sau unitățile sale situate într-un alt stat membru sau care depășesc competențele organelor decizionale dintr-un stat membru la un moment dat, într-o manieră și cu un conținut care permit reprezentanților lucrătorilor să întreprindă o evaluare în profunzime a eventualului impact și, după caz, să inițieze consultări cu organul competent al SE;

(j)

„consultare” înseamnă instituirea unui dialog și schimb de puncte de vedere între organul care îi reprezintă pe lucrători și reprezentanții lucrătorilor și organul competent al SE într-un moment, într-un mod și cu un conținut care să le permită reprezentanților lucrătorilor, pe baza informațiilor puse la dispoziția lor, să emită un aviz cu privire la măsurile preconizate de către organul competent, care va fi luat în considerare în cadrul procesului decizional derulat la nivelul unei SE;

(k)

„participare” înseamnă influența exercitată de către organul de reprezentare a lucrătorilor și de către reprezentanții lucrătorilor asupra activității unei societăți prin:

exercitarea dreptului de a alege sau de a numi anumiți membri ai organului de control sau de administrare a societății sau

exercitarea dreptului de a recomanda sau de a se opune desemnării unei părți sau tuturor membrilor organului de control sau de administrare a societății.

SECȚIUNEA II

PROCEDURA DE NEGOCIERE

Articolul 3

Înființarea unui grup special de negociere

(1)   Atunci când organele de conducere sau de administrare a societăților participante întocmesc un proiect de înființare a unei SE, după publicarea proiectului de fuziune sau de creare a unei societăți holding sau după adoptarea unui proiect de înființare a unei filiale sau de transformare într-o SE, aceste organe iau de îndată ce este posibil măsurile necesare, inclusiv furnizarea de informații cu privire la identitatea societăților participante, a filialelor sau unităților aferente, precum și la numărul de lucrători ai acestora, în vederea demarării negocierilor cu reprezentanții lucrătorilor societăților cu privire la modalitățile de implicare a lucrătorilor în activitatea SE;

(2)   În acest scop, se va înființa, în conformitate cu dispozițiile de mai jos, un grup special de negociere care să îi reprezinte pe lucrătorii din societățile participante sau din filialele sau unitățile aferente:

(a)

la alegerea sau la numirea membrilor grupului special de negociere, trebuie să se aibă în vedere:

(i)

ca acești membri să fie aleși sau numiți proporțional cu numărul lucrătorilor salariați în fiecare stat membru de către societățile participante și de către filialele și unitățile aferente, prin alocarea pentru fiecare stat membru a câte unui loc pe cotă de personal angajat în respectivul stat membru, care să reprezinte 10 % din numărul lucrătorilor salariați ai societăților și ai filialelor sau unităților aferente din toate statele membre participante sau o fracțiune din cota menționată;

(ii)

ca, în cazul unei SE constituite prin fuziune, să existe un număr suplimentar de membri din fiecare stat membru, necesar pentru a se asigura includerea în grupul special de negociere a cel puțin unui membru reprezentând fiecare societate participantă care este înregistrată în acel stat membru și are salariați în statul respectiv și care, conform proiectului, va înceta să aibă o existență juridică proprie după înregistrarea SE, în măsura în care:

numărul de membri suplimentari nu depășește 20 % din numărul de membri desemnați în temeiul punctul (i) și

alcătuirea grupului special de negociere nu implică o dublă reprezentare a lucrătorilor respectivi.

În cazul în care numărul acestor societăți este mai mare decât numărul de locuri suplimentare disponibile în conformitate cu primul paragraf, locurile suplimentare se alocă societăților din diferite state membre în ordinea descrescătoare a numărului de salariați;

(b)

statele membre decid asupra metodei ce va fi aplicată pentru alegerea sau numirea membrilor organului special de negociere ce vor fi aleși ori numiți pe teritoriile lor. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura, pe cât posibil, includerea printre membri a cel puțin unui reprezentant al fiecărei societăți participante care are salariați în statul membru respectiv. Aceste măsuri nu trebuie să sporească numărul total de membri.

Statele membre pot dispune ca printre membri să fie incluși reprezentanți ai sindicatelor, indiferent dacă sunt sau nu angajați ai unei societăți participante sau ai unei filiale sau unități aferente.

Fără a aduce atingere legislației și practicii naționale cu privire la stabilirea unor praguri pentru constituirea unui organism de reprezentare, statele membre prevăd ca lucrătorii din întreprinderile sau unitățile în care nu există reprezentanți ai lucrătorilor, din motive independente de voința acestora, să aibă dreptul de a alege sau de a numi membri în grupul special de negociere.

(3)   Grupul special de negociere și organele competente ale societăților participante decid, prin acord scris, modalitățile de implicare a lucrătorilor în cadrul SE.

În acest scop, organele competente ale societăților participante informează grupul special de negociere cu privire la proiectul și derularea reală a procesului de constituire a SE, până la înregistrarea ei.

(4)   Sub rezerva alineatului (6), grupul special de negociere adoptă deciziile cu majoritatea absolută de voturi a membrilor săi, cu condiția ca această majoritate să reprezinte, de asemenea, majoritatea absolută a lucrătorilor. Fiecare membru are dreptul la un vot. Cu toate acestea, în cazul în care rezultatele negocierilor duc la o diminuare a drepturilor de participare, majoritatea necesară pentru a putea decide adoptarea unui astfel de acord constă din voturile a două treimi din membrii grupului special de negociere, reprezentând cel puțin două treimi din numărul lucrătorilor, inclusiv voturile membrilor reprezentând lucrătorii salariați din cel puțin două state membre,

în cazul unei SE constituite prin fuziune, în cazul în care participarea acoperă cel puțin 25 % din numărul total al lucrătorilor salariați ai societăților participante sau

în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăți holding sau prin constituirea unei filiale, în cazul în care participarea acoperă cel puțin 50 % din numărul total al lucrătorilor societăților participante.

Diminuarea drepturilor de participare înseamnă un procent din numărul membrilor organelor SE în sensul articolului 2 litera (k), care este mai mic decât cel mai mare procent care există în cadrul societăților participante.

(5)   Pentru derularea negocierilor, grupul special de negociere poate solicita să fie asistat în îndeplinirea sarcinii sale de experți, aleși de către el, de exemplu reprezentanți ai organizațiilor lucrătorilor la nivel comunitar. Experții pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere, după caz, pentru promovarea coerenței și consecvenței la nivel comunitar. Grupul special de negociere poate decide informarea reprezentanților organizațiilor externe adecvate, inclusiv organizațiile lucrătorilor, cu privire la demararea negocierilor.

(6)   Grupul special de negociere poate decide, cu majoritatea prevăzută mai jos, să nu demareze negocierile sau să pună capăt negocierilor deja inițiate și să se bazeze pe reglementările cu privire la informarea și consultarea lucrătorilor în vigoare în statele membre în care SE are salariați. Această decizie pune capăt procedurii de încheiere a acordului la care se face referire la articolul 4. În cazul în care se adoptă această decizie, nici una dintre dispozițiile anexei nu se aplică.

Majoritatea necesară pentru a se decide să nu se demareze negocierile sau să se pună capăt acestora constă din voturile a două treimi din membrii reprezentând cel puțin două treimi din angajați, inclusiv voturile membrilor reprezentând salariații din cel puțin două state membre.

În cazul unei SE constituite prin transformare, prezentul paragraf nu se aplică, în cazul în care există participare în societatea ce urmează a fi transformată.

Grupul special de negociere se convoacă din nou la cererea în scris a cel puțin 10 % din lucrătorii SE, ai filialelor și unităților sale, sau din reprezentanții acestora, cel mai devreme în termen de doi ani de la adoptarea deciziei menționate, în afara cazului în care părțile convin ca negocierile să fie reluate mai devreme. În cazul în care grupul special de negociere decide reluarea negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge la nici un acord în urma acestor negocieri, nici una din dispozițiile anexei nu se aplică.

(7)   Cheltuielile legate de funcționarea grupului special de negociere și, în general, de negocieri sunt suportate de către societățile participante, astfel încât grupul special de negociere să își poată realiza misiunea într-un mod corespunzător.

În conformitate cu acest principiu, statele membre pot stabili reguli bugetare cu privire la funcționarea grupului special de negociere. În special, acestea pot limita finanțarea, astfel încât aceasta să acopere cheltuielile pentru un singur expert.

Articolul 4

Conținutul acordului

(1)   Organele competente ale societăților participante și grupul special de negociere poartă negocieri în spirit de cooperare, pentru a ajunge la un acord cu privire la modalitățile prin care lucrătorii să fie implicați în activitatea SE.

(2)   Fără a aduce atingere autonomiei părților și sub rezerva alineatului (4), acordul menționat la alineatul (1), încheiat între organele competente ale societăților participante și grupul special de negociere, stabilește:

(a)

domeniul de aplicare a acordului;

(b)

alcătuirea, numărul de membri și alocarea locurilor în organul de reprezentare care va fi partenerul de discuție al organului competent al SE în cadrul modalităților de informare și consultare a lucrătorilor din SE și din filialele sau unitățile sale;

(c)

atribuțiile și procedura de informare și consultare a organului de reprezentare;

(d)

frecvența reuniunilor organului de reprezentare;

(e)

resursele financiare și materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;

(f)

în cazul în care, în cursul negocierilor, părțile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare și consultare în loc de un organ de reprezentare, modalitățile de punere în practică a acestor proceduri;

(g)

în cazul în care, în cursul negocierilor, părțile decid să adopte modalități de participare, conținutul acestor măsuri, inclusiv (după caz) numărul de membri în organul de control sau de administrare a SE, pe care lucrătorii vor avea dreptul să-i aleagă, să-i numească, să-i recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care acești membri pot fi aleși, numiți, recomandați sau contestați de către lucrători, precum și drepturile acestora;

(h)

data intrării în vigoare a acordului și durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat și procedura de renegociere.

(3)   Exceptând cazul în care există dispoziții contrare celor prezente, acordul nu face obiectul dispozițiilor de referință menționate în anexă.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (3) litera (a), în cazul unei SE constituite prin transformare, acordul prevede, pentru toate elementele de implicare a lucrătorilor, un nivel cel puțin echivalent cu cel existent în societatea ce urmează a fi transformată în SE.

Articolul 5

Durata negocierilor

(1)   Negocierile încep imediat după înființarea grupului special de negociere și pot continua pe parcursul a încă șase luni.

(2)   Părțile pot decide, de comun acord, extinderea negocierilor după perioada la care se face referire la alineatul (1), cu cel mult un an, în total, de la data înființării grupului special de negociere.

Articolul 6

Legislația aplicabilă procedurii de negociere

Cu excepția dispozițiilor contrare din prezenta directivă, legislația aplicabilă procedurii de negociere prevăzute la articolele 3-5 este cea a statului membru în care este situat sediul social al SE.

Articolul 7

Dispoziții de referință

(1)   Pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 1, statele membre prevăd, fără a aduce atingere alineatului (3), dispozițiile de referință cu privire la implicarea lucrătorilor, care trebuie să se conformeze dispozițiilor prevăzute în anexă.

Dispozițiile de referință prevăzute de legislația statului membru în care urmează să fie situat sediul social al SE se aplică de la data înregistrării SE în cazul în care:

(a)

părțile convin în acest fel sau

(b)

până la termenul limită prevăzut la articolul 5 nu s-a încheiat nici un acord și:

organul competent al fiecărei societăți participante decide să accepte aplicarea dispozițiilor de referință referitoare la SE și, în acest fel, să continue înregistrarea SE și

grupul special de negociere nu adoptă decizia prevăzută la articolul 3 alineatul (6).

(2)   În plus, dispozițiile de referință prevăzute de legislația internă a statului membru de înregistrare în conformitate cu partea 3 din anexă se aplică doar:

(a)

în cazul unei SE constituite prin transformare, în cazul în care normele unui stat membru referitoare la participarea lucrătorilor la organul de control sau de administrare se aplică unei societăți transformate în SE;

(b)

în cazul unei SE constituite prin fuziune:

în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe societăți participante acoperind cel puțin 25 % din numărul total al lucrătorilor salariați din toate societățile participante sau

în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe dintre societățile participante acoperind mai puțin de 25 % din numărul total al lucrătorilor salariați din toate societățile participante și în cazul în care o astfel de decizie este luată de către grupul special de negociere;

(c)

în cazul unei SE constituite prin crearea unei societăți holding sau a unei filiale:

în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe dintre formele de participare într-una sau mai multe societăți participante acoperind cel puțin 50 % din numărul total de salariați din toate societățile participante, sau

în cazul în care, înainte de înregistrarea SE, au fost aplicate una sau mai multe forme de participare într-una sau mai multe societăți participante acoperind mai puțin de 50 % din numărul total de salariați din toate societățile participante și în cazul în care o astfel de decizie este luată de către grupul special de negociere.

În cazul în care au existat mai multe forme de participare în cadrul diverselor societăți participante, grupul special de negociere decide care din aceste forme trebuie aplicată în cazul SE. Statele membre pot stabili normele aplicabile în absența unei decizii în domeniu cu privire la o SE înregistrată pe teritoriul lor. Grupul special de negociere informează organele competente ale societăților participante cu privire la orice decizii luate în temeiul prezentului paragraf.

(3)   Statele membre pot prevedea ca dispozițiile de referință din partea 3 a anexei să nu se aplice în cazul menționat la alineatul (2) litera (b).

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 8

Rezerva și confidențialitatea

(1)   Statele membre prevăd ca membrii grupului special de negociere sau ai organului de reprezentare, precum și experții care îi asistă, să nu fie autorizați să dezvăluie terților informațiile care le-au fost comunicate cu titlu confidențial.

Același lucru se aplică și reprezentanților lucrătorilor în cadrul unei proceduri de informare și consultare.

Această obligație continuă să fie în vigoare oriunde s-ar afla persoanele la care se face referire, chiar și după încetarea mandatelor lor.

(2)   Fiecare stat membru prevede, în cazuri specifice și în condițiile și limitele prevăzute de legislația internă, ca organul de control sau de administrare al unei SE sau al unei societăți participante stabilite pe teritoriul său să nu fie obligat să comunice informații în cazul în care, prin natura lor, stabilită în baza unor criterii obiective, acestea pot afecta grav funcționarea SE (sau, după caz, a societății participante) sau a filialelor și unităților sale sau le-ar aduce prejudicii.

Un stat membru poate acorda o astfel de derogare sub rezerva unei autorizații administrative sau judiciare prealabile.

(3)   Fiecare stat membru poate adopta dispoziții speciale pentru SE-urile situate pe teritoriul său, prin care să se urmărească în mod direct și esențial un scop de orientare ideologică cu privire la informare și exprimarea opiniilor, cu condiția ca, la data adoptării prezentei directive, aceste dispoziții să fi existat deja în legislația internă.

(4)   În aplicarea alineatelor (1), (2) și (3), statele membre prevăd proceduri pentru căile de atac administrative sau judiciare pe care reprezentanții lucrătorilor le pot iniția în cazul în care organul de control sau de administrare al unei SE sau societăți participante impune păstrarea confidențialității sau nu furnizează informații.

Aceste proceduri pot cuprinde dispoziții menite să protejeze confidențialitatea informațiilor în cauză.

Articolul 9

Funcționarea organului de reprezentare și procedura informării și consultării lucrătorilor

Organul competent al SE și organul de reprezentare conlucrează în spirit de cooperare, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce le revin.

Același lucru este valabil pentru cooperarea dintre organul de control sau de administrare al SE și reprezentanții salariaților în legătură cu procedura de informare și consultare a salariaților.

Articolul 10

Protecția reprezentanților lucrătorilor

Membrii grupului special de negociere, membrii organului de reprezentare, reprezentanții lucrătorilor care își exercită funcțiile în cadrul unei proceduri de informare și consultare și reprezentanții lucrătorilor în organul de control sau de administrare al unei SE care sunt angajați ai SE, ai filialelor sau unităților sale ori ai unei societăți participante beneficiază, în cursul exercitării funcțiilor lor, de aceeași protecție și de aceleași garanții ca cele prevăzute pentru reprezentanții lucrătorilor de legislația și practica națională în vigoare în țara în care au fost angajați.

Această dispoziție se aplică în special participării la reuniunile grupului special de negociere sau ale organului de reprezentare, la orice reuniune organizată în cadrul acordului menționat la articolul 4 alineatul (2) litera (f) sau la orice reuniune a organului de control sau de administrare, precum și la plata salariului cuvenit membrilor angajați de către o societate participantă sau de către SE ori de către filialele și unitățile sale pe durata absenței necesare îndeplinirii funcțiilor ce le revin.

Articolul 11

Abuzul de procedură

Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare în conformitate cu dreptul comunitar pentru a evita folosirea abuzivă a unei SE în scopul privării lucrătorilor de drepturile lor în materie de implicare sau în scopul refuzării acestor drepturi.

Articolul 12

Respectarea prezentei directive

(1)   Fiecare stat membru adoptă măsuri pentru ca atât organul de conducere al unităților unei SE, cât și organele de control sau de administrare ale filialelor și ale societăților participante care sunt situate pe teritoriul lor, reprezentanții lucrătorilor sau, după caz, lucrătorii înșiși, să respecte obligațiile prevăzute de prezenta directivă, indiferent dacă respectiva SE are sau nu sediul social înregistrat pe teritoriul său.

(2)   Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare în eventualitatea nerespectării dispozițiilor prezentei directive; în special se îngrijesc să existe procedurile administrative sau judiciare care să permită îndeplinirea obligațiilor care rezultă din prezenta directivă.

Articolul 13

Relația între prezenta directivă și alte dispoziții

(1)   În cazul în care o SE este o întreprindere de dimensiune comunitară sau o întreprindere care exercită controlul asupra unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară în sensul Directivei 94/45/CE sau al Directivei 97/74/CE (6) de extindere a directivei menționate la Regatul Unit, dispozițiile acestor directive, precum și dispozițiile prin care acestea sunt transpuse în legislațiile interne, nu se aplică acestor întreprinderi sau filialelor acestora.

Cu toate acestea, în cazul în care grupul special de negociere decide, în conformitate cu articolul 3 alineatul (6), să nu inițieze negocieri sau să pună capăt negocierilor deja inițiate, se aplică Directiva 94/45/CE sau Directiva 97/74/CE și dispozițiile care le transpun.

(2)   Dispozițiile referitoare la participarea lucrătorilor la activitățile organelor unei societăți prevăzute de legislația și practica națională, altele decât dispozițiile de aplicare a prezentei directive, nu se aplică societăților constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 și care sunt reglementate de prezenta directivă.

(3)   Prezenta directivă nu aduce atingere:

(a)

drepturilor existente ale lucrătorilor în materie de implicare, prevăzute de legislația și practica națională din statele membre, de care beneficiază lucrătorii din SE, precum și din filialele și unitățile sale, în afară de participarea în cadrul organelor SE;

(b)

dispozițiilor referitoare la participarea în cadrul organelor, prevăzute de legislația și practica națională, care se aplică filialelor SE.

(4)   În vederea menținerii drepturilor la care se face referire la alineatul (3), statele membre pot adopta măsurile necesare pentru a garanta că structurile de reprezentare a lucrătorilor în societățile participante care vor înceta să existe ca entități juridice distincte sunt menținute după înregistrarea SE.

Articolul 14

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 8 octombrie 2004 sau se asigură că, până la această dată, partenerii sociali stabilesc dispozițiile necesare prin acord, statele membre fiind obligate să adopte orice dispoziție necesară care să le permită garantarea în orice moment a rezultatelor impuse de prezenta directivă. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 15

Revizuirea de către Comisie

Până la 8 octombrie 2007, Comisia reexaminează, consultându-se cu statele membre și cu partenerii sociali la nivel comunitar, modalitățile de aplicare a prezentei directive, pentru a propune Consiliului modificările necesare, după caz.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 17

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 8 octombrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

L. ONKELINX


(1)  JO C 138, 29.5.1991, p. 8.

(2)  JO C 342, 20.12.1993, p. 15.

(3)  JO C 124, 21.5.1990, p. 34.

(4)  JO L 294, 10.11.2001, p. 1

(5)  JO L 254, 30.9.1994, p. 64, directivă modificată ultima dată de Directiva 97/74/CE (JO L 10, 16.1.1998, p. 22).

(6)  JO L 10, 16.1.1998, p. 22.


ANEXĂ

DISPOZIȚII DE REFERINȚĂ

(la care se face referire la articolul 7)

Partea 1:   Alcătuirea organului de reprezentare a lucrătorilor

În vederea realizării obiectivului menționat la articolul 1, precum și în cazurile prevăzute la articolul 7, se înființează un organ de reprezentare în conformitate cu următoarele norme:

(a)

Organul de reprezentare este alcătuit din lucrători ai SE și ai filialelor și unităților sale, aleși sau numiți din rândul lor de către reprezentanții lucrătorilor sau, în absența acestora, de către lucrători în ansamblu.

(b)

Alegerea sau numirea membrilor organului de reprezentare se face în conformitate cu legislația și practica națională.

Statele membre stabilesc norme prin care să se asigure că numărul de membri și distribuirea locurilor în organul de reprezentare sunt adaptate în așa fel încât să se țină seama de schimbările care au loc în cadrul SE, în filialele și unitățile sale.

(c)

În cazul în care dimensiunea sa justifică acest lucru, organul de reprezentare alege un comitet restrâns din rândul membrilor săi, alcătuit din cel mult trei membri.

(d)

Organul de reprezentare își stabilește regulamentul de procedură.

(e)

Membrii organului de reprezentare sunt aleși sau numiți proporțional cu numărul salariaților din fiecare stat membru de către societățile participante și filialele sau unitățile aferente, prin alocarea pentru fiecare stat membru a câte unui loc pe procent de personal angajat în acel stat membru, echivalând cu 10 % sau o fracțiune din acest procent din numărul salariaților societăților participante și ai filialelor sau unităților aferente din toate statele membre.

(f)

Organul competent al SE este informat cu privire la alcătuirea organului de reprezentare.

(g)

La patru ani după înființarea organului de reprezentare, acesta va examina dacă este cazul să inițieze negocieri pentru încheierea acordului menționat la articolele 4 și 7 sau să continue aplicarea dispozițiilor de referință adoptate în conformitate cu prezenta anexă.

Articolul 3 alineatele (4)-(7) și articolele 4-6 se aplică, mutatis mutandis, în cazul în care a fost adoptată decizia de negociere a unui acord în conformitate cu articolul 4, caz în care termenul „grup special de negociere” se înlocuiește cu „organ de reprezentare”. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit pentru încheierea negocierilor, nu s-a ajuns la nici un acord, se aplică în continuare dispozițiile adoptate inițial în conformitate cu dispozițiile de referință.

Partea 2:   Dispoziții de referință privind informarea și consultarea

Competența și atribuțiile organului de reprezentare constituit în cadrul SE sunt reglementate de următoarele dispoziții:

(a)

Competența organului de reprezentare se limitează la problemele ce privesc SE și oricare din filialele sau unitățile sale situate în alt stat membru sau care depășesc competența organelor de decizie dintr-un singur stat membru.

(b)

Fără să se aducă atingere reuniunilor organizate în conformitate cu litera (c), organul de reprezentare are dreptul de a fi informat și consultat și, în acest scop, de a se întâlni cu organul competent al SE o dată pe an cel puțin, pe baza unor rapoarte periodice elaborate de către organul competent cu privire la evoluția activităților SE și la perspectivele sale. Organele de conducere locale sunt informate cu privire la aceasta.

Organul competent al SE prezintă organului de reprezentare agenda ședințelor organului de administrare sau, după caz, ale organului de conducere și de control, precum și copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a acționarilor.

Reuniunea se referă în special la structura, situația economică și financiară, evoluția probabilă a activităților, a producției și a vânzărilor, la situația și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă, a investițiilor, precum și la schimbările substanțiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de lucru sau a unor noi procedee de producție, la transferuri de producție, fuziuni, reduceri de capacitate sau închideri de întreprinderi, unități sau părți importante din acestea, precum și la concedierile colective.

(c)

În eventualitatea unor situații excepționale care afectează în măsură considerabilă interesele lucrătorilor, în special în eventualitatea unor reamplasări, transferuri, închideri de unități sau întreprinderi sau disponibilizări colective, organul de reprezentare are dreptul de a fi informat. Organul de reprezentare sau, dacă hotărăște astfel, în special din motive de urgență, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la cererea sa, cu organul competent al SE sau cu o autoritate la orice alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SE având competențe proprii de decizie, pentru a se informa și consulta cu privire la măsurile care afectează în mod semnificativ interesele lucrătorilor.

În cazul în care organul competent decide să nu dea curs avizului emis de către organul de reprezentare, acest organ are dreptul să se reunească din nou cu organul competent al SE pentru a încerca să ajungă la un acord.

În cazul unei reuniuni organizate cu comitetul restrâns, membrii organului de reprezentare care reprezintă lucrătorii direct interesați de măsurile avute în vedere au, de asemenea, dreptul de a participa.

Reuniunile menționate anterior nu aduc atingere prerogativelor organului competent.

(d)

Statele membre pot stabili norme cu privire la prezidarea reuniunilor de informare și consultare.

Înainte de orice reuniune cu organul competent al SE, organul de reprezentare sau comitetul restrâns, care, dacă a fost necesar, a fost lărgit în conformitate cu litera (c) paragraful al treilea, are dreptul de a se reuni fără ca reprezentanții organului competent să fie prezenți.

(e)

Fără a aduce atingere articolului 8, membrii organului de reprezentare îi informează pe reprezentanții lucrătorilor din SE și din filialele și unitățile sale cu privire la conținutul și rezultatul procedurilor de informare și consultare.

(f)

Organul de reprezentare sau comitetul restrâns pot fi asistate de experți aleși de către acestea.

(g)

În măsura în care este necesar pentru realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de reprezentare au dreptul la un concediu de formare, fără pierderi salariale.

(h)

Cheltuielile organului de reprezentare sunt suportate de către SE, care pune la dispoziția membrilor organului resursele financiare și materiale necesare, care să le permită să își îndeplinească misiunea în mod corespunzător.

În cazul în care nu se convine altfel, SE va suporta în special cheltuielile de organizare a reuniunilor și de interpretare, precum și cheltuielile de sejur și de deplasare pentru membrii organului de reprezentare și ai comitetului restrâns.

În conformitate cu aceste principii, statele membre pot stabili reguli bugetare cu privire la funcționarea organului de reprezentare. În special, ele pot limita finanțarea pentru ca aceasta să acopere costurile pentru un singur expert.

Partea 3:   Dispoziții de referință privind participarea

Participarea lucrătorilor în cadrul SE este reglementată de următoarele dispoziții:

(a)

În cazul unei SE constituite prin transformare, în cazul în care dispozițiile statului membru referitoare la participarea salariaților la organul de control sau de administrare au fost aplicate înainte de înregistrare, toate aspectele referitoare la participarea lucrătorilor se aplică în continuare la nivelul SE. Litera (b) se aplică, mutatis mutandis, în acest scop.

(b)

În alte cazuri de constituire a unei SE, lucrătorii acesteia, precum și cei din filialele și unitățile ei și organul lor de reprezentare au dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea unui număr de membri în organul de control sau de administrare al SE egal cu procentul cel mai mare valabil pentru societățile participante aferente, înainte de înregistrarea SE.

În cazul în care nici una dintre societățile participante nu a fost sub incidența unor norme de participare înainte de înregistrarea SE, aceasta nu are obligația să adopte dispoziții privind participarea lucrătorilor.

Organul de reprezentare decide cu privire la alocarea locurilor în organul de control sau de administrare între membrii care îi reprezintă pe lucrătorii din diferite state membre sau cu privire la modul în care lucrătorii SE pot recomanda sau contesta numirea membrilor în aceste organisme, în funcție de numărul de salariați ai SE din fiecare stat membru. În cazul în care lucrătorii unuia sau mai multor state membre nu fac obiectul acestui criteriu proporțional, organul de reprezentare numește un membru dintr-unul dintre aceste state membre, în special din statul membru în care se află sediul social al SE, în cazul în care acest lucru este adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea locurilor care îi sunt alocate în cadrul organului de control sau de administrare.

Orice membru al organului de administrare sau, după caz, al organului de control al SE care a fost ales, numit sau recomandat de către organul de reprezentare sau, după caz, de către lucrători, este membru deplin, având aceleași drepturi și obligații ca și membrii care îi reprezintă pe acționari, inclusiv dreptul de a vota.


Top