EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0089

2014/89/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 februarie 2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 45, 15.2.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/89/oj

15.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/36


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 14 februarie 2014

privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2014/89/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (1), în special articolul 4 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Sistemul de informare al pieței interne („IMI”), înființat oficial prin Regulamentul IMI, este o aplicație software care poate fi accesată prin internet, dezvoltată de Comisie în cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în dreptul Uniunii referitor la piața internă, prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informații și asistența reciprocă.

(2)

Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) stabilește o serie de norme comune pentru certificarea mecanicilor de locomotivă în vederea depășirii diferențelor naționale, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor politicilor Uniunii privind libertatea de mișcare a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a furniza servicii în contextul politicii comune în domeniul transporturilor, pentru a facilita deplasarea mecanicilor de locomotivă dintr-un stat membru în altul. Este vorba, în special, de interconectarea registrelor naționale de evidență a permiselor și a certificatelor de mecanic de locomotivă.

(3)

Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF), înființată prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3), a fost creată pentru a sprijini Comisia în ceea ce privește asigurarea unei abordări armonizate a interoperabilității și a siguranței feroviare în Uniune.

(4)

Într-un „Studiu de fezabilitate privind registrele interoperabile de evidență a permiselor de mecanic de locomotivă și a certificatelor complementare”, elaborat de AEF și adoptat la 2 aprilie 2013, se consideră că IMI este un instrument corespunzător pentru implementarea unui schimb de informații între registrele naționale de evidență și se recomandă organizarea unui proiect pilot.

(5)

Decizia 2010/17/CE a Comisiei (4) prevede că Agenția Europeană a Căilor Ferate este responsabilă pentru monitorizarea proiectului pilot și pentru raportările referitoare la acesta. Regulamentul IMI impune Comisiei obligația de a evalua rezultatele proiectului pilot.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului de informare al pieței interne,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare și obiectivele proiectului pilot

În vederea testării eficacității Sistemului de informare al pieței interne („IMI”) pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute la articolele 4 și 5 de mai jos, Comisia realizează un proiect pilot.

Articolul 2

Autoritățile competente

În scopul prezentei decizii, autoritățile statelor membre sunt cele menționate la articolul 16 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) (denumite în continuare „autorități competente”).

Articolul 3

Monitorizarea și raportarea

Comisia va furniza Agenției Europene a Căilor Ferate statistici și informații privind utilizarea IMI, pentru ca aceasta din urmă să își poată îndeplini sarcinile de monitorizare și raportare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2010/17/CE.

Articolul 4

Cooperarea administrativă între autoritățile competente

(1)   În scopul proiectului pilot, autoritățile competente vor utiliza IMI pentru schimbul de informații prevăzut în următoarele dispoziții:

(a)

articolul 22 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2007/59/CE, coroborat cu punctele 4 și 5 din anexa I la Decizia 2010/17/CE;

(b)

articolul 29 alineatul (2) din Directiva 2007/59/CE;

(c)

articolul 29 alineatul (3) din Directiva 2007/59/CE;

(d)

articolul 29 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2007/59/CE, pentru solicitările de desfășurare a unei inspecții suplimentare sau de suspendare a permisului.

(2)   Cooperarea administrativă în temeiul alineatului (1) este pusă în aplicare cu respectarea procedurii prevăzute în anexa I.

Articolul 5

Cooperarea administrativă dintre autoritățile competente și Comisie

(1)   În scopul proiectului pilot, autoritățile competente utilizează IMI pentru a face schimb de informații între ele și cu Comisia, conform următoarelor dispoziții:

(a)

articolul 29 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2007/59/CE, pentru informațiile transmise Comisiei și altor autorități competente;

(b)

articolul 29 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2007/59/CE, pentru informațiile transmise Comisiei și altor autorități competente;

(c)

articolul 29 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2007/59/CE, pentru informațiile transmise Comisiei și altor autorități competente;

(d)

articolul 29 alineatul (5) din Directiva 2007/59/CE, pentru sesizarea Comisiei.

(2)   Cooperarea administrativă în temeiul alineatului (1) este pusă în aplicare cu respectarea procedurii prevăzute în anexa II.

Articolul 6

Evaluarea

(1)   Comisia va realiza o evaluare a proiectului pilot pentru a evalua dacă obiectivul stabilit la articolul 1 a fost atins și va transmite un raport Parlamentului European și Consiliului nu mai târziu de trei ani de la începerea proiectului pilot, ținând cont de următoarele criterii:

(a)

aspecte legate de protecția datelor;

(b)

raportul cost-eficacitate;

(c)

funcțiile eficace de traducere;

(d)

accesibilitatea;

(e)

satisfacția generală a utilizatorilor.

(2)   Evaluarea proiectului pilot se bazează pe informații statistice obținute din IMI și pe contribuții ale participanților, care trebuie să includă cel puțin o anchetă online realizată în rândul autorităților competente.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 februarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO L 315, 3.12.2007, p. 51).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (Regulamentul privind agenția) (JO L 164, 30.4.2004, p. 1).

(4)  Decizia 2010/17/CE a Comisiei din 29 octombrie 2009 privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidență a permiselor de mecanici de locomotivă și a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 8, 13.1.2010, p. 17).

(5)  Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței („Directiva privind siguranța feroviară”) (JO L 164, 30.4.2004, p. 44).


ANEXA I

PROCEDURA DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR

Image


ANEXA II

PROCEDURA DE NOTIFICARE

Image


Top