Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0347

Regulamentul (UE) nr. 347/2010 al Comisiei din 21 aprilie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 104, 24.4.2010, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/347/oj

24.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 104/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 347/2010 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată și balasturile și corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea Forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

După adoptarea Regulamentului (CE) nr. 245/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile lămpilor fluorescente fără balast încorporat, lămpilor cu descărcare de intensitate ridicată, precum și balasturilor și corpurilor de iluminat compatibile cu aceste lămpi, și de abrogare a Directivei 2000/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) s-a constatat că anumite dispoziții ale acestuia trebuie modificate pentru a se evita unele efecte neprevăzute asupra disponibilității și performanței produselor care intră sub incidența regulamentului respectiv.

(2)

Pe lângă aceasta, este necesară sporirea coerenței, în ceea ce privește cerințele în materie de informare privind produsele, între Regulamentul (CE) nr. 245/2009 și Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei din 18 martie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru lămpi de uz casnic nondirecționale (3).

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2009/125/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 245/2009

Anexele I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 245/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 13 aprilie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285, 31.10.2009, p. 10.

(2)  JO L 76, 24.3.2009, p. 17.

(3)  JO L 76, 24.3.2009, p. 3.


ANEXĂ

Modificări aduse anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 245/2009

Anexele I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 245/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

la punctul 1, fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Următoarele lămpi sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor anexei III, cu condiția ca în dosarul cu documentația tehnică elaborată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE să se precizeze parametrul sau parametrii tehnici, dintre cei enumerați mai jos, în baza căruia sau a cărora se acordă exceptarea:”;

(c)

la punctul 1, literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

lămpile cu descărcare de intensitate ridicată cu lumină mixtă care au următoarele caracteristici:

cel puțin 6 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm concentrată în domeniul 250-400 nm; și

cel puțin 11 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm concentrată în domeniul 630-780 nm; și

cel puțin 5 % din radiația totală în domeniul 250-780 nm concentrată în domeniul 640-700 nm;

(d)

lămpile cu descărcare de intensitate ridicată cu lumină mixtă care au următoarele caracteristici:

maximul radiației între 315-400 nm (UVA) sau 280-315 nm (UVB);”;

(d)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Următoarele produse sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor anexei III, cu condiția ca în toate formele de informare cu privire la produse să se precizeze că acestea nu sunt destinate iluminatului general în sensul prezentului regulament sau că sunt destinate aplicațiilor enumerate la literele (b)-(e):

(a)

produsele destinate utilizării în cadrul altor aplicații decât iluminatul general și produsele încorporate în alte produse care nu asigură o funcție de iluminat general;

(b)

lămpile care intră sub incidența cerințelor Directivei 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1) sau ale Directivei 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2);

(c)

corpuri de iluminat pentru iluminatul de urgență și corpuri de iluminat pentru indicatoare de urgență în sensul Directivei 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(d)

balasturi destinate corpurilor de iluminat definite la litera (c) și concepute pentru alimentarea lămpilor în situații de urgență;

(e)

corpuri de iluminat care intră sub incidența dispozițiilor Directivei 94/9/CE, ale Directivei 1999/92/CE și ale Directivei 2006/42/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (4), ale Directivei 93/42/CEE a Consiliului (5), ale Directivei 88/378/CEE a Consiliului (6) și corpurile de iluminat încorporate în echipamente vizate de aceste dispoziții.

Destinația fiecărui produs trebuie indicată în informațiile privind produsul, iar dosarul cu documentația tehnică elaborată în scopul evaluării conformității în temeiul articolului 8 din Directiva 2009/125/CE trebuie să enumere parametrii tehnici în baza cărora proiectarea produsului este specifică pentru destinația declarată.

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

prima frază se elimină;

(b)

la punctul 1 litera (c) se adaugă următoarea frază:

„În sensul tabelului 6 din anexa III, LSF se măsoară în modul de funcționare de înaltă frecvență cu un ciclu de comutare de 11h/1h.”;

(c)

la punctul 3 se adaugă următoarea literă (o):

„(o)

«Lampă cu lumină mixtă» înseamnă o lampă care conține o lampă cu vapori de mercur și un filament de lampă cu incandescență legate în serie în același tub.”

3.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următorul paragraf înainte de tabelul 1:

„Lămpile fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5) trebuie să respecte cerințele prevăzute în tabelul 5 pentru lămpile circulare T9.”;

(b)

tabelul 2 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 2

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu alimentate de balasturi electromagnetice și electronice

Un singur tub mic paralel, soclu lampă G23 (2 pini) sau 2G7 (4 pini)

Image Image

Două tuburi paralele, soclu lampă G24d (2 pini) sau G24q (4 pini)

Image Image

Trei tuburi paralele, soclu lampă GX24d (2 pini) sau GX24q (4 pini)

Image Image

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

4 tuburi coplanare, soclu lampă 2G10

(4 pini)

Image

Tub individual mare, soclu lampă 2G11

(4 pini)

Image Image

 

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81”

(c)

tabelul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 3

Valori minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu un singur soclu alimentate doar de balasturi electronice

Trei tuburi paralele, soclu lampă GX24q

(4 pini)

Image

Patru tuburi paralele, soclu lampă GX24q

(4 pini)

Image

Tub individual mare, soclu lampă 2G11

(4 pini)

Image Image

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

Putere nominală

(W)

Eficacitate luminoasă specificată (lm/W), valoare inițială 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74”

 

(d)

tabelul 6 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 6

Procentaje de deducere pentru valorile minime ale eficacității specificate pentru lămpile fluorescente cu temperatură de culoare ridicată și/sau cu indice ridicat de redare a culorii și/sau care prezintă o a doua anvelopă și/sau cu durată lungă de viață

Parametrii lămpii

Deducere a eficacității luminoase la 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

A doua anvelopă a lămpii

–10 %

Factorul de supraviețuire a lămpii ≥ 0,50 după 40 000 de ore de funcționare

–5 %”

(e)

în anexa III.1.1.B, fraza

„Corecțiile definite pentru prima etapă (tabelul 6) continuă să se aplice.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Corecțiile (tabelul 6) și cerințele specifice pentru lămpile fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete definite pentru prima etapă continuă să se aplice.”;

(f)

titlul tabelului 7 se înlocuiește cu următorul text:

(g)

titlul tabelului 8 se înlocuiește cu următorul text:

(h)

în anexa III.1.1.C, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Lămpile fluorescente fără balast încorporat trebuie să poată funcționa cu balasturi din clasa de eficiență energetică A2 sau cu balasturi cu o eficiență mai ridicată, în conformitate cu punctul 2.2 din anexa III. Ele pot funcționa de asemenea cu balasturi din clase de eficiență energetică inferioare clasei A2.”,

(i)

tabelul 11 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 11

Factori de menținere a fluxului luminos pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu și pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete – Etapa 2

Factor de menținere a fluxului luminos

Ore de funcționare

Tipuri de lămpi

2 000

4 000

8 000

16 000

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,95

0,92

0,90

Lămpi fluorescente T8 cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,96

0,92

0,91

0,90

Alte lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,95

0,92

0,90

0,90

Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă, lămpi fluorescente T8 în formă de U cu socluri la ambele capete și lămpi fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5)

0,80

0,74

între 0,72 și 5 000 de ore de funcționare

Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă

0,85

0,83

0,80

între 0,75 și 12 000 de ore de funcționare

Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,85

0,78

0,75

Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,90

0,84

0,81

0,78”

(j)

după tabelul 11 se adaugă următoarea frază introductivă și tabelul 11a:

„Următoarele deduceri cumulative se aplică valorilor din tabelul 11:

Tabelul 11a

Procentaje de deducere pentru cerințele privind menținerea fluxului luminos la lămpile fluorescente

Parametrii lămpii

Deducere din cerința privind menținerea fluxului luminos

Lămpi cu un indice de redare a culorii 95 ≥ Ra > 90

La ≤ 8 000 de ore de funcționare: – 5 %

La > 8 000 de ore de funcționare: – 10 %

Lămpi cu un indice de redare a culorii Ra > 95

La ≤ 4 000 de ore de funcționare: – 10 %

La > 4 000 de ore de funcționare: – 15 %

Lămpi cu o temperatură de culoare ≥ 5 000 K

–10 %”

(k)

tabelul 12 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 12

Factori de supraviețuire a lămpii pentru lămpi fluorescente cu un singur soclu și pentru lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete – Etapa 2

Factor de supraviețuire a lămpii

Ore de funcționare

Tipuri de lămpi

2 000

4 000

8 000

16 000

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,99

0,97

0,90

Lămpi fluorescente cu socluri la ambele capete care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă cu pornire la cald

0,99

0,97

0,92

0,90

Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă, lămpi fluorescente T8 în formă de U cu socluri la ambele capete și lămpi fluorescente în spirală cu socluri la ambele capete cu orice diametru egal cu sau mai mare de 16 mm (T5)

0,98

0,77

între 0,50 și 5 000 de ore de funcționare

Lămpi fluorescente circulare cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă

0,99

0,97

0,85

între 0,50 și 12 000 de ore de funcționare

Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi, altele decât cele cu frecvență înaltă

0,98

0,90

0,50

Alte lămpi fluorescente cu un singur soclu care funcționează cu balasturi cu frecvență înaltă și cu pornire la cald

0,99

0,98

0,88

—”

(l)

tabelul 13 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 13

Factori de menținere a fluxului luminos și factori de supraviețuire a lămpii pentru lămpi cu sodiu de înaltă presiune – Etapa 2

Categoria de lămpi cu sodiu de înaltă presiune și ore de funcționare în scopul măsurării

Factor de menținere a fluxului luminos

Factor de supraviețuire a lămpii

P ≤ 75 W

LLMF și LSF măsurați la 12 000 de ore de funcționare

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

toate lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF și LSF măsurați la 16 000 de ore de funcționare

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

toate lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune

> 0,75

> 0,55

Cerințele din tabelul 13 pentru lămpile «retrofit» proiectate pentru a funcționa cu un balast de lampă cu vapori de mercur de înaltă presiune sunt aplicabile timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.”;

(m)

în anexa III, punctul 1.3 litera (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

Temperatura ambientală din interiorul corpului de iluminat la care lampa a fost proiectată să își maximizeze fluxul luminos. Dacă această temperatură este egală cu sau mai mică de 0 °C sau egală sau mai mare de 50 °C, trebuie să se precizeze faptul că lampa nu este adecvată utilizării în spații interioare la temperaturi normale.”;

(n)

în anexa III, la punctul 1.3 se adaugă următoarea literă (j):

„(j)

Pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, indicele sau indicii de eficiență energetică ai balasturilor definiți în tabelul 17 cu care lămpile pot funcționa.”;

(o)

tabelul 17 se înlocuiește cu următorul text:

Tabelul 17

Cerințe privind indicele de eficiență energetică al balasturilor nereglabile pentru lămpi fluorescente

DATE REFERITOARE LA LAMPĂ

EFICIENȚA BALASTULUI (Plampă/Pinput)

Nereglabile

Tip de lampă

Putere nominală

COD ILCOS

Putere specificată/tipică

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %”

 

 

4.

La anexa IV se adaugă următorul paragraf după primul paragraf:

„Autoritățile statelor membre trebuie să utilizeze proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele prevăzute în documente ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”


(1)  JO L 100, 19.4.1994, p. 1.

(2)  JO L 23, 28.1.2000, p. 57.

(3)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10.

(4)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

(5)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1.

(6)  JO L 187, 16.7.1988, p. 1.”


Top