Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1275

Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 339, 18.12.2008, p. 45–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/oj

18.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 339/45


REGULAMENTUL (CE) NR. 1275/2008 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2008

de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea forumului consultativ privind ecoproiectarea,

întrucât:

(1)

În temeiul Directivei 2005/32/CE, Comisia stabilește cerințe în materie de ecoproiectare aplicabile produselor consumatoare de energie care reprezintă volume semnificative de vânzări și schimburi comerciale, au un impact semnificativ asupra mediului și prezintă un potențial semnificativ de ameliorare în ceea ce privește impactul asupra mediului, fără a antrena costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) a doua liniuță din Directiva 2005/32/CE prevede că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2), după consultarea forumului consultativ, Comisia introduce, după caz, o măsură de implementare separată pentru reducerea pierderilor de energie în modul standby pentru un grup de produse.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor care a analizat aspectele tehnice, de mediu și economice ale pierderilor de energie în modul standby și oprit. Studiul a fost elaborat în colaborare cu părți interesate din UE și țări terțe, iar rezultatele au fost făcute publice.

(4)

În studiul pregătitor se afirmă că pierderi de energie în modul standby și oprit au loc la majoritatea produselor electrice și electronice de uz casnic și de birou vândute pe teritoriul Comunității, în timp ce consumul anual de energie electrică aferent pierderilor în modul standby și oprit la nivel comunitar a fost estimat la 47 TWh în 2005, ceea ce corespunde unei cantități de 19 Mt de emisii de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice, consumul va crește, după estimări, la 49 TWh în 2020. S-a concluzionat că există posibilitatea reducerii semnificative a consumului de energie electrică aferent pierderilor de energie în modul standby și oprit.

(5)

Îmbunătățirea consumului de energie electrică aferent pierderilor de energie în modul standby și oprit trebuie realizată prin aplicarea unor tehnologii existente necostisitoare și care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate, care să determine o reducere a cheltuielilor combinate pentru achiziționarea și funcționarea echipamentului.

(6)

Este necesar să se stabilească cerințe de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou în modul standby și oprit, în vederea armonizării cerințelor de ecoproiectare pentru modul standby și oprit pe întreg teritoriul Comunității și pentru a contribui la funcționarea pieței interne și la îmbunătățirea performanței de mediu a produselor afectate.

(7)

Cerințele de ecoproiectare nu trebuie să aibă un impact negativ asupra funcționalității produsului sau să afecteze negativ sănătatea, siguranța și mediul. În special, beneficiile reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie cel puțin să compenseze eventualele efecte suplimentare asupra mediului în faza de producție a echipamentului care înregistrează pierderi în modul standby și oprit.

(8)

Aplicarea prezentului regulament trebuie limitată la produse care corespund echipamentelor de uz casnic și de birou destinate utilizării în mediul casnic, ceea ce, în cazul echipamentelor pentru tehnologia informației, corespunde echipamentelor de clasă B, conform standardului EN 55022:2006. Domeniul de aplicare trebuie definit astfel încât echipamentele care nu sunt încă disponibile pe piață, dar care au funcții similare produselor menționate explicit în prezentul regulament, să fie proiectate conform cerințelor. Dacă este cazul, lista produselor poate fi completată printr-o modificare a prezentului regulament.

(9)

Modurile de operare care nu intră sub incidența prezentului regulament, precum modul ACPI S3 al calculatoarelor, trebuie luate în calcul în cadrul unor măsuri de implementare specifice produselor, conform Directivei 2005/32/CE.

(10)

Ca regulă generală, cerințele aplicabile modurilor standby și oprit prevăzute în măsurile de implementare specifice produselor, conform Directivei 2005/32/CE, nu trebuie să fie mai puțin ambițioase decât cele prevăzute în prezentul regulament.

(11)

Pentru a evita pierderile inutile de energie, produsele trebuie să intre, în cel mai bun caz, într-o stare cu consum „0 Watt” atunci când nu asigură nicio funcție. Fezabilitatea tehnică și caracterul adecvat trebuie evaluate pentru fiecare produs în cadrul măsurii de implementare pertinente, în sensul Directivei 2005/32/CE.

(12)

Intrarea în vigoare în două etape a cerințelor de ecoproiectare trebuie să ofere producătorilor un interval de timp suficient pentru a reproiecta produsele în ceea ce privește pierderile de energie înregistrate în modul standby și oprit. Calendarul etapelor trebuie stabilit astfel încât să se evite efectele negative asupra funcționalității echipamentelor de pe piață și să se țină seama de efectele în materie de costuri pentru producători, în special IMM-uri, asigurându-se în același timp îndeplinirea la timp a obiectivelor strategice. Măsurarea consumului de energie electrică trebuie realizată ținând seama de tehnologiile general recunoscute ca fiind de ultimă generație; producătorii pot aplica standarde armonizate în conformitate cu dispozițiile articolului 9 din Directiva 2005/32/CE.

(13)

Prezentul regulament trebuie să favorizeze penetrarea pe piață a tehnologiilor care permit îmbunătățirea eficienței energetice în ceea ce privește pierderile de energie în modul standby și oprit, conducând la economisirea unui volum de energie estimat la 35 TWh în 2020, în comparație cu scenariul de statu-quo.

(14)

Conform articolului 8 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, prezentul regulament trebuie să precizeze faptul că procedurile aplicabile de evaluare a conformității sunt controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV și sistemul de management prevăzut în anexa V la Directiva 2005/32/CE.

(15)

Pentru a facilita controalele de conformitate, producătorii trebuie invitați să furnizeze, în cadrul documentației tehnice menționate în anexele IV și V la Directiva 2005/32/CE, informații privind condițiile de funcționare care intră în sfera definițiilor modului standby/oprit și nivelurile de consum de energie electrică corespunzătoare.

(16)

Trebuie identificate valori de referință pentru tehnologiile disponibile în prezent care permit un consum de energie scăzut în modul standby și oprit. Aceasta va contribui la asigurarea unei disponibilități la scară largă și a unui acces ușor la informații, în special pentru IMM-uri și microîntreprinderi, ceea ce facilitează integrarea celor mai bune tehnologii de proiectare pentru reducerea consumului de energie în modul standby și oprit.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit. Prezentul regulament se aplică echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Directiva 2005/32/CE. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„echipament electric și electronic de uz casnic și de birou” (denumit în continuare „echipament”) înseamnă orice produs consumator de energie care:

(a)

este comercializat ca unitate funcțională individuală și este destinat utilizatorului final;

(b)

figurează pe lista produselor consumatoare de energie din anexa I;

(c)

depinde de alimentarea cu energie din rețeaua generală de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător; și

(d)

este proiectat pentru a fi utilizat cu o tensiune nominală de 250 V sau inferioară acestei valori,

inclusiv atunci când nu este comercializat pentru uz domestic sau de birou;

2.

„modul standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită:

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate; și/sau

afișarea unor informații sau a stării;

3.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

4.

„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție continuă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

5.

„modul activ” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale care oferă serviciul pentru care a fost creat echipamentul;

6.

„modul oprit” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și nu îndeplinește nicio funcție; următoarele stări sunt de asemenea considerate echivalente cu modul oprit:

(a)

stări care oferă numai indicația că echipamentul este în modul oprit;

(b)

stări în care echipamentul îndeplinește numai funcții menite să asigure compatibilitatea electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2);

7.

„echipament pentru tehnologia informației” înseamnă orice echipament care are ca funcție principală introducerea, stocarea, afișarea, recuperarea, transmiterea, prelucrarea, comutarea sau controlul datelor și al mesajelor de telecomunicații sau o combinație între aceste funcții și poate fi echipat cu unul sau mai multe porturi folosite în mod tipic pentru transferul de informații;

8.

„mediul casnic” înseamnă un mediu în care receptoarele pentru transmisii radio și de televiziune pot fi utilizate, în mod normal, la o distanță de cel mult 10 m de aparatul în cauză.

Articolul 3

Cerințe de ecoproiectare

Cerințele de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit sunt prezentate în anexa II.

Articolul 4

Evaluarea conformității

Procedurile aplicabile de evaluare a conformității, menționate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, sunt controlul intern al proiectării prevăzut în anexa IV la Directiva 2005/32/CE și sistemul de management prevăzut în anexa V la aceeași directivă.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare stabilită în anexa III.

Articolul 6

Valori de referință

Valorile de referință orientative pentru produsele și tehnologia cu cele mai bune performanțe disponibile în prezent pe piață sunt indicate în anexa IV.

Articolul 7

Revizuire

În cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia îl revizuiește în lumina progresului tehnologic și prezintă rezultatul acestei revizuiri forumului consultativ.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctul 1 din anexa II se aplică după un an de la data menționată la primul paragraf.

Punctul 2 din anexa II se aplică după patru ani de la data menționată la primul paragraf.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA I

Lista produselor consumatoare de energie care intră sub incidența prezentului regulament

1.

Aparate de uz casnic

Mașini de spălat rufe

Uscătoare de rufe

Mașini de spălat vase

Pentru gătit:

Cuptoare electrice

Plite electrice de încălzit

Cuptoare cu microunde

Prăjitoare de pâine

Friteuze

Râșnițe, filtre de cafea și echipament pentru deschiderea sau sigilarea recipientelor sau a pachetelor

Cuțite electrice

Alte aparate pentru gătit și pentru alte modalități de pregătire a hranei, sau pentru curățarea și întreținerea hainelor

Aparate pentru tuns, uscarea părului, perierea dinților, bărbierit, masaj și alte aparate de îngrijire a corpului

Cântare

2.

Echipamente pentru tehnologia informației destinate a fi folosite în principal în mediul casnic

3.

Aparate electrice de consum

Aparate radio

Televizoare

Camere video

Aparate video

Combine audio

Amplificatoare audio

Sisteme home theatre

Instrumente muzicale

și alte echipamente utilizate pentru înregistrarea sau reproducerea de sunete și imagini, inclusiv semnale și alte tehnologii pentru distribuția de sunete și imagini, altfel decât prin telecomunicații.

4.

Jucării, echipament de petrecere a timpului liber și echipament sportiv

Seturi de trenuri electrice sau curse de mașini

Console de mână pentru jocuri video

Echipament sportiv având componente electrice sau electronice

Alte jucării, echipamente de petrecere a timpului liber și echipamente sportive


ANEXA II

Cerințe de ecoproiectare

1.

După un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

(a)

Consumul de energie electrică în modul oprit:

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care corespunde modului „oprit” nu trebuie să depășească 1,00 W.

(b)

Consumul de energie electrică în modul standby:

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 1,00 W.

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării, sau care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 2,00 W.

(c)

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele în materie de consum de energie electrică aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

2.

După patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament:

(a)

Consumul de energie electrică în modul oprit:

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care corespunde modului „oprit” nu trebuie să depășească 0,50 W.

(b)

Consumul de energie electrică în modul standby:

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care asigură numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a funcției de reactivare activate nu trebuie să depășească 0,50 W.

Consumul de energie electrică al echipamentului în orice stare care asigură numai afișarea unor informații sau a stării, sau care asigură numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea unor informații sau a stării, nu trebuie să depășească 1,00 W.

(c)

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care sunt destinate, echipamentele trebuie să dispună de modul oprit și/sau standby și/sau de o altă stare care să nu depășească cerințele în materie de consum de energie electrică aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

(d)

Gestionarea energiei electrice

Atunci când echipamentul nu îndeplinește funcția principală sau când de funcțiile sale nu depind alte produse consumatoare de energie, și cu excepția cazului în care acest lucru nu corespunde utilizării pentru care este destinat, echipamentul trebuie să ofere o funcție de gestionare a energiei sau o funcție similară, care trece automat echipamentul, după cea mai scurtă perioadă posibilă, adecvată pentru utilizarea pentru care este destinat echipamentul, în

Modul standby; sau

Modul oprit; sau

O altă stare care nu depășește cerințele în materie de consum de energie electrică aplicabile modului oprit și/sau standby atunci când echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică. Funcția de gestionare a energiei electrice trebuie activată înainte de livrarea echipamentului.

3.

Măsurători

Consumul de energie electrică menționat la punctul 1 literele (a) și (b) și la punctul 2 literele (a) și (b) trebuie stabilit printr-o procedură de măsurare fiabilă, precisă și reproductibilă, care să țină seama de tehnologia general recunoscută ca fiind de ultimă generație.

Măsurarea energiei electrice de 0,50 W sau cu valori mai mari trebuie realizată cu o marjă de eroare de cel mult 2 % la nivelul de încredere de 95 %. Măsurarea energiei electrice cu valori mai mici de 0,50 W trebuie realizată cu o marjă de eroare de cel mult 0,01 W la nivelul de încredere de 95 %.

4.

Informații care trebuie furnizate de către producători

În vederea evaluării conformității în temeiul articolului 4, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

(a)

Pentru modul standby și/sau oprit:

Datele privind consumul de energie electrică exprimate în wați, rotunjite la două zecimale;

Metoda de măsurare utilizată;

Descrierea modului în care a fost selectat sau programat modul aparatului;

Secvența de comenzi necesare pentru ca echipamentul să treacă automat de la un mod la altul;

Orice observații cu privire la funcționarea echipamentului;

(b)

Parametri de testare pentru măsurători:

Temperatura ambiantă;

Tensiunea de testare în V și frecvența în Hz;

Distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

Informații și documentație privind instrumentele, structura și circuitele utilizate pentru verificarea electrică;

(c)

Caracteristicile echipamentului relevante pentru evaluarea conformității cu cerințele stabilite la punctul 1 litera (c) sau la punctul 2 litera (c) și/sau la punctul 2 litera (d), după caz, inclusiv intervalul de timp până la intrarea în modul standby, oprit, sau într-o altă stare care să nu depășească cerințele în materie de consum de energie electrică aplicabile modului oprit și/sau standby.

În special, dacă este cazul, trebuie să se furnizeze o justificare tehnică conform căreia cerințele stabilite la punctul 1 litera (c) sau la punctul 2 litera (c) și/sau litera (d) nu corespund utilizării pentru care a fost destinat echipamentul.


ANEXA III

Procedura de verificare

La efectuarea verificărilor în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare pentru cerințele stabilite la punctul 1 literele (a) și (b) sau la punctul 2 literele (a) și (b) din anexa II, după caz.

Pentru consum de energie electrică mai mare de 1,00 W: Autoritățile statelor membre testează numai o unitate.

Se consideră că modelul respectă dispozițiile de la punctul 1 literele (a) și (b) sau punctul 2 literele (a) și (b), după caz, din anexa II la prezentul regulament dacă rezultatele obținute pentru modul oprit și standby, după caz, nu depășesc valorile limită cu mai mult de 10 %.

În caz contrar, se testează alte trei unități. Se consideră că modelul respectă dispozițiile prezentului regulament dacă media rezultatelor obținute la aceste trei teste pentru modul oprit și/sau standby, după caz, nu depășește valorile limită cu mai mult de 10 %.

Pentru consum de energie electrică mai mic sau egal cu 1,00 W: Autoritățile statelor membre testează numai o unitate.

Se consideră că modelul respectă dispozițiile de la punctul 1 literele (a) și (b) sau punctul 2 literele (a) și (b), după caz, din anexa II la prezentul regulament dacă rezultatele obținute pentru modul oprit și/sau standby, după caz, nu depășesc valorile limită cu mai mult de 0,10 W.

În caz contrar, se testează alte trei unități. Se consideră că modelul respectă dispozițiile prezentului regulament dacă media rezultatelor obținute la aceste trei teste pentru modul oprit și/sau standby, după caz, nu depășește valorile limită cu mai mult de 0,10 W.

În caz contrar, se consideră că modelul nu respectă cerințele în vigoare.


ANEXA IV

Valori de referință

Se stabilesc următoarele valori de referință în sensul părții a treia punctul 2 din anexa I la Directiva 2005/32/CE:

Modul oprit: 0-0,3 W cu comutator de dezactivare plasat pe latura principală, depinzând, între altele, de caracteristicile legate de compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu Directiva 2004/108/CE.

Modul standby – funcția de reactivare: 0,1 W

Modul standby – afișaj: afișaje simple și LED-uri de putere mică – 0,1 W; afișajele mai mari (de exemplu, pentru ceasuri) necesită o putere mai mare.


Top