Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1299-20131220

Consolidarea cooperării teritoriale europene

Consolidarea cooperării teritoriale europene

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 - sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește obiectivele, criteriile și fondurile disponibile în cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) pentru 2014-2020, cu referire specifică la cooperarea teritorială europeană (CTE) - unul dintre obiectivele politicii regionale a UE.

ASPECTE-CHEIE

Obiective generale

Cooperarea teritorială europeană (CTE) este un obiectiv esențial al politicii regionale a UE și este finanțat de către Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Regulamentul descrie contextul și principiile generale ale CTE și specifică domeniul de aplicare al FEDR pentru realizarea obiectivelor de cooperare teritorială pentru perioada 2014-2020.

Obiectivul CTE este de a încuraja regiunile și orașele din diferite țări ale UE să conlucreze și să învețe unele de la altele prin programe, proiecte și rețele comune.

Programele CTE sunt de trei tipuri:

cooperare transfrontalieră: finanțarea proiectelor comune puse în aplicare direct la frontierele UE, de exemplu, între regiunile frontaliere terestre sau maritime învecinate sau între o regiune din cel puțin o țară a UE și o țară din afara UE la frontierele externe ale UE. Aceste regiuni ale țărilor din afara UE nu trebuie să fie vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale UE;

programe de cooperare transnațională: implică parteneri naționali, regionali și locali pe zone de cooperare de dimensiuni mai mari, precum regiunea Mării Baltice;

cooperare interregională: toate țările UE sunt eligibile să participe la proiecte de acest tip. Aceasta cuprinde proiecte și rețele pentru schimbul de experiență și de bune practici între organisme regionale și locale din diferite țări. Obiectivul acestor proiecte este de a garanta eficacitatea utilizării resurselor politicii de coeziune.

Gestionarea programelor

Deoarece programele CTE constau dintr-un grup de țări ale UE și uneori țări din afara UE, acestea sunt gestionate de către un organism desemnat în comun de către țările participante.

Raportarea

Regulamentul (UE) 2015/207 prevede normele detaliate pe care trebuie să le respecte autoritățile de management pentru întocmirea rapoartelor anuale și a raportului final de implementare.

Bugetul

Bugetul alocat în cadrul FEDR pentru CTE este de 8,9 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Contribuția la cele trei tipuri principale de program este defalcată după cum urmează:

cooperare transfrontalieră: 6,6 miliarde EUR;

cooperare transnațională: 1,8 miliarde EUR;

cooperare interregională: 500 de milioane EUR.

Lista programelor de cooperare

Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE a Comisiei stabilește lista programelor de cooperare și suma sprijinului din partea FEDR pentru fiecare program.

CONTEXT

FEDR este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene care conlucrează pentru susținerea coeziunii economice, sociale și teritoriale și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia Europa 2020 de generare a unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013

21.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013, pp 259-280

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 289-302)

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, pp. 19-24). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, pp. 5-44). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, pp. 45-50)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014, pp. 1-48)

Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE a Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a listei programelor de cooperare și de indicare a sumei globale a sprijinului total din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru fiecare program aferent obiectivului de cooperare teritorială europeană, pentru perioada 2014-2020 (JO L 178, 18.6.2014, pp 18-25). A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare 2014/388/UE a Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a listei regiunilor și zonelor eligibile pentru o finanțare din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul componentelor transfrontaliere și transnaționale ale obiectivului de cooperare teritorială europeană pentru perioada 2014-2020 (JO L 183, 24.6.2014, pp. 75-134)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 57, 27.2.2014, pp. 7-20)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor (JO L 223, 29.7.2014, pp. 7-18)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru raportul de progres, transmiterea informațiilor privind un proiect major, planul de acțiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control și în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu și, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modelul pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 38, 13.2.2015, pp. 1-122)

Data ultimei actualizări: 12.10.2015

Sus