EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2088

Informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

Informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Adoptat ca parte a cadrului legislativ pentru finanțe sustenabile, regulamentul privind informațiile stabilește norme armonizate de transparență pentru participanții la piețele financiare* și consultanții financiari* cu privire la modul în care integrează factorii de mediu, sociali și de bună guvernanță în deciziile lor de investiții și în consilierea financiară, precum și cu privire la ambițiile lor de durabilitate generale și legate de produse. Este conceput pentru a limita posibilele practici de dezinformare ecologică în cazul în care produsele financiare* comercializate ca fiind durabile sau favorabile climei, sau afirmațiile despre implicarea entităților financiare nu îndeplinesc în practică respectivele standarde.
 • În timp ce regulamentul stabilește norme privind informările, acesta impune efectiv participanților la piața financiară și consultanților financiari să ia decizii strategice de afaceri și de investiții, pe care trebuie apoi să le prezinte.
 • Regulamentul aduce un plus de responsabilitate, disciplină și eficiență pe piețele financiare și accelerează concurența pe segmentul în curs de dezvoltare rapidă al finanțării durabile. De asemenea, îmbunătățește informațiile legate de performanța în materie de sustenabilitate și comparabilitatea pentru investitorii finali, precum și datele și informațiile pentru factorii de decizie politică, autoritățile de supraveghere, mediul academic și organizațiile societății civile.
 • Cu ajutorul unor informații comparabile și fiabile legate de durabilitate cu privire la riscurile și impactul investițiilor, regulamentul completează alte inițiative de promovare a tranziției sistemului financiar către durabilitate și continuă să sprijine întreprinderile care sunt deja durabile.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul face o distincție clară între riscurile de durabilitate externe-interne [evenimente sau condiții de mediu, sociale sau de guvernanță (ESG) care, dacă se produc, ar putea avea un impact negativ real sau potențial semnificativ asupra valorii unei investiții] și efectele negative asupra factorilor de durabilitate (externalități negative asupra condițiilor ESG). Regulamentul clarifică, de asemenea, potențialul impact pozitiv al investițiilor asupra durabilității.

Transparența la nivelul entităților/transparența participanților la piața financiară și a consultanților financiari

Participanții la piețele financiare și consultanții financiari trebuie să publice pe site-urile lor:

 • informații privind modul în care aceștia iau în considerare externalitățile negative ale modelelor lor de afaceri, și anume principalele efecte negative ale deciziilor de investiții sau ale consultanței financiare asupra durabilității ESG; sau
 • informații care să explice de ce consideră că nu există un astfel de impact negativ.

Site-urile internet ale participanților la piețele financiare și ale consultanților financiari trebuie să includă, de asemenea, informații privind modul în care:

 • integrează riscurile legate de durabilitate în procesul lor decizional privind investițiile și în consultanța de investiții;
 • politicile lor de remunerare sunt în concordanță cu integrarea riscurilor legate de durabilitate.

Transparența produselor financiare

Până în prezent au fost dezvoltate produse financiare durabile cu diferite grade de ambiție. Acesta este motivul pentru care prezentul regulament face o distincție între cerințele de transparență:

 • pentru produsele financiare care promovează caracteristici de mediu sau sociale; și
 • pentru produsele financiare care au ca obiectiv un efect pozitiv pentru mediu și societate.

Cele două categorii de produse financiare trebuie să explice modul în care se va realiza durabilitatea ESG a acestora în documentele precontractuale legate de produsele financiare* și modul în care a fost realizată în documentele periodice referitoare la produsele financiare*.

În plus, toate produsele financiare trebuie:

 • să specifice în documente precontractuale modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate în deciziile lor de investiții; și
 • să identifice impactul posibil asupra rentabilității unei investiții.

Reguli similare se aplică în cazul consultanților financiari. Participanții la piețele financiare care iau în considerare efectele negative principale asupra aspectelor legate de durabilitate trebuie, de asemenea, să explice dacă produsele lor financiare iau sau nu în considerare principalele efecte negative și, în caz afirmativ, modul în care se realizează aceasta.

Autoritățile europene de supraveghere:

 • elaborează standardele tehnice de reglementare necesare privind conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor relevante și le transmit Comisiei Europene, până la 30 decembrie 2020, 30 decembrie 2021, 1 iunie 2021 și 1 iunie 2022;
 • elaborează standardele tehnice de punere în aplicare pentru a stabili prezentarea standard a informațiilor privind promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a investițiilor durabile;
 • raportează Comisiei până la 10 septembrie 2022 și, ulterior, anual, cu privire la cele mai bune practici și formulează recomandări privind standardele de raportare voluntară.

Raportul este pus la dispoziția publicului și transmis Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE):

 • se asigură că autoritățile competente monitorizează respectarea legislației;
 • pot aplica regulamentul creatorilor de produse de pensii care administrează sisteme naționale de securitate socială, precum și intermediarilor de microasigurări și firmelor de investiții.

Comisia:

 • poate adopta standarde tehnice de reglementare și de punere în aplicare;
 • a trebuit să evalueze legislația până la 30 decembrie 2022 și să analizeze dacă trebuie să propună sau nu modificări.

Regulamentul nu se aplică în mod automat:

 • intermediarilor de asigurări care oferă consultanță cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări* (IBIP);
 • firmelor de investiții care oferă consultanță de investiții și care sunt întreprinderi, indiferent de forma lor juridică.

Acte delegate

Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 completează Regulamentul (UE) 2019/2088 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare, precizând conținutul, metodologiile și modul de prezentare a informațiilor din documentele precontractuale, de pe site-urile web și din rapoartele periodice referitoare la:

 • indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității;
 • principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”;
 • promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile.

La 31 octombrie 2022, Comisia a adoptat modificări la acest regulament delegat [Regulamentul delegat (UE) 2023/363] pentru a impune participanților la piețele financiare să divulge măsura în care portofoliile lor sunt expuse la activități legate de gaz și de energie nucleară care respectă regulamentul privind taxonomia (a se vedea sinteza), astfel cum se prevede în actul delegat complementar privind clima.

Aceste modificări sunt menite să sporească transparența și să permită investitorilor să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.

Cerințele și standardele se aplică de la 1 ianuarie 2023, iar modificările se aplică de la 20 februarie 2023.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta se aplică de la 10 martie 2021, cu excepția normelor privind transparența efectelor negative asupra durabilității, în măsura în care acestea se aplică participanților la piețele financiare care depășesc o medie de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar sau care sunt întreprinderi-mamă ale unui grup mare care depășesc, pe bază consolidată, 500 de angajați în cursul exercițiului financiar. În aceste cazuri, se aplică de la 30 iunie 2021.

CONTEXT

 • Normele armonizate permit investitorilor finali să fie informați cu privire la impactul ESG al diferitelor produse financiare în diferite state membre.
 • Investitorii instituționali, cum ar fi administratorii de active, fondurile de pensii sau societățile de asigurări de viață, investesc în numele clienților lor. Cerințele juridice stricte la nivelul UE, care acoperă o gamă largă de produse financiare, de la fonduri de investiții la produse de pensii personale, asigură că acești investitori acționează în interesul clienților lor.
 • Regulamentul introduce cerințe suplimentare de informare cu privire la impactul social și de mediu al deciziilor de investiții.
 • Acesta este conceput pentru a limita posibilele practici de dezinformare ecologică în cazul în care produsele sau serviciile comercializate ca fiind durabile sau favorabile climei nu îndeplinesc în practică aceste standarde.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Participant la piața financiară. Toate entitățile financiare care gestionează banii clienților lor prin intermediul produselor financiare și care sunt:
 • o societate de asigurare care oferă un produs de investiții bazat pe asigurări (IBIP);
 • o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii;
 • o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale;
 • un creator al unui produs de pensii;
 • un administrator de fonduri de investiții alternative;
 • un furnizor de produse paneuropene de pensii personale;
 • un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;
 • un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;
 • o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (o societate de administrare a OPCVM);
 • o instituție de credit care oferă servicii de administrare de portofolii.
Consultant financiar. Acest termen acoperă următoarele, și anume:
 • un intermediar de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;
 • o societate de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP;
 • o instituție de credit care oferă consultanță de investiții;
 • o firmă de investiții care oferă consultanță de investiții;
 • un administrator de fonduri de investiții alternative care oferă consultanță de investiții în conformitate cu Directiva 2011/61/UE (privind fondurile speculative și fondurile de capital privat); sau
 • o societate de administrare a OPCVM care oferă consultanță de investiții în conformitate cu Directiva 2009/65/CE privind OPCVM.
Produse financiare. Investiții, precum:
 • un portofoliu;
 • un fond de investiții alternative;
 • un IBIP;
 • un produs sau o schemă de pensii;
 • un OPCVM; sau
 • un produs paneuropean de pensii personale.
Documente precontractuale legate de produsele financiare. Documente care furnizează informații despre produsele financiare înainte ca un investitor să ia decizia de a investi.
Documente periodice legate de produsele financiare. Rapoarte, emise în general anual, privind performanța anumitor produse financiare.
Produse de investiții bazate pe asigurări (IBIP). O gamă de produse de investiții comercializate către investitorii individuali care sunt supuse unui risc de investiții. Acestea includ produse financiare structurate, cum ar fi opțiunile, care sunt incluse în polițele de asigurare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, pp. 1-16).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2019/2088 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulament delegat (UE) 2022/1288 al Comisiei din 6 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile referitoare la conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, care precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor în legătură cu indicatorii de durabilitate și efectele negative asupra durabilității, precum și conținutul și prezentarea informațiilor în legătură cu promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale și a obiectivelor de investiții durabile în documentele precontractuale, pe site-urile web și în rapoartele periodice (JO L 196, 25.7.2022, pp. 1-72). Text republicat în rectificare (JO L 332, 27.12.2022, pp. 1-74).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (JO L 198, 25.7.2019, pp. 1-63).

Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, pp. 37-85).

Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (reformare) (JO L 26, 2.2.2016, pp. 19-59).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiții pe termen lung (JO L 123, 19.5.2015, pp. 98-121).

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare) (JO L 173, 12.6.2014, pp. 349-496).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, pp. 338-436).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, pp. 1-17).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, pp. 18-38).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) (JO L 335, 17.12.2009, pp. 1-155).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (JO L 302, 17.11.2009, pp. 32-96).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 06.03.2023

Sus