EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0842

Acțiuni climatice – reduceri anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră (2021-2030)

Acțiuni climatice – reduceri anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră (2021-2030)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul, cunoscut sub numele de Regulamentul privind partajarea eforturilor (ESR), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2023/857, vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)* din următoarele sectoare: transporturi interne (cu excepția aviației), clădiri, agricultură, mica industrie și deșeuri. Aceste sectoare reprezintă aproape 60 % din emisiile din Uniunea Europeană (UE).
  • În acest scop, regulamentul stabilește obiective pentru 2030 pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în statele membre ale UE. De asemenea, stabilește normele de definire a limitelor anuale de emisii de GES, exprimate în alocări anuale de emisii, pentru anii 2021-2030, care conduc progresiv la obiectivele menționate mai sus. ESR face parte dintr-un set de politici și măsuri de reducere a emisiilor UE cu cel puțin 55 % până în 2030, așa cum prevede Regulamentul (UE) 2021/1119, Legea europeană a climei (a se vedea sinteza), care a făcut ca obiectivul UE de neutralitate climatică până în 2050 să fie obligatoriu din punct de vedere juridic.

ASPECTE-CHEIE

Nu toate statele membre au același obiectiv pentru 2030. ESR distribuie sarcina reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu considerente de echitate și din punct de vedere al costurilor.

Până în 2030, statele membre trebuie să își reducă nivelurile de emisii de GES din 2005 în conformitate cu procentele stabilite în coloana 2 din anexa I, care variază între 10 % (Bulgaria) și 50 % (Danemarca, Germania, Luxemburg, Finlanda și Suedia).

Comisia Europeană este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească alocările anuale individuale de emisii (AEA) ale statelor membre pentru anii 2021-2030, exprimate în tone de CO2 echivalent, în conformitate cu traiectoriile liniare stabilite în regulament. Având în vedere că obiectivele pentru 2030 și sistemul de traiectorii care conduc la acestea au fost modificate în 2023, Comisia va modifica, în 2023, Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2126 a Comisiei pentru a actualiza numărul de AEA atribuite statelor membre în anii 2023-2030.

Normele de flexibilitate din regulamentul modificat permit statelor membre:

  • să împrumute, în anumite limite, AEA din anul următor pentru a acoperi emisiile excedentare dintr-un anumit an;
  • să constituie rezerve, în anumite condiții, din surplusul de AEA în vederea utilizării într-un an ulterior;
  • să transfere până la 10 % (în anii 2021-2025) și 15 % (în anii 2026-2030) din alocările lor anuale către un alt stat membru;
  • să compenseze, în anumite condiții, orice depășire a emisiilor lor cu absorbția de GES din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (reglementată de regulamentul LULUCF).

Nouă state membre (enumerate în anexa II: Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Finlanda și Suedia) pot anula un procent limitat din cotele lor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, până la un maxim combinat de 100 de milioane de tone de CO2 echivalent, pentru a compensa un exces de emisii în sectoarele ESR. Statele membre trebuie să notifice Comisia până la 31 decembrie 2023 dacă intenționează să utilizeze sau să utilizeze în continuare anularea limitată a cotelor din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Comisia va efectua controale de conformitate în 2027 (care acoperă emisiile din perioada 2021-2025) și 2032 (care acoperă emisiile din 2026-2030). În cazul în care aceste verificări arată că, într-un anumit an, după utilizarea mecanismelor de flexibilitate menționate mai sus, un stat membru nu dispune de suficiente alocări de emisii pentru a acoperi toate emisiile sale de GES, cantitatea de emisii în exces va fi înmulțită cu 1,08, iar rezultatul va fi adăugat la emisiile generate în anul următor.

Statele membre care îndeplinesc anumite criterii privind produsul intern brut și emisiile de gaze cu efect de seră pot primi un număr limitat de alocări dintr-o rezervă de siguranță care conține până la 105 milioane de tone de CO2 echivalent pentru a compensa emisiile pe care le-ar putea produce în plus față de obiectivele lor pentru 2030.

Comisia:

  • ajustează și publică alocările anuale de emisii pentru fiecare stat membru;
  • asigură o contabilizare precisă, prin intermediul Registrului Uniunii, a conformității cu normele regulamentului;
  • revizuiește în mod constant regulamentul și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene în termen de șase luni de la fiecare evaluare la nivel global în temeiul Acordului de la Paris (a se vedea sinteza); acest raport va include, în special, o evaluare a necesității unor politici și măsuri suplimentare ale UE în vederea reducerii necesare a emisiilor de GES într-un cadru post-2030 și poate fi însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative.

Regulamentul (UE) 2018/842 modifică, de asemenea, Regulamentul (UE) nr. 525/2013, care a fost ulterior abrogat și înlocuit de Regulamentul (UE) 2018/1999 – a se vedea sinteza).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) 2018/842 se aplică de la 9 iulie 2018.

Regulamentul de modificare (UE) 2023/857 se aplică de la 16 mai 2023.

CONTEXT

Regulamentul reprezintă un nou pas în direcția îndeplinirii angajamentului anterior al UE, în temeiul Acordului de la Paris, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030 față de nivelurile din 1990.

Sectoarele vizate de regulament acoperă aproape 60 % din totalul emisiilor interne ale UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Emisii de gaze cu efect de seră. Emisiile de dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, trifluorura de azot și hexafluorura de sulf.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, pp. 26-42).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2018/842 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, pp. 1-17).

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/2126 a Comisiei din 16 decembrie 2020 de stabilire a nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2021-2030 în temeiul Regulamentului (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 426, 17.12.2020, pp. 58-64).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, pp. 1-25).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 11.12.2023

Sus