EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

This summary has been archived and will not be updated. See 'Energia regenerabilă' for an updated information about the subject.

Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/28/CE – promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Această directivă, care modifică și abrogă directivele 2001/77/CE și 2003/30/CE, creează un set comun de norme pentru utilizarea energiei regenerabile în UE, cu scopul de a limita emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și a promova transporturile mai ecologice.
 • Directiva stabilește obiective obligatorii la nivel național pentru toate țările UE, țelul general fiind ca, până în 2020, energia provenită din surse regenerabile să reprezinte 20 % din energia consumată în UE și 10 % din energia consumată în sectorul transporturilor (ambele măsurate în ceea ce privește consumul brut final de energie, mai precis energia totală consumată din toate sursele, inclusiv din sursele regenerabile).

ASPECTE-CHEIE

 • Fiecare țară a UE trebuie să întocmească un plan național de acțiune pentru 2020, în care să stabilească modalitatea în care se va atinge obiectivul național privind sursele regenerabile în consumul final brut de energie, precum și cota de 10 % în materie de energie regenerabilă în domeniul transporturilor.
 • Pentru a contribui la atingerea obiectivelor într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, țările UE pot face schimb de energie din surse regenerabile*. De asemenea, în vederea îndeplinirii planurilor de acțiune, țările UE pot primi energie din surse regenerabile și din țări din afara UE, cu condiția ca energia respectivă să fie consumată în UE și să fie produsă cu instalații moderne/eficiente.
 • Fiecare țară a UE trebuie să poată garanta originea energiei electrice, de încălzire și de răcire produse din surse de energie regenerabile.
 • Țările UE trebuie să construiască infrastructura necesară pentru utilizarea surselor de energie regenerabile în sectorul transporturilor.

Directiva (UE) 2015/1513 modifică Directivele 2009/28/CE și 98/70/CE, actul legislativ al UE privind calitatea benzinei și a motorinei. Printre altele, directiva vizează demararea tranziției de la biocarburanții convenționali* (de prima generație) la biocarburanții avansați* (de a doua generație) care asigură o reducere semnificativă a emisiilor de GES. Directiva introduce un plafon de 7 % privind biocarburanții convenționali care va fi luat în considerare în ceea ce privește obiectivele directivei în materie de energie regenerabilă pentru consumul final de energie în domeniul transporturilor în 2020.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 25 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 5 decembrie 2010.

CONTEXT

 • Această directivă pune în aplicare unul dintre obiectivele 20-20-20 din pachetul energie/climă pentru 2020 al UE. Celelalte două obiective vizează:
  • reducerea emisiilor de GES cu 20 % față de nivelurile din 1990 și
  • îmbunătățirea eficienței energetice cu 20 %.

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Energie din surse regenerabile: energie din surse non-fosile, cum ar fi energia eoliană, solară, geotermală, hidroelectrică, biomasa, precum și gazul de la stații de epurare a apelor uzate (de exemplu, metanul)

Biocarburanți convenționali: produși din culturi alimentare precum plantele cu un conținut bogat de zahăr sau amidon și uleiurile vegetale. Aceștia se obțin de pe terenuri folosind materii prime care pot fi utilizate, de asemenea, pentru produse alimentare și furaje.

Biocarburanți avansați: produși din surse care nu concurează direct cu produsele alimentare și furajele, cum ar fi deșeurile și reziduurile agricole.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140 5.6.2009, pp. 16-62)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/28/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (JO L 350, 28.12.1998, pp. 58-68)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.02.2017

Top