EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jurisdicția și legea aplicabilă în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor

Jurisdicția și legea aplicabilă în materie de succesiuni și privind certificatul european de moștenitor

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul garantează certitudine juridică beneficiarilor succesiunilor internaționale, evită hotărârile contradictorii și simplifică procedurile. Prin urmare, este mai ușor pentru beneficiarii dintr-o altă țară UE să se bucure de drepturile acordate sau transferate acestora prin succesiune.
 • Acesta stabilește norme la nivelul întregii UE privind jurisdicția și legea aplicabilă succesiunii în UE, precum și normele privind recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate într-o țară UE și acceptarea și executarea documentelor juridice oficiale emise de o țară a UE.
 • Regulamentul introduce, de asemenea, un certificat european de moștenitor spre a fi utilizat de către moștenitori, legatari, executori testamentari sau administratori ai patrimoniului succesoral pentru a dovedi statutul și/sau drepturile și competențele într-o altă țară a UE.
 • Acesta se aplică tuturor țărilor UE, cu excepția Regatului Unit (1), a Irlandei și a Danemarcei, care vor continua să aplice legislația națională succesiunilor internaționale. Celelalte țări ale UE vor aplica normele naționale privind recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate în aceste trei țări.
 • Se aplică deceselor survenite la sau după 17 august 2015.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică tuturor aspectelor civile ale succesiunilor privind patrimoniile persoanelor decedate.

Regulamentul nu se aplică:

 • veniturilor (de exemplu, chestiuni fiscale);
 • în materie vamală; sau
 • în materie administrativă.

Domeniile de drept civil, altele decât succesiunea, precum aspectele patrimoniale ale regimurilor matrimoniale, cadourile și planurile de pensii, nu sunt vizate de prezentul regulament.

Jurisdicția și legea aplicabilă

 • Instanțele țării UE în care locuia în mod obișnuit persoana decedată la momentul survenirii decesului vor avea competența de a hotărî cu privire la succesiune în ansamblu.
 • Ca regulă, legea aplicabilă succesiunii este legea țării în care persoana decedată locuia în mod obișnuit la momentul survenirii decesului. Aceasta poate fi o țară din UE sau din afara UE.
 • Cu toate acestea, înainte de survenirea decesului, o persoană poate opta pentru aplicarea legii țării al cărei cetățean este. Dacă această persoană este un resortisant al unei țări din UE, părțile implicate în succesiune pot conveni ca instanțele respectivei țări din UE să se ocupe de cazul succesiunii, nu instanțele țării în care decedatul locuia în mod obișnuit.
 • Aceeași lege se aplică succesiunii în ansamblu, indiferent de tipul bunurilor (corporale sau necorporale) în cauză sau țara unde sunt situate.

Legea aplicabilă reglementează, de exemplu:

 • vocația succesorală a beneficiarilor și stabilirea cotelor-părți ce le revin acestora;
 • capacitatea succesorală;
 • puterile conferite moștenitorilor, executorilor testamentari și administratorilor patrimoniului succesoral;
 • răspunderea pentru datoriile succesiunii;
 • partajul succesoral.

Recunoașterea și executarea

Aplicarea unei legi unice de către o singură autoritate în cazul unei succesiuni internaționale evită procedurile judiciare desfășurate în paralel, cu posibile hotărâri contradictorii. De asemenea, garantează că hotărârile pronunțate într-o țară UE sunt recunoscute în întreaga UE fără a necesita orice altă procedură specială. Hotărârile executorii în țara UE unde au fost pronunțate sunt executorii într-o altă țară UE atunci când, la cererea unei părți interesate, acestea au fost declarate executorii de către instanța locală.

Certificatul european de moștenitor

 • Certificatul european de moștenitor (ECS) este un document opțional emis de autoritatea care se ocupă de succesiune.
 • Acesta este destinat utilizării de către moștenitori, de către legatari și de către executori testamentari sau administratori ai patrimoniului succesoral care trebuie să își dovedească într-o altă țară UE statutul sau să își exercite dreptul respectiv de moștenitor sau legatar și/sau atribuțiile de executor testamentar sau administrator al patrimoniului succesoral.
 • Odată emis, ECS va fi recunoscut în toate țările UE fără a fi necesară nicio procedură specială.
 • Spre deosebire de certificatele naționale de moștenitor, care au efecte diferite în funcție de țara UE emitentă, ECS va avea aceleași efecte stabilite în regulament în toate țările UE.
 • Regulamentul (UE) nr. 1329/2014 stabilește formularele care se vor utiliza pentru a însoți acest regulament, în special în ceea ce privește ECS.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 5 iulie 2012.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați portalul european e-justiție.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, pp. 107-134)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 650/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 359, 16.12.2014, pp. 30-84). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.01.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top