EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia UE pentru tineret

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategia UE pentru tineret

Această comunicare propune o nouă strategie pentru politica UE în domeniul tineretului. Comunicarea adoptă o abordare intersectorială a politicii în ceea ce priveşte aspectele legate de tineret şi încurajează cooperarea în domeniul elaborării de politici la toate nivelurile.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 27 aprilie 2009 – O strategie a UE pentru tineret: Investiţie şi mobilizare – O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru abordarea provocărilor şi oportunităţilor tineretului [COM(2009) 200 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comunicarea prevede o strategie pentru viitoarele politici în domeniul tineretului. Comunicarea vizează stabilirea unei abordări intersectoriale pentru a mobiliza tinerii din Europa să facă faţă mai multor provocări din prezent, în special în ceea ce priveşte educaţia, ocuparea forţei de muncă, incluziunea socială şi sănătatea. Tinerilor trebuie să li se ofere resursele şi oportunităţile de care au nevoie pentru a deveni independenţi.

Cadrul de cooperare curent, care va expira în 2009, a introdus o dimensiune a tineretului în alte domenii ale politicii şi a contribuit la influenţarea elaborării de politici la nivel naţional. Cu toate acestea, este necesară o continuare a dezvoltării cadrului, atât în ceea ce priveşte coordonarea acestuia, cât şi impactul acestuia asupra altor domenii ale politicii. Domeniul de aplicare al cadrului trebuie să fie extins şi el, pentru a putea fi relevant pentru tinerii care beneficiază de mai puţine oportunităţi.

Viziunea UE pentru tineri se bazează pe două abordări: investiţia în tineret şi mobilizarea tinerilor. Noua strategie propusă acordă o atenţie deosebită tinerilor cu mai puţine oportunităţi. Se va îmbunătăţi cooperarea între politicile pentru tineret şi alte domenii politice, precum şi elaborarea concertată a politicilor prin metoda deschisă de coordonare (MDC) reînnoită. În contextul acesteia din urmă, tinerii vor putea, de asemenea, să se exprime în cadrul unui dialog structurat.

Noua strategie pe termen lung constă din trei obiective generale şi interconectate, aflate în strânsă legătură cu obiectivele agendei sociale reînnoite, în cadrul fiecărui obiectiv fiind propuse mai multe domenii de acţiune. Fiecare domeniu de acţiune constă dintr-un obiectiv pe termen scurt şi acţiuni specifice care urmează a fi întreprinse de statele membre şi Comisie, pe baza domeniilor lor de competenţă respective. Acestea vor fi evaluate o dată la trei ani.

În cadrul obiectivului de creare a unui număr mai mare de oportunităţi în domeniile educaţiei şi ocupării forţei de muncă pentru tineri, se propun următoarele domenii de acţiune:

  • educaţie: educaţia informală ar trebui integrată mai bine pentru a o completa pe cea formală şi ar trebui să i se dezvolte calitatea şi să i se recunoască rezultatele;
  • ocuparea forţei de muncă pentru facilitarea tranziţiei tinerilor de la educaţie, inactivitate sau şomaj la ocuparea unui loc de muncă, acţiunile politicii de ocupare a forţei de muncă în statele membre şi la nivelul UE ar trebui să respecte principiile de flexisecuritate. Mai mult, educaţia trebuie să urmărească asigurarea aptitudinilor cerute de piaţa muncii;
  • creativitate şi spirit antreprenorial: dezvoltarea talentelor, a competenţelor creative, a spiritului antreprenorial şi a exprimării culturale ar trebui să fie încurajate în rândul tinerilor.

Sunt propuse următoarele domenii de acţiune în cadrul obiectivului de îmbunătăţire a accesului şi a participării depline a tinerilor în societate:

  • sănătate şi sport: prevenirea şi tratarea obezităţii, accidentelor, dependenţelor şi consumului de substanţe, promovarea unei vieţi sănătoase pentru tineri şi încurajarea colaborării între lucrătorii de tineret, cadrele medicale şi organizaţiile sportive;
  • participare: creşterea participării tinerilor la viaţa civică a comunităţilor locale şi la democraţia reprezentativă, sprijinirea organizaţiilor de tineret şi încurajarea participării tinerilor care nu aparţin niciunei organizaţii, precum şi asigurarea unor servicii de informare de calitate mai bună pentru tineri.

Obiectivul de cultivare a solidarităţii reciproce între tineri şi societate cuprinde următoarele domenii de acţiune:

  • incluziunea socială: pentru prevenirea excluziunii sociale a tinerilor, este necesară mobilizarea actorilor relevanţi, cum ar fi părinţii, profesorii, precum şi asistenţii sociali şi lucrătorii de tineret;
  • voluntariatul: pentru sprijinirea voluntariatului tinerilor, ar trebui create mai multe oportunităţi, inclusiv transfrontaliere, ar trebui eliminate obstacolele, iar valoarea educaţiei informale ar trebui recunoscută mai bine;
  • tineretul şi lumea: reţelele pentru tineri şi instrumentele existente ar trebui folosite în vederea participării tinerilor la elaborarea politicilor globale.

Activitatea pentru tineret poate aduce o valoare adăugată luptei împotriva şomajului, a eşecului şcolar şi a excluziunii sociale. Activităţii pentru tineret trebuie deci să i se acorde mai mult sprijin şi recunoaştere; de asemenea, această activitate ar trebui să devină tot mai profesionistă. În acest scop, statele membre şi Comisia sunt invitate să promoveze finanţarea şi calitatea activităţii pentru tineret, precum şi aptitudinile şi mobilitatea lucrătorilor de tineret. Comisia se angajează să examineze mai îndeaproape contribuţia economică şi socială a activităţii pentru tineret.

Pentru noul cadru de cooperare integrată în domeniul tineretului, este necesară dezvoltarea unor abordări politice intersectoriale la toate nivelurile. Pentru monitorizarea implementării cadrului, ar trebui instituit un dialog permanent şi regulat la nivelul UE şi între statele membre şi tineret. În vederea îmbunătăţirii elaborării de politici, sunt propuse exerciţii de învăţare reciprocă sub forma unor seminare la nivel înalt pentru cooperarea politică şi a unor grupuri specializate pentru expertiză tehnică, în cadrul acestora fiind implicate, de asemenea, părţile interesate relevante. Elaborarea politicilor ar trebui, de asemenea, să se bazeze pe date concrete. În acest scop, ar trebui utilizate şi dezvoltate în continuare instrumentele actuale pentru dobândirea de cunoştinţe privind domeniul tineretului. Comisia propune, de asemenea, continuarea dezvoltării altor instrumente de identificare a dovezilor, cum ar fi studiile şi sondajele Eurobarometru. Mai mult, programele şi fondurile existente ale UE, în special programul Tineret în acţiune, ar trebui utilizate pentru a sprijini politica în domeniul tineretului şi pentru a oferi oportunităţi tinerilor; de asemenea, ar trebui luate măsuri pentru a asigura disponibilitatea la scară largă a informaţiilor cu privire la aceste oportunităţi.

Ultima actualizare: 09.10.2009

Top