EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/CE: Decizia Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind încheierea, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană
Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/83


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 noiembrie 2007

privind încheierea, în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

(2007/810/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 133 și 308, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) a doua teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Ca urmare a autorizării acordate Comisiei la 25 aprilie 2006, au fost încheiate negocierile cu Republica San Marino privind un Protocol la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, cu privire la participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană.

(2)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, Comisia a prezentat Consiliului un proiect de protocol.

(3)

Protocolul ar trebui încheiat,

DECIDE:

Articolul 1

Protocolul la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Protocolul”), se aprobă prin prezenta decizie în numele Comunității Europene și al statelor membre ale acesteia.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze protocolul în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia.

Articolul 3

Președintele Consiliului transmite, în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia, instrumentele de aprobare prevăzute la articolul 4 din protocol.

Adoptată la Bruxelles, 19 noiembrie 2007.

Pentru Consiliu

Președintele

L. AMADO


PROTOCOL

la Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino, privind participarea, ca părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

SPANIA,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”,

reprezentate de către Consiliul Uniunii Europene,

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

reprezentată, de asemenea, de către Consiliul Uniunii Europene,

pe de o parte,

și

REPUBLICA SAN MARINO,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica San Marino din 16 decembrie 1991 (denumit în continuare „acordul”), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2002,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Bulgaria și a României (denumite în continuare „noile state membre”) la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007,

ÎNTRUCÂT noile state membre urmează să devină părți contractante la acord;

ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare împuternicește Consiliul Uniunii Europene să încheie, în numele statelor membre actuale și al noilor state membre, un protocol privind aderarea noilor state membre la acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Noile state membre devin părți contractante la acord.

Articolul 2

Titlul acordului se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3

Prezentul protocol constituie parte integrantă a acordului.

Articolul 4

(1)   Prezentul protocol se aprobă de către Consiliul Uniunii Europene, în numele statelor membre și al Comunității Europene, și de către Republica San Marino, în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

(2)   Părțile contractante își notifică reciproc îndeplinirea acestor proceduri. Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a primei luni după data depunerii ultimului instrument de aprobare.

Articolul 6

Textele acordului și ale declarațiilor anexate la acesta se redactează în limbile bulgară și română (1).

Acestea se atașează la prezentul protocol și sunt egal autentice cu textele în celelalte limbi în care sunt întocmite acordul și declarațiile anexate la acesta.

Articolul 7

Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, toate textele fiind egal autentice.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Versiunile în limbile bulgară și română vor fi publicate în ediția specială a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.


Top