Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 437, 18 decembrie 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 437

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 60
18 decembrie 2017


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2017/C 437/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2017/C 437/02

Cauza C-389/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Decizia Consiliului de autorizare a începerii negocierilor referitoare la un Acord de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice revizuit — Articolul 3 alineatul (1) TFUE — Competență exclusivă a Uniunii — Politica comercială comună — Articolul 207 alineatul (1) TFUE — Aspecte comerciale ale proprietății intelectuale]

2

2017/C 437/03

Cauza C-467/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Republica Italiană [Recurs — Ajutoare de stat — Ajutor acordat de Republica Italiană producătorilor de lapte — Schemă de ajutor legată de rambursarea taxei pentru lapte — Decizie condiționată — Decizie adoptată de Consiliul Uniunii Europene în temeiul articolului 108 alineatul (2) al treilea paragraf TFUE — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolul 1 literele (b) și (c) — Ajutor existent — Ajutor nou — Noțiuni — Modificarea unui ajutor existent cu încălcarea unei condiții care asigură compatibilitatea ajutorului cu piața internă]

3

2017/C 437/04

Cauzele conexate C-593/15 P și C-594/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2017 – Republica Slovacă/Comisia Europeană (Recurs — Resurse proprii ale Uniunii Europene — Decizia 2007/436/CE — Răspunderea financiară a statelor membre — Pierderea anumitor taxe la import — Obligația de a plăti Comisiei Europene cuantumul corespunzător pierderii — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Scrisoare a Comisiei Europene — Noțiunea „act atacabil”)

3

2017/C 437/05

Cauza C-599/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 25 octombrie 2017 – România/Comisia Europeană (Recurs — Resurse proprii ale Uniunii Europene — Decizia 2007/436/CE — Răspunderea financiară a statelor membre — Pierderea anumitor taxe la import — Obligația de a plăti Comisiei Europene cuantumul corespunzător pierderii — Acțiune în anulare — Admisibilitate — Scrisoare a Comisiei Europene — Noțiunea „act atacabil”)

4

2017/C 437/06

Cauza C-650/15 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 25 octombrie 2017 – Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Regatul Țărilor de Jos, Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) — Articolul 57 — Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită — Identificare — Articolul 2 alineatul (8) litera (b) — Exceptare — Articolul 3 punctul 15 — Noțiunea „intermediar” — Acrilamidă]

5

2017/C 437/07

Cauza C-687/15: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene [Acțiune în anulare — Concluziile Consiliului Uniunii Europene privind Conferința mondială pentru radiocomunicații din 2015 a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor — Articolul 218 alineatul (9) TFUE — Derogare de la forma juridică prevăzută — Lipsa indicării temeiului juridic]

5

2017/C 437/08

Cauza C-39/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgia) – Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat [Trimitere preliminară — Impozite pe profit — Directiva 90/435/CEE — Articolul 1 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) — Societăți-mamă și filialele acestora din diferite state membre — Regim fiscal comun — Deductibilitate din profitul impozabil al societății-mamă — Dispoziții naționale menite să elimine dubla impozitare a profiturilor distribuite de filiale — Neluarea în considerare a existenței unei legături între dobânzile împrumuturilor și finanțarea participației care a generat plata unor dividende]

6

2017/C 437/09

Cauza C-90/16: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 26 octombrie 2017 [cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Regatul Unit] – The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Trimitere preliminară — Fiscalitate — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Scutirea prestărilor de servicii strâns legate de sport — Noțiunea „sport” — Activitate caracterizată printr-o componentă fizică — Jocul de bridge simultan]

7

2017/C 437/10

Cauza C-106/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Najwyższy – Polonia) – Procedură iniţiată de POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., în lichidare (Trimitere preliminară — Libertatea de stabilire — Transformare transfrontalieră a unei societăți — Transferare a sediului social fără transferarea sediului real — Refuzul radierii din registrul comerțului — Reglementare națională care condiționează radierea din registrul comerțului de dizolvarea societății la finalul unei proceduri de lichidare — Domeniul de aplicare al libertății de stabilire — Restricție privind libertatea de stabilire — Protecția intereselor creditorilor, ale asociaților minoritari și ale salariaților — Combaterea practicilor abuzive)

7

2017/C 437/11

Cauza C-195/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 26 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Kehl – Germania) – Procedură penală privind pe I [Trimitere preliminară — Transport — Permis de conducere — Directiva 2006/126/CE — Articolul 2 alineatul (1) — Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere — Noțiunea „permis de conducere” — Certificat care atestă promovarea examenului de obținere a permisului de conducere (CEPC) şi care îl autorizează pe titularul său să conducă pe teritoriul statului membru care l-a eliberat înainte de înmânarea permisului de conducere definitiv — Situație în care titularul CEPC conduce un vehicul într-un alt stat membru — Obligația de a recunoaște CEPC — Sancțiuni impuse titularului CEPC pentru conducerea unui vehicul în afara teritoriului statului membru care a eliberat CEPC menționat — Proporționalitate]

8

2017/C 437/12

Cauza C-201/16: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Majid Shiri, cunoscut și sub numele de Madzhdi Shiri [Trimitere preliminară — Regulamentul (UE) nr. 604/2013 — Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe — Articolul 27 — Cale de atac — Întinderea controlului jurisdicțional — Articolul 29 — Termen pentru efectuarea transferului — Neexecutarea transferului în termenul prevăzut — Obligațiile statului membru responsabil — Transfer de responsabilitate — Cerința adoptării unei decizii a statului membru responsabil]

9

2017/C 437/13

Cauza C-347/16: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – Balgarska energiyna borsa AD (BEB)/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) [Trimitere preliminară — Articolele 101 și 102 TFUE — Directiva 2009/72/CE — Articolele 9, 10, 13 și 14 — Regulamentul (CE) nr. 714/2009 — Articolul 3 — Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 — Articolul 2 punctul 3 — Regulamentul (UE) 2015/1222 — Articolul 1 alineatul (3) — Certificarea și desemnarea unui operator de transport și de sistem independent — Limitarea numărului de titulari de licențe de transport de electricitate pe teritoriul național]

10

2017/C 437/14

Cauza C-407/16: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – „Aqua Pro” SIA/Valsts ieņēmumu dienests [Trimitere preliminară — Uniune vamală — Codul vamal comunitar — Articolul 220 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) — Recuperare ulterioară a taxelor la import sau la export — Noțiunea „înscriere în evidența contabilă a taxelor la import” — Decizie a autorității vamale competente — Termen de introducere a unei cereri de rambursare sau de remitere — Obligație de a transmite cauza Comisiei Europene — Elemente de probă în cazul unei căi de atac împotriva unei decizii a autorității competente a statului membru de import]

11

2017/C 437/15

Cauzele conexate C-454/16 P-C-456/16 P și C-458/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 octombrie 2017 – Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P)/Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Încălcarea articolului 101 TFUE — Amenzi — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Punctul 35 — Capacitate de plată — Nouă cerere de reducere a cuantumului amenzii ca urmare a lipsei capacității de plată — Scrisoare de respingere — Cale de atac împotriva acestei scrisori — Admisibilitate]

13

2017/C 437/16

Cauzele conexate C-457/16 P și C-459/16 P-C-461/16 P: Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 26 octombrie 2017 – Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P)/Comisia Europeană [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Încălcare a articolului 101 TFUE — Imputabilitatea comportamentului ilicit al unor filiale societății-mamă — Noțiunea „întreprindere” — Indicii ale existenței unei unități economice — Prezumție de exercitare efectivă a unei influențe determinante — Succesiune de întreprinderi — Cuantumul amenzii — Capacitate contributivă — Condiții — Respectarea dreptului la apărare]

13

2017/C 437/17

Cauza C-534/16: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 octombrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky/BB construct s. r. o. [Trimitere preliminară — Taxa pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Înscriere în registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA — Legislație națională care impune constituirea unei garanții — Combaterea fraudei — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Libertatea de a desfășura o activitate comercială — Principiul nediscriminării — Principiul ne bis in idem — Principiul neretroactivității]

14

2017/C 437/18

Cauza C-505/17 P: Recurs introdus la 18 august 2017 de Groupe Léa Nature împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 8 iunie 2017 în cauza T-341/13 RENV, Groupe Léa Nature/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

15

2017/C 437/19

Cauza C-548/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 21 septembrie 2017 – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Cauza C-552/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 21 septembrie 2017 – Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Cauza C-558/17 P: Recurs introdus la 22 septembrie 2017 de OZ împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 13 iulie 2017 în cauza T-607/16, OZ/Banca Europeană de Investiții

17

2017/C 437/22

Cauza C-562/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Nacional (Spania) la 25 septembrie 2017 – Nestrade S.A./Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) și Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Cauza C-575/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 28 septembrie 2017 – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Cauza C-590/17: Cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation (Franța) la 12 octombrie 2017 – Henri Pouvin, Marie Dijoux, căsătorită Pouvin/Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Cauza C-595/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 16 octombrie 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, în calitate de lichidator al eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Cauza C-596/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 16 octombrie 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Cauza C-600/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Giudice di pace di Roma (Italia) la 16 octombrie 2017 – Pina Cipollone/Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Cauza C-602/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 19 octombrie 2017 – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune/État belge

23

2017/C 437/29

Cauza C-603/17: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom la 20 octombrie 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley/Arcadia Petroleum Limited și alții

24

 

Tribunalul

2017/C 437/30

Cauza T-627/15: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2017 – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale BIANCALUNA — Marca națională figurativă anterioară bianca — Economie de procedură — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Identitatea produselor — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

26

2017/C 437/31

Cauza T-628/15: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2017 – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Biancaluna – Respingere — Marca națională figurativă anterioară bianca — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Identitatea produselor — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

26

2017/C 437/32

Cauza T-42/16: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – De Nicola/Consiliul și Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Răspundere extracontractuală — Funcție publică — Personalul BEI — Directive privind terapiile cu laser — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale — Termen rezonabil — Nerespectarea normelor privind procesul echitabil — Prejudiciu material — Prejudiciu moral — Concluzii formulate de reclamant în cadrul unei cauze pendinte în fața Tribunalului Funcției Publice — Trimitere parțială a cauzei la Tribunal”)

27

2017/C 437/33

Cauza T-99/16: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – De Nicola/Curtea de Justiție a Uniunii Europene („Răspundere extracontractuală — Funcție publică — Personalul BEI — Hărțuire morală — Nerespectarea normelor procesului echitabil — Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale — Termen rezonabil — Cereri de despăgubire formulate în cadrul unei acțiuni aflate pe rolul Tribunalului Funcției Publice — Trimitere parțială a cauzei spre rejudecare Tribunalului”)

28

2017/C 437/34

Cauza T-144/16: Hotărârea Tribunalului din 7 noiembrie 2017 – Mundipharma/EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MULTIPHARMA — Marca Uniunii Europene verbale anterioare MUNDIPHARMA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]

29

2017/C 437/35

Cauza T-754/16: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Reprezentarea unei elipse discontinue) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative reprezentând o siluetă în formă de elipsă discontinuă — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară care reprezintă o elipsă — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

29

2017/C 437/36

Cauza T-776/16: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative iCell. — Marca Uniunii Europene verbală anterioară Isocell, marca internațională verbală anterioară Isocell și mărcile verbale anterioare internațională și națională ISOCELL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Reglamentul (CE) nr. 207/2009 [în prezent articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Reglamentul (UE) nr. 2017/1001]”]

30

2017/C 437/37

Cauza T-777/16: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) „Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative iCell. Insulation Technology Made in Sweden — Marca Uniunii Europene verbală anterioară Isocell, marca internațională verbală anterioară Isocell și mărcile internațională și națională verbale anterioare ISOCELL — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

31

2017/C 437/38

Cauza T-80/17: Hotărârea Tribunalului din 8 noiembrie 2017 – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative IST — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară ISTA — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Public relevant — Similitudinea produselor și a serviciilor — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

31

2017/C 437/39

Cauza T-623/17: Acțiune introdusă la 11 septembrie 2017 – Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/SRB

32

2017/C 437/40

Cauza T-657/17: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2017 – Anabi Blanga/ EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Cauza T-667/17: Acțiune introdusă la 21 septembrie 2017 – Alkarim for Trade and Industry LLC/Consiliul

33

2017/C 437/42

Cauza T-698/17: Acțiune introdusă la 11 octombrie 2017 – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Cauza T-703/17: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2017 – Cipru/EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Cauza T-708/17: Acțiune introdusă la 12 octombrie 2017 – OPS Újpesti/Comisia

36

2017/C 437/45

Cauza T-709/17: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2017 – M-Sansz/Comisia

37

2017/C 437/46

Cauza T-710/17: Acțiune introdusă la 13 octombrie 2017 – Lux-Rehab Non-Profit/Comisia

38

2017/C 437/47

Cauza T-712/17: Acțiune introdusă la 9 octombrie 2017 – Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Cauza T-713/17: Acțiune introdusă la 14 octombrie 2017 – Motex/Comisia

40

2017/C 437/49

Cauza T-714/17: Acțiune introdusă la 10 octombrie 2017 – Aeris Invest/SRB

42

2017/C 437/50

Cauza T-97/17: Ordonanța Tribunalului din 25 octombrie 2017 – Franmax/EUIPO – R. Seelig & Hille (her-bea)

42


RO

 

Top