EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategia globală privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor

Strategia globală privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2000) 191 final] privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI ȘI AL ACESTUI ARTICOL DIN TRATAT?

Obiectivul comunicării este de a contribui la definirea unei direcții politice coerente privind misiunile UE de asistență electorală* și observare a alegerilor* printr-o abordare strategică și metodologică, ținând cont de concluziile desprinse din experiențele anterioare.

Articolul 2 din TUE stabilește valorile UE de respectare a demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și de respectare a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

ASPECTE-CHEIE

Dreptul fiecăruia de a participa la guvernarea propriei țări este înscris în Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO). În cazul alegerilor, buna guvernanță impune un cadru legislativ și de reglementare adecvat. Pentru a asigura respectarea statului de drept, aceasta necesită, de asemenea, o administrare transparentă și responsabilă a alegerilor, în special o supraveghere și o monitorizare independente. De asemenea, este esențial ca cetățenii să fie informați și să se implice pe tot parcursul procesului electoral. Criteriile stabilite în DUDO pentru validarea alegerilor observate sunt acceptate la nivel internațional. Alegerile trebuie să fie libere, echitabile, autentice și să aibă loc periodic și prin vot secret.

Sprijinul UE pentru drepturile omului, democrație și statul de drept este stabilit în tratatele UE. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană indică în mod clar că UE se întemeiază pe principii precum libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului și statului de drept, acestea fiind valori fundamentale împărtășite de toate țările UE. Misiunile de observare a alegerilor sunt acceptate ca făcând parte din mandatul UE.

Concluzii desprinse din experiență

Această comunicare trece în revistă concluziile desprinse din misiunile UE de asistență și de observare din perioada 1993-2000:

 • UE are nevoie de o strategie coerentă în acest domeniu;
 • misiunile de observare trebuie să aibă grijă să nu legitimizeze procese electorale nelegitime;
 • trebuie să se stabilească o mai bună cooperare cu grupurile de observatori interni și o mai bună instruire a acestora;
 • unele alegeri la nivel regional și local necesită și ele asistență și observare;
 • sunt necesare misiuni de explorare înainte de a decide trimiterea de misiuni de observare;
 • misiunile de observare a alegerilor trebuie să rămână la fața locului suficient de mult timp pentru a acoperi toate etapele procesului electoral;
 • evaluarea alegerilor este un exercițiu delicat și trebuie să aibă ca rezultat recomandări pentru acțiuni viitoare;
 • purtătorii de cuvânt ai misiunilor trebuie întotdeauna să dea o declarație preliminară după scrutin și declarațiile finale numai la încheierea procesului electoral;
 • părțile implicate ale UE la fața locului trebuie întotdeauna să vorbească la unison;
 • este necesar ca procedura UE de luare a deciziilor să fie clarificată și raționalizată;
 • este necesară o politică de finanțare coerentă și transparentă;
 • trebuie să se consolideze coordonarea dintre Consiliu, Comisie și Parlamentul European;
 • coordonarea cu alte părți la nivel internațional trebuie să se bazeze pe parteneriate;
 • vizibilitatea misiunilor UE trebuie îmbunătățită;
 • resursele umane implicate în observarea alegerilor și în asistența electorală trebuie să corespundă obiectivelor politice;
 • se recomandă o procedură accelerată de luare a deciziilor la nivelul UE;
 • utilizarea unor metode comparabile pentru recrutarea observatorilor ar îmbunătăți misiunile;
 • observatorii UE ar trebui să fie mai bine formați și îndrumați pe teren.

Recomandări pentru viitor

Comunicarea subliniază că UE trebuie să adopte o strategie pentru asistența electorală și observarea alegerilor care ar trebui:

 • să permită luarea de decizii de la caz la caz;
 • să promoveze înființarea unor structuri naționale durabile;
 • să favorizeze pluralismul la nivel politic și în societatea civilă locală;
 • să încurajeze parteneriatul între organizațiile neguvernamentale europene și locale și observatorii locali.

Decizia de a lansa o misiune a UE de observare a alegerilor ar trebui să se bazeze pe o evaluare a caracterului oportun, viabil și util al misiunii. Consiliul a elaborat criterii în acest sens, care sunt prezentate în anexa III la comunicare. În aceeași anexă se enumeră și condițiile cerute pentru ca observatorii să își poată desfășura activitatea.

Decizia de a furniza asistență electorală s-ar putea lua în funcție de următoarele criterii:

 • o cerere de asistență din partea guvernului țării-gazdă;
 • un acord general al principalelor partide politice și al altor parteneri;
 • existența unei monitorizări anterioare de către UE a situației politice sau existența unor programe de dezvoltare;
 • un calendar adecvat;
 • libertatea de circulație;
 • accesul la informații;
 • siguranța echipei de asistență tehnică.

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și în urma creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), acesta din urmă se implică activ în misiuni de observare a alegerilor, în strânsă cooperare cu serviciile competente ale Comisiei (Serviciul Instrumente de Politică Externă, care funcționează în același sediu cu SEAE).

În ceea ce privește finanțarea misiunilor, sunt în curs de studiere diverse moduri de a accelera și de a simplifica luarea deciziilor de angajare a fondurilor și de executare a cheltuielilor.

Comunicarea consideră că criteriile convenite pentru selectarea observatorilor UE (anexa IV) și codul de conduită al acestora (anexa III) constituie un bun fundament pentru recrutarea observatorilor.

Orientări pentru reușita misiunilor

Pentru reușita misiunilor de asistență electorală și de observare a alegerilor, comunicarea recomandă să se țină seama de aspectele următoare:

 • să se elaboreze un mandat precis pentru misiune;
 • să se înceapă întotdeauna cu o misiune de explorare;
 • să se înființeze o unitate UE electorală pe teren, cu o echipă centrală responsabilă de coordonare;
 • să se trimită asistență tehnică pe teren suficient de devreme;
 • să se întocmească periodic rapoarte de misiune;
 • să se formeze toți observatorii UE folosind un program de formare comun;
 • să se colaboreze cu alte organizații pentru a forma observatorii;
 • să se detașeze observatori pe termen lung, cu două luni înainte de data alegerilor, și să se mențină la fața locului până la rezolvarea conflictelor electorale;
 • să se asigure respectarea codului de conduită de către toți observatorii.

Pentru a evalua rezultatul unei alegeri, comunicarea recomandă utilizarea criteriilor stabilite în anexa III.

Pentru îmbunătățirea vizibilității activităților electorale ale UE, comunicarea propune:

 • să se pună la dispoziție pe internet informații cu privire la aceste activități;
 • să se stabilească relații bune cu mass-media;
 • să se utilizeze material publicitar relevant; și
 • să se încorporeze vizibilitatea în acordurile cu alți parteneri.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Asistență electorală: sprijin tehnic și material pentru procesele electorale, inclusiv asistență pentru stabilirea cadrului legal al alegerilor, pentru înregistrarea partidelor politice sau a votanților și furnizarea de educație civică și formare observatorilor locali și jurnaliștilor. Asistența electorală este complementară observării alegerilor.
Observarea alegerilor: vizează:
 • consolidarea democrației;
 • legitimizarea proceselor electorale;
 • creșterea nivelului de încredere din partea publicului;
 • descurajarea fraudei;
 • consolidarea respectării drepturilor omului; și
 • contribuția la soluționarea conflictelor.

Aceasta se bazează pe principiul acoperirii totale, al imparțialității, al transparenței și al profesionalismului.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Comunicarea Comisiei privind misiunile UE de asistență electorală și observare a alegerilor [COM(2000) 191 final, 11.4.2000]

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

DOCUMENTE CONEXE

Rezoluția Parlamentului European din 8 mai 2008 privind misiunile UE de observare a alegerilor: obiective, practici și provocări viitoare (JO C 271E, 12.11.2009, pp. 31-38)

Concluziile Consiliului privind asistența electorală și observarea alegerilor – comunicat de presă al Consiliului pentru Dezvoltare, pp. I-V, 31 mai 2001 (nepublicate în JO)

Rezoluția Parlamentului European cu privire la Comunicarea Comisiei privind misiunile UE de asistență electorală și de observare a alegerilor (JO C 343, 5.12.2001, pp. 270-277)

Data ultimei actualizări: 02.03.2018

Top