EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Calitatea apei pentru scăldat (până în 2014)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Calitatea apei pentru scăldat' for an updated information about the subject.

Calitatea apei pentru scăldat (până în 2014)

Uniunea Europeană (UE) stabileşte norme privind monitorizarea, evaluarea şi gestionarea calităţii apei pentru scăldat, precum şi furnizarea de informaţii privind calitatea acestei ape. Obiectivul este dublu: reducerea şi prevenirea poluării apei pentru scăldat şi informarea europenilor cu privire la gradul de poluare a acesteia.

ACT

Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat [A se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Prezenta directivă se referă la calitatea apei pentru scăldat în statele membre ale Uniunii Europene (UE). Ea vizează apele în care autorităţile naţionale au autorizat scăldatul practicat, în mod tradiţional, de un număr mare de persoane. Directiva nu se aplică apei destinate scopurilor terapeutice şi nici apei utilizate în bazinele de înot.

Aceasta stabileşte criteriile minime de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa pentru scăldat. Este vorba despre:

  • valorile-limită ale substanţelor considerate ca indici de poluare (a se vedea anexa);
  • frecvenţa minimă de prelevare a probelor de apă şi metoda de analiză sau inspecţie a acestor ape (a se vedea anexa).

Statele membre pot stabili cerinţe mai stricte decât criteriile stabilite de directivă. De asemenea, în situaţiile în care directiva nu prevede valori-limită pentru anumite substanţe, statele membre nu sunt obligate să adopte valori-limită în acest sens.

Evaluarea calităţii apei

Probele sunt prelevate de statele membre cu frecvenţe diferite pentru fiecare substanţă poluantă (a se vedea anexa). Aceste prelevări se realizează în locurile cu cel mai mare număr mediu zilnic de amatori pentru scăldat. Prelevările încep cu 15 zile înainte de deschiderea sezonului pentru scăldat. Analiza apei trebuie să fie adaptată în funcţie de condiţiile geografice şi topografice şi de prezenţa unor evacuări poluante sau potenţial poluante.

Neconformitatea

În cazul în care apa nu respectă parametrii stabiliţi de directivă, statele membre nu pot autoriza scăldatul decât dacă au luat măsurile necesare pentru a îmbunătăţi calitatea apei. Acestea dispun de un termen de 10 ani de la data notificării directivei pentru a asigura conformitatea calităţii apei cu valorile-limită stabilite.

Totuşi, în anumite condiţii, apa pentru scăldat poate fi recunoscută ca fiind conformă cu valorile acestor parametri, chiar dacă o anumită pondere a probelor prelevate în sezonul pentru scăldat nu respectă valorile-limită. În fapt, sunt posibile derogări de la directivă, cu condiţia respectării obiectivului privind protecţia sănătăţii publice.

În plus, consecinţele inundaţiilor, catastrofelor naturale sau condiţiilor meteorologice excepţionale nu sunt luate în calcul la determinarea calităţii apei.

Comitetul de monitorizare

A fost instituit un Comitet pentru adaptarea la progresul tehnic, pentru a permite adaptarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii apei. Acesta este format din reprezentanţi ai statelor membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Context

De la 31 decembrie 2014, această directivă va fi abrogată de Directiva 2006/7/CE. Totuşi, ea rămâne aplicabilă în statele membre în care transpunerea noi directive nu a fost finalizată.

Revizuirea legislaţiei privind apa pentru scăldat vizează, îndeosebi, asigurarea coerenţei cu cel de al şaselea Program de acţiune pentru mediu, cu Strategia de dezvoltare durabilă şi cu Directiva-cadru privind apa. De asemenea, aceasta vizează simplificarea procedurilor în lumina progreselor ştiinţifice, îmbunătăţirea procesului de implicare a părţilor interesate şi informarea publicului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 76/160/CEE

10.12.1975

10.12.1977

JO L 31, 5.2.1976

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 91/692/CEE

23.12.1991

1.1.1993

JO L 377, 31.12.1991

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

JO L 311, 21.11.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 76/160/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Developing a new bathing water policy [COM(2000) 860 final - Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 21 decembrie 2000, intitulată „Elaborarea unei noi politici privind apa pentru scăldat”) [COM(2000) 860 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Prezenta comunicare subliniază avantajele şi deficienţele gestionării calităţii apei pentru scăldat, propunând abordări diferite în vederea elaborării unei noi directive, ţinând seama de progresele ştiinţifice în domeniu.

Decizia 92/446/CEE a Comisiei din 27 iulie 1992 privind chestionarele referitoare la directivele din domeniul apelor [Jurnalul Oficial L 247 din 27.8.1992].

Această decizie stabileşte schema chestionarelor necesare pentru controlul aplicării şi respectării dispoziţiilor tuturor directivelor din domeniul apelor, printre care şi Directiva 76/160/CEE.

Ultima actualizare: 16.03.2011

Top