EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva instituie un cadru legislativ pentru tratarea deșeurilor în Uniunea Europeană (UE).
 • Cadrul este conceput pentru a proteja mediul și sănătatea populației accentuând importanța tehnicilor adecvate de gestionare, valorificare și reciclare a deșeurilor pentru a reduce presiunea asupra resurselor și a îmbunătăți utilizarea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Directiva 2008/98/CE

 • Directiva stabilește o ierarhie a deșeurilor:
  • prevenirea;
  • pregătirea pentru reutilizare;
  • reciclarea;
  • alte operațiuni de valorificare, (de exemplu valorificarea energetică); și
  • eliminarea.
 • Aceasta confirmă principiul „poluatorul plătește”, în baza căruia producătorul inițial de deșeuri trebuie să suporte costul gestionării deșeurilor.
 • Aceasta introduce conceptul de „răspundere extinsă a producătorului”.
 • Directiva face distincție între deșeuri și subproduse*.
 • Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră, fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a dăuna peisajului sau zonelor de interes special.
 • Producătorii sau deținătorii deșeurilor trebuie să le trateze singuri sau să asigure tratarea acestora de către un operator recunoscut în mod oficial. Atât producătorii și deținătorii, cât și operatorii au nevoie de o autorizație și sunt supuși unor controale periodice.
 • Autoritățile naționale competente trebuie să instituie planuri de gestionare a deșeurilor și programe de prevenire a generării deșeurilor.
 • În cazul deșeurilor periculoase, al uleiurilor uzate și al bio-deșeurilor sunt valabile condiții speciale.
 • Directiva introduce obiective de reciclare și valorificare, care trebuie atinse până în 2020 în ceea ce privește deșeurile menajare (50 %) și deșeurile provenind din activități de construcție și demolări (70 %).
 • Sub incidența actului legislativ nu intră anumite tipuri de deșeuri, cum sunt elementele radioactive, explozibilii dezafectați, materiile fecale, apele uzate și carcasele de animale.

Directiva de modificare (UE) 2018/851

 • În cadrul unui pachet de măsuri privind economia circulară, Directiva (UE) 2018/851 modifică Directiva 2008/98/CE.
 • Aceasta stabilește cerințe minime de exploatare pentru scheme de răspundere extinsă a producătorilor*. Acestea pot include, de asemenea, responsabilitatea organizațională și responsabilitatea de a contribui la prevenirea generării de deșeuri și la reutilizarea și reciclarea produselor.
 • Consolidează regulile de prevenire a deșeurilor. În ceea ce privește generarea de deșeuri, statele membre ale UE trebuie să ia măsuri pentru:
  • a susține modelele durabile de producție și de consum;
  • a încuraja conceperea, fabricarea și utilizarea de produse care sunt eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, sunt durabile, pot fi reparate, reutilizate și modernizate;
  • a viza produsele care conțin materii prime de importanță critică în scopul de a preveni transformarea acestora în deșeuri;
  • a încuraja disponibilitatea pieselor de schimb, a manualelor de instrucțiuni, a informațiilor tehnice sau a altor mijloace care permit repararea și reutilizarea produselor fără a compromite calitatea și siguranța;
  • a reduce generarea de deșeuri alimentare drept contribuție la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite de reducere cu 50 % a deșeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, în rețeaua de comerț cu amănuntul și la consumator, și referitor la reducerea pierderilor de produse alimentare în lanțurile de producție și distribuție până în 2030;
  • a promova reducerea conținutului de substanțe periculoase în materiale și produse;
  • a opri producerea de deșeuri marine.
 • De asemenea, stabilește noi obiective de reciclare a deșeurilor municipale: până în 2025, vor trebui reciclate deșeuri municipale în proporție de cel puțin 55 % din greutatea acestora. Acest obiectiv va crește la 60 % până în 2030 și 65 % până în 2035.
 • Statele membre trebuie:
  • să instituie până la 1 ianuarie 2025 colectarea separată a textilelor și a deșeurilor periculoase generate de gospodării;
  • să asigure faptul că, până la 31 decembrie 2023, bio-deșeurile sunt colectate separat sau reciclate la sursă (de exemplu, prin compostare).
 • Directiva evidențiază, de asemenea, exemple de stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi taxele de eliminare a deșeurilor prin depozitare și taxele de incinerare, precum și schemele de plată în funcție de cantitatea de deșeuri generată.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

 • Directiva 2008/98/CEE trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 12 decembrie 2010.
 • Directiva de modificare (UE) 2018/851 trebuia transpusă în legislația națională până la 5 iulie 2020.

CONTEXT

 • În trecut, generarea deșeurilor era un subprodus inevitabil și nefericit al activității și creșterii economice. Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei gestionări atente, acea verigă a ciclului poate fi eliminată.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Subprodus. O substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producția acelei substanțe sau a acelui obiect. Directiva stabilește condițiile în care o astfel de substanță sau un astfel de obiect nu trebuie considerate deșeuri.
Scheme de răspundere extinsă a producătorilor. Un set de măsuri luate de țările UE pentru a asigura faptul că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor Directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

Modificările succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19 a Comisiei din 18 decembrie 2020 de stabilire a unei metodologii comune și a unui format pentru raportarea privind reutilizarea în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 10, 12.1.2021, pp. 1-7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei (JO L 163, 20.6.2019, pp. 66-100)

Decizia delegată Decizia delegată (UE) 2019/1597 a Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o metodologie comună și cerințele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare (JO L 248, 27.9.2019, pp. 77-85)

Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 310, 2.12.2019, pp. 39-45)

Directiva (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 184, 11.7.2015, pp. 13-15)

Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, pp. 3-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.06.2022

Top