EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

Legislația UE privind gestionarea deșeurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și abrogarea anumitor directive

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva instituie un cadru legislativ pentru tratarea deșeurilor în UE.
 • Cadrul este conceput pentru a proteja mediul și sănătatea umană accentuând importanța unei gestionări adecvate a deșeurilor și a utilizării unor tehnici de valorificare și de reciclare pentru a reduce presiunile asupra resurselor și a îmbunătăți utilizarea acestora.

ASPECTE-CHEIE

Directiva 2008/98/CE

 • Directiva stabilește o ierarhie a deșeurilor:
  • prevenire;
  • posibilitatea de a fi reutilizate;
  • reciclare;
  • recuperare în alte scopuri, cum ar fi energia; și
  • eliminare.
 • Aceasta confirmă principiul „poluatorul plătește”, în baza căruia producătorul inițial de deșeuri trebuie să suporte costurile gestionării deșeurilor.
 • Aceasta introduce conceptul de „răspundere extinsă a producătorului”.
 • Directiva face distincție între deșeuri și produsele secundare*.
 • Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră, fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a dăuna peisajului sau zonelor de interes special.
 • Producătorii sau deținătorii deșeurilor trebuie să le trateze singuri sau să asigure tratarea acestora de către un operator recunoscut în mod oficial. Aceștia au nevoie de o autorizație și sunt supuși unor controale periodice.
 • Autoritățile naționale competente trebuie să instituie planuri de gestionare a deșeurilor și programe de prevenire a generării deșeurilor.
 • În cazul deșeurilor periculoase, al uleiurilor uzate și al biodeșeurilor sunt valabile condiții speciale.
 • Directiva introduce obiective privind reciclarea și valorificarea care trebuie atinse până în 2020 în ceea ce privește deșeurile menajare (50 %) și deșeurile provenind din activități de construcție și demolări (70 %).
 • Sub incidența actului legislativ nu intră anumite tipuri de deșeuri, cum sunt elementele radioactive, explozibilii dezafectați, materiile fecale, apele uzate și carcasele de animale.

Directiva de modificare (UE) 2018/851

 • În cadrul unui pachet de măsuri privind economia circulară, Directiva (UE) 2018/851 modifică Directiva 2008/98/CE.
 • Stabilește cerințe minime de exploatare pentru scheme extinse de răspundere a producătorilor*. Acestea pot include, de asemenea, responsabilitatea organizațională și responsabilitatea de a contribui la prevenirea deșeurilor și la reutilizarea și reciclabilitatea produselor.
 • Consolidează regulile de prevenire a deșeurilor. În ceea ce privește generarea de deșeuri, țările UE trebuie să ia măsuri pentru:
  • susținerea modelelor de producție și consum durabile;
  • încurajarea proiectării, fabricării și utilizării produselor eficiente din punct de vedere al resurselor, durabile, reparabile, reutilizabile și capabile să fie modernizate;
  • a viza produse care conțin materii prime critice pentru a preveni ca aceste materiale să devină deșeuri;
  • a încuraja disponibilitatea pieselor de schimb, a manualelor de instrucțiuni, a informațiilor tehnice sau a altor mijloace care să permită repararea și reutilizarea produselor fără a compromite calitatea și siguranța acestora;
  • a reduce generarea de deșeuri alimentare ca o contribuție la Obiectivul Dezvoltării Durabile a Organizației Națiunilor Unite pentru a reduce cu 50 % risipa alimentară pe cap de locuitor la nivel de vânzare cu amănuntul și la nivelul consumatorilor și pentru a reduce pierderile de produse pe parcursul producției și a lanțurilor de aprovizionare până în 2030;
  • a promova reducerea conținutului de substanțe periculoase din materiale și produse;
  • a opri producerea de gunoi marin.
 • De asemenea, stabilește noi obiective de reciclare a deșeurilor municipale: până în 2025, cel puțin 55 % din deșeurile municipale în greutate vor trebui reciclate. Acest scop țintă va crește la 60 % până în 2030 și 65 % până în 2035.
 • Țările UE trebuie:
  • să stabilească până la 1 ianuarie 2025 colectarea separată a textilelor și a deșeurilor periculoase generate de gospodării;
  • să se asigure că, până la 31 decembrie 2023, biodeșeurile sunt colectate separat sau reciclate la sursă (de exemplu, prin compostare).
 • Directiva evidențiază, de asemenea, exemple de stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor, cum ar fi depozitele de gunoi și incinerarea și schemele de plată.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

 • Țările UE au avut obligația de a transpune Directiva 2008/98/CE în legislația proprie până la 12 decembrie 2010.
 • Țările UE au avut obligația de a transpune în legislația proprie Directiva de modificare (UE) 2018/851 până la 5 iulie 2020.

CONTEXT

 • În trecut, generarea deșeurilor era un produs secundar inevitabil și nefericit al activității și creșterii economice. Cu ajutorul tehnologiilor moderne și al unei gestionări atente a resurselor, acea verigă a ciclului poate fi eliminată.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Produs secundar: o substanță sau un obiect care rezultă dintr-un proces de producție al cărui obiectiv principal nu este producția acelei substanțe sau obiect. Directiva stabilește condițiile în care o astfel de substanță sau obiect nu trebuie considerată deșeu.
Scheme extinse de răspundere a producătorilor: un set de măsuri luate de țările UE pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau responsabilitatea financiară și organizatorică pentru gestionarea etapei de deșeuri din ciclul de viață al unui produs.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

Modificările succesive aduse Directivei 2008/98/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384 a Comisiei (JO L 163, 20.6.2019, pp. 66-100)

Directiva (UE) 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 184, 11.7.2015, pp. 13-15)

Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, pp. 3-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 22.06.2020

Top